Hotărârea nr. 434/2013

Hotãrârea nr. 434 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

VÎZA T PEpW

| LEGALITATE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 434 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a dlui Primar Iulian Badescu, a consilierilor din Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. - Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 6 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art 1: Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, bugetul Asistenta sociala, conform Anexa nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Economica, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 14 noiembrie 2013.ASSC Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.307/19.12.2002, avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

Pe langa acestea, instituția coordonează activitatea personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare din invatamantul preuniversitar de stat (grădinițe, scoli, licee), precum si activitatea a 4 mediatori sanitari.

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege, precum si pentru buna desfășurare a activitatii instituției, bugetul de venituri si cheltuieli al ASSC PLOIEȘTI se majoreaza cu suma de 440 mii lei, fiind structurat astfel:

 • 1. Pentru activitatea proprie - Anexa nr.l- fata de prevederea inițiala in suma de 13.691 mii lei, se propune majorare in suma de 660 mii iei, bugetul se fundamentează pe venituri proprii - 18 mii lei si subvenții (transferuri de la bugetul local) - 14.333 mii lei, total 14.351 mii lei;

 • 2. Pentru asistenta sociala - Anexa nr. 2. prevederea inițiala in suma de 14.727 mii lei, se majoreaza cu suma de 440 mii lei, necesarul fiind de 15.167 mii lei, si se fundamentează pe sume primite ca transferuri de la bugetul de stat, către bugetul local, cat si din bugetul local;

3. Pentru funcționarea cabinetelor medicale școlare - 3.613 mii lei. prevederea se menține.

Urmare celor de mai sus se asigura:

 • - cheltuieli de personal;

 • -  cheltuieli materiale si servicii;

 • - cheltuieli privind asistenta sociala;

 • - cheltuieli de capital.

Pentru aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare următoarele venituri:

 • - transferuri (subvenții) - pentru activitatea ASSC - 14.333 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale școlare - 3.613 mii lei;

 • - repartizări de credite - asistenta sociala - 15.167 mii lei;

 • - donații si sponsorizări - 16 mii lei;

 • - alte venituri - 2 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,

IULIAN BADESCUComisia de buget, finanțe, control administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze

Alexandru Paul Paja:

Ionut Cristian IoneSSC

Sanda Dragulea,

Nicoleta Cătălină Bozianu,

Silviu Sorin Constantin

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.5 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

68.10.50 - ACTIVITATEA PROPRIE - ANEXA NR.l

- SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL -

> Titlul IX - 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - Acordarea legitimațiilor pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe toate liniile, pentru persoanele incadrate in gradul grav si accentuat si asistenții personali ai acestora, din municipiul Ploiești, eliberate de Direcția Județeană de Asistenta Sociala si protecția Copilului Prahova, conform art.23 din Legea 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Având in vedere execuția de casa intocmita Ia data de 31.10.2013, in suma de 5.070 mii lei, precum si prevederea bugetara inițiala in suma de 5.070 mii lei, facturi in sold 2.478 mii lei, estimat luna decembrie 830 mii lei, necesarul este de 3.308 mii lei, din care alocat la aceasta rectificare suma de 660 mii lei, diferența urmând se se asigure pana la data ultimei plăti

respectiv 24 decembrie 2013.


68.02.05.02 - BUGET ASISTENTA SOCIALA - ANEXA NR.1^:    I

SURSA DE FINANȚARE BUGET DE STAT SI BUGET LOCAL

I

a

V <

Titlul IX - 57/57.02.01 - INDEMNIZAȚII PLĂTITE PERSOANELOR CU'TIÂ^JDICAP

GRAV DE GRAD I, CONFORM LEGII 448/2006 PRIVIND PROTECȚIA SI

PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP - avand in vedere :

execuția de casa la data de 31.10.2013, in suma de 8.361 mii lei;

prevederea inițiala in suma de 8.782 mii lei;

> necesar plăti luna octombrie 2013, in data de 15 noiembrie 2013, pentru plata indemnizații in suma de 810 mii lei, precum si pentru data de 21 octombrie 2013, pentru plata indemnizații concedii de odihna si concedii medicale cuvenite bolnavilor al căror asistent personal efectuează concediul de odihna sau concediul medical, in suma de 50 mii lei;

necesarul estimat pentru luna noiembrie 2013, in cursul lunii decembrie 2013, pentru plata indemnizații in suma de 825 mii lei, si pentru plata indemnizații concedii de odihna sau medicale suma de 53 mii lei;

Astfel, este necesara suplimentarea cu suma de 1.315 mii lei, din care alocat la aceasta rectificare suma de 440 mii lei, diferența urmând sa se asigure pana la următoarea plata respectiv, 16 decembrie 2013.Administrația serviciilor sociale comunitare ploiești


