Hotărârea nr. 431/2013

Hotãrârea nr. 431 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL, Strada Cosminele nr. 11A, Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 431 privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL „PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL” Strada Cosminele , nr.lIA, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a doamnelor și domnilor consilieri, George Botez, Cristian Mihai Ganea, Paulica Dragusin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Municipiului Ploiești , Planul Urbanistic Zonal - “ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”, strada Cosminele, nr.l 1 A, Ploiești.

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

In conformitate cu Legea nr.3 5 0/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zona?6 PARCELARE TEREN PENTRL CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”, strada Cosminele nr. 11 A, Ploiești, la solicitarea Municipiului Ploiești, cu condiția respectării avizului nr.018 din 15.10.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plar Urbanistic Zonal se află în intravilan și aparține domeniului privat al Municipiulu Ploiești, având suprafața de 11988 mp conform H.C.L.67/2008.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l sunt valabile pana la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezent; hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce h cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITprivind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL

„PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”

strada Cosminele, nr. 11 A, Ploiești

Beneficiar : Municipiul Ploiești

Proiectant: SOCIETATEA DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL., urb. Vladimir Cazan

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/200( și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală d< Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal 66 PARCELARI TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL” strada Cosminele, nr.l 1 A, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda Municipiului Ploiești în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinu M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismu și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legi nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiulu Ploiești și este proprietate a Municipiului Ploiești , având suprafața de 11988 mp.

Obiectul acestui PUZ si Regulamentul local de urbanism aferent acestuia este impus de modificarea HCL 67/2008 prin HCL 36/2013. Hotararea de Consiliu Loca din 2008 aproba soluția urbanistică adoptata prin PUZ -SCHIMBARE DESTINAȚII TEREN -AMENAJARE ZONA REZIDENȚIALA (ANL)SI ZONA INSTITUȚII S SERVICII DE INTERES GENERAL-str.Cosminele nr.llA.Pentru zona de terei trasferata către Agenția Naționala pmtru Locuințe era reglementata prin acest PUZ ( zoan de locuințe colective cu regim de inaltime de 3-5 niveluri.Datorita interesulu manifestat de tinerele familii de obținere a unei locuințe individuale pe lot propriu prii programele guvernamentale specifice derulate prin ANL in detrimentul apartamentelo: aflate in blocuri de locuințe colective, a fost adoptata o noua hotarare de consiliu loca (HCL 36/2013), care prevede implementarea unei noi soluții urbanistice pe terenu transferat către ANL.Aceasta noua soluție va consta in parcelarea terenului in vedere; realizării de locuințe individuale pe lot propriu.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarei* caracteristici:


U.T.R. V-5, POT maxim =30%, CUT maxim =1,5           /v s\ '<<p\

Ol mrn-Pn+n        1 1 OQQ tv*                                                      J ® sil'-

 • > inaltimea maxima admisa la comisa pentru construcțiile cu acopenlnfr rezolvat ii șarpanta este de 15 m, inaltimea maxima admisa la coama va fi de 18 m, in timp c* pentm cele cu acoperișul rezolvat in terasa, inaltimea maxima va fi de 15 m, masurati h cota terasei;

 • > retragerea fata de aliniament va fi diferita pentru fiecare imobil de locuințe;

 • > clădirile noi vor fi amplasate la cel puțin 2 m de limitele parcelei, astfel incat sa m genereze calcane;pentru vecinătatea cu UM 01375 se va menține o retragere de 10 m cc va fi amenajata ca spațiu verde;

 • > spațiul de protecție cu latimea de 10 m desfasurat pe toata lungimea limitei dintre zom de locuit si UM 01375 va fi amenajat ca spațiu verde.In imediata vecinătate a zidulu de protecție pe limita cu aceasta unitate se vor planta pe tronsoane bine delimitate de 2 pana la 10 m, in mod alternativ arbuști ornamentali cu frunze persistente -tui< occidentalis si arbuști agatatori(liane ornamentale), iedera, tacom; radicans(trambita).Pe restul spațiului verde de protecție cu latimea de 10 m se propune plantarea de vegetație Înalta dar si arbuști ornamentali.

