Hotărârea nr. 426/2013

Hotãrârea nr. 426 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 393/07.12.2009 privind aprobarea proiectului Cresterea eficientei în administratia localã prin perfectionarea personalului Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE nr. 426 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/07.12.2009 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/07.12.2009 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”;

In baza:

  • - art.l alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr.759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.l din Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor si al Ministerului Finanțelor Publice nr.712 /634 din 2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axelor 1, 2 si 3 ale Programului operațional “Dezvoltarea capacitatii administrative”;

  • - art.l si art.6 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

  • - art.l din Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ghidul solicitantului - Axa prioritara 1 „îmbunătățiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Imbunatatirea eficacității organizationale” Operațiunea „Module de pregătire in domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.”;

în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit., j”, precum și art. 45 alin. 2 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea art.l alin.(3), care va avea următorul conținut: “Stabilește ca suma de 14.105,36 lei reprezentând contribuție din valoarea totala a proiectului (705.268,00 lei), sa fie suportată din bugetul local al municipiului Ploiești”

Art.2 Aprobă modificarea art. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr.393/ privind aprobarea proiectului “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”, după cum urmează:

“Desemnează Directorul Executiv al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești ca reprezentant legal al proiectului și îl împuternicește să semneze documentele necesare implementării proiectului”.

Art.3. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013^^Contrasemnează Secretar. ‘A Oana Cristina Iacob

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DEMOTIVE


pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.393/07.12. aprobarea proiectului “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”


Prin intermediul proiectui “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului”, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va asigura activitati de instruire personalului propriu promovând in acest fel formarea profesionala continua a resursei umane. Existenta unui corp de funcționari publici bine pregătiți profesional conduce la o imbunatatire a calitatii si eficientei furnizării serviciilor publice, care la rândul sau constituie una dintre premisele creării unei administrații publice mai eficiente in beneficiul social si economic al societății noastre. Rezultatul implementării acestui proiect va fi așadar o forța de munca calificata capabila sa contribuie la dezvoltarea armonioasa a societății si la prosperitate economica.

Având în vedere faptul că de la data depunerii cererii de finanțare (08.12.2009) au aparut schimbări de personal in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a reorganizării instituției prin aprobarea organigramei și statului de funcții, potrivit Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.473/2012 și pentru o utilizare eficienta a fondurilor publice, coroborat cu faptul că „Hotararea Consiliului Local de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect” trebuie atașata la cererea de finanțare, conform Ghidului Solicitantului, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.393/07.12.2009 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”.


Prin acest proiect Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești dorește formarea profesională a angajaților, în vederea creșterii eficienței și performanțelor instituționale, dar și a celor personale.

De la data depunerii cererii de finanțare (08.12.2009) au aparut schimbări de personal in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești. Astfel, urmare a reorganizării instituției prin aprobarea organigramei și statului de funcții, potrivit Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.473/2012, conducerea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești este asigurată de un director executiv și funcționează cu un număr total de personal de 149 posturi.

Facem precizarea că la momentul aprobării proiectului „Creșterea eficienței în administrația locală prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”, prin Hotărârea Consiliului Local nr.393/2009, conducerea instituției, în conformitate cu Hotârarea Consiliului Local nr.295/2006 era reprezentată de un director general și funcționa cu un număr total de personal de 165 posturi.

Urmare reorganizării și pentru o utilizare eficienta a fondurilor publice a fost diminuată și valoarea estimata a proiectului de la suma de 1.160.267,50 lei la suma de 705.268,00 lei din care contribuția solicitantului, reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului, a fost diminuata de la suma de 23.205,35 lei la suma de 14.105,361ei.

A

In urma evaluării și reanalizării necesităților cursurilor și a numărului de participanți, cursurile promovate prin acest proiect sunt: bazele administrației locale și administrație locala, iar numărul participanților a fost diminuat de la 153 la 140 persoane.

Având în vedere cele expuse mai sus, pentru aprobarea cererii de finanțare, Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrației din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.393/07.12.2009 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Hotararea trebuie atașata la cererea de finanțare pentru a indeplini condițiile minimale, asa cum este stipulat in Ghidul Solicitantului, aprobat pentru cererea de proiecte ale Programul operațional “Dezvoltarea capacitatii administrative”, Axa prioritara 1 „îmbunătățiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Imbunatatirea eficacității organizationale” Operațiunea „Module de pregătire in domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.”

Având in vedere cele expuse mai sus, inaintam spre aprobare Conșiliului^Local al Municipiului Ploiești, proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.393/07.12.2009 privind aprobarea proiectului “Crester administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciul Locale Ploiești”.


DIRECTOR EXECUTIV, Serviciul Public finanțe Locale

VIZAT,

Șef Biroul Juridic - Contencios,

Cristiana ZAMFIRîntocmit,

Steluța Mocanu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/07.12.2009 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței în administrația locală prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”

si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data:     c23 (3<3o/3