Hotărârea nr. 44/2013

Hotãrârea nr. 44 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a domnului Primar si Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești si al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

având in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 473/20.12.2012 prin care a fost aprobate numărul de personal, organigrama si statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a reorganizării activitatii instituției;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 73/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu cele ale ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele locale;

in baza prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata in 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificata si completata ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata in 2011, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 (3) lit. “b” din Legea nr. 215/2001, republicata, cu privire la administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform anexei ce face parte integranta din prezenta ho tarare.

Art.2. începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3. Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Direcția Administrație Publica Juridic- Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința prezenta celor interesați.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Activitatea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130/2003 si reorganizat prin Hotararea Consiliului Local nr.473/2012, presupune stabilirea unor structuri intemeiate pe principii si reguli bine definite, in conformitate cu normele juridice care reglementează specificul activitatii.

Pentru buna funcționare si capacitatea efectiva de a soluționa problemele caracteristice Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, in urma modificărilor aduse organigramei, a reorganizării serviciilor, birourilor si compartimentelor, se impune elaborarea unui nou Regulament de Organizare si Funcționare al instituției.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești funcționează incepand cu data de 01.01.2013 conform noii organigrame cu un număr total de 149 posturi: din care 14 posturi de funcție publica de conducere, 125 de posturi de funcție publica de execuție si 10 posturi de personal contractual de execuție.

Regulamentul de Organizare si Funcționare cuprinde atribuțiile, sarcinile si responsabilitățile fiecărui compartiment, birou sau serviciu, procedurile de lucru si circuitul documentelor, in baza acestuia fiind intocmite fisele posturilor pentru fiecare angajat.

Având in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, supun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hatarare anexat.

PRIMAR,

IULIAN BADESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Activitatea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, infiintat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 130/2003 si reorganizat prin Hotararea Consiliului Local nr.473/2012 presupune stabilirea unor structuri întemeiate, principii si reguli bine definite, in conformitate cu normele juridice care reglementează specificul activitatii.

Principala atribuție a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești este realizarea bugetului local la capitolul venituri prin stabilirea si Încasarea impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii persoane fizice si persoane juridice si realizarea unor servicii transparente si de buna calitate fata de cerințele tot mai exigente ale contribuabililor ploiesteni.

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2010 cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 473/2012, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești are alocat un număr de 149 de posturi din care : 14 posturi de funcție publica de conducere, 125 de posturi de funcție publica de execuție si 10 posturi de personal contractual de execuție, avand următoarea structura :

 • 1. Conducerea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

 • 2. Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice ;

 • 3. Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare;

  • 3.1.  Biroul Urmărire Creanțe Bugetare si Valorificare Sechestre ;

  • 3.2.  Biroul Amenzi;

 • 4. Serviciul Inspecție Fiscala;

 • 5. Biroul Informatica si Administrarea Bazei de Date ;

 • 6. Serviciul Financiar Contabilitate ;

  • 6.1.  Compartimentul Incasari si Plăti;

 • 7. Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ ;

  • 7.1.  Compartimentul Administrativ ;

  • 7.2.  Compartimentul întreținere Spatii si Deservire Auto ;

 • 8. Biroul Achiziții Publice, Protecția Muncii, Arhiva ;

8.1 Compartimentul Arhiva;

 • 9. Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice- Centru;

 • 10. Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice- Vest;

 • 11. Biroul Evidenta Auto ;

 • 12. Biroul Juridic - Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilitați, Control Intern si Managementul Documentelor.

Regulametul de Organizare si Funcționare cuprinde atribuțiile, sarcinile si responsabilitățile fiecărui compartiment, birou sau serviciu, procedurile.de lucru sk , circuitul documentelor, in baza acestora fiind intocmite fisele posturi lorpențru?fie.carO angajat.

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare anexat.

Serviciul Publiinante Locale Ploiești xecutiv,

Dolniceanu Simona- Elena

Direcția Administrație Publica

Juridic- Contencios, achiziții Publice, Contracte

Director executiv,

Alexandru Iulia Alina

Uf

Sef Serviciu Resurse Umane, Organizare

Administrativ, Protectie/Civila si Protecția Muncii Angelescu/Aha- Daniela


SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

CAPITOLUL I


DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL, ORGANIZARE

Art. 1 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești funcționează sub autoritatea Consiliului Local Ploiești, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2003, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 473/2012.

Art. 2 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești este serviciul public cu personalitate juridică ce îsi desfasoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul regulament de organizare si funcționare.

Art. 3 Sediul Serviciului Public Finanțe Locale este situat în municipiul Ploiești, Str. Independentei nr. 16, iar activitatea se desfasoară si în alte imobile amplasate pe raza municipiului Ploiești.

Art. 4 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești are ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul si colectarea impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului local, evidenta persoanelor fizice si juridice plătitoare, a rolurilor fiscale unice, efectuarea de servicii în regim de urgentă la solicitarea contribuabililor.

Art. 5 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești asigură prin serviciile,

birourile, compartimentele de specialitate:

 • - stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitelor, taxelor si altor venituri precum si accesoriilor acestora reprezentând dobânzi si penalități de întârziere, în baza legislației în vigoare;

 • - efectuarea de servicii în regim de urgentă cu perceperea în mod obligatoriu de taxe speciale, în cuantumul stabilit de Consiliul Local;

 • - propune spre aprobare Consiliului Local proiecte de hotărâre privind nivelurile impozitelor si taxelor locale;

 • - propune spre aprobare Consiliului Local în baza legislației în vigoare facilități fiscale pentru contribuabilii persoane fizice sau juridice, constând în eșalonări, amânări, reduceri sau scutiri de impozite, taxesi alte venituri ale bugetului local, precum si a penalităților aferente acestora;

 • - soluționează, în condițiile legii, contestațiile formulate î^poWjVăWuli

de creanță si a altor acte administrative fiscale;                   Â

 • - intocmește si transmite Direcției Management Finan^a^Cd^t^., Contracte a Primăriei municipiului Ploiești lunar urmatoai^la^t&^tii, conform clasificatiei bugetare:

 • 1. analiza incasarilor veniturilor bugetului local ;

 • 2. situația debitelor si a incasarilor;

 • 3. situația persoanelor fizice si-juridice insolvabile; persoanelor juridice radiate, in faliment si in reorganizare judiciara ;

 • 4. lista de ramasite si de suprasolviri


 • - trimestrial si anual intocmește anexele solicitate de Direcția Management Financiar Contabil, Contracte a Primăriei Municipiului Ploiești pentru raportările financiare.

 • - la inceputul anului urmărește si verifica deschiderea evidențelor contabile conform clasificatiei bugetare privind rămășițele, suprasolvirile si debitele inițiale.

 • - la sfârșitul exercițiului financiar întocmește un Raport in care va fi prezentat cuantumul veniturilor încasate comparativ cu nivelul lor înscris in bugetul aprobat precum si cu cel evidențiat in baza de date .

 • - fundamentează bugetul local din punct de vedere al veniturilor proprii. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce îi revin colaborează si cu

celelalte organe ale administrației locale si centrale.

Art. 6 Organizează evidenta pe plătitor (persoane fizice si juridice) si prezintă, la cererea Consiliului Local si a, Primarului, rapoarte si informări privind activitatea serviciului la termenele si în formele solicitate.

Art, 7 Colaborează cu Direcția Management Financiar Contabil, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, în termenele prevăzute de lege, la elaborarea bugetului anual si la rectificarea acestuia, furnizând toate datele necesare întocmirii proiectului de buget privind partea de venituri proprii ale bugetului local.

Art, 8 Răspunde de aplicarea si de respectarea Hotărârilor Consiliului Local, a dispozițiilor Primarului, a celorlalte acte normative care reglementează modul de realizare a veniturilor la bugetul local si de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

Art. 9 Finanțarea cheltuielilor curente si de capital ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești se asigură diferențiat, după cum urmează:

 • a) din venituri proprii:

 • - taxe speciale pentru prestarea serviciilor interesul persoanelor fizice si juridice

 • - taxe pentru prestarea unor servicii către populație

 • b) din subvenții, de la bugetul local acordate pe ba venituri sLcheltuieli pentru desfăsurarea-activitătii—

Pentru efectuarea si controlul operațiunilor financiare Se


Finanțe Locale Ploiești are cont propriu deschis la Trezoreria Ploiești.

Finanțarea cheltuielilor de capital pentru investiții necesare dezvoltării si funcționării Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, se asigură din subvenție de la bugetul local al municipiului Ploiești si in completare din veniturile proprii ale instituției.


Art. 10 Contabilitatea patrimoniului propriu al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, a veniturilor si cheltuielilor acestuia, organizată si condusă până la nivel de dare de seamă inclusiv, este parte componentă a contabilității generale a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești are in administrare imobilele situate Ploiești str. Independentei - nr. 16; str. Șoseaua Vestului - nr.19 ( 50% din etajul 2 ), str. Basarabi nr.5; toate aceste spatii fiind in proprietatea Primăriei Municipiului Ploiești si avand ca destinație desfasurarea activitatii specifice instituției.

Serviciul Public Finanțe Locale administrează bunurile ce. aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești, in baza unui contract de administrare.

Corespunzător celor de mai sus, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești întocmește si predă serviciilor de specialitate, trimestrial, cumulat de la începutul anului si anual, darea de seamă si contul de execuție propriu cu anexele prevăzute de normele aprobate de Ministerul Finanțelor pentru instituțiile publice finanțate din bugetul local si din venituri extrabugetare.

Art, 11 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești este condus de un director executiv, numit prin dispoziția primarului. în această calitate, pe lângă atribuțiile, sarcinile si competentele prevăzute în prezentul regulament directorul executiv va asigura inventarierea generală anuală, în baza dispoziției emisă de primar, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 82/1991 si capitolul VI din regulamentul privind aplicarea legii respective.

Art. 12 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești administrează si gestionează bugetul de venituri si cheltuieli propriu ca ordonator tertiar de credite.

Art. 13 Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor si atribuțiilor ce le revin, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești are următoarea structură funcțională:

 • 1. Conducerea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

 • 2. Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice

 • 3. Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare

  • 3.1 Biroul Urmărire Creanțe Bugetare si Valor


  • 3.2 Biroul Amenzi

 • 4. Serviciul Inspecție Fiscală

 • 5. Biroul Informatică si Administrarea Bazei de Date

 • 6. Serviciul Financiar Contabilitate

  • 6.1 Compartimentul Incasari si Plăti

 • 7. Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ

  • 7.1 Compartimentul Administrativ

  • 7.2 Compartimentul întreținere Spatii si Deservire Auto

 • 8. Biroul Achiziții Publice, Protecția Muncii, Arhiva

  • 8.1 Compartimentul Arhiva

 • 9. Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice - Centru

 • 10. Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice - Vest

 • 11. Biroul Evidenta Auto


 • 12. Biroul Juridic -Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilitați, Control Intern si Managementul Documentelor

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Art. 14 Obiectul de activitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești cuprinde activități privind: administrarea impozitelor taxelor si altor venituri ale bugetului local si servicii către contribuabili:

 • a) Activitatea de administrare a impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului local presupune următoarele:

a.1 - stabilirea, constatarea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor si altor venituri precum si a accesoriilor acestora reprezentând dobânzi si penalități de întârziere precum si a amenzilor;

a.2 - propunerea spre aprobarea Consiliului local, în baza legislației în vigoare, a nivelurilor impozitelor si taxelor locale, a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului local, a dobânzilor si penalităților aferente;

 • a. 3 - soluționarea în condițiile legii a contestațiilor formulate împotriva

actelor administrative fiscale.

 • b) Servicii către contribuabili la cererea acestora:

 • b. 1 - efectuarea de lucrări în regim de urgentă privind eliberarea

certificatelor fiscale si înregistrări privind impunerea clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport depuse de persoane fizice si persoane juridice;

b.2 - efectuarea de copii xerox de pe acte;

b.3. - vânzarea de timbre fiscale mobile


CAPITOLUL III - CONDUCEREA ACTIVITĂȚII CURENTE

Art. 15 Conducerea, coordonarea si organizarea activității

Public Finanțe Locale Ploiești se asigură de către un director executixZ^^V^J^

Art, 16 Directorul executiv al Serviciului Public Finanțe Ploiești reprezintă unitatea în raporturile cu alte instituții publice, agenti economici si alte, persoane fizice, si juridice. Din punct de vedere administrativ, directorul executiv este subordonat Primarului Municipiului Ploiești.

Directorul executiv este împuternicit sa semneze actele de angajare, de cheltuieli curente, comenzi, contracte si convenții, dispoziții de plata în numerar, precum si documentele, contractele, actele privind veniturile proprii ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești. Semnarea de către directorul executiv a actelor în cauza va fi făcută numai daca acestea poarta viza de control financiar preventiv, organizat conform legii.

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul executiv emite decizii.

DIRECTORUL EXECUTIV are următoarele atribuții, sarcini si responsabilități:

 • 1. Organizează, coordonează, îndruma si gestionează activitatile instituției conform legilor în vigoare;

 • 2. Este ordonator tertiar de credite pentru bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

 • 3. Conduce întreaga activitate si reprezintă instituția in relațiile cu autoritatile, instituțiile publice, cu persoanele fizice si juridice in vederea realizării obiectului de activitate;

 • 4. Asigura masurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare si bugetare;

 • 5. Emite decizii pentru reglementarea activitatilor interne ale instituției;

 • 6. Stabilește structura organizatorica a instituției si o supune spre aprobare Consiliului Local;

 • 7. Organizează si stabilește structura fluxurilor informaționale intre serviciile/birourile si compartimentele instituției;

 • 8. Organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în limita organigramei aprobate, angajeaza, sancționează, concediază, eliberează din funcție personalul angajat, conform legii;

 • 9. Organizează acțiuni de instruire, formare profesionala si creștere a nivelului de competenta profesionala a salariatilor;

 • 10.  Aproba, in condițiile legii, efectuarea concediilor de odihna si ale celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine;


 • 11.  Desemnează înlocuitorul pe perioada de absi limitele de competenta si responsabilitățile acestuia; ,

 • 12.  Organizează gestionarea materiei impozabile;

 • 13.  Asigura realizarea inventarierii generale anuale în emisa de primar, în conformitate cu reglementările masuri în consecința;

 • 14.  Dispune luarea masurilor prevăzute de lege in cazul savarsirii de către salariati a unor abateri privind nerespectarea obligațiilor de serviciu si a disciplinei in munca conform legislației in vigoare;

 • 15.   Elaborează Politica, si obiectivele instituției in domeniul calitatii conform standardului ISO 9001:2008;

 • 16.  Asigura intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli propriu corelat cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului, pe baza fundamentărilor existente, în vederea supunerii lui spre aprobarea Consiliului Local;

 • 17.   Coordonează si stabilește sarcini șefilor de servicii si birouri, defalcarea programului de activitati si bugetului aferent pe trimestre pentru fiecare activitate în parte, precum si masurile necesare îndeplinirii acestora;

 • 18.  Analizează lunar sau ori de cate ori este necesar execuția bugetului local al municipiului Ploiești si dispune masuri suplimentare în vederea creșterii gradului de colectare a veniturilor proprii ale bugetului local;

 • 19.   întocmește si prezintă periodic Consiliului Local rapoarte de activitate insotite de execuțiile de casa ale bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

 • 20.  Verifica si răspunde de realizarea veniturilor bugetului local;

 • 21.  Asigura relația cu cetățenii prin audiente;

 • 22.  Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale, pentru neindeplinirea atribuțiilor ce-i revin;

 • 23.   îndeplinește si alte atribuții dispuse de Primar si Consiliul Local.

CAPITOLUL IV - STRUCTURA FUNCȚIONALĂ

Art. 17 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE - PERSOANE JURIDICE

Atribuții, sarcini, responsabilități

Este subordonat directorului. Desfasoara activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabili persoane juridice:

 • - Impozit/taxa pe clădiri;

 • - Impozit/taxa pe teren;

 • - impozit asupra mijloacelor de transport;

 • - taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publici^

 • - impozitul pe spectacole                           K

 • - taxa hoteliera;                                      Ec!

 • 1. întocmește dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane^tirjui^® • 2. întocmește dosarele fiscale pentru contribuabilii - persdS juridice,care achita taxe speciale pentru efectuarea în reginrTcfe2 a lucrărilor;

 • 3. Verifica si analizeaza corectitudinea documentelor depuse, modul de completare al declarației de impunere, concordanta datelor inscrise în aceasta cu celelalte evidente organizate si conduse la nivelul serviciului;

 • 4. In cazul în care apar neconcordante, corectează eroarea prin inscrierea sumelor corecte, conform legislației în vigoare

 • 5. Introduce in baza de date actele de impunere, de modificare a masei impozabile si de scoaterea din evidenta a bunurilor impozabile sau taxabile;

 • 6. Stabilește in sarcina contribuabililor persoane juridice diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligațiilor fata de bugetul local si calculează, potrivit legii, majorări de intarziere pentru neplata in termenele legale ale impozitelor datorate;

 • 7. Preia în baza de date rapoartele de inspecție fiscala, operațiune desfasurata împreuna cu sprijinul unui consilier din cadrul Serviciului Inspecție Fiscala;

 • 8. întocmește certificatele de atestare solicitate de contribuabilii persoane juridice in vederea realizării unor tranzacții sau participării la licitații:

-înregistrează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscala depuse de persoanele juridice ;

-analizeaza situația patrimoniala a contribuabilului din punct de vedere al masei impozabile, precum si al calculului impozitelor si taxelor datorate bugetului local;

-vizeaza si întocmește certificatele de atestare fiscala conform cu evidentele din baza de date si a actelor din dosarul fiscal al contribuabilului;

 • 9. întocmește certificatele de atestare solicitate de contribuabilii persoane juridice si fizice, care achita taxe speciale pentru efectuarea în regim de urgentă a acestora.

 • 10. întocmește adeverințe solicitate de contribuabili persoane juridice, în vederea confirmării exactitatii sau realitatii unui fapt, atestării unei anumite calitati ori atestării unui drept sau unui fapt;

11.Soluționează cererile contribuabilior persoane juridice cu privire la scoaterea din evidente a bunurilor mobile si imobile ale acestora;

12.Analizeaza si soluționează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, plătite in plus sau eronat la bugetul local;


O Al /(''''îs,

 • 13.Analizează, verifica si soluționează petițiile cu privire laCmodul<d^ stabilire al impozitelor taxelor locale datorate de persoanele ju/

 • 14. Transmite către instituțiile abilitate, la cererea acestora, datfcfu situația patrimoniala a contribuabililor persoane juridice, precMMi^^h^ obligațiile fiscale ale acestora;

 • 15. Constata contravențiile si aplica sancțiunile prevăzute de acteleMto&tro tuturor contribuabililor care incalca legislația fiscala si ia masurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelor constatate;

 • 16. Asigura evidenta debitelor pe plătitor datorate bugetului local, operează modificarea debitelor inițiale în cazul modificărilor legislației;

17.Informează operativ conducerea instituției asupra eventualelor probleme care apar prin operarea acestora;

 • 18. Analizează aspectele si fenomenele rezultate din aplicarea legislației fiscale luând sau propunând masurile care se impun;

 • 19. Centralizeaza toate datele statistice privind activitatea desfasurata pe baza carora întocmește si transmite informările si raportările periodice la termenele stabilite;

20.Inventariază materia impozabila înaintea elaborării proiectului anual al bugetului local , in scopul fundamentării veniturilor;

 • 21. Asigura aplicarea unitara a legislației cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele juridice;

 • 22. Respecta prevederile Regulamentului de Ordine si Funcționare al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești aprobat prin hotarare a Consiliului Local;

 • 23. Răspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • 24. îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției.

Art. 18 PROCEDURI DE LUCRU Șl CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN CADRUL SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE - PERSOANE Q. JURIDICE

Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice desfasoara activitatea de constatare si stabilire de impozite si taxe locale astfel:

 • 1. Primește spre soluționare:

 • - declarațiile de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri;

 • - declarațiile de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren;

 • - declarațiile de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport;

-declarațiile privind înstrăinarea clădirilor;

-declarațiile privind înstrăinarea terenurilor;

-declarațiile privind scoaterea din evidente a mijloacelor de transport; -declarații privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

-declarații privind stabilirea impozitului pe spectacole;

-declarații privind stabilirea taxei hoteliere;

-cereri de restituire si/sau compensare;

-cereri de recalculare impozite, taxe;

-rapoarte de inspecție fiscala;

-adrese de la alte instituții;


-adrese de la Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare;

 • 1.1. - Declarațiile, cererile de restituire, adresele de la alte instituții sunt înregistrate prin registratura Serviciului Public Finanțe Locale si transmise spre soluționare de la Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ, in termenul prevăzut de lege, funcționarului public care are repartizata societatea respectiva. In cazul in care se achita taxa de urgenta declarațiile, atat pentru persoane juridice, cat si pentru cele fizice, sunt înregistrate de Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.

 • 1.2. - Cererile de recalculare impozite/taxe, sunt înregistrate prin registratura Serviciului Public Finanțe Locale, transmise prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativsunt repartizate spre soluționare funcționarilor din subordine de către șeful de serviciu si se stabilește de către acesta, termenul de soluționare.

 • 1.3. -Rapoartele de inspecție fiscala întocmite de Serviciul Inspecție fiscala sunt primite de șeful de serviciu pe baza de semnătură si transmise funcționarului public in vederea operării in baza de date in termenul stabilit de conducerea S.P.F.L.

 • 1.4. -Adresele transmise de către serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare^prin care se solicita scoaterea din evidentele fiscale a bunurilor mobile si imobile ca urmare a constatărilor efectuate pe teren de funcționarii publici serviciului respectiv, sunt repartizate funcționarilor publici_care gestionează societatea respectiva, de către șeful serviciului, aceștia operand modificările conform documentelor anexate, fara aplicarea de sancțiuni contravenționale.

 • 2.  înregistrează cererile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala către persoane juridice, care se eliberează la termen sau in regim de urgenta, in cazul in care contribuabilul persoana juridica sau fizica achita taxa de urgenta.

 • 3. Soluționarea declarațiilor, cererilor:

  • 3.1. - Se verifica conținutul declarațiilor si documentelor anexate sau după caz, conținutul cererilor, de către funcționarii publici care au primit spre soluționare lucrarea;

  • 3.2. -In cazul in care nu sunt anexate toate documentele necesare soluționării, acestea se vor solicita contribuabilului in termenul legal de răspuns la cerere;  • 3.3. - Se stabilesc obligațiile de plata către bugetul locaj^ contribuabil sau după caz, sumele de restituit sau de comp/rț: declarațiilor si documentelor depuse de acesta;.

  • 3.4. - Se intocmesc si se anexeaza la cererea/declarati documente specifice (referate, adrese către alte compartime instituției);

  • 3.5. - Se tipărește decizia de impunere sau răspunsul referitor la modul de soluționare a petiției în doua exemplare, unul pentru dosarul fiscal si si unul se transmite contribuabilului;

 • 3.5. - Se verifica lucrarea repartizata spre soluționare si se depune pentru aprobare la șeful ierarhic.

 • 4.Expedierea răspunsului:

  • 4.1.- Se întocmește în doua exemplare, unul pentru contribuabil si unul pentru dosarul fiscal si se depune la Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ pentru expediere.

S.Solutionarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala

 • 5.1. - Se verifica situația fiscala a contribuabilului, se efectuează corecturile necesare daca este cazul, se înscrie viza privind titularul, valoarea impozabila si suprafața bunurilor imobile, datele de identificare ale bunurilor mobile, acte de dobândire si se emite certificatul de atestare fiscala prin intermediul calculatorului.

 • 5.2. -Se inainteaza către șeful serviciului pentru aprobare

6.Eliberarea certificatului de atestare fiscale

6.1.Certificatul de atestare fiscala, insotit de nota de plata daca este cazul, se depune la Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ pentru eliberare către contribuabil.

Circuitul documentelor este prezentat în TABELUL nr. 1 q Art. 19 SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE -

Este subordonat directorului executiv

Atribuții, sarcini, responsabilități:

Are în subordine BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE SI BIROUL AMENZI.

 • 1. Organizează si îndruma activitatea de urmărire si încasare la bugetul local a impozitelor taxelor si altor venituri neachitate în termenul legal;

 • 2. întocmește somațiile, titlurile executorii si dosarele de executare persoane fizice si persoane juridice;

 • 3. Efectuează verificări pe teren pentru a culege informații cu privire la debitorii care nu au fost găsiți la domiciliul declarat;


  venituri ale bugetului local, precum si a accesoriilor acestora, respectiv majorări de întârziere;

  • 6. Propune si instituie masuri asigurătorii, verifica respectarea condițiilor de înființare a popririi pe veniturile realizate de debitorii bugetului local si urmărește respectarea popririlor înființate de către tertii popriți;

  • 7. Urmărește debite restante primite de la compartimente; urmărește spre încasare debitele pe plătitor transmise spre urmărire de diferite instituții, unde e cazul;

  • 8. Transmite adrese la instituții pentru obținerea informațiilor necesare pentru aplicarea procedurilor de executare silita si urmărește încasarea tuturor veniturilor bugetului local;


 • 9. Întocmește si verifica documentațiile si propunerile privind debitorii insovabili persoane fizice si juridice, si daca se incadreaza în prevederile legale le supune spre aprobare conducerii;

 • 10.  întocmește procesul verbal prin care propune angajarea răspunderii altor persoane decât debitorul conform art. 27 si 28 din OG 92/2003 republicata;

 • 11.   Colaborează cu autoritatile administrației publice centrale si locale, cu instituțiile si serviciile publice de sub autoritatea acestora, cu alte servicii, birouri si compartimente din cadrul instituției;

 • 12.  Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;

 • 13.   Răspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • 14.   îndeplinește orice alte atribuții legale repartizate de directorul executiv, o

Art 20 BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE - este in subordinea Serviciului Urmărire si încasare Creanțe Bugetare

Atribuții, sarcini, responsabilități

 • 1. întocmește dosarele de executare persoane juridice si persoane fizice;

 • 2. Efectuează verificări pe teren pentru a culege informații cu privire la debitorii care nu au fost găsiți la sediul declarat;

 • 3. Transmite adrese la Politie, Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova, Registrul Comerțului, banei comerciale, etc. pentru obținerea de informații referitoare la debitorii persoane juridice, unde e cazul si persoane fizice.;

  • 4. Propune si înființează sechestru asiguratoriu/obligatoriu asupr mobile sau imobile, proprietatea debitorului;

  • 5. Solicita efectuarea inscripției ipotecare sau asiguratoriu/obligatoriu asupra bunurilor imobile si mobile ; întocmește procesele verbale de adjudecare si de distrib obținute prin executare silita;

  Solicita organelor si persoanelor specializate, evaluarea b vederea valorificării acestora prin modalitățile prevăzute de lege; întocmește documentația pentru vanzarea la licitație a bunurilor mobile si imobile sechestrate, organizează licitațiile în vederea recuperării creanțelor bugetare, repartizează sumele realizate din valorificări potrivit ordinii de preferința prevăzută de lege, în cazul în care la urmărirea silita participa mai multi creditori;

  întocmește si verifica documentațiile si propunerile privind debitorii insovabili persoane juridice , unde e cazul si persoane fizice, si daca se incadreaza în prevederile legale sunt supuse spre aprobare conducerii;

  • 10.  Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;

  • 11.  Răspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu;

  • 12.   Îndeplinește orice alte atribuții legale repartizate de conducerea instituției.


