Hotărârea nr. 440/2013

Hotãrârea nr. 440 privind aprobarea studiului de fezabilitatesi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “AMENAJARE STRAPUNGERE STRADA GRINDULUI”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA NR. 440 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI”;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prevederile HCL 302/2013 isi inceteaza aplicabilitatea odata cu intrarea in vigoare a noii hotarari;

Art.3: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

“AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI”

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI"

Strada Grindului se afla situata in zona de nord a municipiului Ploiești, pornește din strada C-tin Brezeanu si se termina cu o parcare cu pavele inierbate. Accesul la aceasta parcare se face atat din strada Grindului cat si din strada Trotus, strada care are o singura banda de circulație de 3,5 m lățime pe o lungime de 50 m situație ce generează disconfort si nesiguranța in trafic.

Pentru rezolvarea acestor deficiente se propune execuția următoarelor lucrări :

 • - Străpungerea (prelungirea) străzii Grindului

 • - Lărgirea aleii de acces spre blocurile E8, Al 8 si garaje ;

 • - Amenajarea aleilor pietonale de langa locul de joaca ;

 • - Reparații alei existente ;

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt :

Nr.

crt

DENUMIRE

STRADA

Valoare totala - lei cu TVA

Durata Execuție luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

“AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI”

317.125

1

Scarosabil nouNIâO mp Salei si trot noi= 450 mp Sreparatii trot si alei= 600 mp Sparcare cu dale=560 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI".

PRIMAR -IULIAN BADESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITAprivind aprobarea studiului de fe

si a indicatorilor tehnico-economici pe

“AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI”

Strada Grindului se afla situata in zona de nord a municipiului Ploiești, pornește din strada C-tin Brezeanu si se termina cu o parcare cu pavele inierbate. Accesul la aceasta parcare se face atat din strada Grindului cat si din strada Trotus, strada care are o singura banda de circulație de 3,5 m lățime pe o lungime de 50 m situație ce generează disconfort si nesiguranța in trafic.

Pentru rezolvarea acestor deficiente se propune execuția următoarelor lucrări :

 • - Străpungerea (prelungirea) străzii Grindului

 • - Lărgirea aleii de acces spre blocurile E8, Al 8 si garaje ;

 • - Amenajarea aleilor pietonale de langa locul de joaca ;

 • - Reparații alei existente ;

Soluții proiectate :

Suprafața carosabil noua :

 • -  Strat fundație din balast -15 cm

 • -  Strat baza din piatra sparta - 12 cm

 • -  Strat mixtura asfaltica - 6 cm

 • -  Strat uzura - 4 cm

 • -  Montat borduri mici - 200m

Suprafața alei si trotuare noi:

 • -  Strat de fundație din balast - 10 cm

 • -  Strat beton de ciment - 10 cm

 • -  Strat beton asfaltic - 3 cm

 • -  Montat borduri mici - 300 m

Suprafața reparații trotuare si alei

 • -  Strat beton asfaltic - 3 cm

Amenajare zona cu dale inierbate pe strada Tarnavei :

 • -  Strat fundație balast -10 cm

 • -  Strat nisip - 4 cm

 • -  Dale inierbate - 8 cm

 • -  Montat borduri - 100 m

Prezenta documentație trateaza o modificare parțiala studiat in documentația aprobata prin HCL 302/2013.


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE

STRADA

Valoare totala - lei cu TVA

Durata Execuție luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI"

317.125

1

Scarosabil nou=360 mp Salei si trot noi= 450 mp Sreparatii trot si alei= 600 mp Sparcare cu dale=560 mp


DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELAIAMANDI

<r

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI DANIEL DOBREUrbană PI

ISO 9OG1


'WX2ț44998Șr ^^2T^Pi:ip.^)l'q-  RO27449967

**      Ploîasti,          nr, '£&'tefcQ&4<525252, fax:0244-510353 țbd oofctal 10004»

4

AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


Proiect nr.:

52/2013

Faza de proiectare :

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant de specialitate :

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE


FISA RESPONSABILITĂȚI

DIRECTOR GENERAL:

DIRECTOR PROIECTARE, ÎNTREȚINERE DOMENIU PUBLIC :

SEF SERVICIU:

SEF PROIECT:

DOCUMENTAȚIE

ECONOMICA:

§rte

Urbani' Ploiești s.r.i,

ISO 900^

Cvrt»i>c-dt 4/5'’ » C,


.1.27449967  J29/i212/Qi:i0.2010  RO27449967

Ptaa^f. .^yHțniftr./32, îțl:9244«2BȘ&'^0Ș>l4țȘlO3& cod ppstaMOOOj^^/^


Proiect nr. 52 /2013 - STUDIU DE FEZABILITATE

« AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA »

BORDEROU

PIESE SCRISE

1 .Memoriu tehnic general

2.Deviz general

PIESE DESENATE

1. PLAN SITUAȚIE

Dl


D2


1. PLAN SITUAȚIE

J»                                                                                                                           «'

se Servicii de (qpspodârire

Urbana Ploiești s
C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str, Văleni nr. 32. tel:0244-J525252. fax:0244-510353 coi

Proiect nr.52/2013 - STUDIU FEZABILITATE-AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRIND^jl


MEMORIU TEHNIC


 • 1.1. Denumirea proiectului: Amenajare străpungere strada Grindului

 • 1.2. Amplasamentul:       Județul Prahova, Municipiul Ploiești, strada Grindului

 • 1.3. TituIarul investiției:   Municipiul Ploiești

 • 1.4. Beneficiarul investiției: Municipiul Ploiești

 • 1.5. EIaboratorul studiului: S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL

C Al’rrOI.UllINEaWAriLCiENE RALEPRrViXI)rR()IECT i;l ■

2.1.Situația  actuala si informații despre entitatea responsabila cu

implementarea proiectului

Strada Grindului se afla situata in zona semicentrala Nordica a Municipiului Ploiești.

Strada Grindului este o strada cu acces din strada Brezeanu care se infundata intr-o parcare amenajata . Strada are o lățime medie de 6.50m si trotuare de 2,00m lățime pe ambele parti.

La căpătui străzii se afla amenajat un loc de joaca ,iar in partea stanga ,pana la școala nr.23 este amenajata o parcare inierbata delimitată de alei pietonale ce asigura accesul la școala si grădiniță.

Accesul pe aceasta parcare se face atat din strada Grindului cat si din strada Trotus ,care are o singura banda de circulație de 3,50 m lățime pe o lungime de 50,00m.Pe aceasta lungime circulația se desfasoara in ambele sensuri atat pentru turisme cat si pentru mașini de tonaj mare , ceea ce generează nesiguranța in trafic.

Pe zona de acces din parcarea inierbata,dalele s-au spart si s-au format fagase.

Pentru rezolvarea acestor deficiente si conflicte de circulație se propun următoarele amenajari:

 • - străpungerea (prelungirea) străzii Grindului,


 • - lărgirea aleii de acces spre blocurile E8 ,A18 si bateria de

 • - amenajarea aleilor pietonale de langa locul de joaca

 • - reparații la aleile existente asfaltate

 • 2.2. Descrierea investiției

2.2. a Concluziile planului de investiții pe termen lung

Planul de investiții pe termen lung al Primăriei Municipiului Ploiești cuprinde reabilitarea si dezvoltarea cartierelor si regenerarea urbana a orașului.

2.2.b.Scenariu tehnico-economic

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unei străpungeri realizata dintr-o Îmbrăcăminte asfaltica,delimitată de borduri mari,care sa faca legătură intre strada Grindului si strada Trotus .

Amenajarea zonelor de acces carosabil si a locurilor de parcare se vor realiza cu respectarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate cu ordinul MT nr. 45/1998 si in funcție de categoria de importanta a lucrării, conform HGR 261/94-este <C>).

