Hotărârea nr. 443/2013

Hotãrârea nr. 443 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor Ploiesti

românia

JUDEȚUL PRAHOVA <■

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 443 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Primarului Iulian Badescu și a domnilor consilieri Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SPLCEP Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Ordinului comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si MFP nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministru al Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si al viceprim-ministrului, ministru al Finanțelor Publice, Ordinul nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013;

Ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr, 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2013 a Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotarare.

Art. 3:Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești si

Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesat! prevederile prezentei hotarari.

Data in


Președinte de s

Iulian BolotCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești s-a infiintat pe baza Hotărârii Consiliului Local nr.30/2005 avand ca obiect de activitate evidenta persoanelor ,eliberarea cărților de identitate, precum si înregistrarea certificatelor de stare civila .

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-a făcut in conformitate cu Legea nr.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare , iar aprobarea acestuia prin H.C.L nr. 127/08.04.2013 si rectificat prin H.C.L. 307/27.08.2013.

Actuala rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli se face ca urmare a aplicării Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2013 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministru al Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si al viceprim-ministrului, ministru al Finanțelor Publice, Ordinul nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim de cheltuieli de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Primar.


Consilieri.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

B.dul Republicii nr. 2

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2012 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2013 se situează la nivelul sumei de 1.428 mii RON, fiind structurat astfel:

> VENITURI TOTALE :

1.428 mii Iei

  • 653.50 mii lei

  • 774.50 mii lei

1.428 mii Iei


  • - venituri proprii

  • - subvenții bugetul local:

> CHELTUIELI TOTALE

Actuala rectificare bugetara are la baza execuția de casa la data de 15.11.2013 , Legea nr.5/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea 273/2006, Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, Ordinul comun al M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si M.F.P.nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministru al Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si al viceprim-ministrului, ministru al Finanțelor Publice, Ordinul nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, după cum urmeaza:                                             ■

  • I)    La Capitolul,Cheltuieli de personal, se înregistrează o majorare de 85 mii lei;

  • II)    La art.20.30.30, Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile, se înregistrează o diminuare de 85 mii lei;

HI) La art.71.01.03, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, se înregistrează o diminuare de 4 mii lei (diminuarea se datoreaza faptului ca nu a fost achiziționat copiatorul prins in lista de investiții prima pozitie-Anexa 2 la buget -in suma de 3 mii lei si a economiei de 1 mie lei care a fost făcută la ■achiziția distrugătorului de documente - poziția nr. 2 din lista de investiții);

IV) La art. 71.01.30, Alte active fixe, se înregistrează o majorare de 4 mii lei, aceasta majorare fiindu-ne necesara la achiziționare de licențe. ,y-

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICP1UL PLOIEȘTI

instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2013

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

INFLUJENTE +A

BUGET RECTIFICAT

Venituri proprii

33.10.08       653.5

0

653.5

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

774.5

0

774.5

TOTAL VENITURI - din care:

1428

0

0

1428

Veniturile secțiunii de funcționare

Veniturile secțiunii de dezvoltare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,428.00

0.00

0.00

1,428.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,388.00

0.00

0.00

1,388.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5SSF+57+59)

01

1,388.00

0.00

0.00

1,388.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

925.00

0.00

85.00

1,010.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

724.00

0.00

63.40

787.40

Salarii de baza

10.01.01

702.00

61.40

763.40

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

22.00

2.00

24.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare                 .

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca                           .

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura                                                              -

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 ta 10.03.06)

10.03

201.00

0.00

21.60

222.60

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

151.00

19.00

. 170.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.60

0.40

4.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2013

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

INFLUIENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

40.00

2.00

42.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.20

1.20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5.40

0.00

5.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ia 20.27+20.30)

20

463.00

0.00

-85.00

378.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

278.00

0.00

-32.00

246.00

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

0.00

40.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

0.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța molrica

20.01.03

45.00

0.00

45.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

0.00

7.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01,08

35.00

0.00

35.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

148.00

-32.00

116.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0,00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03,01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezsnfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

0.00

30.00

60.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

30.00

60.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20.00

0.00

2.00

22.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20.00

2.00

22.00

Depiasari în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerce tare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

10.00

0.00

10.00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2013

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

INFLUIENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24,03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ta 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

123.00

0.00

-85.00

38.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

10.00

0.00

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

20.30.30

113.00

0.00

-85,00

28.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

.     Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

-     Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03,04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

[Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

| Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor Ia combustibili

40.20

[Alte subvenții

40.30

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0,00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2013

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

[NFLUIENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

.    Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu! sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01 ;18)

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

| Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa                        '

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale                                      .

57.02.04

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăqubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariate

59.25

Proqrame si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2013

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

INFLU1ENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termofîcare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

Progr

ame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0.00

0.00

0,00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeiigibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene *•)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate șl Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile ’)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

i

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabiia *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabiia *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

40.00

0.00

0.00

40;00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

40.00

0.00

0.00

40.00

/ i
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2013

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

INFLUIENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

40.00

0.00

0.00

40.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

8.00

-4.00

4.00

Alte active fixe

71.01.30

32.00

4.00

36.00

Stocuri (cod 71.02.01}

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate în anul curent

85.01

LISTA

privind Cheltuielile de capital pe anul 2013

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri

U/M

Cantitate

Valoare

Influiente

+/-

Buget rectificat

Copiator

buc

1

3

-3

0

Distrugător documente

buc

1

5

-1

4

Licențe calculatoare

buc

32

+4

36

TOTAL

40

0

40


COMP.

FINANCIAR-CONT ABILITATE FERARU LUCICA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ploiești

si a emis:

CXkZ/J       dFO <>!'

ca I