Hotărârea nr. 429/2013

Hotãrârea nr. 429 privind imobilul situat în Ploiesti, B-dul Republicii nr. 271

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 429 privind imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271;

Luând în considerare faptul că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, având numerele cadastrale 136229 și 136230, conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 4552/09.09.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului României nr.866/2002;

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.l 12/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

A

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă preluarea din administrarea Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești a terenului în suprafață de 1683 mp, nr.cadastral 136230 identificat în Planul de situație care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

  • (2) Aprobă modificarea poz.l a Anexei nr.l la Hotărârea nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești în sensul diminuării suprafeței de teren aferentă Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești la 8267 mp, nr.cadastral 136229 identificată în Planul de situație care constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

  • (3) Aprobă modificarea corespunzătoare a poz.l a Anexei nr.l la Contractul de administrare nr.l 1203/2009 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalu] de Boli Infecțioase Ploiești, în baza Hotărârii nr. 121/2009 a Consiliului Local a) municipiului Ploiești.

  • (4) Aprobă schimbarea destinației terenului în suprafață de 1683 mp, identificat în Planul de situație care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, preluat din administrarea Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, în teren destinat unor amenajări de utilitate publică.

Art.2. (1) Aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești a bunurilor „Pavilion HIV/SIDA - C4”, nr.inventar 1006 și “Morga - C5”, nr.inventar 1007, în vederea scoaterii din funcțiune și, după caz, valorificării sau casării.

(2)Aprobă preluarea din administrarea Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești a bunului “Morga - C5”, nr.inventar 1007 și modificarea corespunzătoare a Anexei nr.l la Contractul de administrare nr.l 1203/2009 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești, în baza Hotărârii nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art.3. Aprobă modificarea pozițiilor 153 si nr.l54 din Anexa G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, potrivit Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4.(l) Aprobă modificarea pozițiilor 57,58,59,61,64,65,66,67 din Anexa G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, potrivit Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

(2) Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” în sensul eliminării pozițiilor nr.60“Pavilion spital”,nr.62 „Morga” și nr.63 “Baraca metal-lemn”.

/X

Art.5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.l359/2001 și să semneze Actul adițional la Contractul de administrare nr.l 1203/2009 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești, în baza Hotărârii nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform prevederilor art.lși art.2 din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

APROBAT,


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel in conformitate cu punctul III din Anexa la legea menționata din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale fac terenurile si clădirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primăria, precum si instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele.

Astfel, in Anexa G din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind insusirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” este inclus imobilul in care funcționează Spitalul de Boli Infectioase, inventar aprobat prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al orașelor, comunelor, municipiilor din județul Prahova.

Potrivit Hotărârii nr. 185/2012 Consiliul Local al municipiului Ploiești s-a aprobat diminuarea suprafeței terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase si completarea Anexei G cu doua poziții noi cu numere curente 153 si 154, referitoare la suprafața actualizata a terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase si a imprejmuirii existente.

Urmare Hotărârii nr. 119/2009 a Consiliul Local al municipiului Ploiești, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri in vederea casarii si valorificării acestora s-a procedat la scoaterea din funcțiune si casarea bunului „Baraca metalica (Depozit arhiva magazie) - C8”, nr.inventar 1002, potrivit Procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe nr.7161/15.05.2012. Ca atare, urmeaza ca aceasta sa fie scoasa din anexele la Contractul de administrare nr.l 1203/2009 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești.

Conform prevederilor Hotărârii nr.148/2013 a Consiliul Local al municipiului Ploiești s-a aprobat darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova. Pentru realizarea transferului efectiv a fost necesara Înscrierea in Cartea funciara a unitarii administrativ-teritoriale a imobilului situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase, sens in care a fost fost aprobata Hotararea nr.290/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin care s-a modificat corespunzător anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul menționat.

Conform prevederilor Hotărârii nr.340/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat dezmembrarea imobilului menționat mai sus, avand numărul cadastral 136207, in doua loturi, conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 4552/09.09.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, astfel:

  • - 136229 - județ PRAHOVA, U.A.T.Ploiești, localitatea Ploiești, B-dul Republicii nr.271, în suprafață de 8267 mp;

  • - 136230 - județ PRAHOVA, U.A.T. Ploiești, localitatea Ploiești, B-dul Republicii nr.271, in suprafața de 1683 mp;

Având în vedere intenția municipalității de a realiza noi obiective de utilitate publica in zona urmeaza sa se diminueze suprafața de teren aferenta Spitalului de Boli Infectioase la 8267 mp, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.536/1997 si nr.914/2006 ale Ministrului Sanatatii. Ca urmare a solicitării Municipiului Ploiești, prin adresa nr.20638/07.08.2013 Direcția de Sanatate Publica Prahova si-a exprimat punctul de vedere si a efectuat recomandări pentru realizarea obiectivului propus.

Prin adresa nr.2236/2013 inregistrata la Municipiul Ploiești la nr.13052/2013, Spitalul de Boli Infectioase a solicitat casarea in regim de urgenta a corpurilor C4 -pavilion HIV/SIDA si C5 - Morga avand in vedere ca acestea nu mai pot fi utilizate potrivit destinației inițiale.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Trecerea este posibila potrivit art.8 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si se face prin hotarare a consiliului local.

După scoaterea din funcțiune a acestor bunuri se va proceda la valorificarea, si după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale.

Fata de cele menționate mai sus se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova prin actualizarea datelor tehnice ale bunurilor care raman in domeniul public si eliminarea bunurilor care urmeaza sa fie trecute in domeniul privat si scoase din funcțiune. Totodată se impune si actualizarea corespunzătoare a anexelor la Contractul de administrare nr.l 1203/2009 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești, in sensul eliminării terenului in suprafața de 1683 mp, cu nr.cadastral 136230 si a bunului “Morga - C5”, nr.inventar 1007 amplasat pe acest teren. Bunul „Pavilion HIV/SIDA - C4”, nr.inventar 1006, amplasat pe terenul ce ramane in administrarea unitatii sanitare, va ramane in administrarea Spitalului de Boli Infecțioase pana la finalizarea efectiva a operațiunii de scoatere din funcțiune.

Situația acestui imobil a fost analizată în ședințele din data 06.08.2013, 15.10.2013 si 22.10.2013 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate mai sus.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare alaturat, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova, conform Normelor de tehnica legislativa, in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr.l359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Florin Pc


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca.^


Sef Serviciu S'T.E.B.D.P

Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,Direcția Administrație Publica,


Direcția Economica


Juridic-Contencios, Contracte,

Director Executiv, Simona Albu


Ibu


Director Executiv, Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului României nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si adminisțrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective, din domeniul public al municipiului Ploiești fac parte si clădirile si terenurile aferente acestora in care funcționează Spitalul municipal Schuller si Spitalul de Boli Infectioase, unitati sanitare de interes local.

In Hotărârea Guvernului României nr j359/2001 figurează în Anexa G la poziția 20 imobilul în care își desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infecțioase.

Conform prevederilor Hotărârii nr.340/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat dezmembrarea imobilului menționat mai sus in doua loturi. Având în vedere intenția municipalității de a realiza noi obiective de utilitate publica in zona urmeaza sa se diminueze suprafața de teren aferenta Spitalului de Boli Infectioase, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.536/1997 si nr.914/2006 ale Ministrului Sanatatii.

Prin adresa nr.2236/2013 înregistrata, la Municipiul Ploiești la nr.13052/2013, Spitalul de Boli Infectioase a solicitat casarea in regim de urgenta a corpurilor C4 - pavilion HIV/SIDA si C5 - Morga avand in vedere ca acestea nu mai pot fi utilizate potrivit destinației inițiale.> ;

Potrivit prevederilor art.2^ art.3 ;,si , art.4 . din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale, care alcătuiesc :dpmeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale, -pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, cașarii, acestea. vpr;. fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.           -

Trecerea este posibila potrivit art.8 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si se face prin hotarare a consiliului local.            :.

După scoaterea din funcțiune a acestor bunuri șe va proceda la valorificarea, si după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale. r ;

în vederea promovării proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare este necesar ca anexa de modificare a anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” să fie întocmită în conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999 și a precizărilor transmise de Consiliul Județean Prahova.

Fata de cele aratate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

• y.             ivii

ConsilieriCristian Dumitr

Cristian Ganea Constantin Po Gheorghe Popa

Anexa nr.3 la H.C.I^^/ âzrfț Modificări la inventarul bunurilor care aparțin                                      !

domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6. i

153

Teren incinta Spital Boli Infectioase

B-dul Republicii nr.271, suprafața 8267 mp, număr cadastral 136229

2002

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

154

1.6.3.1

împrejmuire Spital Boli Infectioase

B-dul Republicii nr.271

Nr.inventar=1013, Lungime = 141 ml

01.01.1966

0,09

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare Hotararea Guvernului nr.866/2002

Modificări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situajia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

57

1.6.2.3

Pavilion Internări - CI

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1003, Suprafața = 158,13 mp

01.01.1945

315.433,08

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; Hotararea Guvernului României nr.866/2002

58

1.6.4

Pavilion copii -C2 (pediatrie)

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1004, Suprafața = 388,07 mp

01.01.1945

29,03

59

1.6.2.3

Pavilion adulti C3 (corp D.)

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1005, Suprafața = 800,78 mp

01.01.1945

855.610,94

6L

1.6.4

Cabina portar - C6

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1008, Suprafața = 35,18 mp

01.01.1980

6.713,21

64

1.6.4

Construcții bucătării, ateliere (mecanic, tamplarie, electric), magazii alimente, sterilizare, dietetica -C7

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1010, Suprafața = 213,97 mp

01.01.1986

212.902,85

65

1.8.1

Put apa I-C8

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1012, Suprafața = 6,25 mp

01.01.1967

48.278,52

66

1.6.2.3

Punct de clorinare - C9

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1045, Suprafața = 6,56 mp

01.01.1959

3.808,00

67

1.6.5

Clădire punct termic CIO

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1041, Suprafața = 10,68 mp

31.12.2006

18.264,13

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SEltl'I POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA^ COMERCIALE

RAPORȚ

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 271

și a emis:SECRETAR,

Cristian Mihșfi Ganea

7

/ /

Data:  2 c/c< /J