Hotărârea nr. 433/2013

Hotãrârea nr. 433 privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotãrârii Consiliului Local nr. 327/27.08.2013 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal Bazã Sportivã de Minifotbal, strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 433


LBGALLT t

privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr 327/27.08.2013 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal

„ BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”

strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a doamneh și domnilor consilieri, George Botez, Cristian Mihai Ganea, Paulica Dragusin, Rac Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care 5 propune îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 327/27.08.201 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal „ BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL” strac Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești.

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcți republicată și actualizată;

/X

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privir administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se rectifică Hotărârea Consiliului Local nr.327/27.08.2013 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal 66 BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”, strada Andr Muresanu, nr.76, Ploiești, in sensul îndreptării erorii materiale strecurate in art. 1, care \ avea următorul conținut:

„Aproba Planul Urbanistic Zonal BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL ", strac Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești, la solicitarea S.C. LIDER SPORT S.R.L., cu conditi respectării avizului nr. 015 din 26.08.2013 al Arhitectului Sef al Municipiului Ploiești, anexe prezentei hotarari.

Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui Planul Urbanistic Zonal t afla in intravilan si este concesionat către S.C. LIDER SPORTS.R.L., conform Contractul de concesiune nr. 012244/17.07.2013, avand suprafața de 5219,00 mp. ”

ART.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 327/2013 rama neschimbate.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezen: hotărâre.

ARTA Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce '

5                                              5                                                                                                   7                                        7

cunoștința celor interesați prevederi le, prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 2/^c£

Iuli


te de ședință, aTeodorescu


,; /

Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob /ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTj DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE

privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr.  327/27.08.2013 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal „ BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”

strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești

Beneficiar : S.C. LIDER SPORT S.R.L.

Proiectant: S.C. C.P.S.-City Planning Strategies S.R.L.-dr.arh.Simona MUNTEANU

Planul Urbanistic Zonal „ BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”, strada Andrei Muresanu, nr.76 a fost aprobat in Hotararea Consiliului Local nr.327/27.08.2013 .

La redactarea Hotărârii Consiliului Local nr.327/27.08.2013 s-au strecurat cateva greșeli care urmeaza sa se rectifice, respectiv erorile materiale constau in redactarea greșita a anului 2012 in loc de 2013 si redactarea greșită că terenul in cauza este proprietate S.C. LIDER SPORT S.RL., realitatea fiind că este concesionat, conform Contractului de concesiune nr. 012244/17.07.2013, pentru realizarea unei baze sportive. Celelalte date tehnice din documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal „ BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”, strada Andrei Muresanu, nr.76 menționate in Hotararea Consiliului Local nr.327/27.08.2013 sunt valabile si raman neschimbate.

p. ARHITECT ȘEF, ing.Rita Mcq/cel


P-


DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.

ing. Dq^tel D/UMITR l


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


ÎNTOCMIT,

ing.Daniela Maria NEAGU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

5


privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 327/27.08.2013 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal „ BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”

strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești

Beneficiar : S.C. LIDER SPORT S.R.L.

Proiectant: S.C. C.P.S.-City Planning Strategies S.R.L.-dr.arh.Simona MUNTEANU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zonal „BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL” strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. LIDER SPOR"

S.R.L.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana

prin prezentul proiect de hotarare se propune indreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr.327/27.08.2013.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești îndreptare; erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului nr.327/27.08.2013 de aprobare a

Planului Urbanistic Zonal„BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL” strada Andre Muresanu, nr.76, Ploiești, la solicitarea S.C. LIDER SPORT S.R.L., întocmit de S.C. C.P.S. City Planning Strategies S.R.L.-dr.arh.Simona MUNTEANU.

PRIMAR,

Iulian BADESCU

COMISIA


George BOTEZ


Cristian Mihai GANEA


Adrian LUPU

Razvan Ursu

Costel HORCHIDAN

Paulica DRAGUSIN

Radu SOCOLEANU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ? v -

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4      { ;          1

Vi ■ .

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 327/27.08.2013 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal „ BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”

strada Andrei Muresanu, nr.76, PloieștiData: 2  /<? 1$/ 7