Hotărârea nr. 441/2013

Hotãrârea nr. 441 privind modificarea Hotararii nr.74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, REABILITAREA /MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEŞTI-CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA”şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr, 441 privind modificarea Hotărârii nr.74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„ REABILITAREA /MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI-CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”

și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții privind modificarea Hotărârii nr. 74/2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului;

Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere. Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere;

A          __

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/29.04.20IC prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova și Lista de proiecte prevăzute în partea a 4 a PID și a Hotărârii Consiliului Local nr. 356/30.09.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatoriloi tehnico-economici și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului “MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI”;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/09.01.2008 privinc aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizulu; general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, precum și ct prevederile Notei nr. 57816/03.08.2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. b și art. 45, alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprobă modificarea titlului proiectului care va avea următorul conținut: “MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere,

Art. 2 Aproba cheltuielile legate de implementarea acestui proiect la valoarea totală de 88.959.388,71 lei, inclusiv TVA;

Art 3 Aproba modificarea următoarelor articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2013 care vor avea următorul conținut:

„Art.2 - Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 38.069.429,07 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului;

Art.3 - Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 10.552.356,53 lei, exclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului;

Art.4 - Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 2.268.174,04 lei reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului”

Art. 4 Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2013 raman neschimbate.

Art. 5 La data prezentei, Hotararea Consiliului Local nr.356/2011 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data în Ploiești astăzi, 14 noiembrie 2013.

Președinta de ședmță Iulian Bplocan/


Contrasemnează Secretar.

Oana Cristina Iacob/


MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de inventiții „ REABILITAREA /MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI-CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”

și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Având in vedere clarificările solicitate de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, precum si intalnirile cu reprezentanții Agenției, s-au produs următoarele modificări in titulatura si conținutul proiectului astfel:

- titlul proiectului s-a modificat in „MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI”;

cheltuielile privind amenajarea caselor de pariuri sunt cheltuieli neeligibile; dotările sub valoarea de 2.500 lei sunt considerate obiecte de inventar, iar cheltuielile devin neeligibile.

Fata de cele de mai sus supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare . privind modificarea Hotărârii nr.74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de inventiții „REABILITAREA /MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI-CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții


Serviciul Investiții


La proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de inventiții „ REABILITAREA /MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI-CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”

și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere a avut loc pentru proiectul vizita in teren si s-au cerut clarificări referitoare la proiectul „ REABILITAREA /MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI-CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”.

In urma acestor intalniri cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia s-au convenit următoarele:

s-a modificat titulatura proiectului pentru corelarea titlului acestuia cu scopul urmărit in „MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI”, conform „Scrisoare concluzii verificare raport evaluare tehnica si financiara: nr.63527/06.08.2013 a Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, anexata;

s-a modificat structura cheltuielilor eligibile si neeligibile :

  • a) cheltuielile privind amenajarea caselor de pariuri au fost considerate cheltuieli neeligibile;

  • b) dotările sub valoarea de 2.500 lei sunt considerate obiecte de inventar, iar cheltuielile devin neeligibile.

Valoarea generala a proiectului este, conform devizului general anexat, de 88.959.388,71 Iei, inclusiv TVA.

Valoarea lucrărilor decontate de către Municipiul Ploiești este conform anexei la cererea de finanțare, anexata, următoarea:

- 38.069.429,07 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului;


- 10.552.356,53 lei, exclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeli; proiectului;

- 2.268.174,04 lei reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor neeligibile ale p

In data de 21.11.2013 va avea loc vizita la fata locului pentru proiectul „MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI”

Fata de cele de mai sus supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare . privind modificarea Hotărârii nr.74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de inventiții „ REABILITAREA /MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI-CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului.

Director executiv, MihaelaSef serviciu Investiții, Mariana Stochita

Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Contracte

De la:

ADR Sud Muntenia / Direcția Organism Intermediar POR

Telefon / Fax:

Subiect:

0242-331769 / 0242-313167

Data efectuării vizitei la fața locului

Număr de pagini:

1

11/11/2013  10:44  . 0:


42100120


SUD MUNTENIA ’’țK X* r> ^* <**- -*- .*-         rf ,- rr xyr WJ -hT *MP? Mr "C -f -v ~               * r» r* W <W (TT V-

Agenția pentru Dezvoltare Regională^

Str. General Constantin Pantazi, nr. 7 A, municipiul Călărași, județul Călărași. Cod. 910^64" Telefoane : 0242.331769 și 0728,026703. Fax: 0242.313167. E-mail “   ......


offi cg @_ad rm untenj.aXgj v


Nr.