  6.


  7.


  8.


  9.Art.21 PROCEDURI DE LUCRU:

 • 1. Consilierii Serviciului Urmărire si încasare Creanțe Bugetare si birourile din subordinea acestuia, vor verifica periodic baza de date si lista de ramasite in vederea identificării persoanelor fizice sau juridice, cu obligații bugetare restante împotriva carora se poate începe executarea silita ;

 • 2. începerea executării silite se va face astfel incat sa nu ramana debite pentru care sa se împlinească termenul de prescriere ;

 • 3. Periodic consilierii/ referentii - funcționari publici din cadrul Serviciului Urmărire si încasare Creanțe Bugetare vor verifica dosarele de executare nesolutionate in vederea continuării executării silite prin poprire bancara, sechestru, valorificarea bunurilor sechestrate, etc. ;

 • 4. După începerea executării silite prin emiterea/comunicarea somației si titlului executoriu, in cazul neachitarii obligațiilor restante după 15 zile de la comunicarea somației, se va începe executarea silita prin poprire bancara sau la terti;

 • 5. In cazul in care prin poprire nu s-au încasat sumele restante, in cel mult 9 luni de la comunicarea somației si a titlului executoriu , se va proceda la executarea silita prin aplicarea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor deținute de către persoanele juridice/fizice

persoanelor fizice pana la împlinirea termenului de prescriptle^p^vazut^ de lege a obligațiilor fiscale);                               |            V

 • 6. Daca in urma verificărilor efectuate in vederea continuării e|e^uWl|hite^ începute prin emiterea si comunicarea somației si a titlului e^șutffi^s^ __a-constatat_faptul_ca_debitor-uLse_afla_in_stare_de_insol^bt^f^^r_ termenul prevăzut de lege, se va întocmi proces verbal de constarea insolvabilității.

Art.22 CIRCUITUL DOCUMENTELOR

 • 1. SOMAȚIE

 • a) Se întocmește: in 2 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la debitor

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 2. TITLUL EXECUTORIU

 • a) Se întocmește: in 2 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la debitor

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 3. DOVADA COMUNICĂRII SOMAȚIEI SI A TITLULUI EXECUTORIU

 • a) Se întocmește: in 2 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la persoana care semnează pe borderoul de transmitere a acestuia sau prin celelalte forme de comunicare prevăzute de O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 4. ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII

 • a) Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la tertul poprit

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 5. ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR 0 BĂNEȘTI

 • a) Se intocmeste: in 2 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la banca

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 6. PROCES VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE SI ANEXA LA PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU

 • a) Se intocmeste in 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la debitor ; 1 exemplar la custode (daca este cazul)

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 7. PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE

 • a) Se intocmeste in 3 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la debitor ;   1


  funciara


 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de

 • 8. ANUNȚUL PRIVIND VANZAREA PENTRL SECHESTRULUI

  • a) Se întocmește in mai multe exemplare de organul de executefre^^

  • b) Circula: cate 1 exemplar la locul unde se afla imobilul la sediul organului de executare, al consiliului local in a cărui raza teritoriala este situat imobilul, la locul stabilit pentru tinerea licitației, orice alt loc public

  • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

  9. ANUNȚUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE SUPUSE SECHESTRULUI

  • a) Se intocmeste in mai multe exemplare de organul de executare

  • b) Circula: cate 1 exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vanzare, orice alt loc public

  • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare


 • 10.  PROCES VERBAL DE LICITAȚIE PENTRU BUNURI MOBILE / PROCES VERBAL DE LICITAȚIE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI SUPUSE SECHESTRULUI

 • a) Se intocmeste in 3 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la adjudecator (sau reprezentantul sau legal) ; 1 exemplar la debitor

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 11. PROCES VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI / PROCES VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE

 • a) Se intocmeste in 3 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la cumpărător; 1 exemplar la debitor

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

Q 12. PROCES-VERBAL PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITA

 • a) Se intocmeste in 2 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la debitor

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 13. PROCES - VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATE DIN EXECUTARE SILITA

 • a) Se intocmeste in 2 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la debitor, cate 1 exemplar (copie) pentru creditorii care au participat la executare sau care si-au depus titlurile pana la data încheierii procesului verbal

 • c) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 14. PROCES - VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATE DIN EXECUTARE SILITA

 • a) Se întocmește in 3 exemplare de organul de executare

 • b) Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidentapisdala^--n 1^

exemplar contribuabilului                                   S ș{ ((j/' *î '

 • c) Searhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare              , li| ,4

________Art. 23 BIROUL AMENZI- este in subordinea Serviciului Urmărite^ încasare Creanțe Bugetare

Atribuții, sarcini si responsabilități

 • I. Organizează si îndruma activitatea de debitare, scădere, urmărire, si încasare la bugetul local a amenzilor primite spre urmărire si încasare;

 • 2. întocmește somațiile, titlurile executorii si dosarele de executare persoane fizice pentru debitele restante cu care figurează debitorii;

 • 3. Efectuează verificări pe teren pentru a culege informații cu privire la debitorii care nu au fost găsiți la domiciliul declarat;

 • 4. Transmite adrese la Politie, Direcția Finanțelor Publice , Registrul Comerțului, Banei comerciale, etc. pentru obținerea de informații referitoare la debitorii persoane fizice, sau persoane juridice;

 • 5. Procedează la executarea silita prin poprire asupra veniturilor contribuabililor persoane fizice, unde e cazul, pentru încasarea debitelor pe care le gestionează ;

 • 6. Propune si instituie masuri asigurătorii, verifica respectarea condițiilor de înființare a popririi pe veniturile realizate de debitorii bugetului local si urmărește respectarea popririlor infiintate de către tertii popriți;

 • 7. Urmareste debite restante primite de la compartimentele S.P.F.L Ploiești sau de la alte instituții,

 • 8. înregistrează în evidente debitele pe plătitor transmise spre urmărire de diferite instituții, unde e cazul;

 • 9. Transmite adrese la instituții pentru obținerea informațiilor necesare pentru aplicarea procedurilor de executare silita;

 • 10. întocmește, verifica documentațiile si propunerile privind debitorii insovabili persoane fizice , si daca se incadreaza în prevederile legale le supune spre aprobare conducerii;

 • II. Întocmește procesul verbal prin care propune angajarea răspunderii altor persoane decât debitorul sau a debitorului, după caz;

 • 12. Colaborează cu autoritatile administrației publice centrale si locale, cu instituțiile si serviciile publice de sub autoritatea acestora, cu alte servicii, birouri si compartimente din cadrul instituției;

 • 13. Raspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;

 • 14. Răspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • 15. îndeplinește orice alte atribuții legale repartizate de Șeful Serviciului Urmărire Si încasare Creanțe Bugetare si Directorul executiv, după caz.
începerea executării silite se va face astfel incat sa nu ramana debite pentru care sa se împlinească termenul de prescriere ;

Periodic consilierii - funcționarii publici din cadrul Biroului Amenzi vor verifica dosarele de executare nesolutionate in vederea continuării executării silite prin poprire bancara, sechestru, valorificarea bunurilor sechestrate, etc. ;

După începerea executării silite prin emiterea si comunicarea somației si titlului executoriu, in cazul neachitarii obligațiilor după 15 zile, se va incepe executarea silita prin poprire bancara sau la terti;

In cazul in care prin poprire nu s-au incasat sumele restante, in cel mult 9 luni de la comunicarea somației si a titlului executoriu, se va proceda la executarea silita prin aplicarea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor deținute de către persoanele fizice pana la împlinirea termenului de prescripție prevăzut de lege a obligațiilor fiscale.

Daca in urma verificărilor efectuate in vederea continuării executării silite începute după emiterea si comunicarea somației si a titlului executoriu, s-a constatat faptul ca debitorul se afla in stare de insolvabilitate, in termenul prevăzut de lege, se va întocmi proces verbal de constatare a insolvabilității.

Art.25 CIRCUITUL DOCUMENTELOR

 • 1. SOMAȚIE

 • d) Se întocmește: in 2 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la debitor

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 2. TITLUL EXECUTORIU

 • d) Se întocmește: in 2 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la debitor

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 3. DOVADA COMUNICĂRII SOMAȚIEI SI A TITLULUI EXECUTORIU

 • d) Se întocmește: in 2 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la persoana care semnează

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la persoana care semnează pe borderoul de transmitere a acestuia sau prin celelalte forme de comunicare prevăzute de O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala

 • 4. ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII

 • d) Se întocmește: in 2 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la tertul poprit

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 5. ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA DISPONlfeBlTÂTIEQRș/ BĂNEȘTI

 • d) Se întocmește: in 2 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la banca

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 6. PROCES VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE SI ANEXA LA PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU

 • d) Se întocmește in 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la debitor ; 1 exemplar la custode (daca este cazul)

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 7. PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE

 • d) Se întocmește in 3 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la debitor ;   1 exemplar la Biroul de Carte

funciara

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 8. ANUNȚUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE SUPUSE SECHESTRULUI

 • d) Se întocmește in mai multe exemplare de organul de executare

 • e) Circula: cate 1 exemplar la locul unde se afla imobilul la sediul organului de executare, al consiliului local in a cărui raza teritoriala este situat imobilul, la locul stabilit pentru tinerea licitației, orice alt loc public

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 9. ANUNȚUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE SUPUSE SECHESTRULUI

 • d) Se întocmește in mai multe exemplare de organul de executare

 • e) Circula: cate 1 exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vanzare, orice alt loc public

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 10.  PROCES VERBAL DE LICITAȚIE PENTRU BUNURI MOBILE / PROCES VERBAL DE LICITAȚIE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI SUPUSE SECHESTRULUI

 • d) Se întocmește in 3 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la adjudecator (sau reprezentantul sau legal) ; 1 exemplar la debitor

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 11. PROCES VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU

PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI / PROCES VERBAL DE ADJU^O^R PENTRU BUNURI MOBILE                                 v\

 • d) Se intocmeste in 3 exemplare de organul de executare £ /y&J

 • e) Circula: 1 exemplar la cumpărător; 1 exemplar la debiflbfS\ Wa

 • f) Se-arhiveaza: 1 exemplar la dosarul-de-executare —

 • 12. PROCES-VERBAL PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARK^^^Z

 • d) Se intocmeste in 2 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la debitor

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 13. PROCES - VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATE DIN EXECUTARE SILITA

 • d) Se intocmeste in 2 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la debitor, cate 1 exemplar (copie) pentru creditorii care au participat la executare sau care si-au depus titlurile pana la data încheierii procesului verbal


 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

 • 14. PROCES - VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATE DIN EXECUTARE SILITA

 • d) Se intocmeste in 3 exemplare de organul de executare

 • e) Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidenta fiscala, 1 exemplar contribuabilului

 • f) Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

Art, 26 SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA

Este subordonat directorului executiv.

Atribuții, sarcini, responsabilități

 • 1. Inspecția fiscala cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea bazelor de impunere, a legalității si conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii îndeplinirii obligațiilor fiscale de către contribuabilii persoane juridice, respectării prevederilor legislației fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligațiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale;

 • 2. Colaborează cu autoritatile administrației publice centrale, cu instituțiile si serviciile publice de sub autoritatea acestora, cu alte instituții fiscale similare;

 • 3. Verifica în totalitate sau prin sondaj orice documente, înscrisuri, registre, evidente contabile referitoare la obiectul controlului, solicita copii de pe înscrisurile verificate în cazul în care este necesar;

 • 4. Solicita contribuabililor verificați, în scris sau verbal, toate informațiile si justificările referitoare la abaterile constatate;

 • 5. Pot sa retina documente în scopul protejării împotriva inș^îSârTr|^Li

distrugerii, care fac dovada stabilirii înregistrării si achi^fîrQWigatulok fiscale, pe o perioada de maximum 30 de zile;       jkf        O

 • 6. Solicita contribuabililor prezenta acestora sau a repre^^anw’’g;feg|n^ la sediul compartimentului de specialitate;

 • 7. Stabilește obligații fiscale prin asimilare sau estimare,

care în evidenta contabila nu exista documente justificative sau contribuabilul refuza prezentarea acestora;

 • 8. Stabilește în sarcina contribuabililor verificați diferente de impozite si taxe, calculează dobânzi si penalități de întârziere-pentru-neplata la termenele legale a impozitelor, taxelor datorate conform prevederilor legale sau conform clauzelor cuprinse în contractul de închiriere, concesionare, asociere, etc.

 • 9. Identifica, sancționează, impune persoanele ce desfasoara activitati nedeclarate, prin acțiuni proprii sau în colaborare cu celelalte compartimente, propunând masurile necesare pentru diminuarea acestui fenomen;

 • 10.  Verifica respectarea condițiilor de desfășurare a activitatii modul de întocmire a evidentelor prevăzute de lege, sinceritatea cu care sunt înregistrate veniturile si situația plătii impozitelor si taxelor datorate de contribuabili;

 • 11.   Verifica periodic persoanele juridice aflate în evidenta instituției, deținătoare de bunuri sau venituri impozabile, stabilind după caz diferentele fata de impunerile inițiale;

 • 12.  Constata contravenții si aplica sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care incalca prevederile legale;

 • 13.   Răspunde pentru rezultatul controlului, în limita documentelor supuse controlului si constatărilor efectuate si consemnate în actul de control;

 • 14.   Centralizează toate datele statistice privind activitatea serviciului pa baza carora întocmește si transmite informațiile si raportările periodice, la termenele stabilite;

 • 15.  Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;

 • 16.  Răspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru neindeplinirea atrbutiilor de serviciu;

 • 17.   Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de directorul executiv.

Art.27 CIRCUITUL DOCUMENTELOR:

Raportul de inspecție fiscala se întocmește în trei exemplare si va fi semnat de către organele de inspecție fiscala (consilieri / referenti- funcționari publici), va fi verificat si avizat de șeful Serviciului Inspecție Fiscala și va fi aprobat de directorul executiv. După aprobarea raportului de inspecție fiscala de către conducătorul organului de inspecție fiscala, acesta se constituie


anexa la decizia de impunere. Cele trei exemplare din raportul fiscală vor avea următorul circuit:

 • - un exemplar va fi transmis contribuabilului;

 • - un exemplar va fi transmis spre arhivare la dosarul fisc^

 • - un exemplar va ramane la organul fiscal care a efe fiscala.

Decizia de impunere privind masurile stabilite de organele de inspecție fiscala se intocmeste în trei exemplare de către organul de inspecție fiscala, se avizeaza de șeful de serviciu si se aproba de directorul executiv. Circuitul acestui document este următorul:

 • - un exemplar la contribuabil;

 • - un exemplar va fi transmis cu atribuții de gestiune a declarațiilor si a dosarului fiscal;

 • - un exemplar va ramane la la organul fiscal care a efectuat inspecția fiscala.

în activitatea de inspecție fiscala se mai întocmesc următoarele documente :

 • - aviz de inspecție fiscala - Model ITL-046;

 • - ordin de serviciu - Model ITL-045;

 • - nota explicativa - Model ITL-050;

 • - invitație - Model 1TL-047;

 • - declarație contribuabil - Model 1TL-051;

 • - punct de vedere al contribuabilului - Model lTL-052;

 • - Dispoziție privind masurile stabilite de organele de inspecție fiscala -Model ITL-054

Art-28 PROCEDURI DE LUCRU

 • 1. Echipa de control va primi ordinul de serviciu de la șeful Serviciului Inspecție Fiscala iar la data pervazuta in documentul menționat se va prezenta la contribuabilul indicat pentru începerea activitatii de inspecție fiscala.

 • 2. Înainte de începerea inspecției fiscale consilierii/ referentii- funcționari publici din cadrul Serviciului Inspecție Fiscala vor verifica situația fiscala a contribuabilului ce urmeaza a fi verificat prin studierea atat a datelor din evidenta informatizata cat si a documentelor existente în dosarul fiscal al contribuabilului respectiv

 • 3. Dosarul fiscal se ridica de Ia arhiva instituției sau de la consilierul/ referentul - funcționarul public de sector din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice, pe baza de proces verbal de predare primire

 • 4. Conținutul anexelor la raportul de inspecție fiscala precum si modul in care s-a desfasurat activitatea de inspecție fiscala va fi adus la cunoștința


șefului de serviciu înainte ca aceste anexe sa fia^pfeze^iț^te contribuabilului in vederea semnării                                     V

 • 5. Anexele la raportul de inspecție fiscala semnate de cat|e^ccț^ffiffi^D0r

precum si raportul de inspecție fiscala insotit de decizia de i^p^n^^^pp^ prezentate șefului de serviciu in vederea avizării si prezent^fn»^^^ directorului Serviciului Public Finanțe Locale in vederea aprobară

 • 6. După aprobarea documentelor menționate anterior, șeful serviciului va transmite un exemplar din fiecare dintre aceste documente șefului Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice in vederea operării rezultatelor inspecției fiscale in baza -de date a Serviciului Public Finanțe

Locale.

Art 29 BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE Este subordonat directorului executiv.

Atribuții, sarcini, responsabilități

 • I. Asigura funcționarea sistemului informatic al S.P.F.L.Ploiesti;

O 2.Colaborează cu toate compartimentele acționând pentru informatizarea tuturor activitatilor;

 • 3. Elaborează aplicații care sa imbunatateasca actul decizional la nivelul conducerii serviciului public;

 • 4. Realizează instruirea întregului personal pentru utilizarea sistemelor informatice la parametri optimi;

 • 5. Semnalează problemele care apar privind utilizarea echipamentelor de calcul;

 • 6. Asigura analizarea si remedierea erorilor de program, semnalarea lor către firma realizatoare a aplicației;

 • 7. Propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea din uz;

 • 8. Participa in calitate de consultant tehnic de specialitate in informatica in selecțiile de oferte sau licitațiile organizate pentru achizițiile de tehnica de calcul (hardware, software);

O 9. Recepționează si verifica conformitatea cu cerințele S. P. F. L. a echipamentelor de tehnica de calcul achiziționate ;

 • 10.Monitorizează activitatea in rețea si asigura buna funcționare a acesteia;

 • II. Asigura administrarea aplicațiilor specifice, intretinerea si dezvoltarea acestora in conformitate cu cerințele exprimate de utilizatori;

 • 12. Comunica probleme legate de comunicații de date si asigura rezolvarea acestora împreuna cu prestatorul de servicii:

 • 13. Formulează specificații tehnice pentru procurarea de echipamante si tehnica de calcul;

 • 14. Asigura securitatea arhivelor bazei de date, salvarea si mutarea intr-un loc sigur, astfel incat in eventualitatea unor incidente sa se poata reface fara probleme structura si datele acesteia:

 • 15.Remediază defectele hard, ori de cate ori apar, asigurând//cohijnulfâteâ\ activitatilor specifice; întreține si depaneaza din punct de vedere' h^rd^'arb^ ț tehnica de calcul aflata in dotarea instituției (calculatoare]^'mj^ima^tq^J elemente de rețea) asigurând interfața cu firma de service hardW^\s^^^^16.Instalează si menține buna funcționare a sistemelor aflate in dotarea compartimentelor instituției:

 • 17. Instalează si intretine aplicații de uz general (procesoare de texte, programe de lucru tabelar, programe grafice etc);

 • 18. Asigura asistenta si îndrumare tehnica a personalului din instituție care are in dotare tehnica de calcul, in ceea ce privește utilizarea rețelei, a calculatoarelor si imprimantelor, a aplicațiilor software;

 • 19. Gestionează baza de date in sensul asigurării închiderii si deschiderii anului fiscal, a realizării de rapoarte, altele decât cele alocate fiecărui consilier/referent- funcționar public, urmărind coerenta informațiilor existente;

 • 20. Urmărește in permanenta starea nomenclatoarelor din baza de date, colaborează cu alte instituții in vederea completării nomenclatoarelor;

 • 21. Răspunde disciplinar, material sau penal in conformitate cu dispozițiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • 22. Coordonează, din punct de vedere informațional, activitatile in care este implicat S.P.F.L.,asigurând necesarul de echipament de calcul, personal si soft specializat;

23.Supravegheaza toate modificările la server, cablare si alte surse ale rețelei, asigurând capacitati suficiente pentru aplicații;

24.Instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor si drepturile de acces in rețea;

 • 25. Personalul din cadrul serviciului asigura confidențialitatea lucrărilor si informațiilor din interior si răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • 26. Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului local, decizii ale Directorului Executiv al S. P. F. L. Ploiești.

o

Procedura standard


Permanent se monitorizează modul de lucru pe aplicația impozite si taxe ATLAS.

In cazul semnatarii perturbărilor de comunicație, se verifica timpul de răspuns pe fiecare locație in parte si daca se constata căderi de linie se anunța de urgenta telefonic, fax, e-mail, prestatorul de servicii pentru remedierea defecțiunii. Se anunța șefii compartimentelor de amploarea întreruperii aparute si de timpul estimat de refacere a legăturii. In cazul in care refacerea comunicației dureaza mai mult de 15 minute se aplica procedura de urgenta pentru casierii prin folosirea chitanțierului la încasarea taxelor de la populație astfel incat sa se limiteze cat mai mult disconfortul cauzat de întrerupere, contribuabilului. După reluarea lucrului in condjti^j^^ale, chitanțierul este transmis la Biroul informatica si documentele y^fi prelu^Wn baza de date pentru descărcare sume pe rolul contribuabililor/*/ Qlâ X-ț

In cazul in care lucrul pe aplicație nu funcționează cor^&infiHca®z| decât cel de comunicație, se verifica serviciile pe server, iar pornite si aplicația răspunde greu, se anunța angajatii S.P.F.L^mSj^r^^^lul Intranet pentru întrerupere de 5 minute, timp necesar restartarfi^^^ferclor. Daca nu se imbunatateste lucrul după restartare, se anunța prestatorul de servicii              software              pentru              remedierea

defectului apărut (eventuale procese ramase active din job-urile rulate pe timpul nopții).

In cazul in care se constata spete la care aplicația nu calculează bine sau nu instituie sume corecte, se analizeaza de către personalul propriu speța respectiva, se identifica motivul care a condus la rezultatul respectiv după care se transmite realizatorului aplicației spre corectare procedura.

In cazul funcționarii corespunzătoare atat a comunicației cat si a aplicației se realizează lucrările curente alocate Biroului informatica, iar ziua de lucru se încheie prin salvarea bazei de date.

Procedura de administrare sistem si întreținere baza de date

OBIECTIV: Menținerea în condiții optime de funcționare a bazei de date, administrarea nomenclatoarelor și a utilizatorilor aplicației, salvarea și restaurarea datelor.

FUNCȚII:

 • 1. întreținerea nomenclatoarelor prin actualizarea nomenclatoarelor

Q            de surse de obligații de plată și descrierea acestora ( conform

legislației) ;

 • -  actualizarea constantelor necesare calculului impozitului conform legislației în vigoare;

 • -  actualizarea formulelor de calcul;

 • -  actualizarea nomenclatorului de zone; actualizarea nomenclatorului de artere și arondarea acestora pe zone;

 • -  actualizarea arondării inspectorilor pe artere și intervale de numere.

 • 2. Gestiunea utilizatorilor prin creare/suspendare utilizatori;

acordare /suspendare drepturi de acces cu competențe de operator ADMINISTRATOR, INTERN, PUBLIC sau combinații.


Auditarea operațiunilor utilizatorilor sistemului pjji


 • 3.

 • 4.


operațiilor efectuate de utilizatorii aplicației ( data, pefs ^-entifarea modificată ).                                       S           k I

închiderea și deschiderea anului fiscal prin veritaG^ea^dăteloOle închidere si preluare in deschidere an fiscal prir^^nâra^e&xle rapoarte legate de materia impozabilă: majorări, restanfe^ggaOTlviri la roluri ( la inchiderea anului fiscal ) și generarea debitelor curente, preluarea rămășițelor, majorărilor, suprasolvirilor ( la deschiderea anului fiscal).

5. Raportări diverse

 • 6. întreținerea bazei de date prin operații specifice SQL Server

 • 7. Salvarea bazei de date zilnic prin copiere a întregii baze sau doar a unor zone și restaurarea bazei de date în cazul defecțiunilor fizice sau a unor incidente.

Procedura interna

O pentru protecția datelor in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

 • 1.       Orice calculator aflat in rețeaua interna (domeniul SPFL) este protejat printr-o parola de acces, astfel:

 • •             Accesul la calculator se poate face numai de un utilizator aprobat de Administratorul de Sistem (autentificarea se face prin nume utilizator si parola). Schimbarea parolei de acces se face automat (prin politica de grup) la fiecare 30 zile calendaristice sau manual ori de cate ori este nevoie

 • •              Un utilizator fara drepturi de administrare nu are posibilitatea de a instala programe noi (neautorizate) si nu are posibilitatea de a face modificări de funcționalitate a Sistemului de Operare

 • •             Un utilizator nu poate scrie informație pe un mediu extern de _ stocare (dispozitive de memorie care se conectează pe portul USB, CD/DVD-O uri, Floppy-disk)

 • 2.      Toate calculatoare/serverele din rețeaua interna sunt protejate de programe antivirus, programe antispyware si antimalware

 • 3.      Toate calculatoarele/serverele din rețeaua interna sunt protejate de un serviciu/server de firewall

 • 4.      Accesul la Baza de Date este restricționat prin drepturi asociate fiecărui utilizator in funcție de responsabilitățile fiecăruia.

 • 5.       Baza de date cat si fișierele de back-up sunt criptate si nu pot fi accesate decât daca sunt rulate pe serverul original.

 • 6.      Serverele sunt monitorizate permanent împotriva tentativelor de intruziune

 • 7.       Stațiile de lucru si serverele instituției ruleaza Sisteme de Operare actualizate zilnic cu ultimele update-uri de securitate


Procedura interna privind politica utilizării sistemului de e-mail, parolelor, backup, antivirus

Politica utilizare a sistemului de e-mail:

Accesul către sistemul de e-mail este restricționat, acest drept fiind Q alocat doar anumitor utilizatori care prin natura serviciilor prestate impune acest lucru. Mesajele trimise/receptionate sunt monitorizate (sunt create log-uri). Mesajele sunt scanate automat împotriva infecțiilor cu viruși, malware sau spyware.

Politica privind parolele:

Accesul la calculator se poate face numai de un utilizator aprobat de Administratorul de Sistem (autentificarea se face prin nume utilizator si parola). Schimbarea parolei de acces se face automat (prin politica de grup) la fiecare 30 zile calendaristice sau manual ori de cate ori este nevoie. Parola nou aleasa nu poate fi identica cu una din ultimele 20 de parole. Parola trebuie sa fie compusa din minim 6 caractere, atat litere cat si cifre si trebuie sa aiba complexitate cel puțin medie.

