Hotărârea nr. 444/2013

Hotãrârea nr. 444 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 444


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Badescu si a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, formata din următorii membrii: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Popescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu si Silviu Sorin Constantin, precum si Raportul de Specialitate al Politiei Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013;

In conformitate cu prevederile legii nr.5/2013- privind bugetul de stat pe anul 2013 a legii nr.5/2013- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2012 si M.F.P. nr. 1854/13.11,2013 pentru modificarea anexei al Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unitarilor administrativ teritoriale pentru anul 2013.

In temeiul art.36, alin.4 , litera a) si art. 45, alin.2 , lit. a) din Legea nr. 215 / 2001-republicata, privind Administrația Publica Locala;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1-Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013, conform anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Serviciul Public Politia Locala a municipiului Ploiești si Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3-Directia Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetuljii de veni pe anul 2013 al Politiei Locale a municipiului Ploies

In conformitate cu Legea nr.5/2013-privind legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013, al Politiei Locale a municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 128/08.04.2013 si rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr.214/27.06.2013, 304/27.08.2013 si 405/25.10.2013.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infintat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel:

 • - Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor              .

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • -  Structura de disciplina in construcții si afisaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • - Structura de activitate comerciala

 • - Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Politia Locala a municipiului Ploiești aplica sancțiuni contravenționale prevăzute de legi, ordonanțe, hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local. Când sesizează existenta unor infracțiuni flagrante, polițiștii locali iau masuri in vederea conservării locului faptei, asigura paza bunurilor, identificarea potențialilor martori, anunța organele de politie sau, după caz, insoteste făptuitorul la politie in vederea demarării primelor cercetări.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2012 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei al Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, suma alocata inițial la cheltuieli de personal de 4.745,00 mii lei se majoreaza cu suma de 343,79 mii lei.


Veniturile totale ale bugetului instituției in suma de 7.620,00 nji^Jef râm neschimbate.


Cheltuielile bugetului instituției in suma de 7.620,00 neschimbate. Prezenta rectificare produce modificări in structura la bugetare, conform Anexei nr. 1.


Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.


CONSILIERI,Alexandru Paul Palas


Ionut Cristian IonesSanda Dragulea . ' 7

Nicoleta Cătălină Bozianu


Silviu Sorin Constanți


POLITIA LOCALA PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Politiei Locale Ploiești

In conformitate cu Legea nr.5/2013 -privind legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.5/2013 privind bugetul asigurărilor sociale si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Politiei Locale a municipiului Ploiești si avand in vedere prevederile Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2012 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei al Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, suma alocata inițial la cheltuieli de personal de 4.745,00 mii lei se majoreaza cu suma de 343,79 mii lei.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infmtat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin preluarea patrimoniului Politiei Comunitare Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel:

 • - Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • - Structura de disciplina in construcții si afîsaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • - Structura de activitate comerciala

 • - Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2013 al Politiei Locale

Ploiești este structurat astfel:


I.-Venituri totale: 7.620,00 mii lei

Din care: - venituri proprii =  510,00 mii lei

- venituri din subvenții = 7.110,00 mii lei

Il.-Cheltuieli totale : 7.960,00 mii lei

Din care: -Cheltuieli de personal = 4.745,00 mii lei

 • - Bunuri si servicii = 2.765,00 mii lei

 • - Cheltuieli de capital = 110,00 mii lei

 • I, Venituri totale

Veniturile totale ale instituției in suma de 7.620 mii lei raman neschimbate.

 • II, Cheltuieli totale:

Cheltuielile totale ale instituției in suma de 7.620 mii lei raman neschimbate, prezenta rectificare producând modificări in structura la nivelul titlurilor bugetare.

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

“Cheltuielile de personal” suma alocata inițial in suma de 4.745,00 mii lei se majoreaza cu suma de 343,79 mii lei.

“Cheltuieli salariale in bani” - prevederea de 3.665,00 mii lei se majoreaza cu suma de 296,00 mii lei, după cum urmeaza:

 • - “Salarii de baza” - se majoreaza cu suma de 398,00 mii lei;

 • - “Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii” se diminuează cu suma de 33,00 mii lei;

 • - “Indemnizații de delegare se diminuează cu suma de 19,50 mii lei;

 • - “Alte drepturi salariale in bani” se diminuează cu suma de 49,50 mii lei.

“Contribuții” - prevederea de 1.080,00 mii lei se majoreaza cu suma de 47,79 mii lei după cum urmeaza:

 • - “Contribuții de asigurări sociale de stat” se majoreaza cu suma de 44,20 mii lei;

 • - “Contribuții de asigurări sociale de sanatate” se majoreaza cu suma de

1,00 mii lei;

 • - “Contribuții pentru concedii si indemnizații” se majoreaza cu suma de 2,59 mii lei.

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

“Bunurile si serviciile “ - prevederea de 2,765,00 mii lei se diminuează cu 7 7 \ suma de 343,79 mii lei de la “aliniatul “Alte cheltuieli cu bunuri fiind modificări si la nivelul aliniatelor, după cum urmeaza:


 • - “Furnituri de birou” se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei, si pentru achiziționarea de rechizite si furnituri de birou, desfășurare a activitatii instituției si a comisiei de ajutor incalzire;

 • - “Piese de schimb” se majoreaza cu suma de 14,00 mii lei, suma necesara pentru repararea unei autospeciale, dotarea cu anvelope, lichid de parbriz, lanțuri si alte consumabile necesare pe timp de iama a autospecialelor din cadrul parcului auto al instituției;

 • - “Transport” se majoreaza cu suma de 3,50 mii lei, suma necesara

acoperirii transportului angajatilor instituției la cursurile de formare profesionala;

 • - “Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare” se majoreaza cu

suma de 35,00 mii lei, suma necesara pentru achiziționarea de consumabile imprimante, ceaiuri, pahare de unica folosința, ignifogarea acoperișului instituției;

 • - “Reparații curente” se majoreaza cu suma de 40,00 mii lei, suma necesara izolarea conductelor de alimentare cu apa a sediului instituției, repararea acoperișului garajului instituției necesar pentru protejarea camerelor aflate in subsol, in care se afla in prezent magaziile instituției;

 • - “Uniforme si echipament” se majoreaza cu suma de 25,00 mii lei, suma necesara pentru achiziționarea de uniforme pentru polițiștii locali.

 • - “Cârti, publicații si materiale documentare” se diminuează cu suma de 3,00 mii lei;

 • - “Consultanta si expertiza” se majoreaza cu suma de 1,50 mii lei, suma necesara pentru intocmirea unui dosar de accident de munca;

 • - “Pregătire profesionala” se majoreaza cu suma de 10,00 mii lei, suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu pregătirea profesionala a angajatilor instituției.

 • - “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” se diminuează cu suma de 484,79 mii lei.

Titlul III CHELTUIELI DE CAPITAL

“Cheltuielile de capital" - prevederea de 110,00 mii lei ramane neschimbata.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pentru anul 2013 se prezintă astfel:

I.-Venituri totale: 7.620,00 mii lei

Din care: - venituri proprii =  510,00 mii lei

- venituri din subvenții = 7.110,00 mii lei

IL-Cheltuieli totale : 7.620,00 mii lei


Din care: - Cheltuieli de personal = 5.088,79 mii lei

 • - Bunuri si servicii = 2.421,21 mii lei

 • - Cheltuieli de capital =  110,00 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea hotarare alaturat.

SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Director General Adjunct, Cristina Filip

Serviciul Resurse Umane, Juridic Contracte, Proceduri Isabela Gabriela Mocanu

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Instituția publică: POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013’DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2013

7:

Influente +/-

Buget rectificat an 2013

Venituri proprii

33.10.08

510,00

0,00

510,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7.450,00

0,00

7.450,00

TOTAL VENITURI - din care:

7.960,00

0,00

7.960,00

Veniturile secțiunii de funcționare

7.850,00

0,00

7.850,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

110,00

0,00

110,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.620,00

0,00

7.620,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.510,00

0,00

7.510,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S

01

7.510,00

0,00

7.510,00

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02-

10

4.745,00

343,79

5.088,79

Cheltuie

i salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.

10.01

3.665,00

296,00

3.961,00

Salarii de baza

10.01.01

3.190,00

398,00

3.588,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

220,00

0,00

220,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

35,00

-33,00

2,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

20,00

-19,50

0,50

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

200,00

-49,50

150,50

Cheltuie

i salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.080,00

47,79

1.127,79

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

782,40

44,20

826,60

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20,00

20,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

204,50

1,00

205,50


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

15,00

-,.A\            V.

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

6,10

U i

' ■'?A       "*1

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

52,00

TITLUL

1 BUNURI SI SERVICII (cod 20.011a

20

2.765,00

w

A<i^.^1,21

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.299,97

67,5tf

1.367,47

Furnituri de birou

20.01.01

37,20

15,00

52,20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

170,00

0,00

170,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,38

16,38

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

285,00

285,00

Piese de schimb

20.01.06

100,18

14,00

114,18

Transport

20.01.07

80,00

3,50

83,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

150,00

150,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

115,86

115,86

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

333,35

35,00

368,35

Reparații curente

20.02

105,00

40,00

145,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

20.05

407,36

25,00

432,36

Uniforme si echipament

20.05.01

376,00

25,00

401,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

31,36

31,36

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30,00

0,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30,00

30,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6,00

-3,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

27,00

1,50

28,50

Pregătire profesionala

20.13

197,00

10,00

207,00

Protecția muncii

20.14

59,27

59,27

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe per

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelo

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autor

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor i

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuie

i judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte che

tuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.0

20.30

633,40

-4W9L

148,61

Reclama si publicitate

20.30.01

*■ - -

Protocol si reprezentare

20.30.02

20,00

’x; "Wo

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

72,90'

\ X .72,90

Chirii

20.30.04

: ■ ■■'.

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

•Q'               \ ,     '

\ 'l’-.           ’■ ■ ■

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instîtutic

20.30.07

S v- V/

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

540,50

-484,79

55,71

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+'

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 I

30.02

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/saL

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezai

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL

VSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30}

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL

V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

's\< \

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

« ( Xxx

Ol

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Xa-----

Xțjgl PRM S 1

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL

/II ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații intc

55.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,001

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții Ia salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea di

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.0

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+8

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81

81.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

A.

Rambursări de credite aferente datoriei publice inter

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cui

85.01

'W

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

110,00

V^0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Trans

feruri interne         (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ner

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dez

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

56.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

ZA X-* X

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

II* 1 w:

® w

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

. V

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

OW

0,00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

56.04

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și

56.08

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și

56.18

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

110,00

0,00

110,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

110,00

0,00

110,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

110,00

0,00

110,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

50,00

50,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

60,00

60,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comercia

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cui

85.01

--

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGETFINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013

si a emis:

cx          \r o r &                                                                      ~


SECRETAR,


Sanda DraguleaData:        â.0/^