Instituția:

UAT Municipiul Ploiești

în atenția:

Domnului Iulian BADESCU, Primar

Cc:

Doamnei Mihaela IAMANDI, Director executiv

Fax:

0244-513829 / 0244-510731


Număr de înregistrare al cererii de finanțare: SM/1/1.1/PC/19/28.02.2013 SMIS: 47690

Programul Operațional Regional 2007 - 2013

Titlul cererii de finanțare:

Modernizarea/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești

Axa prioritară:

Domeniul de intervenție:

1

1.1

Stimate domnule Primar,

Urmare a adresei dumneavoastră prin care solicitați modificarea datei vizitei la fata locului pentru proiectul <Modernizarea/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești*, cu nr. de înregistrare <SM/1/1.1/PC/19/28.02.2013>, cod SMIS 47690, va informam ca vizita se va efectua la data de 21.11.2013, ora 10110.

Persoana de contact din partea Ol Sud Muntenia este doamna Anna-Maria MOGA, Șef Serviciu Evaluare Selecție și Contractare POR, telefon/fax: 0242-331769 / 0242-313167, e-mail: eval.oi@adrmuntenia.ro

Cu stimă,

Director adjunct Organism Intermediar POR Mariana VIȘAN


întocmit,

Șef Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare POR Anna-Maria MOGA


SCRISOARE CONCLUZ0 VERIFICARE RAPORT EVALUARE TEHNICĂ Și FINANCIARĂ                     ’ 1^/iCW^


-L- C

$ Către: Liviu MOȘAT, Director,

---------Mariana-WȘAN, -Dtr eetor-adju net-OI----------------

AgeoțU pentru Dezvolcare Regională Muntenia

Către: Cozfa-Roxana GEORGESCU, Coordonator Pol da Fax nr. 031.32.4.94.70 Creștere Ploiești-Prahova, adr sud-Munrenta


Faxnr. 0242.313.167

Data:    O6.O5.2O13


De Ui Căwlin-Virgibu SURDEaHU - Director, Direcția Autoritatea de Management pentru POR

q Ref:


Concluzii verificare raport de evaluare Pagini: 1 tehnică șl financiară a cererii de

finanțare nr. SM/1/1.1/PC/i 9/22.02.2013, cod SMîS 47690, solicitant UAT Municipiul

Ploiești

□ Urgent


□ Spre informare


□ Spre comentarii DRugăm răspundeți


□ Pentru cccnumcare


Stimate Dom n/$ rima te Doamne,

în urma analizei raportului de evaluare tehnică și financiară privind cererea- de finanțare nr. SM/1/1.1/PC/19/28.02.2013, cad SMIS 47690, cu titlul „Reabilitarea/modernizarea hipodromului dm Ploiești - Centru hipic șl de agrement Municipiul Ploiești, județul Prahova" , solicitant UAT Municipiul Ploiești, Autoritatea de Management pentru POR consideră respectată și îndeplinita procedura cu privire La evaluarea tehnică fi financiară (inclusiv analiza conformității Proiectului tehnic).

Având în vedere neîncadrarea proiectului în alocarea financiara: regională, cererea de finanțare va fi menținută în lista de rezerva până la identificarea unor economii suficiente, în conformitate cu prevederile OUG 52/2013. Solicitantul de finanțare va fi notificat în mod corespunzător.

în ceea ce privește titlul, proiectului. AMPOR este de acord cu propunerea de modificare a titlului proiectului în >\odernizarea/extlnderea funcționala a Hipodromului din Ploiești1’.

cu

Cătafin^giliu SUROSAMU Director

v


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2

100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 : 0244 / 515982

FAX: 0244/513829

Tîî* ■                    25JUN. 2013


Către,

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

In atenția:

Doamnei Mariana VIȘAN

Director Adjunct Organism Intermediar POR

Doamnei Cozia-Roxana GEORGESCU

Coordonator Polul de creștere Ploiești-Prahova

SOLICITARE SCHIMBARE TITLU PROIECT

Titlul proiectului:

„Reabilitarea/modernizarea hipodromului din Ploiești ~ Centru hipic și de agrement Municipiul Ploieștif județul Prahova”

Număr de înregistrare ăl cererii de finanțare:

SM/l/l.l/PC/19/28.02.2013, codSMIS47690

Prin prezenta dorim să clarificăm eventualele confuzii create între titlul aplicației și conținutul documentatei tehnico-economice pentru proiectul sus menționat.

Având în vedere că:

- documentația tehnico-economică a fost întocmită anterior elaborării cererii de finanțare, iar avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism au fost emise pentru proiectul cu titlul „ Reabilitarea/modernizarea hipodromului din Ploiești - Centru hipic și de agrement Municipiul Ploiești, județul Prahova ",Documentului Cadru de Implementat


vigoare din 12.04.2013,

- în etapele procesului de evaluare a cererii de finanțare depusă pentru a fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, de verificare a conformității administrative și a eligibilității și evaluarea tehnico-financiară, s-a solicitat modificarea titlului proiectului, acest lucru reieșind evident din documentația evaluată,

vă rugăm să faceți demersurile necesare pentru modificarea titlului proiectului în „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” având ca scop corelarea titlului cu conținutul documentației.