Politica privind procedura de backup:


Backup-ul se face automat (cron-job) de către sistem in fiecare noapte începând cu ora 24:00. Acest back-up este de tip incremental. Backup total se face lunar. Fișierele de backup sunt păstrate in dublu exemplar (pe suport magnetic si pe suport optic) si sunt arhivate intr-o incinta cu acces restricționat.

Politica privind sistemul antivirus:

Orice statie de lucru este protejata de un sistem antivirus (de tipul client sau de tipul server). Sistemul antivirus este setat sa caute actualizări o data la fiecare ora. Sistemele de calcul sunt protejate in paralel cu sistemul antivirus de programe antispyware si antimalware dar si de programe/dispozitive fire wall.

Politica privind utilizare de software:

Toate programele/aplicatiile folosite sunt licențiate si


Programele instalate sunt gestionate/configurate doar de către /^rȘonalcfl/ calificat al instituției. Un utilizator fara drepturi de administrare posibilitatea de a instala programe noi (neautorizate) si nu are poț^lita^^^ a face modificări de funcționalitate a Sistemului de Operare

Procedura privind utilizarea tehnicii de calcul aflata in dotar

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Salariatii Biroului informatica au obligația de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare) din dotare numai in interes de serviciu, in scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite.

Este interzisa permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara aparatului propriu al SPFL Ploiești.

In cazul apariției unor defecțiuni in funcționarea aparaturii, salariatii au obligația de a anunța telefonic, personal sau in scris, membrii Biroului informatica, care vor face tot posibilul pentru remedierea acestora, astfel incat activitatea sa nu fie perturbata.

Este interzisa intervenția din proprie inițiativa asupra aparaturii, sau modificarea setărilor stabilite de către Biroul informatica.

Este interzisa instalarea oricăror programe sau aplicații fara instiintarea si/sau acordul specialiștilor din cadrul Biroului informatica.

Este interzisa instalarea programelor pentru care S.P.F.L. nu a achiziționat licențe.

Este interzisa instalarea si utilizarea jocurilor pe calculator.

Accesul la Internet, acolo unde este permis, se face numai in interes de serviciu.

Este interzis accesul neautorizat la bazele de date, sau utilizarea altui nume de utilizator si parola fara acceptul utilizatorului care are drept de acces; salariatii au obligația de a păstră confidențialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicații.

Este interzis accesul in camera serverelor in lipsa salariatilor Biroul informatica; pe cat posibil, comunicarea problemelor sau defecțiunilor aparute se va face telefonic.

Circuitul documentelor este prezentat in TABEL 6.

Art. 30 SERViCIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Atribuții, sarcini, responsabilități

Este subordonat directorului executiv.

Are în subordine Compartimentul Incasari si Plăti.

Activitatea desfasurata de Serviciul Financiar-Contabilitate consta în:


3.


4.


5.


6.


7.


 • 1. Asigurarea, organizarea si gestionarea in mod eficient a^tegrita^ întregului patrimoniu al instituției in conformitate cu disp^iîl^fjg’e in vigoare si reglementările interne ale instituției;

 • 2. Administrarea contabilității operațiilor de capital, imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea contabilitatea plăților si a cheltuielilor, a veniturilor, contâîdi angajamentelor bugetare, contabilitatea de gestiune, ale instituției, in conformitate cu legislația in vigoare;

Întocmirea proiectul de buget de venituri si cheltuieli al instituției, împreuna cu directorul. Serviciului. Public .Finanțe.. Locale, avand la .... _ baza fundamentările corespunzătoare întocmite de șefii de servicii si birouri conform articolelor din clasificatia bugetara;

Contribuie la inițierea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la aprobarea si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale;

Exercitarea controlului financiar preventiv propriu in conformitate cu normele legale asupra proiectelor de operațiuni supuse controlului; Gestionarea si consemnarea corecta si la timp, in documentele justificative a oricărei operații care afecteaza patrimoniul instituției si de înregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative;

întocmirea statelor de plata in baza deciziilor, a statului de personal si a pontajelor aprobate de conducerea instituției;

Calcularea si întocmirea documentelor de plata pentru reținerile din salarii, precum si pentru celelalte obligații fata de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, precum si a altor creditori;

Constituirea garanțiilor legale pentru salariatii cu gestiuni in baza contractelor încheiate de aceștia cu instituția , stabilirea, reținerea si încasarea desci iise e I i oe i area gestionar;

 • 10. Efectuarea operațiunilor bancare cu privire la bănești ale angajatilor precum si viramentele aferente acestora;

 • 11.  întocmirea lunar a declarației 112 privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate si transmiterea ei on-line către ANAF;

 • 12. întocmirea anuala a declarație 205 privind impozitul retinut la sursa si câștigurile realizate pe beneficiar de venit si transmiterea on-line către ANAF si unexemplar tipărit la DGFP Prahova;

 • 13. întocmirea lunara a Monitorizării cheltuielilor de personal;

 • 14. întocmirea situațiilor statistice pentru Direcția de Statistica Prahova

, privn id veniturile salariale ale angajatilor;

8.


9.


ratelor lunare si virarea acestora în conturile de garanții la banca. Întocmirea documentației garanțiilor acelor salariati care nu mai


necesare pentru dețin calitatea de


plățile drepturilor


 • 15. Eliberarea de adeverințe de venit personalului din instit^K^-~^V

 • 16. Efectuarea operațiunilor bancare cu privire la platila/fcietunlcX'

emise de furnizori( ordine de plata, C.E.C.);                       v; ț/ l

17.lntocmirea Propunerilor de angajare a cheltuielilor, Ang^a^epjeJor^ bugetare si Ordonantarilor la plata, pentru fiecare plata ^^heft'ui^afc efectuata , conform bugetului aprobat in exercițiul financiar inbdirsâ;^^

 • 18. Gestionarea si tinerea evidentei contabile sintetica si analitica a

conturilor de plăti si cheltuieli efectuate prin “Banca” si a conturilor de “disponibil” deschise la Trezoreria Ploiești : 5004,5006, 5010, si a “furnizorilor”;

 • 19. Gestionarea si tinerea evidentei contabile analitice si sintetice a


conturilor “CASA” si “Alte valori” si înregistrarea zilnica in contabilitate a Registrului de casa cu toate operațiunile aferente ;

 • 20. Efectuarea zilnica a repartizării veniturilor, pe surse încasate numerar din taxe si impozite, pe baza centralizatoarelor de incasari primite de la Biroul Informatica si Administrarea Bazei de Date si întocmirea foilor de varsamant pentru depunerea lor in Trezorerie in conturile bugetului local;

 • 21. întocmirea lunara a “Jurnalului privind taxa pe valoare adaugata colectata” si depunerea la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova a “Decontului privind taxa pe valoare adaugata”;

 • 22.  întocmirea fiselor bugetare pe plăti si cheltuieli la capitolele bugetare: “Cheltuieli de personal” “Bunuri si servicii” si “Cheltuieli de capital”;

 • 23. întocmirea balanței sintetice si analitice, si a balanței furnizorilor lunar;

 • 24. Analiza si întocmirea execuției bugetare pe venituri si cheltuieli lunar, trimestrial si anual;

 • 25. Totalizarea rulajelor lunare, debitoare si creditoare din fisele de cont, stabilirea soldurilor pentru toate conturile, întocmirea notelor contabile si verificarea operațiunilor înscrise în acestea, întocmirea balanței de verificare si verificarea concordantei soldurilor din fisele de cont cu cele

din balanțele de verificare;

 • 26. întocmirea trimestriala si anuala a bilanțului contabil, a darii de seama contabile si anexelor aferente;

 • 27. Inventarierea casieriilor lunar sau ori de cate ori este nevoie ;

 • 28. Urmărirea, îndrumarea si controlul activitatii casierilor încasatori de impozite si taxe locale, verificarea zilnica a documentelor si a registrului de casa întocmite de casierul colector;

 • 29. întocmirea raportărilor lunare, trimestriale, anuale si ocazionale si remiterea acestora instituțiilor sau unităților care le-au solicitat;

 • 30. Participarea la inventarierea, recepția, scoaterea din funcțiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

 • 31. întocmirea de propuneri pentru Bugetul anual de venituri^®r§e a1ev\

Bugetului Local al Municipiului Ploiești și propuneri de r/(§jfK®ș-a acestuia, in baza fundamentărilor transmise de servicOf         L*

impozite si taxe persoane juridice, centrele fiscale I si II, wWwyA serviciul urmărire si încasare creanțe bugetare, serviciuXw^sc^Xy fiscala;

 • 32. întocmirea si transmiterea către Direcția Management Financiar Contabilitate, Contracte a Primăriei

Municipiului Ploiești lunar a următoarelor situații, conform clasificatiei bugetare:--------------------------------------- .   __________________________________ ________________________

 • a) Analiza încasărilor veniturilor bugetului local;

 • b) Situatia debitelor si a încasărilor;

 • c) Situatia persoanelor fizice si juridice insolvabile, persoanelor juridice radiate, in faliment in reorganizare judiciara si insolventa, întocmite de serviciul Urmărire si încasare creanțe bugetare;

 • d) Situația soldurilor la sfârșitul lunii fara insolvabili si societăți in insolventa ;

 • e) Lista de ramasite si de suprasolviri;

 • f) Contul de execuție al bugetului local - venituri, trimestrial;

 • 33. La începutul anului urmărește deschiderea evidențelor contabile privind veniturile bugetului local, conform clasificatiei bugetare privind rămășițele, suprasolvirile si debitele inițiale.

 • 34. Verificarea lunara a registrului partizi, a situației soldurilor, si a centralizatoarelor de incasari întocmite pentru persoane fizice si juridice cu execuția de casa transmisă de Trezoreria Ploiești în vederea înlăturării eventualelor neconcordanțe. Eventualele necorelari intre situațiile din aplicația informatica sunt comunicate biroului Informatica si Administrarea Bazei de Date in vederea corectării lor.

 • 35. Preluarea extraselor de cont de venit pe suport de hârtie si prin e mail din Trezoreria Municipiului Ploiești , validarea informațiilor si prelucrarea lor in vederea înregistrării plăților in evidenta sintetica a Primăriei Municipiului Ploiești si evidenta analitica fiscala din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale;

 • 36. întocmirea ordinelor de plata reprezentând virări de sume intre conturile de venituri ale Primăriei Municipiului Ploiești, eronat încasate;

 • 37. Întocmirea ordinelor de plata pentru plata sumelor restituite contribuabililor;

 • 38. Întocmirea ordinelor de plata privind reglările de sume intre sursele de venit, conform cererilor de virare/compensare;

 • 39. Virarea, in cotele prevăzute de lege, către bugetul Consiliului Județean, a sumelor încasate, reprezentând impozit asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima peste 12 tone;

 • 40. Virarea, in cotele prevăzute de lege, cat Legea nr. 550/2002) a sumelor încasate, valorificărilor de capital (spatii);

  :re bugetul de stat^%?^ reprezentând conftawGiareâ^\

  pe baza referatelori.nțo;cjpit^ impozite persoan^fiSîc^/^y


 • 41. Operarea plăților reprezentând restituiri de către serviciile cu atribuții de stabilire juridice ;

 • 42. Operarea plăților reprezentând popriri instituite in cazul persoanelor fizice pensionari, salariati, alții, de către Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare ;

 • 43. întocmirea la sfârșitul exercițiului financiar a Raportului in care va fi prezentat cuantumul veniturilor incasate comparativ cu nivelul lor înscris in bugetul aprobat precum si cu cel evidențiat in baza de date .

 • 44. Analizarea încasărilor de venituri comparativ cu bugetul de venituri probat.

 • 45. Verificarea si analizarea structurii conturilor de venituri.


 • 46. întocmirea oricăror alte situații, privind veniturile, solicitate de conducerea instituției.

47.lndosarierea lunara a documentelor justificative, notelor contabile, balanțelor de verificare în vederea arhivarii acestora;

 • 48. Participarea la închiderea exercițiului financiar;

 • 49. Însușirea legislației în vigoare si răspunderea de modul de aplicare corecta si în termen a acesteia;

 • 50. Colaborarea cu toate serviciile si birourile din cadrul S.P.F.L pe probleme specifice atribuțiilor de serviciu.

 • 51. Respectarea regulamentul de ordine interioara, dând dovada de loialitate fata de interesele instituției în care lucrează;

 • 52. Respectarea normele de disciplina si normele de etica în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în relațiile cu șefii, cu colegii, cu cetățenii si cu alte persoane cu care colaborează.

Art.31 PROCEDURI DE LUCRU - FINANCIAR - CONTABILITATE

1. Biroul Administrativ sau alte servicii inainteaza Serviciului Financiar-Contabilitate toate facturile fiscale pe care le dețin ( reprezentând achiziții de mărfuri, prestării servicii etc ), semnate si cu stampila de Realitate, Regularitate si Legalitate a șefului de serviciu / birou, precum si cea a directorului executiv.

Aceste documente sunt insotite de documente justificative, in funcție de ceea ce conțin ( Ex. selecții de oferte, referate, grafice de distribuție, etc). După verificarea documentelor care însoțesc facturile fiscale, acestea sunt vizate - Viza de control financiar preventiv propriu, de către persoanele desemnate prin decizie sa acorde viza.

Factura fiscala este înregistrata in contabilitate, se QOHteagâ^si\se incadreaza din punct de vedere al clasificatiei bugetare. f

 • 2. Se întocmesc Angajamentele Bugetare Individuale, Propunerea cțeran^ajar^

a cheltuielii si Ordonantarile de Plata conform Ordinului 1.7927.^ aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea^f^ona'rlJșF^a _si__plata__cheltuielilor__instituțiilor__publice,__iar daca exista di^0bni6iî se

întocmește ordinul de plata pentru ca aceste facturi sa fie achitate

 • 3. Extrasul de cont confirma sau inregistrandu-se in contabilitate conform bugetului aprobat


nu plata acestora, in cazul plătii, plata clasificandu-se economic si funcțional


 • 4. Înregistrările contabile reflecta execuția bugetara, permițând compararea previziunilor cu realizările efective ale bugetului

 • 5. Indosarierea documentelor ( ordin de plata, angajament bugetar, ordonantare de plata, factura fiscala si toate documentele justificative care o însoțesc) se face acolo unde este înregistrata plata .

 • 6. La începutul fiecărei luni, Compartimentul Resurse Umane inainteaza Serviciului Financiar-Contabilitate Statul de Funcții ( de personal), aferent lunii precedente, luna pentru care se întocmesc statele de plata si se acorda drepturile salariale angajatilor instituției.

Concomitent, se depun la Serviciul Financiar - Contabilitate pontajele, notele de concediu, concediile medicale si orice alt act justificativ care intervine si este menționat in foaia de prezenta.

Pentru orice alte drepturi salariale cuvenite angajatilor, altele decât cele prevăzute in Statul de Funcții, se întocmesc documente, referate care sa ateste legalitatea si obligativitatea acordării acestor drepturi, aprobate de către directorul executiv.

Daca angajatii instituției beneficiază si de alte drepturi decât cele prevăzute in Statul de Funcții, Comparimentul Resurse Umane inainteaza Serviciului Financiar - Contabilitate tabelul nominal si cuantumul in procent atribuit fiecărui angajat, tabel aprobat de către directorul executiv.

Serviciul Financiar - Contabilitate întocmește borderourile de rețineri legale si procedează in consecința acolo unde este cazul.

In baza celor mai sus menționate Serviciul Financiar -

Contabilitate întocmește :

 • -  Statul de Plata ;

 • -  Centralizatorul salariilor;

 • -  Ordonantarile de Plata a salariilor si viramentelor aferente

acestora ;

 • -  Ordine de plata ;

 • -  Fisele bugetare la Titlul “ Cheltuieli de Personal “;

 • -  Declarații legale aferente drepturilor salariale;

 • -  Situații statistice, monitorizarea cheltuielilor de personal;

 • -  Adeverința de salariat;

- Nota contabila, verifica corectitudinea sumelor r^terfbtK balanța contabila.

 • 7. Notele de recepție si constatare de diferente, bonurile                *

bonurile de transfer sunt înaintate Serviciului Financiar - C(fâ)Mfcl®j către Compartimentul Administrativ .

Aceste documente sunt întocmite de către gestionarul Compartimentului Administrativ, la data primirii in gestiune a materialelor sau bunurilor/la data efectuării operațiunii / la data eliberării materialelor.

După verificarea corectitudinea întocmirii acestor documente se

- face contarea documentelor .

La sfârșitul lunii se întocmește balanța materialelor si balanța obiectelor de inventar, solduri care trebuie sa se regaseasca in Balanța de Verificare a lunii respective.

 • 8. Preluare si prelucrare extras de cont -zilnic :

-se listează centralizatoarele de incasari prin oficiile poștale si casieriile

S.P.F.L;

-se preia zilnic extrasul de cont de venit, de la Trezoreria Municipiului Ploiești, atat prin e-mail cat si listat pe hârtie ;

-se verifica integritatea extrasului, se prelucrează si se comunica Trezoreriei Ploiești eventualele neconcordante ;

-se descarcă datele din extras pe fiecare plătitor in parte, pe conturi si coduri conform explicațiilor;

-se verifica depunerile de numerar de la posta si casieriile S.P.F.L. cu extrasul de cont si se comunica eventualele neconcordante ;

-se corectează eventualele erori privind datele din extras ;

-se întocmesc ordinele de plata pentru reglarea erorilor privind conturile de venit;

-se întocmesc ordinele de plata privind virarea, sumelor încasate prin oficiile poștale si SNEP, din contul colector pe fiecare cont de venit, conform clasificatiei bugetare, in baza centralizatoarelor zilnice si comunicarea eventualelor neconcordante;

-se înregistrează ordinele de plata cu viza de control financiar preventiv propriu in registrul de viza control financiar preventiv propriu ;

-se arhiveaza extrasele de cont si ordinele de plata întocmite ;

-se analizeaza conturile de venit comparativ cu execuția de casa zilnica primita din Trezoreria Municipiului Ploiești.

 • 9. Restituire de sume prin virament bancar către persoane fizice si juridice :

-se primește prin registratura interna adresele de restituire insotite de documentele privind restituirile, de la serviciile de stabilire impozite si taxe persoane fizice si juridice;

-se verifica existenta sumelor de restituit in baza de date, la rolul persoanelor fizice si juridice ;

-se întocmesc ordinele de plata privind restituirea sumelor j^ponțurife^ persoanelor fizice si juridice, menționate in adresele de restituireM6cmj||jdpv? serviciile de stabilire impozite si taxe persoane fizice si juridice;                 L

-verificarea operațiunii de restituire, la rolul persoanei fizice&§j\^^Oce^ efectuata de Trezoreria Municipiului Ploiești :                 ’W'

- se transmit documentele la centrele fiscale, biroul auto, amenzir^fc pentru arhivare.

 • 10. Lunar, Biroul Informatica si Administrarea Bazei de Date - SPFL si Serviciul Informatica din cadrul Primăriei Ploiești pune la dispoziție centralizatoarele pentru închidere aplicație impozite si patrimoniu:

-centralizator debite persoane fizice si juridice;

-centralizator incasari (casierii) pe conturi de execuție si coduri -persoane fizice si juridice pe luni;

-centralizator incasari (ordine de plata) pe conturi de execuție si coduri -persoane fizice si juridice/pe luni;

-centralizator incasari Posta ,POS si SNEP pe conturi de execuție si coduri -persoane fizice si juridice/pe luni;

-centralizator incasari pe conturi de execuție si coduri -persoane fizice si juridice pe an;

-centralizator virări pe conturi de execuție si coduri -persoane fizice si juridice;

-centralizator compensări pe conturi de execuție si coduri -persoane fizice si juridice;

-centralizator registru partizi debite-incasari-persoane fizice si juridice pe conturi de execuție si coduri pe luni;

-sitiatia soldurilor centralizate pe conturi de execuție si coduri persoane fizice si juridice:

-centralizatorul rolurilor lichidate pe conturi de execuție si coduri -persoane fizice si juridice.

-lista ordine de plata nedescarcate/an;

-lista valorica a suprasolviri pe conturi de execuție si coduri de debit; -raport virări persoane fizice si juridice - sah;

-raport compensări persoane fizice si juridice - sah;

 • 11. Lunar, Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare transmite următoarele situații :

 • - insolvabili persoane fizice si juridice ;

 • - societăți in insolventa ;

 • - sechestre persoane fizice si juridice ;

 • 12. Lunar, Biroul Juridic - Contencios Resurse Umane, Contestații, Facilitați si Control Intern si Managementul Documentelor, transmite situația centralizata a facilităților acordate in cazul persoanelor fizice si juridice ;

 • 13. Se întocmesc situațiile de închidere lunara a conturilor de venituri:

- analiza încasărilor;

 • - situația debitelor, încasărilor si a soldurilor, inclusiv/nsolvabilii/sj^

societățile in insolventa;                                                     ,,     > 7 J

 • - situația centralizata pe conturi conform clasificatiât^ug^ețare Ja / insolvabililor si a societăților in insolventa;

 • - situația soldurilor fara insolvabili si societăți in insolventa;

 • - situația listei numerice de ramasite si suprasolviri;

 • - situația stingerilor pe alte cai;

 • - registrul veniturilor;

-contul de execuție al bugetului local - venituri - trimestrial / anual;

 • 14. Se întocmește situatia_ centralizatoare a încasărilor si se verifica cu execuția de casa transmisa de trezorerie ;

 • 15. Se analizeaza încasările din conturile de venituri si se compara cu bugetul de venituri aprobat;

 • 16. Se verifica ordinele de plata nedescarcate si cele virate eronat;

 • 17.  Se centralizează virările de sume, intre conturile de venit, efectuate de consilierii/ referentii- funcționari publici, pentru persoane fizice si juridice, in urma solicitării contribuabililor, si se întocmesc documente de plata privind virarea acestor sume ;

 • 18. Restituiri de sume in numerar către persoane fizice si juridice -saptamanal:

-saptamanal se întocmește centralizatorul privind sumele aprobate in vederea restituirii, in baza programărilor;

-se verifica concordantele dintre situația soldurilor, referat, adresa de restituit si centralizator, referitor la existenta sumei de restituit la rolul persoanelor fizice;

-după confirmarea ridicării banilor de către persoanele fizice programate, se primește centralizatorul sumelor restituite si al celor nerestituite si se operează borderourile de restituire pe fiecare contribuabil;

-se verifica închiderea operației de restituire in baza de date ;

-se transmit documentele la centrele fiscale pentru arhivare.

 • 19. Popriri de sume in cazul persoanelor fizice - pensionari, salariati, alții:

-se transmit tabelele cu persoanele carora li s-au instituit popriri (pensionari, salaritiati, alții) de către Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare;

-se centralizează tabelele intr-un fișier de tip xls. pentru evidențierea plăților efectuate de instituțiile la care se instituie poprirea;

-zilnic se verifica extrasul de cont de venituri pentru identificarea sumelor reprezentând popriri de sume in cazul persoanelor fizice;

-lunar se ridica, de la Casa Județeană de Pensii Prahova, borderourile privind reținerile de sume de la pensionari;

-se verifica datele de identificare ale persoanei pentru care s-a efectuat plata in baza de date si tabelul xls. ;

-se listează situația soldurilor inainte de operarea reprezentând poprire ;

-se descarcă plata la rolul persoanei fizice ;

-se listează situația soldurilor după operarea descărcării poprire;

-se verifica descărcarea plătii in baza de date si se


Informatica si Administrarea Bazei de Date eventualele erori;

-se arhiveaza documentele.

 • 20. Se exercita controlul financiar preventiv propriu, in conformitate cu decizia Directorului Executiv al S.P.F.L., asupra ordinelor de plata, privind virarea sumelor din contul colector pe fiecare cont de venit conform clasificatiei bugetare, in baza centralizatoarelor zilnice de incasari ale poștei si asupra altor operațiuni care vizeaza veniturile bugetului local (restituiri, reglări, etc);

Circuitul documentelor se afla in tabelele anexate , 2,3, 4 si 5

Art, 32 Compartiment Incasari si Plăti

Atribuții, sarcini, responsabilități

Este subordonat Serviciului Financiar - Contabilitate

 • 1. Efectuează operațiuni de încasare cu respectarea stricta a regulamentului de Casa si a procedurii de lucru pentru casieri:

 • a. incaseaza taxe si impozite pentru bugetul local, numai pe baza notei de plata emisa de inspectori, factura sau( la taxele fixe) după formula predefinita;

 • b. incaseaza amenzi contravenționale si de circulație pe baza procesului verbal emis de organele competente;

 • c. incaseaza taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului fiscal , pe baza notei de plata emisa de inspector;

 • d. incaseaza garanții de participare la licitații pe baza caietului de sarcini si a notei de plata întocmită de biroul achiziții;

 • e. verifica existenta facturilor fiscale care intra sub incidența taxei pe valoarea adaugata si incaseaza sumele înscrise in facturi;

 • f. emite chitanța pentru sumele încasate;

 • g. întocmește monetarul si verifica totalul sumelor din chitanțe care trebuie sa coincidă cu totalul banilor încasați in ziua respectiva;

 • h. preda banii încasați in ziua respectiva casierului colector pe baza monetarului întocmit;

 • 2. Creeaza roluri noi pe baza informațiilor din actul de identitate sau a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului al solicitantului:

 • a. lanseaza procedura de identificare a contribuabilului persoana fizica si daca acesta nu se afla in baza de date, casierul introduce CNP, nume, prenume, rol, si adresa conform actului de identitate ; • b. in cazul persoanelor juridice lanseaza procedura d^rdeM,^.^ daca aceasta nu se afla in baza de date introduce : d^ni^ni^^cb'duU fiscal, adresa, rol, conform copiei certificatului de imhwffiKb Ja f Registrul Comerțului.

 • 3. întocmește referatele pentru chitanțele anulate astfel:

 • a. pentru chitanțele anulate si listate referatul cu explicarea anularii se preda la serviciul Financiar - Contabilitate impreuna cu chitanțele anulate si listate pentru a fi verificate daca apar anulate in borderourile de incasari emise de serviciul Informatica;

 • b. pentru chitanțele anulate si nelistate referatul cu explicarea motivului _ -anularii se preda la serviciul Informatica, pentru a fi verificate in baza de date daca au fost anulate corect;

Restituie taxe si impozite, amenzi, contribuabililor:

a. pe baza dispoziției de plata întocmită de serviciul Financiar -Contabilitate si a tabelului privind sumele aprobate in vederea restituirii , restituie contribuabililor sumele plătite in plus la taxe, impozite, amenzi;

Incaseaza impozite si amenzi cu chitanța de mana contribuabilului, după un grafic stabilit de șeful serviciului Contabilitate si aprobat de Director;

 • 6. Zilnic, la sfârșitul programului, casierul colector, colectează

de la ceilalți casieri astfel:

4.


la domiciliul Financiar -


5.


banii încasați


 • a. numără banii in prezenta casierilor si verifica daca sumele corespund cu totalul chitanțelor emise de aceștia;

 • b. ridica banii pe baza monetarelor cu sumele colectate întocmite de fiecare casier si le ataseaza la registrul de casa;

 • c. emite chitanța pentru sumele încasate, respectând regulamentul de casa;

 • 7. Prezintă situația încasărilor la serviciul Financiar - Contabilitate;

 • 8. Zilnic depune la Trezoreria Ploiești numerarul încasat cu o zi înainte din taxe si impozite pe baza foilor de varsamant întocmite de serviciul Financiar -Contabilitate;

 • 9. Ridica sume in numerar de la Trezorerie pe baza cecului întocmit de serviciul Financiar - Contabilitate pentru restituiri si plăti in numerar;

 • 10. Efectuează plăti in numerar pe baza dispozițiilor de plata întocmite de serviciul Financiar Contabilitate;

 • 11. întocmește “Registru de casa” in 2 exemplare la sfârșitul fiecărei zi, verificând ca totalul sumelor colectate de la ceilalți casieri sa corespunda cu totalul din centralizatoarele chitanțelor emise;

 • 12. Colectează referatele pentru chitanțele anulate la care sunt atașate chitanțele anulate si listate, le verifica si le preda la Biroul Informatica si Administrarea Bazei de Date pentru a fi verificate in baza de date daca au fost anulate corect;

 • 13. Zilnic ridica extrasele de cont de la Trezoreria Ploiești;

 • 14. Răspunde de indosarierea, pastrarea, legarea si arhivarea- tuturor

documentelor emise;                                                ?  / ș

 • 15. Informează in scris șeful serviciului Financiar Contabilitate itecazul'jnzcarfe / constata plusuri sau minusuri in gestiune;

 • 16. Răspunde disciplinar, material si penal pentru exactitatea, realitatea-'si____

  legalitatea documentelor întocmite si raportate;

  17. Informează șeful de serviciu in cazul apariției unor situații care ar duce la nerealizarea in termen si de calitate a sarcinilor de serviciu .


 • 18. Respecta legislația în vigoare , în domeniul sau de activitate;

 • 19. Respecta regulamentul de ordine interioara, dând dovada de loialitate fata de interesele instituției în care lucrează;

 • 20. Respecta normele de disciplina si normele de etica în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în relațiile cu șefii, cu colegii, cu cetățenii si cu alte persoane cu care colaborează.

Art.33 Proceduri de lucru - Compartiment Incasari si Plăti

Un momentul in care un contribuabil se prezintă la ghișeul casieriei instituției noastre solicitând achitarea totala sau parțiala a taxelor si impozitelor datorate, amenzi, etc, casiera generează cu ajutorul programului informatic chitanța, care reprezintă contravaloarea acestora .

Chitanța este inmanata contribuabilului in schimbul sumei pentru care aceasta a fost emisa .

Chitanța este generata in mod automat prin programul informatic utilizat de către Casierie, secventialitatea și unicitatea chitanțelor fiind asigurată de programul informatic care alocă la începutul fiecărui an o plajă de numere cuprinsa înrtre 1 și 699.999 pentru impozite și taxe și începând cu 700.000 pentru încasare contravaloare contracte .

In cazul in care o chitanța este emisa in mod eronat, aceasta trebuie anulata . Anularea unei chitanțe se realizează prin emiterea alteia, aceasta fiind singura modalitate acceptata de programul informatic.

Pentru evitarea oricăror neconcordante, casierele întocmesc zilnic un referat care conține elemente despre chitanțele anulate, precum si motivul anularii lor . Referatele se predau casierei colectoare, care il prezintă Biroului Informatica si Administrarea Bazei de Date pentru verificare. Daca sunt situații care trebuie semnalate Biroului Informatica si Administrarea Bazei de Date, se întocmește referat care se preda pentru remedierea situațiilor create .

Atât chitanțele anulate cat si copiile chitanțelor se predau casierei colectoare pe baza de semnătură, acestea urmând a fi depuse la arhiva instituției noastre.

Circuitul documentelor este prezentat in TABELUL 5


Art,34 SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINI

Este subordonat directorului.

Atribuții, sarcini, responsabilități:

 • 1. Asigura corespondenta in bune condiții atat cu contribuabilii instituțiile statului;

 • 2. Respecta legislația in vigoare in ceea ce privește informația cetățenilor municipiului Ploiești privind impozitele si taxele locale;

 • 3. Asigura primirea, înregistrarea, evidenta si predarea corespondentei repartizate, precum si expedierea acesteia la destinatari în termenele legale;

 • 4. Asigura buna circulație a documentelor adresate serviciului public în interiorul acestuia, utilizarea si pastrarea corespunzătoare a ștampilelor si sigiliilor;

 • 5. Asigura în timpul programului de lucru relația cu contribuabilii în sensul punerii la dispoziția acestora intr-o forma civilizata a informațiilor solicitate;

 • 6. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale, pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu:

 • 13.  îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere

 • 14. Raspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale, pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Art.35 PROCEDURLDELUCRU

Prin registraturile situate în str. Inependentei nr.16 si Șoseaua Vestului nr. 19 se primesc si se înregistrează declarațiile contribuabililor, persoane fizice și juridice privind dobândirea, construcția, extinderea / înstrăinarea, demolarea si distrugerea de clădiri, dobândirea /instrainarea de terenuri , dobândirea/ instrainarea și /sau radierea, ori dezmembrarea de bunuri mobile (auto), cereri de restituire sau compensare impozite sau taxe nefolosite, cereri de recalculare impozite si taxe, cereri privind acordarea de facilitați fiscale, cereri de audiente la directorul instituției, precum si alte cerei , petitii si sesizări sau alte adrese ale instituțiilor publice fata de care Serviciul Public Finanțe Locale se subordonează sau cu care colaborează .

Contribuabilii primesc numărul de înregistrare al declarației sau petiției si informații legate de data, serviciul si persoana careia trebuie sa se adreseze pentru soluționarea lucrării.

Prin registratura interna se urmărește rezolvarea petițiilor si se expediază răspunsurile către petiționari astfel:

 • 1. Primirea petițiilor:

  • 1.1. - se înregistrează orice petitie adresata Serviciului Bab}ie^Finan

Locale Ploiești (petițiile anonime sau cele care nu au date de petiționarului se claseaza);                                       I


 • 1.2.  - se repartizează pe servicii, birouri, compari ., soluționare sau la conducătorul Serviciului Public Finanțe LoWeI-5RI.'^^fi pentru analiza si repartizare, după caz;

 • 2. înregistrarea petițiilor:

  • 2.1. - orice petitie se înregistrează numai prin sistemul informatic al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, care în mod automat la eliberarea numărului de înregistrare comunica si informații privind termenul de rezolvare si funcționarul desemnat;

  • 2.2. - înregistrarea petițiilor se face numai pe baza Codului Numeric Personal pentru persoane fizice sau Codului de înregistrare Fiscala pentru persoane juridice;

  • 2.3. - în funcție de atribuțiile stabilite prin fisa postului, înregistrarea petițiilor poate fi. efectuata si de către alti funcționari.

 • 3. Expedierea răspunsului:

  • 3.1. - răspunsul întocmit, semnat de către conducătorul instituției publice sau persoana împuternicita de acesta si de șeful compartimentului care a soluționat petitia se depune la registratura interna a instituției;

3.2 .- se întocmesc formele necesare expedierii corespondentei;

 • 3.3. - se depun la posta răspunsurile;

 • 3.4. - se arhiveaza sau se claseaza, după caz.

Semestrial se va inainta spre analiza conducătorului instituției publice, un raport privind activitatea de soluționare a petițiilor.

Circuitul documentelor este prezentat in TABELUL 8.

Art. 36 Compartimentul Administrativ este subordonat Serviciului Asistenta Contribuabili si Administrativ

Atribuții, sarcini, responsabilități:

 • 1. Tine evidenta actelor de proprietate aflate in patrimoniul S.P.F.L.

 • 2.  Organizează activitatea de declasare si casare a bunurilor materiale pe categorii ( mijloace fixe si obiecte de inventar), răspunde de modul de executare si de finalizare a operațiunii.

 • 3.  Organizează executarea inventarierii anuale a patrimoniului, conform legii 82/1991 si a O.M.F.P. nr. 2861/2009 si răspunde de modul de executare si de finalizare a operațiunii.

 • 4.  întocmește necesarul de materiale consumabile la sfârșitul fiecărui an ptr anul următor in funcție de necesar colaborat cu graficul consumului din anul precedent pentru compartimentul administrativ.

 • 5. Colaborează cu biroul achiziții publice pentru întocmirea documentaților tehnico-economice necesare privind organizarea procedurilor de achiziții

  publice conform Og 34/2006 privind achizițiile publice, activitatea administrativa.

  6.

  7.Verifica recepția , manipularea si depozitarea bunurilor mat4riăle/^?>^7\'j Asigura si răspunde de dosarul de organizare privind situatiil^^d^Wpta.^

-celula pentru situații de urgenta                            '

-S.P.S.U.

-compartimentul de prevenire

-formația de intervenție


-instruire, tematica, periodicitate

-planul de evacuare

- asigurarea condițiilor care sa permită salariaților/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii și cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziție, sa acționeze eficient pentru prevenirea și stingerea incendiilor, evacuarea și salvarea utilizatorilor construcției, evacuarea bunurilor materiale, precum și pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente

 • 8.   Răspunde de buna întreținere, de utilizarea raționala a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, aflate in patrimoniul si administrarea instituției

 • 9. Răspunde conf. OUG nr.78/2000 privind gestionarea deșeurilor.

 • 10.    Răspunde de respectarea normelor de paza,conform contractelor încheiate in baza legislației actuale (L 333 si HG 1010);

 • 11. Operează F.A.Z. si foile de drum, aprobate de cei in drept.

 • 12. Asigura si răspunde de dosarul de organizare privind calamitatile naturale -alunecări de teren

-incendii

-cutremur

-inundații

-menține legătură cu inspectoratul pentru situații de urgenta “SERBAN CANTACUZINO” al județului Prahova, prin Șeful Secretariatului Tehnic al Comitetului Local , pentru situații de urgenta Prahova.

MAGAZINER

Atribuții, responsabilități

 • 1. Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa;

 • 2. Operează in stoc mișcările de marfa;

 • 3. Pastreaza documentele justificative legate de stocuri, răspunde deevidenta actelor de proveniența (in copie) a tuturor mijloacelor fixe,

obiecte de inventar si a materialelor ce intra in magazia unitatii;

 • 4. Efectuează lunar inventarul stocului de marfa;

 • 5. Participa activ la operațiunile de incarcare/descarcare a mărfii la/din

m ag azi a i n stitu t iei;

 • 6. Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel


scriptic;

 • 7. Oferă informații despre stocuri;

 • 8. Respecta legislația de gestiune a stocurilor;

 • 9. Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare;

 • 10. Răspunde de întocmirea NIR-urilor din punct de vedere după avizul favorabil al comisiei de recepție, efectuează operatiuffr in stoc a mărfii;

11 .Efectuează recepția fizica a mărfii ia intrarea in magazia instituției;

 • 12. Raportează superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea

scriptica aparute la recepția mărfii la magazie; .. ... ...      . ...........  .....

 • 13. Verifica documentele la introducerea NIR-ului si semnalează eventualele neconcordante;

14.lnregistreaza, prelucrează si pastreaza informațiile referitoare la situația stocurilor;

 • 15. Raportează lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului;

 • 16. Utilizează eficient spațiul de depozitare a mărfurilor;

 • 17. Asigura mișcarea stocurilor;

 • 18. Efectuează transferurile de marfa ;

 • 19. Pastreaza   evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de

predare/primire la zi;

 • 20. Emite avize de expediție pentru mărfurile ce părăsesc instituția, in condițiile prevăzute de lege;

 • 21. Urmărește ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata si conforma cu cerințele impuse de biroul achiziții;

 • 22. Respecta masurile prevăzute in acte normative privind recepția, manipularea si depozitarea bunurilor.

 • 23. Raspunde de respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curățenia in magazia unitatii.

 • 24. Răspunde de buna întreținere, utilizarea raționala a M.F.-urilor si a Ob de inv., afalate in inventarul acesteia.

 • 25. Raspunde de evidenta ștampilelor si de completarea in registrul de ștampile a tuturor ștampilelor din instituție.

 • 26. Răspunde de predarea zilnica in contabilitate a documentelor, numai după ce au fost vizate de șeful ierarhic superior.

 • 27.  Răspunde pentru utilizarea eficienta a timpului de lucru

 • 28.  Răspunde pentru respectarea SSM. si securitatea la incendii, la locul de munca

 • 29. Răspunde disciplinar, material sau penal , după caz , in conformitate cu dispozițiile legale , pentru neandeplinirea atribuțiilor de serviciu

 • 30.  îndeplinește orice alte sarcini , din dipozitia conducerii sau prevăzute in legi speciale.

31 Îndeplinește orice alte atribuții necesare bunului mers al activitatii S.P.F.L.

32.Graficul privind circuitul documentelor este prezentat la finalul procedurii.

Legat de activitatile specifice, răspunde de:

 • - Acuratețea înregistrărilor in stoc;

 • - înregistrarea sistematica si cronologica a datelor pri

 • - îndeplinirea la timp si întocmai a sarcinilor specifice superiorul ierarhic;

 • - Calitatea raportărilor si a informărilor;

Legat de disciplina muncii, răspunde de:


 • - Imbunatatirea permanenta a calitatii pregătirii sale profesionale si de specialitate;

 • - Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de. instituție;________ -......

 • - Utilizarea si pastrarea in bune condiții a documentelor cu regim special;

 • - Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a altor mijloace fixe primite in folosința de la instituție;

 • - Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;

 • - Adopta permanent un comportament in măsură sa promoveze imaginea si interesele instituției

 • - Se implica in vederea soluționării situațiilor de criza care afecteaza SPFL

 • - Se documentează pe probleme de gestiune a stocurilor

 • - Utilizează echipamente/consumabile/materiale, mașina si calculatorul puse la dispoziție de firma

 • - Propune masuri de eficientizare a activitatii de gestiune;

Art 37 Compartimentul întreținere Spatii si Deservire Auto este subordonat Serviciului Asistenta Contribuabili si Administrativ

ȘOFER

Atribuții, responsabilități

 • - Verifica zilnic starea mijlocului de transport;

 • - Efectuează reviziile periodice conform prevederilor din cărțile tehnice;

 • - Anunța in scris cu minim 30 zile (calendaristice) pe Șeful Serviciului Asistenta Contribuabili si Administrativ despre datele la care expira : polița de asigurare prin efectul legii;inspectia tehnica periodica;rovigneta;

 • - Anunța in scris pe Șeful Serviciului Asistenta Contribuabili si Administrativ despre problemele tehnice ce apar la mijlocul de transport;

 • - Spalarea si curățenia generala se face ori de cate ori se impune acest lucru;

 • - Anunța imediat șeful ierarhic superior, despre orice eveniment rutier in care a fost implicat mijlocul de transport;

 • - Lunar pana pe data de 5 ale lunii întocmește o informare privind problemele aparute in luna precedenta la mijlocul de transport;

 • - Folosește mijlocul de transport numai in interes de serviciu si pentru rezolvarea eficienta a sarcinilor dispuse;

  • - Șoferul va completa FP-urile minim cu următoarele date:

  • 1. Pentru fiecare cursa, clar si citet locul plecării si sosirii kilometrii parcurși.

  • 2. Totalul kilometrilor parcurși in ziua respectiva.

  • 3. Indexul kilometrajului la sfârșitul zilei.

  • -  In cazul in care mijlocul de transport a fost folosit compartimente, fiecare sef va certifica cursele care s-a compartimentul/biroul/serviciul respectiv

  • -  FP-urile aprobate se depun la responsabilul aul comp.administrativ, la fiecare sfarsit de saptamana;

  • - Parcarea (gararea) autoturismului se face numai la sediul ins

  • - Parcarea la domiciliul șoferului este permisa numai in s  din


  cadrul


  in care


  Vplecarea in cursa in ziua următoare se face la o ora matinala.In acest caz șoferul se va îngrijii sa solicite foaia de parcurs si carburant in ziua precedenta plecării in cursa.

 • - Amenzile primite de șofer pentru abateri de la regulile de circulație si defecțiuni tehnice ale autovehiulului (daca nu au fost sesizate in scris responsabilului parcului auto) cad in sarcina acestuia.

 • - Amenzile pentru inexistenta inspecției tehnice periodice, poliței de asigurare, rovignetei precum si pentru defecțiuni tehnice(daca nu a fost sesizat responsabilul parcului auto, in scris) cad in sarcina șoferului.

 • - Orice abatere de la prevederile prezentei proceduri atrage sancționarea disciplinara , materiala sau penala a persoanei vinovate.

 • - Răspunde de transportul documentelor fiscal de la sediu la centrele fiscal, in siguranța si in cel mai scurt timp.

 • - Răspunde si indeplineste orice alte sarcini, din dispoziția conducerii necesare bunului mers al activitatii.

 • - Nu folosește mașina in interes personal, decât cu acordul scris al conducerii.

 • - Răspunde pentru respectarea normelor de protecție a muncii si securitatea la incendii.

 • - Urmărește încadrarea in cotele lunare de combustibil alocate, astfel incat la sfârșitul anului sa nu se depaseasca valorile prevăzute;

 • - In luna in care se depășește cota lunara alocata, aceasta va fi recuperata in lunile imediat următoare;

 • - Transmite către Directorul Executiv la aprobat, a FP-urilor, după care întocmește FAZ -ul

 • - Trimestrial realizează un inventar al combustibilului ramas neconsumat in autovehicul, pe baza înregistrărilor electronice de la bordul acestuia si se regularizează FAZ-ul corespunzător cu datele înregistrate;

 • - PV se realizează in (3) trei exemplare si se transmite astfel:

-1ex. contabilitate

-1 ex. Magaziner

-1 ex.Sef Serv.Asistenta Contribuabili si Administrativ

 • - In cazul in care intre doua inventarieri se constata un minus ft^mare^^\

5(cinci) litri de carburant acesta va fi imputat șoferului. Plfâsâfile^^e^ considera economie. Nu se admit compensări intre minusuri si              K

-Coeficienții de corecție pentru condiții climaterice nefavorabile,                k

drum si sporul pentru circulația in localitati sunt prezentați in AnexO^uFT?^/

 • - O data pe an sau când se constata depășiri sistematice ale ^n^ffdlui normat, se va efectua la o societate autorizata, expertizarea mijlocului de transport pentru determinarea consumului mediu de carburant la 100 de km parcurși. Expertizarea se va face obligatoriu in prezenta șoferului;

 • - Aprovizionarea cu carburant se face numai pe baza de document justificativ si numai atunci când stocul in rezervor este mai mic de 30 (treizeci) litri ;

 • - Responsabilul parcului auto verifica daca FP-urile indeplinesc condițiile din prezenta procedura;

 • - In baza FP-urilor se întocmește FAZ-ul stabilind:

 • - Parcursul echivlent din ziua respective ținând cond de:

 • - Coeficienții de drum;

O             - Coeficienții pentru condiții climatic;

 • - Sporul pentru circulația in localitati;

 • - Consumul de carburanți din ziua respectiva;

 • - Stocul scriptic din rezervor;

 • - In baza FAZ-urilor Șeful Serviciului Asistenta Contribuabili si Adminstrativ va analiza lunar situația consumurilor de carburant si încadrarea in cotele prevăzute, in urma acesteia se vor prelucra aspectele constatate cu cei implicați.

 • - Se considera depășirea cotei de combustibil alocata, depășirea cotei anuale.In aceasta situație se pot aloca cote suplimentare de combustibil numai in baza unui referat întocmit de responsabilul parcului auto si aprobat de ordonatorul tertiar de credite.

PROCEDURA DE LUCRUL PRIVIND UTILIZAREA MIJLOACELOR DE O               TRANSPORT DIN CADRUL INSTITUȚIEI

Procedura se emite pentru o gospodărire cat mai buna si o utilizare cat mai eficienta a mijloacelor de transport aflate in dotarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

-Autoturism Marca Dacia Logan tip Laureate - nr.înmatriculare PH 13 PMP Contract de comodat nr.3868523/17.03.2008 către Municipiul Ploiești -Autoturism Marca Dacia Logan K 90 tip Laureate K2 15085 E4 -nr.inmatriculare PH 18 PMP

ÎNGRIJITOR

Atribuții, responsabilități


 • - Răspunde pentru respectarea normelor de protecție a munfcșMâBWW^|/ la incendii.

 • - Răspunde disciplinar , material sau penal , după caz , in conformitate cu dispozițiile legale , pentru neandeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 • - Răspunde conf. OUG nr.78/2000 privind gestionarea deșeurilor.

 • - Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea unitatii , pentru domeniul sau de activitate.

 • - îndeplinește orice alte sarcini , din dipozitia conducerii sau alte atribuții necesare bunului mers al activitatii.

MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN

Atribuții, responsabilități

 • - Asigura si răspunde de repararea si întreținerea logisticii (obiecte de inventor, mijloace fixe etc), pentru buna desfasurarea a activitatii instituției

din punct de vedere electric.

 • - Realizează lunar si transmite pana pe data de 05 a lunii raportul de activitate pentru luna precedenta cu toate problemele aparute si remediate.

 • - Răspunde de întocmirea trimestriala a notelor informative cu privire la gradul de uzura al obiectelor de inventar ,al mijloacelor fixe , instalațiilor de energie electrica, termoficare.

 • - Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea unitatii , pentru domeniul sau de activitate.

 • - Răspunde disciplinar , material sau penal , după caz , in conformitate cu dispozițiile legale , pentru neandeplinirea atributiunilor de serviciu.

 • - Răspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • - Răspunde pentru utilizarea eficienta a timpului de lucru.

 • - Răspunde pentru respectarea normelor de protecție a muncii si securitatea la incendii.

 • - îndeplinește orice alte sarcini , din dipozitia conducerii sau alte atribuții necesare bunului mers al activitatii.

 • - înregistrează datele in conformitate cu HG 1425/2006 in registrul de supraveghere a parametrilor tehnologici.

 • - In conformitate cu contractul de administrare sa întocmească fisele tehnice periodice cu privire la starea imobilelor si a instalațiilor aferente precum si a tuturor modificărilor aduse imobilelor in condițiile stabilite de lege.

 • - Orice lucrări de modernizare si consolidare se efectuează la spatii numai cu acordul sau avizul proprietarului, viza șefului de serviciu asistenta contribuabili si administrativ si cu aprobarea directorului.

MUNCITOR CALIFICAT - INSTALATOR

Atribuții, responsabilități • - Asigura si răspunde de repararea si întreținerea logisticii , pentrtrWna desfasurarea a activitatii instituției (reparații la birouri, fisete,dulapuri,usi metalice, usi antifoc,grilaje, instalații de apa si canalizare, grilaje metalice(Basarabi,), garduri metalice(lndependentei) spațiul pentru fumat).

 • - Realizează lunar si transmite pana pe data de 05 a lunii raportul de activitate pentru luna precedenta cu toate problemele aparute si remediate.

 • - Răspunde de întocmirea notelor informative cu privire la gradul de uzura al obiectelor de inventar ,al mijloacelor fixe , instalațiilor de apa, canalizare si apa pluviala

 • - Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea unitatii , pentru domeniul sau de activitate

 • - Răspunde disciplinar , material sau penal , după caz , in conformitate cu dispozițiile legale , pentru neandeplinirea atributiunilor de serviciu

 • - Răspunde pentru utilizarea eficienta a timpului de lucru

 • - Răspunde pentru respectarea normelor de protecție a muncii si securitatea la incendii.

- îndeplinește orice alte sarcini , din dipozitia conducerii sau alte atribuții necesare bunului mers al activitatii.

 • - In conformitate cu contractul de administrare sa întocmească fisele tehnice periodice cu privire la starea imobilelor si a instalațiilor aferente precum si a tuturor modificărilor aduse imobilelor in condițiile stabilite de lege.

 • - Orice lucrări de modernizare si consolidare se efectuează la spatii numai cu acordul sau avizul proprietarului, viza șefului de serviciu asistenta contribuabili si administrativ si cu aprobarea directorului.

 • - înregistrează datele in conformitate cu HG 1425/2006 in registrul de supraveghere a parametrilor tehnologici.

Art. 38 BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA este subordonat directorului executiv

ACHIZIȚII PUBLICE - este subordonat șefului de birou.

Atribuții, sarcini, responsabilități

 • 1. Răspunde de întocmirea si actualizarea, programelor anuale de achiziții publice pe baza necesităților făcute birourile si serviciile din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale, in funcție de gradul de prioritate.

 • 2. Estimarea valorii contractelor de achiziții in baza necesitățile făcute de serviciile interesate ,cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse.

 • 3. Asigura si răspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației in vigoare ,dupa cum urmeaza:


 • a) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitatea achizitilor publj^j

 • b) elaborarea sau , după caz, coordonarea activitatii de documentației de atribuire sau, in cazul organizării unui concurs documentației de concurs.

 • c) întocmirea notelor de justificare pentru aprobarea procâ^i^g achiziție publice;

 • d) întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

 • e) asigura desfasurarea propriu-zisa a procedurilor de achiziție publica de atribuirea contractelor de furnizare produse ,servicii si lucrări;

 • f) întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

 • g) participarea la încheierea contractelor de achiziții publice;

 • h) intocmirea referatelor pentru desemnarea persoanelor responsabile pentru urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor si termenelor, confirmarea realitatii, regularității si legalității plăților aferente contractelor, facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achiziția publica respectiva.

 • i) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire.

k) constituirea si pastrarea dosarului de achiziție publica.

 • 4. Răspunde de evidenta contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri .servicii sau lucrări.

 • 5. Colaborează cu celalalte compartimente funcționale din cadrul serviciului la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice.

 • 6. Soluționează in termenul prevăzut de lege corespondenta repartizata.

 • 7. Alte sarcini stabilite de către conducerea instituției.

Art.39 PROCEDURA DE LUCRU

 • 1. S.P.F.L. Ploiești are obligația de a atribui contractele de achiziție publica cu respectarea următoarelor principii:

 • a)  Nediscriminarea, respectiv asigurarea condițiilor de manifestare a concurentei reale astfel incat orice operator economic, indiferent de naționalitate,sa aiba dreptul de a participa la procedura de atribuire si .implicit ,de a deveni ,in condițiile legii,contractant.

 • b) Tratament egal ,respectiv stabilirea si aplicarea ,in toate etapele procedurii de atribuire ,a unor reguli .cerințe si criterii,identice pentru toti operatorii economici,astfel incat toti partcipantii la procedura sa beneficieze de sanse egale de deveni ,in condițiile legii,contractant.

 • c) Transparenta .respective aducerea la cunostiinta tuturor celor interesatii a informațiilor referitoare la aplicarea procedurilor de atribuire.

 • d)  Proportionalitatea ,respective asigurarea corelației intre necesitatea obiectiva a autoritatii contractante .obiectul contractului de achiziție publica si cerințele formulate in contextual aplicării procedurii de atribuire.

 • e) Eficienta utilizării fondurilor .respective aplicarea procedurii de^fi^QW^

astfel incat sa se obțină o maximizare a rezultatului urmărit si util^^srpnd^X criterii de atribuire care sa reflecte in primul rând avantaieleCde economica ale ofertelor prezentate;                                  f

 • f) Asumarea răspunderii, respectiv determinarea clara a sâfcinil^^W. $ responsabilităților persoanelor implicate in procesul de achiziți^pufotr^Z ,urmarindu-se totodată asigurarea profesionalismului, impartialftăfrr^si independentei decizilor adoptatea pe parcursul derulării acestui proces.

