Hotărârea nr. 432/2013

Hotãrârea nr. 432 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ridicare restrictie de construire, obiectiv secundar: construire locuinta P+1E, bransamente, împrejmuire, Ploiesti, Tarla 39, P A562/38, judetul Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 432 privind aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ob.secundar:construire locuința P+1E, branșamente, împrejmuire.

Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a doamnelor și domnilor consilieri, George Botez, Cristian Mihai Ganea, Paulica Dragusin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea soților POPESCU Marilena Raluca si POPESCU Mihai Andrei, Planul Urbanistic de Detaliu - „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ob.secundar:construire locuința P+1E, branșamente, împrejmuire, Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova.

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ob.secundar:construire locuința P+1E, branșamente, împrejmuire, Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova, la solicitarea soților POPESCU Marilena Raluca si POPESCU Mihai Andrei, cu condiția respectării avizului nr.019 din 15.10.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu se află în intravilan și este proprietatea soților POPESCU Marilena Raluca si POPESCU Mihai Andrei, având suprafața totala teren 1050 mp (măsurători).

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, sunt valabile pana la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce

5                                        5                                                                                    7                              7

la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


SE APROBĂ

PRIMAR,


RAPORT DE SPECIALITATprivind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUI

Ob.secundar:construire locuința P+1E, branșamente, împrejmuire.


Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova

Beneficiar : POPESCU MARILENA RALUCA si POPESCU MIHAI ANDREI Proiectant: c.arh. Andrei BARBUL

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 ș nr. 289/2006 și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcții Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic de Detalii „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ob.secundar:construire locuinh P+1E, branșamente, împrejmuire, Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda soților POPESCl Marilena Raluca si POPESCU Mihai Andrei, în concordanță cu prevederile Ordinulu M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și îi conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ș Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiulu Ploiești și este proprietatea soților POPESCU Marilena Raluca si POPESCU Miha Andrei, în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare nr. 1609/29.06.2012, avârn suprafața de 1050 mp(masuratori).

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarele caracteristici :

U.T.R. -S - 8a

indicatori de urbanism conform PUZ:

 • > P.O.T. : max 45%

 • > C.U.T. : max. 4

 • > Folosința actuala a terenului : arabil

 • > Destinația stabilita prin PUZ :

M - zona mixta, constituita din instituții, servicii si echipamente publice, servicii de intere; general(servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comerț hoteluri, restaurante, recreere), mici activitati productive manufacturiere si locuințe.

M2 - subzona mixta extindere si dezvoltare Hipodrom - instituții, comerț, servicii, hotel spatii plantate, cu clădiri avand un regim de construire continuu sau discontinuu.

 • > suprafața totala teren 1050 mp(masuratori), front la drumurile de exploatare 20 ml;

 • > parcela neconstruibila pentru construcțiile publice dispuse izolat, terenul minim este d< 1000 mp, cu un front la strada de minim 30,00 m; pentru celelalte categorii de funcțiuni se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 500 mp si un front la strada d<

minim 12 m in cazul construcțiilor insiruite dintre doua calcane laterale si de minim U min cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente^.^ parcela este construibila numai daca are asigurat un acces caroszabj defsn4ip lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de inaltimea maxima a construcțiilor - 15 m;


>

>

>

>

>


terenul are acces direct la doua drumuri de exploatare existent posibilitatea racordării la utilitatileexistente in zona;

retragerea fata de limitele laterale - min 5,0 ml; retragerea fata de limitele posterioare-minim 6,0 ml; clădirile publice se vor amplasa in regim izolat; clădirile de pe aceeași parcela vor respecta intre ele distanta de minim 6,00 ml; staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, dei in afare circulațiilor publice;

toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico-edilitare publice;

spatiile dintre aliniamentul parcelelor si alinierea către strada a clădirilor vor f obligatoriu plantate;

lucrările de branșamente utilitati se vor executa in conformitate cu „Norma tehnica dir 27/01/1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si e pomilor in localitățile urbane si rurale”;

se va respecta tipul existent de imprejmuiri, cu condiția ca acestea sa fie transparente s: sa aiba un soclu opac de maxim 0,60 m către strada;

Utilizări permise :

 • -  instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier;

 • -  sedii ale unor companii si firme, servicii pentru Întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

 • -  servicii sociale, colective si personale;

 • -  sedii ale unor organizații politice, profesionale, lacasuri de cult, comerț cu amănuntul, activitati manufacturiere, depozitare en-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, sport si receere in spatii acoperite, parcaje la sol si multietajate. spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spatii plantate, scuaruri;

locuințe cu partiu obișnuit, locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.

Utilizări admise cu condiționări:

 • -  clădirile vor avea la parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale funcțiuni care admil accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de funcționare specific si voi fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;

 • -  se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanta mai mica de 100 m de servicii si echipamente publice si de biserici;

 • -  pentru orice utilizări se va tine seama de condițiile geotehnice si de zonare seismica;

 • -  se admite completarea cu clădiri comercilale in interspatiile dintre blocuri, cu condiția sa se mențină accesele carosabile si pietonale necesare, vegetația existenta si sa se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate; se va obține, unde e cazul, avizul OCPI Ph, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole introduse in intravilan

Utilizări interzise:

 • -  activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • -  construcții provizorii de orice natura;

-*1' dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura si deterioram finisajul acestora;


- depozitare en-gros ,stafii de intretinere auto cu capacitate de                       atatorichimice, depozitari de materiale nefolosibile, platforme de precolecwe/â-^^^pHotWbane depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabi|4 s^țd^ice^ tivitat care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din cirW^tiii^^u^lK^ au dii instituțiile publice, lucrări de terasament de natura sa afecteze amenaj^f^aiîi’^ătiife publici si construcțiile de pe parcelele, orice lucrări de terasament care pot              scurgere;

apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

Acest Plan Urbanistic de Detaliu a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1015/06.08.2012.

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic de Detaliu il constituie ridicarea restricției di construire impusa de PUZ Hipodrom, care reglementează construirea in zona doar pe baz; unui PUD aprobat in prealabil obținerii Autorizației de Construire.Se propune amplasarea une locuințe in regim de inaltime P+1E, in regim independent.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu se propun :

O indicatori de urbanism propuși:

 • > P.O.T.: 12,54%

 • > C.U.T. : 0,23

 • > Indicatorii urbanistici au fost calculați fata de Steren=922, 0 mp, teren rezultat in urm; realizării profilului 4-4

 • > Indicatorii maximali propuși in PUZ Hipodrom nu se vor modifica, aceștia fîim POT-45%, CUT=4

 • > Prin PUD se dorește ridicarea restricției de construire impusa de PUZ Hipodrom, ii vederea construirii unei locuințe in regim P+1E.

 • > Modul de amplasare este unul independent, cu respectarea retragerilor de aliniament 1; strada si lateral fara de limite.

 • > Amplasarea construcției fata de limite :

 • -  4,50 m fata de limita laterala (propr.Frunza Mugurel)

 • 5.50 m fata de limita laterala (propr.Mateescu Vasile)

 • 11.50 m fata de ax drum (est)

 • -  11,5 0 m fata de ax drum (vest)

> Terenul studiat in PUD este proprietatea particulara a beneficiarului confom contractului de vanzare-cumparare nr.l609/29.06.2012.In cazul in care se ve treci din partea autoritatilor la realizarea profilului 4-4 pentru drumul existent, suprafat; de 128,0 mp afectata din proprietatea beneficiarului va trece in domeniul public, da doar in urma unui proiect de expropiere pentru cauza de utilitate publica, intocmit s aprobat conform legii.In urma viitoarei expropieri terenul beneficiarului va ramam 922,0 mp.

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind : - utilități urbane: o   alimentarea cu apa, canalizare:

nr.045/15.02.2013

nr.2178/20.02.2013

nr.3523/22.02.2013

nr.06/13.02.2013

nr. 1775/11.02.2013


o   alimentarea cu energie electrica;

o alimentare cu gaze naturale : o transport urban: o protecția mediului:

- altele :

o S.


Comisia Municipala ptr.Transport:

Politia rutiera :

S.C. CONPET S.A. :

Direcția Tehnica :

Aviz C.T.A.T.U. jud.Prahova :


In ședința din data de 10.10.2013 a Comisiei Tehnice de Amenj^rdafL^noriului ș Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ob.secundar:construire locuința P+1E branșamente, împrejmuire, Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova, care a fos avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.076/2013).

/X

In perioada 29.07.2013 - 19.08.2013 documentația de urbanism a fost supus; procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.076/2013 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectulu Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.019/2013.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic de Detalii „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ob.secundar:construire locuink P+1E, branșamente, împrejmuire, Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova, ci respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.019/2013.

p. ARHITECT ȘEF

ing.Rita Marcela FfEAC

p. DIRECTOR ADJ. D.G.D.U. ing. Dani&tDUMITRU

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


ÎNTOCMIT,

ing.Daniela Maria NEAGU

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

Ob.secundar:construire locuința P+1E, branșamente, împrejmuire.

Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova

Beneficiar : POPESCU MARILENA RALUCA si POPESCU MIHAI ANDREI

Proiectant: c.arh. Andrei BARBUL

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic de Detaliu„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ob.secundanconstruirc locuința P+1E, branșamente, împrejmuire, Ploiești, Tarla 39, P A562/38. jud.Prahova.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda soților POPESCL

Marilena Raluca si POPESCU Mihai Andrei, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și îr conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE’ Ob.secundar:construire locuința P+1E, branșamente, împrejmuire, Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova, la solicitarea soților POPESCU Marilena Raluca si POPESCU Mihai Andrei, întocmit de c.arh.Andrei BARBUL. \


George BOTEZ

Cristian Mihai GANEA

Adrian LUPU


Razvan Ursu

Costel HORCHIDAN i

Paulica DRAGUSINj/

_

r

Radu SOCOLEANU

AA/vL-j

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ob.secundar:construire locuința P+1E, branșamente, împrejmuire.

Ploiești, Tarla 39, P A562/38, jud.Prahova
Data:       .'l O            -