Hotărârea nr. 428/2013

Hotãrârea nr. 428 privind asocierea între Municipiului Ploiesti si S.C. VIKOD MIRAJ S.R.L., pentru exploatarea în comun a spatiului comercial situat în Ploiesti, Soseaua Vestului, Complex Lãmâita, capãt traseu 35, ce apartine domeniului privat al municipiului Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 428

privind asocierea intre Municipiului Ploiești si S.C. "VIKOD MIRAJ " S.R.L., pentru exploatarea in comun a spațiului comercial situat in Ploiești, Șoseaua Vestului, Complex Lamaita, capat traseu 35, ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la asocierea intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si S.C. "VIKOD MIRAJ " S.R.L. pentru exploatarea in comun a terenului situat in Ploiești, str. Șoseaua Vestului , Complex Lamaita ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 22.10.2013;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare In baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba asocierea pe o perioada de 10 ani intre Municipiului Ploiești si S.C. "VIKOD MIRAJ " S.R.L. pentru exploatarea in comun a spațiului comercial in suprafața de 101,66 mp situat in Ploiești, str. Șoseaua Vestului, Complex Lamaita, capat traseu 35, conform contractului de asociere - anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Stabilește ca 65% din profit dar nu mai puțin de 3.400 lei/luna pe toata durata asocierii sa fie achitat lunar de către S.C. "VIKOD MIRAJ " S.R.L. Municipiului Ploiești, incepand cu data semnării contractului de asociere.

Art. 3 Stabilește ca la sfârșitul contractului de asociere sau la incetarea acestuia, inainte de termen imobilul proprietatea SC Vikod MIRAJ SRL va intra in proprietatea Municipiului Ploiești impreuna cu toate investițiile aferente întregului complex comercial.

Art.4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa semneze contractul de asociere - anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind asocierea intre Municipiului Ploiești si S.C. "VIKOD MIRAJ S.R.L., pentru exploatarea in comun a spațiului comercial situat in Ploiești, Șoseaua Vestului, Complex Lamaita, capat traseu 35, ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 38, lit. "x" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala si art. 12 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale modificata si competata, Consiliul Local al Municipiului Ploiești hotărăște in condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

SC Vikod MIRAJ SRL a inaintat către Municipiul Ploiești adresa nr. 4886/14.03.2013 prin care solicita incheierea unui contract de colaborare (asociere) privind spațiul comercial situat in Ploiești, Sos. Vestului, Complex Lamaita motivat de faptul ca dețin in proprietate o parte de aproximativ 30% din construcție si urmeaza sa facem amenajarea si modernizarea intregului complex comercial (spațiul proprietatea Municipiului Ploiești plus spațiul proprietatea SC Vikod MIRAJ SRL)

Comisia 2 a acordat aviz favorabil asocierii conform procesului verbal din data de 22.10.2013 unde au fost stabilite următoarele:

 • - pe perioada derulării contractului de asociere o cota de 65% din profitul societății SC Vikod MIRAJ SRL va reveni Municipiului Ploiești dar nu mai puțin de 34001ei/luna, pentru o perioada de 10 ani?

 • - la sfârșitul contractului de asociere spațiul proprietatea SC Vikod MIRAJ SRL va intra in proprietatea Municipiului Ploiești împreuna cu toate investițiile aferente intregului complex comercial;

 • - in cazul renunțării la contract pe perioada desfășurării contractului, de către SC Vikod MIRAJ SRL, întregul spațiu comercial al asocierii va intra in proprietatea Municipiului Ploiești împreuna cu toate investițiile aferente intregului complex comercial;

Având in vedere solicitarea SC Vikod MIRAJ SRL, se considera oportuna si avantajoasa asocierea cu Municipiul Ploiești din următoarele motive:

- realizarea asocierii se inscrie in strategia locala de dezvoltare durabila a Municipiului Ploiești si de incurajare a capitalului privat;

 • -  se asigura o valorificare superioara a spațiului comercial proprietate a Municipiului Ploiești;

 • -  se asigura crearea a noi locuri de munca;

Fata de cele prezentate propunem spre analiza si proiectul de hotarare alaturat.

Popa ConstantinMUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE


privind asocierea intre Municipiului Ploiești si S.C. ' IKOD MIRAJ S.R.L., pentru exploatarea in comun a spațiului comercial situat in Ploiești, Șoseaua Vestului, Complex Lamaita , capat traseu 35, ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 38, lit. "x" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala si art. 12 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale modificata si completata, Consiliul Local al Municipiului Ploiești hotărăște in condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

SC Vikod MIRAJ SRL a inaintat către Municipiul Ploiești adresa nr. 4886/14.03.2013 prin care solicita incheierea unui contract de colaborare (asociere) privind spațiul comercial situat in Ploiești, Sos. Vestului, Complex Lamaita. Solicita a se tine cont de următoarele :

suntem proprietari pe o parte de aproximativ 30% din construcție ;

 • - urmeaza sa facem amenajarea si modernizarea intregului complex comercial (spațiul proprietatea Primăriei plus spațiul proprietatea SC Vikod MIRAJ SRL)

 • - la sfârșitul contractului de colaborare (asociere) spațiul proprietatea SC Vikod MIRAJ SRL va intra in proprietatea Municipiului Ploiești impreuna cu toate investițiile aferente intregului complex comercial;

 • - pe perioada derulării contractului o cota de 65% din profitul societății va reveni Primăriei.”

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Sos Vestului-Complex Lamaita, capat tr. 35, in suprafața totala de 73,31 mp aparține Municipiului Ploiești si a fost predat de către SC Meryem SRL către Municipiul Ploiești conform Proces verbal incheiat in data de 28.05.2013.

Asociere pe spațiul din Ploiești, Sos. Vestului Complex Lamaita in care Municipiului Ploiești vine cu spațiul in suprafața de 73,31 mp plus terenul in suprafața de 28,35 mp pe care se afla construcția casei noastre iar firma Vikod MIRAJ vine cu construcția in suprafața de 28,35 mp pe care este proprietara.

Contractul de asociere sa fie aprobat pe toata suprafața construcției care este in suprafața de 101,66 mp adica 73,31 mp Municipiului Ploiești si 28,35 mp firma SC Vikod MIRAJ SRL iar perioada de asociere sa fie de 15 ani avand in vedere ca firma vine cu construcția de 28,35 mp care la expirarea termenului va intra in patrimoniul Municipiului Ploiești.”

SC Vikod MIRAJ SRL a depus contractul de vap^r^ăimp^rare nr. 765/18.06.2013 prin care societatea a devenit proprietara ^iâpr^bunuluLmobil-modulul/chiosc/extinderea ce face obiectul Autorizației|'de ^fpn^truireV nr. 356/07.05.2007 si Autorizația de Construire nr. 356/2007 prinTpar^a fost autorizata Executarea Lucrărilor de Construire pentru modernizare Statie'sfExtinde^^lodul Metal ic.                                                               '

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Vikod MIRAJ S.R.ÎA~eSt£ incheiata convenția nr. 10661/16.07.2013 pentru folosirea temporara a terenului reprezentând domeniul public al localității, in perioada 18.06.2013 - 31.12.2013 teren in pe suprafața de 28,35 m.p. pe care este amplasata construcția cu caracter provizoriu-chiosc, situat in municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului - statie RATP Lamaita. Activitatea desfasurata este “comercializare produse nealimentare”.

Comisia 2 a acordat aviz favorabil asocierii conform procesului verbal din data de 22.10.2013 unde au fost stabilite următoarele:

 • - pe perioada derulării contractului de asociere o cota de 65% din profitul societății SC Vikod MIRAJ SRL va reveni Municipiului Ploiești dar nu mai puțin de 34001ei/luna, pentru o perioada de 10 ani.’

 • - la sfârșitul contractului de asociere spațiul proprietatea SC Vikod MIRAJ SRL va intra in proprietatea Municipiului Ploiești impreuna cu toate investițiile aferente intregului complex comercial;

 • - in cazul renunțării la contract pe perioada desfășurării contractului, de către SC Vikod MIRAJ SRL, intregul spațiu comercial al asocierii va intra in proprietatea Municipiului Ploiești impreuna cu toate investițiile aferente intregului complex comercial;

Având in vedere solicitarea SC Vikod MIRAJ SRL, se considera oportuna si avantajoasa asocierea cu Municipiul Ploiești din următoarele motive:

realizarea asocierii se inscrie in strategia locala de dezvoltare durabila a Municipiului Ploiești si de incurajare a capitalului privat;

 • -  se asigura o valorificare superioara a spațiului;

 • -  se asigura crearea a noi locuri de munca;

Fata de cele prezentate propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

’ATRIMONIU


DIRECȚIA DE GESTWN^PATRJMONIU DIRECTOR EXECUTIV,


Florin Petrache

Avizat, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Simona/Albu

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

/ Nicoleta Craciunoiu

CONTRACT DE ASOCIERE NR.

