Hotărârea nr. 436/2013

Hotãrârea nr. 436 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 / 2005 privind repartizarea de locuinte sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 436 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

ținând seama de Procesul - Verbal al Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din 05.11.2013;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a ), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 6 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale rămân neschimbate.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 noiembrie 2013.
La Hotărârea nr:__________

Rafinorilor, nr. 13

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

1.

Chelaru Iulia

25+26, în suprafață de 42,9 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit disponibilă în urma eliberării acesteia de către chiriașul Iamandi Narcis.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire Locuințe


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Dispoziția nr. 7795 / 23.10.2003 administrarea locuințelor sociale și toată activitatea conexă a fost preluată de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Imobilul cu destinația de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13 este compus dintr-un număr de 80 unități locative, în care locuiesc pe bază de contract de închiriere un număr de 76 familii. Unitățile locative sunt formate din 80 de camere în suprafață de 21,45 mp. fiecare; dependințele ( bucătărie, grupuri sanitare ) sunt în folosință comună.

Prin cererea nr. 4836 / 16.05.2013 d-na Chelaru Iulia, chiriașă a imobilului de locuințe sociale situat în str. Rafinorilor, nr. 13, camera numărul 39 ( în suprafață de 21,45 mp.) a solicitat mutarea în unitatea locativă numărul 25+26 (în suprafață de 42,9 mp. ) din același imobil. Precizam faptul că unitatea locativă numărul 25+26 a devenit disponibila în urma eliberării acesteia de către chiriașul Iamandi Narcis.

D-na Chelaru Iulia s-a născut în orașul Vălenii de Munte, la data de 13.08.1971, este căsătorită cu dl. Chelaru Ion, în vârstă de 45 ani și au împreună 2 copii minori, Chelaru Andrei, în vârstă de 17 ani și Chelaru Irina Elena, în vârstă de 13 ani.

Anexa 1 pct. B din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată prevede exigențele privind suprafețele minimale pe care trebuie să le îndeplinească o locuință socială raportată la numărul de persoane aflate în componența unei familii.


familie compusă din trei persoane, o suprafață utilă de 66 mp., pentru o fami 1 ie de^gafcfe persoane, o suprafață utilă de 74 mp., pentru o familie compusă din cinci persoane, o suprafață utilă de 87 mp., pentru o familie de șase persoane, o suprafață utilă de 93 mp., pentru o familie de șapte persoane o suprafață utilă de 107 mp., pentru o familie de opt persoane, o suprafață utilă de 110 mp.

Prin suprafață utilă în sensul legii se înțelege suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor și cuprinde: cameră de zi, dormitoare, băi, WC, duș, bucătărie, spații de depozitare și de circulație din interiorul locuinței.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a analizat cererea d-nei Chelaru Iulia. Punctul de vedere al Comisiei se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL,

inu


Ion Da/n DinuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR, Simona Albu


Albuactualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin cererea nr. 4836 / 16.05.2013 d-na Chelaru Iulia, chiriașă a imobilului de locuințe sociale situat în str. Rafinorilor, nr. 13, camera numărul 39 ( în suprafață de 21,45 mp. ) a solicitat mutarea în unitatea locativă numărul 25+26 (în suprafață de 42,9 mp. ) din același imobil. Precizam faptul că unitatea locativă numărul 25+26 a devenit disponibilă în urma eliberării acesteia de către chiriașul Iamandi Narcis.

D-na Chelaru Iulia s-a născut în orașul Vălenii de Munte, în data de 13.08.1971, este căsătorită cu dl. Chelaru Ion, în vârstă de 45 ani și au împreună 2 copii minori, Chelaru Andrei, în vârstă de 17 ani și Chelaru Irina Elena, în vârstă de 13 ani.

Anexa 1 pct. B din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată prevede exigențele privind suprafețele minimale pe care trebuie să le îndeplinească o locuință socială raportată la numărul de persoane aflate în componența unei familii. Astfel suprafețele minimale pe care trebuie să le îndeplinească o locuință socială raportată la numărul de persoane aflate în componența familiei sunt următoarele: pentru o familie compusă dintr-o singură persoană legea prevede o suprafață utilă de 37 mp., pentru o familie compusă din două persoane, o suprafață utilă de 52 mp., pentru o familie compusă din trei persoane, o suprafață utilă de 66 mp., pentru o familie de patru persoane, o suprafață utilă de 74 mp., pentru o familie compusă din cinci persoane, o suprafață utilă de 87 mp., pentru o familie de șase persoane, o suprafață utilă de 93 mp., pentru o familie de șapte persoane o suprafață utilă de 107 mp., pentru o familie de opt persoane, o suprafață utilă de 110 mp.

Prin suprafață utilă în sensul legii se înțelege suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor și cuprinde: cameră de zi, dormitoare, băi, WC, duș, bucătărie, spații de depozitare și de circulație din interiorul locuinței.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit, a analizat cererea d-nei Chelaru Iulia și a avizat în mod favorabil solicitarea petentei.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,

George Pană ZNA Marcian Cosma

Robert Ionuț Viscan Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru Petrescu

PROCES - VERBALla ședință Comisiei nr. 5 protecție și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din

data de 05.11.2013Comisia nr. 5 protecție și asistență socială, ordine publică, libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în următoarea coii

Președinte: George Pană

Membrii:

Marcian Cosma

Robert Ionuț Viscan v Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru Petrescu

ORDINEA DE ZI:

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

  • 1) Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale.

  • 2) Cererea d-lui Militaru Androne, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in str.

Al. Catinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 19. Precizam ca, in cadrul ședinței din data de

  • 22.10.2013, s-a propus mutarea acestei familii in camera 60 din același imobil, cu condiția solicitării in scris de către familia Androne a acestei unitati locative.

Familia Androne a depus la Registratura A.S.S.C. Ploiești cererea nr. 10870 /

  • 24.10.2013, prin care refuza mutarea in unitatea locativa numărul 60.

  • 3) Informare cu privire la familia Tenea Antoneta, chiriașa a imobilului de locuințe sociale situat in str. Al. Catinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 49 legat de respectarea normelor de conviețuire in imobil.

  • 4) Cerere internare in cămin pentru persoane vârstnice - Grosu Ana -Maria.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

  • 1. Cu privire la imobilul situat in str. Iuliu Maniu nr. 10.

Imobilul situat in Ploiești, strada Iuliu Maniu nr. 10 are regim de proprietate mixta, municipiul Ploiești deține in proprietate 5 unitati locative. Doua dintre acestea sunt deținute de către chiriașii Dumitru Ion si Ilie Vasile avand contractele de inchiriere valabile, trei sunt spatii libere.

Doamna Aldea Nicoleta deține in proprietate locuința situata la adresa măi sus amintita in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 978-N/20.03.1997.D@ doamna Aldea deține cu chirie o cota parte din terenul-curte, in suprafața


Domnul Dumitru Ion deține in baza contractului de/f 14257/11.08.2009, spațiul cu destinația de locuința format din trei camere^n/l^^BăM^  10,18 mp, 10,80 mp si 8,06 mp) si dependințe (bucătărie-8,10 mp,  mp) in indiviziune cu Ilie Vasile si teren-curte in suprafața de 16,53 mp^I&'gpiârac.t&de inchiriere figurează inscrise patru persoane.

Domnul Ilie Vasile deține in baza contractului de inchiriere nr. 17133/01.10.2009, spațiul cu destinația de locuința format dintr-o camera in suprafața de 8,64 mp si dependințe (bucătărie-1,5 8 mp, hol-0,94 mp, WC-0,15 mp) in indiviziune cu Dumitru Ion si teren-curte in suprfata de 5,64 mp. In contractul de inchiriere figurează inscrisa o singura persoana.

Imobilul situat in Ploiești, strada Iuliu Maniu nr. 10, a făcut obiectul notificării formulata de moștenitorii fostului proprietar in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, Conform Procesului-verbal nr. 66, Comisia a stabilit dreptul petentilor de a beneficia de restituirea in natura a imobilului solicitat, cu condiția rambursării despăgubirilor incasate, actualizate la zi. Pana in prezent nu a fost emisa Dispoziția de restituire.

Facem precizarea ca întregul imobil situat in strada Iuliu Maniu nr. 10, se afla intr-o stare avansata de degradare. Potrivit fisei clădirii aflata la dosarul tehnic al imobilului rezultat ca anul construcției imobilului este 1890. Având

in vedere acest aspect, acest imobil a fost inclus in lista imobilelor ce urmeaza a fi expertizate.

Potrivit notei de constatare incheiata in datele de 20.08.2012, 20.09.2013 si in data de 23.10.2013 de către Compartimentul Valorificare Patrimoniu, Dirigentie si Urmărirea in Timp a Construcțiilor, la solicitarea fam. Dumitru si a dnei Aldea Nicoleta, a reieșit ca imobilul nu mai prezintă siguranța in exploatere fapt pentru care se impune evacuarea urgenta a chiriașilor si expertizarea imobilului in regim de urgenta.

  • 2. Cu privire la imobilul situat in str. Văleni nr. 24.

Imobilul situat in Ploiești, strada Văleni nr. 2 are regim de proprietate mixta, municipiul Ploiești deține in proprietate 2 unitati locative amplasate pe garajele ce au fost restituite proprietarului. Una dintre acestea este deținuta de către chiriașa Balasica Anca Daniela care deține in baza contractului de inchiriere nr. 21646/28.01.2011, valabil pana la data de 27.01.2016, spațiul cu destinația de locuința format dintr-o camera in suprafața de 12,90 m.p. si dependințe exclusive in de 25,03 m.p (bucătărie -10,81 m.p., hol - 3,00 m.p., hol 9,40 m.p. si baie - 1,82 m.p.)

Celalalt spațiu cu destinația de locuința este liber .

In urma verificării in teren a aspectelor legate de starea fizica a construcției intocmita de către Compartimentul Valorificare Patrimoniu, Dirigentie si Urmărirea in Timp a Construcțiilor si a notei de constatare incheiata in data de 13.09.2013 a rezultata

faptul ca imobilul nu mai prezintă siguranța in exploatere fapt pentru cff^se^ynpune evacuarea urgenta a chiriașilor si expertizarea imobilului in regim d^m^ntas^^suri de punere in siguranța.                                          ff Cfg—-i

Facem precizarea ca intregul imobil situat in strada Văleni             a jin<-o

stare avansata de degradare.                                        Vr?

Potrivit adresei nr. 944/13.09.2013 a Serviciului Juridic Con^o^^i^Octe a rezulta t faptul ca pe rolul Judecătoriei Ploiești s-a aflat dosarul nr. 4105/281/2012, avand ca obiect accesiune imobiliara. Prin sentința civila nr. 5772/28.03.2013 Judecătoria Ploiești a respins acțiunea formulata de reclamantii Stanescu Cătălin si Bunea Constantin in contradictoriu cu Municipiul Ploiești, ca neintemeiata.                   w

împotriva acestei sentințe au formulat recurs Stanescu Cătălin si Bunea Constantin, primul termen de judecata Tribunalul Prahova in acest dosar

(recurs ) a fost la data de 29.10.2013 .

3 . Urmare prezentării la audienta susținuta de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu precum si a cererii nr. 17720/21.10.2013 doamnei Niculescu Laura din Ploiești, str. Munteniei nr. 24 prin care solicita repartizarea unei locuințe de necesitate intrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriași nu mai prezintă siguranța in exploatare.

Doamna Niculescu Laura deține in baza contractului de inchiriere nr. 377/15.03.2012 spațiul situat in str. Munteniei nr. 24 compus din 2 camere in suprafața de 18,75 m.p. si dependințe in suprafața de 13,87 m.p. In contractul de inchiriere figurează inscrisi 8 membrii de familie(titular, 4 copii din care 3 majori si un minor si 3 nepoți minori).

Acest caz a mai fost supus atenției in ședințele din data de 02.08.2012 si 03.09.2012 care a hotarat expertizarea de urgenta acestui imobil sens in care s-a solicitat Direcției Tehnic Investiții urgentarea procedurilor de expertizare a imobilelor proprietatea municipiului Ploiești iar in ședințele din data de 03.09.2012, 03.10.2012 si 19.11.2012 comisia a propus amanarea dezbaterii acestei situații pana la identificarea unui spațiu adecvat de mutare a familiei Niculescu intr-o alta locație. In ședința din data de 03.12. 2012 Comisia a propus repartizarea camerelor 10 si 12 din Căminul str. Rafinorilor către familia Niculescu. In acest sens doamna Niculescu Laura a fost notificata prin adresa nr. 222/07.01.2012 ca in termen de 5 zile sa ne comunice opțiunea privind repartizarea spațiului insa pana la data de 18.01.2013 nu si-a exprimat in scris opțiunea.

De asemenea, în ședința din data de 23.01. 2013 Comisia a propus repartizarea spațiului situat in str. Troienelor nr. 9, bl. 43B, ap. 2. In acest sens doamna Niculescu Laura a fost notificata prin adresa nr. 260/29.01.2013 ca in termen de 5 zile sa ne comunice opțiunea privind repartizarea acestui spațiu. Ca răspuns la notificarea noastra doamna Nicolescu isi exprima refuzul privind repartizarea spațiului motivat de faptul ca locuința este insuficienta comparativ cu numărul membrilor de familie.

In ședința din data de 27.06.2013 s-a stabilit repartizare ap.31 din bloc 17A, str. Industriei, d-nei Niculescu Laura, s-a emis Hotararea Consiliului Local nr.238/27.06.2013 prin care s-a stabilit destinația de locuința de necesitate si s-a aprobat repartizarea locuinței. Prin adresa nr. 13622/13.08.2013 d-na Niculescu Laura a renunța


HOTĂRĂȘTE:


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PE

1) Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 / 2005 pricind repartizarea de locuințe sociale si a decis .............................................

2)


Comisia             a             luat             act             si           , a

decis................

4)
Comisia decis......


Ag.....


act


si
$.<0.... .8'.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINEPUBLICĂ,

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚIȚȘL

RECLAM AȚII          O' WW Li

<o'\

v0


•4 „V.               /<-. j

RAPORT


■                                 fj

'w J.

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale

și a constatat:PREȘEDINTE,

George rană

SECRETAR,


Marcian Cosma