Hotărârea nr. 439/2013

Hotãrârea nr. 439 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 439

privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Bolocan Iulian, Popa Constantin, Ganea Cristian și Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

In baza prevederilor art.3(l) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă completarea corespunzătoare a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 4 Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin adresa DE nr.43/2013 Direcția Economică a transmis «Situația centralizată a camerelor video amplasate la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești » întocmită în urma inventarierii pe teren desfășurată în perioada 4.06-09.07.2013, conform Procesului Verbal din data de 09.07.2013, de comisia numită prin Dispoziția nr.1962/2013 a Primarului Municipiului Ploiești, pentru luarea măsurilor care se impun având în vedere necesitatea încheierii contractului de mentenanță.

In vederea promovării proiectului de hotărâre pentru includerea în patrimoniu a acestor bunuri, prin adresa nr.310/2013 s-a solicitat punctul de vedere serviciilor de specialitate.

Prin adresa nr. 1178/2013 Serviciul Juridic Contencios, Contracte din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte a comunicat următoarele:

„Camerele video amplasate la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești au fost achiziționate în baza contractului de furnizare nr.22410/12.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești, în calitate de achizitor și S.C.Ager Business Tech S.A., în calitate de furnizor.

Pe cale de consecință, bunurile care au făcut obiectul acestui contract sunt proprietatea achizitorului, respectiv a Municipiului Ploiești, situație în care proiectul de hotarare la care faceți referire urmeaza a fi intemeiat pe dispozițiile Legii nr.215/2001, republicata si actualizata, privind administrația publica locala, precum si ale Legii nr.213/1998, republicata si actualizata privind bunurile proprietate publica. »

Situația a fost prezentata in ședința din data de 12.11.2013 a Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil promovarea proiectului de hotarare corespunzător.

Director Executiv-, Florin PetrDirector Executiv Adjunct,

Amedeo FloiwjEaljfrzȘef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, Director Executiv,


Direcția Economica


Director Executiv,i Nicoleta Craciunoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunur

municipiului Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin adresa DE nr.43/2013 Direcția Economică a transmis «Situația centralizată a camerelor video amplasate la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești » întocmită în urma inventarierii pe teren desfășurată în perioada 4.06-09.07.2013, conform Procesului Verbal din data de 09.07.2013, de comisia numită prin Dispoziția nr. 1962/2013 a Primarului Municipiului Ploiești, pentru luarea măsurilor care se impun având în vedere necesitatea încheierii contractului de mentenanță.

Având in vedere ca sistemul de supraveghere video sus-mentionat este de utilitate publica, el contribuind la asigurarea securității in instituțiile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești, in vederea eficientei utilizări si Întrețineri a acestuia este necesara includerea acestuia in patrimoniul municipiului Ploiești si inițierea de către Direcția Tehnic Investiții a procedurilor necesare pentru incheierea unui contract de mentenanta.

Față de cele arătate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilier'Cristian Dumitra Cristian Ganea^ Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan

MlSM    MLSituația, centralizata a camerelor video amplasate la unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe razajnamcipiului Ploiești ______


Nr crt

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NR CAMERE FAPTIC : total

DiN c£re

camera" C video fixa;» exterioara

camera video Speed-dom

(cantitate)

i \

DVR (cantitate)

J >:

0

1

2

3

4

.8

1

LICEUL TEHNOLOGIC "ÎMAI"

B-dul Petrolului nr.16

4

4

î

2

LICEUL TEHNOLOGIC ADM < I DE SERVICII VICTOR

Teleajen nr.ll

3

3

0 -

î

3

COLEGIUL NATIONAL "Alexandru loan Cuza"

Trei Ierarhi nr.10

6

5

1

2

4

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANC REI MUREȘANU"

Trotuș nr.4

4

3

1

1

5

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr.8

3

3

0

1

6

LICEUL DE ARTĂ CARMEN S/LVA

Bobâlna nr.44

4

3

1

1

7

ȘCOALA GIMNAZIALA " I.A.tBASARABESCU"

Aleea Strunga nr.2

4

3

1

1

ȘCOALA GIMNAZIALA "CANDIANO POPESCU", cu structurile:

8

ȘCOALA GIMNAZIALA "CANDIANO POPESCU"( fosl

Nucilor nr.39

5

5

0

2

9

ȘCOALA GIMNAZIALA DIMI RIE BOLINTINEANU (

Dimitrie Bolintineanu nr.32

4

4

0

1

10

GRĂDINIȚA NR.7

Zefirului nr.15

1

1

0

1

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELEfăA DOAMNA " , cu structurile :

11

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA " (fosta 4

Elena Doamna nr.25

8

8

0

2

12

GRĂDINIȚA NR.2

Elena Doamna nr.25

1

1

0

1

ȘCOALA GIMNAZIALA "EMI PALADE", cu structurile :

13

ȘCOALA GIMNAZIALA "EMIL PALADE" ( fosta 29 )

Aleea Godeanu nr.4

2

2

0

1

14

ȘCOALA PRIMARA "MITICĂ aPOSTOL" nr. 22

Ciocârliei nr.7

4

4

0

1

15

GRĂDINIȚA NR.50

Aleea Godeanu nr.4

1

1

0

1

16

GRĂDINIȚA NR.20

Trestioarei nr.27

1

1

0

1

17

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL"ELIE RADU"

Șos.Vestului nr.22

4

4

0

1

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COȘBUC", cu structurile :

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COȘBUC"

Alexandru Lapușneanu nr.17

4

4

0

1

19

GRĂDINIȚA NR.26

Râfov nr.29

3

3

0

1

20

GRĂDINIȚA NR.l ( DESFIIN“ATA)

Mihai Bravu nr.22

2

2

0

1

GRĂDINIȚA NR.21, cu strucura :

21

GRĂDINIȚA NR.21

Măgurii nr.6

2

2

0

1

22

GRĂDINIȚA NR.8

Traian nr.83

1

1

0

1

23

GRĂDINIȚA NR.12 Arh. Mif aii si Gavril / Cresa UPETROM NR.12

Aleea Levantica nr. 26

4

4

0

1

24

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SCUFIȚA ROȘIE (FOST NR.17)

Mircea cel Bătrân nr.97

2

2

0

1

GRĂDINIȚA NR.23 + Cresa 23,cu strucrurile

25

GRĂDINIȚA NR.23 + Cresa 23

Al Râșnovenilor 46

3

3

0

1

26

GRĂDINIȚA NR.10

Aleea Secelenilor nr.3

3

3

0

1

GRĂDINIȚA NR.28, cu struc' urile :

27

GRĂDINIȚA NR.28

Mărășești 58

3

3

0

1

28

GRĂDINIȚA NR.4

Roșiori nr.28

3

3

0

1

29

GRĂDINIȚA NR.9 "NICHITA STANESCU"

Stadionului nr.9

2

2

0

1

30

GRĂDINIȚA NR.13 "CHEITA DE AUR "

Rudului nr.7

2

2

0

1

31

GRĂDINIȚA NR.30

B-dul București nr.25

1

1

0

1

32

GRĂDINIȚA NR.32

Alexandru Lapușneanu nr.19

4

4

0

1

GRĂDINIȚA NR.33, cu structurile:

33

GRĂDINIȚA NR.33

Intrarea Grindului nr.5

2

2

0

1

34

GRĂDINIȚA "Step by Step "( FOSTA 24 )

Radu de la Afumați nr.12

3

3

0

1

35

GRĂDINIȚA NR.34 " Raza de soare "

Dedițel nr.2

5

5

0

2

GRĂDINIȚA NR.35 , cu structurile :

36

GRĂDINIȚA NR.35

Maramureș nr.27

2

2

0

1

37

GRĂDINIȚA NR.37

I.L.Caragiale nr.2

2

2

0

1

38

GRĂDINIȚA NR.3

Gh.Grigore Cantacuzino nr.49

1

1

0

1

39

GRĂDINIȚA SF MUCENIC MINA ( FOSTA NR.36)

Erou M.Moldoveanu nr.14

3

3

0

1

GRĂDINIȚA NR.38, cu structurile:

40

GRĂDINIȚA NR.38

Poștei nr.23

3

3

0

1

41

GRĂDINIȚĂ NR. 5

Patriei nr.3

2

2

0

1

42

GRĂDINIȚA NR.29 -DESFIINȚATĂ

Poștei nr.36

1

1

0

1

43

GRĂDINIȚA NR.40 si Cresa 40

Anotimpului nr.l

3

3

0

1

GRĂDINIȚA NR.44 "CRAI NOU" , cu structurile :

44

GRĂDINIȚA NR.44 "CRAI NOU"

Bobâlna nr.44 G

2

2

0

1DIN

CARE

DVR

Nr crf

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NR CAMERE FAPTIC î total

camera video fixa exterioara^

canfera>yidpoh

■£ cantitate).-.-

0

1

2

3

4 {

r

£l

urli

45

GRĂDINIȚA CASUTA CU PC VESTI ( FOSTA 18)

Arhimede nr.6

1

1 \

46

GRĂDINIȚA NR.47

Aleea Iezerului nr.5*7

1

1 '

47

GRĂDINIȚA Dumbrava Minunata (FOSTA 49) si (

Arinului nr.2

4

4

48

GRĂDINIȚA LICURICI ( FOSTA NR.53 }

Arinului nr.2

4

4

49

ȘCOALA GIMNAZIALA "GR1GORE MOISIL" ( FOST/

Laurilor nr.2A

5

4

2

50

ȘCOALA GIMNAZIALA "HENRI BERTHELOT" ( FOS'

Arinului nr.2

4

4

0

1

COLEGIUL NAȚIONAL T.L.CARAGIALE " cu sediile

51

COLEGIUL NAȚIONAL "I.LCARAGIALE "

Gh. Doja nr.98

2

0

2

1

52

COLEGIUL NAȚIONAL "I.L.CARAGIALE "

Romană nr.59

4

4

0

1

53

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGWEL SALIGNY *

Mihai Bravu nr.249

4

3

1

1

54

ȘCOALA GIMNAZIALA "104 N GRIGORESCU" ( FOS

Izvoare nr.81

4

4

0

1

55

COLEGIULTEHNIC "LAZĂR i DELEANU

B-dul Petrolului nr.14

11

10

• 1

3

ȘCOALA GIMNAZIALA "MINAI EMINESCU",cu structurile

56

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" (FOSTA

B-dul București nr.25A

4

3

■ 1

1

57

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.19

B-dul Petrolului nr.7

2

2

0

1

S8

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independenței nr.8

3

2

1

1

59

COLEGIUL NATIONAL "NICH1TA STĂNESCU"

Nalbei nr.3

3

2

1

1

60

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BĂLCESCU"

Aleea Școlii nr.2

4

3

1

1

ȘCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE IORGA", cu structurile :

61

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICC LAE IORGA"

Minerva nr.4

3

3

0

1

62

FOSTA Sc. Matei Basarab - Școala Internaționala S

înfrățirii nr. 4

4

3

1

1

63

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr.102

2

2

0

1

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU" cu structurile:

64

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICCLAE TITULESCU" (FOS-

Popa Farcaș nr.23

4

4

0

1

65

ȘCOALA GIMNAZIALA ENACHITA VACARESCU (F(

Spătar Milescunr.22

2

2

0

1

66

GRĂDINIȚA NR.51

Gh.Grigore Cantacuzino nr.328

2

2

0

1

67

COLEGIUL NATIONAL " JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr.7

3

3

0

1

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANlAN",cu structurile ;

68

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STAN1AN" ( FOSTA 1

Bobâlna nr.76

4

4

0

1

69

ȘCOALA GIMNAZIALA "FIOR N COMIȘEL" ( FOSTA

Jupiter nr.6

4

4

0

1

70

ȘCOALA GIMNAZIALA "RAREȘ VODĂ" 9 FOSTA 9)

Vornicul Boldur nr.3

3

3

0

1

71

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTA VINERI" ( FOSTA 21}, cu sediile :

72

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTA VINERI " -sediul

Poștei nr.19

4

4

0

1

73

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTA VINERI " -sediul

Stadionului nr.9

3

3

0

1

74

Liceul Tehnologic de servicii "SFÂNTUL ANDREI "I

Dedlțel nr.4

5

3

2

2

ȘCOALA GIMNA2IALA "SFÂNTUL VASILE, cu structurile :

75

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂN"UL VASILE ( FOSTA 1

B-dul Republicii nr.145

3

3

0

1

76

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGĂ" ( FOSTA 5)

8 Martie nr.2

4

4

0

1

77

COLEGIULTEHNIC"SPIRU H/LRET"

Constructorilor nr.8

4

3

1

1

78

LICEUL TEHNOLOGIC " LUDC-VIC MRAZEK "(fost PETROL TELEAJEN)

Mihai Bravu nr.241

6

5

1

3

Școala Profesionala Toma Caragiu ,cu structurile

79

Școala Profesionala Toma Cai-agiu { FOSTA 3)

Minerva nr.4

4

3

1

1

80

Grădiniță nr. 39

Eremla Grigorescu nr.ll

1

1

0

1

81

Cresa nr. 39

Eremia Grigorescu nr.ll

2

2

0

0

82

COLEGIUL GRUP ȘCOLAR"TOMA SOCOLESCU"

Gh Gr.Cantacuzino nr.328

3

3

0

1

GRUP ȘCOLAR IND. "TRANSPORTURI " ,cu sediile

83

GRUP ȘCOLAR IND. "TRANSPORTURI "

Văleni nr.144

11

10

1

3

84

GRUP ȘCOLAR IND. "TRANSPORTURI 2"

Elena Doamna nr.78 B

0

0

0

1

85

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGL MADGEARU"

Rudului nr.24

6

6

0

2

LANGA ȘCOALA SIMACHE -PLATFORMA GOSPODĂREASCA

1

1

1

275

255

20

94

Denumire ban

Valoare pret/buc

Cantitate

Valoare totala

Obiect de inventar- camera video fixa exterioara -val /buc

329,63

255

84.055,65

Mijloc fix - camera video Speed-dum -val/ buc

2838,56

20

56.771,20

Mijloc fix - DVR -val / buc

2187,85

94

205.657,90

TOTAL

346.484,75

w>!


DIRECȚIA ECONOMICA COMPARTIMENTUL FINANCIAR NR_________/ 15.10.201315. OCT. 2015


Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din Dom.Public si Privat


Prin prezenta va transmitem anexat Ia prezenta “Situația centralizata a camerelor video amplasate la unizatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești “ întocmită in urma inventarieri pe teren desfasurata in perioada 04.06-09.07.2013 conform Proces verbal 09.07.2013 , de comisia numita prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr.1962 / 23.05.2013. 2012 si va rugam sa luati masurile ce se impun avand in vedere necesitatea încheierii contractului de rr.entenanta.

Totodată va comunicam ca bunurile vor fi gestionate de Direcția Tehnic Investiții care va desemna o persoana in cel mai scurt timp.

Va mulțumim pentru colaborare si înțelegere .Director executiv, / Nicoleta Craciunoiu

Compartimentul Financiar, Alina Botezatu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERffiCIICĂTi

________________r__


A

’ZJ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVAREAIPERAȚIUNI COMERCIALE                    / H


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

și a emis:


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data:   / *7- H y