încheiat astazi


Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin Directorul Direcției de Gestiune Patrimoniu, domnul Florin Petrache - împuternicit prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. __________________sa semneze prezentul contract, in calitate de proprietar pe de o parte,

si

SC Vikod MIRAJ SRL, persoana juridica romana, cu sediul in _________________________________________, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. ___________________, Cod Fiscal ______________________, reprezentata prin

________________________________________ , in calitate de _____________________, avand cont bancar deschis la Banca ______________________________, denumit in

continuare Asociat,

Avand in vedere dorința ambelor parti de a coopera in vederea realizării unor obiective de interes comun in municipiul Ploiești, prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.____________ale Legii               nr. 215/2001

privind administrația publica locala, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

 • - întrucât Municipiului Ploiești este unic deținător al spațiului comercial in suprafața utila de 73,31 mp si a terenului in suprafața de 101,66 mp, prezentat in anexa la prezentul contract.

 • - întrucât Asociatul este unic deținător al spațiului comercial in suprafața de 28,35 mp si are disponibilitate si resursele financiare necesare,

Părțile au convenit sa se asocieze in conformitate cu cele ce urmeaza:

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. - Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiului Ploiești cu Asociatul fara a constitui o noua persoana juridica

 • 1.1 Aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția Asociatului spațiului comercial avand suprafața utila de 73.3lmp, si a terenului in suprafața de 101,66 mp situat Ploiești, Șoseaua Vestului, Complex Lamaita, capat traseu 35, identificat conform planului de situație, anexa la prezentul contract si aflat in domeniul privat al municipiului Ploiești, asa cum rezulta din Hotararea Consiliului Local nr...............................

  1.2. Aportul SC Vikod Miraj SRL consta in punerea la dispoziiispațiului comercial in suprafața de 28,35 mp, situat in Municipiul Ploiesți^^/âi/aVj luiComplex Lamaita, capat traseu 35. Asociatul va folosi spatiul^eoiăerGd^ pentru pentru comercializare produse nealimentare, confogn             Isi

autorizației aprobate de autoritatile in drept. întreaga investit^011            Jt* -

fondurile Asociatului.


Cap. III. SITUAȚIA JURIDICA A TERENULUI

Art. 2.

 • 2.1 - Terenul in suprafața de 101.66 mp. nominalizat la art.l din contract face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești si este proprietatea municipiului Ploiești, fiind identificat conform planului anexa nr. 1 ce fac parte integranta din prezentul contract de asociere.

 • 2.2 - Terenul ce face obiectul asocierii nu este grevat de sarcini la data incheierii prezentului contract.

Cap. IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.

 • 3.1. - Durata asocierii este de 10 de ani de la data semnării prezentului contract, cu posibilitatea de prelungire.

 • 3.2. - Cu 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului, Asociatul va notifica Municipiului Ploiești intenția sa cu privire la prelungirea termenului de asociere.

In lipsa acestei notificări, contractul inceteaza la expirarea termenului de 10 de ani de la data semnării acestuia.

Cap. V, PREȚUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

Art. 4. - Asociatul datoreaza Municipiului Ploiești echivalentul in lei a 65% din profitul realizat in spațiul asocierii dar nu mai puțin 3400 lei/luna, incepand cu data semnării contractului de asociere .

Art. 5. - Termene de plata

5.1. Plata a 65% din profitul realizat in spațiul asocierii dar nu mai puțin 3400 lei/luna reprezentând obligația contractuala se va face lunar pana la data de 15 a lunii in curs in Contul Municipiului Ploiești ................................ deschis la

Trezoreria Ploiești, astfel:

Trimestrial pana la data de 28 ale primei luni a trimestrului următor se va face regularizarea eventualelor depășiri ale valorilor rezultate din aplicarea procentului de 65% din profit.

 • 5.2. Neplata la termen a sumelor datorate conduce la aplicarea si^calcularea

majorărilor de întârziere, potrivit legislației fiscale care reglementează) ^eriit^le publice si creanțele bugetare.                                                 —"l

 • 5.3. Asociatul va comunica in scris Municipiului Ploiești, dinfpi^pri^^jț^tiv^l data punerii in funcțiune a obiectivului si va transmite documentefe;justificativeyin acest sens, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aprobării asocier^LpjinOfcL^y

 • 5.4. Asociatul este obligat sa achite si alte taxe si impozite stabhit^^in'l^l^.

timpul derulării contractului, cu privire la folosința acestui teren.               -

Cap. VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 6. - Obligațiile Municipiului Ploiești:

 • a) sa predea asociatului SC Vikod MIRAJ SRL spațiul comercial prin proces verbal si liber de orice sarcina.

 • b) sa urmareasca prin imputemicitii sai mersul lucrărilor , in vedere asigurării respectării obligațiilor asumate prin contractul de asociere.

 • c) sa sprijine societatea pentru a obține, in mod operativ si in condițiile legii, acordurile si avizele necesare funcționarii.

 • d) sa nu intervină in activitatea organizatorica si comerciala a SC Vikod MIRAJ SRL

Art. 7. - Obligațiile Asociatului:

 • a) sa achite la termenele si in condițiile stabilite sumele datorate Municipiului Ploiești urmare asocierii,'

 • b) sa execute, din fondurile proprii, lucrările necesare de racordare la rețelele tehnico-edilitare din zona.

 • c) sa asigure amenajarea si intretinerea terenului si construcției in condiții igienice.

 • d) sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin aceste acte juridice. Repararea oricărui prejudiciu pe care Asociatul il va cauza acestora revine in exclusivitate Asociatului.

 • e) este strict interzisa închirierea si orice alta forma de asociere si colaborare care privește acest teren.

 • f) sa nu cesioneze contractul de asociere unui tert.

 • g) sa plateasca contravaloarea T.V.A., in condițiile in care prezentul contract se supune reglementarilor legale cu privire la regimul taxei pe valoarea adaugata.

 • h) sa achite si alte taxe si impozite stabilite prin lege in timpul derulării contractului, cu privire la folosința acestui teren.

 • i) sa respecte întocmai prevederile din contractul de asociere.

 • j)  la sfârșitul contractului de asociere sau la încetarea acestuia înainte de termen spațiul proprietatea SC Vikod MIRAJ SRL va intra in proprietatea Municipiului Ploiești împreuna cu toate investițiile aferente întregului complex comercial.

 • k) sa asigure contabilitatea asocierii si sa prezinte trimestrial determinarea profitului asocierii.

  Cap. VII. ALTE OBLIGAȚIIArt, 8. - De la data finalizării investițiile aferente intregului co Vikod MIRAJ SRL va plăti taxele si impozitele legale executate.

Cap. VIII. ÎNCETAREA ASOCIERII

Art. 9. - Contractul de asociere inceteaza in următoarele cazuri:

 • a)    expirarea termenului contractual.

 • b)    acordul de voința exprimat in scris de părțile contractante.

 • c)    falimentul societății.

Art. 10. încetarea contractului se poate face in cazurile de mai sus, cu notificare scrisa, intocmita de oricare dintre parti si cu precizarea cauzelor care au determinat-o. încetarea contractului va opera pe deplin in termen de 90 de zile de la notificare.

Cap. IX. REZILIEREA CONTRACTULUI PACT COMISORIU EXPRES

Art 11, - In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in intarziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care Asociatul nu-si executa obligațiile contractuale (parțial sau total).

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

Cap. X. FORȚA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Art. 12. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial a oricărei obligații ce ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege.

Art. 13. - Prin forța majora, părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat, care face imposibila executarea obligațiilor contractuale, asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 14. - Partea care invoca forța majora se obliga sa comunice in scris apariția acesteia partenerului contractual in termen de 3 zile de la apariție si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor ei.

Art. 15. - In caz de forța majora, executarea obligațiilor se decaleaza cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea ca nici una dintre parti nu va putea pretinde despăgubiri sau penalizări pentru intarziere.Art. 17. - Litigiile de orice fel aparate intre părțile contractante in cursuLderalarii prezentului contract se vor soluționa pe cat posibil pe cale amiabila. In caz contrar, competenta revine instanțelor de judecata.

Art. 18. - Pe toata durata asocierii, părțile se vor supune legislației in vigoare din Romania.

Cap. XII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 19. - Modificarea si completarea prevederilor cuprinse in prezentul contract de asociere se face numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale.

Art. 20. - Predarea - primirea spațiului comercial si a terenului va fi consemnata in procesul verbal care se va incheia in acest scop in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de asociere si care constituie anexa nr. 2 la prezentul contract. Art. 21. Municipiului Ploiești nu are nici o responsabilitate in cazul nerespectarii obligațiilor de orice natura pe care le are SC Vikod MIRAJ SRL” in cazul falimentului acesteia, sau a nerespectarii obligațiilor financiare fata de stat, agenti economici, persoane fizice sau juridice.

Prezentul contract are______pagini, este redactat in limba romana si s-a

încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,

ASOCIAT,


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE i POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPOR Ț

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind asocierea între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. "VIKOT MIRAJ” S.R.L., pentru exploatarea în comun a spațiului comercial situat în Ploiești, Șoseaua Vestului, Complex Lămâița, capăt traseu 35, ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești

și a emis:

țȘțĂ-SECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data:       / /d?/      3