 • 2. S.P.F.L. Ploiești are obligația de a atribui contractul de achiziție publica, in funcție de valoarea estimata, prin aplicarea următoarelor proceduri de achiziții publice:

 • a) Licitație deschisa .

 • b) Licitație restrânsă.

 • c) Dialogul competitive.

 • d) Negocierea .

 • e) Cererea de oferta .

 • f) Concursul de soluții.

3 . Colaborează la întocmirea documentație de atribuire care trebuie sa cuprindă:

 • a) informații generale privind autoritatea contractanta,in special cu privire la adresa inclusiv telefon,fax,e-mail,persoana contact .mijloace de comunicare etc;

 • b) instrucțiuni privind date limita care trebuie respectate si formalități care trebuie îndeplinite in legătură cu participarea la procedura de atribuire;

 • c) caietul de sarcini sau documentația descriptive .aceasta din urma fiind utilizata in cazul aplicării procedurii de dialog competitive sau de negociere;

 • d) instrucțiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare; criterile de atribuire a contractelor de achiziție publica ,pot fi numai in cazul ofertei cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ,sau in mod exclusiv prețul cel mai scăzut

 • e) informații detaliate si completate privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare.

 • f) instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac.

 • g) informații referitoare la clauzele contractuale.

 • 4. Aplica reguli de publicitate conform Ordonanței de Urgenta 34/2006 cu modificările si completările ulterioare.

Art.40 CIRCUITUL DOCUMENTELOR

 • 1. Pe baza referatelor si a notelor de fundamentare transmise de celelalte birouri si servicii, se intoCmeste nota justificativa pentru alegerea proceduri de achiziție.

 • 2. Se elaborează documentația de atribuire, daca este cazul

 • 3. In baza notei de justificare aprobate de Directorul Executiv, gJ/însfltSî^ vizat de Serviciul Financiar Contabilitate si de Biroul Juri^ic^in^pTz^ referatelor de necesitate, a notei de fundamentare, se^dferjj^âza' achiziția directa sau o procedura de achiziție: cerere of^rtafjlrpj^iiey negociere, concurs de soluții, in funcție de valoarea estimatap;^

 • 4. Se finalizează achiziția directa in baza documentului justificatJl^e^ finalizează procedura de achiziție cerere oferta, licitație, negociere, concurs de soluții, prin incheierea unui contract de achiziție publica.

 • 5. Dosarul procedurii achiziției publice va fi pastrat 5 ani, de la expirarea

------------contractului. --------- ------------- ----------------------- -             ---------------------

Art.41 PROTECȚIA MUNCII

Atribuții, sarcini, responsabilități

în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în munca și pentru prevenirea accidentelor de munca și a bolilor profesionale are obligația :

 • a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de munca, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în munca, prin a căror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;

 • b) sa întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa îl aplice corespunzător condițiilor de munca specifice unității;

ț 1

 • c) sa obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în munca, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;

 • d) sa stabilească pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în munca, corespunzător funcțiilor exercitate;

 • e) sa elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în munca, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de munca aflate în responsabilitatea lor;

 • f) sa asigure și sa controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în munca, prin lucrătorii desemnați, prin propria competenta sau prin servicii externe;

 • g) sa ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în munca;

 • h) sa asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca,

asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de munca, asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;


 • i) sa ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a prflffâsu prevăzute de legislația specifica;

 • j) sa angajeze numai persoane care, în urma examenului meam^ _ caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de

urmează sa o execute și sa asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;

 • k) sa tină evidenta zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 7 alin.

(4) lit. e);              --------------------------------------------- ------------------------------ --         --    -

 • l) sa asigure funcționarea permanenta și corecta a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsura și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;

 • m) sa prezinte documentele și sa dea relațiile solicitate de Consilierii/referentii- de munca în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor:

 • n) sa asigure realizarea măsurilor dispuse de consilierii/referentii-funcționari publici) de munca cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • o) sa desemneze, la solicitarea funcționarului public cu atibutii in acest domeniu, lucrătorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

 • p) sa nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor și a altor persoane;

 • q) sa asigure echipamente de munca fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

 • r) sa asigure echipamente individuale de protecție;

 • s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție.

 • 1. Asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

 • 2. Prevenirea riscurilor profesionale;

 • 3. Informarea și instruirea lucrătorilor;

 • 4. Asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în munca;

 • 5. Angajatorul are obligația sa urmărească adaptarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității si securității in munca, ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente;

 • 6. Angajatorul are obligația sa implementeze măsurile in Legea nr. 319/2006 a securității si securității in munca pe baza următoarelor principii generale de prevenire:


  asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, PJecu asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;

  • i) sa ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a pr<fesiilj^|g* prevăzute de legislația specifica;

  j) sa angajeze numai persoane care, în urma examenului medid^mșij caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de m undase urmează sa o execute și sa asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;

  k) sa țină evidenta zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 7 alin.(4) lit e); -------------- ---------- --------------------

 • l) sa asigure funcționarea permanenta și corecta a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsura și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;

m) sa prezinte documentele și sa dea relațiile solicitate de Consilierii/referentii- de munca în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;

n) sa asigure realizarea măsurilor dispuse de consilierii/referentii-functionari publici) de munca cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

o) sa desemneze, la solicitarea funcționarului public cu atibutii in acest domeniu, lucrătorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor:

p) sa nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor și a altor persoane;

q) sa asigure echipamente de munca fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

r) sa asigure echipamente individuale de protecție;

s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție.

 • 1. Asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

 • 2. Prevenirea riscurilor profesionale;

 • 3. Informarea și instruirea lucrătorilor;

 • 4. Asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în munca;

 • 5. Angajatorul are obligația sa urmărească adaptarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității si securității in munca, ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente;

 • 6. Angajatorul are obligația sa implementeze măsurile in Legea nr. 319/2006 a securității si securității in munca pe baza următoarelor principii generale de prevenire:


(6) Măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în munca ry^rg comporte în nicio situație obligații financiare pentru lucrători.

Art.42 PROCEDURI DE LUCRU

 • a) Se evalueza riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrat la alegerea echipamentelor de munca, a substanțelor sau preparate chimice utilizate și la amenajarea locurilor de munca;

 • b) Ulterior evaluării prevăzute la lit. a) și dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de către angajator sa asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și sa fie integrate în ansamblul activităților unității respective și la toate nivelurile ierarhice;

 • c) Se ia în considerare capacitatile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în munca, atunci când îi încredințează sarcini;

 • d) Se asigura ca planificarea și introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de munca;

 • e) Se ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul sa fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au insusit instrucțiunile adecvate.

!

Art.43 COMPARTIMENTUL ARHIVA - este subordonat BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

In conformitate cu art. 5 din Instrucțiunile privind activitatea de arhiva la creatorii si deținătorii de documente, aprobate prin Ordinul de zi 217/23.05.1996 de către conducerea Arhivelor Naționale a Nomenclatorului arhivistic la nivel de sector, se realizează activitatea de legătorie a documentelor pentru arhivare, inventarierea, selectarea, ordonarea dosarelor in depozitele de arhiva, pe ani, iar in cadrul aceluiași an pe compartimente si termene de păstrare.

Atribuții, sarcini, responsabilități

 • 1. Initiaza si organizează activitatea de arhiva in cadrul unitatii respective;

 • 2. Verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;

 • 3. Asigura evidenta tuturor documentelor intrate si ieșite din depozitul de arhiva;


 • 4. Cerceteaza documentele din depozit in vederea eliberării copiilor certificatelor solicitate de cetateni pentru dobândirea unor dreptuj/ conformitate cu legile in vigoare;

 • 5. Pune la dispoziție, pe baza de semnătură, si tine evidenta doc împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifica in documentelor împrumutate; după restituire, acestea vor fi reintegr 6.0rganizeaza depozitul de arhiva după criterii prealabil stabilite, con prevederilor Legii Arhivelor Naționale, menține ordinea si asigura curățenia in depozitul de arhiva; solicita conducerii unitatii dotarea corespunzătoare a depozitului(mobilier, rafturi, mijloace P.S.I.);

 • 7. Informează conducerea unitatii si propune masuri in vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare si conservare a arhivei;

Art.44 CIRCUITUL DOCUMENTELOR

 • 1. Declarațiile sau petițiile contribuabililor, insotite de copii după actele prin care se susțin cele declarate sunt repartizate către Șefii de Serviciu a celor trei Servicii de Stabilire, care repartizează conform gestiunii financiare fiecărui funcționar sau persoana contractuala lucrările care i se cuvin.

 • 2. Adresele instituțiilor publice, precum si petițiile contribuabililor care conțin sesizări sau reclamatii sunt prezentate conducătorului instituției, care se adreseaza Șefilor de Serviciu care au competenta soluționării acestor lucrări.

 • 3. Răspunsurile întocmite de funcționarii carora li s-au repartizat lucrările merg la verificat la Șeful de Serviciu si apoi la Directorul instituției.

 • 4. Registratura interna întocmește borderouri pentru expedierea răspunsurile prin serviciile de posta , in timp ce copiile răspunsurilor se arhiveaza la dosarul fiscal.

 • 5. Lucrările primite la registratură, repartizate funcționarilor spre soluționare , soluționate și la care s-au comunicat răspunsurile către contribuabili, sunt transmise la arhiva, unde se indosariaza corespunzător.

O

Art. 45 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE -CENTRU SI VEST - sunt subordonate directorului executiv .

Atribuții,sarcini,responsabilități

 • 1. Organizează activitatea de stabilire a impozitelor, taxelor locale si a altor venituri datorate de contribuabilii - persoane fizice:

 • - impozit /taxa pe clădiri;

 • - impozit/taxa pe teren;

 • - impozitul pe mijloacele de transport;

 • - taxe pentru eliberarea certificatelor.avizelor si autorizațiilor.

 • 2.    Preia dosarele fiscale de la Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ, pentru contribuabilii persoane fizice

 • 3. întocmește borderourile de debite si scăderi, urmărește operargă^l^r^în evidentele pe plătitori si transmiterea către contribuabili ^cizjilor zd!e impunere în vederea incasarii; • 4. Comunica obligațiile de plata persoanelor fizice, reprezenta W^j^zițg'f taxe si alte venituri, precum si accesorii ale acestora ;

 • 5.  Înregistrează si întocmește certificate de atestare fiscala

solicitate de contribuabili persoane fizice în vederea realizării unor franzâctii ( vanzare-cumparare, intabulare, donație, moștenire,asociere etc.);

 • 6. Verifica modul de completare a declarației de impunere, concordanta datelor înscrise în aceasta cu celelalte evidente organizate si conduse la -nivelul serviciului si corectează eroarea prin înscrierea sumelor corecte, conform legislației în vigoare, instiintand despre acest lucru si titularul de rol;

 • 7. Răspunde de modul de calcul al impozitelor, taxelor locale si altor venituri;

 • 8. Aplica sancțiunile prevăzute de actele normative contribuabililor care incalca prevederile legale;

 • 9. Asigura evidenta pe plătitor a debitelor datorate bugetului local, operează modificarea debitelor inițiale în cazul modificărilor legislației si informează operativ directorul executiv asupra eventualelor probleme care apar prin operarea acestora;

 • 10. Centralizează toate datele statistice, privind activitatea serviciului pe baza carora întocmește si transmite informările si raportările periodice la termenenele stabilite, in colaborare cu Biroul Informatica si Administrarea Bazei de date

 • 11.  Analizează, verifica si soluționează cererile cu privire la stabilirea impozitelor taxelor si altor venituri ale persoanelor fizice;

 • 12. Asigura aplicarea unitara a legislației cu privire la impozitele, taxele locale si alte venituri;

 • 13. Verifica pe teren realitatea celor cuprinse în declarații de impunere si pe teren cele contestate ori de cate ori informațiile din documentele depuse de contestator sau cele din evidente nu sunt suficiente pentru a propune emiterea unei decizii de soluționare în conformitate cu prevederile legale;

 • 14. Inventariază materia impozabila înaintea elaborării proiectului anual al bugetului local, în scopul fundamentării pârtii de venituri a acestora in colaborare cu Biroul Informatica si Administrarea Bazei de date

 • 15. Transmite spre arhivare documentele pe care le are în evidenta

 • 16. întocmește raportul de specialitate la proiecte de hotarari care vizeaza activitatea serviciului;

 • 17. Răspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • 18. îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea serviciului

Art.46 PROCEDURI DE LUCRU


 • 1.  Declarațiile, cererile de restituire, adresele de la alte mtiM-k^unt înregistrate prin registratura Serviciului Public Finanțe Local^^s^Pafi^jșe șefului de serviciu, spre soluționare, de către Serviciul Asistenia^Co^

si Administrativ pe baza registrului de intrări - ieșiri. SeJuF de^ș^FviciujJ transmite, spre soluționare prin condica, consilierului/referentu|UVresfP^hsșby/ conform listei privind arondarea străzilor pe consilieri/referenti. :

In cazul in care se achita taxa de urgenta declarațiile sunt înregistrate de către consilierii/referentii centrelor fiscale pe raza carora se afla arondate bunurile respective.

 • 2. Cererile de recalculare impozite/taxe, sunt înregistrate prin registratura Serviciului Public Finanțe Locale, transmise prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ sunt repartizate spre soluționare salariatilor din subordine de către șeful de serviciu care stabilește si termenul de soluționare a lucrării.

 • 3. Rapoartele de inspecție fiscala întocmite de Serviciul Inspecție Fiscala sunt primite de șeful de serviciu pe baza de semnătură si transmise funcționarului public in vederea operării in baza de date in termenul stabilit de conducerea

S.P.F.L.

 • 4. Adresele transmise de către Serviciul Urmărire si Încasare Creanțe Bugetare, prin care se solicita scoaterea din evidentele fiscale a bunurilor imobile ca urmare a constatărilor efectuate pe teren de funcționarii publici serviciului respectiv, sunt repartizate funcționarilor publici, de către șeful serviciului, aceștia operand modificările conform documentelor anexate, fara aplicarea de sancțiuni contravenționale.

 • 5. Consilierii/referentii- funcționari publici, in baza documentelor anexate, cererilor depuse de contribuabili verifica datele existente in programul informatic, concordanta acestora cu datele din dosarul fiscal existent in arhiva SPFL si operează modificările necesare pentru corelarea datelor din cele trei surse (baza-dosar-documente anexate la cerere).

5 .în cazul declarării in vederea impozitării de bunuri imobile după luarea in evidenta a acestora se va opera si scăderea din evidenta a acestor bunuri de pe numele vânzătorului, acesta din urma fiind sancționat in cazul nedepunerii declarațiilor fiscale prevăzute de lege in cazul înstrăinării cu “avertisment” conform prevederilor) OG 2/2001

 • 6. In cazul cererilor primite spre soluționare, care nu au anexate toate documentele necesare soluționării, se va întocmi înștiințare in termenul legal de răspuns la cerere prin care contribuabilului i se va cere sa depună documentele necesare.

 • 7. Cererile de certificat fiscal se înregistrează si se depun la inspectorii din cadrul centrului fiscal in cadrul caruia este arondata strada unde se afla domiciliul contribuabilului sau adresa bunului pentru care se solicita certificate fiscal;

Funcționarii verifica titularul (adresa conform actului de identita^WJ^M fiscal) efectuează corecturile necesare daca este cazul inscrii^feer^nîjw^ titularul, valoarea impozabila a bunurilor, calculează obligația emit nota de plata si redactează certificatul fiscal.                             fel

Certificatele sunt verificate de șeful de serviciu;

Certificatele se eliberează de către Serviciul Asistenta Comnfeâblfif^r----

Administrativ.

 • 8. Documentele intocmite de Consilieri/referenti- funcționari publici in baza

cererilor contribuabililor si care ies din instituție vor fi in mod obligatoriu verificate de șeful Centrului Fiscal. —          -           ------- -----

 • 9. Modificările in baza de date care necesita operarea de borderou de debitare sau scădere vor fi efectuate pe baza de referat avizat de șeful de Centru Fiscal si aprobat de directorul SPFL.

 • 10.  La sfârșitul zilei de lucru, fiecare inspector, va emite jurnalul de activitati pe care il va verifica in sensul concordantei dintre operațiunile efectuate si datele din raport.


 • 11. Pe baza raportului de activitate, după menționarea numărului de pagini existente la dosarul in baza caruia s-a efectuat lucrarea se va efectua predarea primirea documentelor către arhiva;

Circuitul documentelor este prezentat în TABELUL nr. 9

Art, 47 BIROUL EVIDENTA AUTO este subordonat directorului executiv

Atribuții, sarcini, responsabilități

 • 1. Preia lucrările (dosarele fiscale) de la Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ pentru persoane fizice ;

 • 2. Realizează activitatea de constatare, stabilire si operare in baza de date a impozitului pe mijloacele de transport datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice;

 • 3.  întocmește borderourile de debite si scăderi,in cazul impozitului pe mijloacele de transport , urmărește operarea lor în evidentele pe plătitori si transmiterea către contribuabili a proceselor verbale de impunere în vederea incasarii;

 • 4. Analizează , soluționează si operează in baza de date cererile de scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport;

 • 5. înregistrează si întocmește certificate de atestare fiscala si adeverințe solicitate de contribuabili persoane fizice in cazul înstrăinării (radierii, transferului in alta unitate administrativ- teritoriala) mijloacelor de transport;

 • 6. Constata contravențiile si aplica sancțiunile prevăzute de lege pentru nedepunerea declarațiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen;

 • 7. Efectuează rectificări, impuneri si încetări de rol;

 • 8. Verifica documentele privind cererile de restituire in numerar sa^grțfr^r bancar si întocmește referatul de restituire pentru sumele platite^n^plu^sad^ eronat la bugetul local de către contribuabili in cazul impozitului pe;miJl-SâcSle\ de transport;                                                                ' 'j


9 Verifica documentele privind cererile de compensare , operează In baza lldep^ date compensarea si ulterior întocmește nota de compensare

 • 10. întocmește adresele de transfer a dosarelor fiscale ale mijloacelor transport pentru persoane fizice către alte unitati administrative-teritoriale.

 • 11.  întocmește adrese către instituțiile abilitate( politie, Administrația Finantelot Publice, Serviciul de Evidenta Informatizata a persoanelor, primarii, etc.) in vederea obținerii de informații.

 • 12. Consilieaza contribuabilii persoane fizice in vederea întocmirii declarațiilor de impunere in cazul mijloacelor de transport si in orice alte probleme in legătură cu impozitele si taxele locale;

 • 13. Răspunde pentru legalitatea si corectitudinea operațiunilor prezentate in documente;

 • 14. Pastreaza confidențialitatea informațiilor gestionate;

 • 15. Colaborează cu toate serviciile instituției si sprijină activitatea acestora in vederea urmăririi si recuperării debitelor;

16.lnventarieaza material impozabila înaintea elaborării proiectului annual al bugetului local, in scopul fundamentării pârtii de venituri in colaborare cu Biroul Informatica si Administrarea Bazei de date;

 • 17. Transmite spre arhivare documentele pe care le are in evidenta.

 • 18. Răspunde in scris la toate petițiile contribuabililor persoane fizice in termenul legal;

 • 19. Răspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • 20. îndeplinește orice alte atribuții repartizate de către conducerea biroului.

Art.48 PROCEDURA DE LUCRU BIROUL DE EVIDENTA AUTO

D

 • 1.  Cererile primite prin intermediul Serviciului Asistenta Contribuabili si Administrativ sunt preluate de șeful Biroului Auto si repartizate consilierilor/referentilor-functionari publici din subordine.In cazul in care se achita taxa de urgenta , certificatele fiscale si declarațiile sunt înregistrate de către consilierii/referentii din cadrul Biroului Auto.

 • 2. Consilierii/referentii-functionari publici, in baza documentelor anexate si cererilor depuse de către contribuabili persoane fizice verifica datele existente la dosarul fiscal existent in arhiva SPFL si operează modificările necesare pentru corelarea datelor din cele trei surse(baza-dosar-documente anexate la cerere).


 • 3. In cazul declarării in vederea impozitării de bunuri mobile, evidenta a acestora se va opera si scăderea din evidenta a acdfegjr pe numele vânzătorului, acesta din urma fiind sancționat in cazg declarațiilor fiscale prevăzute de lege in cazul înstrăinării cu conform OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

 • 4. In cazul- cererilor primate spre soluționare, care nu au anexate toate documentele necesare soluționării, se va întocmi înștiințare in termenul legal de răspuns la cerere prin care contribuabilului i se va cere sa depună documentele necesare.

 • 5. Documentele întocmite de consilieri/referenti-functionari publici in baza cererilor contribuabililor si care ies din instituție vor fi in mod obligatoriu verificate de șeful Biroului Evidenta Auto.

 • 6. Modificările in baza de date care necesita operarea de borderou de debitare sau scădere vor fi efectuate pe baza de referat avizat de șeful Biroului Evidenta Auto si aprobat de directorul executiv al SPFL.

 • 7. Cererile de certificate de atestare fiscala se înregistrează si se depun la inspectorii /referentii din cadrul Biroului Auto. Funcționarii verifica datele de identificare ale contribuabilor persoane fizice, concordanta datelor de identificare ale mijlocului de transport detinut conform cârtii de identitate a acestuia, calculează obligațiile de plata la data de 01 a lunii următoare , in cazul înstrăinării bunurilor mobile, emit nota de plata, înscriu viza pe certificatul fiscal si emit apoi cerificatul de atestare fiscala. Certificatul de atestare fiscala sunt verificate de șeful de birou si apoi transmise Serviciului de asistenta Contribuabili si Administrativ pentru a fie liberate in termen d 2 zile contribuabililor.

 • 8. Adresele transmise de către Serviciul Urmărire si încasare Creanțe

Bugetare ,prin care se solicita radierea din evidentele fiscale a bunurilor mobile sunt repartizate de către șeful Biroului Auto consilierilor/referentilor din subordine care întocmesc referat in acest sens si operează radierea din evidentele fiscale.

 • 10. La sfârșitul zilei de lucru, fiecare inspector, va emite jurnalul de activitati pe care il va verifica in sensul concordantei dintre operațiunile efectuate si datele din raport.

 • 11. Pe baza raportului de activitate, după menționarea numărului de pagini existente la dosarul in baza caruia s-a efectuat lucrarea se va efectua

predarea-primirea documentelor către arhiva.

Circuitul documentelor este prezentat in TABELUL 7

Art, 49 BIROUL JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR -se subordonează directorului executiv si are următoarele atribuții:

1

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


Avizează pentru legalitate deciziile conducerii;

Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri, regulamem|/qjș^iții^\ pentru îmbunătățirea activității în domeniile de activitate în caftfe â^MiuLl Public Finanțe Locale are competențe;

întocmește și avizează de legalitate deciziile privind pr™er^fe^dM/ personal—(organizare,—reorganizare,—încadrări—în—muncă,

raporturilor de serviciu, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

Participă la întocmirea contractelor în care Serviciul Public de Finanțe Locale este parte și le avizează din punct de vedere juridic;

Sesizează conducerea S.P F.L.cu orice aspecte legate de nerespectarea legislației în vigoare pe care le constată în activitatea compartimentelor S.P.F.L;


 • 6. Transmite, la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor organe, relații solicitate sau copii după acte;


 • 7. Acordă, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare legate de activitatea Serviciul Public Finanțe Locale;

 • 8. Aduce la cunoștința celorlalte compartimente modificările legislative;

 • 9. Asigură reprezentarea S.P.F.L.În fața instanțelor judecătorești în cauzele civile și în cele de contencios administrativ;

 • 10.  Promovează la cererea conducerii acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor pe baza propunerilor și documentelor puse la dispoziție de conducerea S.P.F.L.;

 • 11.   Formulează apeluri, recursuri și redactează acțiuni judecătorești și întâmpinări;

 • 12.  Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Art.50 PROCEDURI DE LUCRU :

 • 1. In formularea de acțiuni, intampinare, precizări, obiectiuni la rapoarte de expertiza, apeluri, recursuri si concluzii scrise compartimentului juridic va solicita punctul de vedere ale compartimentelor de specialitate, acestea urmând a fi comunicate sub forma scrisă în termenul solicitat.

 • 2. Deasemenea, in vederea soluționării cauzelor juridice, prin care sunt contestate acte administrative fiscale se solicita compartimentului abilitate înscrisurile si documentația ce a stat la baza emiterii acestora.

 • 3. Apararea si reprezentarea in instanța se face cu consultarea si in colaborare cu celelalte compartimente ale Serviciului Public de Finanțe Locale Ploiești.

 • 4.  In momentul soluționării definitive ale cauzelor civile, sentința civila definitiva se comunica de către compartimentul juridic împreuna cu o adresa de înaintare, in vederea menținerii sau scoaterii din evidenta fiscala a contribuabilului.

Art,51 CIRCUITUL DOCUMENTELOR :

 • 1. Acțiunile înregistrate la Registratura se transmit pein condică pe bază de semnătură ;

 • 2. In baza documentelor existente la dosar se fa de evoluția dosarului în cauză următorii pași:

 • a. înaintare la Judecătorie / Tribunal;


 • b. Judecarea cauzei de către instanța competenta;

 • c. Formulare de întâmpinare / precizări;

 • d. Propunere si administrare probe in dosar;

 • e. Soluționarea dosarului de către instanța competenta;

 • f.  Formulare apel / recurs împotriva sentințelor pronunțate in defavoarea instituției noastre;

 • g. Formulare de întâmpinare / precizări in apelurile / recursurile promovate de cealalta parte ;

 • h. Pronunțarea deciziilor de către instanța competenta;

 • 3. Sentințele definitive se transmit compartimentului competent în aplicarea acestora.

Art,52 RESURSE UMANE - este suborbonat șefului de birou.

Atribuții, sarcini, responsabilități

 • 1. Organizează conform legislației in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul instituției si verifica îndeplinirea de către participant! a condițiilor prevăzute de lege ;

 • 2. Urmărește si răspunde de respectarea legalității privind angajarea si acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislație pentru personalul din cadrul instituției;

 • 3. întocmește statul de personal pe baza organigramei aprobate de Consiliul Local si ori de cate ori cazul;

 • 4.  întocmește si gestionează contractele de garanție precum si contractele individuale de munca pentru personalul contractual din cadrul instituției;

 • 5. întocmește acte adiționale la contractele individuale de munca si la contractele de garanție;

 • 6.  Întocmește documentele legale pentru încetarea activitatii salariatilor, documente ce vor fi semnate de directorul executiv al instituției;

 • 7. Urmărește respectarea legislației cu privire la stabilirea salariilor de baza si a sporurilor acordate angajatilor;

 • 8. Prezintă lunar Serviciului Financiar Contabilitate un exemplar din statul de personal, cu toate modificările intervenite in cursul lunii (angajari, desfaceri de contracte de munca, indexări, etc.);

 • 9. Tine evidenta fiselor de post, a rapoartelor de evaluare, a dosarelor profesionale si răspunde pentru corelarea acestora cu atribuțiile din

Regulamentul de Organizare si Funcționare a instituției, cu Legea si Codul Muncii:                                             /t/


 • 10. întocmește documentele lunare privind plata personalului (pcHaj, de odihna, certificate medicale, etc. ) pe baza evidentelor primite^U servicii/birouri.

 • 11. întocmește decizii de numire in funcții publice sau de sanctfegiys^fn condițiile impuse de lege ;

 • 12. Întocmește decizii privind încadrarea, modificarea (promovare, delegare, detașare, mutare temporara sau definitiva), suspendarea sau încetarea raportului de serviciu/ munca ;

 • 13. întocmește planul de perfecționare profesionala;

 • 14. Tine evidenta certificatelor medicale si a concediilor de odihna, a concediilor fara plata si a sancțiunilor disciplinare;

 • 15. Eliberează la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, de vechime in munca, etc.;

 • 16. Urmărește întocmirea fiselor de post si evaluarea personalului si asigura asistenta de specialitate in vederea intocmirii rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici si a fiselor de evaluare pentru personalul contractual;

 • 17.  întocmește documentele necesare pensionarii personalului unitatii, conform prevederilor legale;

 • 18. Tine evidenta angajatilor contractuali in registrul general de evidenta a salariatilor;

 • 19. Tine evidenta deciziilor emise de directorul executiv;

 • 20. întocmește planul anual de ocupare a funcțiilor publice;

 • 21. Estimează la sfarsit de an cheltuielile efectuate cu personalul pentru anul următor;

 • 22.  Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, in conformitate cu dispozițiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu.

q Art.53 PROCEDURI DE LUCRU

 • 1. întocmirea statului de personal se efectuează lunar si la sfarsit de luna se depune la Serviciul Financiar- Contabilitate pentru întocmirea statelor de plata a salariatilor instituției;

 • 2.  Contractele individuale de munca de întocmesc in dublu exemplar, cu ocazia angajarii personalului contractual, un exemplar se inmaneaza amgajatului, iar al doilea exemplar se partreaza la dosarul personal;

 • 3. întocmirea documentele legale pentru incetarea activitatii salariatilor, vor fi întocmite in trei exemplare, un exemplar se inmaneaza angajatului iar celelalte doua exemplare se pastreaza in cadrul compartimentului, la dosarul personal care ramane in cadrul instituției si dosarul in care se pastreaza in ordine cronologica evidenta acestor documente;

 • 4. Certificatele medicale , la sfarsit de luna se depun in original la jSe Financiar- Contabilitate ;

 • 5. Adeverințele de salariat se inmaneaza persoanei care a solicijâf^lț acestora;

 • 6. Fisele de post si fisele de evaluare a personalului se pastreaz|p$ personale a fiecărui angajat;

 • 7. Documentele necesare........pensionarii personalului unitatii, -

prevederilor legale se întocmesc in doua exemplare, unul se depune la dosarul de pensionare care se inainteaza Casei Județene de Pensii, iar celalt exemplar ramane in cadrul instituției pentru a fi arhivat;


 • 8. Registrul general de evidenta a salariatilor se pastreaza in cadrul Compartimentului Resurse- Umane;

 • 9. Deciziilor emise de directorul executiv se pastreaza in cadrul compartimentului Resurse- Umane;

Circuitul documentelor este prezentat in TABELUL nr. 10Art.54 CONTROL INTERN Șl MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR funcționează in subordinea șefului de birou.

Atribuții, responsabilități

 • -  Elaborează și verifică procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru la nivelul instituției;

 • -  Inițiază proiecte de hotărâre privind impozitele și taxele locale;

 • -  Elaborează, implementează și ține sub control documentația sistemului de management al instituției;

 • -  Propune măsuri menite să îmbunătățească parametrii de îndeplinire a activității salariaților instituției prin actualizarea periodică a procedurilor de lucru în funcție de situațiile care apar în desfășurarea activității acestora, eficientizarea timpului de lucru;

 • -  Asigură și urmărește buna funcționare a activității promovând permanent ultimile informații în materie și urmărește modul de însușire și de aplicare corectă a legislației de către personalul instituției;

 • -  Aduce la cunoștință tuturor compartimentelor/birourilor și serviciilor din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, legislația specifică domeniului de activitate, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Primește, verifică, centalizează de la serviciile/birourile instituției raportul anula de activitate și elaborează Raportul de activitate anual al instituției.

 • -  Participa la elaborarea si asigura transmiterea către mass-media a comunicatelor de presa, drepturilor la replica, declarațiilor de presa, precum si a informațiilor de interes public solicitate de către mass-media;

 • -  îndeplinește, în condițiile legii, orice

  alte atribuții repartizate__de

  _ ^ențrur

  \ ■

  VA (W


conducerea instituției.

gestionate și răspjjntf^pc


1

 • -  Păstrează confidențialitatea informațiilor

1 1

legalitatea acțiunilor întreprinse;

Art.55 CIRCUITUL DOCUMENTELOR                       .      . ...

-

Documentele elaborate se transmit prin intermediul Serviciului Asistență Contribuabili și Administrativ, serviciilor/birourilor din cadrul instituției sau ------------instituțiilor abilitate. --------------------- ----------------------------------------------------- -----------

Procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru se transmit serviciilor/birourilor competente pe baza listei de difuzare.

Răspunsurile întocmite de funcționarii carora li s-au repartizat lucrările merg la verificat la Șeful de Birou si apoi la Directorul instituției . Registratura interna întocmește borderouri pentru scăderea lucrării și expedierea răspunsurilor prin serviciile de posta, in timp un exemplar al răspunsurilor se -x arhiveaza la Compartimentul Control Intern și Managementul Documentelor.

Art.56 CONTESTAȚII, FACILITAT! - este subordonat șefului de birou

A .CONTESTAȚII

Atribuții, responsabilități

 • 1. Primește contestațiile formulate împotriva titlului de creanța si a altor acte administrative fiscale, verifica conținutul contestației si al documentelor anexate în susținerea acesteia si termenul în care au fost depuse;

 • 2. Verifica termenul de depunere a contestației. Se consideră depusă în termen cererea de contestație, care poartă stampila poștei de expediere în termenul legal de 30 de zile.

 • 3. Verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal, analizeaza documentele depuse de contestator, decizia de impunere, actul de control contestate si întocmește decizia de soluționare

 • 4. Verifica pe teren cele contestate ori de cate ori informațiile din documentele depuse de contestator sau cele din evidente nu sunt suficiente pentru a propune emiterea unei decizii de soluționare în conformitate cu prevederile legale;

 • 5. Propune spre aprobare conducerii proiectul de decizie si urmărește întocmirea si comunicarea acesteia în termenul legal contestatorului;

 • 6. întocmește evidenta contestațiilor si a deciziilor emise, urmărește soluționarea acestora în termenul legal;

 • 7. Raspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;

 • 8. Răspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • 9. Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea unitatii, pentru domeniul sau de activitate.


Art.57 B. FACILITAT!

Atribuții, responsabilități

 • 1. Informează publicul asupra facilităților fiscale legale de câce^bejj documentele pe care trebuie sa le depună;

 • 2. Analizeaza si soluționează in termen cererile contribuabililor,

si juridice de acordare a facilităților fiscale;

 • 3. Consulta conținutul dosarului fiscal existent, verifica la domiciliul sau sediul

contribuabilului respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea facilităților fiscale solicitate -------------------------------- ------------- -------------- --------------------- -


 • 4. întocmesc rapoarte de specialitate si le depun pentru aprobare Consiliului Local;

 • 5. întocmesc in baza documentelor depuse de contribuabil dosarul necesar pentru acordarea de facilitați fiscale;

 • 6. Acorda facilitați fiscale contribuabililor, persoane fizice si juridice, conform prevederilor legale si operează scutirile in baza de date a facilităților acordate pentru reabilitare si modernizare termica a clădirilor;

 • 7. Evidențiază facilitățile fiscale acordate pe tipuri de venituri, categorii de contribuabili si termen de plata si verifica periodic modul cum sunt respectate condițiile de acordare ;

 • 8. Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;

 • 9. Răspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • 10. Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea unitatii, pentru domeniul sau de activitate.

Art.58 PROCEDURI DE LUCRU

A.CONTESTATII

 • 1. După primirea contestației transmisa Biroului Contestații si Facilitați de către Serviciul Asistenta Contribuabil si Administrativ se va verifica daca :

 • a) contestația a fost depusa in termen. Se considera depusă în termen cererea de contestație, care poartă stampila poștei de expediere în termenul legal de 30 de zile.

 • b) contestația cuprinde datele de identificare a contestatorului, obiectul contestației, motivele de fapt si de drept, dovezile pe care se întemeiază, semnătură contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de împuternicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

 • c)  in cazul in care competenta de soluționare nu aparține organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestația va fi înaintata de către

acesta, in termen de 5 zile de la înregistrare, organului de soluționare competent.


In cazul in care contestația este depusa la un organ fiscal aceasta va fi înaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, c emitent al actului administrativ atacat.

 • 2. După ce a fost verificată legalitatea depunerii în termen preci pe care trebuie să le îndeplinească cererea de contestație,

verificarea în fond a contestației. Verificare care va pleca de la punctul de vedere emis de serviciul al cărui act administrative fiscal a fost contestat.

 • 3. Decizia de soluționare a contestației se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.

Decizia se semnează de către conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorul acestuia, după caz.


Prin decizie contestația va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa. Decizia se va emite în trei exemplare, va fi motivată, se va menționa calea de atac si termenul înăuntrul căruia contestatorul se va putea adresa instanței judecătorești.

 • 3. Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile.

Art.59 B. FACILITAT!

 • 1.  Cererile contribuabilului transmise de către Serviciul Asistenta Contribuabil si Administrativ vor fi primite de șeful serviciului si repartizate spre soluționare Consilierilor/referentilor- funcționari publici.

 • 2. Se va verifica documentele care însoțesc cererile de acordare a facilităților fiscale: contract încheiat cu o societate de profil, deviz privind costul lucrărilor, proces-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, facturi fiscale pe baza carora s-au achitat costurile lucrărilor;

 • 3. in cazul lucrărilor pentru reabilitarea termica a clădirilor efectuate de către contribuabil acestea se vor verifica pe teren, verificarea se va face de către doua comisii specializate, desemnate de Consiliul Local care vor constata faptic efectuarea lucrărilor in baza documentelor depuse si vor întocmi procese-verbale de constatare. In baza acestor procese-verbale Biroul Facilitați va stabili cunatumul pe fiecare beneficiar si perioada de stabilire a facilității;

3. Facilitățile stabilite de Biroul Contestații si Facilitați, aprobate conform prevederilor legale vor fi operate in baza de date la sfârșitul anului, data pana la care, impozitul/cladirea de domiciliu se va considera amanat la plata;

 • 5. Pentru alte facilitați decât cele pentru reabilitarea termica a clădirilor, acordate in baza unor dosare instrumentate de Biroul Facilitați, se va transmite aceste facilitați spre soluționare la centrele fiiscale pentru operare in baza de date.

Art.60 CIRCUITUL DOCUMENTELOR

A . CONTESTAT! I


 • 1. cererea se înregistrează la Serviciul Asistenta Contribuabil si Admirnstrativ insotita de copii ale actelor doveditoare ;

 • 2.  cererile sunt preluate de șeful de birou si repartizate funcționarilor

desemnați pentru soluționare ; ---------------------------------------------------------------------------------------

 • 3. funcționarii analizeaza cererile si documentația anexata acestora si întocmesc referate de soluționare, după ce solicita punctul de vedere al Serviciului al cărui act administrativ a fost contestat;

 • 4.  șeful Biroului Contestații si Facilitați vizeaza referatele pentru legalitate, conformitate si regularitate. Referatele sunt înaintate prin Serviciul Asistenta Contribuabil si Administrativ directorului executiv al S.P.F.L. PLOIEȘTI pentru

v a fi aprobate; • 5. in cazul in care prin decizia de soluționare se modifica baza impozabila sau obligațiile de plata cu care contribuabilul este înregistrat in evidenta fiscala a SPFL, aceasta decizie va fi comunicata serviciului competent in a modifica baza de date in conformitate cu soluția emisa de Biroul Contestații si Facilitați;

 • 6. comunicarea către contribuabil a deciziei de soluționare a contestațiilor se face la termen legal prin scrisoare recomandata prin Serviciul Asistenta Contribuabil si Administrativ.

Art61 B. FACILITAT!

 • 1. Petentul persoana fizica/juridica întocmește cererea pe care o depune la Serviciul Asistenta Contribuabil si Administrativ;

 • 2. Cererile care solicita acordare de facilitați pentru reabilitare si modernizare termica a clădirii in condițiile OG 29/2000 se vor repartiza Biroului Contestații si Facilitați;

 • 3.  In cazul cererilor persoanelor fizice care se pot acorda in baza prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare vor fi directionate către centrele fiscale ;

 • 4. Cererile primite de Biroul Contestații si Facilitați vor fi soluționate conform procedurilor de lucru, iar contribuabilul va fi instiintat asupra modului cum i-a fost soluționată cererea.

CAPITOLUL V - ÎNDATORIRILE PERSONALULUI DE


Art, 62 Personalul de execuție are următoarele îndatoriri

1.Sa se prezinte la serviciu la ora prevăzută în programul de capacitate de munca, pentru a putea executa în condiții bune sarcinile postului;

2.Sa utilizeze timpul de lucru exclusiv pentru realizarea lucrărilor programate si-sa nu înceteze lucrul inainte de ora prevăzută în programul aprobat;-----------------

3.Sa cunoască procedurile si regulile necesare executării lucrărilor specifice postului si sa se autoinstruiasca pentru creșterea calitatii lucrărilor;

4.Sa folosească echipamentul de lucru si de protecție exclusiv în timpul cat este prezent la serviciu;

5.Sa execute întocmai sarcinile de serviciu primite de la șeful direct si sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea data de cei în drept;

6.Sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, precum si normele de conduita în relațiile cu ceilalți membrii ai colectivului, sa dea dovada de cinste si corectitutdine, precum si de respect fata de superiori;

7.Sa se supună controlului efectuat de către organele si persoanele împuternicite sa-l faca si aiba fata de cei în cauza o atitudine corespunzătoare, civilizata;

8.Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice;

 • 9.în caz de îmbolnăvire sa anunțe prin orice mijloace pe șeful compartimentului, pentru înregistrarea corespunzătoare în pontaj, iar la revenirea la serviciu sa prezinte certificatul medical de scutire, eliberat de unitatea sanitara împuternicita sa-l emită, pentru a putea beneficia de indemnizația prevăzută de lege;

Conform art. 81 .din ORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sanatate - (1) din Asigurați! au obligația de a înștiința plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate privind apariția stării de incapacitate temporară de muncă și privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical. în situația în care 1

apariția stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, asigurați! au obligația de a înștiința plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare.

10.Sa aduca la cunoștința Biroul Juridic - Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilitați, Control Intern si Managementul Documentelor schimbările ce privesc domiciliul, identitatea, starea civila, situația militară,

precum si schimbarea actelor de identitate sau alte modifivari precuxn nașterea respectiv decesul unor membrii ai familiei, etc.


CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE


h&s y ■ ■'Jj'il! /^? /f

Art. 63 Controlul activitatii economico - financiare a ServîWliJisPubliO' Finanțe Locale Ploiești se exercita de către organele abilitate cu respectarea legii.

Art. 64 Prezentul Regulament de Organizare si - Funcționare al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.......din data de..................................si intra în vigoare la

data de..............................

Art. 65 Prezentul regulament poate fi modificat, prin hotarare a Consilului Local, ori de cate ori necesitățile legate de organizare si funcționare o impun.

O Art. 66 Prezentul Regulament se completează cu celelalte reglementari legale in vigoare.


o


TABEL NR. 1


SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

GRAFICUL PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

NR. CRT

DENUMIREA DOCUMENTULUI

DOCUMENTAȚIE NECESARA

TERMEN

CIRCUIT DOCUMENT

1.

Declarații privind dobândire, construcție sau extindere clădiri In vederea stabilirii impozitului/ taxei pe clădiri Persoane juridice

Declarație tip

Copie act dobândire

Nota contabila de înregistrare in evidentele contabile a activului

Planurile clădirii

Dosar

Copie Statut si C.U.I. in cazul           societăților

comerciale care depun prima declarație de bunuri mobile sau imobile

30 zile

2 zile- daca se    achita

taxa      de

urgenta

1 .Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate la Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

 • 2. Daca se achita taxa de urgenta pentru efectuarea lucrării, dosarele sunt înregistrate de Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice

 • 3. Dosarele sunt preluate de funcționarul de la Seryiciul stabilire impozite si taxe persoane

juridice care verifica dosarul fiscal.               ■

4.Se stabilește impozitul /taxa pe clădiri conform legislației in vigoare

5.Se tipărește decizia de impunere in 2(doua) exemplare din care una se transmite contribuabilului.

6.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către Șeful Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.                                 !

7.Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal.

2.

Declarații Privind înstrăinare, demolare, distrugere Clădiri in vederea recalculării impozitului/taxei pe clădiri Persoane juridice

Cerere

Copie act înstrăinare

Nota    contabila    de

scoatere din evidentele contabile a activului

30 zile

2 zile daca se    achita

taxa      de

urgenta

 • 1. Dosarele care conțin cererea si documentația necesara sunt repartizate la Serviciul

stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.                                     i

 • 2. Daca se achita taxa de urgenta pentru efectuarea lucrării, dosarele sunt înregistrate de Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice

3 .Dosarele sunt preluate de funcționarul de la serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice care verifica dosarul fiscal.               ;

4.Se recalculează impozitul/taxa pe clădiri conform legislației in vigoare

5.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către Șeful Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.                                 ;

6.Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal.     !

n

3.

Declarații privind dobândirea de terenuri pentru stabilire impozit/taxa teren persoane juridice

Declarație tip

Copie act proprietate

Planul de încadrare in zona

Dosar

-Copie C.U.I. si Statut in cazul societăților comerciale care depun prima declarație de bunuri mobile sau imobile

30 zile

2 zile daca se    achita

taxa      de

urgenta

1 .Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate la Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.                                     !

 • 2. Daca se achita taxa de urgenta pentru efectuarea lucrării, dosarele sunt înregistrate de Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice

 • 3. Dosarele sunt preluate de funcționarul de la serviciul stabilire împo^^^^pceip^^ne

juridice care verifica dosarul fiscal.               j

4.Se stabilește impozitul/taxa pe teren conform legislației in vigoafe|7\ »sA 5.Se tipărește decizia de impunere in 2(doua) 'exemplare din |pare ntîfe^Iransmire | contribuabilului.                                      ;                 ■

6.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către Șeful Serviciului StaCT^QZWpozftC^ Persoane Juridice.                                 i

6.Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal.

4.

Declarații

Privind înstrăinare Terenuri

Persoane si juridice

Cerere

Copie act de înstrăinare

30 zile

2 zile daca se    achita

taxa     de

urgenta

 • 1. Dosarele care conțin cererea si documentația necesara sunt repartizate Ia Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

 • 2. Daca se achita taxa de urgenta pentru efectuarea lucrării, dosarele sunt înregistrate de Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice

 • 3. Dosarele sunt preluate de funcționarul de la serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice care verifica dosarul fiscal.

4.Se recalculează impozitul/taxa pe teren confomi legislației in vigoare.

5.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către Șeful Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.

6.Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal

5.

Declarații privind dobândirea de mijloace de transport in vederea stabilirii impozitului auto

Persoane juridice si fizice

Declarație tip

Copie act proprietate Copie carte identitate Original si copie fisa de înmatriculare auto

Certificat de atestare fiscala pentru vanzator Dosar

Copie C.U.I. si Statut în cazul           societăților

comerciale care depun prima declarație de bunuri mobile sau imobile

30 zile

2 zile daca se achita taxa de urgenta

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate la Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

 • 2. Daca se achita taxa de urgenta pentru efectuarea lucrării, dosarele sunt înregistrate de Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice

 • 3. Dosarele sunt preluate de funcționarul de la serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice care verifica dosarul fiscal.

4.Se stabilește impozitul asupra mijloacelor de transport conform legislației in vigoare. 5.Se tipărește decizia de impunere in 2(doua) exemplare din care una se transmite contribuabilului.

6.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către Șeful Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.

7.Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal.

6.

Declarații Privind scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Persoane Juridice si fizice

Declarație tip

Dovada eliberata de o persoana fizica sau juridica       specializata,

autorizata sa efectueze revizii tehnice auto din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat

Copie certificat de radiere Copie act de înstrăinare

30 zile

2 zile daca se     achita

taxa     de

urgenta

1.Dosarele care conțin cererea si documentația ■ necesara sunt repartizate la Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

 • 2. Daca se achita taxa de urgenta pentru efectuarea lucrării, dosarele sunt înregistrate de Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice

 • 3. Dosarele sunt preluate de funcționarul de la serviciul stabilire impozite sî taxe persoane juridice care verifica dosarul fiscal.

4.Se recalculează impozitul asupra mijloacelor de transport conform legislației in vigoare.                                              ;

5.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către; Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ                                    ,

6.Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal                              ®    o T:

7.

Declarații privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, precum

Declarație tip

Copie contract, proces -verbal de recepție, factura fiscala sau alte documente justificative

Copie C.U.I. si Statut in

30 zile

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt ^^izatela Serviciul

stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asi/fe^t/yCbntribuabilirsi Administrativ.                                     '

 • 2. Dosarele sunt preluate de funcționarul de la Serviciul stabilire impozifevăEt^e persoane,'

juridice care verifica dosarul fiscal.               .                                     ■>//

3.Se stabilește taxa conform legislației in vigoare;                          - C • VO ....................O

si pentru firma instalata la locul executării activitatii

Persoane juridice Si fizice

cazul          societăților

comerciale care depun prima declarație de bunuri mobile sau imobile

Dosar

4.Se tipărește situatialoldurilor in care se evidențiază taxa, pe termene de plata..

5.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către Șeful Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.

6.Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal.

i                                                                                                                                                                                :

8.

Declarații privind stabilirea impozitului pe spectacole

Persoane juridice

Declarație tip

Copie factura fiscala pe baza     careia     s-au

achiziționat bilete de intrare la spectacol

In cazul videotecilor si discotecilor    imobilului

unde    se    desfasoara

manifestarea artistica sau activitatea distractiva

Alte         documente

justificative

Copie C.U.I. si Statut in cazul           societăților

comerciale care depun prima declarație de bunuri mobile sau imobile

-Dosar

30 zile

1 .Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate la Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

2.Dosarele sunt preluate de funcționarul de la Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice care verifica dosarul fiscal.

3.Se Stabilește impozitul pe spectacole conform legislației in vigoare.

4.Se tipărește situația soldurilor in care se evidențiază impozitul pe spectacole, pe termene de plata..

5.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către Șeful Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.

6.Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal

9.

Declarații privind stabilirea taxei hoteliere

Persoane juridice

Declarație tip

Copie -balanța lunii in care sunt reflectate pentru prima data veniturile din activitatea hoteliera

Alte         documente

justificative

Copie C.U.I. si Statut in cazul           societăților

comerciale care depun prima declarație de bunuri mobile sau imobile

- Dosar

30 zile

1 .Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate la Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

2.Dosarele sunt preluate de funcționarul de la Serviciul stabilire impozite si taxe persoane juridice care verifica dosarul fiscal.                i

3.Se stabilește taxa hoteliera conform legislației in vigoare.

4.Se tipărește situația soldurilor in care se evidențiază taxa hoteliera, pe termene de plata..                                                           i

5.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către Șeful Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.

6,Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal      >

10.

Declarații privind impozitul pe profit

-Declarație tip 101 sau 101 -documente justificative din care sa reiasa faptul ca are in derulare proiecte europene

30 zile

1 .Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate-laServiciul stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistentă^Contribuabil^ si Administrativ.

2.Dosarele sunt preluate de funcționarul de la serviciul stabilire intpozite;si faxe persoane juridice care verifica dosarul fiscal.                                Ut V'L :      i

3.Se stabilește impozitul pe profit conform legislației in vigoare.                  "1

4.Se tipărește situația soldurilor in care se evidențiază impozitul pe ppofiVpe termenele

O i          _______o

i

plata..

5.Se inainteaza dosarul pentru aprobare către Șeful Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.

6.Se transmite spre arhivare in dosarul fiscal

11.

Eliberarea de certificate de atestare fiscala Persoane Juridice

-Cerere tip

- Timbru fiscal

2 zile

 • 1. Cererile se înregistrează si se depun la Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice

 • 2. Functionarii verifica situația fiscala a contribuabilului, efectuează corecturile necesare daca este cazul, înscriu viza privind titularul, valoarea impozabila si suprafața bunurilor imobile, datele de identificare ale bunurilor mobile, acte de dobândire sî emit certificatul de atestare fiscala prin intermediul calculatorului. :

 • 3. Șeful serviciului vizeaza pentru exactitatea si legalitatea datelor si aproba certificatul de atestare fiscala

 • 4. Certificatul, insotit de nota de plata daca este cazul, se depune la Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ pentru eliberare către contribuabil.

12.

Eliberarea de certificate de atestare fiscala Persoane Juridice si persoane fizice In regim de urgenta

-Cerere tip

- Timbru fiscal

1 zi

 • 1. Cererile se înregistrează si se depun la Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice

 • 2. Contribuabilul achita taxa pentru eliberarea certificatului in regim de urgenta.

 • 3. Funcționarii verifica situația fiscala a contribuabilului, efectuează corecturile necesare daca este cazul, înscriu viza privind titularul, valoarea impozabila si suprafața bunurilor imobile, datele de identificare ale bunurilor mobile, acte de dobândire si emit certificatul de atestare fiscala prin intermediul calculatorului.:

 • 4. Șeful serviciului vizeaza pentru exactitatea si legalitatea datelor si aproba certificatul de atestare fiscala

 • 5. Certificatul, insotit de nota de plata daca este cazul, se depune la Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ pentru eliberare către contribuabil.

13.

Cereri de restituire si/sau compensare -persoane juridice

-Cerere

-Copia documentului de plata

45 zile

1.Societatea întocmește cererea (in care trebuie sa se specifice contul si banca) semnata de administrator/ asociati/mandatar si stampilata. In cazul restituirii se ataseaza cererii chitanta/op( in copie).

 • 2. Cererile sunt repartizate la Serviciul Stabilire impozite si taxe persoane juridice prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

 • 3. Funcționarii verifica titularul, plata impozitului/taxei respective, precum si situația plăților celorlate debite

 • 4. Functionarii însărcinați cu rezolvarea cererii întocmesc referat si adresa ca Serviciul Financiar Contabilitate.

 • 5. Șeful Serviciului Stabilire si Impozite Persoane Juridice verifica si vizeaza pentru conformitate legalitate si regularitate

 • 6. Referatele si adresa de soluționare sunt înaintate prin Serviciul As^^^Con^jitabi 1 i

si Administrativ către directorul S.P.F.L. pentru avizare si apoi tr^c^ms&^tr^Sei^i^ml Financiar Contabilitate                                                  -------.

H o f

14.