 • > împrejmuiri: pentru tronsonul de vecinătate cu UM 01375, pe latura vest a parcele imprejmuirea va fi realizata sub forma unui zid de protecție impotriva exploziei.Aces zid va avea inaltimea de 3 m (conform aviz emis de Statul Major General din cadru M.Ap.N.)-se recomanda ca acest zid sa primească un finisaj cu caracter decorativ ii acord cu finisajul viitoarelor locuințe colective;

 • > noile construcții de locuit vor fi amplasate in raport cu construcțiile existente p* parcelele alaturate astfel incat sa fie respectate distantele impuse prin normativele ii vigoare legate de distantele intre construcții - se va acorda atentie sporita durate minime de insorire de 1,5 ore la solstitiul de iama pentru construcțiile de locuințe existente pe terenurile adiacente parcelei studiate;

 • > clădirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la comisa a celei mai inalt* dintre ele; distanta se poate reduce la jumătate din inaltime, dar nu mai puțin de 4 n numai in cazul in care fronturile opuse nu au camere locuibile;

 • > accesele auto pe parcela vor avea minim 3,5 m lățime; in toate cazurile este obligatori* asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare;

 • > numărul de locuri de parcare ce trebuie asigurat in interiorul parcelei destinate zonei d* locuințe va fi egal cu numărul de apartamente ce se vor realiza (un loc de parcare pentn fiecare apartament);

 • > modernizarea circulației -in zona locuințelor va fi amenajata o circulație majora:* strada cu doua benzi de circulație cu latimea de 3,50 m(respectiv 3,00 m)fiecare si cat* un trotuar de l,50.La acesta circulație vor fi racordate alei carosabile si parcari(vez profile transversale 1-1,2-2, 3-3,4-4, 5-5.)

Utilizări admise:Jocuinte colective si semicolective de inaltime medie pana 1* P+4;cai de acces carosabile si pietonale;parcaje si rampe de acces la subsoluri;garaj* colective;spatii plantate, locuri de joaca pentm copii ; amenajari destinate practicări sportului in aer liber;imprejmuiri;elemente de infrastructura tehnico-edilitare aferent* locuințelor;

Utilizări interzise : orice alta activitate in afara celor prevăzute la utilizările admise.

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat pri nr.577/04.06.2013.

în urma analizei documentației elaborate de GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL., constatăm:


 • >    Parcela cu suprafața de 11988 mp care a generat prezentul PUZ face parte din parcela cu suprafața totala de 44044.53 mp (acte), respectix 45346,21mp(masuratori)-identificat ca fiind imobilul nr.816.Inițial aceasta parcela a fosl proprietate publica a statului aflata in administrarea M.A.N. si a fost transmisa conform H.G. nr.1151 /2004 in domeniul public al Municipiului Ploiesti.Conform HCL nr. 185/03/12/2004 aceasta parcela cu toate amenajările existente a fost transmisa ir administrarea Administrației Serviciilor Sociale si a administrației Domeniului Public si Privat Ploiești.

 • >     Printr-o serie de hotarari ale Consiliului Local Ploiești unele suprafețe de teren din cadrul parcelei au trecut in administrarea unor instituții si servicii publice, astfel:

O             - HCL nr. 183/ 27.04.2006 prevede transmiterea unei suprafețe de 7390 mp ir

administrarea Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Ploiești;

 • - HCL nr.91/28.04.2006 prevede transmiterea suprafeței de 7237 mp ir administrarea Administrației Naționale a îmbunătățirilor Funciare;

HCL nr.223/29.09.2006 prevede transmiterea suprafeței de 1018 mp ir administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Prahova;

 • -  HCL nr.67/28.02.2008 -suprafața de teren de 11988 mp (parcela ce face obiectul actualului PUZ) a fost trecuta din domeniul public al Municipiului Ploiești ir domeniul privat al localității si trasferata către Agenția Naționala pentru Locuințe.

 • >     Vecinătățile parcelei care a generat studiul:

Nord - Cartier de locuințe colective P+4 - Penes Curcanul Est-U.M.