SOLUȚIILE PROIECTATE

 • 1. Suprafața carosabila noua ; S = 360 mp

 • -  Strat fundație din balast                  -15 cm

 • -  Strat baza piatra sparta                  -12 cm

 • -  Strat mixtura asfaltica BAD25          - 6 cm

 • -  Strat uzura BAI 6                     - 4 cm

 • -  Montat borduri mari = 200 m

 • 2. Suprafața alei si trotuare noi; S = 450 mp

 • -  Strat fundație din balast           -10 cm

 • -  Strat baza beton ciment C8/10    -10 cm

 • -  Strat uzura beton asfaltic BA8    - 3 cm

 • -  Montat borduri mici = 300 m

 • 3. Suprafața reparații trotuare si alei; S = 600 mp

- Strat beton asfaltic BA8           - 3 cm

 • 4. Amenajare zona cu dala inierbate , strada Tamavei ,bloc A3 ; S= 560 mp

 • - Strat fundație balast           -10 cm

 • - Nisip                        - 4 cm

 • - Dale de beton inierbate       - 8 cm

 • - Montat borduri mari = 100 m

6 - Indicatoare de circulație +stalpi

-  6 buc.Profil transversal tip

In profil transversal carosabilul are doua pante tip acoperiș de 2,5% orientate către borduri.

Evacuarea apelor pluviale

Apele meteorice de pe zona de acces nou creata directionate către gura de scurgere aflata chiar la intrarea in parcare pe str. Grindului, care deversează in canalizarea orașului.

Semnalizare si marcaje


Pentru siguranța circulației s-au prevăzut indicatoare de circulație conform SR 1848, pentru viteza maxima de circulație de « 5km/h » la intrarea si la ieșirea din parcare si pe zona cu dublu sens de pe strada Tamavei, indicatoare cu « stop » la ieșirile din parcare, indicatoare cu atentie copii, indicatoare cu drum ingust.

Circulația inspre si dinspre parcarea proiectata se va desfasura cu respectarea restricțiilor impuse de Politia Municipiului Ploiești.

In parcare viteza maxima de circulație este de 5 km/h.

Pe durata execuției lucrărilor se vor instala indicatoare rutiere cu semnificația «drum in lucru» si limitare de viteza .

 • 2.2.3. Date tehnice ale investiției

2.2.3. a. Zona si amplasamentul

Parcela de teren pe care se propune noua amenajare se afla amplasata in prelungirea străzii Grindului, la intersecția cu strada Trotusului.

2.2.3. b..Statutul juridic al terenului

Terenul se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului public al municipiului Ploiești.

2.2.3. c.Situatia ocupărilor definitive de teren

Suprafața totala ce se va amenaja este de 1970 mp,din care :

 • - Suprafața carosabila noua

 • - Suprafața alei si trotuare noi

 • - Suprafața reparații trotuare si alei

 • - Amenajare zona cu dala inierbate

  S = 360 mp

  S = 450 mp

  S = 600 mp

  S = 560 mp


2.2.3.d.Studii de teren


Proiectarea s-a făcut pe baza planului topografic realizat de S.C.T respectând configurația actuala a terenului, a temei de proiectare si cu standardelor in vigoare.

Municipiul Ploiești se incadreaza :

 • a. Din punct de vedere seismic , in zona cu accelerația tere&^uK^j proiectare , componenta orizontala a mișcării terenului ag= 0.28g si pefi^ 1,0 sec.,conform Normativului PI00/1-2006 pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor.

 • b. Incarcarea din acțiunea vântului este specifica zonei cu presiunea de referința pref = 0,4 kPa,conform NP-082-2004.

 • c. Incarcarea din zapada este specifica zonei cu SOk= 2 kN/mp,conform NP-082-2004.

 • d. Adâncimea maxima de inghet este 0,90 m ,conform STAS 6054-77.