Cereri de recalculare impozit, taxe

-Cerere

-Documente justificative

30 zile

1 .Petentul persoana juridica întocmește cererea pe care o dedtaȘlSefyjș^Asistepta Contribuabili si Administrativ.                              V                W

2.Cererile sunt repartizate către șeful Serviciului stabilire impa^^gktmcejier^ape juridice si transmise la funcționarii care au repartizata societatea resp^b<§;:'? rl

()_______________________________________________________

 • 3. Funcționarii desemnați verifica titularul, situația debitelor si a plăților si întocmesc referat de soluționare.

 • 4. Șeful serviciului verifica referatul de soluționare.

 • 5. Referatele sunt înaintate prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ directorului S.P.F.L.. pentru a fi avizate

 • 6. Comunicarea către contribuabil se face la termen prin scrisoare de răspuns transmisa prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

15.

Raport privind inspecția fiscala

 • 1. Raportul pentru inspecție fiscala se transmite către șeful Serviciului Stabilire Impozite si Taxe si transmis la funcționarii care au repartizata societatea respectiva.

 • 2. Funcționarii întocmesc, in termenul stabilit de conducere, referat de soluționare cu sprijinul unui funcționar de la Serviciul Inspecție Fiscala..

 • 3. Șeful serviciului verifica referatul de soluționare

4.Se operează in evidente de către funcționarul de Ia Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.                                 '

16.

Adrese de Ia alte instituții

- Cerere

30 zile

 • 1. Cererea întocmită de instituție este depusa la Serviciul Asistenta Contribuabili si

Administrativ.                                     ■

 • 2. Cererile sunt transmise la funcționarii care au repartizata societatea respectiva .

 • 3. Funcționarii desemnați analizeaza cererea si întocmesc răspuns .

4.Seful de serviciu vizeaza răspunsul.            j

 • 5. Raspunsurile sunt înaintate prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ spre aprobare directorului S.P.F.L.

 • 6. Comunicarea către contribuabil se face la termen prin scrisoare de răspuns transmisa prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

17.

Adrese de Ia Serviciul Urmărire si incasare creanțe Bugetare

30 zile

 • 1. Adresele pentru scoatere din evidentele fiscale a bunurilor mobile si imobile, fara a fi aplicate sancțiuni contravenționale, aprobate de șeful Serviciului Urmărire si Inacasare Creanțe Bugetare sunt transmise prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

 • 2. Adresele sunt preluate de șeful Serviciului stabilire impozite si taxe persoane juridice si transmise la funcționarii care au repartizata societatea respectiva.

3 .Funcționarii întocmesc referat de soluționare. ,

4.Seful serviciului vizeaza referatul              >

 • 5. Referatele sunt înaintate prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ directorului S.P.F.L. pentru a fi avizate

 • 6. Se operează in evidente de către funcționarul de la Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice, fara aplicarea de sancțiuni contravenționale

GRAFICUL PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

NR.

CRT

DENUMIREA DOCUMENTULUI

DOCUMENTAȚIE NECESARA

TERMEN

CIRCUIT DOCUMENT

1.

-centralizator debite inițiale;

4 zile

1.Situațiile sunt generate din aplicația informatica de către Biroul

-centralizator incasari (casierii) pe conturi de

(1-4    luna

Informatica si Administrarea bazei de Date din baza de raportare, se

execuție si coduri;

următoare

verifica corelațiile si se transmit către Serviciul Financiar

-centralizator incasari (ordine de plata) pe

perioadei de

Contabilitate.                  ■

conturi de execuție si coduri;

-centralizator incasari pe conturi de execuție si coduri;

-centralizator virări pe conturi de execuție si coduri;

 • - sah virări;

-centralizator compensări pe conturi de execuție si coduri;

 • - sah compensări;

-centralizator registru partizi debite-incasari pe conturi de execuție si coduri, pe luni;

-lista solduri pe conturi de execuție si coduri; -centralizatorul rolurilor lichidate pe conturi de execuție si coduri;

-centralizator incasari pe conturi de execuție si coduri -posta, POS si SNEP;

-lista ordine de plata nedescarcate;

-lista solduri centralizate pe obligații de plata; -lista valorica suprasolviri pe conturi de execuție si coduri de debit;

raportare)

2.Se centralizează datele.     i

1

i'

i.

i

i

2.

-centralizator debite persoane juridice;

4 zile

1.Situațiile sunt generate din aplicația de contracte (lot 5) se verifica

-centralizator incasari (casierii) pe conturi de

(1-4    luna

corelațiile.

execuție si coduri -persoane juridice si fizice;

următoare

2. Se centralizează datele. .

-centralizator incasari (ordine de plata) pe conturi de execuție si coduri -persoane juridice si fizice;

-centralizator incasari pe conturi de execuție si coduri -persoane juridice si fizice pe an;

perioadei de raportare)

-centralizator virări pe conturi de execuție si

coduri -persoane juridice si fizice;

:                     V1- -A'X,                i ’ Z

;                    e'     ________-      //

-centralizator compensări pe conturi de

execuție si coduri -persoane juridice sYfizîce; -centralizator registru partizi debite-incasari-persoane juridice si fizice pe conturi de execuție si coduri;

-lista solduri pe conturi de execuție si coduri persoane juridice si fizice;

-centralizatorul rolurilor lichidate pe conturi de execuție si coduri -persoane juridice si fizice;

-lista ordine de plata nedescarcate/an;

-lista solduri centralizate pe obligații de plata; -lista valorica suprasolviri pe conturi de execuție si coduri de debit;

J.

-lista societăților insolvabile

-lista persoanelor fizice insolvabile

-lista societăților aflate in insolventa

-lista sechestrelor aplicate in cazul persoanelor fizice si juridice

Pana la data de 5 a lunii următoare celei raportate

-Situațiile sunt întocmite de Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare si se transmit către Serviciul Financiar Contabilitate. -Se centralizează datele.

4.

-situația facilităților acordate persoanelor fizice si juridice

Pana Ia data de 5 a lunii următoare celei raportate

-Situațiile sunt întocmite de către persoana care gestionează facilitățile fiscale si se transmit către Serviciul Financiar Contabilitate.

-Se centralizează datele.

5.

-analiza încasărilor;

-situația debitelor, incasarilor si a soldurilor inclusiv insolvabili si societăți in insolventa;

-situația centralizata a societăților si persoanelor fizice insolvabile si a societăților in insolventa;

-situația soldurilor fara insolvabili si societăți in insolventa;

-situația listei de ramasite si suprasolviri;

 • - situația stingerilor pe alte cai;

 • - registrul veniturilor;

-contul de execuție al bugetului local -venituri la data de___(anexa 12 se întocmește

trimestrial, anual).

5 zile de la data primirii situațiilor de la serviciile de        la

punctele 1,2,3 si 4

Se întocmesc următoarele situatii(conform clasificatiei bugetare) : -analiza incasarilor

-situația debitelor, incasarilor si a soldurilor inclusiv insolvabili si societăți in insolventa;        j

-situația centralizata a societăților si persoanelor fizice insolvabile si a societăților in insolventa; ]

-situația soldurilor fara insolvabili si societățile in insolventa;

-situația listei de ramasite si suprasolviri;

-situația stingerilor pe alte cai;

-registrul veniturilor;          !

-contul de execuție al bugetului local - venituri la data de___(anexa

12 se întocmește trimestrial).

Situațiile se întocmesc in doua exemplare.

Se inainteaza către Directorul iS.P.F.L. pentru aproW^

Se transmit Direcției Economice a P.M.P. in va^M^&Sigista^mțdn evidentele contabile lunare (termen 10 ale luț^urnuito^ejjeHoadei de raportare).                  ■                //^x/               \   \

Se arhiveaza un exemplar.                  |l"-ș|               |

/*S/ jff

o            o

GRAFICUL PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR


NR. DENUMIREA DOCUMENTULUI

CRT__

1 *          Extras de cont de venituri


Restituiri persoane fizice si juridice prin virament bancar


DOCUMENTAȚIE NECESARA extras


Adresa restituire, situația soldurilor, copia cererii si a referatului de restituire


TERMEN


zilnic


ori de cate ori este nevoie


CIRCUIT DOCUMENT


prin e-mail si se


 • 1. se transmite extrasul de cont, din ziua anterioara, ridica extrasul pe suport de hârtie, de la Trezoreria Municipiului Ploiești;

 • 2. se prelucrează datele, se verifica integritatea informațiile si se definitivează extrasul;

 • 3. se salveaza extrasul intr-un document, după care se

 • 4. se incarca extrasul in aplicația informatica;


or, se valideaza


isteaza;


 • 5. se descarcă plățile pe fiecare plătitori in parte, pe fiecare cont de venit al clasifîcatiei bugetare si cod, conform; explicațiilor plătitorului;

 • 6. se verifica depunerile zilnice de numerar de la casieriile SPFL si cele

periodice de la oficiile poștale ,POS si SNEP;        |

 • 7. in cazul constatării unor erori in extras, se întocmesc ordinele de

plata in vederea reglării acestora; !                |

 • 8. se intocmesc ordinele de plata privind virarea, sumelor încasate prin oficiile poștale si SNEP, din contul colector pe fiecare cont de venit, conform clasifîcatiei bugetare, in baza centralizatoarelor zilnice si comunicarea eventualelor neconcordante;

 • 9. se arhiveaza documentele extrasului pe fiecare cont de venit conform

clasifîcatiei bugetare;                   :

 • 10. se face analiza zilnica a conturilor de venit conform execuției din

ziua anterioara.                           :                |

 • 11. verificarea ordinelor de plata nedescarcate si transmiterea lor către

Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice si Centre Fiscale in vederea clarificării.__________________j_________________I____________________

 • 1. se primesc referatele si adresele de restituire, prin registratura interna,

semnate de persoanele care le-au întocmit, șefii sevicilor de specialitate si director;                                                    j

 • 2. se verifica existenta sumelor de restituit pe rolul fiecărui contribuabil;

 • 3. se intocmesc ordinele de plata in;vederea restituirii sumelor prin

virament bancar;                                     |

 • 3. se verifica efectuarea restituirii după'descărcarea plătii.

 • 4. se transmit documentele Ia serviciile care au întocmit referațelede restituire in vederea arhivarii la dosarele fiscale.GRAFICUL PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR


NR. DENUMIREA DOCUMENTULUI

CRT__

1. Restituiri persoane fizice si juridice in numerar la casierie


DOCUMENTAȚIE

NECESARA


Adresa restituire, referat, situația soldurilor, cererea contribuabilului si copia chitanțelor


TERMEN


Saptamanal


Tabele instiuire    I     Lunar

popriri si borderouri !

popriri sume     >


CIRCUIT DOCUMENT


 • 1. se primesc referatele si adresele de restituire, prin registratura interna,

cu semnaturile persoanelor care le intocmesc, șefii serviciilor si director;                           |

 • 2. se intocmeste centralizatorul privind restituirile, pe fiecare cont de venit in parte, iar in baza acestuia Serviciul Financiar Contabilitate procedează la ridicarea numerarului necesar din trezorerie;

 • 3. se verifica existenta sumelor ide restituit, din adresa pentru restituire, cu situația soldurilor la fiecare fjersoana fizica si juridica;

 • 4. se transmite tabelul cu persoanele programate la restituire spre casierie pentru a se restitui sumele către contribuabili;

 • 5. in funcție de sumele restituite se reintorc documentele, semnate de

contribuabil, la Serviciul Financiar Contabilitate, pentru operarea pe rol a restituirilor si se verifica depunerea numerarul neridicat in conturile de venituri;                      j

 • 6. se verifica efectuarea restituirii;

 • 7. se transmit documentele la serviciile care au întocmit referatele de restituire, pentru arhivare; !

In situația in care persoanele programate pentru restituire nu se prezintă timp de 4 saptamani de la data programării se transmit documentele de restituire la compartimentele de specialitate pentru clasarea cererii, iar contribuabilul trebuie sa depună o noua cerere de restituire.


 • 1. se primesc tabelele privind instituirile de popriri la persoane fizice -pensionari, prin registratura interna, semnate de persoanele care le-au întocmit si șeful seviciului; I

 • 2. se centralizează datele intr-un xls. in vederea cvidentierihplaplor;


3. se ridica lunar de la Casai de Pensii borderourile cu sumele si persoanele carora li s-au retinut banii.;

 • 3. se verifica datele de identificare ale persoanelor in baza de date (CNP, ROL);

 • 4. se listează situația soldurilor inainte de operarea plătii din poprire;

 • 5. se descarcă plata reprezentând poprire pe fiecare cod si cont;

 • 6. se listează situația soldurilor si se verifica descărcarea plătii Ia rol.

 • 7. se arhiveaza documentele.

3.

Popriri persoane fizice salariati

Tabele instiuire popriri

Zilnic in funcție de plățile din extrasul de la trezorerie

 • 1. se primesc tabelele privind: instituirile de popriri la salariati, prin registratura interna, semnate de persoanele care le-au intocmit si șeful seviciului;

 • 2. se centralizează datele intr-un xls. in vederea evidențierii plăților;

 • 3. se verifica datele de identificare ale persoanelor menționate la „explicații” in extrasul zilnic, in baza de date (CNP, ROL);

 • 4. se listează situația soldurilor inainte de operarea plătii din poprire;

 • 5. se descarcă plata reprezentând poprire pe fiecare cod si cont conform

extras;                               I

 • 6. se listează situația soldurilor si se verifica descărcarea plătii la rol.

 • 7. se arhiveaza documentele. ■

 • 8. se instiinteaza serviciul care, a instituit poprirea in situația achitării

sumelor poprite la rol          !

TABEL NR.5

MUNCIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

GRAFICUL PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

NR CRT

DENUMIREA DOCUMENTULUI

COMPART../ PERSOANA CARE ÎNTOCMEȘTE DOCUMENTUL

DATA ÎNTOCMIRII

TERMEN PREDARE

DESTINAȚIE i DOCUMENT

COMPARTIMENTUL DE ARHIVARE

MIJLOACE FIXE

1.

Fisa mijlocului fix

Gestionarul -Biroul Administr.

La data intrării mijlocului fix

Zilnicfla data intrării)

1 ex.Serv. Financiar - > Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

2.

Bon de mișcare a mijloacelor fixe

Birou Administr.

La aprobarea transferului

La data efectuării operațiunii

1 .ex la Serv. Financiar-

Contabilitate

1 ex.Birou Administrativ

Serv. Financiar - Contabilitate

3.

Proces verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe si de declasare a unor bunuri materiale

Comisia de casare a mijloacelor fixe sau declasare a unor bunuri materiale

La data efectuării operațiunii de casare /declasare a bunurilor conf. deciziei de casare sau declasare

La data stabilita prin decizia de efectuare a casarii sau declasării

1 ex.la Serv.Financiar- i Contabilitate pentru inreg. in nota contabila;

1 ex. Ia unitatea deținătoare a bunurilor;

Serv. Financiar - Contabilitate

MATERIALE,

PRODUSE,OB.INV,

i

4.

Nota de recepție si constatare de diferente

Gestionarul(maga zinerul) bunurilor împreuna cu corn, de recepție

La data primirii in gestiune a materialelor sau bunurilor

Zilnic(la data receptionarii bunului)

l.ex la Serv. Financiar-Contabilitate

1 ex. la gestionar

Serv. Financiar - Contabilitate

5.

Bon de predare,transfer, restituire

Compartimentul care initiaza operațiunea

La data efectuării operațiunii

Zilnic (la data operațiuni)

1 ex. la unitatea care initiaza operațiunea (predator)

1 ex. la unitatea

Serv. Fin^rîcfarî^Șdntabilitate

Compza£tîmentele-câfe primesc

0 >1 I 4 f         '

O

c

-beneficiara (primitor)

A ex. la Serv.Financiar-Contabilitate pentru inregistrare.

6.

Bon de consum

Gestionarul in baza referatului de necesitate aprobat

Zilnic la data eliberării materialelor

Zilnic(la data operațiuni)

1 ex. la gestionar       i

1 ex..la primitor in cazul ob.inv                   i

l.ex la Serv. Financiar-; Contabilitate pentru inregistrare.

Serv. Financiar - Contabilitate

Biroul Administrativ

7.

Fisa de magazie

Gestionarul materialelor din magazie

Zilnic

Se pastreaza la gestionar ( magazioner )

1 ex. la gestionar după ce primește lunar viza de la Serv. Financiar-Contabilitate

Biroul Administrativ/Gestionar

8.

Proces verbal pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar date in folosința

Comisia de casare

La data intocmirii

A doua zi de la intocmire

1 ex. circula: :1a director pentru aprobare,la Serv. Financiar-Contabilitate pentru inregistrare     '

1 ex la magazie

Serv. Financiar - Contabilitate

Biroul Administrativ

9.

Lista de inventariere

Comisia de inventariere

Ori de cate ori este necesar sa se efect.inventariere

La terminarea operațiunii

1 ex la Bir. Administrativ 1 .ex la Serv. Financiar-Contabilitate           ;

BiroulAdministrativ -Gestionar Serv. Financiar - Contabilitate

10.

Situația stocurilor

Persoana din contabilitate rasp. de evidenta stocurilor si gestionarul

Zilnic (la data oricărei mișcări)

Se operează zilnic,se confrunta cu fisele de mag.

1 .ex la Serv. Financiar-Contabilitate

1 ex. la Birou Administ.

Serv. Financiar - Contabilitate

Biroul Administrativ

DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI, DECONTURI

11.

Chitanța

Casier

Zilnic când se incaseaza

Zilnic

1 ex. la depunător

1 ex. la Arhiva        i

Arhiva instituției

12.

Dispoziție de plata/incasare

Financiar .-Contabilitate Casier

Zilnic ori de cate ori se efectuează operațiuni de casa (incasari sau plăti)

Zilnic

1 ex. la Registru de Casa circula: Serv Financiar-Contabilitate pt.semnat si viza CFPP, director pentru semnat

Serv. Financiar.t-’ Gontabilitate fes-

- /'17

13.

Registru de casa

Casier

Zilnic(ori de cate ori se efectuează operat.de casa)

Zilnic       zAl .ex la Serv. Financiar-1

^-/Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

1 ex la carnet

14.

Foaie de varsamant

Financiar -Contabilitate

Zilnic la depunerea de numerar in Trezorerie

Zilnic

1 ex la Financiar -     !

Contabilitate

1 ex la Trezorerie

Serv. Financiar - Contabilitate

15.

C.E.C. de ridicare

numerar

Financiar -Contabilitate

Zilnic(la data ridicării din Trezorerie)

Zilnic cu reg. de casa când s-a ridicat numerar

1 ex. (ramane la carnet) Circula: la Sef ServiciuFinanciar - Contabilitate si director pentru, semnat

Serv. Financiar - Contabilitate

16.

Factura fiscala

Persoana desemn, sa întocmească facturile :Biroul Administrativ Comp Achiziții Publice etc.

Zilnic (la data Întocmirii)

Zilnic(la data intocmirii)

1 ex la beneficiar

1 ex la Serv. Financiar j-Contabilitate

1 ex. la cel care il emite

Serv. Financiar - Contabilitate

17.

Ordine de plata

Financiar -Contabilitate

Zilnic (la data plătii)

Lunar(la termen stabilit legal pt. viramentele către bug. aferente salariilor,TVA

In ziua intocmirii

1 ex se preda la Trezorerie             i

Circula : se semnează si vizeaza CFPP la      i

Serv.Financiar -Contabilitate, se semnează de director, i ștampila unitatii

1 ex Serviciul Financiar -Contabilitate          ;

Serv. Financiar - Contabilitate

18.

împuternicire

Titularul drepturi de ridicat

Zilnic(la data solicitării)

Zilnic(la data solicitării)

1 ex la Registru de Casa.

i

Serv. Financiar - Contabilitate

PERSONAL SI ASIMILATE

19.

Stat de plata -salarii

Financiar .-Contabilitate

Lunar pentru plata salariilor (10 ale lunii)

Lunar

1 .ex la Serv. Financiar^ Contabilitate ( vizat cfpp) i.

Serv. Financiar - Contabilitate

_

20.

Borderou alimentari conturilor de cârd

Financiar -Contabilitate

Lunar pentru plata salariilor (10 ale lunii)

Lunar

l.ex la Serv. Financiar^ Contabilitate (vizat cfpp)

Serv. Fii^fî^iT'c^pni2^îlițate

--ww//;—

21.

Centralizatorul salariilor

Financi?^

Contabilitate

Lunar

Lunar       z-’<Lex la Serv. Financiar-

<^Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

22.

Fisa bugetara a salariilor

Financiar -Contabilitate

Lunar

Anual

1 ex. la Serv. Financiar -Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

23.

Situație recapitulativa privind plata salariilor

Financiar -Contabilitate

Lunar

Lunar

1 ex. la Trez. Ploiești : l.ex la Serv. Financiar-Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

24.

Ordin de deplasare

Șeful de comp, care dispune delegarea

Zilnic(la data intocmirii)

Zilnic(la data intocmirii)

la Registru de casa Circula : se semnează si vizeaza CFPP la Serv.Financiar -Contabilitate, se semnează de director, ștampila unitatii

Serv. Financiar - Contabilitate

25.

Declarație 112

Financiar -Contabilitate

Lunar

(la termenele stabilite legal)

Lunar

On-line la ANAF

1 .ex Serviciul

Financiar-Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

26.

Situație statistica

( SI, S2, S3 )

Financiar -Contabilitate

Lunar, semestrial, ori de către ori se solicita

Termenul prevăzut de Institutul de Statistica

1 ex. Servicul Financiar -Contabilitate

1 ex. Institutul de Statistica

Serv. Financiar - Contabilitate

27.

Declarația 205

Financiar .-Contabilitate

anual

Anual la termenul prevăzut de lege

1 ex. D.G.F.P.S. Prahova

1 ex on-line la ANAF :

1 ex.Serviciul Financiar-Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

28.

Adeverința salariat, drepturile salariale

Financiar -Contabilitate Comp. Resurse Umane

Ori de cate ori se solicita

Când se solicita angajat

1 ex.circula Sef Serviciu Financiar- Contabilitate, Comp. Resurse Umane, Registratura, solicitant:

La persoana care a solicitat

CONTABILITATE

GENERALA

29.

Nota contabila

Financiar -Contabilitate

Lunar

Lunar

1 .ex la Serv. Financiar-

Contabilitate

Serv. Financiaf*T^itabilitate

//£»*□/                \ ’Y' \\

30.

Balanța obiecte de

Financiar -Conatbilitate.

Lunar

Lunar

1 .ex la Serv. Financiar-

Contabilitate

. Finâbț|âif^C6nf abilitate^

Birouj^Xm^Șțrâii^Ge’stionar

Plo\v

P A L

inventar si materiale

31.

Situații cumulative privind consumurile de materiale si obiecte de inventar

Financial Contabilitate.

Lunar

Lunar

yl.ex la Serv. Financiar-Contabilitate

Serv. Fi

BiroulA

nanciar - Contabilitate

Administrativ -Gestionar

32.

Fise de cont analitic pentru operațiuni diverse

Financiar -Contabilitate

Zilnic prin inreg. documentelor primare

Lunar

1 .ex la Serv. Financiar-Contabilitate

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

33.

Fise de cont sintetic pentru operațiuni diverse

Financiar -Contabilitate

Lunar

Lunar

l.ex la Serv. Financiar-Contabilitate

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

34.

Fise pentru operațiuni bugetare

Financiar -Contabilitate

Lunar

Lunar

l.ex la Serv. Financiar-Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

35.

Situația rulajelor in conturi

Financiar -

Contabilitate

Lunar

Lunar

l.ex la Serv. Financiar-

Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

36.

Balanța de verificare analitica si sintetica

Financiar -Contabilitate

Lunar

Lunar

l.ex la Serv. Financiar-

Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

37.

Registrul jurnal

Financiar -Contabilitate

Lunar

Lunar

1 .ex la Serv. Financiari Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

38.

Registrul inventar

Financiar -

Contabilitate

Anual

Anual

1 .ex la Serv. Financiar-

Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

39.

Jurnale de TVA

Financiar -

Contabilitate

Lunar

Lunar la termene legale

1 .ex la Serv. Financiar-

Contabilitate

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

40.

Decont de TVA

Financiar -

Contabilitate

Lunar

Lunar la termene legale

1 ex. unitatea fiscala

1 .ex la Serv. Financiar-

Contabilitate

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

41.

Declarația de inventar

Gestionar

La inventar

Conform deciziei

1 ex. la comisia de inventariere

1 ex. la gestionar

Serv. Financiar - Contabilitate

BiroulAdministrativ -

Gestionar

42.

Decizia de imputare

Compartimentul Resurse Umane

In urma stabilirii debitului

Conform prevederilor

1 ex. la debitor

1 .ex la Serv. Financiar-

SeryjFi

nariciar ^Contabilitate

---re’țV

-

0

legale      <

Contabilitate

43.

Angajament de plata

Debitor

La stabilirea debitului

Conf.preved. legale

l.ex la Serv. Financiar-,! Contabilitate

Serv. Financiar - Contabilitate

44.

Contract de garanție numerar

Compartimentul Resurse Umane

La data deciziei de numire pe funcție de gestionar

La data deciziei de numire pe funcție de gestionar

1 ex. la angajat

l.ex la Serv. Financiar-i

Contabilitate

1 ex.la Resurse Umane

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

45.

Propunere de angajare a unei cheltuieli

Compartimentul care propune angajarea cheltuielii

Ori de cate ori se propune angajarea unei cheltuieli

La data operațiunii

1 ex. la Serv. Financiar -Contabilitate           !

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

46.

Angajamentul bugetar

Compartimentul care propune angajarea cheltuielii

Ori de cate ori se solicita angajarea unei cheltuieli

La data operațiunii

1 ex. la Serv. Financiar; -Contabilitate

i ■

i

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

47.

Ordonantarea de plata

Compartimentul care propune angajamentul bugetar

Ori de cate ori se solicita plata unei cheltuieli

La data operațiunii

1 ex. la Serv. Financiar

Contabilitate

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

48.

CHECK-LIST

Persoana care a executat controlul financiar -preventiv

Se parcurge lista de verificare (check-list) atunci când sunt prezentate la viza documentele

Se urmărește la acordării vizei de control financiar -preventiv

1 ex. la Serv. Financiar -Contabilitate

i

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

49.

Darea de seama

Financiar -

Contabilitate

Trimestrial

La termenele stabilite

1 ex. la Serv. Financiar -Contabilitate

1 ex. la Direcția Economica - PMP !

Serv. Fi

nanciar - Contabilitate

50

Stat de funcții

Compartimentul Resurse Umane

Lunar

Ultima zi a lunii

1 ex. la Serv. Financiar -Contabilitate          î

1 ex. Compartimentul; Resurse Umane     i

Serv. Fi

1

Comp.

nanciar - Contabilitate

Resurse Umane
TabeM'iji1^

GRAFICUL PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR ț

Principalul obiect de activitate al S.P.F.L. il constituie incasâ^e<|yț0,55 creanțelor si raportarea veniturilor realizate. In acest sens se vor realiza de către salariatii Biroului Informatica următoarele :

Denumirea-------------------------

documentului

Termen

Circuit document

1

-situație incasari

op,numerar pe coduri de debit; -situație incasari cod debit total -posta; -situație incasari cod debit total - pos; -introducere plăti electronice(SNEP) -vizualizare documente publicate in Monitorul Oficial al României

zilnic

Serv.Financiar-Contabilitate

Biroul Juridic contencios, resurse umane, contestații, facilitați, control intern si managementul documentelor

2

-activitatea intr-o perioada pe un utilizator;

-lista incasari pe operator;

-lista modificări contribuabil;

-liste debite contribuabili persoane fizice juridice pe coduri de debit;

-liste solduri nominale;

-evoluție chitanțe total cod debit;

-lista suprasolviri;

Periodic-la cerere

Serv.Financiar-Contabilitate,Serviciul Stabilire Persoane Juridice,Serviciul Stabilire Persoane Fizice-Centru,Vest,


-lista virări necorelate-corectare -centralizator virări desfasurat;

Vlt

'%<? r Pi

3

- liste scutiri pe clase,lista scutiri pe o anumita perioada; -liste arondări străzi pe inspector; -statistica bunuri impozabile pe străzi; -statistica proprietăți pe străzi;

-statistica roluri pe străzi;

Periodic-la cerere

Biroul Juridic contencios, resurse umane, contestații, facilități, control intern si managementul documentelor

Serviciul Stabilire Persoane Juridice

Serviciul Stabilire Persoane Fizice-

Centru, Vest,

4

-activitati de întreținere baza de date-actualizare parametrii de lucru, actualizare nomenclatoare ;

- intervenții deficiente hardware, software, network

zilnic

Toți utilizatoriii aplicațiilor implementate in SPFL

5

-situație operativa incasari/zi/an -urgente, incasari pe surse, execuție buget

periodic

Conducere

6

-raport de activitate saptamanal

saptamanal

Conducere S.P.F.L., P.M.P.

7

Intervenții asupra următoarelor probleme semnalate prin comunicatorul on-line:

-necorelari debite pe rol;

-virări defectuoase pe

zilnic

Persoane

Juridice,Serviciul Stabilire Persoane Fizice-Centru,Vest,

Serv.Financiar-Contabilitate
coduri de debit; -operări eronate; -debite preluate eronat din bazele anilor anteriori;

-identificarea operatorilor ce au acționat pe anumite roluri;

 • - identificare chitanțe plătite la coduri fara debit;

 • -  identificare somații, titluri executorii după număr;

 • -  verificări debite in bazele anilor anteriori;

 • -  anulari op-uri, chitanțe introduse eronat;

 • -  asistenta de la distanta pentru intervenții pe rol sub supravegherea inspectorului asignat la rolul respectiv (prin intermediul VNC)Circuitul documentelor in cadrul Biroului AUTOi    /%<

1. Declarații fiscale in vederea impunerii sau scoaterii, din evidentele tfiscale^a bunurilor mobile (auto)


Denumirea documentului


Documentația necesara


l.Declaratii            privind

- dobândirea- de - bunuri - mobil e (auto) in vederea stabilirii impozitului auto persoane fizice


Declarație tip;

- Copie“Bl/CI;“

Copie proprietate;


act


Copie carte identitate auto;

Fisa de înmatriculare auto in original copie;

Dosar Certificate fiscal la vanzator Pentru mijloacele


si


de


de


transport dobândite prin leasing se depun copii după contractul de leasing, copie talon sau carte de identitate auto, BI/CI, proces- verbal de predare-primire


Termen de rezolvare 5 zile pentru “fnijloăceîede-transport dobândite in baza unui act de proprietate;

30 de zile pentru mijloacele de transport dobândite in leasing (cu excepția celor pentru care se solicita viza auto)


Circuit document


2.Declaratii instrainarea si/sau bunurilor mobile persoane fizice


privind radierea (auto)


declarație tip; copie document de înstrăinare


3.Declarații privind scoaterea din evidenta (auto) dezmembrări, furturi declarate la organele de politie


declarație tip;

dovada eliberata de o persoana fizica sau juridica specializata, autorizata         sa

efectueze     revizii

tehnice auto din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat

copie certificate de • 1.   Dosarele care conțin “declarația-tip si documentația necesara sunt repartizate la Biroul auto prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ

 • 2. Dosarele sunt preluate de șeful de birou si repartizate la funcționarii din subordine care verifica dosarul fiscal.”;

 • 3.    Funcționarii stabilesc

impozitul pentru auto pentru persoane fizice    conform

legislației in vigoare;

 • 4.  Se tipărește decizia de impunere in 2 (doua) exemplare din care unul se transmite contribuabilului conform prevederilor legale.

 • 5. Se transmite dosarul fiscal la

arhiva_________________________

 • 1,   Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate Biroului auto prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ

 • 2, Dosarele sunt preluate de șeful de birou si repartizate la funcționarii din subordine care verifica dosarul fiscal;

 • 3,  Funcționarii din cadrul Biroului auto procedează la:

 • - verificarea dosarului fiscal; -scăderea impozitului auto conform legislației in vigoare;

 • -  tipărirea procesului-verbal pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport deținute de persoane fizice.

4.. Se transmite dosarul fiscal la arhiva.________________________

 • 1.   Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate Biroului auto prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ

 • 2. Dosarele sunt preluate de șeful de birou si repartizate la funcționarii din subordine care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Funcționarii procedează la:


3.înregistrare si întocmire certificate de atestare fiscala


radiere;

declarație pe propria răspundere din care sa rezulte elementele de identificare a contribuabilului si a mijlocului        de

transport respectiv documentul prin care a fost dobândit acel mijloc de transport; dovada furtului_______

-    - cazul cerere tip

Model 2006ITL 008 copie BI/CI;

copie carte de identitate mijloc de transport timbru fiscal de 2 lei; taxa urgenta eliberare certificat fiscal ,daca este cazul


 • - verificarea dosarului fiscal;

 • -  scăderea impozitului auto-conform legislației in vigoare; ,

 • -  tipărirea procesului-verbal pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de '■! transport deținute de persoane fizice.

4.. Se transmite dosaruLfiscaf la arhiva.                L \ '
4.Cereri de restituire si compensare prevăzute de art.

117 si art. 116 din O.G. 92/2003 ,rep. Privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.


Cerere de restituire:

-cerere tip -model 2009 ITL 059

-fotocopia documentului de plata

-cartea de identitate a solicitantulu (original si copie) -sentința civila definitiva si irevocabila prin care se dispune restituirea sumei solicitate,

-alte documente justificative. Cererea de compensare:

 • - cerere tip-Model 2009 ITL 058

 • -   cartea de identitate a

solicitantului     (original si

copie).


■ 2 zile lucratoare si in regim de urgenta in aceeași zi


-14 zile cazul restituirilor -25 zile in cazul compensărilor


17 Cererile” se" înregistrează si se depun la inspectorii din cadrul biroului auto.

 • 2. Funcționarii verifica titularul (adresa conform actului de identitate cu rolul fiscal) efectuează corecturile necesare daca este cazul inscriu viza privind titularul, valoarea impozabila a bunului mobil, calculează obligația de plata la zi, emit nota de plata si redactează certificatul fiscal.

 • 3. Certificatele sunt verificate si semnate de șeful de birou.;

 • 4. Certificatele se transmit spre eliberare Serviciului Asistenta Contribuabili si Administrativ


 • 1.   Cererile de restituire si compensare se înregistrează si se depun la Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ .

 • 2. CereriIe sunt preluate de șeful de birou si repartizate inspectorilor din subordine.

 • 3. Funcționarii            verifica

conținutul solicitărilor si daca se incadreaza in prevederile legale in vigoare se intocmeste referat si decizie de restituire . In cazul restituirilor se intocmeste adresa către Serviciul Financiar -Contabilitate pt. efectuarea restituirii . In cazul compensării operarea se efectuează de către funcționarul biroului auto (după verificarea prealabila a șefului de birou in baza de date si se intocmeste nota de compensare de către inspector. Se intocmeste răspuns către contribuabil in doua

 • 4. Referatele   si adresele

întocmite de funcționar sunt verificate de șeful Centrului fiscal si aprobate de conducere.

 • 5. Dupa          înștiințarea

contribuabilului si/sau efectuarea restituirii lucrarea finalizata cu


toate documentele sunt transmise la arhiva pentru a fi clasate la dosarul fiscal


5. Alte lucrări:

5.1-Solicîtari de informații de la diverse instituții (politie, Serviciul Public de Evidenta informatizata               a

persoanelor,notari, Administra tia finanțelor publice, etc.) -511. Adrese de transfer a dosarelor fiscale auto către alte unitati administrativ-teritoriale


30 zile


51.1.Solicitările se inre^igțreăzaț si se depun la Serviciul Contribuabili si Administrativ.

2.Cererile sunt preluate de birou si re inspectorilor.

—3 .-Funcționarii—-------—veri fi

conținutul solicitărilor si daca se

incadreaza in prevederile legale in vigoare se întocmește răspuns; 4. Răspunsurile la cereri verificate de șeful de birou si aprobate de “ conducerea instituției        se comunica

instituțiilor care au solicitat informații.

5. Se transmite copia adresei la arhiva.-5II-Cererile de transfer a dosarelor auto depuse de către contribuabili persoane fizice la Serviciul Asistenta contribuabili si Administrativ se transmit biroului auto .Șeful de birou repartizează cererile de transfer funcționarilor din subordine care întocmesc răspuns către unitatea adminîstrativ-teritoriala unde contribuabilul are noul domiciliu si anexeaza acestuia actele de proprietate ale mijlocului de transport aflate in arhiva S.P.F.L.Ploiești.:          TABEL NR 8

i


CIRCUITUL DOCUMENTELOR


Nr. crt.

Denumirea documentului

Documentația necesara

Termen de rezolvare

Circuit document i'

1.

Declarații privind dobândirea, construcția sau extinderea de clădiri in vederea stabilirii impozitului     pe     clădiri

persoane fizice

declarație tip; copie B.I./C.L; copie act dobândire; plan cadastral; adeverința de venit (salariat,       cupon

pensie, ajutor social etc.);

timbre fiscale; dosar

45 zile

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt

repartizate la centrele fiscale prin Serviciul Registratura si Relații cu Contribuabilii;                              |

 • 2. Dosarele sunt preluate de setul centrului fiscal si repartizate la funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Funcționarii stabilesc impozitul pe clădiri pentru persoane fizice conform

legislației in vigoare;                         i

 • 4. Se tipărește procesul verbal de impunere: in 2 (doua) exemplare din care unul se transmite contribuabilului;

’                                    1

 • 5. Se transmite dosarul fiscal la arhiva     i

2.

Declarații privind înstrăinare, demolare, distrugere clădiri in vederea            recalculării

impozitului     pe     clădiri

persoane fizice

Declarație;

Copie B.I./C.L;

- Copie act înstrăinare;

45 zile

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt

repartizate centrele fiscale prin Serviciul Registratur si Relații cu Contribuabilii;                                 !

 • 2.  Dosarele sunt preluate de șefii centrelor fiscale si repartizate Ia funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Se recalculează impozitul pe clădiri conform legislației in vigoare;

 • 4. Se tipărește procesul verbal de impunere in 2 (doua) exemplare din care

unul se transmite contribuabilului;          ]

 • 5. Se transmite dosarul fiscal la arhiva.      1

3.

Declarații privind dobândirea de terenuri in vederea stabilirii impozitului si/sau taxei pe teren persoane fizice

Declarație tip; Copie B.I./C.L; Adeverința de venit (salariat,       cupon

pensie, ajutor social etc.);

Copie    act    de

proprietate        sau

contract de închiriere,

45 zile

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt

repartizate la centrele fiscale prin Serviciul Registratura si Relații cu Contribuabilii;                                 i

 • 2. Dosarele sunt preluate de șeful centrului fiscal si repartizate la funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Funcționarii stabilesc impozitul clădiri pentru persoane^Tizice corifonn^ s

legislației in vigoare;                                              z\

 • 4. Se tipărește procesul decizia de impunere in 2 (doua^CempIareldin carb^ unul se transmite contribuabilului;

%

Țconcesiune, dare in folosința etc;

Timbre fiscale; Dosar.

5. Se transmite dosarul fiscal la arhiva

4.

Declarații privind înstrăinare terenuri persoane fizice

Declarație;

Copie B.I./C.I.;

- Copie act înstrăinare;

45 zile

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt

repartizate centrele fiscale prin Serviciul Registratur si Relații cu Contribuabilii;                                J

 • 2. Dosarele sunt preluate de șefii centrelor fiscale si repartizate la funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Se recalculează impozitul pe teren conform legislației în vigoare;

 • 4. Se tipărește procesul verbal de impunere in 2(doua) exemplare din care unul se transmite contribuabilului;

 • 5. Se transmite dosarul fiscal la arhiva.     i

5.

Declarații privind dobândirea de bunuri mobile (auto) in vederea stabilirii impozitului auto persoane fizice

Declarație tip; Copie BI/CI;

Copie act proprietate; Adeverința     venit

(salariat,       cupon

pensie, ajutor social etc.);

Copie carte identitate auto;

Fisa de înmatriculare auto in original si copie;

Timbre fiscale;

Dosar;

Pentru mijloacele de transport dobândite prin leasing se depun copii după    contractul    de

leasing, copie talon sau carte de identitate auto, BI/CI, process verbal de predare-primire

45 de zile (cu excepția celor pentru care se solicita viza auto)

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația^ necesara sunt repartizate la centrele fiscale prin Serviciul Registratura si Relații cu Contribuabilii;

 • 2. Dosarele sunt preluate de șeful centrului fiscal si repartizate la funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal. Copia cârtii de identitate si a fisei de înmatriculare se verifica de funcționar cu originalele si se anuleaz timbrul fiscal cu mențiunea “pentru conformitate”;

 • 3. Funcționarii stabilesc impozitul pentru auto pentru persoane fizice conform legislației in vigoare;

 • 4. Se tipărește procesul verbal de impunere; in 2 (doua) exemplare din care unul se transmite contribuabilului;

 • 5. Se transmite dosarul fiscal la arhiva

6.

Declarații privind înstrăinarea si/sau radierea bunurilor mobile (auto) persoane fizice

declarație tip; copie CI/BI; copie certificate de radiere;

45

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip și documentatia neccsaraz sunt

repartizate centrele fiscale prin Serviciul Registratur;-|\'si^RelatiiXcu Contribuabilii;                                !

 • 2. Dosarele sunt preluate de șefii centrelor fiscale' si .- repartizate ;la

funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal; ți;~u i         •   \ î 7

7.


8.


Declarații privind scoaterea din evidenta (auto) dezmembrări, furturi declarate la organele de politie


Eliberarea de certificate de atestare fiscala


3. Funcționarii de sector procedează la:

 • - verificarea dosarului fiscal;

 • - scăderea impozitului auto conform legislației in vigoare;

 • - tipărirea procesului verbal in doua exemplare din care unul se inainteaza contribuabilului, prin Serviciul Registratura si Relații cu Contribuabilii;;

4.. Se transmite dosarul fiscal la arhiva. I


declarație tip;

dovada eliberata de o persoana fizica sau furidica specializata, autorizata          sa

efectueze      revizii

tehnice auto din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat copie certificate de radiere;

declarație pe propria răspundere din care sa rezulte elementele de identificare a contribuabilului si a mijlocului         de

transport respective documentul prin care a fost dobândit acel mijloc de transport; dovada furtului


45 zile


 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația; necesara sunt

repartizate centrele fiscale prin Serviciul Registratur si Relații cu Contribuabilii;

 • 2. Dosarele sunt preluate de șefii centrelor fiscale si repartizate la funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Funcționarii de sector procedează la:

 • - verificarea dosarului fiscal;

 • - scăderea impozitului auto conform legislației in vigoare;

 • - tipărirea procesului verbal in doua exemplare din care unul se inainteaza contribuabilului, prin Serviciul Registratura si Relații cu Contribuabilii;;

4.. Se transmite dosarul fiscal Ia arhiva.


cerere tip; copie BI/CI;

pentru auto: copii după actul de proprietate (factura, contract de vanzare cumpărare)

timbru fiscal de 1 leu; taxa         eliberare

certificate fiscal

taxa urgenta eliberare


2 zile lucratoare si in regim de urgenta in aceeași zi


 • 1. Cererile se înregistrează si se depun Ia iinspectorii din cadrul centrului fiscal in cadrul caruia este arondata strada unde se afla domiciliul contribuabilului sau adresa bunului pentru care se solicita certificate fiscal;

 • 2. Funcționarii verifica titularul (adresa conform actului de identitate cu rolul fiscal) efectuează corecturile necesare daca este cazul înscriu viza privind titularul, valoarea impozabila a bunurilor, calculează obligația de


plata la zi, emit nota de plata si redactează certificatul fiscal

 • 3. Certificatele sunt verificate de șeful de serviciu;

 • 4. Certificatele se eliberează de către Inspectorul care întocmirea acestuia.

 • 5. Cel de al doilea exemplar se transmite la arhiva.certificate fiscal daca este cazul

i

9.

Diverse si anume:

Alte        solicitări       ale

contribuabililor precum si cereri de compensare si restituire prevăzute de art.112 si 113 din OG 92/2003 privind Coșul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare

Cerere     insotita     de

documente justificative, iar in cazul restituirilor si compensărilor, cerere Ia care sa fie atașata copie după CI/BI si chitanțele aferente

45 zile

 • 1. Solicitările se înregistrează si se depun la Serviciul registratura si asistenta contribuabili;

 • 2. Cererile sunt preluate de șeful Centrului Fiscal si repartizate inspectorului de sector care are arondata strada respectiva;

 • 3. Funcționarii verifica conținutul solicitărilor si daca se incadreaza in prevederile legale in vigoare se întocmește răspuns; in cazul restituirilor se întocmește adresa către Serviciul Financiar - Contabilitate pt. efectuarea restituirii iar in cazul compensării operarea' de către funcționarul Centrului fiscal(dupa verificare si aprobare) in baza de date.

 • 4. ReferateIe si adresele întocmite de funcționar sunt verificate de șeful Centrului fiscal si aprobate de conducere. ■

 • 5. După înștiințarea contribuabilului si/sau efectuarea restituirii lucrarea finalizata cu toate documentele sunt transmise la arhiva pentru a fi clasate la dosarul fiscalCircuitul documentelor

TABEJmRi-9

/' ’

& o / X ■''

| f'U- | ( .


ca,

1. Declarații fiscale in vederea impunerii sau scoaterii din evidenteîe?r fiscale a bunurilor impozabile                                  AIaCCA


Denumirea documentului

Documentația necesara

Termen de rezolvare

Circuit document

_ Declarații-privind-dobândirea,-construcția sau extinderea de clădiri in vederea stabilirii impozitului     pe     clădiri

persoane fizice

-------- declarație tip;-------------

copie B.I./C.L; copie act dobândire; plan cadastral; adeverința de venit (salariat,       cupon

pensie, ajutor social etc.);

dosar

-30 zile—

2 zile in regim de urgenta

“1 r Dosarele- care conțin “declarația” tip si documentația necesara sunt repartizate la centrele fiscale prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ;

 • 2. Dosarele sunt preluate de șeful centrului fiscal si repartizate la funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Funcționarii stabilesc impozitul pe clădiri pentru persoane fizice conform legislației in vigoare;

 • 4. Se tipărește decizia de impunere in 2 (doua) exemplare din care unul se transmite contribuabilului;

 • 5. Se transmite dosarul fiscal la arhiva instituției

Declarații privind înstrăinare, demolare, distrugere clădiri in vederea           recalculării

impozitului     pe     clădiri

persoane fizice

Declarație;

- Copie act înstrăinare;

30 zile

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate centrele fiscale prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administativ

 • 2. Dosarele sunt preluate de șefii centrelor fiscale si repartizate la funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Se recalculează impozitul pe clădiri conform legislației in vigoare;

 • 4. Se tipărește decizia de impunere in 2(doua) exemplare din care unul se transmite contribuabilului;

 • 5. Se transmite dosarul fiscal la arhiva.

Declarații privind dobândirea de terenuri in vederea stabilirii impozitului si/sau taxei pe teren persoane fizice

Declarație tip;

Copie B.I./C.L;

Copie    act     de

proprietate        sau

contract de închiriere, concesiune, dare in folosința etc;

Dosar.

30 zile

 • 1. Dosarele care conțin declarația tip si documentația necesara sunt repartizate la centrele fiscale prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ

 • 2. Dosarele sunt preluate de șeful centrului fiscal si repartizate la funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Funcționarii stabilesc impozitul clădiri pentru persoane fizice conform legislației in vigoare;


 • 4. Se tipărește deei^ă/da<&i^^^^ in 2 (doua) exera^lar^^^^^^ unul se transmite’e^mbu^^IuL}/

 • 5. Se transmite qpsatOl fiă^Lla...

arhiva         X

Declarații privind înstrăinare terenuri persoane fizice

Declarație;

- Copie act înstrăinare;

30 zile

 • 1. Dosarele care contlfiM^cfaSitia^ tip si documentația necesara sunt repartizate centrele fiscale prin Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ

 • 2. Dosarele sunt preluate de șefii centrelor-fiscale -si- repartizate la funcționarii de sectoare care verifica dosarul fiscal;

 • 3. Se recalculează impozitul pe teren conform legislației in vigoare;

 • 4. Se tipărește decizia de impunere in 2(doua) exemplare din care unul se transmite contribuabilului;

 • 5. Se transmite dosarul fiscal la arhiva.

2. înregistrarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala in cazul persoanelor fizice, eliberate la termen sau in regim de urgenta

CIRCUITUL DOCUMENTELOR

înregistrare si întocmire certificate de atestare fiscala

cerere tip; copie BI/CI;

timbru fiscal de 2 lei; taxa urgenta eliberare certificate fiscal daca este cazul

2 zile lucratoare si in regim de urgenta in aceeași zi

 • 1. Cererile se înregistrează si se depun la inspectorii din cadrul centrului fiscal in cadrul caruia este arondata strada unde se afla domiciliul contribuabilului sau adresa bunului pentru care se solicita certificate fiscal;

 • 2.  Funcționarii verifica titularul

(adresa conform actului de identitate cu rolul fiscal) efectuează corecturile necesare daca este cazul înscriu viza privind     titularul,     valoarea

impozabila a bunurilor, calculează obligația de plata la zi, emit nota de plata si redactează certificatul fiscal.

 • 3. Certificatele sunt verificate de șeful de serviciu;

 • 4. Certificatele se eliberează de

către      Serviciul      Asistenta

Contribuabili si Managementul Documentelor

 • 5. Cel de al doilea exemplar se transmite la arhiva.

ALTE SOLICITĂRI

Cereri de restituire si compensare prevăzute de art.

117 si art. 116dinO.G. 92/2003 ,rep. Privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.


Solicitări de informații de la diverse instituții (politie, Serviciul Public de Evidenta informatizata                 a

persoanelor, notari, Administrația finanțelor publice, etc.) sau persoane fizice


Cerere de restituire:

-cerere tip -model 2009 ITL 059

-fotocopia documentului de plata

-cartea de identitate a solicitantulu (original si copie)

-sentința civila definitiva si -irevocabila- - prin—care- se-dispune restituirea sumei solicitate,

-alte documente justificative. Cererea de compensare:

 • - cerere tip-Model 2009 ITL 058

 • -  cartea de identitate a solicitantului (original si copie).


-14 zile cazul restituirilor -25 zile in cazul compensărilor


30 zile


 • 1. CererileU roMi^ M compensare s’c in^gismea^lsi^e; depun la Ser^i^^Asijt^iîia^ \ Contribuabili si

 • 2. Cererile sunt preluate~dFseful de serviciu si repartizate inspectorilor din subordine.

 • 3. Funcționarii           verifica


conținutul solicitărilor si daca se incadfeaza iii “prevederile legale in vigoare se intocmeste referat si decizie de restituire . In cazul


restituirilor se intocmeste adresa către Serviciul Financiar -Contabilitate pt. efectuarea restituirii. In cazul compensării operarea se efectuează de către funcționarul de serviciu (după verificarea prealabila a șefului de serviciu in baza de date ). Se intocmeste răspuns către contribuabil.


4.Referatele si adresele întocmite de funcționar sunt verificate de șeful de serviciu si aprobate de conducere.


5.După               înștiințarea

contribuabilului si/sau efectuarea restituirii lucrarea finalizata cu


toate documentele sunt transmise la arhiva pentru a fi clasate la dosarul fiscal______________________

51.1.Solicitările se înregistrează si se depun la Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

 • 2. Cererile sunt preluate de șeful de serviciu si repartizate inspectorilor.

 • 3. Functionarii       verifica

conținutul solicitărilor si daca se incadreaza in prevederile legale in vigoare se intocmeste răspuns;

 • 4.   Răspunsurile la cereri verificate de șeful de serviciu si aprobate de conducerea instituției se comunica instituțiilor care au solicitat informații.

 • 5. Se transmite copia adresei la arhiva.


; TABEL NR 10

CIRCUITUL DOCUMENTELOR RESURSE UMANE 2013

NR. CRT

DENUMIREA DOCUMENTULUI

DOCUMENTAȚIE NECESARA

TERMEN

CIRCUIT DOCUMENT

1.

întocmirea statului de personal, in doua exemplare

Documentele privind drepturile salariate, alte drepturi si vechimea in munca a fiecărui angajat in parte

lunar

un exemplar se depune la Serviciul Financiar- Contabilitate     pentru

întocmirea; statelor de plata a salariatilori instituției;

i

2.

Contractele individuale de munca de întocmesc in dublu exemplar, cu ocazia angajarii personalului contractual,

Actele personale ale angajatului, privind identitatea, studiile si vechimea in câmpul muncii

cu ocazia angajarii de personal

un exemplâr se inmaneaza amgajatului, iar al doilea exemplar partreaza la dosarul personal;

3.

Completarea carnetelor de munca    se

efectuează ori de cate ori este nevoie, se urmărește completarea lor curenta si se pastreaza in cadrul compartimentului Resurse- Umane;

Decizii      privind

modificarea drepturilor salariale

ori de cate ori intervine modificări asupra drepturilor salariale si vechime in munca

se pastreaza in cadrul compartimentului Resurse- Umane

i

4.

întocmirea documentele legale pentru încetarea activitatii salariatilor,

Decizia de încetare activitate, nota de lichidare

cu ocazia plecării , pensionarea    sau

decesul angajatului

vor fi întocmite in trei exemplare, un exemplar se inmaneaza angajatului iar celelalte doua exemplare de pastreaza in cadrul compartimentului, Ia dosarul personal care ramane in cadrul instituției si dosarul in care se pastreaza in ordine cronologica evidenta acestor documente;

5

Registrul general de evidenta a salariatilor se pastreaza in cadrul Compartimentului Resurse- Umane;

Deciziile    privind

modificarea datelor personale, majorare salarii, acordare sau retragere sporuri, încetarea activitatii

ori de cate ori intervin modificări

se pastreaza in cadrul compartimentului Resurse- Umane

r                                          :

j

1

i

6.

Deciziilor emise de directorul general;

Privind numirea in funcții,    indexare

salarii,    acordare

sporuri,    încetare

activitate, constituire diverse comisii

ori de cate otri intervin modificări

se întocmesc in trei exemplare, unul se inmaneaza angajatului, iar celelalte doua exemplare ! se pastreaza in cadrul compartimentului resurse- Umane

i

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

și a eir
Data:

Ol-