Hotărârea nr. 427/2013

Hotãrârea nr. 427 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un numãr de trei unitãti locative cu destinatia de locuinte de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr. 427 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităti locative cu destinația de locuințe de necesitate

9                                                            9                                   9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere / module și a Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei, nr. IC;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințele de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare Încălzire Locuințe

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000. actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești, în temeiul art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008, privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale unor familii care au fost evacuate din imobilul situat in str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A și, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89 / 31.03.2009, s-a decis repartizarea acestor unități locative, după cum urmează:

- unitatea locativă numărul 1 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Chițu Ion, in vârstă de 53 ani; această familie este compusă din trei persoane, dintre care un copil minor, Chițu lulia Florina, în vârstă de 15 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul d-nei Chițu Eugenia în valoare de 850 lei, salariul d-lui Chițu în valoare de 700 lei și alocația copilului, în valoare de 42 lei, așa cum reiese din cererea nr. 9112 / 17.09.2013 formulată de această familie în vederea prelungirii contractului de închiriere.

- unitatea locativă numărul 2 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Pantazi Constantin, în vârstă de 52 ani: această familie este compusă din două persoane, dintre care un copil minor, Pantazi Claudiu - Constantin, în vârstă de 15 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din alocația copilului, în valoare de 42 lei și indemnizația de handicap, în valoare de 234 lei, așa cum reiese din documentele anexate la cererea nr. 8887 / 10.09.2013 formulată de această familie în vederea prelungirii contractului de închiriere. Facem precizarea ca dl. Pantazi este încadrat în grad de handicap accentuat.

unitatea locativă numărul 3 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-nei Lărgeanu Adriana, în vârstă de 42 ani; familie compusă din trei persoane, dinte un elev, Lărgeanu Andrei Valentin, în vârstă de 18 ani. 1 prezent veniturile familiei se compun din salariul net al d-nei Lărgeanu în valpareTle’ 1309 lei, salariul net al d-lui Lărgeanu Mușat în valoare de 971 lei, din documentele anexate la cererea nr. 9011 / 12.09.2013 formul^^le^^^l^familie în vederea prelungirii contractului de închiriere.                   "


Facem precizarea ca' rfy\
In baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996. republicată și actualizată. Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni.

In timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL, Ion DanȘEF SERVICIU,

Ovidiu BădulescuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR,


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesita

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, rephblwt^șj /©X actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate* cit legeaA ș cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și-de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii aflate în situații sociale și economice dificile, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 89 / 31.03.2009, a decis repartizarea unui număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate unor familii aflate în situații sociale și economice deosebite.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pe o perioadă de 6 luni.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale cazurilor sociale reprezentate de aceste familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care ani confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,


Râul Alexandru Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


ii 6                              ]

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORL^E PlUBLl^Ăi RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘ^^PUTIȚ^ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

și a constatat: n

----PREȘEDINTE,

Georgd Pană


SECRETAR,

Cosma Marcian