 • e. Din punct de vedere hidrologic , apele de pe teritoriul fac parte din bazinul hidrografic “ Teleajen “ . Apele subterane sunt prezente la adâncimi de 8,0-10,0 m.

 • f. Clima aferenta este o clima temperat- continentala caracterizata prin temperatura medie anuala de + 11 0 C , temperatura minima absoluta de -33° C si temperatura maxima absoluta de + 43 °C.

 • g. Cantitatea de precipitații medii multianuale masurata intr-o perioada de zece ani: 400 - 500 mm

 • h. Din punct de vedere geotehnic - exista un strat vegetal cu umpluturi pana la 0,60 cm.

Terenul studiat , nu prezintă la suprafața niciunul din semnele specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecări de teren , eroziuni, prăbușiri, care sa pună in pericol stabilitatea lucrărilor.

Amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica 1 - fara riscuri anormale sau condiții de teren sau de solicitare neobișnuita.

2.2.3. f.Situatia existenta a utilităților

Pe amplasamentul studiat se afla rețele tehnico-edilitare.

Traseul acestora si datele tehnice pentru fiecare categorie in parte sunt obținute de la deținătorii de rețele prin avizele emise .

2.2.3. g.Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Avantajele amenajării spațiului studiat consta in creșterea gradului de funcționalitate pentru traficul staționar, a siguranței si confortului circulației rutiere in zona.

Prin amenajarea spațiului studiat se va asigura staționarea ordonata a turismelor in condiții de confort si siguranța, schimbarea aspectului necorespunzator actual al spațiului urban si de asemena se va reduce nivelul de zgomot, praf, trepidații si de noxe.

2.2.3. h.Durata de realizare

Durata de execuție a lucrărilor este de 1 lunaPrezenta documentație a fost întocmită in conformțpșe , NR.28/09.01.2008, privind aprobarea conținutului - cadru al docume&ue economice aferente investițiilor publice ,precum si a structurii si me elaborare a Devizului General pentru obiective de investiții si lucrări de inie

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare,precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate tehnic pentru execuția lucrărilor.

La baza întocmirii evaluărilor pe obiecte au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (nisip, balast, piatra sparta, bitum,etc.) si distantele de transport de 10 km .

La începerea lucrărilor, se va stabili de către Beneficiar, Consultant si Executant, modalitatea de recuperare si depozitare in zona a materialelor recuperabile provenite din dezafectări. In cazul renunțării totale la aceste materiale se va utiliza o groapa ecologica autorizata, costurile depozitarii fiind suportate de către Antreprenor.

Se anexeaza : -devizul general


Estimarea cheltuielilor pentru investiția de baza pe structura devizului general. TOTAL = 223 998 lei (fara TVA)


4.1Analiza opțiunilor

Analiza cost-beneficiu va compara varianta cu proiect cu varianta fara proiect.

4.2 Analiza financiara

Proiecția cheltuielilor se realizează in preturi august 2013.

Estimarea cheltuielilor a avut in vedere preturile practicate pe piața pentru următoarele tipuri de activitati specifice :

Lucrări de întreținere care se executa periodic , in mod planificat, in scopul compensării parțiale a uzurii produse structurii rutiere ; Siguranța rutiera, constând in întreținerea semnalizării verticale si orizontale, tabelelor indicatoare, indicatoare de circulație , stâlpilor, reconditionarea si remontarea acestora

Pentru simplificarea calculelor , costurile unitare ( lei/mp/an ) ale lucrărilor de întreținere curenta , curățenie , deszapazire si siguranța traficului au fost stabilite ca proporție din costurile unitare pentru realizarea parcării.

Costul anual pe metru patrat al tututror lucrărilor de întreținere curenta se ridica la 10 % din costul realizării unui metru patrat de pavaj, iar cel al lucrarjl^ curățenie, deszapazire si siguranța traficului la 1,5%.

Orizontul de analiza este de 15 ani , timpul intre doua reparj$fi£păp conform normativelor in vigoare .