Sud - teren aflat in domeniul privat al Municipiului Ploiești

O          Vest-U.M 01375

 • >     Diviziunea terenului in zone si subzone funcționale:

L- zona de locuințe individuale

Cu subzona :

Li - subzona locuințelor individuale cu regim mic de inaltime(P+M-P+F constituite pe baza unei parcelari

V - zona spatiilor verzi

Cu următoarele subzone :

Vp - subzona spatii verzi de protecție pentru obiective cu destinație speciala - cu interdicție de construire

Vr - subzona spatii verzi aferente infrastructurii rutiere

 • >     Prin noul studiu urbanistic se dorește incadrarea parcelei analizate ir subzona de locuințe individuale cu regim mic de inaltime(P+M, P+l).

 • >     Indicatorii urbanistici stabiliți prin PUG pentru intreaga zona cuprinsa ir UTRV-5, (POT max=50%) , (CUT max=l,5) au fost modificați prin PUZ-ul iniția stabilindu-se un POT max= 30% si un CUT max= 1,5(S+P+4E)

 • >    Prin actuala documentație se propune adoptarea unui POT msx^^f^si ui

CUTmax= 0,7(P+l).                                   Zo* “

 • >     Zona de protecție pentru obiective cu destinație speml^,           V

10,00 m impusa prin avizul nr.D761 din 12.06.2009 emis de Stătu

cadrul MapN, va fî amenajata ca zona verde de odihna.

Zona va cuprinde:

Zona de locuinte(L)-subzona de locuințe individuale cure^’mic d< inaltime (P+M, P+lE)(Li)-7531 mp(62,8 % din suprafața parcelei);

Zona verde (V)-subzona spatii verzi de protecție pentru obiective ci destinație speciala cu interdicție de construire(Vp)-1702 mp(14,2 % din suprafat; parcelei);

Zona pentru cai de comunicatie(CC)-2755 mp(23% din suprafața parcelei)

 • >     împrejmuiri:

Gardurile aflate la strada vor avea inaltimea de maximum 2,00 m din cari un soclu opac de maximum 0,60 m, partea superioara fiind decorativa si preferabi transparenta.

împrejmuirile pot fi dublate de gard viu.

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

- utilităti urbane :

o alimentare cu energie electrica :   nr.10773/19.08.2013

o alimentare cu apa,canalizare : nr.260/11.07.2013(conditionat)

o   alimentare cu gaze naturale : nr.13460/31.07.2013

o alimentare cu energie termica : nr.C13-1816/31.07.2013

o   telefonie: nr.100/05/02/02/01/03/0776/03.07.2013

o protecția mediului: nr.8076/26.08 si 05.09.2013

o   prevenirea si stingerea incendiilor : nr.l.509/13/SU-PH/15.07.2013

o sanatatea populației: nr.329/26.09.2013 , - altele :

o Comisia Municipala ptr.Transport: BATPL 977/14.08.2013

o Politia rutiera : nr.275424/06.08.2013

o M.A.N.-Statul Major General: nr.D/3965/30.08.2013(condiționat)

o Serviciul Roman De Informații -LJM 0362: nr.54820/18.07.2013

o Ministerul Administrației si Internelor : DT/5028/23.08.2013

în ședința din data de 10.10.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal“ PARCELARE TEREF PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”, strada Cosminele, nr.ll A, Ploiești, care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.075/2013).

în perioada 01.08.2013 - 15.08.2013 documentația de urbanism a fost supus; procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.075 /2013 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectulu Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.018/2013.


Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planului Urbani*

PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA 1

INDIVIDUALE PRIN ANL”, strada Cosminele, nr.ll A, Ploiești, cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.018/2013.


p. DIRECTOR ADJ. D.G.D.U..

ing. Daniel DUMITRL

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

SimonajALBU

ÎNTOCMIT,

ing.Daniela Maria NEAGU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL „PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL” strada Cosminele, nr. 11 A, Ploiești

Beneficiar : Municipiul Ploiești

Proiectant: SOCIETATEA DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL., urb.Vlad Cazan

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zonal

“ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”, strada Cosminele, nr.l 1 A, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda Municipiului Ploiești, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planu Urbanistic Zonal46 PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE

LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”, strada Cosminele, nr.ll A, Ploiești, k

solicitarea Municipiului Ploiești, întocmit de URBANA PLOIEȘTI SRL., urb.Vlad Cazan.


DE GOSPODĂRIRI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE l^BAND REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAjM^țlțl CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARIU^i

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

“ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”

strada Cosminele, nr. 11 A, Ploiești