Hotărârea nr. 430/2013

Hotãrârea nr. 430 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Amenajare Spital Pediatrie si parcare supraetajatã, P-ta Eroilor nr. 1A, str. Cuza Vodã F.N., Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 430

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

”AMENAJARE SPITAL PEDIATRIE SI PARCARE SUPRAETAJATĂ” p-ta Eroilor nr.lA, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnei si domnilor consilieri Paulica Drăgusin, George Botez, Cristian Ganea, Radu Marcel Socoleanu, domnului primar Iulian Bădescu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, Planul Urbanistic Zonal- ” AMENAJARE SPITAL PEDIATRIE SI PARCARE SUPRAETAJATĂ” , p-ta Eroilor nr.lA, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești;

In temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal -  ” AMENAJARE SPITAL

PEDIATRIE SI PARCARE SUPRAETAJATĂ” , p-ta Eroilor nr.lA, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești, la solicitarea MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu condiția respectării avizului nr. 017 din 22.10.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri. Conform documentației anexate, terenurile care fac obiectul acestui PUZ se afla în intravilan și aparțin domeniului public al municipiului Ploiești conform Fl.C.L. nr. 27/30.01.2012 si extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 122748/20.12.2012 pentru teren si clădire din P-ta Eroilor nr.lA, conform H.C.L.nr. . 98/31.03.2010 si H.C.L. nr. 120/30.04.2009 pentru teren din str.Cuza Vodă F.N.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios,Contracte va

5                                              5                                                                                                  7

aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBAN;

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

” AMENAJARE SPITAL PEDIATRIE ȘI PARCARE SUPRAETAJATĂ ”

p- ța Eroilor nr.l A, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești

Inițiator : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant: S.C. PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL

Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generala de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Planul Urbanistic Zonal- ”AMENAJARE SPITAL PEDIATRIE ȘI PARCARE SUPRAETAJATĂ” , p-ța Eroilor nr.lA, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda MUNICIPIULUI PLOIEȘTI .

Terenurile care fac obiectul acestui PUZ se află în intravilan și aparțin domeniului public al municipiului Ploiești conform H.C.L. nr. 27/30.01.2012 și extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 122748/20.12.2012 pentru teren și clădire din P-ța Eroilor nr.lA, conform H.C.L.nr. 98/31.03.2010 și H.C.L. nr. 120/30.04.2009 pentru teren din str.Cuza Vodă F.N.

Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 imobilul are următoarele caracteristici :

U.T.R. de referință (zonă și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren)

UTR 0 ; Cr, CCRp

Conform PUG și RLU terenul se află în zonă protejată cu valoare arhitecturală, cu interdicție de construire până la elaborare PUZ/PUD. -folosința actuală a terenului: curți - construcții.

-destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale : papț^^^^qentru civic cu interdicție de construire până la elaborare și avizărejPUJ^pl^. și parțial zonă parcări orășenești

Terenul se încadrează în zona valorică A, conform nCL^\5ff/2Uff

- indicatori de urbanism (conform P.U.G. sau cdt^(do'cufipnjfții]de urbanism în vigoare):

> P.O.T. : 80 % ; C.U.T. : 8

-terenurile au acces direct la p-ța Eroilor, la str. Vasile Lupu și la str. Cuza Vodă

-terenurile oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă -retragerea față de aliniament, va fi stabilită prin PUZ

-retragerea minimă față de limitele laterale și posterioară, va respecta Codul Civil

-conform PUG : retragere de 19 m din axul str. Cuza Vodă, din axul str. Vasile Lupu și din axul B- ul Republicii

-numărul de parcaje și regimul de înălțime, vor fi stabilite prin PUZ


Utilizări permise:

Cr — instituții publice, servicii profesionale și sociale, locuințe, activități nepoluante

CCRp — construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere, parcări orășenești

Utilizări interzise:

Cr-orice unități economice poluante și care generează trafic intens, locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă

CCRp — locuințe și instituții publice, orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare a traficului pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente

Utilizări permise cu condiții : oricare din utilizările permise, cu altă destinație decât de locuință, cu condiția existenței unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

(f)             Acest PUZ a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 483/21.05.2013.

> Obiectul acestui PUZ il constituie modificarea reglementărilor existente prevăzute prin PUG Ploiești pentru permiterea amenajării unui imobil cu funcțiunea de spital de pediatrie - clădire existentă S (D)+P+10E - și a construirii unei parcări supraetajate P+6E

în urma analizei documentației elaborate de către S.C. PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL, prin Planul Urbanistic Zonal se propun pentru S teren zona studiu = teren pe care se modifică reglementările = 37581 mp:

IS -Zonă de instituții si servicii

» *

Indicatori de ocupare a terenului :

  • > P.O.T. maxim : 80 %

  • > C.U.T. maxim : 8,00

Regim de înălțime maxim S (D) +P+10E

V -Zonă verde

Conform P.U.G.

CC - Căi de comunicații

  • > P.O.T. maxim : 80 %

  • > C.U.T. maxim : 8,00

Regim de înălțime maxim P+6E


Beneficiarul a obtinut următoarele avize si acorduri:

  • -  privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă și canalizare : nr. 268/16.07.2013

o alimentarea cu energie electrică:-acord de principiu nr. 9414/19.07.2013

o alimentare cu energie termică : nr. CI3-1982/31.07.2013

o alimentare cu gaze : nr. 13189/18.07.2013

o telefonie aviz de principiu :-nr. 100/05/02/02701/03/0854/23.07.2013 PUD

  • -  privind:

o securitate la incendiu : nr. 1514/13/SU-PH/30.07.2013 PUD

o protecția mediului:-adresă nr. 8405/14.08.2013 PUD

  • -  altele:

o Comisia Municipală ptr. Transport și Siguranța Circulației : nr.1000/1 2.08.2013 PUD.

o Serviciul Rutier :- nr.275437/08.08.2013 PUD

o Direcția Județeană pentru Cultură Prahova : nr. 165/Z/08.08.2013

o Studiu de circulație privind relațiile de trafic suplimentare, generate de viitoarea investiție.


în ședința din data de 10.10.2013 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal -” AMENAJARE SPITAL PEDIATRIE ȘI PARCARE SUPRAETAJATĂ” , p-ța Eroilor nr.lA, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești și s -a emis avizul favorabil nr. 074/din 10.10.2013 al comisiei și avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 17/22.10.2013.

In perioada 05.08 - 23.08.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere nefiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești, având în vedere Ordinul nr, 2701 din 30,12,2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și

uguor

informării și consultării publicului, Go^filipl foc^l poate i completarea documentației der^rbaHis:țfi^'


urilor de


consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuire amenajare a teritoriului și de urbanism, Art. 5 alin (3) unde șfîi că ” în baza raportului informării și consultării publicului, solicita modificarea și completarea documentației de \^rbaliism supyse aprobării”, aspect luat în considerare și în Regulamentul ^pmisje'Tehnife, în Raportul de specialitate.tul
Raportul informării și consultării publicului fundam       ^decizia

autorităților administrației publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă și asigurării interesului general.


Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal ” AMENAJARE SPITAL PEDIATRIE ȘI PARCARE SUPRAETAJATĂ” , p-ța Eroilor nr.l A, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești , întocmit de S.C. PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL având în vedere cele menționate la articolul de mai sus.
VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE


întocmit,ing.Mihaela Carmencita ConstantinescuROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” AMENAJARE SPITAL PEDIATRIE ȘI PARCARE SUPRAETAJATĂ ”

p- ța Eroilor nr.l A, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești

Inițiator : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant: S.C. PERFORMA ARHITECTI SI INGINERI SRL

9       9

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generala de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului: Plan Urbanistic Zonal -AMENAJARE SPITAL PEDIATRIE ȘI PARCARE SUPRAETAJATĂ” p- ța Eroilor nr.lA, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești, întocmit de S.C. PERFORMA ARHITECTI SI INGINERI SRL.

9       9

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal AMENAJARE SPITAL PEDIATRIE ȘI PARCARE SUPRAETAJATĂ” p- ța Eroilor nr.lA, str. Cuza Vodă F.N.,Ploiești, la solicitarea MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.


COMISIA DE

George BOTEZ Cristian GANEA

Adrian LUPU


Razvan URSU

Costel Horghidan

Paulica DRAGUSIN

Radu SOCOLEANU

asData:

o?Z

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI D URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRA RIU

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :


Planul Urbanistic Zonal

” AMENAJARE  SPITAL     PEDIATRIE ȘI PARCARE

SUPRAETAJATĂ” p- ța Eroilor nr.l A, str. Cuza Vodă F.N.,Ploiești
SECRETAR,

Cristiăn GANEA