Rata de actualizare financiara a fost considerata de 5 % .

Valoarea neta actualizata negativa indica faptul ca sub aspect strî proiectul nu este fezabil , realizarea sa necesitând finanțare fara aștept beneficii directe.

Aceste beneficii sunt obținute indirect prin satisfacerea unui nivel de confort pentru participantii la traficul rutier din zona studiata .


Sursele de finanțare ale investiției se vor constitui in conformitate cu legislația in vigoare si constau in fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat /local sau Q       fonduri atrase.

Inițiatorul proiectului, Municipiul Ploiești, este entitatea care va găsi sursele de finanțare necesare derulării proiectului.


i-


capitol                                           ici ai


7.1.Valoare totala (INV), inclusiv TVA (mii Iei)

> TOTAL INVESTIȚIE

= 317 125 lei (71 523 euro)

>      Din care C+ M

= 278 591 lei (62 832 euro)

O

(1 euro = 4,4339 LEI)

7.2.Esalonarea investiției

- nu este cazul

Avizele si acordurile se vor obține conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Primăriei Ploiești.

întocmit, Ing. Doina BanaServicii de gospodărire Urbana Ploiești $. r


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

PJosesii, Str.Vșfî'&riî nr. 32. țef:(y244-52S252. fax: G244-S13353 cod fXssia! 10034©

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării: AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1 euro = 4,4339 lei

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea initi

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

2.000

0.451

0.480

2.480

0.559

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acord uri si autorizații

1.000

0.226

0.240

1.240

0.280

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

2.240

0.505

0.538

2.778

0.626

3.6

Asistenta tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 3

5.240

1.182

1.258

6.498

1.465

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

223.998

50.519

53.760

277.758

62.644

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

223.998

50.519

53.760

277.758

62.644

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

0.672

0.152

0.161

0.833

0.188

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

1.792

0.404

0.430

2.222

0.501

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

1.120

0.253

0.269

1.389

0.313

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

22.924

5.170

5.502

28.426

6.411

TOTAL CAPITOL 5

26.508

5.978

6.362

32.870

7.413

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării : AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA1 euro = 4,4339 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (I

ara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

255.746

57.680

61.379

317.125

71.523

Din care C + M

224.670

50.671

53.921

278.591

62.832


Marius PANAINTESEF PROIECT, Doina BANA

/COORC

Ing.Maria P


COORDONATO

NDUR


SEF SERVICIU PROIECTARE, Dana SELARUV/7

/0>Ețuv *


INIERBATA


'■ /':î

/sfe B

' V

w/v

AA\Vțjj «w « /

/.   ? rO

y4

7    ' S

3 /Ă^

77 w 8

“ ■§«<?

qy /$ .....

5f /-7 ’

țqs

r i

w.q


-Z


LĂRGIRE STRADA GRINDULUI = 360 MP (60 mx6,0m)

. Fi 1 1 - I 71 - TROTUAR STRADA TROTUS = 100 MP Mp4 - ALEi;pțETONĂLE LANG^LOpJ^CAf S = 200,OO^MP .

.-LARG1REALEEBLOCE8-GĂRAJE';S=150,OOMP


H.t:.7’5-? *••’*•'V~*

ELABORATOR

= / ■jgLu^h^ȘtONAL-NUME '

SEMNAT.'

SCARA:'

1/500

-   7..;                                      .- .   .

TITLU PROIECT:' '-Ț ■\;         . ":. <

AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI

; FAZA:' •" " S.F.

SEF PROIECT

Ing; Doina Bana.

.PROIECTAT-

ing. Doina Bana

-ftk

DATA:

TITLU PLANȘA:        PLAN DE SrTUATÎE

PLANȘA NR.

DESENAT

m

1

mo.COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚI} MEDIULUI           I

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI”
Data:


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI”

si a emis :
COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI”

/i si a emis:


SECRETAR,

Sanda DraguleaData: