Hotărârea nr. 438/2013

Hotãrârea nr. 438 privind includerea unui imobil în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 438


privind includerea unui imobil în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Bolocan Iulian, Popa Constantin, Ganea Cristian și Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind includerea unui imobil în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești;

Luând în considerare faptul că imobilul, situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10, este înscris în Cartea Funciară nr. 125209 a UAT Ploiești, având număr cadastral 3598;

/X

In baza prevederilor art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și art.858 din Codul Civil, republicat;

/X

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.29/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești si ale Hotărârii nr.336/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

X

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și a art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10, compus din teren în suprafață de 1.205 mp și două corpuri de clădire : CI cu suprafața construită de 420,21 mp, compusă din demisol, parter, etaj și mansardă cu un număr total de 47 camere, cu număr cadastral 3598-C1 înscrisă în CF nr. 125209 a municipiului Ploiești și C2 cu suprafața construită de 133,68mp, compusă din parter și etaj, cu un număr de 15 camere, cu nr. cadastral 3598-C2, înscrisă în CF nr. 125209 a municipiului Ploiești precum și din centrală termică Supermicra 24Kw, grup electrogen 33KVA, cazan RX 55 și cabina portar, identificate potrivit planului Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, Contractului de vanzare autentificat sub nr.l850 in data de 29.10.2013 și Procesului verbal de predare-primire inregistrat sub nr.l8752/2013.

Art.2. Aprobă completarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu doua poziții noi având numărul curent 160 și 161, care se identifică potrivit Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.4. Aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești a imobilului menționat la art.l, cu destinația de sediu, predarea-primirea efectivă urmând să se facă după realizarea lucrărilor de amenajare a acestuia potrivit obiectului specific de activitate.

Art.5. Aprobă completarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat cu Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

Art.6. Aprobă transmiterea cu titlu gratuit către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești a bunurilor identificate în Anexa nr.3, preluate conform Procesului verbal de predare-primire înregistrat sub nr. 18752/2013.

Art.7. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE SCARA 1:500


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:10 000


Teritoriul Localitatea Strada Nr. postai Proprietari:


Supr.teren Supr.constr.


Mun.Ploiești

Mun.Pioiesti

B-dul independente!

10

SC DISTRIGAZ SUD SA BUCURESTÎ-

SUCURSALA PLOIEȘTI

1205.55 mp

553.89Nr.cadastral provizoriu al           /?

corpului de proprietate..........................


CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SERIA MO3 NR. 7659/23.09.2002PROtECTIAî            IffM


O 38235Q,


SUPRAFAȚA = 1205.6m.p.


PROIECTANT AUTORIZAT^PETCl^r PETCUCLAUDIA /. CmL1*Ud,a AUTORIZAȚIE 242/200 U â „J R E tA _ ____                 VAAUL 2<?/2opo_J;


VIZAT OJCGC PRAHOVA CONFORM ART.61 DIN LEGEA 7/1996


Ofidul National de Cadastru. Geodezie si Cartografie


Oficiul judolean de cadastru geodezie si eartog rțț^e Nr. de rnregistrare/£Z.^ dataVerificat si recepționai: x?

CONSILIER INGINERI NECHITl DOPU MARIUOBIECT:

ÎNSCRIERE LA CARTEA FUNCIARA


NOTA:

•Suprafața din acte S=1205.55mp oorespunde cu suprafața din măsurători S=1205.6 mp notata 1-2-3-4-5-6-7-8-&-10-11-12-13-1

•Obiectul documentației II face terenul, construcțiile fiind înscrise In Caftea Fundare conform ÎNCHEIERE NR. 7009/2000


/ r- C£37;7î,.a_

PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATA ; “? -.[DE ONCGC 7; iNGȚETCUjCLAUDIA ■ ' ■■ AUTORIZAȚIE NR.2247 SERIA S

• ’s '-".-ai        ,< '

- C-E1-


t-BENEFICIARI:


Completări la inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Nr. inv.

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B-dul Independentei nr.10

1.Teren în suprafața de 1205 mp identificat cu nr.

1288

160

Teren

cadastral 3598, înscris în CF nr. 125209 a municipiului Ploiești;

2013

681.176,76

B-dul Independentei nr.10

1.6.4

2.Constructie CI sediu administrativ, cu Suprafața

3193

1.211.891,90

Legea nr.213/1998, privind

construită de 420,21 mp compusă din demisol, parter, etaj si mansardă cu un număr total de 47 camere, cu număr cadastral 3598-C1 înscrisă în CF nr. 125209 a municipiului Ploiești;

bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Imobil

3.Construcție C2 birouri, cu Suprafața construita de

322.860,94

Contractul de vânzare

1.6.4

compus din

3194

autentificat la Biroul

133,68 mp compusă din parter si etaj, cu un număr de 15

Notarial Ioniță Aristița

construc

camere, cu nr. cadastral 3598-C2, înscrisă în CF nr.

2013

Adina cu nr. 1850/2013,

161

tie CI,

125209 a municipiului Ploiești;

încheiat între GDF Suez

si

4. Cazan RX 55;

Energy România S.A. și

2.1.17.3

construc

•*

Municipiul Ploiești prin

2.1.16.1.2.2

tie C2

S.Grup electrogen 33KVA;

1384

18.294,80

Consiliul Local Ploiești

2.1.17.3

6. Centrala termică Supermicra 24Kw;

1385

2.117,77

1.5.12

3195

756,71

7. Cabina portar

MULOACE FIXE 5! OBIECTE DE INVENTAR - SEDIU PLOIEȘTI, Bdul. Independentei nr. 10 ce se transfera cu titlu gratuit Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești

Nr

Cont

Denumire mijloc fix

Localizare mijl.fix

Dată cap.

Cantitate

ValCont SfAF

Observații

0

1

2

2

3

4

5

1

2131.1

APARAT AER CONDIȚIONAT HSV

PH - PLOIEȘTI

01/07/2006

1.000

1,673.00

in construcția CI Sediu administrativ, nu au fost verificate neexistand curent

2

2131.1

APARAT AER CONDIȚIONAT HSV

PH - PLOIEȘTI

01/07/2006

1.000

1,673.00

in construcția CI Sediu administrativ, nu au fost verificate neexistand curent

3

2131.1

APARAT AER CONDIȚIONAT

PH - PLOIEȘTI

01/11/1997

1.000

0.00

in construcția CI Sediu administrativ, nu au fost verificate neexistand curent,amortizat complet .trebuie evalat pt dereminare val justa

4

2131.1

APARAT AER CONDIȚIONAT

PH - PLOIEȘTI

01/11/2001

1.000

0.00

in construcția CI Sediu administrativ, nu au fost verificate neexistand curent,amortizat complet .trebuie evalat pt dereminare va) justa

5

2131.1

APARAT AER CONDIȚIONAT

PH - PLOIEȘTI

01/11/2001

1.000

0.00

in construcția CI Sediu administrativ, nu au fost verificate neexistand curent,amortizat complet .trebuie evalat pt dereminare val justa

6

2131.1

CASA DE BANI

PH - PLOIEȘTI

01/07/2000

1.000

in construcția C2 Clădire birouri

.parter,amortizat complet .trebuie evalat pt dereminare vai justa

7

2131.1

SISTEM DE SECURIZARE SEDIU PL

PH - PLOIEȘTI

01/08/2003

1

106722.94

in construcția CI Sediu administrativ, centrala este in casierie - in tavan, urmanad ca predatorui sa asigure legătură cu societatea carea asigura mentenanta, pentru

8

2131.1

DULAP MAGNA D7516C

PH - PLOIEȘTI

01/07/2006

1.000

1,852.92

in construcția CI Sediu administrativ

9

2131.1

DULAP MAGNA D7516C

PH-PLOIEȘTI

01/07/2006

1.000

1,852.92

in construcția CI Sediu administrativ

10

2131.1

DULAP MAGNA D7S16C

PH-PLOIEȘTI

01/07/2006

1.000

1,852.92

in construcția CI Sediu administrativ

11

2131.1

ANTENA

PH - PLOIEȘTI

01/12/1993

1.000

2,918.32

in curte

118,546.02

Nr.c rt

Cont

DENUMIRE obiecte inventar

CANT/BUC

PU

An achiziție

Valoare

OBS

1

3031.01

DULAP 2 USI

3.000

419.20

11/11/2004

1257.6

în construcția CI Sediu administrativ=2bucsi in construcția C2=l buc

2

3031.01

CORP MOBIL

1.000

161.80

12/11/2001

161.8

in construcția CI Sediu administrativ

3

3031.01

CORP MOBIL

1.000

161.80

01/11/2001

161.8

in construcția CI Sediu administrativ

4

3031.01.

BIROU CALCULATOR

6.000

130.70

11/11/2004

784.2

in construcția CI Sediu administrativ

S

3031.01

CORP MOBIL

1.000

161.80

01/11/2001

161.8

in construcția CI Sediu administrativ

6

3031.01

CORP MOBIL

1.000

161.80

01/11/2001

161.8

in construcția CI Sediu administrativ

7

3031.01

CORP MOBIL

1.000

161.80

01/11/2001

161.8

in construcția CI Sediu administrativ

8

3031.01

DULAP 2 USI

1.000

419.20

11/11/2004

419.2

in construcția CI Sediu administrativ

9

3031.01

CORP MOBIL

1.000

161.80

01/11/2001

161.8

in construcția C2 Sediu administrativ

10

3031.01

APARAT TELEFONIC PANASON.

1.000

72.79

07/07/2006

72.79

in construcția CI Sediu administrativ

TOTAL

3504.59

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATENR. 2

■V                 .....

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIU CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unui imobil în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE, Cristian Dumitru


SECRETAR, Cristian Mihai GaneaData: X» /ACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unui imobil în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Prin Hotărârea nr.29/2013 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat constituirea comisiei de negociere si componenta acesteia pentru achiziționarea imobilului situat in Ploiești, Bd.Independenței nr.10.

In urma procedurii de negociere desfasurata, a Raportului de evaluare al imobilului situat in B-dul Independentei nr.10, intocmit de S.C. Fidox S.R.L. , oferta finala privind cumpărarea imobilului menționat inaintata de comisia de negociere a fost acceptata de GDF SUEZ Energy România S.A cu prețul de 400.000 euro exclusiv TVA, si a fost declarata castigatoare", conform procesului verbal al comisiei de analiza si adjudecare oferte. Ca atare, prin Hotararea nr.336/2013 s-a aprobat achiziționarea de către municipiul Ploiești a imobilului situat în B-dul Independenței nr.10.

Ca urmare a aprobării actului normativ menționat s-a incheiat intre GDF SUEZ Energy Romania S.A. si municipiul Ploiești, prin Consiliul Local, Contractul de vanzare autentificat sub nr.1850 in 29.10.2013 de către Biroul Notarial Ionita Aristita Adina din Valea Calugareasca.

Prin Dispoziția Primarului municipiului Ploiești a fost constituita comisia care a procedat la preluarea imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.10, incheindu-se Procesul verbal de predare-primire.

Potrivit Contractului de vanzare incheiat imobilul va avea destinația de sediu pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

Ca atare se impune promovarea proiectului de hotarare privind includerea imobilului în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, transmiterea acestuia în administrarea acestui serviciu public in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești si modificarea corespunzătoare a anexelor la contractul de administrare incheiat in baza prevederilor Hotărârii nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele arătate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:


Cristian Dumit

Cristian Ganea Constantin P Gheorghe Popa Iulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAT,

VICEPRIMAR, Iulian Liviu TeodtJfescu c

C ---

RAPORT DE SPECIALITATE

---------

la proiectul de hotărâre privind includerea unui imobil în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de

Evidență a Persoanelor Ploiești

GDF SUEZ Energy România a transmis adresa nr.2532/2012 prin care a confirmat primirea adresei nr.20488/2012 a municipiului Ploiești comunicată prin Direcția Tehnic Investiții "reprezentând declarație de intenție pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Bd.Independenței nr.10" și a comunicat că este necesar să se transmită până la data de 31.01.2013 în plic închis și sigilat pe adresa acestei societăți, oferta de cumpărare cu propunerea de preț de tranzacționare exprimat exclusiv/inclusiv TVA.

Menționăm că prin adresa nr.10321/2011, S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a adus la cunoștință faptul că imobilul pe care îl deține în proprietate, situat în B-dul Independenței nr. 10 este disponibil pentru vânzare/cedare în locație.

Potrivit informațiilor și planurilor transmise de S.C. GDF SUEZ Energy România S.A., imobilul este compus din teren în suprafață de 1.205,55 mp și două corpuri de clădire : CI cu Sc ocupată la sol de 420,21 mp cu regim de înălțime D+P+l și C2 cu Sc ocupată la sol de 133,68 mp cu regim de înălțime P+l.

Informarea S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a fost prezentată în ședința din data de 12.07.2011 a Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a luat act de aceasta și a propus transmiterea solicitării către Consiliului Local în vederea stabilirii oportunității achiziției.

Prin adresele nr.208/2011 și nr.209/2011, a fost solicitat punctul de vedere Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Management Financiar Contabil, Contracte cu privire la achiziționarea imobilului menționat. Ca urmare a răspunsurilor primite situația a fost reanalizată de Comisia nr.2 în ședința din data de 09.08.2011, care a dispus informarea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la oferta menționată. Astfel, în ședința din 26.08.2011, pe ordinea de zi a figurat o Informare în acest sens.

Situația sus menționată a fost reanalizată în ședința din data de 15.01.2013, a Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea oportunității achiziționării imobilului și stabilirea unei comisii de negociere . In acest sens, prin Hotărârea nr.29/2013 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat constituirea comisiei de negociere si componenta acesteia.

In urma procedurii de negociere desfasurata, a Raportului de evaluare al imobilului situat in B-dul Independentei nr.10, intocmit de S.C. Fidox S.R.L. , in baza acordului-cadru de prestări servicii nr.3813/2013, incheiat cu Primăria municipiului Ploiești, oferta finala privind cumpărarea imobilului menționat inaintata de comisia de negociere a fost acceptata de GDF SUEZ Energy România S.A.. Astfel, prin adresa nr. 1938/2013 aceasta a comunicat faptul ca oferta transmisa "identificata cu nr. înregistrare GDF 10263/11.07.2013 pentru cumpărarea imobilului situat Ploiești, B-dul Independenței nr.10 cu prețul de 400.000 euro exclusiv TVA, a fost declarata castigatoare", conform procesului verbal al comisiei de analiza si adjudecare oferte. Ca atare, prin Hotararea nr.336/2013 s-a aprobat achiziționarea de către municipiul Ploiești a imobilului situat în B-dul Independenței nr. 10.

Ca urmare a aprobării actului normativ menționat s-a incheiat intre GDF SUEZ Energy Romania S.A. si municipiul Ploiești, prin Consiliul Local, Contractul de vanzare autentificat sub nr.1850 in data de 29.10.2013 de către Biroul Notarial Ionita Aristita Adina din Valea Calugareasca.

Prin Dispoziția nr.5353/2013 a Primarului municipiului Ploiești a fost constituita comisia care a procedat la preluarea imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.10, incheindu-se Procesul verbal de predare-primire inregistrat sub nr. 18752/2013. Cu aceasta ocazie au fost preluate si alte bunuri, mijloace fixe si obiecte de inventar, din care cabina portar urmeaza sa fie transmisa in administrare, iar cele identificate in Anexa nr.3 la prezentul proiect de hotarare, vor fi transmise cu titlu gratuit Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

Având in vedere faptul ca potrivit Contractului de vanzare incheiat imobilul va avea destinația de sediu pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, este necesara promovarea proiectului de hotarare privind includerea imobilului în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, transmiterea acestuia în administrarea acestui serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești si modificarea corespunzătoare a anexelor la contractul de administrare incheiat in baza prevederilor Hotărârii nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

Situația a fost prezentata in ședința din data de 05.11.2013 a Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil promovarea proiectului de hotarare corespunzător.


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Serviciu, Gabriela Mîndrutiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Contracte,


Direcția Economica


Director Executiv,


Simons lAlbu


Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

întocmit/ Gabriela Mîndruțiu