Menționăm că documentația a fost elaborată pentru această aplicație, obiectul investiției fiind identic cu cel din cererea de finanțare, singura diferență fiind cea a titlurilor.

• A-

In acest sens, vă rugăm să acceptați menținerea tuturor documentelor elaborate/emise și aprobate până la data prezentei sub vechea titulatură. După acceptarea acestei propuneri de modificare a titlului proiectului, in orice document referitor la proiect ce va fi emis/elaborat ulterior, se va folosi noul titlu.

Vă mulțimim pentru sprijinul acordat.

Cu deosebită considerație,


Mîhaeh [rina tAMANOl

Managerele proiect

In continuare este prezentat devizul general al proiectului de investiții "MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI"-.


DEVIZ GENERAL


Privind cheltuielile necesare realizării investiției:"MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI"


In mii lei/mii euro la cursul 4,5059 lei/euro din data de 29,11,2012


curs BNR

29.11.2012

4,5059

Lei/Euro

?:Xc\^aip9f^tnd

tnSSSMBS

Mi

.subcapitolieifl^ae^

?■ :: ?;

•.*<•*•            •’,!* ■■. vh/ist/ftt ■ ■

^^MiiiC.^rii'EA^

g|i||||||

xS'hJSK        ’s :i ;i’'

.    ..                    ./-v.» »..                  '

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

3.541,324079

785,930464

849,917779

4.391,241858

9 74,553 775

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

482,787772

107,145692

115,869065

598.656837

132,8606583.1

Studii de teren

1.074,137910

238,384764

257,793098

1.331,931008

295,597108

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

497,046350

110,310116

-

497,046350

110,310116

3.3

Proiectare și inginerie

6.086,906985

1.350,874850

1.460,857676

7.547,764661

1.675,084813

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,703540

0,600000

0.648850

3,352390

0,744000

3.5

Consultanță

643,477654

142,807797

154,434637

797,912291

177,081669

3.6

Asistența tehnică

1.175,773424

260,940861

282,185622

1.457,959046

323,5666674.1

Construcții și instalații

43.768,709008

9.713,644113

10.504,490160

54.273,199168

12.044,918699

4.2

Montaj utilaje tehnologice

837,467190

185,860137

200,992128

1.038.459318

230,466570

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

7.687,815152

1.706,166393

1.845,075636

9.532,890788

2.115,646328

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.S

Dotări

1.715,310950

380,681095

411,674628

2.126,985578

472,044559

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-


5.1

Organizare de șantier

1.446,655000

321,057946

347,197200

1.793,852200

398,111853

5.1.1 Lucrări de construcfii

867,993000

192,634768

208,318320

1.076,311320

238,867112

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

578,662000

128,423178

138,878880

717,540880

159,244741

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

604,585021

134,176307

-

604,585021

134,176307

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.347,134249

520,902428

563,312220

2.910,446469

645,919011

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

-

-

Cheltuielile centralizate in cadrul Devizului General intra in categoria cheltuielilor eligibile, dar si a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC si CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea si taxele pentru obținerea de avize si acorduri, in consecința acestor sume nu li s-a aplicat cota de 24%.

Sursa de preturi folosita: Baza de preturi a firmei SC INTERGROUP ENGINEERING SRL la nivel național, preturi preluate din programul WINDEV si Oferte de preț de la producători.

Valoarea totala a proiectului include cheltuielile cu publicitatea si auditul proiectului care sunt adaugate ulterior devizului general, si anume:

n

«î: ■     ' ..X'JÎi*'**"

1

Publicitate proiect

20,297700       4,504694

4,871448

25,169148       5,585820

2

Realizare audit

22,529500       5,000000

5,407080

27,936580       6,200000

în cazul proiectelor generatoare de venituri:

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:


. .... 1

i

II                1

1

a.

Valoarea neeligibila a proiectului

10.552.356,53

b.

Valoarea eligibila a proiectului

76.138.858,14

c.

TVA neeligibila

2.268.174,04

III i

1 1

1 (tefîteMia imMj to

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

38.069.429,07

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

10.552.356,53

c.

Autofinanțarea proiectului

-

d.

TVA neeligibila

2.268.174,04

mm»          < :   :

Extras din CF Hipodrom ultima varianta revizuita SC INTERGROUP ENGINEERING SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de inventiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI -CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

și a emis:

f/f/O

PREȘEDINTE, Ioianda Ba
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de inventiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI -CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectuluiSECRETAR,

Sanda Dragulea