Hotărârea nr. 43/2013

Hotãrârea nr. 43 privind aprobarea numãrului de posturi, a organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiesti, ca urmare a comunicãrii numãrului maxim de posturi de Institutia Prefectului – Judetul Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Bădescu Iulian și Raportu de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă ș: Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a comunicării numărului maxim de postur aferent anului 2013 prin adresa nr.594/09.01.2013 emisa de Instituția Prefectului - Județul Prahove prin reducerea unui post vacant de consilier grad profesional asistent în cadrul compartimentulu Dirigenție și Urmărirea în Timp a Construcțiilor;

având în vedere prevederile art.III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010 modificata si completata privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot f încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutu Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legi nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă numărul de 312 de posturi ca număr maxim pentru anul 2013 pentru aparatu de specialitate al primarului municipiului Ploiești, din care 10 posturi au fost stabilite pentn personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pc perioada derulării acestor proiecte, începând cu data de 01.01.2013.

Art.2. Aprobă organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al municipiulu Ploiești, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând ci data de 20.03.2013.

Art.3. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 105/29.03.2011 ș prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 228/27.07.2011 se modifică conform prezentei.

Art.4. - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecții Muncii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte v; aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi

de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Numărul posturilor la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative a fost stabilit și comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 983 de posturi astfel: 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul numărului de 225.700 locuitori ai Municipiului Ploiești, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează : 312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, 140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, 79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, 16 posturi pentru Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale’ ’ Ploiești și 240 posturi pentru Poliția Locală Ploiești.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

IULIAN BĂDESCU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRA PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE la hotărârea privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții ăl aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Pentru anul 2013 prin adresa nr.594/09.01.2013 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 983 de posturi din care 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează :

149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;

140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L. nr.253/2010;

79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.257/2010;

16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

240 posturi pentru Politia Locală Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.7/2011;

312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, conform anexelor nr.l și nr.2 la prezenta hotărâre, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte.

Modificările din structura aparatului de specialitate al primarului sunt următoarele:

 • 1. Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se reorganizează in Direcția Economica si va funcționa in următoarea structura:

- Serviciul Buget împrumuturi va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 7 posturi de execuție, iar gradul profesional al unui post vacant de consilier, clasa I din gradul superior se va transforma în gradul principal.

Dat fiind faptul ca au fost încheiate contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice pentru proiectele „Reabilitarea/modernizarea și echiparea specifică a Centrului de primire in regim de urgență „Cireșarii”, „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest,


inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice -Ploiești Vest”, „Schimbare destinație din cazarmă in că recompartimentare interioară” si urmeaza a se obține noi|[fi alte proiecte, respectiv „Centrul de Excelenta in Afaceri/ întreprinzători’ ’, „Hipodrom’ ’, „Accesibilitate si fluidiz industriala Ploiești Vest, se solicita reorganizarea serviciului compartimentului Contabilitate Proiecte Europene astfel:

 • -  Serviciul Contabilitate se infiinteaza si va funcționa cu structura de un post de conducere de sef serviciu prin preluarea postului de conducere de sef serviciu Financiar si a 4(patru) posturi de execuție preluate din cadrul actualului serviciu Financiar si va avea in subordine compartimentul Contabilitate Proiecte Europene cu structura de 3 (trei) posturi de execuție.

 • -  Serviciul Financiar cu structură actuală de un post de conducere de șef serviciu și 8 posturi de execuție se va reorganiza in compartimentul Financiar si va funcționa cu structura de 4 posturi de execuție.

Actualul șef serviciu va fi numit în funcție de execuție de consilier din cadrul compartimentului Financiar potrivit prevederilor art.99 din Legea nr.l88/1999(r2).

 • 2. Având în vedere că serviciul Autorizații Construcții deține informații privind gestiunea datelor urbane se propune :

 • - reorganizarea serviciului care va funcționa cu structură de un post de conducere de sef serviciu și 10 posturi de execuție ;

 • - înființarea compartimentului Gestiune Date Urbane în subordinea acestuia care va funcționa cu structură de 4 posturi de execuție din care : 3 posturi sunt preluate din cadrul actualului serviciu Autorizații Contrucții iar un post vacant de consilier, clasa I, debutant va fi preluat de la actualul Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană ce se va reorganiza.

 • 3. Pentru a eficientiza activitatea compartimentul Control Documentații Publice, Disciplină în Construcții care funcționează cu structură de 4 posturi de execuție se propune a se suplimenta structura cu un post de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior prin transformarea postului vacant de referent clasa III, grad profesional superior din cadrul serviciului Cadastru și G.I.S..

 • 4. Compartimentul Verificare si Evaluare Documentații Tehnice va funcționa cu structura de 4 posturi de execuție din care 3 posturi din actualul compartiment și un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent de la actualul Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană

 • 5. Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană va funcționa în structură de un post de conducere de șef serviciu și 7 posturi de execuție și va prelua 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior de la actualul Compartiment Verificare si Evaluare Documentații Tehnice.

6. Serviciul Cadastru și GJ.S cu structură de un post de șef serviciu             de

execuție va funcționa cu structură de un post de șef serviciu /șf^l.0 "posfurhde execuție ca urmare a preluării de către compartimentul ConMl/'I^^țnentafii Publice, Disciplină în Construcții a postului vacant de refer» profesional superior.


7. Direcția de Gestiune Patrimoniu va prelua de la actuala Direcție

Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, serviciul Aplicarea Legilor Proprietății cu structură de un post de șef serviciu și 12 posturi de execuție, care va funcționa în subordinea directorului executiv adjunct.

8. Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte cu structură actuală de un post de conducere de șef serviciu și 14 posturi de execuție va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 13 posturi de execuție ca urmare a preluării unui post de consilier, clasa I, grad profesional principal de către compartimentul Autorizații și Programe de Funcționare, care va funcționa cu structură de 3 posturi de execuție.

 • 9. Compartimentul Dirigenție și Urmărirea în Timp a Construcțiilor cu structură de 7 posturi de execuție se va reorganiza și va funcționa în subordinea directorului executiv cu structura de 3 posturi de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, iar 4 posturi se vor modifica astfel:

 • -  un post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior va fi mutat la compartimentul Achiziții Bunuri, compartiment nou înființat;

un post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior va fi transformat în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant și va fi mutat în cadrul Serviciului Dezvoltare întreținere Unități Cultură, învățământ, Sănătate;

 • -  un post vacant de consilier, grad profesional superior va fi transformat în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant și va fi mutat în cadrul actualului serviciu Relații Publice,

 • -  un post vacant de consilier, grad profesional asistent va fi desființat ca urmare a micșorării numărului de posturi de la 313 la 312 a aparatului de specialitate al primarului.

 • 10. Serviciul Evidență și Administrare Fond Locativ cu structură de un post de șef serviciu(vacant) și 9 posturi de execuție se va transforma în compartiment Evidență și Administrare Fond Locativ și va funcționa cu structură de 9 posturi de execuție. Actualul post vacant de sef serviciu va fi transformat în post de șef birou și va fi mutat în cadrul biroului Autorizare Transport Public Local, birou nou înființat.

VLDirecția Tehnic Investiții va prelua de la actuala Direcție Administrație, Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte postul de director executiv adjunct și serviciul Achiziții Publice și Contracte, ce se va reorganiza și va funcționa cu o structură de 8 posturi de conducere din care un post de director executiv, două posturi de director executiv adjunct, 4 posturi de șef serviciu, un post de șef birou și 44 posturi de execuție.

 • 12.Având în vedere aprobarea rețelei școlare pentru anul 2012 - 2%$^njC£^ desființat cele 22 de centre financiare, iar școlile și grădinițefe^pi^^OwipiMl Ploiești funcționează în structuri distincte cu personalitate                   și j

H.G.nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizar^^^utl^o^^A creșelor se propune ca Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultm^lnvgj^îant. Sănătate să se reorganizeze și să funcționeze în subordinea unui director executiv adjunct astfel:

Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură, învățământ, Sănătate cu structură de un post de conducere de șef "serviciu și 8 posturi “ de execuție să funcționeze cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 7 posturi de execuție, din care:

 • -  5 posturi din actualul serviciu;

 • -  un post de consilier preluat de la actualul serviciu Dezvoltare Căi Rutiere și Rețele Edilitare, serviciu ce se va reorganiza;

 • -  un post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior de la actualul compartiment Dirigenție și Urmărirea în Timp a Construcțiilor transformat în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Se va înființa compartimentul Monitorizare Consumuri Creșe, Grădinițe, Școli, Spitale, Culte, Cultură ce va funcționa în subordinea directorului executiv adjunct cu structură de 3 posturi de execuție preluate de la actualul Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură, învățământ, Sănătate.

 • 13.Actualul serviciu Investiții cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 8 posturi de execuție va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 7 posturi de execuție, un post de execuție vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal va fi preluat de la actualul serviciu Achiziții Publice si Contracte, post al cărui grad se va transforma in asistent, iar din cadrul actualului serviciu un post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior va fi preluat de compartimentul Rețele Edilitare, compartiment ce se va înființa, iar un post de consilier, clasa I, grad profesional superior va fi preluat de compartimentul Achiziții Bunuri, compartiment ce se va înființa.

 • 14.Actualul serviciu Dezvoltare Căi Rutiere și Rețele Edilitare, cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 13 posturi de execuție se va reorganiza astfel:

 • -  serviciul Reparații și Investiții Drumuri va funcționa cu structură de un post vacant de conducere de șef serviciu și 8 posturi de execuție provenite din actualul serviciu Dezvoltare Căi Rutiere și Rețele Edilitare;

 • -  compartimentul Rețele Edilitare va funcționa cu structură de 4 posturi de execuție din care 3 posturi preluate de la actualul serviciu Dezvoltare Căi Rutiere și Rețele Edilitare si un post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior de la actualul serviciu Investiții.

Actualul șef serviciu va fi numit în funcție de execuție de consilier din cadrul compartimentului Rețele Edilitare potrivit prevederilor art.99 din Legea nr.l88/1999(r2).


\5.Biroul Autorizare Transport Public Local se va înființa compartimentului Autorizare Transport Public Local și va funcțioflfaȘu un post de conducere de șef birou și 6 posturi de execuție proveni

 • -  postul vacant de sef serviciu Evidență și Administrare Fo transformat în post de șef birou Autorizare Transport Public L

 • -  5 posturi de execuție din cadrul actualul compartiment Autorizare'Transport Public Local

 • -  un post de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior preluat de la actualul serviciul Dezvoltare Căi Rutiere și Rețele Edilitare;

 • 16. Actualul serviciu Achiziții Publice și Contracte și postul de director executiv adjunct vor fi preluate de la actuala Direcție Administrație, Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte la Direcția Tehnic Investiții, iar prin reorganizare vor funcționa astfel:

 • -  serviciul Achiziții Publice și Contracte cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 9 posturi va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 7 posturi de execuție ;

 • -  compartimentul Achiziții Bunuri cu 3 posturi de execuție preluate astfel:

 • ■  un post de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent preluat de la actualul serviciu Achiziții Publice și Contracte ;

 • ■  un post de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior preluat de la actualul serviciu Investiții;

 • ■  un post de consilier, clasa I, grad profesional superior de la actualul compartiment Dirigenție și Urmărirea în Timp a Construcțiilor, compartiment ce se va reorganiza.

 • 17. Actualul serviciu Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G. cu structură de un post de șef serviciu și 5 posturi de execuție având în subordine compartimentul Manageri de Proiecte se va reorganiza și va funcționa cu structură de un post de șef serviciu și 4 posturi de execuție, având în subordine compartimentul Organizare Evenimente.

Compartimentul Manageri de Proiecte cu structura de 10 posturi vacante de personal contractual, posturi aprobate suplimentar pentru implementarea proiectelor din fonduri europene va funcționa în subordinea directă a directorului executiv.

Actualul compartiment Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Management Asistență Medicală cu structură de 5 posturi de execuție se reorganizează în compartimentul Organizare Evenimente cu structura de 6 posturi de execuție din care:

 • ■  5 posturi de execuție de la actualul compartiment Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Management Asistență Medicală ;

 • ■  un post de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent de la actualul serviciu Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G.

  ^.Serviciul Relații Publice cu structură actuală de un post de c


  serviciu și 8 posturi de execuție va funcționa în subordinea direcjjȘucer^ de ș$f» binarului 2 va funcționa cu structură de un post de conducere de șef servicfOr^^Muri dfej execuție prin preluarea unui post vacant de consilier, grad profesio^fc^șer^t la actualul compartiment Dirigenție și Urmărirea în Timp a ' ‘ compartiment ce se va reorganiza, post vacant al cărui grad va fi transformat în debutant.


19.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte se va numi Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte ca urmare a reorganizării după cum urmează :

 • -  postul de director executiv adjunct și serviciul Achiziții Publice și Contracte vor fi preluate de Direcția Tehnic Investiții;

 • -  în cadrul serviciului Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor se va transforma gradul postului vacant de consilier, clasa I din principal în debutant;

 • -  serviciul Aplicarea Legilor Proprietății va fî preluat în cadrul Direcției de Gestiune Patrimoniu în subordinea directorului executiv adjunct.

Atașăm avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor publici nr.1593/2013.

Potrivit prevederilor art.26, alin.(5) din Legea nr. 284/2010 promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual se face din 3 in 3 ani, in funcție de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine”, cel puțin de doua ori in ultimii 3ani, de către comisia desemnata prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariatilor.

Astfel solicitam transformarea gradului profesional al unui post de inspector de specialitate in cadrul compartimentului Expert Local Rromi din gradul profesional I in gradul profesional IA, pentru angajatul care a fost declarat „admis” la concursul de promovare in grad, conform raportului final al concursului anexat.

Funcționarii publici pe parcursul carierei au dreptul conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata în 2007 sa promoveze în clasa și grad profesional.

Promovarea se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transforma în consecință.

Examenul sau concursul se organizează semestrial în conformitate cu prevederile H.G.nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

In vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie sa îndeplinescă cumulativ următoarele condiții:

 • a)    să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează ;

 • b)    să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • c)    să nu aiba în cazierul administrativ o sancțiune disciplinara neradiata în condițiile legii.

tA


/* r—~     z

/ V hfc? ; l                                  \

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Locali;. franșformârea gradului profesional a unsprezece posturi de consilier din aparatul de §șp:eciâlMîe/r^ primarului pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la concurși^ promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului final al concursului atașat, după cum urmează :

Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv,


Protecție Civijă și Pi^ftecția Muncii

- DanielaNr

Denumire compartiment

Numele și prenumele

Clasa/ grad profesional

Clasa/ grad profesional

crt

deținut

propus

1.

Serviciul Autorizare

Construcții

Aldea Cornelia

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

2.

Serviciul Cadastru și

G.I.S.

Drăghici Simona

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

Guef Vasile

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

Enache Florentina Marcela

Consilier I / asistent

Consilier

I / principal

3.

Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte

Banu Daniela Alina

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

Voicu Mariana

Consilier I / asistent

Consilier

I / principal

4.

Serviciul Investiții

Comendant Narcis Mihaela

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

5.

Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură, învățământ, Sănătate

Nițu Carmen Maria

Consilier I / asistent

Consilier

I / principal

6.

Serviciul Dezvoltare Căi Rutiere și Rețele Edilitare

Balalia Anișoara

Consilier I / asistent

Consilier

I / principal

7.

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G.

Loghin Diana Iuliana

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

8

Serviciul Administrație Publică, Reglementare și Monitorizare Asociații de Proprietari

C onstantin-P i etraru Brîndușa

Consilier I / asistent

Consilier

I / principal

Totodată solicitam transformarea gradului profesional al unui post de inspector de specialitate in cadrul compartimentului Expert Local Rromi din gradul profesional I in gradul profesional IA, pentru angajatul care a fost declarat „admis” la concursul de promovare in grad, conform raportului final al concursului anexat.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții, Contracte Director executiv

Alexandry Iulia Alina

O RGANIG RAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTIANEXA nr. 1 La Hotărârea nr.


/2013


ADMINISTRATOR

PUBLIC/1


Funcționari publici
1 9

1 8

ti

5 §

Iii

hi

g

o

§

iii

ti ti

sg!

0]

SECRETAR


I

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE


Director executiv


Personal contractual

Demnitari Funcționari Personal publici contractual

TOTAL 312  3_______259

CONDUCERE

EXECUȚIE           228


X

§ g

n

POLITIA

LOCALA

S.P.F.L.

PARC

MEMORIAL ,.C. STERE”

5S


PLOIEȘTI

Anexa nr.2 la H.C.L.

STj

VT DE FUNCȚII

Nr .crt

Funcția publica

Grad / treapta

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

Personal contractual - funcția

Grad profesional

CONDUCERE

!

1

PRIMAR

2

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR

4

SECRETAR

!

l

ADM

NIST

RATOR PUBLIC

5

lADMINISTRATOR PUBLIC

CAB

NET

PRIMAR

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA ;

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA .

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

ia ;

DIRECȚIA ECONOMICA

10

| Dl RECTOR EXECUTIV

I

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

11

1

SEF SERVICIU

I

12

1

CONSILIER

superior

I

13

2

CONSILIER

superior

I

14

3

CONSILIER

superior

I

15

4

CONSILIER

superior

I

16

5

CONSILIER

superior

I

17

6

CONSILIER

superior

I

18

7

CONSILIER

principal

I

COM

PARI

"IMENT FINANCIAR

19

1

CONSILIER

superior

I

20

2

CONSILIER

superior

l

21

3

CONSILIER

superior

I

22

4

CONSILIER

principal

I

COM

PARI

’IMENT CASIERIE

23

1

CASIER

24

2

CASIER

SERVICIUL CONTABILITATE

I

l

25

1

SEF SERVICIU

I

26

1

CONSILIER

superior

I

V

27

2

CONSILIER

superior

INr.crt

Funcția publica

Grad / treapta

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

Personal contractual - funcția

Grad profesional

28

3

CONSILIER

superior

l

29

4

CONSILIER

principal

I

COMPARI

'IMENT CONTABILITATE PROIECTE EUROPENE

30

1

CONSILIER

superior

I

31

2

CONSILIER

principal

l

32

3

CONSILIER

debutant

I

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTA

RE URBANA

33

1

ARHITECT SEF

I

34

1

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

35

1

SEF SERVICIU

I

36

1

CONSILIER

superior

I

37

2

CONSILIER

superior

I

38

3

CONSILIER

superior

I

39

4

CONSILIER

superior

I

40

5

CONSILIER

principal

I

41

6

CONSILIER

principal

I

42

7

CONSILIER

principal

I

43

8

CONSILIER

principal

I

44

9

REFERENT DE SPECIALITATE

superior

II

45

10

REFERENT DE SPECIALITATE

superior

II

COMPARI

IMENT GESTIUNE DATE URBANE

46

1

CONSILIER

principal

I

47

2

CONSILIER

asistent

I

48

3

CONSILIER

debutant

I

49

4

REFERENT

superior

III

COMPARI

IMENT VERIFICARE SI EVA

LUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

50

1

CONSILIER

superior

I

51

2

CONSILIER

superior

I

52

3

CONSILIER

asistent

I

53

4

CONSILIER

asistent

I

COMPARTIMENT CONTROL DOCUMENTAT!! PUBLICE, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

54

1

CONSILIER

superior

I

55

2

CONSILIER

superior

I

56

3

CONSILIER

principal

I

57

4

CONSILIER

principal

I

58

5

CONSILIER

asistent

I

SERVICIU

L DEZVOLTARE URBANA S

METROPOLITANA

__________'

59

1|SEF SERVICIU

!J
Nr.crt

Funcția publica

Personal contractual - funcția

Grad / treapta Grad profesional

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

60

1

CONSILIER

superior

l

61

2

CONSILIER

superior

l

62

3

CONSILIER

superior

I

63

4

CONSILIER

superior

l

64

5

CONSILIER

asistent

I

65

6

REFERENT

superior

III

66

7

REFERENT

superior

III

SERVICIU

L CADASTRU SI GIS

67

1

SEF SERVICIU

I

68

1

CONSILIER

superior

I

69

2

CONSILIER

superior

I

70

3

CONSILIER

superior

I

71

4

CONSILIER

superior

I

72

5

CONSILIER

principal

I

73

6

CONSILIER

asistent

I

74

7

CONSILIER

asistent

I

75

8

REFERENT DE SPECIALITATE

superior

II

76

9

REFERENT

superior

III

77

10

REFERENT

principal

III

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

co b-

1

DIRECTOR EXECUTIV

II

SERVICIU

L VALORIFICARE PATRIMO

NIU, CONTRACTE

79

1

SEF SERVICIU

l

80

1

CONSILIER

superior

l

81

2

CONSILIER

superior

I

82

3

CONSILIER

superior

l

83

4

CONSILIER

superior

I

84

5

CONSILIER

superior

l

85

6

CONSILIER

principal

I

86

7

CONSILIER

principal

I

87

8

CONSILIER

principal

I

88

9

CONSILIER

asistent

I

89

10

CONSILIER

asistent

I

90

11

CONSILIER

asistent

I

91

12

REFERENT

superior

III t

92

13

REFERENT

superior

HI I

COM

PARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE                                                        \

93

1

CONSILIER

superior

I

94

2

CONSILIER

principal

I

-

/
Nr .crt

Funcția publica

Personal contractual - funcția

Grad / treapta Grad profesional

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

95

I 3

REFERENT

superior

III

COMPARTIMENTUL DIRIGENTIE SI U

RMAR1REA COMPORTĂRII IN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

96

1

CONSILIER

superior

I

97

2

CONSILIER

superior

I

98

I 3

CONSILIER

superior

I

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

99] 1|DIR. EXECUTIV ADJ.

I

I

:                                 I i

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

100

1

SEF SERVICIU

I

101

1

CONSILIER

superior

I

102

2

CONSILIER

superior

I

103

3

CONSILIER

superior

I

104

4

CONSILIER

principal

I

105

5

CONSILIER

principal

I

106

6

REFERENT

superior

III

107

7

REFERENT

superior

III

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

108

1

CONSILIER

superior

I

109

2

CONSILIER

principal

I

110

3

CONSILIER

principal

I

111

4

CONSILIER

principal

I

112

5

CONSILIER

principal

I

113

6

CONSILIER

principal

I

114

7

CONSILIER

principal

I

115

8

CONSILIER

principal

I

116

9

REFERENT

superior

III

SERVICIU

L APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

117

1

SEF SERVICIU

I

118

1

CONSILIER

superior

I

119

2

CONSILIER

superior

I

120

3

CONSILIER

superior

I

121

4

CONSILIER

superior

I

122

5

CONSILIER

principal

l

123

6

CONSILIER

principal

I

124

7

CONSILIER

principal

1 r

125

8

CONSILIER

asistent

i |

126

9

REFERENT

superior

iii 1

127

10

REFERENT

superior

in

128

11

REFERENT

superior

iiiNr .crt

Funcția publica

Personal contractual - funcția

Grad / treapta Grad profesional

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

129

12

REFERENT

superior

III

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

130

DIRECTOR EXECUTIV

I

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

131

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

SERVICIUL DEZVOLTARE ÎNTREȚINERE UNITATI CULTURA INVATAMANT, SANATATE

132

1

SEF SERVICIU

I

133

1

CONSILIER

superior

I

134

2

CONSILIER

superior

I

135

3

CONSILIER

superior

I

136

4

CONSILIER

superior

I

137

5

CONSILIER

asistent

I

138

6

CONSILIER

debutant

I

139

7

REFERENT DE SPECIALITATE

superior

II

COM

PARTIMENT MONITORIZARE CO

NSUMURl CRESE, GRĂDINIȚE, SCOLI, SPITALE, CULTE, CULTURA

140

1

CONSILIER

superior

I

141

3

CONSILIER

principal

I

142

4

CONSILIER

principal

I

SERVICIU

L INVESTIȚII

143

1

SEF SERVICIU

I

144

1

CONSILIER

superior

I

145

2

CONSILIER

superior

I

146

3

CONSILIER

superior

I

147

4

CONSILIER

superior

I

148

5

CONSILIER

principal

I

149

6

CONSILIER

asistent

I

150

7

CONSILIER

asistent

I

BIROUL AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

151

1

SEF BIROU

I

152

1

CONSILIER

superior

I

153

2

CONSILIER

superior

I

154

3

CONSILIER

asistent

I

155

4

CONSILIER

asistent

I

156

5

REFERENT DE SPECIALITATE

superior

II

157

6

REFERENT

superior

III /i

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

158

1

SEF SERVICIU

1 ^1

159

1

CONSILIER

superior

1Nr.crt

Funcția publica

Personal contractual - funcția

Grad / treapta Grad profesional

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

160

2

CONSILIER

superior

1

161

3

CONSILIER

superior i

1

162

4

CONSILIER

principal

1

163

6

CONSILIER

asistent

1

164

5

REFERENT DE SPECIALITATE

superior

II

165

6

REFERENT

superior

III

166

7

REFERENT

asistent

III

COM

PARTIMENT REȚELE EDILITARE

167

1

CONSILIER

superior

1

168

2

CONSILIER

superior

1

169

3

CONSILIER

superior

1

170

4

CONSILIER

principal

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

171

|DIR. EXECUTIV ADJ.

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CO

1TRACTE

172

1

SEF SERVICIU

1

173

1

CONSILIER

superior

1

174

2

CONSILIER

superior

1

175

3

CONSILIER

principal

1

176

4

CONSILIER

principal

1

177

5

CONSILIER

principal

1

178

6

CONSILIER

asistent

1

179

7

CONSILIER

asistent

1

COM

PARI

'IMENT ACHIZIȚII BUNURI

180

1

CONSILIER

superior ;

1

181

2

CONSILIER

superior

1

182

3

CONSILIER

asistent

1

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

183

DIRECTOR EXECUTIV

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

184

1

SEF SERVICIU

1

185

1

CONSILIER

superior

1

186

2

CONSILIER

superior

1

187

3

CONSILIER

superior !

1 1

188

4

CONSILIER

superior ;

1 II

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE


 • 189

 • 190


CONSILIER CONSILIER


superior superiorNr .crt

Funcția publica

Personal contractual - funcția

Grad / treapta Grad profesional

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

191

3

CONSILIER

superior

192

4

CONSILIER

asistent

I

193

5

CONSILIER

asistent

194

6

CONSILIER

asistent

COM

PART1MENT MANAGERI DE PRO

ECT

195

1

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

ia;

196

2

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

IA:

197

3

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

ia;

198

4

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

ia:

199

5

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

ia:

200

6

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

IAi

201

7

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

IA:

202

8

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

IA:

203

9

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

IA;

204

10

CONSILIER - MANAGER DE PROIECT

debutant

SERVICIU

L RELAȚII PUBLICE

205

1

SEF SERVICIU

206

1

CONSILIER

superior

207

2

CONSILIER

superior

l

208

3

CONSILIER

principal

209

4

CONSILIER

principal

210

5

CONSILIER

asistent

211

6

CONSILIER

asistent

212

7

CONSILIER

asistent

213

8

CONSILIER

debutant

214

9

REFERENT

superior

III

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGA

MIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII

215

1

SEF SERVICIU

i

216

1

CONSILIER

superior ;

217

2

CONSILIER

superior

218

3

CONSILIER

superior

219

4

CONSILIER

superior !

220

5

CONSILIER

superior

221

6

CONSILIER

superior

_

222

7

CONSILIER

superior i

223

8

REFERENT

superior

I

V £ y

COM

PART1MENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

r-

224

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

ii:

—M-'

225

2

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I

226

3

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

INr.crt

Funcția publica

Personal contractual - funcția

Grad / treapta Grad profesional

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

227

4

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

I

228

5

MUNCITOR CALIFICAT

I

229

6

ÎNGRIJITOR

230

7

ÎNGRIJITOR

231

8

ÎNGRIJITOR

232

9

ÎNGRIJITOR

233

10

ÎNGRIJITOR

234

11

ÎNGRIJITOR

235

12

ÎNGRIJITOR

-

236

13

ÎNGRIJITOR

- ;

237

14

ÎNGRIJITOR

-

238

15

ÎNGRIJITOR

-

COM

PARTIMENT DESERVIRE AUTO

239

1

ȘOFER

I

240

2

ȘOFER

l

241

3

ȘOFER

I

242

4

ȘOFER

I

243

5

ȘOFER

I

244

6

ȘOFER

I ;

245

7

ȘOFER

I

246

8

ȘOFER

I ,

247

9

ȘOFER

I

248

10

ȘOFER

I

249

11

ȘOFER

I :

250

12

ȘOFER

I

SERVICIU

L INFORMATICA

251

1

SEF SERVICIU

I

252

1

CONSILIER

superior

I

253

2

CONSILIER

superior

I

254

3

CONSILIER

superior

I

255

4

CONSILIER

superior

I

256

5

CONSILIER

superior

I

257

6

CONSILIER

superior

I

258

7

CONSILIER

principal

I

259

8

CONSILIER

asistent

I J

SERVICIU

L AUDITARE INTERNA

260

1

SEF SERVICIU

i r

261

1

AUDITOR

superior

i V

262

2

AUDITOR

superior

i V

263

3

AUDITOR

superior

i ’Nr .crt

Funcția publica

Personal contractual - funcția

Grad / treapta Grad profesional

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

264

4

AUDITOR

superior

I

265

5

AUDITOR

superior

I

266

6

AUDITOR

superior

I

267

7

AUDITOR

superior

I

268

8

AUDITOR

superior i

I

COM

PARI

'IMENTUL CONTROL FINAN

CIAR DE GESTIUNE

269

1

CONSILIER                        |                                           Isuperior            | î

| INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA


COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

270|    1|

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE_______________________

271| 1|DIRECTOR EXECUTIV |                              |

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA, REGLEMENTARE SI MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

272

1

SEF SERVICIU

I

273

1

CONSILIER

superior

I

274

2

CONSILIER

superior

I

275

3

CONSILIER

superior

I

276

4

CONSILIER

principal

I

277

5

CONSILIER

asistent i

l

278

6

CONSILIER

asistent

I

279

7

CONSILIER

asistent

I

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

280

1

CONSILIER

superior

I

281

2

CONSILIER

principal

I

282

3

CONSILIER

principal !

l

283

4

CONSILIER

principal

I

284

5

CONSILIER

asistent

I

SERVICIU

L MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

285

1

SEF SERVICIU

I

286

1

CONSILIER

superior

I

287

2

CONSILIER

superior

I

288

3

CONSILIER

superior

I

289

4

CONSILIER

superior

I

290

5

CONSILIER

superior

I

291

6

CONSILIER

principal

1

292

7

CONSILIER

asistent

l

293

8

CONSILIER

debutant

l fc

COMPARI

"IMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

I

294

1

REFERENT

IA!

295

2

ARHIVARNr .crt

Funcția publica

Personal contractual - funcția

Grad / treapta Grad profesional

Clasa

Funcție conducere

Funcție execuție

296

3

ARHIVAR

297

4

ARHIVAR

298

5

CURIER

SERVICIU

L JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

299

1

SEF SERVICIU

i

I

300

1

CONSILIER JURIDIC

superior '

I

301

2

CONSILIER JURIDIC

superior

I

302

3

CONSILIER JURIDIC

superior I

I

303

4

CONSILIER JURIDIC

superior

I

304

5

CONSILIER JURIDIC

superior

I

305

6

CONSILIER JURIDIC

principal

I

306

7

CONSILIER JURIDIC

principal

I

307

8

CONSILIER JURIDIC

principal

I

308

9

CONSILIER JURIDIC

principal

I

309

10

CONSILIER JURIDIC

asistent

l

310

11

CONSILIER JURIDIC

debutant

I

311

12

CONSILIER JURIDIC

debutant

I

312

13

CONSILIER

asistent     :

I

NR. TOTAL FUNCȚII

259:

de conducere

31

de execuție

228 :

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

50 ;

NR. TOTAL FUNCȚII DEMNITARI PUBLICI

3 :

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

312 ;


X’o Z'/M --------------

:rul dezvoltării regionale și a DM i n is i rați i^i JuBLICE^ j Agenția Națională a Funcționarilor Publici /     /

.....*...... ==            ~      ......... '' •■f'.-L--"'

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu C—nc


CaracterPerșdf{aksub'r}r.~5129^-\^- Q


NR 1662/ 2013


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA DOMNULUI PRIMAR BĂDESCU IULIAN


Referitor la adresa dumneavoastră nr. 746/2013, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 1662/2013, vă comunicăm următoarele:


în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 19 februarie 2013 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:


Comisia de concurs:

Paula Dinu, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova


Comisia de soluționare a contestațiilor:

Nicușor Dumitru, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova


Președinte - Secretar de Stat

Eugen COIFAN
conform legii 455/2001Secretar General

Carmen DRĂGAN

Director General D.G.M.F.P.

Mihaela BACIUFelicia Stan

Daniela Pandelaș întocmit: lulia Popescu


Director D.G.P.A

Șef Serviciu Coordonare Metodologică

Consilier20. FEB. 2013


RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUIFuncția pentru care se organizează concursul:

Promovare în grad profesional - inspector de specialitate din gradul profesional I în gradul profesional IA Compartimentul Expert Local Rromi

Informații privind proba scrisă

Data desfășurării probei scrise : 20.02.2013

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul*

MICUȚĂ ION

94.00p

ADMIS

Informații privind interviul

Data desfășurării interviului: 20.02.2013

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul*

MICUȚĂION

89.66p

ADMIS

Rezultatul final al concursului


Funcția:

1 Promovare în grad profesional - inspector de specialitate din gradul profesional I

în gradul profesional IA, Compartimentul Expert Local Rromi

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul*

MICUȚĂ ION

91.83p

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

1. ALEXANDRU IULIA ALINA

2. LUCACI MIHAELA

3. ANGELESCU ANA - DANIELA

Secretarul comisiei: CHIFOR ELENA

Semnătură:

003596

FEB. 2013
RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11:

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 14,02.2013

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor3

Motivul respingerii dosarului4

1. Al dea Cornelia

ADMIS

2. Drăghici Simona

ADMIS

3. GuefVasile

ADMIS

4. Enache Florentina Marcela

ADMIS

5. Banu Daniela Alina

ADMIS

6. Voicu Mariana

ADMIS

7. Comendant Narcis Mihaela

ADMIS

8. Nițu Carmen Maria

ADMIS

9. Balalia Anișoara

ADMIS

lO.Loghin Diana Iuliana

ADMIS

1 l.Constantin-Pietraru Brîndușa

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 19.02.2013

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. Aldea Cornelia

90p

ADMIS

2. Drăghici Simona

91p

ADMIS

3. GuefVasile

90p

ADMIS

4. Enache Florentina Marcela

90p

ADMIS

5. Banu Daniela Alina

95p

ADMIS

6. Voicu Mariana

90p

ADMIS

7. Comendant Narcis Mihaela

93p

ADMIS

8. Nițu Carmen Maria

93p

ADMIS

9. Balalia Anișoara

91p

ADMIS

lO.Loghin Diana Iuliana

93p

ADMIS

11 .Constantin-Pietraru Brîndușa

2Șp

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autori tatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".


Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 19.02.2013

vvr     . -.....-

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. Aldea Cornelia

91p

ADMIS

2. Drăghici Simona

95p

ADMIS

3. GuefVasile

90p

ADMIS

4. Enache Florentina Marcela

90p

ADMIS

5. Banu Daniela Alina

95p

ADMIS

6. Voicu Mariana

91p

ADMIS

7. Comendant Narcis Mihaela

93p

ADMIS

8. Nițu Carmen Maria

93p

ADMIS

9. Balalia Anișoara

90p

ADMIS

lO.Loghin Diana Iuliana

90p

ADMIS

1 l.Constantin-Pietraru Brîndușa

97p

ADMIS

Rezultatul final al concursului


Funcția publică:

 • I Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Autorizații Construcții

2-3 Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Cadastru și G.I.S.

 • 4 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul Cadastru și G.I.S.

 • 5 Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte ;

 • 6 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte ;

 • 7 Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Investiții;

 • 8 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură, învățământ, Sănătate;

 • 9 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul

Dezvoltare Cai Rutiere și Rețele Edilitare ;

 • 10 Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G.;

 • II Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul Administrație Publică, Reglementare și Monitorizare Asociații de Proprietari.


Numele și prenumele candidatului


1. Aldea Cornelia


2. Drăghici Simona


3. GuefVasile


4. Enache Florentina Marcela


5. Banu Daniela Alina


6. Voicu Mariana


7. Comendant Narcis Mihaela


8. Nițu Carmen Maria


9. Balalia Anișoara


lO.Loghin Diana Iuliana


1 l.Constantin-Pietraru Brîndușa


Comisia de concurs


1. NEAGU RITA MARCELA


2. PETRACHE FLORIN


3. DINU MARIA PAULA


Punctajul final al concursului

181p


186p


180p


180p


187p


181p


186p


186p


181p


183p


192p


Secretarul comisiei: ANGELESCU ANA - DANIELA
ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMISHM


g;


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINIS TRAHEIPUBLICE

A _____X* _ IV T _ x*____1 * _   _____x*______*1___TV-jL-uLi ‘

        ~        A

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelpr cu Caracter Personal sub nr. 5129


Agenția Națională a Funcționarilor Publici <

... . _                               ...       .^i


\\r c.

\\ < •

..

NR 1593/ 2013


AVIZ

Având în vedere:

prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de alaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare

adresa Primăriei municipiului Ploiești, județul Prahova nr. 901/2013 de solicitare a avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 1593/2013

în temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz favorabil

pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, județul Prahova

Președinte - Secretar de Stat

Eugen COIF AN


A DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC | IdJ-------------------------------------------‘


conform legii 455/2001


Avi za t pentru I ega I i ta te Daniela Pandelaș întocmit: luliaPopescu


Secretar General

Carmen DRĂGAN


Director General D.G.M.F.P. Mihaela BACIU


Consilier juridic

Șef Serviciu Coordonare Metodologică

Consilier


.. ----------- ------ ------------------------------


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGN

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi a organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - județul Prahova

și a emis:
1

Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Autorizații Construcții

2

2-3 Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul

3

Cadastru și G.I.S.

4

Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul Cadastru și G.I.S.

5

Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte;

6

Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte;

7

Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Investiții;

8

Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură, învățământ, Sănătate;

9

Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere și Rețele Edilitare ;

10

Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G.;

11

Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal (3) Serviciul Administrație Publică, Reglementare și Monitorizare Asociații de Proprietari.