Hotărârea nr. 437/2013

Hotãrârea nr. 437 privind modificarea Hotararii nr.388/10.10.2013 privindaprobarea declanşării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiesti Vest»

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 437

privind modificarea Hotărârii nr.388/10.10.2013 privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, al Direcției de Gestiune Patrimoniu, al Direcției Economice, al Direcției Relații Internaționale și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.388/10.10.2013 privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest»;

Având în vedere prevederile art.5 și art.7, lit.c) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art.2, alin.l, lit.a), alin.2, alin.3, lit.e), art.4 și art.5 din Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și art.4 din Hotărârea Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean, local;

A

In conformitate cu evaluarea imobilelor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării proiectului « Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest», întocmită de către expert evaluator autorizat ANEVAR Ghioca Gheorghe;

în baza H.C.L. nr.385/30.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare drum acces Parc Municipal Vest”,

A,

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b), lit.c), și art.45, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu actualizările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aprobă înlocuirea Anexei nr.l la Hotărârea nr.388/10.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, potrivit documentației tehnice ridicări topografice, vizate de către A.N.C.P.I.

Art.2: Aprobă înlocuirea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.388/10.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se modifică corespunzător prevederilor art.2 Anexa nr.3 la Hotărârea nr.388/10.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art.4.:Restul prevederilor Hotărârii nr.388/10.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art.5:Direcția Tehnic Investiții, Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Relații Internaționale și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 : Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Data in Ploiești, astazi, 14 noiembrie 2013.

--AA^_‘*    1.            IȘjf/jȘefa

PLOIEȘTI

ANZM NA.Z -HCZ.TABEL IMOBILE AFECTATE DE EXPROPRIERI

Nr.Crt

NUME/PRENUME

SUPRAFAȚA (mp)

NR.CAD.

NR.C.F.

S1

1

STANCIU GHERGHINA ; TOMESCU VASILICA ; STOIAN MARIA

63.93

135308

135308

2

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

141.07

126165

126165

3

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

49.76

130120

130120

4

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

49.88

123860

123860

5

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

50.14

122158

122158

6

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

302.46

128364

128364

7

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

152.51

129743

129743

8

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

2008.06

128448

128448

9

VASILOIU DUMITRA ; OPREA TRAIAN ; OPREA IOAN ;

OPREA GHEORGHE ; OPREA CONSTANTIN ; ȘTEFAN TUDORINA

62.53

12038/2

10

SARBU ADRIANA CONSTANTA ; SIRBU MARIA

26.46

124240

124240

TOTAL                         2906.80


C£RT'F'CA


ia:RO-BZ'FNr.:


iqrDACHE


a grec ute


autorizare

• S-J Nf 0147/2011 g

S.C.INTERGROUP f)

ENGINEER'NG S.R.t.


CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚELORParcela (1) A

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

46

381119.811

577796.013

5.612

1

381116.810

577791.271

7.766

2

381121.454

577785.046

268.382

3

380894.067

577927.608

3.667

4

380890.875

577929.413

2.381

5

380888.832

577930.635

0.877

6

380888.077

577931.082

0.766

7

380887.426

577931.486

1.473

8

380886.182

577932.275

1.740

9

380884.709

577933.201

2.313

10

380882.788

577934.490

0.932

11

380882.016

577935.012

0.228

12

380881.826

577935.138

0.165

13

380881.690

577935.231

0.456

14

380881.315

577935.490

1.661

15

380879.954

577936.443

0.672

16

380879.406

577936.832

0.676

17

380878.858

577937.228

1.403

18

380877.728

577938.060

2.377

19

380875.823

577939.482

2.879

20

380873.536

577941.230

3.051

21

380871.166

577943.151

4.271

22

380867.939

577945.949

2.281

23

380866.237

577947.468

2.438

24

380864.430

577949.105

2.976

25

380862.279

577951.162

3.894

26

380859.559

577953.949

6.745

27

380854.605

577958.526

6.745

28

380849.651

577963.103

4.367

29

380846.408

577966.028

8.136

30

380840.198

577971.285

5.263

31

380836.048

577974.522

8.400

32

380829.275

577979.490

0.988

33

380829.675

577980.393

16.864

34

380843.849

577971.255

16.865

35

380858.024

577962.117

33.729

36

380886.374

577943.843

16.844

37

380900.604

577934.830

84.202

38

380971.810

577889.890

33.680

39

381000.292

577871.914

33.681

40

381028.774

577853.937

16.840

41

381043.014

577844.948

16.840

42

381057.255

577835.960

33.681

43

381085.737

577817.983

16.844

44

381099.970

577808.976

16.632

45

381113.700

577799.590

7.081

S(1 )=2906.80 mp P=

=709.764m^certificat’


§Seria:ROBZ-FNr.:


ENGtWEEHlNGS.R.L.^


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.3 88/10.10.2013 privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest»

A

In vederea derulării si implementării proiectului «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest» se impune exproprierea pentru cauză de utilitate publică a unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în vecinătatea drumurilor de exploatare existente ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

Al

In vederea realizării proiectului „Realizare drum acces Parc Municipal Vest” a fost elaborată documentația tehnică și, prin H.C.L.nr.385/30.09.2013, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții.

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, precum și de Normele metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011.

în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, în vederea realizării lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri de interes local, expropriatorul are obligația de a aproba, prin hotărâre a autorității administrației publice locale, amplasamentul lucrării și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator, pe baza unui raport de evaluare și termenul în care acestea se virează în conturile care vor fi puse la dispoziția proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Prin Hotărârea nr.388/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat declanșarea Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest», conform celor menționate mai sus. Cu ocazia întocmirii notificărilor către proprietarii ce urmează sa fie expropriați s-a constatat faptul că situația juridica a unor loturi nu mai corespunde realitatii. Ca

atare, a fost necesară refacerea Anexelor la hotararea menționata, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.                         ff §■

Față de cele prezentate, înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești^ spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre privind modificareaJHbțgrarii nr.388/10.10.2013 privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest».

PRIMAR

IULIAN BADESCU

Pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și sporirea siguranței în circulația rutieră, municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Reparații și Investiții Drumuri, intenționează realizarea obiectivului de investiții „Drum acces Parc municipal Ploiești Vest”.

In vederea realizării acestui proiect a fost elaborată documentația tehnică și, prin H.C.L.nr.385/30.09.2013, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare drum acces Parc Municipal Vest”.

Drumul prin care se va realiza accesul către parc face parte din sistemul de circulație propus prin PUZ Cartier Mitică Apostol și va trebui să țină cont de traseul autostrăzii, modernizarea străzii Mărășești, pasajul pe sub calea ferată București-Brașov și viitoarele investiții de utilitate publică din această zonă.

în prezent terenul este viran, neamenajat, cu pante foarte mici, structura existenta fiind din pământ și piatră spartă. Drumul propus spre modernizare va asigura traficul autovehiculelor de tip autoturisme, vehicule de intervenție și transport marfa.

In conformitate cu prevederile art.7, litc) din Legea nr.213 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, una din modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate publică este exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Prin Hotărârea nr. 112/2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Studiul de Prefezabilitate pentru proiectul „Realizarea drumului de acces către Parcul municipal Ploiești Vest” in vederea inițierii procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică. în vederea derulării și implementării proiectului se impune necesitatea exproprierii pentru cauza de utilitate publică a unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în vecinătatea drumurilor de exploatare existente.

Procedurile de expropriere sunt cele prevăzute de Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, precum și de Normele metodologice de aplicare a acestei legi.


autorității administrației publice locale, amplasamentul lucrării și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele Agenției I Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator, pe baza unui raport de evaluare și termenul în care acestea se virează în conturile care vor fi puse la dispoziția proprietarilor de imobile.

Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Suma globală estimată ce se va acorda ca justă despăgubire, din bugetul municipiului Ploiești, pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării «Realizare drum acces Parc Municipal Vest» și va fi virată în 30 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii în contul nr. R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea nr.3 88/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat declanșarea Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest», conform celor menționate mai sus. Cu ocazia întocmirii notificărilor către proprietarii ce urmează sa fie expropriați s-a constatat faptul că situația juridica a unor loturi nu mai corespunde realitatii. Ca atare, a fost necesară refacerea Anexelor la hotararea menționata, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.

Direcția Tehnic Investiții                    Direcția Relații Internaționale

Director Executiv,                              Director Executiv,

MihaelaJAMANDI

SefKR.I.D.


Milena PERPELEA


SqTS.R.I

Daniel DO


Direcția de Gestiune Patrimoniu

DirectonE^eCutiv, Florin PBI^XCHE


Direcția Economică

Director,


i Nicoleta CRĂCIUNOIUDirecția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte

Director, Simohh ALBU


ALBU
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE 5  POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OfâRAȚIUNI COMERCIALE                   jx

RA_PO_R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 388/10.10.2013 privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local « Realizare drum de acces Parc Municipal Ploiești Vest»SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data:        //'    ,/?


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CC MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 388/10.10.2013 privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local « Realizare drum de acces Parc Municipal Ploiești Vest»

si a emis :COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 388/10.10.2013 privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local « Realizare drum de acces Parc Municipal Ploiești Vest»

si a emis:

eyy/jS
Data: