Hotărârea nr. 435/2013

Hotãrârea nr. 435 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 435 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

H O T A R AS T E:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 360/30.09.2013 si Hotărârii Consiliului Local 407/25.10.2013

Prezenta rectificare este impusa de:

 • -  art.49 alin. (9) care prevede ca "pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului"..., din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 - Legea finanțelor publice locale;

 • -  adresa nr.48053/16.10.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, referitoare la modificarea “fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013”.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 454.438,34 mii lei se diminuează cu suma de 297,00 mii lei si cheltuielile bugetului local în sumă de 454.938,34 mii lei se diminuează cu suma de 297,00 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.Comisia de buget finanțe, control,

administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Ionesci^

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu

Silviu Sorin Constanții!


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 360/30.09.2013 si Hotărârii Consiliului Local 407/25.10.2013

Prezenta rectificare este impusa de:

 • -  art.49 alin. (9) care prevede ca ”pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului"..., din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 - Legea finanțelor publice locale;

 • -  adresa nr.48053/16.10.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, referitoare la modificarea “fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013”.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 454.438,34 mii lei se diminuează cu suma de 297,00 mii lei, diminuare efectuata conform adresa nr.48053/16.10.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti la “sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor” ( 11.02.02), conform Anexei nr 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 454.938,34 mii lei se diminuează cu suma de 297,00 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 20.139,68 mii lei ramane se majoreaza cu suma de 14,00 mii lei la bunuri si servicii, conform notei de fundamentare al Direcției Relații Internationale -Compartimentului Organizare Evenimente.

  A ■ â

  - prevederea de 117.587,01 mii 4^ ramane îvestitii la


  2. Capitolul „Invatamant

  neschimbata, modificarea constând in modificarea obiectivelor de


active nefinanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a/pipșctiei Tehnic- Investiții anexata.

3. Capitolul „Cultura, recreere și religie” - prevederea de 55.876,55 mii lei se diminuează cu suma de 311,00 mii lei, astfel:

-se diminuează cu suma de 300,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedenti, diminuare determinata de adresa nr.48053/16.10.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti si cu suma de 11,00 mii lei la acțiuni culturale, conform notei de fundamentare al Direcției Relații Internationale - Compartimentului Organizare Evenimente.

4. Capitolul „Asigurări și asistenta sociala ” - prevederea de 35.933,03 mii lei ramane neschimbata, modificările din structura se prezintă astfel:

 • - majorarea cu suma de 52,00 mii lei la la cheltuieli de personal si diminuarea cu aceeași suma la bunuri si servicii crese, modificare produsa in bugetul Centrului Crese, conform HCL 399/25.10.2013, neevidentiata in bugetul local;

 • - majorarea cu suma de 660,00 mii lei la transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • - majorarea cu suma de 440,00 mii lei la asistenta sociala in caz de invaliditate, conform bugetului rectificat al acesteia;

 • - diminuarea cu suma de 1.100,00 mii lei la ajutoare pentru incalzirea locuințelor.

5 . Capitolul „Protecția mediului” - prevederea de 28.318,03 mii lei se majoreaza cu suma de 500,00 mii lei la salubritate, conform adresei Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr.5676/05.11.2013.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Direcția Economica, DIRECTOR,

Nicoleta Craciunoiu


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte

DIRECTOR,

Simona/Ălbu

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 407/25.10.2013

Influente

(+/-)

==mugetare conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

454.438,34

-297,00

454.141,34

2

VENITURI PROPRII

0101

320.155,08

0,00

320.155,08

3

I. VENITURI CURENTE

0002

441.572,30

-297,00

441.275,30

4

A. VENITURI FISCALE

0003

404.267,15

-297,00

403.970,15

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

0,00

160.755,22

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

o?oo]

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22)

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

92.248,65

0,00

92.248,65

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

92.248,65

0,00

92.248,65

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

76.547,92

0,00

76.547,92

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

58.202,75

58.202,75

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

151.263,28

-297,00

150.966,28

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

121.706,00

-297,00

121.409,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

120.553,00

-297,00

120.256,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform

HCL II t

407/25.10.20|ț35

T^revcdcri

J^Jnteetarc A 'țOnform

Veqpicare

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

M}

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,5^

'v V'

378,56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56|

40

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,29

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

29.092,43

0,00

29.092,43

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

22.242,48

0,00

22.242,48

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

12.530,80

12.530,80

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

9.711,68

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.288,38

4.288,38

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

1

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

37.305,15

0,00

37.305,15

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

22.031,20

58

Venituri din dividende

300208

0,00

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

...

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.273,95

0,00

15.273,95

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

0,00

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

0,00

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

10.648,90

0,00

10.648,90

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10.648,90

10.648,90

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare confortn

HCL /*'

407/25.10.2wl 3^

^Prevederi ^/^bugetare . ^/cantorm \ rdciifîcare

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

1- B-

1 O-H

a

w

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

i >. .     L

# 0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

y L* rrjfn

0,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Alte venituri

360250

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

17,22

0,00

17,22

86

Donații si sponsorizări

370201

17,22

17,22

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-69.743,00

-69.743,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

69.743,00

69.743,00

89

Alte transferuri voluntare

370250

90

II, VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,00

0,00

306,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

0,00

306,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

40,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

97

III, OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

99

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

4.921,77

0,00

4.921,77

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

4.921,77

0,00

4.921,77

108

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

4.921,77

0,00

4.921,77

109

A. De capital

0019

4.921,77

0,00

4.921,77

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

115

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi > bugetare conform HCL # £ 407/25.10.2țljl3§

Influente

revederi /bugetare V^ogform \ refcftficare

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

4/

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

■.....

o,oo

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

701,22

701,22

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

4.220,55

4.220,55

121

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

-

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

0,00

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termofîcare

420246

131

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de Ia alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

7.638,27

0,00

7.638,27

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

7.638,27

0,00

7.638,27

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

1.282,93

1.282,93

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

6.355,34

6.355,34

140

Fond de coeziune

45020103

141

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

0,00

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

371.829,30

-297,00

371.532,30

2

I. VENITURI CURENTE

0002

371.829,30

-297,00

371.532,30

3

A. VENITURI FISCALE

0003

404.267,15

-297,00

403.970,15

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conforrtr IICL 407/25.10.20|f3 c

^6 M4'

/

prevederi ./mjgetare \ ^fcorM'orm 'feCtuicare

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

iv"

160.755)22^

W-z

•\ tea

/M.755,22

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

1/1. >

x'1'      ---------------

oj/    0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

""oToo

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

o.ool

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800.00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636.00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

92.248,65

0,00

92.248,65

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

92.248,65

0,00

92.248,65

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

76.547,92

0,00

76.547,92

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

58.202,75

58.202,75

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

151.263,28

-297,00

150.966,28

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

121.706,00

-297,00

121.409,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

120.553,00

-297,00

120.256,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

0,00

378,56

38

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56|

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,29

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

29.092,43

0,00

29.092,43

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

22.242,48

0,00

22.242,48

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conforrii HCL 407/25.10.201^

Prevederi ^.bugetare <»* \onform //rectificare

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

i ■ *** —j t

12-fe

J12.530,80

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.7 iW

W 9.711,68

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.288,38

4.288,38

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

1

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-32.437,85

0,00

-32.437,85

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

22.031,20

57

Venituri din dividende

300208

0,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

1

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-54.469,05

0,00

-54.469,05

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

0,00

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

10.648,90

0,00

10.648,90

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10.648,90

10.648,90

75

Penalîtati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

76

Incasarî din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,00

79

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

80

Taxe speciale

360206

0,00

81

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

83

Alte venituri

360250

0,00

84

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-69.725,78

0,00

-69.725,78

85

Donații si sponsorizări

370201

17,22

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform

HCL  /

407/25.10.201/

*

i^Prevcderi ^pWetare Xanjorm y raftrficare

86

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

{o.

-69.7431

fa#™,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

88

Alte transferuri voluntare

370250

89

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

o,oo

90

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

91

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

92

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

93

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

94

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

95

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

96

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

97

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

98

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

0,00

99

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

100

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

101

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

102

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

103

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

104

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

105

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

106

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

0,00

107

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

108

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

109

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

110

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

111

Subvenții de Ia bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

112

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

82.609,04

0,00     82.609,04

2

I. VENITURI CURENTE

0002

69.743,00

0,00

69.743,00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

69.743,00

0,00

69.743,00

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

69.743,00

0,00

69.743,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

69.743,00

0,00

69.743,00

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

69.743,00

69.743,00

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

11

Alte transferuri voluntare

370250

12

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL  /

407/25.10.201/

ițjJ’rcvcderi

GWctare

JXre^tificare

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306|B

il «0»

! *»06,00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306$Q

■\ râm

#06,00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

4oÂ"

40,00

€, S

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

21

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

încasări din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

28

IV. SUBVENȚII

0017

4.921,77

0,00

4.921,77

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

4.921,77

0,00

4.921,77

30

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

4.921,77

0,00

4.921,77

31

A. De capital

0019

4.921,77

0,00

4.921,77

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri sî regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Fînatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

701,22

701,22

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

4.220,55

4.220,55

43

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prejinantari

4502

7.638,27

0,00

7.638,27

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

7.638,27

0,00

7.638,27

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

1.282,93

1.282,93

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

6.355,34

6.355,34

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

0,00

51

Fond de coeziune

45020103

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 407/25.10.2013

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

55

Fond de coeziune

45020103

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2013 - CHELTUIELI-


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 407/25.10.2013

\\x ’V/?*

InfliientCr-k-

(+/-)

£ oJPrevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

454.938,34

-297,00

454.641,34

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.139,68

14,00

20.153,68

Cheltuieli de personal

10

7.995,00

7.995,00

Bunuri si servicii

20

10.739,02

14,00

10.753,02

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

70,00

70,00

Active nefinanciare

71

1.289,86

0,00

1.289,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-115,74

-115,74

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

16.124,50

0,00

16.124,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

20,00

20,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

774,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

15.260,00

0,00

15.260,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

0,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

4.875,00

4.875,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

0,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.533,00

0,00

8.533,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

0,00

150,00

Dobânzi

30

8.383,00

8.383,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.145,00

0,00

7.145,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.110,00

7.110,00

INVATAMINT

6502

117.587,01

0,00

117.587,01

Cheltuieli de personal

10

92.472,00

92.472,00

Bunuri si servicii

20

16.184,88

16.184,88

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

2.432,50

0,00

2.432,50

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 407/25.10.2013

/W

a^îPrevederi -bugHate conform — rectificare

Burse elevi

991,50

Ml W

W U' i 991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariate

1.441,00

<     #1.441,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-58,63

-58,63

Active nefinanciare

71

6.036,46

6.036,46

L.

SANATATE

6602

8.871,68

0,00

8.871,68

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii

20

1.198,00

1.198,00

Transferuri către instituții publice

51

3.054,73

0,00

3.054,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.300,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefînanciare

71

1.298,95

1.298,95

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.876,55

-811,00

55.065,55

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.373,00

-811,00

3.562,00

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,83

-800,00

695,83

acțiuni culturale

1.243,17

-11,00

1.232,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.802,00

0,00

23.802,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

9.142,00

9.142,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Finanțare- proiecte PID

56

7.415,16

7.415,16

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.448,00

0,00

8.448,00

Asociația "Lupii Galbeni 2012"(sustinerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

448,00

448,00

Active nefinanciare

71

13.334,22

13.334,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,83

-1.495,83

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

35.933,03

0,00

35.933,03

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

52,00

6.083,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

52,00

1.532,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.897,55

-52,00

1.845,55

reparații crese pmp)

0,04

0,04

bunuri si servicii restituiri an precedent

22,11

22,11

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

634,00

-52,00

582,00

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

660,00

14.333,00

Finanțare- proiecte PID

56

2.220,52

2.220,52

Asistenta sociala- total din care:

57

11.085,00

-660,00

10.425,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

440,00

9.222,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 407/25.10.2013

InfluerîîeC^

II          Ifr

^J^re^ederi bugețaritefonform

\ frl

Ajutoare pentru locuințe

178,00

Ifâ

W/ fe'ts.00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

2.100,00

ws

fW/ Jîl./00,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

-V

\\/

25,00

Active nefinanciare - din care:

71

1.048,14

o,ofi

1.048,14

Active nefinanciare

1.042,14

1.042,14

Active nefinanciare (CRESA)

6,00

6,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

60.549,43

0,00

60.549,43

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,001

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.300,00

8.300,00

Active nefînanciare

71

25.809,93

6,00

25.809,93

Active nefinanciare

24.529,93

24.529,93

Active nefinanciare (SGU)

1.280,00

1.280,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28.318,03

500,00

28.818,03

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

500,00

24.232,00

Salubritate

22.200,00

500,00

22.700,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefinanciare total din care:

71

4.586,03

0,00

4.586,03

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

06

4.586,03

4.586,03

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

31.600,00

0,00

31.600,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

31.600,00

31.600,00

TRANSPORTURI

8402

64.260,43

0,00

64,260,43

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi

9.000,00

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

33.000,00

33.000,00

Finanțare- proiecte PID

56

2.435,77

2.435,77

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

Active nefînanciare

70

17.311,66

0,00

17.311,66

Active nefinanciare

71

17.191,66

17.191,66

Active nefînanciare

72

120,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

371.829,30

-297,00

371.532,30

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.688,28

14,00

18.702,28

Cheltuieli de personal

10

7.995,00

7.995,00

Bunuri si servicii

20

10.739,02

14,00

10.753,02

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

70,00

70,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 407/25.10.2013

4 yț^țjevederi conform gj rectificare

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-115,74

11 r-

ffl Ifr f -115,74

VÂ W

%

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

16.054,50

16.054,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

20,00

20,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

774,50

Rambursări de credite - total din care:

81

15.260,00

0,00

15.260,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

0,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

4.875,00

4.875,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

0,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.533,00

0,00

8.533,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

0,00

150,00

Dobânzi

30

8.383,00

8.383,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.145,00

0,00

7.145,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.110,00

7.110,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

INVATAMINT

6502

111.459,75

0,00

111.459,75

Cheltuieli de personal

10

92.472,00

92.472,00

Bunuri si servicii

20

16.184,88

16.184,88

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

2.432,50

0,00

2.432,50

Burse elevi

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale

1.441,00

1.441,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-58,63

-58,63

SANATATE

6602

7.572,73

0,00

7.572,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii

20

1.198,00

1.198,00

Transferuri către instituții publice

51

3.054,73

0,00

3.054,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.300,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

35.127,17

-811,00

34.316,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.373,00

-811,00

3.562,00

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,83

-800,00

695,83

acțiuni culturale

1.243,17

-11,00

1.232,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.802,00

0,00

23.802,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 407/25.10.2013

Influ^ntc^C

llnîi

M XX. • bugehrAiform wrr

Club Sportiv Municipal

9.142,00

\&\ im

w// $9,$42,00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.448,00

«^A$^8.448,00

eh. Asociat SC FC Petrolul

8.000,00

-

8.000,00

reparații unitati de cult

448,00

448,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,83

-1.495,83

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

32.664,37

0,00

32.664,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

52,00

6.083,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

52,00

1.532,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.897,55

-52,00

1.845,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

634,00

-52,00

582,00

reparații crese (pmp)

0,04

0,04

bunuri si servicii restituiri an precedent

22,11

22,11

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

660,00

14.333,00

Asistenta sociala- total din care:

57

11.085,00

-660,00

10.425,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

440,00

9.222,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

2.100,00

-1.100,00

1.000,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.739,50

0,00

34.739,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00|

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.300,00

8.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23.732,00

500,00

24.232,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

500,00

24.232,00

Salubritate

22.200,00

500,00

22.700,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

31.600,00

0,00

31.600,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

31.600,00

31.600,00

TRANSPORTURI

8402

44.513,00

0,00

44.513,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi

9.000,00

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

33.000,00

33.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 407/25.10.2013

S §1

zs=^Prevederi tmgțiare conform reificare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

81.109,04

W l/sj.109,04

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

1.451,40

VĂ tw

®     $1.451,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefinanciare

71

1.289,86

t

1.289,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefînanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social)

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

6.127,26

0,00

6.127,26

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Active nefînanciare

71

6.036,46

6.036,46

6602

1.298,95

0,00

1.298,95

Active nefinanciare

71

1.298,95

1.298,95

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

20.749,38

0,00

20.749,38

Finanțare- proiecte PID

56

7.415,16

7.415,16

Active nefinanciare

71

13.334,22

13.334,22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

1.268,66

0,00

1.268,66

Finanțare- proiecte PID

56

220,52

220,52

Active nefinanciare

71

1.048,14

1.048,14

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

25.809,93

0,00

25.809,93

Active nefînanciare - din care:

71

25.809,93

0,00

25.809,93

Active nefînanciare

24.529,93

24.529,93

Active nefînanciare SGU

1.280,00

1.280,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

4.586,03

0,00

4.586,03

Active nefînanciare

71

4.586,03

4.586,03

TRANSPORTURI

8402

19.747,43

0,00

19.747,43

Finanțare- proiecte PID

56

2.435,77

2A35,11

Active nefînanciare

71

17.191,66

17.191,66

Active financiare (participare Ia capitalul social)

72

120,00

120,00


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești*• riUNICiPiuL PLCnEcn i

ÎNREGISTRARE

017801


2 2 O CT. 2)13


Str. AureI\VJ Ploiești -Tel: 0244 /'ÎC Fax: 0244 / 513: Municipiul / Orașul / Comuna

In atentia

: Domnului / Doamnei Primar^

Referitor

: Rectificare buget local prin aplicarea prevederilor Deciziei            .

Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 4983/16.10.2013 -------------

D        Data

De la

: 16.10.2013

: Director General

Domnul Daniel Cristian Petre

Nr. înregistrare

: 48053


Alăturat va transmitem “Fisa cu Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 - nr. de înregistrare 8582/16.10.2013” care cuprinde sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe trimestre, modificate conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 4983/16.10.2013 (publicata pe site-ul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești).

Va rugam sa procedați de urgenta la modificarea bugetului local in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, prin care primarul Unitatii Administrativ Teritoriale emite Dispoziție, după care aceasta va fi supusa aprobării in prima ședința a Consiliului Local, urmând sa transmiteți cate un exemplar la Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care aparțineți.
Elaborat: Ion Chircu - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiesti/adresa transmitere fisa buget pentru aplicare Decizie 4983 / .............. “Pagina 1"din 1                                        ”


DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Nr. 8582/16.10.2013


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013 CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 4983/16.10.2013 PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                        502

mii lei

I - Buget inițial     :d. Legea bugetului de stator. 5/21,02,2013,Scrisoarea M.F.P.nr.350600/21.03.2013, Dedzla Directorului Executiv nr. 119/21.03.2013,Hotarare Consiliul Județean nr.36/f6.03.2013


II - Rectificări: Decizie 160/11,04,2013, 185/22,04,2013, 189/24,04,2013, 288/31,05,2013, 376/29,07,2013, 382/01,08,2013, 891/05,08,2013, 915/12.08,2013, 3301/14,08,2013, 3332/21,08,2013, 3587/04,09,2013. 4480/27,09,2013, 4714/03,10,20 Hi - Buget rectificat

Nr. crt.

INDICA TOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod

an 2013

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

1

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

II

0,00

III

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

04.02.04

1*

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

II

0,00

-8,00

8,00

III*

425,00

79,00

110,00

102,00

134,00

425,00

79,00

110,00

102,00

134,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL

11.0Z01

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

11.02.02

1

119.591,00

27.781,00

30.012,00

27.514,00

34.284,00

II

665,00

-1.168,00

1.833,00

III

120.256,00

27.781,00

30.012,00

26.346,00

36.117,00

chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preunîv. de stat

88.973,00

20.392,00

22.051,00

19.403,00

27.127,00

cheltcfart 104 al. 2, lit. b)-e) din Legea Ed Nat nr. 1/2011

14.809,00

3.203,00

3.462,00

3.166,00

4.978,00

hotarari judecat pt plata salarii instit înv preuniv de stat

4.808,00

1.118,00

1.200,00

1.106,00

1.384,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

10.559,00

2.810,00

3.027,00

2.413,00

2.309,00

alte chelt. cf. art.5 aii. (3),Legea 5/21.02.2013

1.107,00

258,00

272,00

258,00

319,00

5

Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0,00

11

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.06

1*

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

II

0,00

III*

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

153,00

60,00

38,00

38,00

17,00

1.000,00

1.000,00

7

Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural prin Hotarare a Guvernului României

11.02.07

1

0,00

II

0,00

UI

0,00

0,00

0,00

0,0%

7             o,oo'


__

Z&cs^ A

Pentru instituțiile subordonate se vor faceComăntcari aferentemsurselor alocate, acestea urmând sa întocmească bugete proptii de venituri si cheltuieli.

UJ Q        /         T3 co\

//Cornelia Văduvul
DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Compartimentul Organizare Evenimente


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


EVENIMENTE CULTURALE

1. Sărbătorile de Iarnă

Ca în fiecare an, în luna decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vor avea loc numeroase activități culturale, precum și manifestări specifice sărbătorilor naționale.

Astfel, pe scena amenajată în pasajul pietonal, începând cu 29 noiembrie, vor evolua peste 1000 de copii, elevi, studenți, tineri, organizați în ansambluri, trupe, formații, etc.

în ajun de Moș Nicolae, vor fi aprinse luminile în Ploiești; cu această ocazie, cât și de Anul Nou, vor avea loc concerte și focuri de artificii.

Pentru aceste activități, cât și pentru alte evenimente neprevăzute, este necesară completarea bugetului cu suma de 113.000 lei, după cum urmează:

 • -  Din contul 67.02, poziția 9: Parteneriat multilateral Comenius - Shape -suma de 3000 lei,

 • -  Din contul 67.02, poziția 10: Zilele Orașului Ploiești - suma de 2000 lei,

 • -  Din contul 67.02, poziția 14: Activități în perioada verii - suma de 35.000 lei,

 • -  Din contul 67.02, poziția 16: Festivalul Interetnic din România - suma de 60.000 lei,

 • -  Din contul 67.02, poziția 17: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice -sumade 5.000 lei,

 • -  Din contul 67.02, poziția 25: Activități sportive - suma de 5.000 lei,

 • -  Din sponsorizări, conform O.P. 229/13.05.2013 - suma de 3.000 lei, de la S.C. Johnson Controls S.R.L. Ploiești.

2. Semicentenar Paul Constantinescu

în luna decembrie, va avea loc comemorarea semicentenarului marelui muzician Paul Constantinescu prin editare de cărți, medalii omagiale și alte activități.

în aceeași perioadă, vor fi premiați și câștigătorii Concursului Național de Interpretare a Muzicii Clasice “Paul Constantinescu” - ediția a XIX-a.


Inițial a fost prevăzută în bugetul pe anul 2013 al con (poziția 21) suma de 15.000 lei, după cum urmează:

 • -  Din contul 67.02, poziția 26 (Club AES) - 10.000 lei și

 • -  Din contul 67.02, poziția 25 (Activități spotive) - 5.000 lei.

3. Bienala Internațională de Gravură Contemporană “ ediția a X-a

Cu această ocazie, Primăria Municipiului Ploiești acordă, ca și la edițiile precedente, un premiu în valoare de 500 euro (aprox. 2.300 lei + impozit).

Având în vedere că această acțiune nu a fost prevăzută în bugetul pe 2013, vă rugăm să aprobați transferarea sumei de 3.000 lei de la poziția 27 (Club ARGO).

4. Revelionul Pensionarilor

Se alocă din contul 67.02, poziția 17: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice suma de 15.000 lei, necesară pentru organizarea “Revelionului Pensionarilor”.

5. Film de prezentare a municipiului Ploiești, realizat în scopul promovării imaginii orașului.

Se transferă din contul 67.02, poziția 17: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice suma de 14.000 lei, în contul 51.02, poziția 5: Promovarea imaginii municipiului Ploiești.

Director, Milena PerpeleaȘef Serviciu

Daniela ConstanțiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Compartimentul Organizare Evenimente

TOTAL COMPARTIMENT : 146.000 lei

Cont 51.02

BUGET PE ANUL 2013


Vizat,

Iulian BădescuNR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA

(PERIOADA)

PREVEDERE CF. HCL 142/ 8.04.2013

JUSTIFICARE

INFLUENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1.

Steaguri, fanioane, cocarde

Pe parcursul anului

20.000 lei

Bugetul reprezintă steagurile de arborat pe parcursul anului cu ocazia Sărbătorilor Naționale, a Zilelor Ploiestiului, de către Primărie și diverse instituții subordonate,

20.000 lei

fanioanele oferite mebrilor delegațiilor ce vin la sediul Primăriei Municipiului Ploiești. Steaguri și cocarde ce vor fi oferite ploieștenilor cu ocazia Zilei Naționale a României

r-j N'

_2.

Rame, paspartou

Pe parcursul anului

4.000 lei

Bugetul reprezintă:

paspartuurile și ramele achiziționate pentru confecționarea de diplome, oferite pe parcursul anului, cu diferite ocazii (cetățeni de onoare, olimpici, concursurile desfășurate de Ziua Copilului sau Zilele Orașului Ploiești, pensionari, alte ocazii).

4.000 lei

3.

Aranjamente florale

Pe parcursul anului

12.000 lei

Bugetul reprezintă: aranjamentele florale (coroane, jerbe, buchete, coduri, etc.) depuse sau oferite cu ocazia:

 • •  Sărbătorilor Naționale,

 • •  diferitelor ceremonii organizate în cadru festiv,

 • •  spectacolelor desfășurate la Teatru și Filarmonică, etc,

 • •  ale altor sărbători

 • •  aniversărilor și comemorărilor

zilelor de naștere și trecere în neființă a unor personlalități: poeți,     actori,     dramaturgi,

compozitori, etc precum și cetățenilor    de    onoare    ai

municipiului.

12.000 leiBugetul reprezintă sacoșele în care vor fi oferite obiectele de promovare a imaginii municipiului Ploiești, pe parcursul anului, membrilor diferitelor delegații ce vin la Primăria Municipiului Ploiești, din țară, orașe înfrățite, de la ambasade, etc.

De asemenea, vor fi oferite de către reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești la întâlniri desfășurate în țară și în străinătate.

Bugetul reprezintă

• obiecte destinate promovării imaginii municipiului Ploiești (pinuri, metope cu imagini ale Ploieștiului, plachete cu stema municipiului Ploiești, obiecte tradiționale, albume, pliante, CD-uri de prezentare a municipiului, etc.)

- Obiectele sunt oferite pe parcursul anului membrilor diferitelor delegații ce vin la Primăria Municipiului Ploiești, din țară, orașe înfrățite, de la ambasade, la întâlniri desfășurate în țară și în străinătate, cetățenilor de onoare precum și cu alte ocazii


festive.

 • •  Cheltuieli      ocazionate      de

deplasările în țară și străinătate ale delegațiilor Consiliului Local și Primăriei Municipiului Ploiești.

 • •  Cheltuieli efectuate cu ocazia vizitelor delegațiilor străine si a invitatilor Primăriei.

6.

TOTAL

146.000 lei

+14.000 lei

160.000 lei
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Compartimentul Organizare Evenimente


Cont 67.02BUGET PE ANUL 2013

Rectificat conform HCL_______


NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA

(PERIOADA)

PREVEDERE

CF. HCL 288/ 28.08.2013

JUSTIFICARE

INFLU ENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTI FICARE

1

Trim I

Ziua naționala a culturii

15 ianuarie

2.000 lei

Bugetul reprezintă cost masa      invitați      la

manifestarea dedicate zilei culturii     (academicieni,

persoane oficiale).

2.000 lei

2

Trim I

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu, ediția a IV-a

14 - 17 martie

5.000 lei

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de

5.000 lei

' 'Afiiac

// -A e*-'------
3 Trim I


Lebădă de cristal


23 martie


2.500 lei


Trim 1


Festivalul

Internațional de Poezie "Nichita Stănescu", ed. a-XXV-a


29 - 31 martie


34.000 lei


Trim II


Olimpiada Naționala de psihologie si pedagogie


01 - 05 aprilie


6.900 lei


Primăria Ploiești__________

Concurs regional de dans clasic si contemporan, adresat copiilor. Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești__________

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic, prilejuita de implinirea a 80 de ani de la nașterea lui Nichita Stanescu.

 • - Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita"

 • - Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie si Premiul pentru Opera Omnia)

 • - Bursa Nichita Stanescu

 • - Medalie omagiala

 • - Prestație artistica spectacol (Ion Caramitru si alti artiști)

 • - Cheltuieli neprevăzute Concurs național, sub egida Ministerului Educației Educației, in parteneriat cu Primăria Ploiești. Banii alocați vor


2.500 lei


34.000 leiasigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești

6

Trim II

Concurs inter-regionaF'Științe și tehnologii", ediția a IlI-a Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu"

01-04 aprilie

3.000 lei

Premii oferite câștigătorilor.

3.000 lei

7

Trim III

Eurodans

25 - 28 aprilie (septembrie)

8.000 lei

Festival - concurs internațional de arta coregrafica. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești

8.000 lei

8

Trim II

Saptamana de Excelenta pentru Elevi, ediția a XH-a

Prima jumătate a lunii mai

43.100 lei

Premierea tinerilor, câștigători ai olimpiadelor la nivel național, organizate sub egida Ministerului Educației, precum si a altor concursuri

43.100 lei

9

Trim III

Parteneriat multilateral Comenius - Shape

(Ministerul

20 - 26 mai

10.500 lei

Bugetul reprezintă asigurarea transportului la obictivele turistice

-3.000

4
Educației Naționale, Primăria Ploiești, Școala « Mihai Eminescu »)

menționate in proiect, pentru cei 50 de elevi si 40 cadre didactice din Romania si tarile partenere.

10

Trim II

Zilele Orașului Ploiești

Mai - iunie

312.000 lei

Bugetul reprezintă:

 • -  Cazare și masă oaspeți

 • -  Concerte    muzică

populară, teatru de revistă,

 • -  Spectacole artificii

 • -  Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.

 • -  Cheltuieli neprevăzute

-2.000

310.000 lei

11

Trim II

Copilăria inunda batranul bulevard

1 iunie

10.000 lei

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulete, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 copii participanti

10.000 lei

12

Trim II

Parteneriat in proiectul internațional Colegiul Economic Virgil Madgearu -Wordle Hight School Manchester Marea

Prima jumătate a lunii iunie

10.000 lei

Banii vor asigura: cazare, masa cadre didactice participante si transport si masa elevi obiective turistice Valea Prahovei si Valea Teleajenului

10.000 lei

O

V-wBritanie

13

Trim II -

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XVI-a

14 - 17 iunie

5.000 lei

Concurs al formațiilor de teatru de revista din Romania.

Bugetul reprezintă premiile acordate de către Primăria Ploiești participantilor.

5.000 lei

14

Trim III

Activitati in perioada verii

15.06-05.09

175.000 lei

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

-35.000

140.000 lei

15

Trim II-

 • 31.500 Trim IV-

 • 3.500

Saloanele de primavara/ toamna ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

Lunile aprilie si noiembrie

35.000 lei

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. Lucrarea premiata este donata de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

35.000 lei

16

Trim III

Festivalul interetnic din Romania

26 - 28 sept

147.000 lei

Cazare participanti, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, etc

-60.000

87.000 lei

17

Trim IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 Octombrie

150.000 lei

Bugetul reprezintă:

- Spectacol organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor

-20.000

MW-

^5^


 • -  Masă festivă pentru aprox. 500 persoane

 • - Premii

 • - Cadouri

 • - Alte acțiuni neprevăzute

18

Trim IV

Ziua Internaționala a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

7.000 lei

Premiere profesorii care au pregătit olimpicii la nivel național si internațional. Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

7.000 lei

19

Trim IV

Cine suntem ?

Rromii...

6 decembrie

3.000 lei

Bugetul reprezintă achiziționarea de cadouri pentru copiii rromi, participanti la manifestarea interetnica.

3.000 lei

20

Trim IV

Sărbătorile de Iarnă

01-31 Decembrie

212.008,17 lei

Bugetul reprezintă: -Concerte susținute în perioada 1 Decembrie -31     Decembrie și de

Revelion

Cadouri     pentru

colindători și pentru Case de Copii

 • - Amenajare parc distracții pentru copii

 • - Amenajare Casuta lui Mos Crăciun

+113.000

325.008,17 lei

!■

K3®- Alte acțiuni neprevăzute

21

Trim IV

Semicentenar compozitor Paul Constantinescu

20 decembrie

0 lei

Comemorarea semicentenarului mortii lui Paul Constantinescu Premiere câștigători concursul național de interpretare a Muzicii Clasice "Paul Constantinescu", ediția a XVII-a

Alte activitati care sa marcheze 50 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cârti)

+15.000

15.000 lei

22

Trim IV

«Icoana din sufletul copilului...»

17-21 decembrie

2.000 lei

Premii pentru elevii -expozanți (Liceul de Arta “Carmen Sylva")

2.000 lei

23

Trim III

Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiești

Pe tot parcursul anului

0 lei

Costuri parțiale proiecte, asigurare transport, cazare, masa, taxa participare la regionale si naționala Mașter Forum.Organizare alegeri mandat nou.

0 lei

24

Trim IV

Acțiuni cu caracter social

Pe parcursul anului

5.000 lei

Bugetul este destinat achiziționării de produse ce urmează a fi oferite

FWB/'


pensionarilor și altor persoane cu venituri scăzute,       cu ocazia

sărbătorilor     religioase

(Paste, Crăciun, etc) Alte acțiuni cu caracter social

25

Trim I-

 • 1.500 Trim II-12.000

Trim III-

 • 11.500

Activități sportive

Pe parcursul anului

25.000 lei

Gale de premiere (premii în bani și obiecte, etc]

-10.000

15.000 lei

26

Trim III

Club AES (Asociația de Educație Sociala] debate

Neprecizate, inca

10.000 lei

Bugetul alocat reprezintă organizare si premii pentru:

 • - Fiat debate! - competiție internaționala dezbateri

 • - Idea Youth Forum -competiție internaționala de dezbateri

 • - Campionatul National de dezbateri

-10.000

0 lei

27

Trim IV

Club ARGO - debate

Neprecizat, inca

10.000 lei

International Debate Tournement European Schools Debating Bugetul reprezintă taxa participare debateri si

-3.000

7 .000 leitrainer competiții internaționale

28

Trim III

Transport

Neprecizat, inca

10.000 lei

Transport către Regia Publica Locala a Pădurilor Kronstadt RA, din Brașov, conform sentinței judecătorești

10.000 lei

29

TOTAL

1.143.008,17 lei

-11.000 lei

1.229.008,17 lei

TOTAL COMPARTIMENT : 1.229.008,17 lei

Milena Perpelea

Director /Daniela Constantin Șef Serviciu , w

I

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:

Nr. inreg.


Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica


Wn icih ulTEoTeștT

ÎNREGISTRARE

.........  018772

Referința SSPM: 2194/04.11.2013

-6. NOV. 2013


Având in vedere necesitatea asigurării pana la sfârșitul anului 2013 a continuității serviciilor de curățenie cai publice, dezinsectie, deratizare, dezinfectie si colectare cadavre de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiești, va transmitem Nota de fundamentare pentru rectificarea bugetului pe anul 2013, insotita de Anexele 1, 2 si 3.

Menționam ca aceasta rectificare bugetara este necesara pentru contractele incheiate de Municipiul Ploiești cu S.C. Rosal Grup S.A. - 15221/24.08.2011, 15222/24.08.2011 si cu S.C. Coral Impex S.R.L. - 14393/17.10.2013

Va mulțumim pentru colaborare.


Director Tehnic,

ing. Radu BranșăSef Serv. Salubritate si Prot. Mediului, ing. Vacile Ibnescu

Anexa 1 la Nota de Fundamentare


PROPUNERE RECTIFICARE BUGET ANUL 2013


Nr. crt.

Activitatea

Buget aprobat 2013  -

lei-

Propunere buget rectificat 2013 -lei-

Diferența

- lei -

1

2

3

4

5

1

Curățenie cai publice + Deszăpezire

Contr. 15221/2011

Zona A

7.925.000

9,185,000

1,260,000

Contr. 15222/2011

Zona B

9.075.000

11,015,000

1,940,000

TOTAL 1

17.000.000

20,200,000

3,200,000

2

Dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre

Contr. 14393/2010

Mun. Ploiești

5,200,000

6,200,000

1,000,000

TOTAL 2

5,200,000

6,200,000

1,000,000

TOTAL GENERAL (total 1 + total 2)

22,200,000

26,400,000

4,200,000


ANEXA 2 LA NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET rectificat 2013

TRIMESTRUL IV ANUL 2013


PROGRAM DE SALUBRITATE

EXECUȚIE ACTIVITATEA DE CURĂȚENIE CAI PUBLICE SI DESZĂPEZIRE IN MUNICIPI

ZONA A

Activitate

Volum

Tarif

Valoare

Maturat manual carosabil+trotuare

56,970,630

13.64

777,079.39

întreținere curățenie străzi

17,884,200

2.84

50,791.13

Maturat mecanizat carosabil

18,993,900

13.33

253,188.69

Maturat mecanizat trotuare

2,070,000

5.06

10,474.20

Spalat carosabil

14,238,000

18.33

260,982.54

Incarcat si transportat deșeuri stradale

1,450

63.96

92,742.00

Deșeuri autoperie

350

0.00

0.00

Taxa de rampa deșeuri stradale

1,800

59.92

107,856.00

TOTAL fara TVA

1,553,113.95

TOTAL CU TVA

1,925,861.30


ZONA B

Activitate

Volum

Tarif

Valoare

Maturat manual carosabil+trotuare

70,642,820

13.64

963,568.06

întreținere curățenie străzi

25,809,360

2.84

73,298.58

Maturat mecanizat carosabil

25,996,700

13.33

346,536.01

Maturat mecanizat trotuare

3,600,000

5.06

18,216.00

Spalat carosabil

19,908,300

18.33

364,919.14

Incarcat si transportat deșeuri stradale

1,700

63.96

108,732.00

Deșeuri autoperie

650

0.00

0.00

Taxa de rampa deșeuri stradale

2,350

59.92

140,812.00

TOTAL

2,016,081.80

TOTAL CU TVA

2,499,941.43

TOTAL CU TVA Tr IV + deszăpezire

5,108,750.00

CHELTUIT TOTAL CU TVA Tr l+ll+lll Zona A

6,928,350.00

CHELTUIT TOTAL CU TVA Tr l+ll+lll Zona B

8,162,900.00

CHELT.TOTAL CU TVA Tr l+ll+lll Mun. Ploiești

15,091,250.00

TOTAL GENERAL 2013

20,200,000.00

Nota. In cazul precipitatilor sub forma de ninsoare acest program de salubritate se oprește (unde permite se menține curățenia stradala) si se executa deszăpezirea in cadrul aceluias buget. Volumele de lucrări propuse pot fi modificate in limita prevederilor bugetare alocate. Se poate matura mecanizat o data la 2 zile/ sch. sub temperatura minima stabilita in contract, daca situația permite, dar nu mai jos de zero grade in sezonul rece pentru a se menține curățenia stradala.

Sef Serv. Salubritate

PROGRAM SALUBRITATE detaliat

oct,nov.,dec. 2013 rectificat

ZONA A

(§1

Periodicitate

Volum zilnic

Nr. zile

Volum lunlStâX

Maturat manual carosabil + trotuare         V /

sch III L-D străzi

69,990

90

6,299,109

sch l L-V străzi

341,460

62

21,170,520

sch II L,Mi,V străzi

410,790

15

6,161,850

sch I saptamanal

648,310

36

23,339,160

Total maturat manual

56,970,630

întreținere curățenie străzi

sch II Ma,J străzi

410,790

24

9,858,960

sch l S,D străzi

341,460

20

6,829,200

sch l Sambata

99,670

12

1,196,040

Total curățenie stradala

17,884,200

Maturat mecanizat carosabil

sch I L-D

157,870

70

11,050,900

sch III L-D

158,860

50

7,943,000

Total maturat mecanizat

18,993,900

Maturat mecanizat trotuare

sch II L-D                  |      34,500

60

2,070,000

Spalat carosabi

sch l L-D

157,870

60

9,472,200

sch III L-D

158,860

30

4,765,800

Total spalat

14,238,000

ZONA B

Periodicitate

Volum zilnic |Nr. zile

Volum lunar

Maturat manual carosabil + trotuare

sch l L-V străzi

547,060

62

33,917,720

sch II L,Mi,V străzi

481,630

36

17,338,680

sch HI L-D străzi

134,750

90

12,127,500

sch I saptamanal

604,910

12

7,258,920

Total maturat

manual

70,642,820

întreținere curățenie străzi

sch I Sambata

114,120

12

1,369,440

sch II S,D străzi

134,750

20

2,695,000

sch I S,D străzi

510,250

20

10,205,000

sch II Ma,J străzi

480,830

24

11,539,920

Total curățenie stradala

25,809,360

Maturat mecanizat carosabil

sch I L-D

239,460

70

16,762,200

sch III L-D

184,690

50

9,234,500

Total maturat mecanizat

25,996,700

Maturat mecanizat trotuare

sch II L-D

60,000|    60|      3,600,000

Spalat carosabil

sch I L-D

239,460

60

14,367,600

sch III L-D

184,690

30

5,540,700

l otal spalat

ia.aos.5OTAnexa 3 la Nota de FundamentareVizat, Director, Vasile Nacu

PROGRAM DE EXECUȚIE ACTIVITATI DE DEZINSECTIE, DERATIZARE, D COLECTAREA, TRANSPORTUL SI NEUTRALIZAREA CADAVRELOR DE ANIMALE

PUBLIC, COLECTAREA, TRANSPORTUL SI NEUTRALIZAREA DEȘEURILOR ANIMALIERE PROVENITE DIN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

MODIFICAT TRIMESTRUL IV 2013

LUNA

ACTIVITATEA

LOCAȚIA UNDE SE EXECUTA

VALOARE cu TVA (lei)

Ianuarie

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior

Unitati de invatamant + spitale

111,456.78

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

7,465.32

Total Ianuarie

118,922.10

Februarie

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior

Unitati de invatamant + spitale

111,555.44

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

7,465.32

Total Februarie

119,020.76

Martie

Deratizare

Domeniul public + canalizare

134,210.11

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior Deratizare - exterior

Unitati de invatamant + spitale

130,829.76

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

12,963.51

Deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Spatii ALA

2,029.20

Total Martie

280,032.58

TOTAL TRIMESTRUL /

517,975.44

Aprilie

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 5 treceri

636,055.13

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior, Dezinsectie - exterior

Unitati de invatamant + spitale

123,576.50

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

9,150.51

Total Aprilie

768,782.14

Mai

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 5 treceri + 1 trecere (combatere căpușe)

729,199.47

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior Dezinsectie - exterior

Unitati de invatamant + spitale

117,579.65

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

22,835.43

Total Mai

869,614.55

Iunie

Deratizare

Domeniul public + Canalizare

100,771.03

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 5 treceri

636,673.39

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior Dezinsectie, deratizare - exterior

Unitati de invatamant + spitale

116,546.69

Deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Spatii ALA

2,051.12

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

12,637.72

Total Iunie

868,679.95

TOTAL TRIMESTRUL II

2,507,076.64

TOTAL SEMESTRUL!

3,025,052.08

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 5 treg^F^w

Iulie

Dezinsectie

636,673.39 Â C.

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public           y* X

// . / CV

211.85

—? • A

Total Iulie

644'885.24

August

Dezinsectie

Domeniul public + suprafet^S&azi luciu de apa + canalizare -

,§§6'673.39

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior, Dezinsectie - exterior

Unitati de invatamant + spitale/VA

^^425,000.00

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

10,335.49

Total August

772,008.88

Septembrie

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 5 treceri

636,700.00

Deratizare

Domeniul public + Canalizare

101,000.00

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

11,000.00

Total Septembrie

748,700.00

TOTAL TRIMESTRUL III

2,165,594.12

Octombrie

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 4 treceri

500,000.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior, Dezinsectie - exterior

Unitati de invatamant + spitale

125,000.00

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

9,353.80

Total Octombrie

634,353.80

Noiembrie

Deratizare

Domeniul public + Canalizare

101,000.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior Deratizare - exterior

Unitati de invatamant + spitale

132,000.00

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

11,000.00

Total Noiembrie

244,000.00

Decembrie

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior

Unitati de invatamant + spitale

120,000.00

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

11,000.00

Total Decembrie

131,000.00

TOTAL TRIMESTRUL IV

1,009,353.80

TOTAL 2 SEM II

3,174,947.92

TOTAL DEZINSECTIE, DERATIZARE, DEZINFECTIE SI COLECTAT TRANSPORT, NEUTRALIZARE CADAVRE DE ANIMALE (T1+T2)

6,200,000.00


Sef Serviciu Salubritate si Protecția Mediului,

ing. Vasile Idnescu

SSPM :   2073/08.10.2013

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

APROBATx PRIMAR, IULIAN BADESCU


i

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • -  Centrala termica Școala nr. 13

-  Centrala termica Școala nr. 19

Unitati de invatamant din municipiu, precum Școala nr. 13 respectiv Școala nr. 19 au incalzirea asigurata cu ajutorul sobelor de teracota, avand drept combustibil gazul metan.

Ținând cont de faptul ca la sobele in exploatare nu exista detectoare automate de gaze, ca pe parcurs au aparut defecțiuni in exploatare, in anul 2011 a fost intocmit proiectul ce consta in montarea de instalații de incalzire individuale, formate din centrala termica complet automatizata cu funcționare continua, impreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente.

Indicatorii tehnico-economici ai investițiilor au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.277/2011.

In vederea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție, se propune alocarea de la bugetul local a următoarelor sume:

 • -  Școala nr. 13   -160 mii lei

 • -  Școala nr. 19   -170 mii lei

Pentru decontarea acestor cheltuieli, se propune diminuarea cu 330 mii lei din suma de 397,58 mii lei alocata inițial pentru obiectivul de investiție Sala de sport - Colegiul Economic,, Virgil Madgearu” .

Director executiv,

Iamandi Mihaela


Director executiv adjunct,

Crăciun Madalina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIT» ANEXA NR.2


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013 RECTIFICARE 9

VIZAT, PRIMAR, Iulian. BADE SCUmii iei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 9

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

:;<LÎ89;8fr:<

din care:

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

1.289.86

1.289.86

0,00

0,00

0,00

1.289,86

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

156,86

2

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.10)

0,00

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

0,00

1.125,00

3

Dotări loc de joaca str. Cameliei

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

83.929,00

5.609,09

5.609,09

0.00

0,00

0.00

5.609.09

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

1

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

B

Lucrări noi

47.116,00

2.891,28

2.891,28

0,00

0.00

0,00

2.891,28

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

3.953,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2

Instalație interioara de Încalzire-Scoala nr. 1 "Radu Stanian"

110,00

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

72,00

3

înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragiale"

4.016,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4

Sala de Sport C.E. -"Virgil Madgearu"

11.000,00

367,58

367,58

0,00

-330,00

0,00

37,58

5

Imbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

85,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

6

Sala de concerte Liceul de Arta "Carmen Sylva"

22.100,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1.412,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7

80,00

65,70

65,70

0,00

0,00

0,00

65,70^^.

10

Instalație interioara de incalzire - Școala Ienachita Vacarescu

417,00

395,00

395,00

0,00

0,00

0,00

_

11

Centrala termica - Școala Florin Comisei

250,00

237,00

237,00

0,00

0,00

0,00

12

Centrala termica - Grădiniță nr.38

153,00

144,00

144,00

0,00

0,00

0,00

13

Centrala termica - Școala nr 13

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

14

Centrala termica - Școala nr 19

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

325,00

325,00

0.00

0,00

0.00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu"

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Nr, crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (W buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 9

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

3

SF WIFI Internet management

0,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

163,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 9

Observații

totala conform SF

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

4

Dotări

0,00

106,00

106,00

0,00

0,00

0,00

106,00

SANATATE

din care:

B

Lucrări noi

5.609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

643,95

643,95

0,00

0.00

0,00

643.95

1

PUD, DALI -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr. 1A

0,00

93,00

93,00

0,00

0,00

0,00

93,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

489,73

3

Documentație tehnica "Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal Ploiești" (intocmire relevee, incercari de laborator)

0,00

31,22

31,22

0,00

0,00

0,00

31,22

4

Actualizare documentație avizare si expertizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

din care:

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

10.815,22

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

10.710,72

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

3

B

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

53,00

Lucrări noi

5.430,32

1.769,00

1.769,00

0,00

0,00

0,00

1.769,00

1

2

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

1.840,78

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4

Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

1.379,00

1.379,00

0,00

0,00

0,00

1.379,00

C

Ahe cheltuieli de investiții

0.00

750.00

750.00

0,00

0,00

0.00

750,00

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

 • 3

 • 4

Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

670,00

670,00

0,00

0,00

0,00

—\A

Dotări tip mobilier - Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wAol

Cap.68.07.71

j sj

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

\Q         :-

din care:

1

-

A

Lucrări în continuare

8.684,39

432,00

432,00

0,00

0,00

0,00

432,00  *“

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente &-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 9

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

0,00

432,00

432,00

0,00

0,00

0,00

432,00

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

430,14

430,14

0,00

0,00

0,00

430,14

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor aferente obiectivului: "Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești"

0,00

430,14

430,14

0,00

0,00

0,00

430,14

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

$209334; 10

>>Ș4;076;8iȚ<

::::<453;î2<<<

>>:<;24Ș29;93<<<<

din care

A

Lucrări in continuare

88.546,51

21.632,66

21.179,54

453,12

0,00

0,00

21.632,66

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

246,00

50,00

196,00

0,00

0,00

246,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

7.185,50

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

4.570,50

0,00

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

2.615,00

0,00

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

6.538,27

6.538,27

0,00

0,00

0,00

6.538,27

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

2.458,94

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

4.079,33

4.079,33

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

0,00

0,00

0,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

7.139,34

6.882,22

257,12

0,00

0,00

7.139,34

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

1.887,22

1.887,22

1.887,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

3.920,36

3.663,24

257,12

0,00

0,00

3.920,36

6

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

1.233,50

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

98,26

98,26

98,26

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

396,98

396,98

0,00

0,00

0,00

396,98

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

0,00

0,00

0,00

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

396,98

396,98

396,98

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00^

TOTAL REABILITARE BLOCURI-30.115,17mii lei

21.260,09

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

0,00

1/

B

Lucrări noi

89.059,39

516,78

516,78

0,00

0.00

0,00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din;

Influente (+/-) buget local

Influente (V-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 9

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

1

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

0,00

64,78

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

6

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Alimentare cu energie electrica locuințe ale Municipiului Ploiești Colonia Teleajen

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

8

Modernizare instalații electrice imobile PMP-PoliclinicaCina

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C

Alte cheltuieli de investiții

31.728,20

2.380,49

2.380,49

(1,00

0.00

0,00

2.380,49

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

5

Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

480,00

480,00

0,00

0,00

0,00

480,00

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31.660,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

15

Plan Urbanistic Zonal cartier Albert-Carino

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

160,00

16

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

0,00

315,00

17

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

33,48

33,48

0,00

0,00

0,00

/'//a.         .

18

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

55,80

55,80

0,00

0,00

0,00

19

Reabilitare iluminat public

0,00

55,21

55,21

0,00

0,00

0,00

20

PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

WC ’jj+k '<^7^

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+A) buget stat

BUGET RECTIFICAT 9

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

21

SF Toalete publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihai Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

23

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr. 10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

25

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

26

Asistenta tehnica lucrări de creștere a performantei energetice

0,00

307,00

307,00

0,00

0,00

0,00

307,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucrări in continuare

23.817,18

2.905,03

2.905,03

0,00

0,00

0,00

2.905,03

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

1.340,03

1.340,03

0,00

0,00

0,00

1.340,03

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2.913,18

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

1.515,00

1.515,00

0,00

0,00

0,00

1.515,00

B

Lucrări noi

1.215,00

1.660,00

1.660,00

0,00

0,00

0,00

1.660,00

1

Harta strategica de zgomot

245,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

3

Extindere canalizare str.Spicului (proiectare+executie)

270,00

215,00

215,00

0,00

0,00

0,00

215,00

4

Extindere canalizare str.Tesatorilor (proiectare+executie)

270,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00

5

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

6

Modernizare, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

21,00

21,00

0,00

(1,00

0.00

21,00

1

SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

SF Extindere canalizare str.Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

3

SF Extindere canalizare str. Țesătorilor

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

4

Studiu privind necesitatea modernizării, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Cap.84.02-71

$>:<b;op<:<c

din care

' ’A

A

Lucrări in continuare

121.815,71

10.120,66

10.120,66

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9.241,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

-

57 1

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

76,0(r^=

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (V-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 9

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5.393,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

37,95

37,95

0,00

0,00

0,00

37,95

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

1,40

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

3,70

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,60

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

8,50

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

1.240,00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.010,74

3.010,74

0,00

0,00

0,00

3.010,74

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita-inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.327,67

1.327,67

0,00

0,00

0,00

1.327,67

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.930,00

2.930,00

0,00

0,00

0,00

2.930,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

84,13

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

100,50

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

798,78

798,78

0,00

0,00

0,00

798,78

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,19

0,19

0,00

0,00

0,00

0,19

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

7,90

7,90

0,00

0,00

0,00

7,90

26

Modernizare strada Alecu Russo

0,00

105,00

105,00

0,00

0,00

0,00

105,0(1^7'

B

Lucrări noi

16.121,23

4.920,50

4.920,50

0,00

0,00

0,00

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

2

Modernizare str. Văii

476,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y,

3

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

37(KgO‘iAXs

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00^4,?

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

650,00

Nr.

cri.

Valoare

finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 9

Observații

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

295,00

295,00

0,00

0,00

0,00

295,00

9

Modernizare Str. Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

939,00

682,00

682,00

0,00

0,00

0,00

682,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

606,37

530,00

530,00

0,00 ■

0,00

0,00

530,00

11

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29,58

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

12

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

13

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

15

Drum acces din strada Libertății (proiectare+executie)

334,00

335,00

335,00

0,00

0,00

0,00

335,00

16

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

285,00

285,00

0,00

0,00

0,00

285,00

17

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)

0,00

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

470,00

19

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0,00

153,50

153,50

0,00

0,00

0,00

153,50

20

Deviere rețele tehnico edilitare zona parcare str.Cuza Vodă

0,00

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

21

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

62,68

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

('

Alic cheltuieli dc investiții

111.397,32

2.150,50

2.150.50

0.00

0,00

0.00

2.I5tL5fl

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, SltErou Constantinoiu Vasile, Goraslau,)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00 -

0,00

0,00

85,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

-—

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

^7 /  K

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 9

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

9

I

2

5=4+5

4

5

6

7

8

9

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

19,50

19,50

0,00

0,00

0,00

19,50

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

22

SF+PT+DE Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pilonai -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

27

SF Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Mugurilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)-

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

30

Reamenajare intersecție str. Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-ă-vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

33

Dotări închidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

38

SF PT DE- Drum acces din strada Libertății

0,00

136,00

136,00

0,00

0,00

0,00

136,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

_

3 ' ''

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

42

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finantare( documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/Pth+CS/DATC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi.

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

W\

xgNr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

Finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 9

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug.

stat

0

1

2

3=4+5

4

j

6

7

8

9

43

SF+PT+DE Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna i Vestire)

0,00

10,00

10,00

0,

30

0,00

0,00

10,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,

30

0,00

0,00

10,00

45

!

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

245,00

245,00

0,

30

0,00

0,00

245,00

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare zona parcare str.Cuza Vodă

0,00

163,00

163,00

0,

00

0,00

0,00

163,00

47

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din mun.Ploiești

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

48

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0,00

165,00

165,00

0,00

1

0,00

0,00

165,00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Madalina CRĂCIUNCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013SECRETAR,

Sanda Dragulea