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFIC68,10,50ASSC

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

J

hRhPjjȘ^PRE

RECTIFICARE

Venituri proprii

18.00

0.00

18.00

Subvenții pentru instituții publice

13.673.00

660.00

14333.00

VENITURI - din care:

13.691.00

660.00

14351.00

Veniturile secțiunii de funcționare

13.381.00

660.00

14041.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

310.00

0.00

310.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.691.00

660.00

14351.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.381.00

660.00

14041.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.381.00

660.00

14041.00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.434.00

0.00

2434.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.909.00

0.00

1909.00

Salarii de baza

10.01.01

1.684.00

0.00

1684.00

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10.00

0.00

10.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

7.00

0.00

7.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

208.00

0.00

208.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

525.00

0.00

525.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

397.00

0.00

397.00

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

10.00

0.00

10.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

99.00

0.00

99.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3.00

0.00

3.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

16.00

0.00

16.00

Gontributii-la-Fondul de garantare a creanțelor salariate

10.03.07

Q QQ

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ia 20.27+20.30)

20

5.277.00

0.00

5277.00


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.239.00

0.00

1239.00

Furnituri de birou

20.01.01

275.00

275.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50.0#

- o.oo'

50.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

20&0

\ **^00.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2koa

___________ii ry

l         ^24.00

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

■‘fi-

£ /^JșSO.OO

Piese de schimb

20.01.06

W

°'00

Transport

20.01.07

O.OÎjț

o-°°

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

150.00

150.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

380.00

0.00

380.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

130.00

0.00

130.00

Reparații curente

20.02

900.00

0.00

900.00

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

20.03

2.700.00

0.00

2700.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.700.00

0.00

2700.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

0.00

2.00

Medicamente

20.04.01

1.00

0.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

0.00

1.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

100.00

0.00

100.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

0.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.00

0.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

85.00

0.00

85.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

42.00

0.00

42.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

42.00

0.00

42.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

0.00

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

23.00

0.00

23.00

Proiecția muncii

20.14

85.00

0.00

85.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

182.00

0.00

182.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

0.00

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

39.00

0.00

39.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice


Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)


Ajutoare sociale in numerarAjutoare sociale in natura


Tichete de cresa


Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale• 66(1.00


■ F'eaoo


*76330.00


CHEL TUI ELI DE CAPITAL (cod 71+72+ 75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

310.00

0.00

310.00

Construcții

71.01.01

78.00

0.00

78.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

71.00

0.00

0.00

71.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

131.00

131.00

Alte active fixe

71.01.30

30.00

0.00

30.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITL UL XIII A CTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

111 LUL AVII FLUI1 crcci UH1C IN /INII FIICLLUCNII />! KCLUt'LKAl C IN UNUL ClIRFNT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01*)       Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe

anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice


**) Detalierea se va face numai in execuție

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minusADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ASSC PLOIEȘTI PRIVIND PLATA AJUTOARELOR SOCIALE PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFICARENR.C RT.

INDICATOR

COD

CLASIFICATIE

BUGET 2013

INFLUENTE +/-

BUGET

PROPUS SPRE

RECTIFICARE

68.02 - ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

14.727.00

440.00

15.167.00

ALOCAȚII DE LA BUGETUL LOCAL

14.727.00

440.00

15.167.00

1

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

68.02.05.02

14.524.00

440.00

14.964.00

CHELTUIELI CURENTE

01

14.524.00

440.00

14.964.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - Salarii plătite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

10

4.582.00

0.00

4582.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.602.10

0.00

3602.10

Salarii de baza

10.01.01

3.250.00

0.00

3250.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

352.10

0.00

352.10

Contribuții

10.03

979.90

0.00

979.90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

749.80

0.00

749.80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

18.00

0.00

18.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

187.00

0.00

187.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.50

0.00

5.50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

19.60

0.00

19.60

II

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.160.00

0.00

1160.00

Alte cheltuieli

20.30

1.160.00

0.00

1160.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Fond pentru neincadrare persoane cu handicap)

20,30,30

1.160.00

0.00

1160.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

57

8.782.00

440.00

9222.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

8.782.00

440.00

9222.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.782.00

440.00

9222.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

II

AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

68.02.10

178.00

0.00

178.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

178.00

0.00

178.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

178.00

0.00

178.00

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare pentru incalzire locuințe acordate populației defavorizate

57.02.01

178.00

0.00

178.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

III

AJUTOARE DE URGENTA

68.02.50

25.00

0.00

25.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

25.00

0.00

25.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

25.00

0.00

25.00

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare de urgenta

57.02.01

25.00

0.00

25.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00DIRECTOR, ADLi

DINU ION DANCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
SECRETAR,

Sanda DraguleaData: //"        _________