Hotărârea nr. 442/2013

Hotãrârea nr. 442 privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploieşti şi in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti a imobilelor, proprietate publică a judeţului Prahova, în care işi desfăşoară activitatea Spitalul de Pediatrie

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 442


privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care își desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al județului Prahova, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 13 59/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu modificările și completările ulterioare și sunt înscrise în Cartea Funciara nr.64395 cu număr cadastral 105684, Cartea Funciara nr. 135947 cu număr cadastral 135947 și Cartea Funciara nr. 135975 cu număr cadastral 135975;

A

In baza prevederilor art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

A

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită județului Prahova trecerea în proprietatea publică a municipiului Ploiești și in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor în care își desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie, identificate potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare art.3. alin(3) domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului județean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național.

Printre bunurile ce fac parte din proprietatea publică a județului Prahova se numără si imobilele in care isi desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie, identificate potrivit Anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Astfel, imobilul (clădire Spital Pediatrie) situat in Ploiești, str.Mihai Eminescu nr.4-6, este inscris in Cartea Funciara nr.64395 cu număr cadastral 105684, imobilul (Policlinica- Spital Pediatrie, policlinica anexa) situat in Ploiești, Bdul Independentei nr.18, este inscris in Cartea Funciara nr.135947 cu număr cadastral 135947, iar imobilul situat in Ploiești, str.Tudor Vladimirescu nr.127, este inscris in Cartea Funciara nr. 135975 cu număr cadastral 135975 si figurează in Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al orașelor, comunelor, municipiilor din județul Prahova, cu modificările si completările ulterioare.

Conform prevederilor Hotărârii nr. 148/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova.

Pentru realizarea transferului efectiv este necesara promovarea proiectului de hotarare privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie.

Director Executiv, Florin pețxaeire^

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte,

Director Executiv,

AVIZAT,Direcția Economica


Director Executiv, f Nicoleta CraciunoiuMUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind solicitarea de preluare în p

a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al nmnicîpihluL

imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare art.3. alin(3) domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului județean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național. Astfel, in proprietatea publică a județului Prahova figurează si imobilele în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie.

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 148/2013, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova.

In vederea realizării schimbului efectiv, se impune promovarea unui proiect de hotarare privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie.

Față de cele arătate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

SITUAȚIA         7

imobilelor aflate în proprietatea publică a județului Prahova și în administrarea Spitalului de Pediatrie

Nr. Crt.

1


Denumire imobil


Elemente de identificare


Anul dobândirii


Valoare de inventar


Clădire Spitalul de Pediatrie


Str.M.Emincscu nr.4-6, Tarccla; Cel 1, Tiuia 442 CI - Clădire spital (S+P+2+M)

Suprafață construită desfășurată^ 3690 mp, din care:

 • •  Suprafață parter= 113 6 mp

 • •  Suprafață subsol = 437 mp

 • •  Suprafață etaj 1 = 1010 mp

 • •  Suprafață etaj 2 = 1010 mp

 • •  Suprafață mansardă = 97 mp

 • •  Suprafață teren=2088 mp

Platforma beton spital —Fundație din balastru cu îmbrăcăminte din beton

Carte funciară nr. 64395


1955


791.192,83


Policlinica - Spital de Pediatrie (Policlinica anexa)


Str.Independentei nr.18

D+P+1e

Sc demisol = 235 mp

Sc parter = 301 mp

Sc etaj = 268 mp

Sup constr desf = 804 mp

 • - Zidărie cărămidă, Invelitoare tabla

 • - Centrala PT propriu

 • - suprafața teren 614 mp.

Carte funciară nr. 135947

19643       Imobil


Ploiești,str. T. Vladimirescu nr.127             J

Vecini:

N, S, E,— case particulare

V - str. T. Vladimirescu

 • • Spital Pediatrie S+P+E - zidărie — cărămidă, cu lift;

Sup constr desf 851 mp, din care :

Sc subsol =175 mp,

Sc parter 338 mp,

Sc etaj =338mp

 • • Cabină poartă: zidărie - cărămida

Sc= 6 mp

 • • Pavilion internări: zidărie - cărămidă

Supraf constr desf=18 mp

 • • Arhiva : zidărie - cărămidă

Sup constr desf 40 mp

 • • Spălătorie : zidărie - cărămidă

Sup constr desf 53 mp

 • • Sediu administrativ: zidărie - cărămidă

Sup constr desf 95 mp

Suprafață teren 1460 mp

Carte funciară nr. 135975


1930


1.188.323,71


333,21


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie

și a emis:


Data:        ! 1.2^9^CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA | PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de PediatrieSECRETAR,

Sanda DraguleaData: