Hotărârea nr. 425/2013

Hotãrârea nr. 425 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 425 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, Direcției Tehnic -Investiții, Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești,

Luând în considerare:

 • - Legea nr. 92 / 10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 92 / 10.04.2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972 / 3.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;

 • - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263 / 06.12.2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

 • - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272 / 12.12.2007 pentru aprobarea Normelor -cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 / 08.03.2006, republicată;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54 / 28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

în temeiul art.36 alin.2, lit “d” și alin 6, lit “a” pct 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Ploiești, așa cum este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, prin atribuirea directă, fără licitație publică, către societatea comercială „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, str, Găgeni, nr. 88, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr. J 29 / 326 / 1991, CUI RO 1355770.

Art. 3 Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Contractul va intra în vigoare începând cu data de 04.11.2013.

Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, prevăzut în anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești.

Art. 5 Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 238 / 29.07. 2009 și devine anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești.

A

Art. 6 începând cu data semnării contractului, pentru contravențiile săvârșite la transportul public de călători se vor aplica prevederile Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, precizat la articolul precedent. începând cu aceeași dată încetează prevederile cap XII, pct 12.1, subpunctele 1, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 din Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 228 / 16.10.2006.

A

Art. 7 începând cu data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești încetează Contractul de administrare nr. 011768 / 25.05.2009, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 43 / 27.02.2007 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 120 / 30.04.2009 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Se mandatează Primarul Municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești și anexele acestuia, în numele și pe seama Municipiului Ploiești.

Art. 9 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu să stabilească prin Dispoziție componența comisiei de predare a bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciului public de transport local și care sunt transmise spre folosință S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pe durata contractului, conform anexei nr. 3a și anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești.

Art. 10 Direcția Tehnic - Investiții, Direcția de Gestiune Patrioniu din cadrul 9        9'9

Primăriei Municipiului Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Art. 11 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la 9    9'      '

cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii transport public local de persoane în municipiul Ploiești

Potrivit art.3 din Legea nr. 92/ 2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

In conformitate cu prevederile art.17 Legea nr.92/ 2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este obligat să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești, precum și să concesioneze infrastructura tehnico — edilitară aferentă din proprietatea publică sau privată a municipiului Ploiești.

Autoritatea publică locală, respectiv Consiliul Local al Muncipiului Ploiești, având calitatea de acționar unic al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești poate atribui direct, fără licitație, contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane operatorului de transport care desfășoară în prezent această activitate, avându-se în vedere art. 8 din Ordinul nr. 263/2007 al ANRSC și art. 30 alin. (2) lit. b, din Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare.

Prin acest contract, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va avea dreptul de a opera pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești în schimbul îndeplinirii obligațiilor stabilite în cadrul Contractului de delegare și în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 238 / 29.07.2009.

PRIMAR, Iulian Bădescu

Al

In conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 51 / 2006 — Legea serviciilor comunitare de utilități publice, transportul public local face parte din sfera serviciilor de utilități publice definite ca totalitatea activităților ce asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale. Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Potrivit art.3 din Legea nr. 92/ 2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

Potrivit Legii nr. 92 / 2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale au obligația să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane pe raza teritorial administrativă a localității respective.

Art. 21 din Legea 92 / 2007 - Legea serviciilor de transport public local, prevede următoarele:

“(1) Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată;

 • c) alte modalități stabilite prin prezenta lege.

 • (2) Alegerea modalității de atribuire a serviciilor de transport public local se face, în condițiile prezentei legi, precum și ale Legii 51 / 2006, prin hotărâre adoptată de consiliile locale (...)

 • (3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activitățile specifice serviciului de transport public local se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de transport public


putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului de transport^pifblic operatorilor de transport sau transportatorilor autorizați cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului.

(6) Atribuirea bunurilor și a elementelor componente ale sistemelor de transport menționate la alin 5 se face prin gestiune delegată, încheindu-se contract de concesiune, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. "

Potrivit prevederilor Legii nr. 92 / 2007 - Legea serviciilor de transport public local, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale transferă unui operator de prestări servicii de utilități publice, toate sarcinile și responsabilitățile privind prestarea de servicii specifice, precum și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare pe baza unui contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de utilități publice, care pot fi:

 • -  societăți comerciale inființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • -  societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes public local sau județean, ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • -  societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • -  compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară cu sau fără personalitate juridică.

Conform Legii nr.51 / 2006, art.8 alin.2, pct.d, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componenta sistemelor de utilități publice.

Potrivit cap. 2, art. 5 din Ordinul nr. 263 / 06.12.2007 privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane se stabilește prin hotărâre a autorității publice. în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatea publică asigură elaborarea și aprobarea studiul de oportunitate al delegării, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:


 • a) descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale șj cărui gestiune urmează să fie delegată;

 • b) situația economico-financiară actuală a serviciului sistemului aferent acestuia;

 • c) investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățiră fcâBfa cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extindereă:'ă^rViciulyi

 • d) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu^c1'"Justifică delegarea gestiunii;

 • e) nivelul minim al redevenței, după caz;

 • f) durata estimată a contractului de delegare”

în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, sistemele de utilități publice utilizate pentru prestarea serviciilor pot fi:

 • a) date în administrare și exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe;

 • b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condițiile legii, în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.

în cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilități publice, utilizate pentru prestarea serviciilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor, în baza contractului de delegare a gestiunii.

în conformitate cu prevederile Legii 92 / 2007 - Legea serviciilor de transport public local, între autoritatea administrației publice locale și operatorul de transport public local de persoane se încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane.

Contractul de delagare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești a fost elaborat în baza prevederilor cap. 4 din Ordinul nr. 263 / 06.12.2007 privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, și cuprinde clauzele obligatorii precizate în actul normativ, inclusiv următoarele anexe:

 • - Anexa nr. 1 — Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate - întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 972 / 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 • - Anexa nr. 2 — Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale — întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 972 / 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 238 / 2009.

 • - Anexa nr. 3a — Inventarul bunurilor mobile și imobile proprietate publică și privată a municipiului Ploiești aferente serviciului de transport public local de persoane;

 • - Anexa nr. 3b - Inventarul bunurilor proprii ale operatorului;

 • - Anexa nr. 4 — Procesul verbal de predare — preluare a bunurilor (model);

 • - Anexa nr. 5 — Indicatorii de performanță ai serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate - stabiliți cu respectarea prevederilor Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale;

  ctului; de călătorie;


 • - Anexa nr. 6 — Tarifele practicate la data semnării contrai

 • - Anexa nr. 7 — Lista punctelor de vânzare a legitimațiilor

 • - Anexa nr. 8 — Modul de facturare și încasare a contravalorii serviciului;

 • - Anexa nr. 9 — Programul estimativ al lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări și dezvoltări de obiective noi;

 • - Anexa nr. 10 — Politica privind resursele umane.

Având în vedere cele de mai sus atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul municipiului Ploiești se va realiza prin atribuire directă, fără licitație, în conformitate cu legislația în vigoare. Contractul de delegare a gestiunii serviciului se va încheia cu un singur operator de transport, respectiv societatea comercială Transport Călători Express S.A. Ploiești, rezultată din reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, întrucât acesta îndeplinește condițiile din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 art. 30 alin. (2) lit. b și anume "‘societate comercială rezultată ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al cărui capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile. ” Acesta va avea dreptul de a opera pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești în schimbul îndeplinirii obligațiilor stabilite în cadrul Contractului de delegare și în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Ploiești nr. 238 / 29.07.2009.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul di


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII Director executiv, Mihaela Irina IamandiS.C. TRANSP EXPRESS

Direcțdr general  Crfstlșne hotărâre alăturat.

RT CĂLĂTORI A PLOIEȘTI


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE Directo^yecutiv, Simq-A

DIRECȚIA ECONOMICA Director executiv, Nicoleta Crăciunoiu
COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

si a emis:


PREȘEDINTE, Paul Alexandru PalasSECRETAR,

Sanda DraguleaData:    ^3 /o Jlo / 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII

MEDIULUI

RAPORT


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion Gheorg
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești -inițiat de primar Iulian Bădescu.

și a emis:


PREȘEDINTE, Cristian Dumitru


Data: 22 lO.

STUDIU DE OPORTUNITATE

ÎN VEDEREA DELEGĂRII GESTIUNII

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE

ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONȚINUTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE


Nr. Capitol / Anexă


Denumirea capitolului


CAPITOLUL I


OBIECTUL ȘI SCOPUL STUDIULUICAPITOLUL II


DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT


PUBLIC DE PERSOANE, A ARIEI DESERVITE ȘI A SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE


CAPITOLUL III


SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA ACTUALĂ A SERVICIULUI


CAPITOLUL IV


STAREA TEHNICĂ A SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL


CAPITOLUL V


INVESTIȚIILE NECESARE PENTRU MODERNIZAREA,

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A SERVICIULUI


CAPITOLUL VI


ANALIZA SW.O.T


CAPITOLUL VII


CAPITOLUL VIII


MOTIVE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA GESTIUNII

NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI f

CAPITOLUL IX

DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

Anexa nr. 1

Harta traseelor

Anexa nr. 2

Traseele, rutele și stațiile aferente transportului public de călători

Anexa nr. 3

Evoluția călătorilor transportați

Anexa nr. 4

Situația terenurilor

Anexa nr. 5

Structura și starea tehnică a parcului inventar de vehicule

Anexa nr. 6a

Inventar mijloace fixe S. C. TCE S.A. Ploiești

Anexa nr. 6b

Inventar domeniu public

Anexa nr. 7

Lista stațiilor de transport public

CAPITOLUL I


OBIECTUL ȘI SCOPUL STUDIULUI

/

*

Prezentul studiu fundamentează necesitatea și oportunitatea concesionării public local de persoane în municipiul Ploiești și stabilirea soluțiilor op^e^de^ielegârc/l gestiunii serviciilor.

Obiectul prezentei documentații îl constituie elaborarea studiului de oportunitate în vederea atribuiririi contractului de delegare a gestiunii transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Ploiești.

Obiectivul studiului este concesionarea prin delegarea gestiunii serviciilor de transport public local de persoane, precum și încredințarea spre administrare a bunurilor aparținând patrimoniului public din infrastructura aferentă, unui operator de transport autorizat, care dispune de experiența necesară în vederea continuării și dezvoltării activității în condiții de eficiență managerială, financiară și de competitivitate pe piața acestor servicii și capacitatea tehnică și profesională necesară.

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale transferă unui operator de prestări servicii de utilități publice, toate sarcinile și responsabilitățile privind prestarea de servicii specifice, precum și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de utilități publice, care pot fi:

societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, deținătoare de licențe de transport valabile;

societăți comericale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes public local sau județean, ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile;

societăți comericale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport valabile;

compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară cu sau fără personalitate juridică.

Scopul studiului este concesionarea serviciului de transport public de persoane în municipiul Ploiești, prin contract de delegare a gestiunii către S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești, rezultată din reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92 / 2007 - Legea serviciilor de


transport public local, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprob

august 1999 (republicată) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenț rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, a Legii 51 / 2006 a se


și completări și Legea 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Or^oșaĂt^ȘȘt teM de utilități publice, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006 priv

contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, ale Ordinului nr. 263 / 06.12.2007 privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, ale Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului -cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Regulamentul 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte în vederea optimizării, rentabilizării și modernizării serviciului de transport public local.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

Prin realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, urmărește prin strategiile și politicile pe care le va adopta:

S dezvoltarea, modernizarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, a programelor de dezvoltare economico - socială a localității și a cerințelor de transport public local;

J garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local de persoane;

J rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale localității;

S administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport;

S utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare și executare a serviciului de transport public local de persoane;

S satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, prestarea unor servicii de calitate, în condiții de siguranță și confort prin corelarea capacității mijloacelor de transport cu fluxurile de călători existente;

protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;

realizarea unei infrastructuri tehnico - edilitare modeme printr;--program investițional adecvat, în vederea creșterii calității vieții cetățenilpr^prin folosfrf^d^ mijloace de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime^de ;rioxe^7 \ -:A asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele ^âranșpd^’ | menținerea serviciului de transport la indicatorii de performanță

Potrivit prevederilor Legii nr. 92 / 2007 - Legea serviciilor de transport publîc^local;"art.l7, alin. 1, pct.h, consiliile locale și județene au ca atribuție “concesionarea, precum și încheierea


ivit prevederilor Legii nr. 92 / 2007 - Legea serviciilor de transport publîC-focatrart.17,

contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată localităților,w

Art. 21 din Legea 92 / 2007 - Legea serviciilor de transport public local, prevede următoarele:

“(1) Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată;

 • c)  alte modalități stabilite prin prezenta lege.

 • (2) Alegerea modalității de atribuire a serviciilor de transport public local se face, în condițiile prezentei legi, precum și ale Legii 51 / 2006, prin hotărâre adoptată de consiliile locale (...)

 • (3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activitățile specifice serviciului de transport public local se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de transport public local elaborate de autoritățile locale de transport și aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale (...).

 • (4) Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu porevederile procedurii - cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

 • (5) Bunurile și elementele componente ale sistemelor de transport locale aflate în domeniul public sau privat al administrației publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului de transport public operatorilor de transport sau transportatorilor autorizați cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului.

 • (6) Atribuirea bunurilor și a elementelor componente ale sistemelor de transport menționate la alin 5 se face prin gestiune delegată, încheindu-se contract de concesiune, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. ”

Conform Legii nr.51 / 2006, art.8 alin.3, pct.d, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilorde utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în

administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privați administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice.


în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, sistemele de utilită|[m§Lbli^e^țî pentru prestarea serviciilor pot fi:

 • a) date în administrare și exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare

în cazul gestiunii directe;

 • b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condițiile legii, în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.

în cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilități publice, utilizate pentru prestarea serviciilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor, în baza contractului de delegare a gestiunii.

în conformitate cu prevederile Legii 92 / 2007 - Legea serviciilor de transport public local, între autoritatea administrației publice locale și operatorul de transport public local de persoane se încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane.

Autoritatea publică locală poate atribui direct, fără licitație, contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane operatorului de transport care desfășoară în prezent această activitate, respectiv S.C. TCE S.A. Ploiești avându-se în vedere condițiile în care a luat ființă operatorul de transport public local, datorită calității de acționar unic al Consiliul Local al Muncipiului Ploiești și executarea serviciului de transport public prin administrare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al muncipiului Ploiești.

CAPITOLUL II

DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE!


PERSOANE, A ARIEI DESERVITE ȘI A SISTEMULUI DE TRANSPC

PERSOANE

 • 1. Generalități

Serviciul de transport local de persoane a suferit transformări după anul 1990, urmare a schimbărilor apărute în economia românească datorită tranziției acesteia către o economie de piață. Nivelul economic și social al unui oraș se reflectă în calitatea serviciului de transport public local de persoane.

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate socială influențând direct calitatea vieții unui oraș, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate a oricărui cetățean. Având în vedere că transportul public local este foarte sensibil la orice modificare a structurii economice și sociale ale unui oraș, furnizarea serviciului trebuie să se facă în condiții de siguranță și confort, la un nivel al calității cerut de standardele europene. Standardul european ISO 9001 / 2000 « Sisteme de management ale calității. Cerințe» așează clientul în centrul activității unei organizații cu accent pe determinarea cerințelor și furnizarea produsului / serviciului la nivelul de calitate stabilit. Conținutul fundamental al noțiunii de calitate este reprezentat de măsura în care acest serviciu furnizat satisface nevoile celor cărora li se adresează, respectiv publicul călător.

Serviciile prin natura lor impun calitatea în momentul prestării lor. Aceasta înseamnă că eventualele erori sau abateri de la calitate nu pot fi corectate ulterior, clientul fiind cel care măsoară calitatea serviciului. O bună calitate presupune nu numai corectarea de fiecare dată a erorilor, ci și prevenirea repetării lor. Ținta operatorului de transport nu este să ajungă la destinație cu orice preț, ci să furnizeze încrederea că va ajunge de fiecare dată la timp, în condiții de siguranță. Doar în acest fel se poate evolua de la calitate certificată la calitate competitivă, de la clienți ocazionali la consumatori loiali, de la supraviețuire la progres, de la managementul calității la calitatea managementului.

Serviciul de transport public local de persoane constă în deplasarea de persoane de la un loc la altul, pe distanțe variabile, cu ajutorul mijloacelor de transport în comun, în condiții de siguranță și confort. în transporturi nu se creează bunuri materiale, producția exprimându-se în unități abstracte.

Transportul de persoane este caracterizat de faptul că trebuie să se realizeze în momentul cererii și să fie organizat în așa fel încât să asigure preluarea sarcinii de transport cu un grad corespunzător de confort și siguranță.

Transportul de persoane are la bază o serie de factori stimulatori, ca: dezvoltarea economiei naționale, creșterea venitului național, dezvoltarea și diversificarea structurii

profesionale, creșterea fondului de timp liber al oamenilor, distribuirea în populației, dezvoltarea zonelor urbane, dezvoltarea și construirea de noi zpf De modul cum este organizat procesul de transport depinde atât efici acestuia, din care cauză trebuie acordată o atentie deosebită atât prSgăirii |?bfipc®uldF-


...... 1 , ’            ToC mp 2-^ transport propnu-zis, cât și pregătim personalului pentru a respecta dis^l^<^mțje^‘muncii, în vederea asigurării regularității, siguranței în circulație și a confortuhii

Programarea serviciului de transport pe trasee se face prin intermediul graficelor de circulație, pentru a căror elaborare se ține cont de mai mulți factori, printre care:

 • •   dezvoltarea pe orizontală sau pe verticală a cartierelor de locuințe;

 • •   distribuția în teritoriu a agenților economici cu număr mare de angajați și a marilor centre comerciale;

 • •   amplasamentul unităților de învățământ;

 • •   distanța față de centrul administrativ-economic al orașului;

 • •   dezvoltarea zonelor de agrement;

 • •   legăturile cu alte modalități de transport (trenuri, curse în afara orașului).

De asemenea, fluxurile de transport înregistrează și o variație sezonieră, motivată de perioada vacanțelor și a concediilor, fapt pentru care programele de transport se adaptează corespunzător.

Efectuarea serviciului de transport public presupune parcurgerea obligatorie a următoarelor activități:

 • □   Planificarea realizării serviciului, respectiv:

S întocmirea programelor și a graficelor de circulație;

J determinarea parcului activ de mijloace de transport;

programarea personalului de bord;

J repartizarea zilnică a parcului activ de mijloace de transport pe trasee și grafice de circulație.

 • □   Pregătirea mijlocului de transport pentru plecarea în cursă, respectiv:

J asigurarea stării tehnice și estetice corespunzătoare;

S asigurarea bunei funcționări a indicatoarelor electronice de traseu sau a tablelor indicatoare de trasee, după caz;

S asigurarea bunei funcționări a validatoarelor de tichete de călătorie;

J verificarea existenței documentelor necesare transportului;

 • □  Deplasarea mijlocului de transport de la autobază / depou la capătul de linie, deplasare care se efectuează astfel încât mijlocul de transport să se poată încadra în graficul planificat. Deplasarea se efectuează numai pe rutele stabilite în acest sens.

 • □  Efectuarea transportulului propriu - zis , respectiv încadrarea în o^Je^eApIecare și sosire (respectarea timpului acordat pentru efectuarea cursei),, frecvența și ritmicitatea planificată pentru fiecare linie în parte; j


 • □  Deplasarea de la capăt de linie la autobază / depou, la termin

planificat, deplasare care se efectuează numai pe rutele stabilite.

Transportul public local de persoane este caracterizat prin câteva elemente specifice:

J este un serviciu de utilitate publică și socială;

J se află în raport permanent cu instituțiile și autoritățile administrației locale;

J furnizează prestații de interes colectiv și general.

Acest serviciu funcționează pe baza a două principii fundamentale:

 • - continuitatea - serviciul nu poate fi întrerupt, trebuie să satisfacă cerințele de transport în mod continuu, indiferent de situația existentă la un moment dat în viața socială a unui oraș;

 • - interesul general - care trebuie să primeze în fața celui particular.

 • 2. Descrierea serviciului de transport public de persoane

Serviciul de transport public de persoane în municipiul Ploiești, prin curse regulate efectuate cu autobuze, tramvaie și troleibuze, este asigurat de către S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A PLOIEȘTI. Societatea a rezultat din reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2013 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013.

începând cu data de 26.08.2013 S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI funcționează cu aceleași date de identificare ca și R.A.T.P. Ploiești, respectiv:

 • •  Sediu principal: Str. Găgeni, nr. 88, Ploiești, județul Prahova

 • • Sediu secundar : Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 283, Ploiești, județul Prahova

 • • Telefon: 0244 543751

 • • Fax : 0244 513228

 • • înregistrare Registrul Comerțului: J 29 / 326 /1991

 • • înregistrare fiscală : RO 1355770

 • • Cont: R036BRDE300SV04345703000 - BRD Ploiești

 • • Obiect de activitate principal : Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători — cod CAEN 4931

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI (S.C. TCE S.A. Ploiești) este societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic Consiliul Local al Muncipiului Ploiești, fiind înființată pe durată nedeterminată.

 • Scurt istoric al S. C. TCE S.A. Ploiești

în 1991, în baza Legii nr. 15/ 1990 privind ca regii autonome și societăți comerciale și decizia ia ființă Regia Autonomă de Transport în Coi Prahova), pentru ca patru ani mai târziu, în 1995 j


al Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii nr. 5 a acestuia, cu denumirea de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, denumire și mod de organizare pe care și le-a păstrat până în prezent. Eforturile conducerii regiei și a autorităților locale pentru dezvoltarea și modernizarea serviciului de transport public în municipiul Ploiești au condus la punerea în folosință, în anul 1997 a primului tronson de troleibuze, pe zona Vest - Centru, urmat 4 ani mai târziu, în anul 2001 de al doilea tronson care leagă vestul municipiului Ploiești cu partea de sud a acestuia.

începând cu 1 ianuarie 1999, în baza Legii 189 / 1998 privind finanțele publice locale, regia își limitează aria de deservire la teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, traseele din zona periurbană fiind atribuite altor operatori de transport.

Din anul 2002 s-au stabilit și demarat măsuri care au condus la îmbunătățirea calității serviciului de transport public de călători, măsuri adoptate și în perspectiva integrării țării noastre în Uniunea Europeană: alimentarea cu gaz petrol lichefiat (GPL) a unei părți din autobuze, dotarea parcului cu autobuze cu motoare Euro 3, dispecerizarea computerizată a traficului, dispecerizarea substațiilor de redresare în vederea optimizării alimentării cu energie electrică a liniilor de-transport electric.

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2013 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești s-a reorganizat administrativ și începând cu data de 26.08.2013 a devenit societatea comercială TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, societate cu acționar unic Consiliul Local al Muncipiului Ploiești.

Pentru a garanta calitatea serviciilor prestate, unitatea a implementat și certificat sistemul de management al calității, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001 / 2008 și beneficiază din anul 2003 de marca AEROQ nr.610, a cărui utilizare este limitată la domeniul de activitate menționat pe certificatul deținut (transport public de călători).

 • Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate este : Alte transporturi terestre de călători, ce corespunde diviziunii CAEN 493 și având ca obiect de activitate principal:

-  4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Personalul și structura acestuia

La data de 30.09.2013 numărul de salariați ai

având următoarea structură pe categorii de personal:Categoria de personal

Număr

Observatifc^<^/<Xy

Conducerea Regiei

4

Director General

Director Financiar

Director Tehnic

Director Exploatare

Personal cu funcții de conducere

18

Șefi de secții, servicii, birouri

Personal T.E.A

70

Ingineri, economiști, tehnicieni, contabili, inspectori personal, merceologi, etc.

Personal muncitor

950

personal de bord, personal de exploatare, întreținere-reparații, etc.

TOTAL

1.042


Din totalul personalului, ponderea majoritară revine personalului cu studii medii, în concordanță cu specificul de activitate al societății și structura organizatorică a acesteia.

Structura personalului după sex reflectă ponderea salariaților de sex masculin (72 % din total), fapt justificat de natura proceselor și activităților desfășurate.

Structura personalului după vechimea angajării în cadrul societății, demonstrează stabilitatea, fidelitatea și atașamentul acestora față de unitate și în același timp experiența acumulată în muncă, specifică activității desfășurate.

Vechimea în cadrul regiei

Număr

%

până la 10 ani

194

18.62

între 10-20 ani

261

25.05

peste 20 ani

587

56.33

TOTAL

1.042

100

 • 3. Rețeaua de transport și aria teritorială de prestare a serviciului

Pentru a răspunde cât mai bine cerințelor populației municipiului Ploiești, în ceea ce privește deplasările efectuate cu mijloacele de transport, s-a dezvoltat de-a lungul timpului o rețea de transport, care acoperă întreaga arie a orașului. Harta traseelor care ilustrează rețeaua de transport este prezentată în anexa nr. 1.

Traseele care fac parte din rețeaua de transport a S.C. TCE S.A. Ploiești sunt grupate în:

• trasee asigurate pe bază de curse regulate, prin grafice de circulație, unde durata

serviciului este pe toată durata săptămânii, de la ora 5,00 până la cazul majorității traseelor și sunt asigurate cu autobuze, tramvaie și


 • •   trasee asigurate pe bază de curse regulate speciale, pentru platfo pentru deplasarea muncitorilor la și de la locul de muncă;

 • •   trasee de agrement, asigurate numai în zilele de sărbătoare și între centrul municipiului și diferite zone de petrecere a timp Memorial Constantin Stere)

Lista traseelor și rutele pe care se desfășoară acestea sunt prezentate în anexa nr. 2.

Pe ansamblul rețelei de transport sunt deplasați cca 6.900.000 călători, în medie, lunar. Evoluția numărului acestora, în perioada ianuarie 2012 - decembrie 2012 este prezentată în anexa nr. 3.

Trebuie precizat faptul că se acordă importanță atât frecvenței de circulație a autovehiculelor, timpilor de așteptare în stație cât și condițiilor de confort puse la dispoziția beneficiarilor (călătorilor). Eliminarea încărcării excesive a autovehiculelor (situație care avea loc în trecut) a condus la creșterea siguranței călătorilor și reducerea potențialului de accidente rutiere. Urmărirea efectuării serviciului de transport pe teritoriul municipiului Ploiești, potrivit graficelor de circulație stabilite, se realizează prin Dispeceratul Computerizat al Traficului format din dispecerate de traseu și dispecerat coordonator.

începând cu luna iunie 2004, a fost pus în funcțiune un sistem modem de urmărire a traficului mijloacelor de transport care efectuează transportul public de persoane în municipiul Ploiești. Dispeceratul Computerizat al Traficului permite eficientizarea transportului de călători prin respectarea graficelor de circulație dar, în același timp, permite și o mai bună informare a călătorilor care folosesc mijloacele de transport public de persoane. Localizarea fiecărui vehicul se face prin intermediul unui receptor GPS (Global Position System). Toate datele culese de la bordul vehicului sunt gestionate de un microcalculator de bord prin care se realizează comunicarea între conducătorul autovehiculului și dispecerat, conducătorul auto primește informații despre încadrarea în graficul de circulație, putând corecta în timp util evntualele abateri de la timpul pe cursă.

Panourile electronice de informare, montate în punctele principale de îmbarcare -debarcare, zone cu flux semnificativ de călători, afișează traseul și timpul rămas până la următoarea cursă a traseului. Panoul de informare a călătorilor face parte din sistemul de dispecerizare a traficului transportului în comun din municipiul Ploiești, sistem ce are la bază principiul urmăririi și corecției procesului de transport al călătorilor pe baza informațiilor culese în timp real chiar din proces. Prin această investiție, serviciul furnizat se aliniază cerințelor U.E. în ceea ce privește transportul și siguranța transportului în comun, noul sistem de informații fiind folosit în marile orașe europene.

CAPITOLUL III


SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ACTUALA^0

A SERVICIULUI


 • 1. Veniturile

Societatea realizează venituri rezultate din prestarea activității de transporUpublic de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, precum și venituri din alte activități conform obiectului de activitate. La data de 31.12.2012, veniturile totale sunt în sumă de

65.838.734 lei, cu următoarea structură:

Nr. crt.

Categoria de venituri

înregistrat la 31.12.2012

- lei -

I

VENITURI TOTALE, din care:

73.330.516

1

Venituri din exploatare, din care:

73.305.230

1.1.

Venituri din activitatea de bază, din care:

26.895.134

-Venituri din bilete, abonamente

22.228.674

- Venituri

97.960

-Venituri din convenții transport

4.568.500

1.2

Venituri din protecție socială

38.765.102

1.3

Alte venituri din exploatare (contracte transport, închiriere spațiu publicitar, inspecții tehnice, etc.)

7.644.994

2

Venituri financiare

25.286

 • 2. Cheltuielile

Pentru prestarea serviciului de transport public de persoane, în condiții de siguranță și confort, pentru asigurarea tuturor condițiilor și obligațiilor ce decurg din aceasta, la 31.12.2012 s-a înregistrat un volum al cheltuielilor totale de 74.514.307 lei, cu următoarea

structură:

Nr. crt.

Categoria de cheltuieli

înregistrat la 31.12.2012 -lei-

n

CHELTUIELI TOTALE, din care:

74.514.307

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

74.514.307

li.

Cheltuieli cu personalul, din care:

47.015.040

- salarii și tichete de masă

37.327.463

- cote de cheltuieli salariale

9.687.577

1.2

Cheltuieli materiale

27.499.267

2

Cheltuieli financiare

0

 • 3. Profit / Pierdere

La data de 31.12.2012, pierderea contabilă înregistrată este de 1.183.791 lei.

 • 4. Tarifele practicate

Pentru transportul public de persoane prin curse regulate, tarifele practicate la data de

30.09.2013 sunt următoarele:

Nr crt

Tipul

U.M /

txr ibluA

1

Călătorii pe bază de bilet

Lei/buc. f î

oiw

2

Călătorii pe bază de abonament:                                  ilKffifl!

2.1

Abonamente lunare:

w

2.1.1

- 1 traseu

Lei / buc.

^,«ovÂ?^,00

2.1.2

- 2 trasee

Lei / buc.

78,00

2.1.3

- Toate traseele

Lei / buc.

104,00

2.2

Abonamente bilunare (numai pentru elevi și studenți):

2.2.1

- 1 traseu

Lei / buc.

26,00

2.2.2

- 2 trasee

Lei / buc.

39,00

2.2.3

-Toate traseele

Lei / buc.

52,00

2.2

Abonamente săptămânale:

2.2.1

- 1 traseu

Lei / buc.

13,00

2.2.2

- 2 trasee

Lei / buc.

19,50

2.2.3

-Toate traseele

Lei / buc.

26,00

3

Legitimații toate traseele ptr. 1 zi

Lei / buc.

6,30

4

Abonamente nenominalizate ag. ec.

Lei / buc.

177,00

 • 5. Protecția socială a călătorilor

Pentru serviciul de transport public de călători prestat către anumite categorii de cetățeni, bugetul local suportă cheltuielile în funcție de tipul de protecție socială acordată diferențiat astfel:

Tipul de protecție acordată

Modul de acordare a protecției sociale

Nivelul protecției sociale acordată lei / bucată (TVA, inclus)

Legislația vigoare care reglementează acordarea protecției sociale

Elevi abonamente lunare

1 traseu reducere 50%

26

HCLM

107/01.09.2004,

HCLM 328 / 11.09.2013

Legea nr.1/05.01.2011

2 trasee reducere 50%

39

toate traseele reducere 50 %

52

Elevi abonamente bilunare

1 traseu reducere 50%

13

2 trasee reducere 50%

19,50

toate traseele reducere 50 %

26

Elevi abonamente săptămânale

1 traseu reducere 50%

6,50

2 trasee reducere 50%

9,75

toate traseele reducere 50 %

13

Elevi orfani abonamente

1 traseu gratuitate

52

2 trasee gratuitate

78

toate traseele gratuitate

104

Pensionari autorizații nominale

toate traseele gratuitate

52

HCLM nr.

154/29.04.2013

Persoane peste 65 ani femeile și 70 ani bărbați autorizații nominale

toate traseele gratuitate

52

Studenți necăminiști abonamente lunare

1 traseu reducere 50%

26

HCLM nr.

107/01.09.2004,

HCLM 328 /

11.09.2013, Legea nr.1/05.01.2011

2 trasee reducere 50%

39

Studenți necăminiști abonamente bilunare

1 traseu reducere 50%

13

2 trasee reducere 50%

19,50

Studenți necăminiști abonamente săptămânale

1 traseu reducere 50%

6,50

2 trasee reducere 50%

9,75

Studenti orfani bilete

40 buc gratuitate

1,60

Studenți căminiști bilete

10 buc gratuitate

1,60

Tipul de protecție acordată

Modul de acordare a protecției sociale

Nivelul protecției sociale acordată lei / bucată (TVA, inclus)

LegislaffaCVfgoare

reglementează acordarea protecție^ sociide^

Veterani de război abonament

toate traseele gratuitate

104

LegeâWMt?94' repmig^l^ actualizată^^'

Handicapați autorizații nominale

toate traseele gratuitate

104

HCLM

nr. 153/29.04. 2013, Ordinul nr 62/2007 și legea nr.448/2008 Convenția nr. 3151/2008

Nevăzători,surdomuți autorizații nominale

toate traseele gratuitate

104

Protecția socială acordată pentru deținuții politici, deportați! politici și luptătorii în rezistența anticomunistă se suportă din bugetul Casei Naționale de Pensii Prahova.

CAPITOLUL IV

STAREA TEHNICĂ A SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC


Infrastructura tehnico-edilitară specifică transportului public de p$tso mijloacele de transport formează sistemul de transport public local. S\ v>^V' funcționează pe amplasamentul din muncipiul Ploiești, strada Găgeni, lucru " PODUL ÎNALT" situat în Ploiești, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 283^ amplasamentele aferente substațiilor de redresare din Str. Dr. Bagdazar, str. Mihai Bravu, str.

Carol Davilla. Terenurile aferente acestor amplasamente sunt prezentate în anexa nr. 4.

 • 1. Mijloacele de transport

Pentru desfășurarea activității de bază și pentru asigurarea serviciului de transport public de persoane în conformitate cu structura rețelei de transport și a programelor de circulație, societatea dispune de mijloace de transport auto și electric. Structura și starea tehnică a autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor aferente parcului inventar de mijloace de transport al societății, la data de 31.12.2012 sunt prezentate în anexa nr. 5. Autobuzele sunt dotate cu tahografe, conform legislației în vigoare.

Pentru intervențiile efectuate în traseu, în cazul defecțiunilor tehnice apărute accidental la mijloacele de transport, pentru întreținerea și repararea rețelei electrice aferente transportului electric, dar și pentru rezolvarea operativă a blocajelor în trafic, societatea are în dotare mijloace de transport auxiliare, respectiv: autovehicule de intervenții, remorchere, autotumuri, etc.

2. Infrastructura tehnico - edilitară cuprinde bunurile necesare desfășurării în condiții optime a transportului de călători în municipiul Ploiești și este prezentată în anexele nr. 6a și 6b. Principalele componente ale infrastructurii tehnico - edilitare sunt:

J construcții, instalații și echipamente specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare mijloace de transportate.;

J dispecerate și dotări speciale de monitorizare în trafic a mijloacelor de transport;

 • V calea de rulare a tramvaielor;

S rețeaua electrică de contact pentru tramvaie și troleibuze;

 • V sistemul energetic de alimentare a rețelelor de contact electrice, substații de redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente rețelelor de contact;

 • V stații de îmbarcare - debarcare călători, puncte de vânzare a legitimațiilor de călătorie.

Lista stațiilor de îmbarcare - debarcare călători aferente traseelor de transport public de persoane este prezentată în anexa nr. 7,

Comercializarea legitimațiilor de călătorie (bilete și abonamente) se r intermediul a 31 puncte de vânzare (tonete) prezentate în continuare, dar șFjfrin intermediul diverșilor colaboratori.
Nr. crt.

Denumire punct vânzare (tonetă)

1

Tonetanr. 1

- Spitalul Județean

2

Toneta nr. 3

- Muntenia

-

3

Toneta nr. 4

- Pod înalt                                    ""   "

4

Toneta nr. 5

- Moară

5

Toneta nr. 6

- Bloc 39

6

Toneta nr. 7

- Lămâița

7

Toneta nr. 8

- Tache Ionescu

8

Tonetanr. 10

- Gară Vest

9

Tonetanr. 11

- Păltiniș

10

Tonetanr. 12

- Hale Coreco

11

Tonetanr. 13

- Hale Tramvai

12

Tonetanr. 14

- Spate Tribunal

13

Tonetanr. 17

- Fero / Cap. traseu 5

14

Tonetanr. 19

- Gară Sud

15

Toneta nr. 20

- Gară Sud

16

Toneta nr. 21

- Bariera București

17

Toneta nr. 27

- Uzina Mecanică

18

Toneta nr. 28

- Lukoil

19

Tonetanr. 30

- Complex Nord

20

Tonetanr. 33

-P.T.T.R.

21

Toneta nr. 35

- 8 Martie

22

Tonetanr. 41

- Mihai Viteazul

23

Toneta nr. 42

- Gară Sud -Tramvai

24

Toneta nr. 45

- Ana Ipătescu

25

Toneta nr. 46

- Complex Mic Nord

26

Toneta nr. 47

- MaluRoșu

27

Toneta nr. 48

- Domnișori

28

Tonetanr. 51

- Școala nr,20

29

Toneta nr. 52

- Galerii Comerciale Ploiești

30

Toneta nr. 53

- Față Omnia

31

Toneta FN

- Bloc 10 (Șos. Vestului)


Totodată, la nivelul societății sunt organizate 3 puncte de vânzare (casierii) precizate mai jos, prin care se eliberează pe lângă bilete și abonamente la preț întreg și abonamentele cu reducere sau gratuite, autorizațiile gratuite, biletele gratuite pentru categoriile de călători care


beneficiază de protecție socială.


Casieria Colectoare

Casierie Armoniei

Casierie Pod înalt


 • - Sediu central — Strada Găgeni, nr, 88

 • - Strada Armoniei, capăt traseu 104

 • - Incinta depoului de troleibuze — str. Ghe. Gr. Cantacuzino


CAPITOLUL V


INVESTIȚIILE NECESARE PENTRU MODERNIZAREA, ÎMBUNĂȚ^

CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A SERVICIULUI

Modernizare tramvaie existente KT4D - 10 buc / 2.700.000 lei


_

Parcul actual de tramvaie al R.A.T.P. Ploiești este format la acest momep^|m,J32 tramvaie tip KT4D concepute în anii ‘80. Datorită faptului ca acest tip de tramvai a demonstrat în timp fiabilitate, dar și datorită costului de achiziționare a unor tramvaie noi, pentru a răspunde cerințelor de confort actuale, necesității reducerii consumului de energie și a cheltuielilor de întreținere datorate învechirii morale și fizice a componentelor, se impun lucrări de modernizare a lor.

în acest scop se impun următoarele lucrări de modernizare:

 • •  înlocuirea sistemului electric clasic de tracțiune cu sistem choper, cu diagnoză și recuperarea unei părți a energiei electrice de frânare;

 • •  înlocuirea grupului motor generator cu surse statice și motoare de curent alternativ pentru sisteme auxiliare;

 • •  Montarea de validatoare electronice duale;

 • •  Montarea de sisteme modeme pentru afișarea traseului;

 • •  Montarea de instalații de aer condiționat pentru salonul călători și pentru cabina vatmanului;

 • •  Echiparea cu sisteme audio-video de informare și publicitate.

Procentul de recuperare al energiei electrice este de 25%, iar investiția pentru achiziționarea și montarea chopperelor, prin economia realizată, se amortizează în cca. 6 ani.

Reparații capitale dezvoltate la tramvaie-45.000 lei

Reparațiile constau în recondiționarea boghiurilor, vopsitorie exterioară și interioară, reconditionare mobilier etc.

Achiziția de utilaje:

- Automacara de 25 tone ~ Ibuc. / 720.000 lei

Automacaraua din dotare cu an de fabricație 1990 având durata normată de funcționare »

depășită, fiind în stare avansată de uzură și un model care nu se mai fabrică, procurarea pieselor de schimb este o problemă, iar norma de poluare este 0, ceea ce implică taxe mai mari. Ținând cont de aceste aspecte și de faptul că este folosită la intervențiile urgente la calea de rulare tramvai (deraieri tramvaie, lucrări de întreținere), este necesară procurarea unui utilaj nou care să corespundă exigențelor impuse de normele actuale.

 • - Utilaje multifuncționale - 3 buc. /1.215.000 lei


Pentru întreținerea căii de rulare a mijloacelor de transport în municipiului Ploiești este necesară dotarea cu utilaje multifuncționale care următoarele funcțiuni: deszăpezire, măturare, împrăștiere material antiderap

 • - Autoturn pentru întreținerea rețelei de contact tramvai 450.000 lei

în prezent activitatea de întreținere și reparații la nivelul firului de contact, se execută cu un autoturn cu anul de fabricație 1991, a cărui durată normată de funcționare este depășită. Acesta este un model care nu se mai fabrică și prezintă o stare avansată de uzura.

Pentru activitatea de întreținere și reparare a firului de contact, este necesară achiziționarea unei autospeciale noi, dotată conform exigentelor tehnice actuale, pentru rezolvarea operativă a deficiențelor apărute în exploatare.

-Autoutilitare de până la 3,5 tone - 2buc. 7225.000 lei

în vederea deplasării rapide la intervenții pentru întreținere și reparații la tramvaie și troleibuze, cu personal și materiale, este necesară achiziționarea a 2 bucăți autoutilitare cu șase locuri și bena basculantă.

- Autoturisme cu 7 locuri ptr, intervenții Siguranța Circulației și Control Bilete — 2buc. /135.000 lei

Pentru deplasarea personalului Serviciului de Siguranța Circulației și Controlul Biletelor la intervenții pe traseele mijloacelor de transport în comun este necesară achiziționarea de autoturisme cu 7 locuri.

-Autoturisme - 3buc. /150.000 lei

Pentru înlocuirea autoturismelor vechi care au norma de poluare 0 și durata normată de folosire expirată este necesară achiziția de autoturisme în conformitate cu standardele și normele naționale și europene în vigoare.

Sistem automat de taxare-20 buc. / 3.375.000

Realizarea unui Sistem Automat de Taxare presupune în prima fază achiziționarea unui număr de 20 automate de vânzare bilete și reîncărcare cârduri, care pot înlocui tonetele închiriate în prezent de regie, eliminând comisionul achitat către terți și dotarea autobuzelor BMC cu un număr de 100 validatoare duale. Validatoarele duale reprezintă un element important din sistemul automat de taxare și vor fi utilizate atât pentru validarea biletelor existente în sistem acum, cât și pentru validarea cârdurilor de călătorie.

Pe perioada de implementare a sistemului se vor valida atât bilete eliberate de tonete cât și bilete eliberate de automate.

Extindere rețea transport cu troleibuze Podul înalt - Parcul Indus trial^TătUdiu de fezabilitate/35.000 lei                                                                  v .... ____ ' <

In vestul municipiului Ploiești pe drumul DN 72 se află “Ploiești ^Industrial'Parc SA” în cadrul căruia își desfășoară activitatea 55 de unități economice, cuves^ital^sSăin saO autohton, care au creat cca. 7.000 noi locuri de muncă.


Distanța între stația Pod înalt și capătul de linie din Ploiești Industrial Parc este de 4,2 Km.

Pentru optimizarea mobilității cetățenilor municipiului Ploiești între domiciliu și locul de muncă, apreciem ca oportună măsura prelungirii tronsonului de troleibuze între Podul înalt și Ploiești Industrial Parc,

Prelungirea liniei de troleibuze înseamnă un traseu de 8,4 Km/cursa și vine în sprijinul populației din municipiul Ploiești care activează în firmele din Ploiești Industrial Parc,

Totodată, zona Ploiești Industrial Parc poate fi, în viitorul apropiat, punctul de legătură cu firmele care desfășoară activitate în Ploiești West Parc la cca 6 Km distanță. Acest al doilea parc industrial va deveni un nou pol de concentrare economico-industrială. Se va putea înființa un punct de intermodalitate între transportul regulat și regulat special, având în vedere că Ploiești West Parc se află pe teritoriul comunei Aricești Rahtivani.

Extindere rețea de transport cu troleibuze Gara de Sud - Hipodrom - studiu de fezabilitate / 35.000 lei

Pentru optimizarea mobilității cetățenilor municipiului Ploiești între Gara de Sud și Hipodrom, apreciem ca oportună măsura prelungirii traseului de troleibuze pe distanța de 4,4 Km.

Prelungirea liniei de troleibuze înseamnă un traseu de 8,8 km/cursă și înseamnă reducerea cheltuielilor, având în vedere că, în prezent, transportul este asigurat cu autobuze, iar transportul electric se va face cu consum mic de energie și va produce efecte favorabile asupra activității R.A.T.P. Ploiești, concretizate în reducerea costurilor înregistrate, a imobilizărilor din cauze tehnice, creșterea satisfacției călătorilor, dar și asupra mediului înconjurător.

Depozit de carburanți suprateran - 225.000 lei

Pentru reducerea cheltuielilor cu achiziționarea carburantului (motorina) necesar mijloacelor de transport din dotare, pentru un control mai bun al consumului de carburant și pentru reducerea deplasărilor autobuzelor la stațiile de alimentare de pe raza municipiului Ploiești este necesară înființarea unui depozit de carburanți în incinta Autobază. Prin

reducerea deplasărilor autobuzelor la stațiile de alimentare se înțelege scurtarea tr 39.600 Km/an cu o economie de 360.000 lei/an.


In vederea depozitării carburantului se vor folosi două rezervoare existente îmincinta societății care au fost utilizate pentru depozitarea de combustibil lichid ușo^<(^ funcționării centralei termice.

Reabilitarea termică a halelor și clădirilor aflate în incintele societății (Autobază, Depou tramvaie, Depou troleibuze) și înlocuirea centralei termice existente cu centrale termice individuale în incintele Autobază și Depou tramvaie - studiu de fezabilitate/63.000 lei

în vederea îmbunătățirii activităților și a păstrării temperaturilor create de centralele termice în clădirile aflate în incintele societății (ateliere, magazii, birouri) este necesară reabilitarea termică a acestora, având în vedere și faptul că multe clădiri sunt foarte vechi fiind construite după norme depășite.

Reabilitarea termică a clădirilor presupune lucrări de reparații, consolidări (acolo unde este cazul), înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie termoizolantă, geamuri termoizolante tip TERMOPAN, recompartimentări, tavane termoizolate, pardoseli adecvate fiecărei activități, sisteme de ventilație, termoizolații la pereți etc.

Pentru realizarea reabilitării termice a clădirilor din incintele societății este necesar un »

studiu de fezabilitate efectuat de un evaluator si un expert constructor.

în prezent, centrala termică din incinta Autobază deservește și Depoul de tramvaie printr- un traseu de conducte subdimensionat și cu mari pierderi de căldură pe traseu. Cazanele centralei termice au fost puse în funcțiune în anul 1992, respectiv 1993, au durata normată de funcționare depășită, iar autorizarea lor nu mai este posibilă datorită faptului că piese de schimb pentru repararea lor nu se mai fabrică și nu se mai pot efectua reparații la ele.

Având în vedere cele menționate, este necesară înlocuirea centralei termice cu centrale termice individuale (clădire sau grup de clădiri), pentru limitarea pierderilor de căldură și carburant (gaze naturale).

Concluzie : Volumul investițiilor necesar pentru creșterea performanțelor și calității serviciului de transport este de 8,65 milioane lei, sumă ce depășește cu mult posibilitățile de acoperire a acestora din surse proprii ale S.C. TCE S.A. Ploiești, în perioada următoare.

CAPITOLUL VI


ANALIZA SWOT

H

Punctele tari și punctele slabe, precum și oportunitățile și primejdiije^dentificate î^*-


urma analizei diagnostic a activității S.C. TCE S.A. Ploiești sunt prezentate^n^c^irgj'ăfe#

U     M n t f A t -

Metoda de analiză, folosită în acest sens, este cea denumită generic SWOT, ce^epreFintă acronimul cuvintelor Strengths (forțe, puncte forte), Weaknesses (slăbiciuni, puncte slabe), Opportunities (oportunități, șanse) și Threats (amenințări). Primele două privesc firma și reflectă situația acesteia, iar ultimele două se referă la mediu și oglindesc impactul acestuia asupra activității firmei.

 • 1. OPORTUNITĂȚI - atractivitate

=> Organizația este cel mai important prestator de servicii de transport public de persoane din municipiul Ploiești și județul Prahova, atât prin capacitatea oferită, dar și avându-se în vedere aria de deservire a serviciului și poziția pe piața specifică.

=> Este unicul deținător de mijloace de transport electric (troleibuze si tramvaie), având organizate serviciul de transport public de persoane cu tramvaie de peste 20 ani, iar cel cu troleibuzele de peste 10 ani.

Deține licențe și autorizațiile necesare pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate (cu autobuze, tramvaie și troleibuze) și curse regulate speciale (cu autobuze).

=> Autobuzele sunt clasificate RAR — ARR.

 • 2. PRIMEJDII- riscuri

=> Deși ușor reprezentată la momentul actual pentru transportul urban în Ploiești, concurența transportatorilor particulari, tinde să capete noi dimensiuni în viitorul apropiat. Majoritatea transportatorilor particulari execută transportul de persoane pe trasee care leagă municipiul Ploiești de comunele limitrofe. în ultima perioadă de timp s-a observat prezența acestora în ceea ce privește transportul public de persoane prin curse regulate speciale, asigurând deplasările personalului unor firme către locurile de muncă. Totuși, chiar dacă la momentul actual nu există concurență puternică din partea altor transportatori, serviciile prestate de firmele de taximetrie pot fi considerate o alternativă la transportul public de persoane prin curse regulate.

=> Creșterea prețurilor energiei electrice, a gazelor naturale, petrolului, în contextul manifestării acute a crizei economico - financiare mondiale constituie o primejdie majoră, care dacă nu va fi luată în considerare de către organizație poate duce la imposibilitatea acoperirii costurilor și implicit la majorarea tarifelor pentru serviciul prestat. Creșterea 22

prețului pentru serviciul de transport nu conduce la obținerea unui profit superior, ci la pierderea potențialului de clienți. O asemenea creștere influențează într-un mod negativ puterea de cumpărare, iar tendința populației este de a distribui veniturile î


1/ limitat, rațional, cunoscând o cerere negativă. Firma trebuie să analizeze tftd^fiț^^^eș^ a prețurilor, pentru a evita o situație de acest tip. Eficiența activității depjn"' de nivelul prețurilor, iar pentru a evita ineficiența trebuie să acționeze în unor prețuri care să satisfacă atât clienții, cât și să-i permită obținerea de pro

=> Creșterea ratei șomajului ca urmare a reducerii / încetării activității unor agenți economici, care își desfășoară activitatea pe raza teritorial administrativă a municipiului Ploiești și chiar a județului Prahova, conduce în mod inevitabil la diminuarea substanțială a puterii de cumpărare, coroborat cu diminuarea numărului de călători plătitori, cu influențe negative asupra activității societății.

 • 3. PUNCTE TARI

=> Experiența de peste 75 ani în domeniul transportului public de călători, tradiție îndelungată în domeniul transportului de călători. Percepția călătorilor referitoare la serviciile de transport prestate sunt influențate într-o mare măsură de reputația firmei și activitatea anterioară a acesteia. Renumele și reputația firmei imprimă clienților siguranță și seriozitate, astfel aceștia achiziționează serviciul, fără să dețină o atitudine de nesiguranță.

=> Funcționează în conformitate cu legislația în vigoare privind dreptul de funcționare, dreptul de proprietate, dreptul social și dreptul comercial.

=> Societatea are în dotare mijloace de transport (autobuze, troleibuze, tramvaie) necesare asigurării programelor de transport. Parcul de autovehicule a fost înnoit în ultimii ani cu mijloace de transport auto performante și ecologice, dotate cu motoare Euro 3, cu un grad de confort și siguranță care se ridică la standardele impuse de Uniunea Europeană. Pe lângă oferirea unui serviciu de transport de calitate, societatea răspunde astfel și cerințelor de mediu, de altfel unul din obiectivele municipalității este ecologizarea transportului în Ploiești. înnoirea parcului auto duce la obținerea și a unor avataje economice, costurile prestării serviciului putând fi diminuate.

Dezvoltarea sistemului GPS (Sistem Global de Poziționare) pentru parcul de transport public reprezintă una dintre măsurile proiectului CIVITAS II desfășurat la nivelul administrației locale. Una din utilitățile sistemului GPS în transportul public de călători o reprezintă dispecerizarea traficului.

=> Pentru a demonstra capabilitatea de a furniza consecvent servicii care să satisfacă cerințele clientului, precum și pentru creșterea satisfacției acestuia, în anul 2001, RATP Ploiești a demarat procesele de documentare și implementare a sistemului de management al calității având drept ghid standardul ISO 9001 „Sisteme de management al calității. Cerințe”.

23

în urma auditului de certificare efectuat de către SC AEROQ București, organism național de certificare a sistemelor de management, R.A.T.P. Ploiești a obținut certificatul de^Q^brmiîațe'a

___\ sistemului de management al calității aplicat, cu cerințele acestui standard, fiind/astfel dmma^regid' \ de transport din tară, certificată ISO 9001.                                    d               IgJ

=> In servicii, calitatea este condiționată de personalul pregătiri;.,pfofesional^\șî/

X)-y7ovTvjr competent pentru prestarea serviciului respectiv. Un alt punct forte al societățifr>este personalul profesionist, calificat atât pentru posturile care solicită contactul direct cu clienții, cât și pentru posturile de conducere și execuție. Acest lucru alături de experiența în domeniu (specializată pe profilul de activitate al societății) demonstrează competența și responsabilitatea profesională, ceea ce face posibilă continuarea în condiții de eficiență a activității.

=> Societatea demonstrează soliditate în relațiile cu beneficiarii^ având clienți tradiționali în ceea ce privește prestarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale.

 • 4. PUNCTE SLABE

Segmentul de piață pe care societatea își desfășoară activitatea este unul determinat, fără posibilități mari de extindere.

=> Surse de finanțare reduse pentru dotarea corespunzătoare în vederea modernizării parcului de mijloace de transport.

=> Uzura relativ mare a parcului de mijloace de transport și a infrastructurii aferente sistemului, impune achiziția de noi autovehicule, dar și măsuri urgente și concrete de reabilitare prin investiții de modernizare a dotării existente și prin extinderi de rețele.

Scopul urmărit în continuare de managementul societății și de autoritatea administrației publice locale este eficientizarea activității de transport public de călători în municipiul Ploiești, prin creșterea fluenței traficului, creșterea capacității de transport, utilizarea eficientă a fondurilor destinate activității de exploatare specifice și nu în ultimul rând asigurarea unui serviciu de transport public de călători modem, ecologic, care să răspundă cerințelor de ritmicitate, confort și siguranță ale cetățenilor, astfel încât acesta să devină descurajant pentru utilizarea unor forme alternative de transport.

CAPITOLUL VIIMOTIVE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE

JUSTIFICĂ DELEGAREA GESTIUNII

Serviciul de transport public local de persoane se atribuie d^f administrației publice locale, pe baza unei hotărâri de dare în administrare sau gestiune delegată sau prin alte modalități prevăzute de lege.

în conformitate cu art. 23 alin. 1 și 2 din Legea nr. 92 / 2007 a serviciilor de transport public local:

“Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local prin care autoritățile administrației publice locale transferă unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizați cu capital public, privat sau mixt sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum și la exploatarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiuni.

In cadrul unei localități, al unei asociații de dezvoltare comunitară sau al unui județ, serviciul de transport public local va fi atribuit în gestiune delegată prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, respectiv, a asociației de dezvoltare comunitară, după caz. ”

Conform prevederilor art. 4 lit. a din Ordinul nr. 263/2007 al ANRSC delegarea de gestiune este “procedura prin care o unitate administrativ-teritorială sau o asociație de dezvoltare comunitară, în calitate de delegatar, atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență sau autorizație de transport, după caz, în calitate de delegant, în condițiile prezentelor norme cadru, gestiunea serviciilor de transport public local, precum și exploatarea sistemului de utilități publice aferent. ”

Având în vedere prevederile art. 30 alin.12 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice: “Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a) - g) se stabilește în baza prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. în cazul serviciului de transport public local prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local. ”

Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se întocmește pe baza normelor - cadru privind organizarea și derularea gestiunii

la desemnarea unui câștigător sau în situația în care, după repetarea procedurii, nu s-au depus două oferte;

 • c) atribuire directă, fără licitație, în cazul operatorilor de transport rutier prevăzuți la art. 30 alin. (2) Ut. a) și b) și al transportatorilor autorizați prevăzuți la art. 30 alin. (3) Ut. a) și b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007:

 • - societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • - societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile;

~ societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • - compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară cu sau fără personalitate juridică, așa cum sunt definite la art. 22 alin. (2). ”

Având în vedere cele de mai sus atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul municipiului Ploiești se va realiza prin atribuire directă, fără licitație, în conformitate cu legislația în vigoare. Contractul de delegare a gestiunii serviciului se va încheia cu un singur operator de transport, respectiv societatea comercială Transport Călători Express S.A. Ploiești, rezultată din reorganizarea administrativă a regiei Autonome de Transport Public Ploiești, întrucât acesta îndeplinește condițiile din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 art. 30 alin. (2) lit. b si anume "societate comercială rezultată ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al cărui capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile." Acesta va avea dreptul de a opera pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești în schimbul îndeplinirii obligațiilor stabilite în cadrul contractului de delegare și în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Ploiești nr.

A

In ceea ce privește motivele de ordin economic, financiar, sodakși dermediu care

// uf                I- r

justifică delegarea gestiunii serviciului de transport public local, trebuie awm ^d^i|yapț^ că transportul public urban este al 4-lea factor ca importanță al incluziunii activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționeazaFd^fesaffle care au loc de două ori pe zi. Factori ca locul de muncă, locuința, egalitatea de șanse și transportul au un rol esențial în incluziunea socială.

La orele de vârf, când apar cele mai mari probleme de trafic în zonele urbane, transportul în comun este de 10 ori mai eficient din punct de vedere energetic și cu emisii mai reduse de gaze cu efect de seră decât transportul cu autoturismul ( 1 autobuz = 70 autoturisme care ocupă în trafic 1 km de arteră urbană, la o viteză de deplasare de 50 km/oră). Printre principalele probleme cu care se confruntă atât autoritățile locale cât și operatorii de transport sunt neglijarea consecințelor tehnice ale dezvoltării urbane asupra traficului, lipsa coordonării între transportul urban și cel din zonele limitrofe precum și statutul social diferit al mijloacelor de transport : automobilul fiind considerat modem iar transportul în comun demodat, destinat persoanelor cu resurse financiare limitate, care nu-și pot permite un autoturism. în acest scop, nu este nevoie numai de sporirea atractivității transportului public de călători și a infrastructurii pentru pietoni și bicicliști, ci și limitarea în mod conștient a utilizării automobilului deoarece nu există fonduri și spațiu suficiente pentru dezvoltarea simultană a infrastructurii rutiere pentru automobile și pentru transportul public de călători pe distante scurte.

La creșterea atractivității transportului public nu contribuie numai calitatea și cantitatea ofertei în ceea ce privește frecvența curselor, viteza, curățenia, siguranța, informația furnizată etc. Tarifele de călătorie accesibile fac de asemenea parte dintre factorii care joacă un rol important în determinarea alegerii mijlocului de transport. Transportul urban trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar chiar și pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condițiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile. Acest obiectiv va putea fi atins numai în condițiile creșterii continue a eficienței transportului public de călători. Dacă se va ajunge la o optimizare în acest domeniu, va putea crește și gradul de recuperare a cheltuielilor.

Este extrem de important să se estimeze costurile reale ale transportului cu automobilul, iar pentru aceasta este indispensabilă intemalizarea costurilor externe ale acestuia (cheltuieli legate de întârzieri și de consumul sporit de combustibil datorită congestionării traficului, poluarea urbană produsă în detrimentul sănătății publice și a atractivității orașelor, poluarea fonică, acapararea unor suprafețe de către traficul auto în mers și staționar, etc.). Intemalizarea costurilor externe în domeniul transporturilor ar contribui în mod evident la creșterea competivității transportului public de călători.

Prin delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane se urmărește ca tarifele practicate să mențină un raport calitate-cost care să reflecte costul efectival'gîȘștației.xîn același timp se urmărește menținerea unui echilibru permanent între riscurile și beneficiile asumltcv prin contract, astfel încât în momentul creării unui dezechilibru să se poată interveni, iar'ajustările

I’ de tarife din motive obiective să poată fi efectuate.                             vSX

Stabilirea, ajustarea, actualizarea tarifelor pentru serviciul de transport publiojA Io califi e persoane efectuat prin curse regulate, se realizează în conformitate cu Ordinului președintelui

Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272 / 12.12.2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

Propunerea privind delegarea gestiunii este motivată și de următoarele elemente, care în lipsa lor, ar presupune cheltuieli suplimentare:

 • - organizarea activității sub aspectul elaborării organigramei care presupune o structură atât funcțională cât și de producție, întrucât societatea este în acest moment structurată pe birouri, servicii, compartimente și secții de producție (transport cu autobuze, transport electric și de întreținere - reparații).

 • - dotarea cu utilaje specifice activității pentru întreținerea și reparațiile curente ale mijloacelor de transport;

 • - pregătirea și formarea profesională a personalului constituie un avantaj în raport cu un operator care abia pornește în această activitate.

Stabilirea unei relații contractuale între administrația locală, ca reprezentant al cetățenilor municipiului Ploiești și operatorul de transport, determină conștientizarea acestuia despre necesitatea executării unui transport sigur și de calitate, cel puțin la un nivel de performanță impus prin contractul de delegare a gestiunii.

Administrația publică locală, prin programele de protecție socială proprii, poate extinde facilitățile pentru transport acordate anumitor categorii sociale. De asemenea, în funcție de disponibilitățile financiare, administrația publică locală poate susține cheltuielile de exploatare ale operatorilor de transport, astfel încât tariful practicat să fie unul suportabil de marea masă a călătorilor, avându-se în vedere puterea de cumpărare a acestora.

Există preocuparea ca prestarea serviciului să fie executată într-un mediu sănătos din punct de vedere al poluării sonice, fonice, noxe și vibrații. Unul dintre obiectivele generale ale societății este protejarea mediului prin retehnologizare. în acest scop prin programele de investiții desfășurate de-a lungul anilor s-a avut în vedere reabilitarea căii de rulare a tramvaiului, înlocuirea vagoanelor poluante fonic cu altele mai puțin poluante, introducerea și extinderea liniilor de troleibuz, conversia unui număr de 30 autobuze diesel pe GPL.

în viitor, evoluția activității societății de transport va depinde de modul cum vor fi puse în valoare avantajele competitive pe care le deține - experiența îndelungată în domeniu,

forța de muncă specializată, tradiție în transportul local de călători și competitivitatea

serviciilor.


CAPITOLUL VIII

NIVELUL MINIM AL REDEVENȚEI

»Având în vedere necesitatea subvenționării serviciului, valoarea redevenței a fost stabilită la 0,02 % din totalul veniturilor realizate din prestarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, respectiv din veniturile încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor (mai puțin subvențiile). Trebuie precizat faptul ca un nivel ridicat al redevenței conduce la majorarea costurilor de operare și implicit la un nivel mai mare al tarifelor practicate către populație.

Redevența se va achita semestrial, până la finele lunii următoare pentru semestrul încheiat.

CAPITOLUL IX

DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

Articolul nr. 28, alin. 1, din Legea nr. 92 / 2007 - Legea serviciilor de transport public local stabilește următoarele referitor la durata delegării gestiunii serviciului:

„Durata delegării serviciului de transport public local se stabilește prin contracte de delegare a gestiunii de către autoritățile administrației publice locale și trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de:

 • a)   6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze;

 • b)   Î0 ani pentru transporturile realizate cu tramvaie troleibuze

Avându-se în vedere ca S.C. TCE S.A. Ploiești are în dotare atât autobuze cât și tramvaie și troleibuze, necesare acoperirii întregii rețele de transport public de persoane în municipiul Ploiești, durata estimată a contractului de delegare, propusă, este de 6 ani.

ANEXA Nr.l la STUDIUL DE OPE RTUNITATE în vederea delegării estiunii serviciului detransport public local de persoane în municipiul Ploiești


ANEXA nr. 2 la STUDIUL DE OPORTUNITATE în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești


TRASEELE. RUTELE și STATI

7                                               '                               ’       //                          X ’V 1

transportului public de local de persoane în municipiul <Ploi

LISTA TRASEELOR

Nr. traseu

Denumirea traseului

1/21

METRO - CABLU-RAF. ASTRA - COMAT

2/2b

GARA VEST- GARA SUD /HIPODROM

4

GARA NORD - GARA VEST

4b

VEGA - CATEDRALA/CIM1TIR BOLOVANI

5

SPITALUL JUDEȚEAN- CARTIERUL MIHAIBRA VU

7

DOROBANȚUL-BARIERA RUDULUI

22/22b

POD ÎNALT/REAL - BARIERA UNIRII

25 rap

POD ÎNALT- TORCĂTORI- GARA SUD

28

SPITALUL JUDEȚEAN- UZTEL

30

BL. REPUBLICII-HIPODROM

32/32b

HALE CATEDRALĂ-PROTAN

35

LĂMÂIȚA - HALE CORECO

35b

BLOC 39 - HALE CORECO

36

POD ÎNALT-UZTEL

39b

HALE CATEDRALA-CARTIER VEST

40

HALE CATEDRALĂ- BEREASCA/PARC C-TINSTERE BUCOV

40b

HALE CATEDRALĂ-PARC C-TINSTERE BUCOV

42

POD ÎNALT- COMAT

44

MALUL ROȘU- GARA SUD

44b

MALUL ROȘU- UZTEL

48

MÂLUL ROȘU- COMAT

52

DOMNIȘORI-G. VEST/CANTACUZ.- UZTEL

53

BLOC39-GARA SUD

54

MALUL ROȘU- BEREASCA

101

SPITALUL JUDEȚEAN- GARA SUD

102

SPITALUL JUDEȚEAN-GARA VEST

104

ARMONIEI- UZTEL

106

GARA SUD-UZTEL

202

POD ÎNALT- GARA SUD

300

GARA SUD-P.I.P.

301

PROTAN - P.I.P.

302

FERO -P.I.P.

303

RADU DE LA AFUMAȚI - P.I.P.

304

GARA VEST-P.I.P.

305

ARMONIEI -P.I.P.

306

HIPODROM -P.I.P.

TVr. traseu

Denumirea traseului

307

POD ÎNALT - P.LP.

401

GARA SUD - AFIPALACE

s j . ■ "7 -.n

402

LAMAITA-AFI PALACE

j ,?/ ui

444/444b

MIMIU- GARA SUD

445

GARA SUD - PLOIEȘTI TRIAJ

Notă:

b - traseu barat

rap - traseu rapid

RUTELE ȘI STAȚIILE TRASEELOR

Nr. traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

ÎNTORS

1/21

METRO / KM. 5/ CABLUL ROMÂNESC -RAFINĂRIA ASTRA / COMAT

DN1

Bd. Republicii Piața Eroilor Piața Victoriei Bd. Independenței Piața 1 Dec. 1918 Bd. București Petrolului

Petrolului Bd. București Piața 1 Dec. 1918 Bd. Independenței Piața Victoriei Gen. Vasile Milea Emil Zola Carpați Văleni

Gheorghe Doja Piața Mihai Viteazul Bd. Republicii DN1

METRO Bricostore Baumax Km.5 Meteo Cablul Românesc

8 Martie

Piața Mihai Viteazul Galeriile Comerciale P.T.T.R.

Ana Ipătescu

13 Decembrie Gara de Sud Rulmenți Grei Bariera București Rafinăria ASTRA

UMERVA

COMAT

COMAT UMERVA Raf. ASTRA......

Bariera București Rulmenți Grei Coreco Sud 13 Decembrie Ana Ipătescu Palatul Culturii Hale CORECO Piața Mihai Viteazul Magazin Dacia Restaurant Nord Cablul Românesc Meteo Km.5 SHELL P.S.City 1 P.S.City 2 METRO

2/

1 barat

GARA VEST - GARA SUD/ HIPODROM

Domnișori Mărășești Plăieșilor Maramureș

P-ța Victoriei

Bd. Independenței

Piața lDec.1918. Bd. București

Bd. București Piața Idee. 1918 Bd. Independenței Jr. Gabi Dobre C.T.Grigorescu Kutuzov Mărășești Domnișori

Gara de Vest Aleea Vitioarei Eroilor

Plăieșilor

Lic. Mihai Viteazul Ana Ipătescu

13 Decembrie BIG/Gara Sud Rulmenți Grei Bariera București U.P.G.

Hipodrom

Hipodrom

U.P.G.

Bariera București

Rulmenți Grei GaraSud(Coreco) 13 Decembrie Ana Ipătescu Jr. Gabi Dobre Panificație Eroilor Domnișori Spital C.F.R. Gara de Vest

4

GARA DE NORD -

GARA DE VEST

General Dragalina Poieniței - Văleni Romană

Gheorghe Doja Văleni - Carpați Emile Zola Grai Vasile Milea Piața Eroilor Vasile Lupu Trei Ierarhi Vlad Țepeș

Tudor Vladimirescu Torcători Domnișori

Domnișori Torcători

Tudor Vladimirescu Vlad Țepeș Cuza Vodă

Vasile Lupu Piața Eroilor Grai Vasile Milea Emile Zola

Carpați - Văleni Gheorghe Doja Romană

Văleni - Poieniței General Dragalina

Gara Nord Panificație Spital Boldescu Hale Catedrala Tudor Vladimirescu Popa Farcaș Torcători Domnișori Spital C.F.R.

Gara de Vest

Gara de Vest Aleea Vitioarei Torcători Popa Farcaș Tudor Vladimirescu Hale Catedrala Spital Boldescu Panificație Gara de Nord

Nr.

traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

^Ln-tors

4b (L-D)

VEGA-HALE CATEDRALA

Văleni Romana Ghe Doja

Văleni Carpati

Emile Zola

Emile Zola Vasile Milea Ghe Doja Romana

Grai Dragalina Poieniței

Văleni

Vega          A

Panificație

Spital Boldescu îl Romana      // q

Hale Catedrala [|o ” i

Hale (fiătqdfălă^ Etpital Boldcsc’uAx Garabjprd-^    \

Poîenitei .W \ W)) /O"#

4b (S-D)

VEGA-C IMIT IR BOLOVANI

Văleni Romana Ghe Doja

Văleni Carpati Emile Zola Vasile Milea Piața Eroilor Tache Ionescu Rudului Marasesti Plaiesilor Mareșal Averescu Horezului Caliman

Eroilor

Eroilor

Cap. Av.P. Ciocănel Venus

Caliman Horezului

Albinei Plaiesilor

Rudului

Tache Ionescu Piața Eroilor Carpati

Emile Zola

Vasile Milea Ghe Doja

Romana

Grai Dragalina Poieniței

Văleni

VEGA Panificație Boldescu Romana Hale Catedrala Tache Ionescu Panificație Sala Sporturilor Cimitir Bolovani

^Sal^-S^orferilor Plaiesilor Tache Ionescu Hale Catedrala Boldescu Gara Nord Poieniței VEGA

5

SPITALUL JUDEȚEAN -CARTIERUL MIHAI BRAVU

Găgeni

Văleni

Carpati

Emil Zola

Sld Er Călin Cătălin Șt. Greceanu Stadionului

Pielari General Magheru

General Magheru Pielari

Stadionului Șt. Greceanu Sld Er Călin Cătălin Emil Zola

Carpati Văleni

Găgeni

Spitalul Județean Cramele Hallewood Castor

Garaj R.A.T.P.

Radu de la Afumați Hale Catedrala Poștei

Tăbăcărie

Războieni

Neajlov

Mihai Bravu

Mihai Bravu

Neajlov

Tanin

Stadion

Poștei

Hale Coreco Radu de la Afumați Garaj R.A.T.P. Găgeni 88

Castor

Cramele Hallewood Spitalul Județean

7

DOROBANȚUL -BARIERA RUDULUI

Mircea cel Bătrân Buna Vestire Avram Iancu Mihai Bravu Nicolae Bălcescu Ștefan Greceanu Sld Er Călin Cătălin Emil Zola Carpati Piața Eroilor Bdul Republicii Piața Victoriei Tache Ionescu Rudului

Rudului

TacheIonescu Bdul Republicii Piața Eroilor Carpati

Emil Zola Sld Er Căin Cătălin Ștefan Greceanu Nicolae Bălcescu Doctor Bagdazar Buna Vestire Mircea cel Bătrân

Dorobanțul îmbarcare Dorobanțul Biserică

Școala 9

Armoniei (Biserică) Hale Coreco Tache Ionescu Liceul Economic Spitalul Shuller Jupiter

Facultativă Eroilor

Rudului debarcare

Rudului Eroilor Stindardului

Jupiter Spitalul Shuller Liceul Economic Tache Ionescu Hale Catedrala Muzeul Petrolului Udriște Năsturel Grădinari Pictor Iscovescu Dorobanțul Dorobanțul debarcare

22/ 22 barat

POD ÎNALT/REAL-BARIERA UNIRII

Drum acces mag. Real Gh. Gr. Cantacuzino Ion Luca Caragiale Tache Ionescu Bd. Republicii

Piața Eroilor Carpati

Emile Zolla

Sld Er Călin Cătălin Ștefan Greceanu Nicolae Bălcescu

Dr. Bagdazar Buna Vestire

Lupeni Armași Buna Vestire Avram Iancu Mihai Bravu Armoniei

Nicolae Bălcescu Ștefan Greceanu Sld Er Călin Cătălin Emile Zolla

Carpati

Piața Eroilor Vasile Lupu Trei-Ierarhi Cantacuzino Drum acces mag. Real

Real Selaros Pod înalt (disp.) Eremia Grigorescu Bis. înălț. Dlui Enăchiță Văcărescu Zimbrului Popa Farcaș Logofăt Tăutu Tache Ionescu Hale Catedrala Muzeul Petrolului Udriște Năsturel Izvoare Bariera Unirii

Bariera Unirii

UPETROM

Armași

Școala 9

Armoniei(Biserică) Hale Coreco

Logofăt Tăutu

Popa Farcaș

Zimbrului

Enăchiță Văcărescu Liceul Construcții

Bis. înălț. Domnului

Pod înalt (dispecerat) Selgros

Real

Nr.

traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

^^TÎNTORS

25 rapid

POD ÎNALT -TORCĂTORI - GARA SUD

Gh. Gr. Cantacuzino Torcători

Eroilor

Cpt. Av. P. Ciocănel Cozia

Marin Brutaru Bobâlna

Depoului

Piața 1 Dec. 1918

X

Pod înalt

Eremia Grigorcsctr ' Bis. înălțarea D Enăchița Văcar esc un Zimbrului

Cimitir Bolovanm^.^ Câmpiei

Stindardului

UZUC

Gara Sud

----

30

BLOC REPUBLICII -HIPODROM

Andrei Mureșanu Piața Mihai Viteazul Bd. Republicii

Piața Eroilor

Piața Victoriei Bd. Independenței Piața 1 Dec. 1918 Bd. București

Bd. București Piața 1 Dec. 1918 Bd. Independenței Piața Victoriei G-ral Vasile Milea Emil Zolla Carpați Văleni Gh. Doja Piața Mihai Viteazul Bd. Republicii Șoseaua Nordului Andrei Mureșanu

Bloc Republicii CINA

Piața Mihai Viteazul Galeriile Comerciale P.T.T.R.

Ana Ipătescu 13 Decembrie Gara de Sud Rulmenți Grei Bariera București U.P.G.

Hipodrom

Hipodrom U.P.G.

Bariera București Rulmenți Grei Coreco Sud

13 Decembrie Ana Ipătescu Palatul Culturii Hale CORECO Piața Mihai Viteazul Magazin Dacia Restaurant Nord INTEREX Complex Mic Bloc Republicii

32 /32ba raț

HALE CATEDRALĂ-PROTAN

Emile Zola Vasile Milea Piața Eroilor Piața Victoriei Bd. Independenței Piața 1 Dec. 1918 Bdul București Petrolului Țintea Ghighiului Vintileanca Moreni Inotești Păcureți Petrolului

Râfov Oituz Făgăraș Corlătești

Corlătești Făgăraș Oituz

Râfov Petrolului Păcureți Inotești Moreni Vintileanca Ghighiului Țintea Petrolului Bdul București Piața 1 Dec. 1918 Bd. Independenței Piața Victoriei Piața Eroilor Carpați Emile Zolla

Hale Catedrală P.T.T.R.

Ana Ipătescu 13 Decembrie Gara Sud Rulmenți Grei Bariera București Ghighiului Vintileanca Moreni Inotești Eternității Oxigen Bariera Râfov Făgăraș Corlătești Protan

Protan Făgăraș Bariera Râfov Oxigen Etemitățiiâ

Azuga Moreni Vintileanca Ghighiului Bariera București Gara Sud (Coreco) 13 Decembrie Ana Ipătescu Palatul Culturii Catedrală

35

LĂMÂIȚA - HALE CORECO

Șoseaua Vestului Gh.Gr.Cantacuzino Ion Luca Caragiale Tache Ionescu Bd. Republicii Vasile Milea

Emil Zola

Emile Zola Carpați

Piața Eroilor

Vasile Lupu

Trei Ierarhi

Vlad Tepes

Tudor Vladimirescu Torcători

Mărășești Șoseaua Vestului

Lămâița

Bis.înălțDomnului Enăchiță Văcârescu Zimbrului

Popa Farcaș Logofăt Tăutu Tache Ionescu Palatul Culturii Hale Coreco

Hale Coreco Tudor Vladimirescu Popa Farcaș

Torcători

Școala 20 Bariera Mărășești

Lămâița

35 barat

BLOC 39 - HALE CORECO

Șoseaua Vestului Mărășești Torcători

T. Vladimirescu Vlad Țepeș Ion Luca Caragiale Tache Ionescu Bd. Republicii Vasile Milea Emil Zola

Emile Zola Carpați

Piața Eroilor

Vasile Lupu Trei Ierarhi Gh.Gr.Cantacuzino Șoseaua Vestului

Bloc 39

Bariera Mărășești Palatul Copiilor Torcători

Popa Farcaș Tudor Vladimirescu Tache Ionescu Palatul Culturii Hale Coreco

Hale Coreco

Logofăt Tăutu Popa Farcaș Zimbrului

Enăchiță Văcârescu Bis. înălț. Domnului Bloc 39

Nr. traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe

care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

Jntors

36

POD ÎNALT - UZTEL

Gh.G. Cantacuzino Șoseaua Vestului Mărășești Plăieșilor Maramureș Piața Victoriei Gheorghe Lazăr Dr.Bagdazar Buna Vestire Avram Iancu Mihai Bravu

Mihai Bravu Nicolae Balcescu Gheorghe Lazăr Piața Victoriei Jurnalist Gabi Dobre C.T.Grigorescu Kutuzov Mărășești Șoseaua Vestului Gh. Gr. Cantacuzino

Pod înalt

Eremia GrigorescuZ Bis. înălțarea ff . Domnului      [1

(Cantacuzino) j|o^ Bis. înălțarea       Ș

Domnului (Șos.

Vestului)

Bloc 39         X

Bar. Mărășești Palatul Copiilor Plăieșilor

Lic. Mihai Viteazul

Grădinari

FERO

DACIA PETROTEL

Garsoniere

UZTEL

f. Garsoniere /y ^PETROTEL

' dagM/,..Q \\1 i FEROr

A^iȘcatie^

BatieFBFMarașești Lămâița

Bis.înălț. Domnului (pe Șos Vestului) Bis.înălț. Domnului (pe Cantacuzino)

Pod înalt

39 barat

HALE CATEDRALA-CARTIER VEST

Emile Zola

Vasile Mii ea

Piața Eroilor

Vasile Lupu

Trei Ierarhi Gh.Gr.Cantacuzino

DN-72

Centura Vest

DN1A

Energiei

Energiei D.N. 1-A Centura Vest

DN72 Gh.Gr.Cantacuzino Ion Luca Caragiale Tache Ionescu Piața Eroilor Carpati

Emile Zola

Hale Catedrala Logofăt Tăutu Popa Farcaș Zimbrului Enăchiță Văcărescu Lic. De Construcții Bis. înalț. Domnului Pod înalt Cartier Vest Cartier Vest C.L.

Cartier Vest C.L. Cartier Vest

Pod înalt

Eremia Grigorescu

Bis. înălț. Domnului Enăchiță Văcărescu Zimbrului

Popa Farcaș

Logofăt Tăutu Tache Ionescu

Hale Catedrala

40

HALE CATEDRALĂ -BEREASCA ! PARC C-TIN STERE BUCOV

Emile Zola

Erou Calin Cătălin St. Greceanu Neagoe Basarab Buzăului Poștei Ștrandului Clopoței Lămâi ței Trandafirilor Pădurii Luminișului Ștrandului

DN1B Refractarii Parcul Bucov

Parcul Bucov Refractarii DN 1B Ștrandului Dumbravei Pomilor Stejarului Crăițelor Ștrandului Poștei Buzăului lașului Șt. Greceanu Romană Gh, Doja Văleni Carpați Emile Zola

Hale Catedrală Sfânta Vineri Parc Obor ATLAS PETROS Pelinului Luminișului Ștrand Sc. Aldini Intrare Bucov Parc Bucov

Parc Bucov Ștrand

Compl. Bereasca SC Control

Cimitir Arborilor Leandrului Cămine Obor Sf. Vineri

Hale Catedrala

40b

HALE CATEDRALĂ-PARC CTIN STERE BUCOV

Emile Zola

Erou Calin Cătălin St. Greceanu Neagoe Basarab Buzăului

Poștei Ștrandului

DN 1B Refractarii

Parcul Bucov

Parcul Bucov Refractarii DN1B Ștrandului Poștei Buzăului lașului St. Greceanu Romana Gh Doja Văleni Carpați Emil Zolla

Hale Catedrală Sfânta Vineri Parc Obor Compl. Bereasca Ștrand SC Aldini Intrare Bucov Parc Bucov

Parc Bucov

Ștrand

Compl. Bereasca Cămine Obor

Sfânta Vineri Hale Catedrală

Nr. traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe

care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

ÎNTORS

42

POD ÎNALT - COMAT

Gh.Gr.Cantacuzino Șoseaua Vestului Mărășești Eroilor Cpt.Av.Popescu Ciocănel Cozia Marin Brutaru Bobâlna Depoului Piața 1 Dec. 1918 Bd. București Petrolului

Petrolului Bd. București Piața 1 Dec. 1918 Depoului Stindardului Rudului Cpt.Av. P. Ciocănel Eroilor Tribunei Sondelor Domnișori Mărășești Șoseaua Vestului Gh. Gr. Cantacuzino

Pod înalt

Eremia Grigorescu. : Bis.           /înălț.'

Domnului U Bis.         Ipîriălț.

Domnului         /-

(pe        Șoseaua^

Vestului)

Bloc39

Bariera Mărășești Palatul Copiilor Cimitir Bolovani Câmpiei UZUC Gara Sud Rulmenți Grei Bariera București Rafinăria ASTRA UMERVA COMAT

'-GpMAT^., -tlMER^^ Rafi.ASTRA^ Bariera București

/Rulriieriți Gren'-ii ^<3ara ,;.Sud       li

^ȘtindardulpiP / /Școala'^pP^ ;'Bariera^Mărășești -Tiămâîța’^

Bis. înălț. D.lui (pe Șos. Vestului)

Bis. înălț. Domnului Pod înalt

44

MALUL ROȘU -GARA SUD

Șoseaua Vestului

Malul Roșu Elena Doamna

Bd Republicii Piața Eroilor

Piața Victoriei Bd. Independenței

Piața 1 Dec. 1918

Piața 1 Dec. 1918 Bd. Independenței Piața Victoriei Gen. Vasile Milea Emil Zolla Carpați Piața Eroilor Vasile Lupu Trei Ierarhi Gh.Gr. Cantacuzino Pod înalt Malul Roșu Șoseaua Vestului

Malul Roșu Carol Davilla Aviatorilor Nicolae Titulescu Traian

Școala 4

Galeriile Comerciale

P.T.T.R.

Ana Ipătescu

13 Decembrie Gara Sud (BIG)

Gara Sud (Coreco) 13 Decembrie Ana Ipătescu Palatul Culturii Hale CORECO Logofăt Tăutu Popa Farcaș Nicolae Titulescu Aleea Profesorilor Ofelia Malul Roșu

44 barat

MALUL ROȘU -UZTEL

Șoseaua Vestului Malul Roșu Elena Doamna Bd. Republicii Piața Eroilor Piața Victoriei Gh.Lazăr Dr.Bagdazar Buna Vestire Avram Iancu Mihai Bravu

Mihai Bravu Nicolae Bălcescu Gh. Lazăr Piața Victoriei Tache Ionescu Ion Luca Caragiale Gh.Gr. Cantacuzino Pod înalt

Malul Roșu Șoseaua Vestului

Malul Roșu Carol Davilla Aviatorilor Nicolae Titulescu Traian

Școala 4 Grădinari

FERO

DACIA PETROTEL

Garsoniere UZTEL

UZTEL Garsoniere PETROTEL

DACIA

FERO Grădinari

Logofăt Tăutu Popa Farcaș Nicolae Titulescu Aleea Profesorilor Ofelia Malul Roșu

48

MALUL ROȘU -COMAT

Șoseaua Vestului

Malul Roșu

Pod înalt

Gh.G. Cantacuzino Ion Luca Caragiale Tache Ionescu

Pta Victoriei

Bd. Independenței Bd. București Petrolului

Petrolului Bd. București Bd. Independenței Piața Victoriei Tache Ionescu Ion Luca Caragiale Gh. Gr. Cantacuzino Pod înalt

Malul Roșu Șoseaua Vestului

Malul Roșu Carol Davilla Aviatorilor Nicolae Titulescu Popa Farcaș Logofăt Tăutu Rulmenți Grei Rafinăria ASTRA UMERVA COMAT

COMAT UMERVA Raf. ASTRA Bariera București Rulmenți Grei Logofăt Tăutu Popa Farcaș Nicolae Titulescu Aleea Profesorilor Ofelia Malul Roșu

Nr. traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe

care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

ÎNTORS

52

DOMNIȘORI-G. VEST / CANTACUZ.- UZTEL (1/2)

Domnișori Libertății Șos.VestuIui Gh.Gr. Cantacuzino Tache Ionescu Piața Victoriei Gh. Lazăr Dr. Bagdazar Buna Vestire Avram Iancu Mihai Bravu

X

Domnișori

Sp C.F.R.           .

Gara Vest       zz*

Bar. Mărășești // Ș Lămâița      //

Bis.înâlt. D- [ uil/Șos.VestululLzr i Enăchiță Văcăreseu^? Zimbrului

Popa Farcaș Logofăt Tăutu Grădinari

FERO

DACIA PETROTEL

Garsoniere

UZTEL

... X

swx?

53

BLOC 39 - GARA SUD

Șoseaua Vestului

Mărășești

Eroilor

Cpt.Av.P. Ciocănel

Cozia

Marin Brutaru Bobâlna

Depoului

Piața 1 Dec. 1918

Piața 1 Dec. 1918 Depoului Stindardului Rudului

Cpt. Av. P. Ciocănel Eroilor

Tribunei Sondelor

Domnișori Mărășești

Șoseaua Vestului

Bloc 39

Bariera Mărășești Palatul Copiilor Cimitir Bolovani Câmpiei

UZUC

Gara Sud

Gara Sud (CORECO) Stindardului

Școala 20

Bar. Mărășești Lămâița

54

MALUL ROȘU-BEREASCA

Șoseaua Vestului Malul Roșu Elena Doamna Bd. Republicii Piața Eroilor Grai Vasile Milea Gh Doja Ștrandului Clopoței

X

Malul Roșu Carol Davilla Aviatorilor Nicolae Titulescu Traian

Școala 4

Lic. I.L.Caragiale Parc Obor

ATLAS

X

101

SPITALUL JUDEȚEAN - GARA SUD

Găgeni

Șos. Nordului Bd. Republicii Pța Mihai Viteazul Gh. Doja

George Coșbuc Ștefan Greceanu Nicolae Bălcescu Ștefan cel Mare Democrației

Piața 1 Dec. 1918

Piața 1 Dec. 1918 Democrației Ștefan cel Mare Nicolae Bălcescu Ștefan Greceanu George Coșbuc Gh. Doja Piața Mihai Viteazul Bd. Republicii Șos. Nordului Găgeni

Spitalul Județean Cramele Halewood Compl. Meșteșugăresc Complex Mic Restaurant Nord 8 Martie Piața Mihai Viteazul Colinii Hale Tramvai Muzeul de Istorie Covurlui 13 Decembrie Gara Sud

Gara Sud(PTTR) 13 Decembrie

Covurlui

Muzeul de Istorie Hale Tramvai Colinii

P-ța Mihai Viteazul Magazin Dacia Restaurant Nord INTEREX

Compl. Meșteșug, Cramele Halewood

Spitalul Județean

102

SPITALUL JUDEȚEAN - GARA VEST

Găgeni

Șoseaua Nordului Șoseaua Vestului Libertății Domnișori

Domnișori

Libertății

Șoseaua Vestului Șoseaua Nordului Găgeni

Spitalul Județean Cramele Hallewood Compl. Meșteșugăresc Complex Mic Restaurant Nord Malul Roșu A.C.R.

Bis. înalț. Domnului Bloc 39’

Bariera Mărășești Gara Vest

Gara Vest Bariera Mărășești Lămâița

Bis. înalț. Domnului

Ofelia

Deltei

Restaurant Nord

INTEREX Compl. Meșteșug.

Cramele Hallewood

Spitalul Județean

Nr. traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe

care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

... ÎNTORS

104

ARMONIEI - UZTEL

Armoniei Mihai Bravu

Mihai Bravu Nicolae Bălcescu Armoniei

Armoniei

Maternitate^' 9-

Grădinari// FERO 1 §

DACIA||<*^ /l;

PETROțEEy Garsoniere"

UZTEL

WEL

Garsoniere

PETROTEL

SțqiA^'Y JtFero i * ;

JțGrădinatî' ^Nmtepuțate^’ Ț^nripniei/B iserica 'A^ă|bhi:carc)

106

GARA SUD - UZTEL

Piața 1 Dec, 1918 Democrației Ștefan cel Mare Nicolae Bălcescu Doctor Bagdazar Buna Vestire Avram Iancu Mihai Bravu

Mihai Bravu Grădinari

Arm așilor

Lupeni Ștefan cel Mare

Democrației Piața 1 Dec, 1918

Gara Sud(PTTR) 13 Decembrie Covurlui Muzeul Petrolului Maternitate Grădinari FERO DACIA PETROTEL Garsoniere UZTEL

UZTEL Garsoniere PETROTEL

DACIA FERO Grădinari

Spatari

13 Decembrie Gara Sud(BIG)

28

SPITALUL JUDEȚEAN - UZTEL

Găgeni Șoseaua Nordului Bd. Republicii Pța Mihai Viteazul Gheorghe Doja George Coșbuc Ștefan Greceanu Nicolae Bălcescu Doctor Bagdazar Buna Vestire Avram Iancu Mihai Bravu

Mihai Bravu Nicolae Bălcescu Ștefan Greceanu Sldt. Erou C. Cătălin Emile Zola Văleni Gheorghe Doja Piața Mihai Viteazul Bd. Republicii Șoseaua Nordului Găgeni

Spitalul Județean Cramele Halewood Compl.

Meștugăresc Compl. Mic Restaurant Nord 8 Martie Piața Mihai Viteazul Colinii Hale Tramvai Muzeul Petrolului Maternitate Grădinari FERO

DACIA PETROTEL Garsoniere UZTEL

UZTEL Garsoniere PETROTEL DACIA FERO Grădinari Maternitate Armoniei(Biserica) * Hale CORECO Colinii

Piața Mihai Viteazul Magazin Dacia Restaurant Nord INTEREX

Compl. Meșteșugăresc Cramele Halewood Spitalul Județean

202

POD ÎNALT - GARA SUD

Gh. Gr.Cantacuzino Ion Luca Caragiale Vlad Țepeș Cuza Vodă Vasile Lupu Piața Eroilor Piața Victoriei Bd. Independenței Piața 1 Dec. 1918

Piața 1 Dec. 1918 Bd. Independenței Piața Victoriei Gen. Vasile Milea Emil Zolla Carpați

Piața Eroilor Vasile Lupu

Trei Ierarhi Gh. Gr. Cantacuzino

Pod înalt

Eremia Grigorescu

Bis.înălț. Domnului Enăchiță Văcărescu Zimbrului

Popa Farcaș Logofăt Tăutu Galeriile Comerciale P.T.T.R.

Ana Ipătescu

13 Decembrie Gara Sud (BIG)

Gara Sud (Coreco) 13 Decembrie Ana Ipătescu Palatul Culturii Hale CORECO Logofăt Tăutu Popa Farcaș Zimbrului Enăchiță Văcărescu Liceul de Construcții Bis.înălț. Domnului Pod înalt

300

GARA SUD -P.I.P.

P-tal Dec. 1918 B-dul Independetei P-ta Victoriei G-ral Vasile Milea Emil Zola Carpati

P-ta Eroilor Vasile Lupu

Trei Ierarhi

Gh.Gr. Cantacuzino DN 72

Sferei

Sferei

DN72

Gh. Gr. Cantacuzino

I.L. Caragiale Vlad Tepes

Cuza Vodă Vasile Lupu

P-ta Eroilor P-ta Victoriei

B-dul Independentei P-tal Dec. 1918

Gara Sud (Coreco) 13 Decembrie Ana Ipătescu Palatul Culturii Hale Coreco Logofăt Tautu Popa Farcas Zimbrului Enachita Vacarescu Lic. de Construcții Bis. înalt. Domnului Pod înalt P.I.P.

Yazaki

Yazaki Piritex

Pod înalt

Eremia Grigorescu Bis. înalt. Domnului Enachita Vacarescu Zimbrului Popa Farcas Logofăt Tautu Galeriile Comerciale PTTR

Ana Ipătescu 13 Decembrie Gara Sud (Big)

A>. traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe

care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

301

PROTAN - P.I.P.

Coralatesti Rafov

Petrolului B-dul București P-ta 1 Dec. 1918 B-dul Independetei P-ta Victoriei G-ral Vasîle Milea Emil Zola Carpati

P-ta Eroilor Vasile Lupu Trei Ierarhi

Gh.Gr. Cantacuzino Podul înalt

Malu Roșu Sos. Vestului Gh.Gr. Cantacuzino DN 72

Sferei

Sferei DN 72 Gh.Gr. Cantacuzino Sos. Vestului

Malu Roșu Elena Doamna B-dul Republicii P-ta Eroilor P-ta Victoriei B-dul Independetei P-ta 1 Dec. 1918 B-dul București Petrolului Rafov

Coralatesti

Protan

Bariera Rafov Oxigen      11 Ș

Etemitatii     «n

Bariera Bucuresta ci Rulmenți Grei

Gara Sud (CorecoT 13 Decembrie

Ana Ipatescu Palatul Culturii

Hale Coreco Logofăt Tautu

Popa F arcaș Nicolae Titulescu Aleea Profesorilor Ofelia

Malu Roșu

A.C.R.

Bis. înalt. Domnului Pod înalt

P.I.P.

Yazaki

Pintex

PodJnalU

Eremia;GrigorCseu vl

SNicolâe 'TitulfâCu/

Gm^mîIrComerciale PTTR

Ana Ipatescu

13 Decembrie

Gara Sud Rulmenți Grei Bariera București Etemitatii

Oxigen

Bariera Rafov Corlatesti

Protan

302

FERO-PXP.

Mihai Bravu Nicolae Balcescu Gh. Lazar P-ta Victoriei G-ral Vasile Milea Emil Zola Văleni Gh. Doja

P-ta Mihai Viteazul B-dul Republicii DN1

Centura Vest DN72

Sferei

Sferei

DN72 Centura Vest

DN 1

B-dul Republicii P-ta Mihai Viteazul Gh. Doja

Văleni

Emil Zola

Erou Calin Cătălin St. Greceanu Nicolae Balcescu Armoniei

Mihai Bravu

Fero Comatei Grădinari Maternitate Armoniei Biserica Hale Coreco Colinii

P-ta Mihai Viteazul Magazin Dacia Restaurant Nord Cablul Romanesc P.I.P.

Yazaki

Yazaki

Piritex

Cablul Romanesc 8 Martie

P-ta Mihai Viteazul Colinii

Hale Catedrala Armoniei Maternitate Grădinari

Fero

303

RADU DE LA AFUMAȚI

- P.I.P.

Gageni

Sos. Nordului

Sos. Vestului

Gh.Gr. Cantacuzino

DN 72

Sferei

Sferei

DN 72

Gh.Gr. Cantacuzino Sos. Vestului Sos. Nordului Gageni

Radu de la Afumați Garaj RATP Castor

Cramele Halewood Spitalul Județean Cramele Halewood Complex Meșteșugăresc Complex Mic Restaurant Nord Malu Roșu A.C.R.

Bis. înalt. Domnului Pod înalt

P.I.P. Yazaki

Yazaki

Piritex Pod înalt

Eremia Grigorescu Ofelia

Deltei Restaurant Nord Interex

Complex Meșteșugăresc Cramele Halewood Spitalul Județean Cramele Halewood Castor Garaj RATP Radu de la Afumați

304

GARA VEST - P.I.P.

Libertății Domnișori Marasesti Sos. Vestului Gh.Gr. Cantacuzino DN72

Sferei

Sferei

DN72

Gh.Gr. Cantacuzino Sos. Vestului Marasesti Domnișori

Libertății

Gara Vest Aleea Vitioarei Școala 20 Bar.Marasesti/ Marasesti Lamaita Bis.Inalt.D-lui/ Sos. Vestului Bis.InaIt.D-lui/ Cantacuzino Pod înalt P.I.P.

Yazaki

Yazaki Piritex

Pod înalt Eremia Grigorescu Bis.Inalt.D-lui/ Cantacuzino Bis.Inalt.D-lui/ Sos.Vestului

Bloc 39 Bar.Marasesti/ Marasesti

Palatul Copiilor Domnișori

Sp. CFR Gara Vest

Nr.

traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe

care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

ÎNTORS

305

ARMONIEI -P.I.P.

Armoniei Mihai Bravu Grădinari Arm așilor Lupeni Ștefan cel Mare Covurlui Nicolae Simache B-dul Independentei Jurnalist Gabi Dobre C.T.Grigorescu Kutuzov Marasesti Domnișori Sos. Vestului Gh.Gr. Cantacuzino DN72 Sferei

Sferei DN 72

Gh.Gr. Cantacuzino Sos. Vestului Domnișori Marasesti Plaiesilor Maramureș

Gh. Lazar

Nicolae Balcescu Armoniei

Mihai Bravu Grădinari

Arm așilor

Armoniei Maternitate Gradinari/M. Bravul Gradinari/Gradinari Armași

Spălări              ,

Covurlui         'Pr\

JumalistGabi Do6re< Panificație

Eroilor Domnișori

Sp. CFR Bar.Marasesti/ Marasesti Lamaita Bis.Inalt.D-lui/ Sos.Vestului Bis.Inalt.D-lui/ Cantacuzino Pod înalt P.LP.

Yazaki

Piritex Pod înalt Eremi^-'Grigorfeș'cu BjsdiiâlLD-lui/' '' ^Cantacuzino ",] xȘiș'iââit.D-lu^ / ,'ăos.V estului\y/ '/Bloc39 ^BatMarăSesti/

Sos.Vestului Aleea Vitioarei Eroilor

Plaiesilor

Lic. M. Viteazul Armoniei Maternitate Gradinari/M. Bravu Gradinari/Gradinari Armași

306

HIPODROM-P.I.P.

B-dul București P-ta 1 Dec. 1918 B-dul Independetei P-ta Victoriei G-ral Vasile Milea Emil Zola Văleni Gh. Doja P-ta Mihai Viteazul B-dul Republicii Sos. Vestului Gh.Gr. Cantacuzino DN 72 Sferei

Sferei

DN72

Gh.Gr. Cantacuzino Sos. Vestului B-dul Republicii P-ta Mihai Viteazul Gh. Doja

Văleni Carpati

P-ta Eroilor

P-ta Victoriei B-dul Independetei P-ta 1 Dec. 1918 B-dul București

Hipodrom UPG

Bariera București Rulmenți Grei Gara Sud (Coreco) 13 Decembrie Ana Ipatescu Palatul Culturii Hale Coreco Colinii

P-ta Mihai Viteazul Magazin Dacia Restaurant Nord Cablul Romanesc Malu Roșu ACR

Bis.Inalt.D-lui/ Cantacuzino Pod înalt P.LP.

Yazaki

Yazaki

Piritex

Pod înalt

Eremia Grigorescu

Ofelia

Deltei

Restaurant Nord Cablul Romanesc

8 Martie

P-ta Mihai Viteazul

Colinii

Galeriile Comerciale PTTR

Ana Ipatescu

13 Decembrie

Gara Sud

Rulmenți Grei

Bariera București UPG

Hipodrom

307

POD ÎNALT-P.I.P.

Gh.Gr. Cantacuzino DN 72

Sferei

Sferei

DN72

Gh.Gr. Cantacuzino

Pod înalt P.LP. Yazaki

Yazaki Piritex Pod înalt

401

GARA SUD -AFI PALACE

Pta 1 Decembrie Democrației Ștefan cel Mare N.Balcescu Poștei Prelungirea str. Apelor

AFI Palace

Calomfirescu Ghe Doja Poștei N.Balcescu Ghe Lazar Bd. Independentei Bobalna Depoului Pta 1 Decembrie

GaraSud

13 Decembrie Covurlui Muzeul de Istorie AFI Palace

AFI Palace PTTR Pelican

Liceul de Muzica BIG

402

LAMAITA-AFI PALACE

Sos. Vestului

Gh.Gr. Cantacuzino

Pod înalt

Malul Roșu

Elena Doamna

Pta Eroilor

Carpati

Văleni

Ghe Doja Prelungirea str. Apelor

AFI Palace

Calomfirescu Ghe Doja Văleni Carpati Pta Eroilor Vasile Lupu Trei Ierarhi Gh. Gr. Cantacuzino Sos.Vestului

Lamaita

Bis.Inalt. D-lui

E.Vacarescu Zimbrului N.Titulescu Traian

Sc.4

LL.C.

AFI Palace

AFI Palace Logofăt Tautu Popa F arcaș Zimbrului E.Vacarescu Bis.Inalt.D-lui B1.39 Lamaita

Nr. traseu

DENUMIREA TRASEULUI

Străzile pe care circulă

Stațiile

DUS

ÎNTORS

DUS

444/ 444b

RAFINORILOR-GARASUD/ BAR.RUDULUI

Mărfurilor Rezervoarelor Industrie Petrolului Bd. București PtalDecembrie 1918 Depoului Stindardului Rudului

Rudului

Rafinorilor

Conpet       //

Bar. București ffn Rulmenți Grei |[O cri Gara Sud(BIGI     (

Bobalna

■Rdăuîui

Depoului

■‘^âr.yBucuresti / jî- 1/ ’Cbnp^/    â? fi

/Rafinorilor ..-G’. J?

4 «UN.țȚfeX

Depoului

Pta 1 Decembrie 1918 Bd. București Petrolului

Industrie Rezervoarelor

Mărfurilor

Eroilor.

Rudului             <

445

GARA SUD - PLOIEȘTI TRIAJ

PtalDecembrie 1918 Bd.Bucuresti

DN1

DJlOlG(Tatarani) Centura Vest

Drum acces Triaj

Drum acces Triaj Centura Vest

DN1

Bd.Bucuresti

Ptaldecembrie 1918

Gara Sud Rulmenți Grei Bar. București U.P.G. Ploiești Triaj

Ploiești Triaj

U.P.G.

Bar. București Rulmenți Grei Gara Sud (BIG)

NOTA: în perioada în care bd. Independenței este închis circulației rutiere, traseele care circulă pe acest tronson își modifică rutele astfel:

 • - sensul de ducere spre Gara de Sud: din dreptul statuii Radu Stanian pe Bobâlna - Depoului - Piața 1 Dec. 1918 și în continuare ruta normală. Stațiile Ana Ipătescu și 13 Decembrie se înlocuiesc cu Pelican și Liceul de muzică.

 • - sensul de întoarcere spre centru : din Piața 1 Dec. 1918 pe str. Democrației - Ștefan cel Mare - Gh. Lazar și apoi P-ta Victoriei. Stațiile 13 Decembrie și Ana Ipătescu de pe bd. Independenței se înlocuiesc cu stațiile 13 Decembrie, Covurlui si Muzeul de Istorie de pe str. Democrației, respectiv Sefan cel Mare.

 • - tr. 40b se asigura doar in perioada estivala

* -la tr.28 numai cursa de ora 23,20 oprește si in statia Armoniei (Biserica).

EVOLUȚIA CĂLĂTORILOR TRANSPORTAȚI ÎN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2012

Categoria de călători

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total

12 luni

CI

5.470.920

5.405.080

5.313.820

4.236.120

5.442.860

4.928.360

4.756.520

4.759.040

5.004.000

5.660.740

5.297.180

5.139.070

62.346.830

% in total călători

76%

76%

75%

76%

75%

75%

75%

76%

74%

75%

75%

77%

75%

C2

1.708.764

1.737.210

1.734.868

2.088.180

1.794.540

1.664.734

1.578.605

1.507.633

1.764.682

1.900.056

1.712.818

1.526.495

20.242.867

% in total călători

24%

24%

25%>

24%

25%

25%

25%

24%

26%

25%

25%

25%

25%

Total călători

7.179.684

7.142.290

7.048.688

6.781.702

7.237.400

6.593.094

6.335.125

6.266.673

6.768.682

7.560.796

7.009.998

6.665.565

82.589.697

Prescurtări:

CI: călători care beneficiază de protecție socială (elevi, studenți, persoane cu

dizabilități, pensionari, veterani de război, luptători în revoluție, deținuți politiciC2: salariați și alte categorii de călători care nu benefîază de protecție socială

NR CRT

DENUMIRE TEREN

ZONA

ADRESA

VECINI

FATA [n?]

1.

Sediul

S.C. TCE S.A.

Ploiești

B

Găgeni 88

N-E: pârâul Dîmbu S-E: str. Gh. Țițeica S-V: str. Găgeni N-V: S.C. Herman S.R.L.

56.821

2.

Depou Tramvai

B

Găgeni 88

S-V: pârâul Dîmbu N-V: linie CF/teren arabil S-E: S.C. Progresul S.A.

N-V: str. Găgeni

32.250

3.

Substație Redresare S2

A

Dr.Bagdazar 2

E: Procuratura

V: Depozit Muzeu Artă N: S.C.Concordia S.R.L.

S: str. Dr. Bagdazar

471

4.

Substație

Redresare S3

C

Mihai Bravu

V: parcare

S: Cimitirul Mihai Bravu E: Sere Parcuri N: str. Mihai Bravu

1.020

5.

Parcare preuzinal Depou Tramvaie

B

Găgeni 88

V: str. Găgeni

S: linie CF

E: Depou Tramvaie N: S.C. Vinalcool S.A. / CCCF București SUTA

7.620

6.

Depou Troleibuze

C

șos. Ploiești -Târgoviște DN 72 Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283

N: parcare troleibuze

E: linie CF / parcare troleibuze S: teren arabil V: Compania Coca Cola

35.441

7.

Parcare Troleibuz

c

șos. Ploiești -Târgoviște DN72 Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283

N: DN 72 E: linie CF

S: depou troleibuze V: Compania Coca Cola

5.559

8.

Substație

Redresare S4

B

Carol Davilla

N: Grup Șc.Construcții V: Grup Șc.Construcții S: str. Carol Davilla

E: Bloc 119 A

496

TOTAL PE ZONA

SUPRAFAȚA [m2]

A

471,00

B

97.187,00

C

42.020,00

TOTAL

139.678,00

TRAMVAIE

Nr. crt.

Tip tramvai

Buc

Locuri / buc

Total locuri

Total durată normală

Total durată consumată

Uzura

(%)

ani

luni

ani

luni

1.

V 3 A

1

300

300

14

168

267

158.9

2.

KT4DTW

32

169

5408

448

5376

7698

143.2

TOTAL

33

5708

462

5544

7965

143,7

Uzura parcului inventar de tramvaie

Nr. crt.

Tip tramvai

Buc.

Din care, cu uzura :

0 - 25 %

26- 50 %

51- 75%

76- 90%

91-100%

Peste 100%

1.

V 3 A

1

-

-

-

-

-

1

2.

KT 4 D TW

32

-

-

-

-

-

32

TOTAL

33

0

0

0

0

0

33

%

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

El

TROLEIBUZE      XX XXfX

Nr. crt.

Tip troleibuz

Buc

Locuri /buc

Total locuri

Total durată normală

/jfedtal durât:aX\ '

11 -Consumata^

X '•

Uzura

.’.('%)

ani

luni

<V':,'lu:ni

1.

ROCAR E-312

2

94

188

16

192

/192.2

2.

Berliet-Renault

1

96

96

8

96

^5

185.4

3.

FBW91 GTS

15

159

2385

120

1440

1737

120.6

4.

NeoplanN6121

24

123

2952

192

2304

1823

79.1

TOTAL

42

5621

336

4032

4107

101.9

Uzura parcului inventar de troleibuze

Nr. crt.

Tip troleibuz

Buc

Din care, cu uzura :

0-25%

26- 50 %

51- 75 %

76- 90 %

91-100%

Peste 100%

1.

ROCAR E-312

2

-

-

-

-

-

2

2.

Berliet-Renault

1

-

-

-

-

-

1

3.

FBW 91 GTS

15

-

-

-

-

-

15

4.

NeoplanN6121

24

-

-

-

24

-

-

TOTAL

42

0

0

0

24

0

18

%

100

0,0

0,0

0,0

57,1

0,0

42,9

ANEXA nr. 6 a la STUDIUL DE OPORTUNITATE în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești                                                                             '' Q '


SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ALE S.C. TCE ^Ploiesți)x

LA 31.12.2012

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

Xaloâre.^-^ am^tizăfă?ZTt c

JV&Ialoâre rămasa rv.V’-

1001

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

14.758,08

13.158,98

1.599,10

1001,1

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA (REPARAȚII BIROU)

2.753,92

2.202,00

551,92

1003

ATELIER ÎNTREȚINERE

263.929,91

263.929,91

0,00

1004

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

144.730,00

128.830,00

15.900,00

1005

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

81.987,21

81.987,21

0,00

1006

ATELIER REVIZIE MOTOARE

5435,5

5435,5

0,00

1006,1

EXTINDERE HALA REPAR.MOTOARE

1.680.765,50

1.141.265,50

539.500,00

1007

GRUP EXPLOATARE

69.182,00

62.282,00

6.900,00

1008

ATELIER ÎNTREȚINERE REVIZIE

718.447,99

718.447,99

0,00

1009

ȘOPRON PT.INSTAL.SPALAT.

38,51

38,51

0,00

1010

CABINA TABLOU ELECTRIC

4.620,00

4.020,00

600,00

1011

DRUM IN INCINTA ÎNTREPRINDERII

396.691,50

396.691,50

0,00

1012

DRUM IN INCINTA ÎNTREPRINDERII

282.199,24

282.199,24

0,00

1013

DRUM IN INCINTA ÎNTREPRINDERII

161.256,71

161.256,71

0,00

1014

PLATFORMA PARC.AUTOBUZE

188.848,00

188.848,00

0,00

1015

CLĂDIRE ÎNTREȚINERE

452.430,00

452.430,00

0,00

1016

MAGAZIE PIESE

499.494,00

499.494,00

0,00

1017

REMIZA PT. REPARAȚII SI ÎNTREȚINERE

843.818,00

843.818,00

0,00

1018

ATELIER REVIZIE SI ÎNTREȚINERE

380.895,00

380.895,00

0,00

1019

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

225.965,05

146.976,02

78.989,03

1019,1

MODERNIZ.PAV.ADMINIST.

101.877,39

58.125,96

43.751,43

1020

REZERVOR METALIC APA 27 mc

16.725,55

16.725,55

0,00

1021

REZERVOR METALIC APA 10 mc

6.194,65

6.194,65

0,00

1022

REZERVOR METALIC APA 14 mc

8.672,51

8.672,51

0,00

1023

REZERVOR METALIC APA 8 mc

4.955,72

4.955,72

0,00

1024

CONDUCTA TERMOFICARE

142.670,66

142.670,66

0,00

1025

REZERVOR METALIC APA 27 mc

21.681,26

21.681,26

0,00

1027

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

18.368,00

16.368,00

2.000,00

1028

STATIE REGL. MĂSURĂ

5.785,00

4.785,00

1.000,00

1029

DEPENDINȚA IZOLATA

113.251,00

113.251,00

0,00

1030

ATELIER METROLOGIE

8.201,00

6.801,00

1.400,00

1031

RAMPA SPALARE

647.758,00

647.758,00

0,00

1032

STÂLPI SUSȚINERE INST. AERIANA

94.590,00

94.590,00

0,00

1033

CLĂDIRE CENTRALA TERMICA

989.283,00

754.383,00

234.900,00

1037

PLATFORMA STAȚIONARE

436.939,02

393.339,00

43.600,02

1038

PLATFORMA STAȚIONARE

69.332,01

58.932,00

10.400,01

1039

CONDUCTA ALIMENTARE APA

20.180,00

19.575,00

605,00

1040

CONDUCTA ALIMENTARE GAZE

67.058,29

67.058,29

0,00

1041

CONDUCTA AER COMPRIMAT

16.943,28

16.943,28

0,00

1042

CONDUCTA ALIMENTARE APA

42.814,01

41.851,00

963,00

1043

GARSONIERA

65.102,00

16.502,00

48.600,00

1045

INST. RECUPERARE APA

13.723,79

11.045,98

2.677,81

1046

ATELIER REVIZIE ÎNTREȚINERE

40.717,00

40.717,00

0,00

1048

REMIZA DEPOZIT ULEI

149.065,00

123.865,00

25.200,00

1056

BOXA SUDURA SCULARIE

294.800,00

294.800,00

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

Valoare^js^ amortizatei;

^^laloare

1058

ȘOPRON CU MATERIALE

71.411,00

^)0iiâQ

1059

COPERTINA CALATORI

8.911,55

•F\ ' sf$o

1061

BARACA METALICA

28.734,00

. 1062

REZERVOR APA 55 mc

21.572,00

1063

COPERTINA CALATORI

8.911,55

XsW

1064

DRUM IN INCINTA INTREP.

14.738,00

1033§^b

^-^■■"4.400,00

1065

PARCAJ BETONAT

26.837,01

20.137,00

6.700,01

1066

COPERTINA AT.2 DIESEL

902.974,00

902.974,00

0,00

1067

DEPOZIT CARBID-LICHIDE

45.014,00

28.314,00

16.700,00

1070

CANAL SCHIMB ULEI

22.406,20

22.406,20

0,00

1071

ATELIER CONFECȚII METALICE

511.419,00

511.419,00

0,00

1072

REȚEA INST.ALIMENT. EN. ELECTRICA

37.983,84

37.983,84

0,00

1073

CABLU ELECTRIC

24.000,00

24.000,00

0,00

1074

PLATFORMA BETONATA

188.805,01

132.305,00

56.500,01

1075

CANALIZARE LA PLATFORMA

303.179,15

280.441,00

22.738,15

1076

ATELIER VULCANIZARE

97.274,00

66.974,00

30.300,00

1079

ATELIER TINICHIGERIE

1.571.434,00

928.834,00

642.600,00

1081

COPERTINA CALATORI

8.911,55

8.911,55

0,00

1083

PLATFORMA BETONATA

12.202,00

8.502,00

3.700,00

1085

CABINA DISPECERI

10.832,00

10.832,00

0,00

1086

CANALIZARE

532.308,00

499.039,00

33.269,00

1088

RAMPA SCHIMB ULEI

82.005,00

82.005,00

0,00

1089

ATELIER REVIZIE AUTOBUZE

1.202.209,00

887.209,00

315.000,00

1090

CABINA DISPECERI

10.832,00

10.832,00

0,00

1091

CABINA DISPECERI

20.310,00

20.310,00

0,00

1092

TONETA

975,00

975,00

0,00

1094

TONETA

975,00

975,00

0,00

1095

TONETA

975,00

975,00

0,00

1096

TONETA

975,00

975,00

0,00

1097

TONETA

975,00

975,00

0,00

1099

TONETA

975,00

975,00

0,00

1100

TONETA

975,00

975,00

0,00

1101

TONETA

975,00

975,00

0,00

1102

COPERTINA CANAL SCHIMB ULEI

17.526,06

17.526,06

0,00

1104

COPERTINA CALATORI

8.911,55

8.911,55

0,00

1106

TONETA

720,00

720,00

0,00

1107

REFUGIU CALATORI

4.862,00

4.862,00

0,00

1108

REZERVOR APA

3.716,79

3.716,79

0,00

1109

REZERVOR APA 24.4mc

15.114,94

15.114,94

0,00

1110

REZERVOR APA 27mc

16.725,55

16.725,55

0,00

1113

REȚEA TERMICA DEPOU

36.239,00

34.789,00

1.450,00

1114

REȚEA ELECTRICA DEPOU

178.500,00

174.484,00

4.016,00

1119

CABLURI C.C.SUBSTATIE REDRESARE

192.145,00

192.145,00

0,00

1123

REȚEA APA DEPOU

52.624,00

50.519,00

2.105,00

1124

REȚEA CANALIZAR DEPOU

519.658,00

446.906,00

72.752,00

1125

REZERVOR 2mc

1.238,93

1.238,93

0,00

1126

MODERNIZARE INTERSECȚIE N-REPUBLICII

444.137,24

195.151,44

248.985,80

1133

REZERVOR ANTIGEL 9,68 mc

4.791,01

4.120,00

671,01

1138

DEPOZIT CARBURANȚI

12.519,11

10.419,00

2.100,11

1139

CABINA DISPECERI

13.500,00

13.500,00

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

Valoare amorf

%

Valaloare -j. rămasă

1140

BUTOAIE CISTERNA APA 27mc

16.725,55

16.725,5,5

> VXX\ 0,00

1144

IMPEJMUIRE -PLACI GARD

87.036,30

<^8Ș6^oo

, 7^0.200,30

1148

CENTRU CALCUL - BIROURI

83.882,00

7+3'3:782,00

\    -50.100,00

1149

REȚEA DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC

25.397,00

^^4X^22^30^0

z ,>>72.667,00

1150

REZERVOR APA 8mc

21.103,00

4.748,00

1151

REZERVOR APA 8mc

28.137,00

4'  9.285,00

1152

REZERVOR APA 8mc

28.137,01

18.852,00

9.285,01

1153

REZERVOR CLU 60 mc

54.059,01

34.598,00

19.461,01

1154

REZERVOR CLU 84

57.186,00

36.599,00

20.587,00

1155

FOIȘOR PAZA

8.844,00

8.844,00

0,00

1156

FOIȘOR PAZA

8.844,00

8.844,00

0,00

1157

FOIȘOR PAZA

8.844,00

8.844,00

0,00

1158

STATIE ACETILENA 10 mc

39.806,00

22.106,00

17.700,00

1159

REȚEA TERMOFICARE RAMURA

135.423,00

116.464,00

18.959,00

1160

PUT FORAT APA POTABILA

120.977,00

65.377,00

55.600,00

1161

TONETA DI ALUMINIU(ARAD)

5.601,00

5.601,00

0,00

1162

CABINA STRADALA ALUMINIU

5.601,00

5.601,00

0,00

1169

REȚELE ELECTRICE

19.745,00

9.379,00

10.366,00

1170

REȚELE DE CANALIZARE

33.971,47

18.514,00

15.457,47

1171

REȚELE TERMICE IN INCINTA

26.844,00

19.462,00

7.382,00

1171,1

REȚELE TERMICE DEPOU TROLEIBUZE

47.734,00

20.884,00

26.850,00

1172

REȚELE DE APA IN INCINTA

43.010,00

27.526,00

15.484,00

1173

RACORD TERMIC DEPOU

66.669,00

42.668,00

24.001,00

1175

TONETA AL. TIP C+ACCESORII

5.085,00

5.085,00

0,00

1176

TONETA AL. TIP A+ACCESORII

3.832,00

3.832,00

0,00

1177

TONETA AL TIP A+ACCESORII

3.832,00

3.832,00

0,00

1178

ALIM.EN.EL.DEPOU (SUBT.)

12.761,00

8.901,00

3.860,00

1189

RACORD CANAL DEPOU SUBTR.

161.674,00

82.454,00

79.220,00

1190

TONETA AL. TIP C+ACCESORII

4.791,00

4.791,00

0,00

1191

TONETA AL. TIP A+ACCESORII

3.832,00

3.832,00

0,00

1192

TONETA AL TIP A+ACCESORII

3.832,00

3.832,00

0,00

1193

TONETA AL TIP A+ACCESORII

3.832,00

3.832,00

0,00

1194

TONETA AL TIP A+ACCESORII

3.832,00

3.832,00

0,00

1195

TONETA AL TIP A+ACCESORII

3.832,00

3.832,00

0,00

1196

TONETA AL TIP A+ACCESORII

3.832,00

3.832,00

0,00

1197

TONETA AL. TIP A+ACCESORII

3.832,00

3.832,00

0,00

1198

TONETA AL TIP B+ACCESORII

3.538,00

3.538,00

0,00

1199

TONETA AL TIPB+ACCESORII

3.538,00

3.538,00

0,00

1200

REȚELE INCINTA (PTM NINV.)

12.781,00

5.592,00

7.189,00

1201

BAZIN RETENTIE REZERVOARE

9.829,00

6.585,00

3.244,00

1202

TONETA ALUMINIU TIP C + ACCESORII

3.200,00

3.200,00

0,00

1203

CABINA STRADALA 2 POSTURI

3.200,00

3.200,00

0,00

1204

TONETA ALUMINIU TIP A + ACCESORII

1.250,00

1.250,00

0,00

1205

TONETA ALUMINU TIP A + ACCESORII

1.250,00

1.250,00

0,00

1206

ALIMENTARE EN.EL.DEPOU

97.695,00

65.456,00

32.239,00

1207

TONETA ALUMINU

2.702,00

1.885,00

817,00

1208

MAGAZIE DIN TABLA

125.234,00

125.234,00

0,00

1209

RACORD TELEFONIC DEPOU

54.231,36

46.195,62

8.035,74

1210

DISPECERAT NORD

77.443,00

76.461,00

982,00

1211

GRUP SANITAR

6.266,00

6.125,00

141,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

ValMfT^

^^XAaiaioare

^^masa

1212

PLATFORMA BETONATA FATA

30.533,00

Vylt|0.00

1213

FOIȘOR PTR. STEDESA

8.844,00

^4,72

1216

REȚEA DE CONTACT TROLEIBUZ

7.557,11

^4,62

1216,1

EXTINDERE REȚEA TROL.

1.002,37

ktWss

...ț  ./>8,82

1217

TONETA DIN ALUMINIU

3.357,00

XX 411,00

1218

DRUM ACCES TERTI PARȚIAL

25.223,00

18.900,00

1219

DRUM ACCES SISTEM ALIMENTARE

78.876,00

15.776,00

63.100,00

1220

CABINA OPERATOR SISTEM ALIMENTARE

5.639,00

4.624,00

1.015,00

1221

INST, ELECTRICA SIST.ALIMENTARE

14.460,00

5.206,00

9.254,00

1222

FOSA SEPTICA ALIM.GPL

19.624,00

4.612,00

15.012,00

1223

SCARA ACCES PAVILION ADM.

100.775,00

10.475,00

90.300,00

1223

SCARA ACCES PAVILION-CORP C

60.318,00

6.018,00

54.300,00

1224

STÂLP METALIC PT. ANTENA

27.454,74

27.454,74

0,00

1225

BRANȘAMENT APA STATIE ALIM.

15.488,00

5.576,00

9.912,00

1226

COPERTINE STATIE LIVRARE GPL

2.041,47

1.674,00

367,47

1227

COPERTINE STATIE LIVRARE GPL

2.041,47

1.674,00

367,47

1228

DISPECERAT+GRUP SANITAR HIPODROM

19.815,00

16.248,00

3.567,00

1229

CLĂDIRE CENTRALA TERMICA

35.053,18

4.953,00

30.100,18

1230

INSTALAȚIE ALIMENTARE GAZE NATURALE

18.295,50

9.331,00

8.964,50

1231

CABLURI DE CURENT CONTINUU

18.851,44

3.809,56

15.041,88

1232

AMENAJARE PLATFORMA PARCARE SI IMPREJM.

2.531,29

897,00

1.634,29

1233

AMENAJARE PLATFORMA PARCARE SI IMPREJM.

17.483,50

5.682,30

11.801,20

1234

EXTINDERE TRANSPORT ELECTRIC CU TROLEIBU

1.687.200,05

348.688,00

1.338.512,05

2001

FOARFECĂ GHILOTINA FG825

2.746,48

2.746,48

0,00

2004

MAȘINA PREL. ELECTROZI

3.744,45

3.744,45

0,00

2007

CELULE(JTPNSIC)24BUC=1 SET

40.000,00

40.000,00

0,00

2008

REDRESOR TRACȚIUNE RSTU-8

120.000,00

120.000,00

0,00

2009

REDRESOR TRACȚIUNE RSTU-8

120.000,00

120.000,00

0,00

2010

TRANSFORMATOR 1.5MVA 20

250.087,00

248.065,28

2.021,72

2011

TRANSFORMATOR 1.5MVA20

250.087,00

248.007,17

2.079,83

2012

MAȘINA DE FREZAT 36#160

2.324,43

2.324,43

0,00

2014

CELULE (JTPNSIC)24BUC=1SET

40.000,00

40.000,00

0,00

2015

REDRESOR TRACȚIUNE RSTU-8

1.571,26

1.504,36

66,90

2016

REDRESOR TRACȚIUNE RSTU-8

120.000,00

119.640,00

360,00

2017

TRANSFORMATOR 1.5MVA20

240.000,00

238.690,91

1.309,09

2017

TRANSFORMATOR TTU 1500KVA

10.087,00

7.781,64

2.305,36

2018

TRANSFORMATOR 1.5MVA20

240.000,00

238.690,91

1.309,09

2018

TRANSFORMATOARE TRAFO TTU 1200KVA

10.087,00

7.690,00

2.397,00

2019

STRUNG SPA800#2000

4.004,99

4.004,99

0,00

2022

INSTALAȚIE SPALARE ISMA 8

31.000,00

31.000,00

0,00

2023

REDRESOR RCCT48V-600A

18.206,89

18.126,77

80,11

2025

REDRESOR TRACȚIUNE RSTU-8

120.000,00

119.345,45

654,55

2026

REDRESOR TRACȚIUNE RSTU-8

120.000,00

119.345,45

654,55

2027

TRANSFORMATOR 1.5MVA20

250.087,00

246.472,55

3.614,45

2028

TRANSFORMATOR 1.5MVA20

250.087,00

246.380,91

3.706,09

2029

CELULEf ITPMSIC)24BUC=1SET

40.000,00

40.000,00

0,00

2032

PRESA HIDRAULICA 40 t

89.600,00

89.600,00

0,00

2033

STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

10.137,52

10.137,52

0,00

2034

INSTALAȚIE MECANICA SPALAT

2.999,01

2.999,01

0,00

2035

MAȘINA DE GĂURIT VERTICALA

34.800,00

34.800,00

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

Vaioare^^

...Valaloare

2036

SET CELULE PREFABR.INTER.

280.000,00

0.000,00

7\

2037

MAȘINA RECTIF. ARBORI COTIT

7.712,84

7^84

■$\ \ M’o,oo

2038

CAZAN ABUR ABA2T

280.000,00

C:. ^22^476,01-

5075213,99

2039

CAZAN ABURABA2t

280.000,00

, 503,99

2040

MAȘINA IMRIM.TIPAR

47.000,00

yfv        0,00

2042

TRANSFORMATOR 1.5MVA20/0

250.087,00

22Ș&&J5

^'25.720,84

2045

STRUNG SPA800x2000

49.600,00

49.600,00

0,00

2046

MAȘINA DE FREZAT UNIV. FUS

42.000,00

42.000,00

0,00

2047

INSTAL.SPALAT AUTOBUZE

28.045,00

28.045,00

0,00

2048

STRUNG SN502*1500

38.000,00

38.000,00

0,00

2049

STRUNG SN402*1500

38.000,00

38.000,00

0,00

2050

STAND PROBA POMPE INJECȚII

39.377,53

39.377,53

0,00

2051

MAȘINA ECHIL. DINAMIC

19.852,36

19.852,36

0,00

2052

PRESA HIDRAULICA PIVOȚI

14.185,04

14.185,04

0,00

2053

PRESA HIDRAULICA PIVOȚI

14.185,04

14.185,04

0,00

2055

GHILOTINA ELECTRICA IDEAL

23.278,79

23.278,79

0,00

2056

MAȘINA LEGAT CU ADEZIV

35.170,27

35.170,27

0,00

2057

APARAT DE SUDURA ET250HF

6.480,00

6.480,00

0,00

2058

APARAT DE SUDURA ET250HF

6.480,00

6.480,00

0,00

2059

APARAT DE SUDURA ET250HF

6.480,00

6.480,00

0,00

2060

APARAT DE SUDURA ET250HF

6.480,00

6.480,00

0,00

2061

SISTEM MULTISPLIT

88.660,55

88.660,55

0,00

2062

ECHIPAMENT DE CLIMATIZARE

11.266,27

11.266,27

0,00

2063

ECHIPAM. AER COND.SPLIT

8.626,37

8.626,37

0,00

2065

DEBITATOR DE ASFALT 79510

8.012,69

8.012,69

0,00

2066

MAȘINA DE BURAT UNIMA2-77

4.119,06

4.119,06

0,00

2067

MAȘINA DE BURAT UNIMA2-77

4.119,06

4.119,06

0,00

2068

APARAT DE CLIMATIZARE SI 1

7.108,73

7.108,73

0,00

2069

INSTALAȚIE SPALARE TROLEIB.

33.212,49

32.683,44

529,05

2070

REDRESOR RCCT 630 A/50 V

18.206,89

12.412,35

5.794,54

2072

DISP.MASURA FORȚA PEDALA

3.540,00

3.540,00

0,00

2073

GRUP SUDURA CU MOTOR TERMIC

21.243,52

21.243,52

0,00

2074

CENTRALA TELEFONICA PANASONIC

141.579,57

141.579,57

0,00

2076

EXHAUSTOR DE GAZE FAN 150

1.774,23

1.774,23

0,00

2081

APARAT EVACUAT GAZE

7.129,02

7.129,02

0,00

2083

APARAT DE SIFON -MOT.3F

6.815,12

6.815,12

0,00

2084

SCHIMB, CĂLDURĂ ABUR-APA

3.543,31

3.144,69

398,62

2085

SCHIMB, CĂLDURĂ ABUR-APA

3.543,31

3.144,69

398,62

2086

FIERĂSTRĂU CIRCULAR

17.147,52

16.886,83

260,69

2087

STATIE RADIO MOBILA MOTOR

5.740,28

5.614,33

125,95

2088

STATIE RADIO MOBILA MOTOR

3.399,11

3.332,83

66,28

2089

SISTEM DE ANALIZE CABINET

30.180,58

29.652,42

528,16

2092

ECHIPAMENT CENTRALIZAT

95.204,77

95.204,77

0,00

2093

DISP, COMUNIC,SDT 03-0

128.011,30

111.189,86

16.821,44

2094

ANSAMBLU IMBARCAT.SDT 04

10.131,39

9.302,27

829,12

2095

ANSAMBLU IMBARCAT.SDT 04

10.131,39

9.302,27

829,12

2096

ANSAMBLU IMBARCAT.SDT 04

10.131,39

9.302,27

829,12

2097

ANSAMBLU IMBARCAT.SDT 04

10.131,39

9.302,27

829,12

2098

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 04

10.131,39

9.302,27

829,12

2099

ANSAMBLU IMBARCAT.SDT 04

10.131,39

9.302,27

829,12

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

anroijti^la

:S:5>Valalnare

^^r&rn.

isă

2100

ANSAMBLU IMBARCAT.SDT 04

10.131,36

^302jg

A

29,11

2101

INSTA. CLIMAT. JOKOHAMA

2.140,00

%

0,00

2102

FOARFECĂ ELECTRICA GSC2,8

1.910,23

CXWs®

0,00

2103

GENERATOR DE CURENT AGT

6.274,05

0,00

2104

COMPRESOR MONOFAZAT LK410

3.240,65

0,00

2105

POMPA LARIUS PT.VOPSIRE

5.039,41

4.374,91

664,50

2106

PLATFORMA JOCURI DJ 2010

23.107,20

16.361,03

6.746,18

2107

MAȘINA MARCAT DRUMURI

133.534,83

133.534,83

0,00

2108

PLATFORMA DE CANT. GE2610

20.016,97

14.037,20

5.979,77

2109

CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH

3.136,13

3.136,13

0,00

2110

CIOCAN DEMOLATOR TIP D245

2.274,54

2.274,54

0,00

2111

CIOCAN DEMOLATOR TIP D245

2.274,54

2.274,54

0,00

2112

MAȘINA DE MONTAT/DEMONTAT ANVELOPE

17.414,50

11.972,47

5.442,03

2113

CAZAN APA CALDA

16.630,08

4.850,44

11.779,64

2114

CAZAN APA CALDA TIP ARKA PRK 470

16.630,08

4.850,44

11.779,64

2115

BOILER VERTICAL TIP SICC 109 SEC

4.307,92

1.256,48

3.051,45

2116

STATIE TRATARE APA TIP NOBEL ADS 80

5.203,26

2.124,67

3.078,60

2117

DISPOZITIV DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2118

DISPOZITIV DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2119

DISPOZITIVE DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2120

DISPOZITIVE DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2121

DISPOZITIVE DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2122

DISPOZITIVE DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2123

DISPOZITIVE DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2124

DISPOZITIVE DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2125

DISPOZITIVE DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2126

DISPOZITIVE DE IMERSIE SUPERTECH

2.327,84

2.327,84

0,00

2127

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2128

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2129

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2130

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2131

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2132

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2133

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2134

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2135

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2136

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2137

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2138

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2139

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2140

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2141

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2142

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2143

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2144

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2145

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2146

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2147

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2148

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2149

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

/

f/^aniortizatăx

Vaialoare y\rămasă

2150

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,55f

</ 1 ^-4^600:6

\      1.152,41

2151

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,5^

/ % 1.152,41

2152

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

xV 1.152,41

2153

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

X 1.152,41

2154

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

^<4'8.60*1'6

1.152,41

2155

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2156

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2157

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2158

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2159

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2160

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2161

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2162

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2163

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2164

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2165

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2166

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2167

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

6.012,57

4.860,16

1.152,41

2168

POMPA DE SPALAT SUB PRESIUNE CU APA RECE

4.243,24

4.243,24

0,00

2169

ROTOPERCUTOR GBH

3.588,53

3.588,53

0,00

2170

ANSAMBLU IMBARCATSDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2171

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2172

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2173

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2174

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2175

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2176

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2177

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2178

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2179

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2180

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2181

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2182

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2183

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2184

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2185

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2186

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2187

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2188

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2189

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.394,65

4.045,99

1.348,66

2190

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

2191

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

2192

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

2193

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

2194

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

2195

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

2196

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

2197

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

2198

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

2199

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.307,26

3.980,44

1.326,81

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

Z

xăE?;

k Valaloare ) rămasa

2200

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.311,4$

1.327,87

2201

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.311,4$

Zll 1.327,87

2202

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,4$

1.530,80

2203

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

'/  1.530,80

2204

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

1.530,80

2205

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2206

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2207

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2208

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2209

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2210

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2211

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2212

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2213

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2214

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2215

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2216

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2217

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2218

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2219

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2220

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2221

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2222

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2223

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2224

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2225

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2226

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2227

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2228

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2229

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2230

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2231

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2232

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2233

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

5.248,46

3.717,66

1.530,80

2234

APARAT DE SPALAT SUB PRESIUNE

11.108,88

11.108,88

0,00

2235

APARAT DE SPALAT CU JET DE APA RECE

4.450,00

4.450,00

0,00

2236

APARAT DE SPALAT CU JET DE APA RECE

4.450,00

4.450,00

0,00

2237

STAND PROBAT FRÂNE

5.350,26

5.350,26

0,00

2238

TRANSFORMATOR TTU 1500 KVA

10.718,46

6.877,64

3.840,82

2239

INSTALAȚIE AER CONDIȚIONAT

1.880,00

1.880,00

0,00

2240

INSTALAȚIE AER CONDIȚIONAT

1.880,00

1.880,00

0,00

2241

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2242

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2243

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2244

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2245

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,65

3.225,44

1.867,21

2246

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2247

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2248

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2249

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

Valoare amortizata "

Valaloare rămasă

2250

ECHIPAMENT ÎMBARCAT

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2251

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

' 21J867,35

2252

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1 L867,35

2253

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

( „4.867,35

2254

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2255

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2256

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2257

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2258

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2259

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2260

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2261

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2262

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2263

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2264

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2265

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2266

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2267

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2268

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2269

ECHIPAMENT ÎMBARCAT

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2270

ECHIPAMENT ÎMBARCAT VERS 24

5.092,79

3.225,44

1.867,35

2271

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.118,17

3.198,75

1.919,42

2272

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.118,17

3.198,75

1.919,42

2273

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

2274

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

2275

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

2276

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

2277

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

2278

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

2279

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

2280

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

; 2281

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

1 2282

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

!    2283

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

2284

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.150,27

3.219,00

1.931,27

2285

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2286

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2287

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2288

ANSAMBLU IMBARCATSDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2289

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2290

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

;    2291

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

J 2292

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2293

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2294

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

j        1.917,33

2295

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2296

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2297

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2298

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2299

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar/

°cv<mortizată ^,

Valaloare rămasă

2300

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.114fo%

7 ('M’73rț95,74

'■” V   1.917,33

2301

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.114^

1.917,33

2302

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,^

7X\J^'1195./74

1.917,33

2303

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,0^

z     1.917,33

2304

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

1.917,33

2305

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2306

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2307

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2308

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2309

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2310

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2311

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2312

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2313

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2314

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2315

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2316

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2317

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2318

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2319

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2320

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2321

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2322

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2323

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2324

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2325

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2326

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2327

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2328

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2329

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2330

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2331

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.113,07

3.195,74

1.917,33

2332

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT

5.112,85

3.195,72

1.917,13

2333

GENERATOR CURENT GE 4500HBS

3.251,84

1.716,08

1.535,76

2334

PRESA HIDRAULICA MANUALA

2.066,65

1.047,55

1.019,10

2335

PRESA FUCHS FP65S

5.395,00

2.697,84

2.697,16

2336

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2337

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2338

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2339

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2340

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2341

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2342

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2343

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2344

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2345

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT03

5.150,27

3.047,32

2.102,95

2346

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

5.150,27

3.004,40

2.145,87

2347

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

5.150,27

3.004,40

2.145,87

2348

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03

5.150,27

3.004,40

2.145,87

2349

TRUSA SCULE ELECTRONISTI

2.197,00

2.197,00

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

a^b^tjzată

^yA<alaloare

CVainasă \ \

2350

SURSA SUDURA V205T

8.777,00

\ 2^2,62

2351

BARIERA AUTO 4M

3.003,00

a 5 1^6,40

2352

BARIERA AUTO 4M

3.003,00

z & $86,40

2353

PIKAMER CIOCAN

2.187,80

VWjȘ.Q

0,00

2354

PIKAMER CIOCAN

2.187,80

Ww

0,00

2355

MOTODEBITATOR TS400

4.116,20

4.116,20

0,00

2356

CIOCAN PNEUMATIC DEMOLATOR

2.187,80

2.187,80

0,00

2357

CIOCAN PNEUMATIC DEMOLATOR

2.187,80

2.187,80

0,00

2358

SURSA INVERTEC PC105

8.114,11

8.114,11

0,00

2359

MAI COMP ACTOR PC 80H4T

5.970,00

5.970,00

0,00

2360

ROBOT PORNIRE FERVE F - 2050

3.744,37

3.068,59

675,78

2361

PISTOL ELECTRIC ÎNȘURUBAT - DESSURUBAT

4.159,66

2.272,68

1.886,98

2362

ROBOT DE PORNIRE FERVE F 2050

3.792,95

3.055,44

737,51

2363

ROBOT DE PORNIRE FERVE F 2050

3.792,94

3.055,44

737,50

2364

AC NORDSTAR KFR - 880QW

3.296,40

3.131,58

164,82

2365

AC NORDSTAR KFR - 88 QW

3.296,40

3.131,58

164,82

2366

AC NORDSTAR KFR-88QW

3.296,40

3.131,58

164,82

2367

AC NORDSTAR KFR-88QW

3.296,40

3.131,58

164,82

2368

AC NORDSTAR KFR-88QW

3.296,40

3.131,58

164,82

2369

AC NORDSTAR KFR-88QW

3.296,40

3.131,58

164,82

2370

AC NORDSTAR KFR 88 QW

3.296,40

3.131,58

164,82

2371

AC HENSON HAC480 HG

6.877,00

6.533,34

343,66

2372

BIO CIRCLE IIG40026-03

5.800,00

3.383,52

2.416,48

2373

BIO CIRCLE II G40026-03

5.800,00

3.383,52

2.416,48

2374

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC DN50

11.187,00

8.545,90

2.641,10

2375

SIST DE MAS. A DEBITE IN CANALE DESCHISE

11.874,00

9.070,60

2.803,40

2376

SIST DE MASUR. A DEBIT IN CANAL DESCHIS

10.870,67

8.303,90

2.566,77

2377

SIST DE MASUR. A DEBIT. IN CANAL DESCHIS

10.870,67

8.303,90

2.566,77

2378

SIST DE MASUR. A DEBIT. IN CANAL DESCHIS

10.870,66

8.303,90

2.566,76

2379

MAȘINA DE ÎNȘURUBAT GDS 300601435108

1.842,18

1.842,18

0,00

2380

MAȘINA DE ÎNȘURUBAT GDS 300601435108

1.842,18

1.842,18

0,00

2381

MAȘINA DE ÎNȘURUBAT GDS 300601435108

1.842,18

1.842,18

0,00

2382

MAȘINA DE ÎNȘURUBAT GDS 300601435108

1.842,16

1.842,16

0,00

2383

APARAT DE SPALAT CU JET SUPER INDY 200T

8.423,52

6.434,45

1.989,07

2384

COMPRESOR VARIO 16-10 TROUKNER

18.439,98

5.634,20

12.805,78

2385

COMPRESOR VARIO 16-10 TROUKNER

18.439,98

5.634,20

12.805,78

2386

COMPRESOR VARIO 16-10 TROUKNER

18.439,98

5.634,20

12.805,78

2387

COMPRESOR VARIO 16-10 TROUKNER

18.439,98

5.634,20

12.805,78

2388

COMPRESOR VARIO 16-10 TR/500

20.051,78

6.127,00

13.924,78

2389

COMPRESOR VARIO 16-10 TR/500

20.051,78

6.127,00

13.924,78

2390

APARAT AC AIRKOOL 24000 BTU

1.890,00

1.669,50

220,50

2391

PRESA BP 65-275

10.200,91

3.612,84

6.588,07

2392

PRESA BP 65-275

10.200,91

3.612,84

6.588,07

2393

MAȘINA DE SPALAT RUFE PROFESIONAL

28.976,71

15.092,00

13.884,71

2394

GHILOTINA IDEAL 4850-95

18.043,98

6.315,54

11.728,44

2395

BARIERA AUTO MOOVI

3.849,06

601,50

3.247,56

2396

BARIERA AUTO MOOVI

3.849,06

601,50

3.247,56

2397

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2398

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2399

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

/^amortizată

î:^^alaloare

O xrămasă

2400

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

^7 | ^712^6

7^'4.846,61

2401

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

^/M-846,61

2402

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

V      24,26

.h'/4.846,61

2403

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

4.846,61

2404

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

'^4^26

'     4.846,61

2405

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2406

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2407

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2408

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2409

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2410

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2411

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2412

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2413

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2414

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2415

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2416

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2417

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2418

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2419

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2420

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2421

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2422

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2423

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2424

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2425

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2426

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2427

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2428

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2429

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2430

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2431

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2432

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2433

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2434

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2435

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2436

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2437

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,87

124,26

4.846,61

2438

ANSAMBLU ÎMBARCAT SDT 03-00

4.970,81

124,26

4.846,55

2602

STAND PROBE STO26

2.153,82

2.153,82

0,00

2607

ECHIP.DIAGNOSTIC GEOMETRIE

33.042,40

33.042,40

0,00

2608

REȚEA CALCULATOARE

31.822,00

29.062,00

2.760,00

2609

APARAT COMBINAT AVL DICOM

55.279,72

55.279,72

0,00

2610

CALCULATOR PENTIM III

1.773,90

1.773,90

0,00

2611

CALCULATOR PENTIM III

1.771,75

1.771,75

0,00

2615

CALCULATOR PENTIM III

1.780,45

1.780,45

0,00

2616

CALCULATOR PENTIM III

1.772,00

1.772,00

0,00

2618

SERVER 5000 PENT III 155

13.007,22

13.007,22

0,00

2625

CALCULATOR IBM PC300 GL P

2.189,62

2.189,62

0,00

2626

OSCILOSCOP HM 1507

9.193,01

9.193,01

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

Valoare

Valaloare < rămasă

2630

CALCULATOR IBM PC300

2.597,4Q

k.V/' 2.g>^

ȚA «.«o

2635

CALCULATOR IBM PC300

2.597,4$

-£7 rs&t&kp

va o,oo

2636

CALCULATOR IBM PC300

2.597,40

)^li 0,00

2642

STAND DE PROBE ECH.ELECTR.

3.268,3$

2643

CONTOR APA RECE DN 100

1.924,33

0,00

2645

CALCULATOR P III 1 GHz

1.717,10

? 0,00

2646

CALCULATOR P III 1 GHz

1.717,10

1.717,10

0,00

2647

CALCULATOR P III 1 GHz

1.650,00

1.650,00

0,00

2653

CALCULATOR PENTIUM III

1.650,00

1.650,00

0,00

2655

CALCULATOR PIV 1,5 GHz

2.860,80

2.860,80

0,00

2656

CALCULATOR PIV 1,5 GHz

2.860,80

2.860,80

0,00

2657

CALCULATOR PIV 1,5 GHz

2.860,80

2.860,80

0,00

2658

CALCULATOR PIV 1,5 GHz

2.860,80

2.860,80

0,00

2659

CALCULATOR PIV 1,5 GHz

2.860,80

2.860,80

0,00

2660

CALCULATOR PIV 1,5 GHz

2.860,80

2.860,80

0,00

2661

CALCULATOR PIV 1,5 GHz

2.860,80

2.860,80

0,00

2663

CALCULATOR P IV 1,5 GHz

2.860,80

2.860,80

0,00

2664

CALCULATOR P IV 1,5 GHz

2.860,80

2.860,80

0,00

2665

CALCULATOR P IV 1,5 GHz

2.936,16

2.936,16

0,00

2667

CALCULATOR P IV 1,5 GHz

2.936,16

2.936,16

0,00

2668

CALCULATOR P IV 1,5 GHz

2.936,16

2.936,16

0,00

2670

CALCULATOR INTEL P IV

2.782,92

2.782,92

0,00

2671

CALCULATOR INTEL P IV

2.782,92

2.782,92

0,00

2672

CALCULATOR INTEL P IV

2.782,92

2.782,92

0,00

2673

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2674

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2675

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2676

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2677

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2678

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2679

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2680

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2681

CRONOTAHOGRAFE ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2682

CRONOTAHOGRAFE ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2683

CRONOTAHOGRAFE ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2684

CRONOTAHOGRAFE ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2685

CRONOTAHOGRAFE ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2686

CRONOTAHOGRAFE ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2687

CRONOTAHOGRAFE ELECTRONIC ACTIA 028

2.324,40

1.878,89

445,51

2690

CALCULATOR P540

8.959,68

8.959,68

0,00

2691

LAPTOP (NOTEBOOK)

3.025,85

3.025,85

0,00

2693

TAHOGRAF VEEDER ROOT SERIA 8400

1.790,31

1.312,89

477,42

2694

ALCOTEST 7410 PLUS RS RO

5.835,00

5.227,19

607,81

2695

TAHOGRAF 24V

1.600,00

1.133,33

466,67

2696

REȚEA CALCULATOARE DISPECERIZARE TRAFIC

4.307,00

4.307,00

0,00

2697

NOTEBOOK TOSHIBA U200

4.862,34

4.862,34

0,00

2698

NOTEBOOK TOSHIBA P100

8.191,30

8.191,30

0,00

2699

SERVER MAESTRAL 2633

8.095,00

8.095,00

0,00

2700

IMPRIMANTA EPSON LQ2090

1.854,63

1.854,63

0,00

2701

WATTMETRU RF TELEWAVE 44A

2.500,00

1.640,52

859,48

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

-yâlnare^i^

^Tmo^tă

Valaloare \ rămasă A

2702

IMPRIMANTA LQ2090 DO MATRIX A3

1.854,63'

■^7 / v.,,..h854,t63

0,00

2703

IMPRIMANTA LQ2090

1.854.&

1 >'|j     0,00

2704

IMPRIMANTA LQ2090

1.854,6$

0,00

2705

CANTAR ELECTRONIC DE MACARA DIN 102 TSM

4.047,84'

3.31&98

M' 730,86

2706

NOTEBOOKTOSIBA SATELITE PRO A 200 -1VB

3.015,51

0,00

2707

NOTEBOOKTOSIBA SATELITE PRO A 200 -1VB

3.015,51

^3701'5,51

0,00

2708

UNITATE CENTRALA TIP SERVER

3.118,25

3.118,25

0,00

2709

TESTER MOTOARE CUMMINS

12.257,00

4.698,44

7.558,56

2710

SISTEM DE DIAGNOZA MAN CATS

16.951,24

5.791,66

11.159,58

2711

APARAT DE MASURAT REZISTENTA

7.618,98

3.068,78

4.550,20

3001

MAȘINA DE COPIAT "GHESTEN"

3.331,40

3.331,40

0,00

3002

COPYPRINTER G5375

4.074,41

4.074,41

0,00

3003

MULTIPLICATOR RICOH PRIPO

5.031,69

5.031,69

0,00

3037

SET COMPOSTOARE ELECTRONICE

15.561,12

15.561,12

0,00

3039

SET AFISAJE ELECTRONICE

2.830,20

2.830,20

0,00

3040

TELEVIZOR SONY KV-25X5

5.200,00

5.200,00

0,00

3041

FAX COMPACT TIP UF - 333

2.430,87

2.430,87

0,00

3044

MAȘINA DE NUMARAT BANI

2.240,00

2.240,00

0,00

3045

MAȘINA DE NUMARAT BANI

2.240,00

2.240,00

0,00

3046

MAȘINA DE NUMARAT BANI

2.240,00

2.240,00

0,00

3049

COPIATOR DIGITAL AR 206 4- DISP.INT RSFF

13.861,85

13.861,85

0,00

3050

PANOU AFISAJ DUBLU-DISP.

154.796,19

154.796,19

0,00

3051

CAMERA FOTO DIGITALA

2.233,12

2.233,11

0,00

3052

PANOU INFORMARE SDT02-01-00

8.460,00

8.460,00

0,00

3053

PANOU INFORMARE SDT 02-01-00

8.460,00

8.460,00

0,00

3054

PANOU INFORMARE SDT 02-01-00

8.460,00

8.460,00

0,00

3055

PANOU INFORMARE SDT 02-01-00

8.460,00

8.460,00

0,00

3056

PANOU INFORMARE SDT 02-01-00

8.460,00

8.460,00

0,00

3057

PANOU INFORMARE SDT 02-01-00

8.460,00

8.460,00

0,00

3058

PANOU INFORMARE SDT 02-01-00

8.460,00

8.460,00

0,00

3059

PANOU INFORMARE SDT 02-01-00

8.460,00

8.460,00

0,00

3060

PANOU INFORMARE SDT

8.571,52

8.571,52

0,00

3061

PANOU INFORMARE SDT

8.571,52

8.571,52

0,00

3063

DISP.TRPANOURI INFORMARE SDT 02-01-00

8.058,09

8.058,09

0,00

3064

DISP.TRPANOURI INFORMARE SDT 02-01-00

8.058,09

8.058,09

0,00

3065

DISP.TRPANOURI INFORMARE SDT 02-01-00

8.058,09

8.058,09

0,00

3066

DISP.TRPANOURI INFORMARE SDT 02-01-00

8.058,09

8.058,09

0,00

3067

DISP.TRPANOURI INFORMARE SDT 02-01-00

8.058,09

8.058,09

0,00

3068

DISP.TRPANOURI INFORMARE SDT 02-01-00

8.058,09

8.058,09

0,00

3069

DISP.TRPANOURI INFORMARE SDT 02-01-00

8.058,09

8.058,09

0,00

3070

CANAPEA

2.631,80

1.925,23

706,57

3071

FOTOLIU

1.664,10

1.217,39

446,71

3072

FOTOLIU

1.664,10

1.217,39

446,71

3073

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3074

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3075

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3076

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3077

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3078

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3079

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

xSS*

Valaloare

Q%rămasă

3080

PANOU INFORMARE

6.930,04,'

ta? r

VU\ 0,00

3081

PANOU INFORMARE

6.930,04

lzll o,oo

3082

PANOU INFORMARE

6.930,04

0,00

3083

PANOU INFORMARE

6.930,04

77mo"

3084

PANOU INFORMARE

6.930,04

0,00

3085

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3086

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3087

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3088

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3089

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3090

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3091

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3092

PANOU INFORMARE

6.930,04

6.930,04

0,00

3093

PANOU INFORMARE

6.930,01

6.930,01

0,00

3094

SISTEM TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

2.677,75

1.539,39

1.138,36

3095

SISTEM TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

2.816,37

1.619,43

1.196,94

3096

COPIATOR XEROX

8.470,00

8.470,00

0,00

3097

COPIATOR XEROX WC133

10.397,00

9.530,40

866,60

3098

COPYPRINTER A3 RISO RZ 370

23.137,00

21.209,10

1.927,90

3099

MULTIFUNCȚIONAL IMPRIMANTA A3 SHARP

14.800,00

3.700,05

11.099,95

22075

AUTOBUZ IKARUS 280 0.5

300,00

300,00

0,00

22075,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22075,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

857,75

0,00

22075,3

TRANSFORMARE MOTOR

61.779,84

61.779,84

0,00

22077

AUTOBUZ IKARUS 280 0.5

300,00

300,00

0,00

22077,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22077,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

857,75

0,00

22077,3

TRANSFORMARE MOTOR-GPL

65.060,56

65.060,56

0,00

22079

AUTOBUZ IKARUS 280 0.5

300,00

300,00

0,00

22079,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22079,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

857,75

0,00

22119

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.394,48

2.394,48

0,00

22119,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22119,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

857,75

0,00

22120

AUTOBUZ IKARUS 260.02

1.949,57

1.949,57

0,00

22120,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22120,2

TRANSFORMARE MOTOR GPL

63.150,64

63.150,64

0,00

22122

AUTOBUZ IKARUS 260.02

1.251,14

1.251,14

0,00

22122,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22122,2

TRANSFORMARE MOTOR-GPL

65.060,56

65.060,56

0,00

22123

AUTOBUZ IKARUS 260.02

1.193,43

1.193,43

0,00

22125

AUTOBUZ IKARUS 260.02

1.877,62

1.877,62

0,00

22125,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22125,2

TRANSFORMARE MOTOR-GPL

64.685,20

64.685,20

0,00

22126

AUTOBUZ IKARUS 260.02

1.805,96

1.805,96

0,00

22128

AUTOBUZ IKARUS 260.50

554,55

554,55

0,00

22128,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22128,2

TRANSFORMARE MOTOR-GPL

65.060,56

65.060,56

0,00

22133

AUTOBUZ IKARUS 260.02

1.998,65

1.998,65

0,00

22133,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar//

II:

- Valoare

. ■: amortizată)

/ f1' .■'

3/Valaloare ț\\rămasă

22133,2

TRANSFORMARE MOTOR-GPL

64.685,2'0

- „ •   :.64.685,i20

0,00

22134

AUTOBUZ IKARUS 260.02

2.152,2$

2^52^.

0,00

22134,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80*

/ 0,00

22134,2

TRANSFORMARE MOTOR

64.942,80

0,00

22142

AUTOBUZ IKARUS 280.02

4.421,58

4.421,58

0,00

22142,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22143

AUTOBUZ IKARUS 280.02

4.020,52

4.020,52

0,00

22143,1

ECHIPAMENTE FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22144

AUTOBUZ IKARUS 280.02

4.020,52

4.020,52

0,00

22144,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22144,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

857,75

0,00

22144,3

TRANSFORMARE MOTOR

61.779,84

61.779,84

0,00

22145

AUTOBUZ IKARUS 280.02

4.020,52

4.020,52

0,00

22145,1

ECHIPAMENTE FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22145,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

668,23

189,52

22146

AUTOBUZ IKARUS 280.02

4.020,52

4.020,52

0,00

22146,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22147

AUTOBUZ IKARUS 280.02

4.020,52

4.020,52

0,00

22147,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22147,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

668,23

189,52

22148

AUTOBUZ IKARUS 280.02

4.020,52

4.020,52

0,00

22148,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22148,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

857,75

0,00

22148,3

TRANSFORMARE MOTOR

64.942,80

64.942,80

0,00

22149

AUTOBUZ IKARUS 280.02

4.020,52

4.020,52

0,00

22149,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22149,2

TRANSFORMARE MOTOR GPL

65.590,48

65.590,48

0,00

.22151

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.519,78

2.519,78

0,00

22151,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22151,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

857,75

0,00

22151,3

TRANSFORMARE MOTOR GPL

63.150,64

63.150,64

0,00

22152

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.506,77

2.506,77

0,00

22152,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22152,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

668,23

189,52

22156

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.516,38

2.516,38

0,00

22156,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22156,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

668,23

189,52

22157

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.243,84

2.243,84

0,00

22157,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22157,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

668,23

189,52

22159

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.229,76

2.229,76

0,00

22159,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22160

AUTOBUZ IKARUS 280.02

1.261,69

1.261,69

0,00

22160,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22160,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

857,75

0,00

22160,3

TRANSFORMARE MOTOR

61.779,84

61.779,84

0,00

22162

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.256,34

2.256,34

0,00

22162,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22162,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

668,23

189,52

22163

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.217,96

2.217,96

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

//Qifjiortizată

/Z^A- •    1

^Valaioare sJ’OKămasă

\ \\

22163,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

(l'-Șf /..Ar832;8p

O 0.00

22163,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

>//189,52

22165

AUTOBUZ IKARUS 280.02

1.407,75

VKÎ-407,75

0,00

22165,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

0,00

22165,2

TRANSFORMARE MOTOR GPL

63.150,64

"W:50;64

0,00

22166

AUTOBUZ IKARUS 280.02

1.577,07

1.577,07

0,00

22166,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22166,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

668,23

189,52

22169

AUTOBUZ IKARUS 280.02

1.458,55

1.458,55

0,00

22169,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22171

AUTOBUZ IKARUS 280.02

1.565,15

1.565,15

0,00

22171,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

832,80

0,00

22171,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22172

AUTOBUZ IKARUS 280.02

1.540,69

1.540,69

0,00

22172,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

832,80

0,00

22172,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22173

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.503,95

2.503,95

0,00

22173,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22173,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22175

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.488,74

2.488,74

0,00

22175,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

832,80

0,00

22175,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22176

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.473,34

2.473,34

0,00

22176,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22176,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22177

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.484,79

2.484,79

0,00

22177,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

832,80

0,00

22177,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22178

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.496,25

2.496,25

0,00

22178,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

832,80

0,00

22178,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22179

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.495,66

2.495,66

0,00

22179,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22179,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22182

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.478,87

2.478,87

0,00

22182,1

ECHIPAMENTE FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22185

AUTOBUZ IKARUS 280.02

1.912,47

1.912,47

0,00

22185,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22185,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22187

AUTOBUZ IKARUS 280.02

1.907,94

1.907,94

0,00

22187,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

832,80

0,00

22187,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22189

AUTOBUZ IKARUS 280.08

3.178,23

3.178,23

0,00

22189,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

832,80

0,00

22190

AUTOBUZ IKARUS 280.02

3.112,32

3.112,32

0,00

22190,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

832,80

0,00

22190,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

857,75

0,00

22190,3

TRANSFORMARE MOTOR

61.779,84

61.779,84

0,00

22191

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2.015,73

2.015,73

0,00

22191,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

f

Valoare amortizată

Valaloare rămasă

22194

AUTOBUZ IKARUS 280.03

3.332,38

3.332,38

0,00

22194,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22194,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

ZS • /

626,12

231,63

22198

AUTOBUZ IKARUS 280.02

899,21

V

, 899,21

0,00

22198,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

7 832,80

0,00

22198,2

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

857,75

626,12

231,63

22202

AUTOBUZ DAC 112 UDM

2.143,43

2.143,43

0,00

22202,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22280

AUTOBUZ DAC 112 UDM

11.253,49

11.253,49

0,00

22280,1

ECHIPAMENT FUELOMAT CARB.

832,80

832,80

0,00

22281

AUTOBUZ IKARUS 260.02

5.519,39

5.519,39

0,00

22281,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22281,2

TRANSFORMARE MOTOR GPL

65.590,48

65.590,48

0,00

22282

AUTOBUZ IKARUS 280

5.519,39

5.519,39

0,00

22282,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22282,2

TRANSFORMARE MOTOR AUTOBUZ

65.062,40

65.062,40

0,00

22283

AUTOBUZ IKARUS 260.43

5.276,06

5.276,06

0,00

22283,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22283,2

TRANSFORMARE MOTOR-GPL

64.685,20

64.685,20

0,00

22284

AUTOBUZ IKARUS 260.43

6.338,00

6.338,00

0,00

22285

AUTOBUZ IKARUS 260.02

6.400,00

6.400,00

0,00

22285,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22285,2

TRANSFORMARE MOTOR GPL

65.590,48

65.590,48

0,00

22286

AUTOBUZ IKARUS 260.43

6.650,20

6.650,20

0,00

22286,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22286,2

TRANSFORMARE MOTOR GPL

66.142,48

66.142,48

0,00

22287

AUTOBUZ IKARUS 260.43

6.650,00

6.650,00

0,00

22287,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22287,2

TRANSFORMARE MOTOR

64.942,80

64.942,80

0,00

22288

AUTOBUZ IKARUS 260.02

6.650,00

6.650,00

0,00

22288,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22288,2

TRANSFORMARE MOTOR AUTOBUZ

65.062,40

65.062,40

0,00

22289

AUTOBUZ IKARUS 260.02

6.650,20

6.650,20

0,00

22289,1

ÎMBUNĂTĂȚIRI IKARUS 260.0

1.728,46

1.728,46

0,00

22289,2

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22289,3

TRANSFORMARE MOTOR AUTOBUZ

65.062,40

65.062,40

0,00

22290

AUTOBUZ IKARUS 260.02

6.650,00

6.650,00

0,00

22290,1

ÎMBUNĂTĂȚIRI IKARUS 260.0

1.728,46

1.728,46

0,00

22291

AUTOBUZ DAC 112 UDM

10.579,70

10.579,70

0,00

22291,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22292

AUTOBUZ IKARUS 260.43

12.690,56

12.690,56

0,00

22292,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22292,2

TRANSFORMARE MOTOR GPL

66.142,48

66.142,48

0,00

22293

AUTOBUZ IKARUS 260.43

12.690,56

12.690,56

0,00

22294

AUTOBUZ IKARUS 260.43

12.668,40

12.668,40

0,00

22294,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22294,2

TRANSFORMARE MOTOR GPL

66.142,48

66.142,48

0,00

22295

AUTOBUZ KAROSA B-931

420.000,00

420.000,00

0,00

22295,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

22802

AUTOTURISM DACIA 1310

16,60

16,60

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar .

/

^A<MîĂortizată^>^

Valaloare rămasă

22802,1

INSTALAȚIE DE ALIMENTARE GPL

1.04$S2

H     0,00

22803

AUTOTURISM DACIA 1310 TLX

26&I5

») 0,00

22803,1

INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU GPL

1.007^1-

4\Î^^W,7i'

7/ 0,00

22815

AUTOTURISM ARO 243

28,6$

/ 0,00

22816

AUTOUTILITARA ARO 243

6,50

0,00

22827

TRACTOR RUTIER U650

9,00

9,00

0,00

22831

MICROBUZ TV 35M

1.502,91

1.502,91

0,00

22832

AUTOUTILITARA ARO 320

19,96

19,96

0,00

22834

AUTOCAMION ROMAN R8135

436,46

436,46

0,00

22837

AUTOCAMION ROMAN R10215

1.955,93

1.955,93

0,00

22842

AUTOBASCULANTA ROMAN R102

2.057,56

2.057,56

0,00

22843

AUTOBASCULANTA ROMAN R192

857,75

857,75

0,00

22843

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC AUTO

687,22

687,22

0,00

22844

AUTOBASCULANTA ROMAN R192

158,57

158,57

0,00

22844,1

AUTOSPECIALA CU INST.PLOMBAT ASFALT

419.314,80

342.440,42

76.874,38

22845

AUTOBASCULANTA ROMAN R192

4.015,40

4.015,40

0,00

22849

AUTOREMORCHER DAC665T

149,24

149,24

0,00

22850

AUTOREMORCHER D AC665T

336,49

336,49

0,00

22851

AUTOREMORCHER DAC665T

1.175,03

1.175,03

0,00

22852

AUTOREMORCHER ROMAN R2636

5.380,39

5.380,39

0,00

22853

AUTOREMORCHER ROMAN R2636

4.900,01

4.900,01

0,00

22854

AUTOREMORCHER TATRA 813

5.003,20

5.003,20

0,00

22863

AUTOSPECIALA ROMPRIM R102

6.728,49

6.728,49

0,00

22864

AUTOSPECIALA CU PLATFORMA

4.083,91

4.083,91

0,00

22865

AUTOSPECIALA CU PLATFORMA

3.194,59

3.194,59

0,00

22866

AUTOMACARA AMT 250 (R19215)

10.639,67

10.639,67

0,00

22867

AUTOMACARA TELEMAC HT 250

7.646,62

7.646,62

0,00

22868

TRACTOR RUTIER U650

382,83

382,83

0,00

22870

REMORCA PT. SARCINI GRELE

1.385,40

1.385,40

0,00

22876

AUTOTURISM DACIA 1310 L

1.021,46

1.021,46

0,00

22876,1

INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU GPL

976,61

976,61

0,00

22878

AUTOTURISM FORD

2.800,00

2.800,00

0,00

22880

AUTOTURISM DACIA SUPERNOVA

17.066,00

17.066,00

0,00

22881

AUTOTURISM DACIA SUPERNOVA

17.066,00

17.066,00

0,00

22882

AUTOTURISM DACIA SUPERNOVA

17.066,00

17.066,00

0,00

22883

AUTOTURISM RENAUT LAGUNA

62.979,73

62.979,73

0,00

22883,1

AUTOTURISM RENAUT LAGUNA

2.019,50

2.019,50

0,00

22884

AUTOTURISM RENAUT LAGUNA

56.111,06

56.111,06

0,00

22884,1

AUTOTURISM RENAUT LAGUNA

1.799,77

1.799,77

0,00

22885

AUTOTURISM VW CARAVELA

122.444,17

122.444,17

0,00

22886

DACIA DOUBLE CAB 1.9D

24.747,55

24.747,55

0,00

22887

DACIA DOUBLE CAB 1.9D

24.747,55

24.747,55

0,00

22888

FORD TRANSIT KOMBI VAN 2.4 TDCI 350 LWB

72.005,00

49.003,43

23.001,57

22889

FORD NEWTRANSIT DBL CAB 350 EF 2,4 TDCI

94.786,00

63.190,56

31.595,44

22890

FORD NEWTRANSIT JUMBO VAN 350 EF 2,4TDCI

98.617,00

65.744,64

32.872,36

23001

MICROBUZ ISUZU MD223 1014

108.000,00

108.000,00

0,00

23001,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23002

MICROBUZ ISUZU MD223 1018

108.000,00

108.000,00

0,00

23002,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23003

MICROBUZ ISUZU MD223 1022

108.000,00

108.000,00

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

2/aIoâreanr /amortizata

^'Va la lo are

1 ramasa

23003,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

ft-g; /• Q832,’8O

■ 0,00

23004

MICROBUZ ISUZU MD223 1038

108.000,00

VCÂ 1.08:000,00

1 "1 w

23004,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

"   w

23005

MICROBUZ ISUZU MD223 1042

108.000,00

^/(j^ODO-iOC

,/X o,oo

23005,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

-"M32J80

0,00

23006

MICROBUZ ISUZU MD223 1044

108.000,00

108.000,00

0,00

23006,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23007

MICROBUZ ISUZU MD223 1059

108.000,00

108.000,00

0,00

23007,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23008

MICROBUZ ISUZU MD223 1063

108.000,00

108.000,00

0,00

23008,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23009

MICROBUZ ISUZU MD223 1065

108.000,00

108.000,00

0,00

23009,1

ECHIPAMENTE FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23010

MICROBUZ ISUZU MD223 1069

108.000,00

108.000,00

0,00

23010,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23011

MICROBUZ ISUZU MD223 1016

108.000,00

108.000,00

0,00

23011,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23012

MICROBUZ ISUZU MD223 1017

108.000,00

108.000,00

0,00

23012,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23013

MICROBUZ ISUZU MD223 1020

108.000,00

108.000,00

0,00

23013,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23014

MICROBUZ ISUZU MD223 1021

108.000,00

108.000,00

0,00

23014,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23015

MICROBUZ ISUZU MD223 1032

108.000,00

108.000,00

0,00

23015,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23016

MICROBUZ ISUZU MD223 1036

108.000,00

108.000,00

0,00

23016,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23017

MICROBUZ ISUZU MD223 1043

108.000,00

108.000,00

0,00

23017,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23018

MICROBUZ ISUZU MD223 1051

108.000,00

108.000,00

0,00

23018,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23019

MICROBUZ ISUZU MD223 1064

108.000,00

108.000,00

0,00

23019,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23020

MICROBUZ ISUZU MD223 1070

108.000,00

108.000,00

0,00

23020,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23022

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23022

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23023

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23023

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23024

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23024

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23025

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23025

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23026

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23026

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23027

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23027

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23028

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23028

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23029

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

Valaloare rămasă

23029

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

\O^  0,00

23030

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,2a'

tșttwbS

\ 0,00

23030

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80'

/ 0,00

23031

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,"23

23031

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

0,00

23032

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

"î^2-;092-,-28

0,00

23032

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23033

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23033

AUTOBUZ MAN

832,80

832,80

0,00

23034

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23034

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23035

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23035

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23036

ECHIPAMENT FUELOMAT

2.092,28

2.092,28

0,00

23036

AUTOBUZ MAN SL 222

832,80

832,80

0,00

23037

AUTOBUZ MAN SL 283 CITY

379.807,69

379.807,69

0,00

23037,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

783,81

48,99

23038

AUTOBUZ MAN SL 283 CITY

379.807,69

379.807,69

0,00

23038,1

ECHIPAMENTE FUELOMAT

832,80

783,81

48,99

23039

AUTOBUZ MAN SL 283 CITY

379.807,69

379.807,69

0,00

23039,1

ECHIPAMENTE FUELOMAT .

832,80

783,81

48,99

23040

AUTOBUZ MAN SL283 CITY

379.807,69

379.807,69

0,00

23040,1

ECHIPAMENTE FUELOMAT

832,80

783,81

48,99

23041

AUTOBUZ MAN SL 283 CITY

379.807,69

379.807,69

0,00

23041,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

783,39

49,41

23042

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23042,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23043

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23043,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23044

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23044,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23045

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23045,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23046

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23046,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23047

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23047,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23048

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23048,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23049

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23049,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23050

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23050,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23051

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23051,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23052

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23052,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23053

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

23053,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

768,74

64,06

23054

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

379.807,69

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

/^a^orîiza^a7^

x Vaialoare ’ rămasă

Kp Y,

23054,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

4?y /,    768,74

64,06

23055

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,6^

V379.807,6?

;~l|| 0,00

23055,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

' !î 64,06

23056

AUTOBUZ MAN SL 223

379.807,69

:^c^3Z?,8Q7,6?

0,00

23056,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

64,06

23057

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

4023’22,98

10.702,92

23057,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23058

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23058,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23059

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23059,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23060

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23060,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23061

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23061,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23062

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23062,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23063

AUTOBUZ MAN SL223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23063,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23064

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23064,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23065

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23065,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23066

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23066,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23067

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23067,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23068

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23068,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23069

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23069,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23070

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23070,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23071

AUTOBUZ MAN SL 223

413.225,90

402.522,98

10.702,92

23071,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

720,26

112,54

23072

AUTOBUZ BMC

304.942,50

304.942,50

0,00

23072,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23073

AUTOBUZ BMC

304.942,50

304.942,50

0,00

23073,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23074

AUTOBUZ BMC

304.942,50

304.942,50

0,00

23074,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23075

AUTOBUZ BMC

304.942,50

304.942,50

0,00

23075,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23076

AUTOBUZ BMC

304.942,50

304.942,50

0,00

23076,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23077

AUTOBUZ BMC

304.942,50

304.942,50

0,00

23077,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23078

AUTOBUZ BMC

304.942,50

304.942,50

0,00

23078,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23079

AUTOBUZ BMC

304.942,50

304.942,50

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar/

r

',Aamortizată\$

< Valaloare rămasă

23079,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832^0

-c. At 'W80

3*||       o,oo

23080

AUTOBUZ BMC

304.942,^6

Ml 0,00

23080,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,8$

'832, S0

V     o,oo

23081

AUTOBUZ BMC

304.942,50

7 0,00

23081,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

'^^8^80

0,00

23082

AUTOBUZ BMC

304.942,50

304.942,50

0,00

23082,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23083

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23083,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23084

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23084,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23085

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23085,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

832,80

0,00

23086

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23086,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23087

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23087,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23088

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23088,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23089

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23089,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23090

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23090,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23091

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23091,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23092

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23092,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23093

AUTOBUZ BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23094

AUTOBUZE BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23095

AUTOBUZE BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23096

AUTOBUZE BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23096,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23097

AUTOBUZE BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23097,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23098

AUTOBUZE BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23098,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23099

AUTOBUZE BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23099,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23100

AUTOBUZE BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23100,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23101

AUTOBUZE BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23101,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23102

AUTOBUZE BMC

291.199,76

285.133,10

6.066,66

23102,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

814,69

18,10

23103

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23103,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

805,93

26,86

23104

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23104,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

805,93

26,86

23105

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23105,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

805,93

26,86

STRUCTURA ȘI STAREA TEHNICĂ A PARCULUI INVENTAR DE VEHICULE j J la data de 31.12.2012                     ’’, /' Â 1

___


Ml N. V

M UN-

AUTOBUZE

Nr. crt.

Tip autobuz

Buc

Locuri /buc

Total locuri

Total durată normală

Total durată consumată

Uzura

[%]

ani

luni

ani

luni

1.

DAC 112UDM

3

100

300

24

288

694

241.0

2.

IKARUS 280

39

143

5577

312

3744

11686

312.1

3.

IKARUS 260

21

99

2079

168

2016

5532

274.4

4.

ISUZU

20

45

900

160

1920

3500

182.3

5.

KAROSAB931

1

95

95

8

96

179

186.5

6.

MANSL 222

15

100

1500

120

1440

2265

157.3

7.

MANSL 283

5

96

480

40

480

605

126.0

8.

MAN SL 223

30

96

2880

240

2880

3495

121.4

9.

BMC 215SCB

50

70

3500

400

4800

4774

99.5

TOTAL

184

17311

1472

17664

32730

185.3

Uzura parcului inventar de autobuze

Nr. crt.

Tip autobuz

Buc.

Din care, cu uzura :

0-25%

26-50%

51-75%

76-90%

91-100%

Peste 100%

1.

DAC112UDM

3

-

3

2.

IKARUS 280

39

39

3.

IKARUS 260

21

21

4.

ISUZU

20

20

5.

KAROSA B931

1

1

6.

MANSL 222

15

-

15

7.

MAN SL 283

5

-

5

8.

MANSL 223

30

-

-

30

9.

BMC 215SCB

50

-

-

39

11

TOTAL

184

0

0

0

0

39

145

%

100

0,0

0,0

0,0

0,0

21.2

78.8Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar

///.Valoare p amortizată p

v

’/Valaloare rămasa

23106

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

P/9.099,99

23107

AUTOBUZ BMC

291.199,76

'V</282.099,77

A ^/9.099,99

23108

AUTOBUZ BMC

291.199,76

9.099,99

23109

AUTOBUZ BMC

291.199,76

9.099,99

23110

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23111

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23112

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23113

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23114

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23115

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23116

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23117

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23117,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

804,41

28,39

23118

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23119

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23120

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

23120,1

ECHIPAMENT FUELOMAT

832,80

804,41

28,39

23121

AUTOBUZ BMC

291.199,76

282.099,77

9.099,99

25000

TRAMVAI DE EPOCA

6.711,86

6.711,86

0,00

25008

VAGON TRAMVAI TIMIS2

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25051

VAGON TRAMVAI V3A

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

25060

VAGON PLUG PERIE

238,29

238,29

0,00

25070

TRAMVAI TIP KT4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25071

TRAMVAI TIP KT4D

61.964,30

61.964,30

0,00

25072

TRAMVAI TIP KT4D

57.077,75

57.077,75

0,00

25073

TRAMVAI TIP K.T4D

50.927,75

50.927,75

0,00

25074

TRAMVAI TIP K.T4D

57.077,75

57.077,75

0,00

25075

TRAMVAI TIP KT4D

6.647,75

6.647,75

0,00

25075,1

MODERNIZARE TRAMVAI TIP KT4D

17.660,38

17.660,38

0,00

25076

TRAMVAI TIP K.T4D

61.964,30

61.964,30

0,00

25077

TRAMVAI TIP KT4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25078

TRAMVAI TIP KT4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25079

TRAMVAI TIP KT4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25080

PLUG DEZAPEZIRE GP6416

1.446,27

1.446,27

0,00

25080,1

TRAMVAI PLUG

2.252,65

2.252,65

0,00

25081

PLUG DEZAPEZIRE GP 6413

3.928,09

3.928,09

0,00

25082

TRAMVAI AMERICAN Z4234

879,28

879,28

0,00

25085

VAGON TRAMVAI KT-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25086

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25087

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25088

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25089

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25090

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25091

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25092

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25093

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25094

VAGON TRAMVAI KT-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25095

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25096

VAGON TRAMVAI KT-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25097

VAGON TRAMVAI K.T-4D

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00


Nr. înv.

Denumire

Valoare invenrac^

_ amoriizatăxX

Valaloare rămasă

25098

VAGON TRAMVAI KT-4D

i.2ofl.ta;c[6.

0,00

25099

TRAMVAI KT4D SECOND HAND

i.2oi$^da

0,00

25100

TRAMVAI KT-4D SECOND HAND

1.2OO^0^Q

^^OO.OOq/O

0,00

25101

TRAMVAI KT 4D SECOND HAND

1.200.0$£$£

ht i^ap^o^,oo

0,00

25102

TRAMVAI KT-4D SECOND HAND

1.200.000,0&

**zj^m.6oo,oo

0,00

25103

TRAMVAI KT4D SECOND HAND

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25104

TRAMVAI KT4D SECOND HAND

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25105

TRAMVAI KT 4D SECOND HAND

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25106

TRAMVAI KT-4D SECOND HAND

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

25203

TROLEIBUZ ROCAR E312

600.000,00

600.000,00

0,00

25205

TROLEIBUZ ROCAR E312

600.000,00

600.000,00

0,00

25208

TROLEIBUZ TIP BERLIET6 RE

400.000,00

400.000,00

0,00

25211

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25212

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25213

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25214

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25215

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25216

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25217

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25218

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25219

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25220

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25221

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25222

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25223

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25224

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

25225

TROLEIBUZ ARTICULAT

62.956,80

62.956,80

0,00

26001

MOTOSTIVUITOR 1.6 t

11,38

11,38

0,00

26002

MOTOSTIVUITOR 1.6t

32,61

32,61

0,00

26006

MOTOSTIVUITOR

168,33

168,33

0,00

26007

RIDICĂTOR ELECTRIC CUPEU

1.393,10

1.393,10

0,00

26008

GRUP RIDICĂTOR VAGON TRAM.

1.418,66

1.418,66

0,00

26009

POD RULANT MONOGRINDA 5t

704,33

704,33

0,00

26010

POD RULANT MONOGRINDA 5t

706,81

706,81

0,00

26012

ELECTROPALAN CU CĂRUCIOR

385,13

385,13

0,00

26013

VINCI MANUAL 8 t

20,38

20,38

0,00

26014

VINCI MANUAL 8 t

20,65

20,65

0,00

26015

VINCI MANUAL 8t

20,65

20,65

0,00

26016

POD RULANT MONOGRINDA 5t

79.200,00

79.200,00

0,00

26017

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL D405

264,17

264,17

0,00

26018

CĂRUCIOR TRANSPALETA 2t

36,66

36,66

0,00

26019

CĂRUCIOR TRANSPALRTA 2t

36,66

36,66

0,00

26020

CARUCIORTRANSPALETA 2t

36,66

36,66

0,00

26021

CARUCIORTRANSPALETA 2t

36,66

36,66

0,00

26022

RIDICĂTOR ELECTROMEC.EZ1

43.000,00

43.000,00

0,00

26023

RIDICĂTOR ELECTROMEC. EZ1

43.000,00

43.000,00

0,00

26033

VINCI MANUAL TOP BT5

74,20

74,20

0,00

26034

CRIC HIDRAULIC 20t

49,00

49,00

0,00

26035

CRIC HIDRAULIC 20t

49,00

49,00

0,00

26036

CRIC HIDRAULIC 20t

49,00

49,00

0,00

Nr. înv.

Denumire

Valoare inventar^

Za „

jA amortizată^

Valaloare rămasă

26040

CRIC HIDRAULIC 12t

0,00

26042

DEPANATOR FIR CONTACT DA2

0,00

26043

CRIC MECANIC BRAND 5/3,5t

1)54^

^S^38^S

154,02

-26044

CRIC MECANIC BRAND 5/3,5t

-...........1.5%0,î&

154,02

26045

CRIC MECANIC BRAND 5/3,5

1.540>&

,1

154,02

26046

CRIC MECANIC BRAND 5/3,5

1.540,18

iftft^-^386,16

154,02

26047

STIVUITOR PIETONAL CU ACȚIONARE MANUALA

2.100,00

1.896,05

203,95

26048

BULDOEXCAVATOR LB95

184.312,85

115.195,80

69.117,05

26049

MACARA GIRAFA W 105 WEG 1050

2.847,00

1.423,68

1.423,32

26050

MACARA GIRAFA W 105 WEG 1050

2.847,00

1.423,68

1.423,32

26051

SOMMERER HKH-10-600 CRIC HIDRAULIC

6.690,00

2.620,25

4.069,75

26052

SOMMERER HKH 10-600 CRIC CANAL

6.690,00

2.620,25

4.069,75

26053

SOMMERER HKH10-600 CRIC CANAL

6.690,00

2.620,25

4.069,75

26054

SOMMERER HKH 10-600 CRIC CANAL

6.690,00

2.620,25

4.069,75

26055

SOMMERER HKH 10-600 CRIC CANAL

6.690,00

2.620,25

4.069,75

26056

STIVUITOR MANUAL HIDRAULIC HSB 10

1.999,90

555,60

1.444,30

TOTAL GENERAL

100.035.941,34

93.594.188,23

6.441.753,11


ANEXA nr. 6 b la STUDIUL DE OPORTUNITATE în vederea delegării gestiunu^șdSiMjm transport public local de persoane în municipiul Ploiești                                    5


INVENTARUL BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ


1. Domeniul public la data de 31.12.2012

Nr. înv.

Denumire mijloc fix

Valoarsinventar

31.12.2012

1005

Clădire sediu administrativ corp A

58.512,51

1019

Clădire sediu administrativ corp B

. 414.522,47

1111

Substredresare SI

360.760,72

1112

Post trafo PTM 400 KVA

43.530,61

1115

Substredresare S2

304.170,44

1116

Grup exploatare

381.574,58

1117

Linie tramvai tronson 12km.

7.937.986,78

1118

Rețea contact tronson I

645.504,90

1119

Cabluri substredresare SI

681.731,99

1120

Cabluri substredresare S2

330.368,41

1121

Magazie si atelier

513.338,78

1122

Rețea contact depou

409.729,45

1126

Linie tramvai tronson II 7.545km.

20.080.332,97

1128

Hala intretinere reparații

4.389.043,98

1129

Statie pompare ptspalare

242.735,78

1130

Statie spalare+ vopsire constr.

691.258,52

1131

împrejmuire + porti depou (tramvai)

67.908,65

1132

Linie tramvai depou

8.750.362,91

1134

Subst.redresare S3

321.067,90

1136

Rețea contact tronson II

1,911.353,36

1145

Punct de transf.metalic

29.915,91

1146

Baraca aparate cale

5.670,65

1147

Hala boghiuri II

182.177,88

1163

Grup exploatare depou

13.426,07

1164

Post transformare depou

1.137,15

1165

Hala intretinere

213.051,43

1166

Punct termic de măsură

6.681,17

1167

Platforma de parcare

81.596,31

1168

împrejmuire + porti depou (troleu)

2.391,36

1174

Magazie materiale

64.786,43

1179

Substredresare S4

214.077,08

1180

Put forat pt.apa

57.554,48

1181

Statie spalare vopsire

383.236,19

1182

Platforma parcare+pasaj CF-troleibuz platf.parc.+pasaj CF

436.122,51

1183

Rețea contact Pod înalt - Centru

2.115.506,14

1184

Rețea contact depou troleibuz

533.877,89

1185

Cabluri curent continuu troleibuz

305.354,49

1186

Clădire strung rectif.bandaje

183.082,42

1187

Gospodărie de apa depou

133.303,03

1188

Decantor + platforma nămol

136.300,05

1214

Linii de tramv.parc.ext

227.222,63


Nr. înv.

Denumire mijloc fix

Ș$>;31.12i2012x

1215

Rețea de contact extbaza

38jl'p,15

1216

Rețea de contact troleibuz                                      J [ț

1        ; î'320.695,06

25901

Troleibuz Neoplan Tip N6121

"661.821,87

25902

Troleibuz Neoplan Tip N6121                                c:

661.821,87

25903

Troleibuz Neoplan Tip N6121

A'7 ..    \ 5fcl<821,87

25904

Troleibuz Neoplan Tip N6121

■^—^661.821,87

25905

Troleibuz Neoplan Tip N6121

662.884,79

25906

Troleibuz Neoplan Tip N6121

661.821,87

25907

Troleibuz Neoplan Tip N6121

672.364,35

25908

Troleibuz Neoplan Tip N6121

672.364,35

25909

Troleibuz Neoplan Tip N6121

645.252,88

25910

Troleibuz Neoplan Tip N6121

672.364,35

25912

Troleibuz Neoplan Tip N6121

672.364,35

25913

Troleibuz Neoplan Tip N6121

672.364,35

25916

Troleibuz Neoplan Tip N6121

672.364,35

25918

Troleibuz Neoplan Tip N6121

672.364,35

25919

Troleibuz Neoplan Tip N6121

667.087,07

25920

Troleibuz Neoplan Tip N6121

667.087,07

25922

Troleibuz Neoplan Tip N6121

667.087,07

25923

Troleibuz Neoplan Tip N6121

667.087,07

25914

Troleibuz Neoplan Tip N6121

651.515,84

25917

Troleibuz Neoplan Tip N6121

651.515,84

25915

Troleibuz Neoplan Tip N6121

651.515,84

25924

Troleibuz Neoplan Tip N6121

651.515,84

25921

Troleibuz Neoplan Tip N6121

651.515,84

25911

Troleibuz Neoplan Tip N6121

651.515,84

3028

Copertina statie calatori

2.690,90

3029

Copertina statie calatori

2.690,90

3030

Copertina statie calatori

2.690,90

3031

Copertina statie calatori

2.690,90

3032

Copertina statie calatori

2.690,90

3033

Copertina statie calatori

2.690,90

3034

Copertina statie calatori

2.690,90

3035

Copertina statie calatori

2.690,90

3036

Copertina statie calatori

2.690,90

3037

Copertina statie calatori

2.690,90

3038

Copertina statie calatori

2.690,90

3039

Copertina statie calatori

2.690,90

3040

Copertina statie calatori

2.690,90

3041

Copertina statie calatori

2.690,90

3042

Copertina statie calatori

2.690,90

3043

Copertina statie calatori

2.690,90

3044

Copertina statie calatori

2.690,90

3045

Copertina statie calatori

2.690,90

3046

Copertina statie calatori

2.690,90

3047

Copertina statie calatori

2.690,90

3048

Copertina statie calatori

2.690,90

3049

Copertina statie calatori

2.690,90

Nr. înv.

Denumire mijloc fix

Valoare inventar

^^S.J.12.2012

3050

Copertina statie calatori

-'i'rX 2.690,90

3051

Copertina statie calatori

■  ^2-690,90

3052

Copertina statie calatori

\   >nfe.690,90

3053

Copertina statie calatori

690,90

3054

Copertina statie calatori

^Y/2.690,90

3055

Copertina statie calatori

5,EST' «Z 2.690,90

3056

Copertina statie calatori

2.690,90

3057

Copertina statie calatori

2.690,90

3058

Copertina statie calatori

2.690,90

3059

Copertina statie calatori

2.690,90

3060

Copertina statie calatori

2.690,90

3061

Copertina statie calatori

2.690,90

3062

Copertina statie calatori

2.690,90

3063

Copertina statie calatori

2.690,90

3064

Copertina statie calatori

2.690,90

3065

Copertina statie calatori

2.690,90

3066

Copertina statie calatori

2.690,90

3067

Copertina statie calatori

2.690,90

3068

Copertina statie calatori

2.690,90

3069

Copertina statie calatori

2.690,90

3070

Copertina statie calatori

2.690,90

3071

Copertina statie calatori

2.690,90

3072

Copertina statie calatori

2.690,90

3073

Copertina statie calatori

2.690,90

3074

Copertina statie calatori

2.690,90

3075

Copertina statie calatori

2.690,90

3076

Copertina statie calatori

2.690,90

3077

Copertina statie calatori

2.690,90

3078

Copertina statie calatori

2.690,90

3079

Copertina statie calatori

2.690,90

3080

Copertina statie calatori

2.690,90

3081

Copertina statie calatori

2.690,90

3082

Copertina statie calatori

2.690,90

3083

Copertina statie calatori

2.690,90

3084

Copertina statie calatori

2.690,90

3085

Copertina statie calatori

2.690,90

3086

Copertina statie calatori

2.690,90

3087

Copertina statie calatori

2.691,19

TOTAL GENERAL

71.284.377,27


2. Domeniul privat Ia data de 31.12.2012

Nr. înv.

Denumire mijloc fix

VALOARE INVENTAR

31.10.2011

VALOARE INVENTAR 31,12,2012

reevaluară

-II

--     Observații

11001

Armoniei (N. Balcescu nr.13)

9.968,05

16.018,65

6.050,60

^ȘțjuJgsattfît 1001 cf. protocol 8568/15.04.03

1135

Linie tramvai tronson IU 2,87 Km

23.223,45

23.223,45

0,00

HCL 123/31.08.2004

1137

Cabluri substredresare

S3

8.069,94

8.069,94

0,00

HCL 123/31.08.2004

4014

Camion w50

0,00

14.608,85

0,00

P.V. predare-primire3358/22.02.2000

4015

Camion basculant w50

0,00

18.021,28

0,00

P.V. predare-primire3358/22.02.2000

TOTAL DOM. PRIVAT

41.261,44

79.942,17

6.050,60


Anexa nr. 7 la STUDIUL DE OPORTUNITATE în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești

LISTA STAȚIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. cri.

Strada

Stația

Trasee

Reper

Copertină

Panou electronic informare

Sensul Spre:

Observații

1

Bd. Independenței

13 Decembrie

300,301,306,1/21,2/2b,30,32,44,202,32b

Terasa London

Da

-

Sud

2

Bd. Independenței

13 Decembrie

300,301,306,1/21,2/2b,30,32,44,202,32b

La intersecție cu str.13 Decembrie

Da, 2 buc.

-

Centru

3

Democrației

13 Decembrie

101,106

Biserică

-

-

Centru

Caliope

4

Democrației

13 Decembrie

101,106

BlocGl

-

Sud

5''

Bd. Republicii       ;

■■■■:■■* -L-: X 3 Martie- ■ •

■          302,306,1721,28,101

1     Bloc4C2

Da

Centru .

Mag. Caliope

6

Șos. Vestului

ACR

301,303,306,102

ACR

-

Vest

7

Malu Roșu

Aleea Profesorilor

301,48,44,44b

Extrapan

-

Malu Roșu

-8

:;Dpmhișdri7b£XȘx

•y     - Aleea Vitioarei * •. •••■ ’

304,305,2,2barat, 4

X / •' Bloc74        '

■ - -      '7

7—. Da

> -Sud

9-

Bd.Indepcndenței

-■<77 Ana Ipatescu

300,301,306,1/21,2/2b,30,32,44,202,32b

Banc Post

Da 2 buc.

; Da ■

Sud

10

Bd. Independenței

Ana Ipatescu

300,301,306,1 /21,2/2b,30,32,44,202,32b

Vis a vis Banc Post

Da 2 buc.

-

Centru

11

Stejarului

Arborilor

40

Imobil 9

-

Hale

12

Lupeni

Armași

305,22,22b

Inters.cu str.Armași

-

Centru

137

Armonici' 1;

Armoniei

302,305,104       7 <

Dispecerat Armonici

Da

Cap Linie \ ■ ■

14

Clopoței

Atlas

40

Atlas Gip

Bereasca

'15'

1 MaluRoșu ”

Aviatorilor

301,48,54,44,44b          '

Bloc 106C

'■ Da       ."■■■

Centru î

16

Inotești

Azuga

32,32 b

Imobil 26

-

Centru

; 17 L

Bd. București     \

Bar. BUCUreȘtl

7 >306,1/21,2b,30,445,32,32b / ■■

EuroPharm

. . : , Da

.. Centru. ;

, Compresix, Caliope

18

Râfov

Bar. Râfov

301,32, 32b

Protan

19

Râfov

Bar. Râfov

301,32,32b

Centru

20

Rudului

Bar. Rudului Debarcare

7

Imobil 248

Cap linie

21

Rudului

Bar. Rudului îmbarcare

7

Imobil 252

Cap linie

22

Buna Vestire

Bar. Unirii debarcare

22,22b

Inters.cu str. Lupeni

Bariera Unirii

23

Buna Vestire

Bar. Unirii îmbarcare

22,22b

Inters.cu str. Lupeni

Pod înalt

24

Bd. București

Bar.București

306,2b,30,445

Peco Rompetrol

Da

Hipodronj^jss—

25

Bd. Petrolului

Bar.București

1/21,444

Elvila

Rafîn^ v

27—

26

Bd. Petrolului

Bariera București

32, 32b

Liceu 1 Mai

—pSwă

27

Libertății

Bariera Mărășești

305,102

Billa

28

Libertății

Bariera Mărășești

305,102,52

Billa

îl? A.’

........ -^1

■<r ♦¥        Ol

*

29

Mărășești

Bariera Mărășești

304,42,36,53,35

Benzinărie OMV

iiiămâița     *

Mag. Ingtpi

S

30

Mărășești

Bariera Mărășești

304,35barat, 36,42, 53

Benzinărie OMV

Centru      i

31

DN 1

BAUMAX

1/21

Mag. Baumax

Da

Centru.

32

P-ța 1 Dec. 1918

Big Debarcare

300,2,44,202

Mag. Big

-

33

Gh. Gr. Cantacuzino

Bis. înălțarea Domnului

304,305,22, 22b, 36,39, 39b, 42,202

Mag. Kaufland

-

Podul înalX^X

jCx---

34

Gh Gr. Cantacuzino ’ .

" Bis. înălțarea Domnului

■ 304,305,22,22b, 36,39, 39b, 42,202

Bis, înălț. Domnului

Da

Da

Centru.

35

Șos. Vestului

Bis. înălțarea Domnului

301,304,305,306,35 Barat, 36, 42, 102

Bloc 10

-

-

Vest

36

Șos. Vestului

Bis. înălțarea Domnului

304,305,35, 36, 52,42, 102

Bloc 103 Sc. A

-

-

Nord-Centru

Mag. Calliope

Nr. crt.

Strada

Stația

Trasee

Reper

Copertină

Panou electronic informare

Sensul Spre:

Observații

37

Buzăului

Sfanta Vineri

40

Bis. Sf. Vineri

-

-

Bereasca

38

Mihai Bravu

Biserica Armoniei

302,7,22,22b,104

Biserică

-

-

Centru

Șos,' Vestului ’;’ZȘ,.

■;Ț Bloc 39   77 ȘȘS

7-304,305,36,42,53,35 barat,l 02 C;

.     Bloc 39 rZ’Zfe

; Da

- Vest

Mag.

Caliope+ABC

.Andrei Mureșanu    '

' ‘ Magazin Sirus / ■

Da      .

77 ; Sud - i- ;

Vis-a-vis Bis. ,Sf. Andrei

41

Depoului

Bobâlna

444b

După Benzinărie

-

-

Rudului

42

Romană

Boldescu

4,4b

Sp. Boldescu

-

-

Gara de Nord

43

Romană

Boldescu

4b

-

Hale

44

DN 1

Bricostore

1/21

Mag. Bricostore

Da

-

Centru

45

Bd. Republicii

Cablu Romanesc

302,306,1/21

Cablu Românesc

-

Metro

46

Bd. Republicii

Cablu Romanesc

302,1/21

Cablu Românesc

-

Centru

47

Poștei

Cămine Obor

40,40barat

Hotel Forum

-

Hale

48

Cap. Av.P.Ciocănel

Câmpiei

42,53

Imobil 13

-

Sud

49/J

; Malu Roșu. / a

\*" Carol: Dăvillaf? >     ■'/"

;    301 ,54,48,44,44barat

. Bloc 117B- <   <

: Centru

50

DN IA

Cartier Vest

39,39b

-

Cartier Vest

51

DN IA

Cartier Vest

39,39b

Da

-

Centru

52

Energiei

Cartier Vest Debarcare / îmbarcare

39,39b

Imobil nr.7

-

Cap linie

53

Găgeni

Castor

303,5

Complex Castor

-

Sp.Județean

54

Găgeni

Castor

303,5

Complex Castor

-

Fero

55

Pomilor

Cimitir

40

Imobil 22

-

Hale

56

Eroilor

Cimitir Bolovani

4b,42,53,25R

Cimitir Bolovani

-

Sud

Z57'”

'■Ahdrei Mureșânu     <

. Complex Cina

Da

Da

Sud :

58

Gheorghe Doja

Colinii

302,306,101,28

Viitorul Palat de Justiție

Da

-

Sud

59

Gheorghe Doja

Colinii

302,306,28,101

Bloc 34D1

Da

-

Nord

60

Bd. Petrolului

Comat

1/21,42,48

Comat

-

Comat

61

Ștrandului

Complex Bereasca

40b

Compl.Bereasca

-

-

Parc C-tin Stere

62

Ștrandului

Complex Bereasca

40b

Compl.Bereasca

-

-

Centru

r63;;

Șos. Nordului

compiexMie      ;

:;;;^^2T3ti3;-28,;ioi,;iO2r; ■

Conpress-Six

Da

r J Sud-Vest

64

Șos. Nordului

Complex Mic

30

Inters.cu A.Mureșanu

-

-

Bloc Republicii

65

Dumbravei

Complex Bereasca

40

Complex Bereasca

-

-

Hale

66

Șos. Nordului

Complex Meșteșugăresc

303, 28,101,102

Parc

-

-

Spît. Jud.

67

Șos. Nordului

Complex Meșteșugăresc

303,28,101,102

Firma Pimex

Da

-

Sud-V^Kt

68

Rezervoarelor

CONPET

444

CONPET

-

-

Barier^y^zT^

69

Rezervoarelor

CONPET

444

CONPET

-

-

'■‘5^ v V

;70?

P-ța 1 Dec. 1918   ;; ;

Coreco Sud

7 300,301,306,1/21,2/2b,30,32,44,202,106 ’

Mag. Coreco Sud <

Da '

Da —

“Prep. Calfipp^

71

Corlătești

Corlătești

32,32b

-

-

72

Mihai Bravu

Comatei

302

-

CtntW J

-A-——

73

Șt. cel Mare

Covurului

101,106,305

Imobil 35

-

-

CeV%7

:,o/

74

Șt. cel Mare

Covurului

101

BlocK6

-

-

SuM k r

J          ------

75

Găgeni

Cramele Halewood

303, 5,28,101,102

Bl. 110 sc. G

-

-

Sud-VesN^

Magazin Rodipet

76

Găgeni

Cramele Halewood

303, 5,28, 101, 102

Cramele Prahova

-

-

Spît. Jud.

77

Mihai Bravu

Dacia

28,104,36,44b, 106,52

BauMarkt

-

-

Uztel

78

Mihai Bravu

Dacia

28,104,36,44b, 106

BauMarkt

-

-

Centru

79

Șos. Vestului

Deltei

303, 306,102

Bloc 4

-

-

Nord

Nr. crt.

Strada

Stația

Trasee

Reper

Copertină

Panou electronic informare

Sensul Spre:

Observații

80

Depoului

Depoului

444b

după Benzinărie

-

Gara Sud

81

Domnișori

Domnișori

304,305,52,2,2barat, 4

Bloc 8F

-

Vest

82

Mircea cel Bătrân

DOROBANȚUL

7

Imobil 138

-

Dorobanțul

83

Mircea cel Bătrân

DOROBANȚUL

7

Dorobanțul

Da

Rudului

84

Mircea cel Bătrân

DOROBANȚUL debarcare

7

Imobil 190

-

Cap linie

85

Mircea cel Bătrân

DOROBANȚUL îmbarcare

7

Magazin Unitex

-

Rudului

86

Gh. Gr. Cantacuzino

Enachita Vacarescu

300,22,22b, 35barat, 39,39b, 202

Mag. Alpo

-

Vest

87

: Gh.Gr.Cantacuzino

.44 Enachita Vacarescu :

300,22,25R,22b, 35,39,39b,52,202 ?

Bloc 156 E .

Da. i:?;,

Da     / .

- Centru :;

Mag,

Caliope+ABC

88

Gh. Gr. Cantacuzino

Eremia Grigorescu

22,25R, 22b, 36, 39,39b, 42,202,

303,304,305,306

Intersecția cu E. Grigorescu

Da

-

Centru

89

; Domnișori ?

^‘^■^TEroiioir

7 /          305,2,2barat,4 \

? ■       Mag.Diax

Da .

Sud ::

Mag. Diax

90

Mărășești

Eroilor

305,2,2barat, 36

Imobil 184

-

Vest

91

Rudului

Eroilor

7

Imobil 228

-

Rudului

92

Rudului

Eroilor

7

Imobil 205

-

Dorobanțul

93

Bd. Petrolului

Eternității

301,32,32b

Cimitir Eternității

-

Centru

94

Rudului

Facultativa

7

Imobil 184

-

Rudului

95

Fagaras

Fagaras

32 b

Imobil 2

-

PROTAN

96

Fagaras

Fagaras

32b

Sc. Speciala

-

Centru

97

Mihai Bravu

Fero

302,28,104,106,36,44b,52

Cimitir

-

Uztel

98

Mihai Bravu ?' <-' ■'"

'■”? '      Fero                 ’

'      302,28,104,36,44b, 106

Fero

Da <

Centru

99

Gageni

Găgeni 88

5

RATP

-

Sp.Județean

100

Bd. Republicii ■?■<

Galeriile Comerciale: ,

'      300,301,306,1/21,30,44,202

Magazin Winnmark

Da

Sud

Mag. Winnmark

101

Grai Dragalina

Gara de Nord

4,4b

Gara de Nord

-

102

P-ța 1 Dec. 1918

Gara de Sud

301,306,1/21,2b,30, 32,25R, 53,42,445,

32b

Gara de Sud

Da

-

Hipodrom

Proprietate Caliope

103

Libertății

??       304,2,2barat,4, 52,102

Gara de vest

-1’”Da

Nord-Centru-Sud

'104?.

Gara Sud

101,106

PTTRSud    /??

Da ■■

1 - Centru

îmbarcare ; tramvai

105

P-ța 1 Dec. 1918

Gara Sud

101

Parc

Debarcare tramvai

106

Găgeni

Garaj RATP

303,5

RATP

EercȘrTTT^

_

107

Găgeni

Garaj RATP

303,5

RATP

Sp^udcțcauLy^,

f Măfr. Gingașu

108

Mihai Bravu

Garsoniere

28,104,36,44b, 106,52

Cămine

—\

XoJcA

109

Mihai Bravu

Garsoniere

28,104,36,44b, 106,52

Cămine

//o

110

Ghighiului

Ghighiului

32,32b

Imobil nr 8

^ro$nv?i4.. 3

111

Ghighiului

Ghighiului

32,32b

Imobil nr 1

r r^entr^>7

■            «-/j

112

Grădinari

Grădinari

106

Bloc 37B

Uztel\^.^

- -W

113

Grădinari

Grădinari

305,106

Centru^

114

Mihai Bravu

Grădinari

302,28,104,36,44b

Farmacie

TSerfiri/ m V

115

Mihai Bravu

Grădinari

302,305,28,104,36,44b

Inters. cu str. Grădinari

-

116

Mircea cel Bătrân

Grădinari

7

Biserică

-

Rudului

ni;

Emil Zolla ■?':

HaleCATEDRALĂ

302,4,5,7,22,22b,32,39,39b,40,4b

CATEDRALĂ ?

' Da

Mag. Infopress

118

Emil ZoH a; v           : |

Haie Coreco

300,301,302,306,1/21,4,5,5b,7,22,22b,30,

35,35b,44,202,28             |

Mag., Coreco Hale

Da ■

'     - Nord

Copertină proprietar

Nr. crt.

Strada

Stația

Trasee

Reper

Copertină

Panou electronic informare

Sensul Spre:

Observații

' i 19

George Coșbuc

Hale Tramvai

■ ■■...... 101 .

-Platou Hale .

Da

Nord

; 120/

■ George Coșbuc      / $

• '       Hale Tramvai

101,28

■     ? Mag. Varta

Da.

gu(j   ..   . .

121

Bd. București

Hipodrom

306,2b,30,445

Hipodrom

-

Centru

îmbarcare / Debarcare

122

Inotești

Inotești

32, 32 b

Imobil 17/19

-

Protan

123

Șos. Nordului

Interex

303,28,30,101,102

Interex

-

Spit. Jud.

124

Refractarii

Intrare Bucov

40b

125

Buna Vestire

Izvoare

22,22b

Inters.cu str. Simion Bamuțiu

Pod înalt

126

Rudului

Jupiter

7

Imobil 140

Rudului

127

Rudului

Jupiter

7

Imobil 121

Dorobanțul

128

Jurnalist Gabi Dobre

Jurnalist Gabi Dobre

305,2, 2barat

Poștă Centru

Vest

129

Bd. Republicii

Km 5

1/21

Imobil 194

Metro

130

Bd, Republicii

Km 5

1/21

Imobil 313

Centru

; I31-?

< Sos. .Vestului      7 .'77-

/-lâmâita .>

304,305,53,52,36,42,35, 102 ■

'      S.C. Meryem

Da

Nord-Centru

Mag. Mărgeanu

132

Crăițelor

Leandrului

40

Imobil 7 A

Hale

133

Gh. Gr. Cantacuzino

Lic. de Construcții

300,22,22b, 39,39b,202

Liceul de Construcții

Podul înalt

Mag. Caliope, Rodipet

134

Rudului

Lic. Economic

7

Lic. Economic

Rudului

135

Rudului

Lic. Economic

7

Imobil 27

Dorobanțul

136

Gheorghe Doja

Lic. IL Caragiale

54

Liceul Caragiale

Bereasca

137

Maramureș

Lic. Mihai Viteazul

305,36,2, 2barat

Liceul Mihai Vîteazu

Sud

138

Gh. Gr. Cantacuzino

Logofăt Tautu

300,301,22,22b, 35barat, 39,39 b, 44, 44b,202,48

Imobil 92

Vest

Mag. ABC

139

Gh. Gr. Cantacuzino

Logofăt Tautu

300,22,22b, 52, 35, 202,39,39b,48

Imobil 83

Centru

140

Pădurii

Luminișului

40

Imobil 1

Bereasca

141

Bd. Republicii

Mag. Dacia

302,306,1/21,28,30,101

Mag. Dacia

Da

Nord

142

Șos. Vestului

Malu Roșu

303,44 barat, 48,54,102

Mag. Leto

Vest

Mag. Leto

*143'

; Șos. Vestului 7.77/77 ■

-7W7—Malu Roșu

301,306,44      7'

-        Rool

Da     ■

Vest

Rool

144 ,

Mihai Bravu       .

■y^^-^^^Maîternitate■■

-            302,28,104

■        Imobil 73

:■ ;-7 Da"

Centru

145

Mihai Bravu

Maternitate

302,305,28,104

Imobil 88

Da

-

Uztel

146

Bd, Republicii

Meteo

1/21

Rest. Royal Draghici

-

Metro

147

Bd. Republicii

Meteo

1/21

En-gros Miorița

-

Centru

148

DN 1

Metro

1/21

Mag. Metro

-

Cap linie

149

Grai Magheru

Mihai Bravu Debarcare

5

Cap Linie

-

Fero

150'

GralMagheruB/-'-^-

Mihâi Bravu îmbarcare 77

5 Cap linie'           ■

Da : :

Da 7^’

v - Hale ,

-

151

Moreni

Moreni

32,32b

Imobil nr 53

-

Pratan

152

Moreni

Moreni

32,32b

Imobil nr 56B

-

Centru,#.

153

Șt. cel Mare

Muzeul de Istorie

101

Intersecție str. St.cel Mare cu Democrației

-

H S'

s<:

154

Șt. cel Mare

Muzeul de Istorie

101

Imobil 31

-

HaleVo

155"

Dr. Bagdazar ■ ’ • ;

î ? Muzeul Petrolului •

" 7:    7,22,22b, 28 7:

' Muzeul Petrolului,; -

Da

Dorobanți.

156

Bobâlna

Muzicanți

1/21,30,202,44,2/2b,32

-

Sud \ z

157

Pielari

Neajlov

5

Imobil 69

-

-

Sp.Județean^?

vi

158

Pielari

Neajlov

5

Imobil 62

-

-

Fero

159

Malu Roșu

Nicolae Titulescu

301,44,44b,48,54

Bloc 140C

-

-

Centru

Nr. crt.

Strada

Stația

Trasee

Reper

Copertină

Panou electronic informare

Sensul Spre:

Observații

160

Pod înalt

Nicolae Titulescu

301,44,44barat,48

Bloc 4E

-

-

Malu Roșu

161

Șos. Vestului

Ofelia

301,303,306,44,44 barat, 102

Bloc 10E

-

-

Nord

Mag.

Caliope4-ABC

162

Bd. Petrolului

Oxigen

301,32,32b

-

-

Centru

163

Bd. Petrolului

Oxigen

301,32,32b

-

-

Protan

164

Sferei

P.I.P.

300,301,302,303,304, 305, 306

Clădirea ad-tiva PIP

-

-

Yazaki

165

Gheorghe Doja

P.ta Mihai Viteazul

302,306,1/21,28, 30

Bloc 36C1

-

Nord

166

Gheorghe Doja

P.ta Mihai Viteazul

101

Bloc 36C1

Da

-

Nord

167

' Bd. Republicii 777

'777 P.ta Mihai Viteazul ~

> -          302,306,1/21,30         , ■

* .      B1.27D2 7

Da 2 buc.

7W7OT7:?7^7

Centru ;

168

Mărășești

Palatul Copiilor

304,35barat, 36,42,53

Școala 20

-

-

Centru

Mag. Infopres

169

Bd, Republicii 7      '

><^:'ț'Pălâtul Culturii

.300,301,306,1/21,32,30,44,202,35, 35b,

777:<7r-Ț7 32b v ■■■;

Palatul Culturii..

Da 2 buc.

.7;7|j^pa?|g;<7

Centru ;

170

Văleni

Panificație

4

-

Gara Nord

171

Mărășești

Panificație

305,2,2barat

Benzinărie

-

Vest

172

Poieniței

Panificație

4,4b

Panificație Nord

-

Gara de Nord

173

Parc Bucov

Parc Bucov

40b

Debarcare

174

Parc Bucov

Parc Bucov

40b

îmbarcare

175

Poștei

Parc Obor

40, 54

Peco Mol

Bereasca

176

Trandafirilor

Pelinului

40

Centru colectare fier

-

Bereasca

177

Bobâlna

Pelican

1/21,30,202,44,2/2b,32

Sud

178

Clopoței

Petros

40

Imobil 15

Bereasca

179

Mihai Bravu

Petrotel

28,104,36,44b, 106,52

Lukoil

Uztel

180

Mihai Bravu

Petrotel

28,104,36,44b, 106

Lukoil

Centru

181

Mircea cel Bătrân

Pictor Iscovescu

7

Imobil 94

Dorobanțul

182

Sferei

Piritex

300,301,302,303,304,305,306

PIRITEX

Centru

183

Plăieșilor

Plăieșilor

305,4b,36,2,2barat

Imobil 41

Sud

184

DN1

Ploiești Shopping City 1

1/21

Mag. Pl.Shop.City

Da

Metro

185

DN 1

Ploiești Shopping City 2

1/21

Mag. Carrefour

Da

Metro

186

Drum acces Pl.Triaj

Ploiești Triaj

445

Statie CFR

-

Cap linie

187

Gh. Gr. Cantacuzino

Pod înalt îmbarcare

300,303, 304,305,306,22,25R,22b, 36,

39, 39b, 42,202

Mag. Stiv

-

Centru

Mag.

Caliope+ABC

188

Gh. Gr. Cantacuzino

Pod înalt

39,39b

Depou troleib

Da

Cartier Vest

189

Gh. Gr. Cantacuzino

Pod înalt debarcare

300,303,304,305,306,22,22b, 36, 39, 39b, 42,202

SC Tromet

-

Podul înalt

190

Poieniței

Poieniței

4b

Panificație Nord

Vega

ir, 3^.

191-

Gh; Gr. Cantacuzino :

POpa FarCaS

7 300,22,22b,48,52,35, 39,39b, 202 7

■ SCLeila SRL

■ ;

. ■ Da

' Centru7 ^77

Mag. Câfiiopex

192

Gh. Gr. Cantacuzino

Popa Farcas

300,301,22, 22b, 35barat, 39,39b, 44,

48,202

Bloc 2C

-

-

// /;'• ’

193

Tudor Vladimirescu

Popa Farcas

4, 35barat

Imobil 79

-

-

Centrii 7

...

194

Tudor Vladimirescu

Popa Farcas

4, 35

Imobil 56

-

-

Vesif>

'7, 7/^7

195

Stadionului

Poștei

5

Unitatea Militară

-

-

Sp.Județean’* z

196

Stadionului

Poștei

5

Imobil 8

-

-

Fero V -■

197

Corlătești

Protan

301,32,32b

Protan

Da

-

Cap linie

198

Gheorghe Doja

Pta. Mihai Viteazul

101,28

Parc

Da

-

Hale

199

,Bd. Republicii      .     |

'         ; ' PTTR' ; \    ?

300,301,306,1/21,30,32,44,202,32b

Dir. Reg; Posta Romană

Da 2 buc.

<■'"7 ■ I

Sud

Nr. ort

Strada

Stația

Trasee

Reper

Copertina

Panou electronic informare

Sensul Spre:

Observații

200

Găgeni

Radu de la Afumați

303,5

Imobil 31

Fero

201

Găgeni

Radu de la Afumați

303,5

Imobil 26

Sp.Județean

202

Bd. Petrolului

RAFINĂRIA Astra

1/21,42,48

RAFINĂRIA Astra

Comat

203

Bd. Petrolului

RAFINĂRIA Astra

1/21,42,48

RAFINĂRIA Astra

Centru

204

Rafinorilor

Rafinorilor

444

Mimîu

Cap linie

205

Pîelari

Războîeni

5

Imobil 26

Fero

206

DN72

REAL

22 b

Mag. REA/OBI

Da

Cap linie

207-

'LȘos?/^riiulm^"?W^^

•'"T""" Restaurant Nord

^^0^28,30,101,102;:; ■

; '     Bazar Nord

■ Da

Spit. Jud. '

Mag. Calliope

208

Șos. Nordului

Restaurant Nord

303, 306,28,30,101,102

ING BANK si BRD Nord

Da

-

Sud-Vest

209

Bd. Republicii

Restaurant Nord

302,306,1/21

Mc Donalds

-

Metro

210

Romană

Romană

4b

-

-

Hale

211.

Bd. București

. '       Rulmenți Grei >

/ ; 301,306,1/21,2b,30,445,32,32b   J

^^/JMâgazifi: Orient i '■ / ■:

Da •

a."'1 Centru '

212

Bd. București

Rulmenți Grei

301,306,1/21,2b,30,445,32,32b

Bloc 5B

-

Hipodrom

212

Ștrandului

S.C.Aldini

40b

SC ALDINI

-

Parc C-tin Stere

213

Horezului

Sala Sporturilor

4b

Sala Sporturilor Olimpia

-

Centru

214

Mareșal Averescu

Sala Sporturilor

4b

Sala Sporturilor Olimpia

-

Cimitir

215

Dumbravei

SC Control

40

Cartier Bereasca

-

Centru

216

Mărășești

Școala 20

304,36,42,53,35

Mag. Sirius

-

Lămâi ța

217

Elena Doamna

Școala 4

301,44,44b,54

Imobil 29

-

Centru

218

Buna Vestire

Școala 9

7

Școala 9

-

Dorobanțul

219

Gh. Gr. Cantacuzino

Selgros

22 b

Mag.SELGROS

Da

Ambele sensuri

220

Buzăului

Sf.Vineri

40

Biserica Sf.Vineri

-

Hale

221

Bd. Republicii

Shell

1/21

Shell

-

Metro

222

Rudului

Spitalul Shuller

7

SC Lotus

-

Rudului

223

Rudului

Spitalul Shuller

7

Policlinica Shuller

-

Dorobanțul

224

Găgeni < T'H        .•£.

Spitalul Județean .

303,5,28,101,102^

Dispecerat Sp.Jud. f -

Da

Da    v

■j.. Cap linie :

îmbarcare călători

225

Găgeni

Spitalul Județean

101,102

Sp.Jud.

-

-

Cap linie

Debarcare călători

226

Găgeni

Spitalul Județean

5,28

Sp.Jud.

-

-

Cap linie

Debarcare călători

227

Lupeni

Spatari

305,106

Inters.str. Spatari

-

-

Sud

228

Domnișori

Spitalul CFR

304,305,52,2,2barat, 4

Bloc 40 scB

-

-

Vest

^aanf

229

Pielari

Stadion

5

Vulcanizare

-

-

Sp.Judcțe^^b.

230

Rudului

Stindardului

7,42,53

Imobil 173

-

-

Dorobanfid

231

Ștrandului

Ștrandului

40b

-

Parc Ctin Ste@

" ; 51

232

Ștrandului

Ștrandului

40b

-

Centrqv ?

233

Stadionului

Tabacariei

5

Tăbăcarie

-

Fero \\

234

Tache lonescu

Tache lonescu

4b,7

Imobil 20

-

Rudului o'

235/

Tachelonescu

'     ' Tache lonescu     !

■>',. 7,22,22 b, 4b,35,35b,39,39b

Imobil 11   .

' Da    v:;

Centru .

.....

236

Pielari

Tanin

5

Imobil 45

-

Sp.Județean

237

Torcători

Torcători

4, 35

Imobil 53

-

Centru

238

Torcători

Torcători

4,35b

Imobil 10

-

Vest

Nr. crt.

Strada

Stația

Trasee

Reper

Copertină

Panou electronic informare

Sensul Spre:

Observații

239

Elena Doamna

Traian

301,44,44b,54

SC Leostar

-

-

Centru

240

Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu

4, 35

-

-

Vest

241

Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu

4, 35b

Imobil 9

-

Centru

242

Buna Vestire

Udriște Năsturel

7,22,22b

Imobil 68

-

Dorobanțul

243

Bd. Petrolului

Umerva

1/21,42,48

Umerva

-

Comat

244

Bd. Petrolului

Umerva

1/21,42,48

Umerva

Da

Centru

245

Lupeni

UPETROM

22,22b

UPETROM

-

Centru

246

Bd. București

UPG

306,2b,30,445

UPG

Hipodrom

247

•/. 7^;    .306,2b,30,445> •. /.

P,T’ T,"-,"-;

•    . Da '

Centru <

Rodipet, Caliope

248

Mihai Bravu

Uztel

28,104,36,44b, 106,52

S.C. Drastic S.R.L.

Uztel

249

Mihai Bravu

Uztel

28,36,44b, 106,104

Dispecerat

Da

Centru

250

Marin Brutaru

uzuc

25 R,42,53

UZUC Sud

Sud

251

Văleni

VEGA

4b

RAFINĂRIA VEGA

Cap linie

252

Vîntileanca

Vintileanca

32,32b

Imobil nr 10

Protan

253

Vintileanca

Vintileanca

32,32b

Imobil nr 1

Centru

254

Sferei

Yazaki

300,301,302,303,304, 305, 306

YAZAKI ROM

-

Yazaki

255’’.

Gh. Gr. Căntacuzino ? "

B?-       Zimbrului

'   : 300,22,22b, 35barat, 39,396,202

> ;      Imobil 210   •

Da -■

: Vest

256

Gh. Gr. Cantacuzino

Zimbrului

300,25R,52,39,39b,22,22b, 35, 202

-

-

Centru

257

Calomfirescu

AFI Palace

40,401,402

Incinta AFI Palace

-

-

-

NOTĂ PRIVIND NIVELUL REDEVENȚEI

Conform capitolului VII din "Contractul de delegare a gestiunii serviciului de Transport Public Local de Persoane in Municipiul Ploiești", la calculul redevenței anuale, s-au avut in vedere veniturile din activitatea de prestări de servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, realizate in anul 2012 si estimate a se realiza in anul 2013.

Menționez că veniturile realizate din activitatea de prestări de servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, prin vânzarea de legitimații de călătorie in anul 2012, au fost de 22,327,000 lei.

In anul 2013, estimarea veniturilor proprii la suma de 22.000,000 lei pe an, conduc la o valoare a redevenței calculată cu un procent 0,02% din acestea, de 4400 lei pe an.

i Local al Municipiului Ploiești

Județul Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

încheiat astăzi.............

CAPITOLUL I

Părțile contractante

Municipiului Ploiești cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii, nr. 2, județul Prahova, cod înregistrare fiscală RO 2844855, cont nr...................... deschis la

............................... reprezentat prin domnul Iulian Bădescu - primarul municipiului Ploiești, în calitate de DELEGAT AR, pe de o parte, denumit în continuare MUNICIPIU

Și

S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești cu sediul în Ploiești, strada Găgeni, nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 29 / 326 / 1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Cristian Virgiliu Iancovici - director general, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR

în temeiul Legii nr. 92 /10.04.2007, cu modificările și completările ulterioare - Legea serviciilor de transport public local; Ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 92/10.04.2007, cu modificările și completările ulterioare; a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/13.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local, a Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public nr. 263/06.12.2007; a Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. nr. 272/12.12.2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006, republicată; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată.

Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............/.............,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești:

CAPITOLUL II Definiții

3

în măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în contract vor avea următorul înțeles:

„Activitate de transport public local”

Suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul serviciului de transport public local;

A.N.R.S.C.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice;

A.R.R.

Autoritatea Rutieră Română;

„Atribuire directă”

Modalitatea prin care autoritatea publică/asociația de dezvoltare comunitară deleagă gestiunea serviciilor de transport public local, tară licitație publică, societăților comerciale rezultate prin reorganizarea pe cale administrativă a fostelor regii autonome de interes local sau județean ori a direcțiilor sau serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale și care au avut în administrare bunuri, activități sau servicii de utilități publice, societăților comerciale de interes intercomunitar al căror capital este deținut în totalitate de autoritățile publice care formează asociațiile de dezvoltare comunitară, precum și în cazul societăților comerciale înființate de autoritățile administrației 1                                                                      »                                                J                                             »

publice locale;

„Autoritate de autorizare ”

Compartimentul de transport public local din cadrul autorității administrației publice locale, care evaluează îndeplinirea cerințelor în vederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizațiilor de transport;

„Autorizație de transport”

Documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile de acces pentru efectuarea unui serviciu de transport public local;

“Delegat”

Operator de transport, deținător al licenței de transport/ autorizației de transport care îi conferă dreptul de operare în transportul public local, căruia i se deleagă gestiunea serviciului, denumit în continuare Operator;

“Delegatar ”

Municipiu - autoritatea care deleagă gestiunea serviciului de transport public local și care este proprietarul bunurilor de retur;

“Delegare de gestiune ”

Procedura prin care o unitate administrativ-teritorială sau o asociație de dezvoltare comunitară, în calitate de delegatar, atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență sau autorizație de transport, după caz, în calitate de delegat, gestiunea serviciilor de transport public local, precum și exploatarea sistemului de utilități publice aferent;

"Licență de transport"

Documentul eliberat de A.R.R. prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competentă profesională, pentru prestarea unui serviciu de transport public local;

„Program de circulație ”

Documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

„Program de transport public local ”

Programul propus și aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial-administrativă a localității, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea mijloacelor de transport necesare;

„Programul de investiții ”

Investiții aprobate și finalizate de Municipiu prin Consiliul Local și realizate de Operator sau Municipiu;

„Stație publică”

Punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care are în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc mijloacele de transport pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

„ Traseu ”

Parcursul care asigură legătura între mai multe obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate;

“Utilizator al serviciului de transport public local”

Persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local;

CAPITOLUL IH Obiectul contractului

Art. 1 (1) Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport pubfic local de persoane, precum și a bunurilor proprietate publică sau privată aferente sistemului de transport public local de persoane, după cum urmează:

 • a) dreptul exclusiv, precum și obligația de a presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, troleibuze, tramvaie și microbuze, în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini, anexa nr. 1 la prezentul contract;

 • b) dreptul și obligația de a administra, de a exploata și de a întreține bunurile proprietate publică și privată care compun infrastructura tehnico - edilitară concesionată, aferentă serviciului, în raza administrativ - teritorială a municipiului Ploiești.

 • (2) Operatorul poate efectua curse regulate speciale în condițiile legii.

 • (3) Prezentul contract este încheiat în conformitate cu legislația din România. Pe lângă prevederile prezentului contract, Municipiul și Operatorul au toate drepturile și obligațiile ce rezultă din legislația română. In cazul oricăror neconcordanțe între prevederile acestui contract și prevederile legale în vigoare, prevederile legale vor prevala și părțile vor modifica contractul în mod corespunzător.

Art. 2 (1) în derularea contractului, Operatorul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur - categorie de bunuri ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini Municipiului la încetarea contractului. Sunt bunuri de retur, bunurile care au făcut obiectul delegării, precum și cele realizate de Operator în conformitate cu programele de investiții anuale;

 • b) bunurile de preluare - categorie de bunuri care au aparținut Operatorului și care, la expirarea contractului, pot reveni Municipiului în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată. Sunt bunuri de preluare, bunurile care au aparținut Operatorului și au fost utilizate de către acesta pe durata delegării gestiunii;

 • c) bunuri proprii - categorie de bunuri care la încetarea contractului de delegare rămân în proprietatea Operatorului. Sunt bunuri proprii, bunurile care au aparținut Operatorului și care au fost utilizate de către acesta pe durata contractului, cu excepția celor prevăzute la lit. b).

 • (2) Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul concesiunii va fi consemnată în procesul-verbal care se va încheia în acest scop, conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul contract.

Art. 3 Obiectivele Municipiului sunt:

 • a)  dezvoltarea și promovarea calității și eficienței transportului public local de persoane în scopul asigurării mobilității populației, în fiincție de necesitățile acesteia și dezvoltarea economică a localității;

 • b)  stabilirea structurii rețelei de trasee pentru transportul de persoane în funcție de dezvoltarea economică a municipiului, în concordanță cu cererile de transport și pe baza studiilor de mobilitate a populației;

 • c)  urmărește ca exploatarea bunurilor concesionate să se realizeze în condiții care să asigure executarea transportului public local de persoane în condiții de regularitate, siguranță și confort pe întreaga durată a contractului;

 • d)  asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de persoane, care să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;

 • e)  asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local de persoane, care aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești;

 • f)  informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de transport public local de persoane;

 • g)  asigurarea unui nivel al tarifelor suportabil pentru populație, prin subvenționarea serviciului de transport public local de persoane, în scopul asigurării și dezvoltării mobilității urbane;

 • h)  acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane;

 • i)   corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;

 • j)  asigurarea continuității serviciilor de transport prin programe de transport corelate cu fluxurile de călători;

 • k)  crearea benzilor de circulație dedicate în exclusivitate transportului public local de persoane.

CAPITOLUL IV

Durata contractului

Art. 4 (1) Prezentul contract de delegare este încheiat pe o perioadă de 6 (șase) ani, începând cu data de 04.11.2013. Contractul poate fi prelungit, în condițiile legii, prin act adițional, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (2) în cazul în care Municipiul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris Operatorul cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de expirarea termenului contractual și va demara procedura de încredințare a serviciului conform procedurilor legale.

CAPITOLUL V

Drepturile părților

Art. 5 Municipiul are următoarele drepturi:

 • a)  să aprobe asocierea intercomunitară, în condițiile legii, în vederea realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii aferente transportului public local de persoane, precum și administrarea acestuia;

 • b)  să actualizeze traseele și programele de transport public de persoane prin curse regulate, în conformitate cu necesitățile de transport ale populației și în corelare cu celelalte moduri de transport;

 • c)  să aprobe stabilirea tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea tarifelor propuse de Operator, respectiv, să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de Operator;

 • d)  să analizeze, să verifice și să aprobe documentațiile justificative de ajustare a tarifelor de călătorie propuse de Operator în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilității costurilor pentru utilizatori;

 • e)  să convoace pentru audieri Operatorul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului, precum și în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii;

 • f)  să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local de persoane;

 • g)  să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la fumizarea/prestarea serviciului și să ia măsurile necesare în cazul în care Operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

 • h)  să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului fumizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea Municipiului, încredințate pentru realizarea serviciului;

 • i)  să sancționeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul contract și caietul de sarcini și nu asigură continuitatea serviciului;

 • j)   să acorde Operatorului, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza și folosi, conform planurilor de amplasament aprobate, amenajările necesare exploatării mijloacelor de transport (stații de întreținere, salubrizare, spații de parcare, capete de linii etc.);

 • k)  să păstreze, pe durata derulării prezentului contract, în conformitate cu atribuțiile ce-i revin potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului și a sistemului de transport public local de persoane, precum și dreptul de a supraveghea și controla modul de desfășurare a serviciului cu privire la:

 • -  respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Operator, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • -  derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute și a programului de transport;

 • -  dezvoltarea și modernizarea sistemului de transport public local de persoane, precum și modul de administrare, exploatare și menținere în funcțiune a acestuia;

 • -  respectarea procedurilor de formare, stabilire și ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane;

 • -  calitatea serviciului fumizat/prestat;

 • -  indicatorii de performanță ai serviciului fumizat/prestat.

Art. 6 Operatorul are următoarele drepturi:

 • a)  să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • b)  să actualizeze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate în conformitate cu legislația în vigoare .

 • c)  să includă în tarifele de transport percepute călătorilor, primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • d)  să utilizeze patrimoniul propriu și cel concesionat pentru asigurarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și regulate speciale; de asemenea să efectueze și transport de persoane prin curse ocazionale și transport de persoane în cont propriu, fără a afecta programul de transport;

 • e)  să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane în condițiile stabilite prin prezentul contract;

 • f)  să amenajeze zone de publicitate atât în interiorul cât și în exteriorul mijloacelor de transport, tonete de vânzare a legitimațiilor de călătorie, stâlpi susținere fir contact, legitimații de călătorie etc., în condițiile respectării reglementărilor legale.

 • g)  să încaseze și să dispună de veniturile din servicii prestate către terți, altele decât cele rezultate din activitatea de transport public de persoane prin curse regulate;

 • h)  să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a prezentului contract de către Municipiu, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;

 • i)   să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse de nerespectarea de către Municipiu a obligației privind asigurarea stării tehnice corespunzătoare a carosabilului pe întreaga rețea de trasee;

 • j)  să ceară întreruperea executării serviciului de transport public local de persoane în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare;

 • k)  să întrerupă prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Municipiu, cu condiția de a notifica întreruperea prestării serviciului cu 90 zile în prealabil;

 • l)   accesul mijloacelor de transport în comun ale Operatorului în stațiile publice este gratuit și nediscriminatoriu, conform programelor de transport, anexă la caietul de sarcini;

 • m) are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de persoane infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia;

 • n)  pe durata prezentului contract, Operatorul are exclusivitate pe traseele atribuite deservite prin curse regulate; pentru cursele regulate speciale, exclusivitatea va fi condiționată de opțiunea beneficiarului. în cazul în care pe același traseu asigurat prin curse regulate vor opera și alți operatori de transport rutier / transportatori autorizați, Operatorul are dreptul să solicite daune-interese de la Municipiu care a dat aprobarea sau direct de la operatorul de transport rutier / transportatorul autorizat respectiv, în situația în care acesta operează fără aprobare;

 • o)  să ceară renegocierea unor prevederi ale prezentului contract în cazul neprimirii diferenței de tarif și/sau alocației bugetare stabilite prin prezentul contract, în cuantumurile și la termenele prevăzute; renegocierea nu poate fi refuzată de Municipiu fără un motiv întemeiat;

 • p)  să efectueze, cu informarea și aprobarea serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului, dar numai în condiția informării Municipiului;

 • q)  să își recupereze integral costurile de exploatare și reabilitare prin tarife suportate de către beneficiarii direcți ai transportului (călători) - denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetul local sau bugetul de stat, după caz;

 • r)  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Municipiu, conform legislației în vigoare, să se poată adresa instanței competente.

CAPITOLUL VI

Obligațiile părților

Art. 7 Municipiul are următoarele obligații:

 • a) să asigure, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane desfășurat de Operator;

 • b)  să propună pentru aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de transport public local de persoane și programele de investiții corespunzătoare acestui scop;

 • c)  să evalueze fluxurile de transport de persoane și să determine pe baza studiilor de specialitate, cerințele de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora, pe baza datelor înregistrate de către Operator;

 • d)  să stabilească traseele și programele de transport, precum și stațiile publice aferente acestora;

 • e)  să întocmească și să urmărească realizarea programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de transport public local de persoane;

 • f)  să supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești studiile de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem de transport public local de persoane, aflat în proprietatea publică și privată a municipiului Ploiești;

 • g)  să asigure proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemului de transport public local de persoane, în conformitate cu programele de dezvoltare economico-socială, cu planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • h)  să supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, propuse de către Operator în baza legislației în vigoare, precum și sumele necesare pentru protecția socială a anumitor categorii de călători prevăzute de lege sau acte normative locale și care se asigură, după caz, de la bugetul de stat sau bugetul local. Totodată va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;

 • i)  să asigure resursele bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești sau prin lege;

 • j)  să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare, altele decât cele publice, cu privire la activitatea Operatorului;

 • k)  să informeze Operatorul, cu 72 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în programele de transport, deservite de acesta, iar costurile aferente parcursului suplimentar sa fie suportate de către instituțiile / agenții economici care efectuează lucrarea respectivă;

 • l)  să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinsă în programele de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de persoane, semnalizarea rutieră, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni;

 • m) să finanțeze, sau, după caz, să contracteze sau să garanteze, în condițiile legii, împrumuturile pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și eficientizarea serviciului de transport, precum și înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și extinderea sistemului de transport public local aparținând patrimoniului propriu.

 • n)  să verifice în perioada derulării contractului modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către Operator;

 • o)  să predea Operatorului bunurile concesionate, libere de orice sarcini, pe bază de proces verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract;

 • p)  să nu îl tulbure pe Operator în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • q)  să notifice Operatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau intereselor acestuia;

 • r)  să respecte angajamentele asumate față de Operator prin clauzele contractuale stabilite prin prezentul contract.

Art 8 - Operatorul are următoarele obligații:

 • a)  sa asigure continuitatea serviciului de transportul public local de persoane prin curse regulate conform caietului de sarcini, anexa nr. 1 la prezentul contract;

 • b)  să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport;

 • c)  să asigure respectarea capacităților de transport și a programelor de transport impuse prin

caietul de sarcini, anexa nr. 1 la prezentul contract; _........ .................................. _........

 • d)  să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • e)  să respecte obligațiile prevăzute în prezentul contract, în regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane, în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane și legile în vigoare;

 • f)  să editeze, în colaborare cu Municipiul, hărți și pliante cu traseele mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate și să afișeze în fiecare stație orele de plecare de la cap de linie a mijloacelor de transport public care trec prin stația respectivă;

 • g)  să asigure tipărirea, distribuția, precum și vânzarea legitimațiilor de călătorie;

 • h)  să asigure în mod permanent, dispecerizarea transportului public local de persoane realizat și să asigure transparența față de gestionarea datelor rezultate din dispecerizarea transportului public local de persoane;

 • i)  să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • j)  să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract;

 • k)  să respecte indicatorii de performanță stabiliți în anexa nr. 5 la prezentul contract;

 • l)   să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciului de transport public local de persoane;

 • m) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor serviciului de transport public local de persoane;

 • n)  să efectueze transportul public local de persoane în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

 • o)  să solicite Municipiului, ori de câte ori se impune, modificarea capacității de transport în corelare cu fluxurile de călători existente;

 • p)  să fundamenteze și să transmită Municipiului propunerile de tarife ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • q)  să efectueze transportul public local de persoane cu mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • r)  să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale care se impun, la bunurile concesionate, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate;

 • s)  să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și necesarul anual de fonduri pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • t)  în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, va notifica de îndată acest fapt Municipiului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului;

 • u)  să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare;

 • v)  să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • w) să aplice normele de protecția muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • x)  să asigure accesul organelor de control ale Municipiului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare al mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate;

 • y)  să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • z)  să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege;

aa) să furnizeze Municipiului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local de persoane;

bb) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

cc) să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și periodice ale propriilor angajați;

dd) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări și bunuri și servicii;

ee) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

ff) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferentă serviciului prestat;

gg) să preia de la Municipiu, pe bază de proces verbal de predare-primire, mijloacele de transport, infrastructura aferentă sau bunurile concesionate, după caz;

hh) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract și să constituie garanția către Municipiu, conform prevederilor prezentului contract;

ii) să propună Municipiului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate aparținând acestuia, în baza legislației în vigoare;

jj) să transmită Municipiului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și intrării de bunuri prin investiții, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru înregistrarea în contabilitatea Municipiului;

kk) la încetarea contractului de delegare a gestiunii să restituie Municipiului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

11) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forța majoră, să asigure continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către Municipiu sau de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile;

mm) sa îi predea Municipiului, la încheierea contractului, toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul concesionat, bunurile și infrastructura concesionată, planurile de rețele, schemele tehnologice și alte documente stabilite prin contract, pe bază de proces verbal;

nn) să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL VII

Nivelul și plata redevenței

Art. 9 Operatorul va plăti Municipiului o redevență în termenii și condițiile prevăzute mai jos :

 • a) Redevența anuală se calculează prin aplicarea procentului de 0,02 % asupra totalului veniturilor realizate din prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, respectiv din veniturile încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor.

 • b) Redevența se va achita semestrial, până la finele lunii următoare pentru semestrul

încheiat. Plata redevenței se face în contul RO..............................................., deschis

la.....................................

Codul de înregistrare fiscală al Municipiului Ploiești este RO


2844855.

 • c) Data scadentă pentru plata primei rate a redevenței aferente perioadei de la încheierea contractului până la ,31.12.2013 este 31.01.2014.

 • d) Plata se consideră efectuată la data înregistrării sumei în contul Municipiului.

 • e) Pentru neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații Operatorul datorează penalități de întârziere calculate prin aplicarea procentului de 0,05 % pe zi de întârziere asupra sumei neachitate, până la data plății efective.

CAPITOLUL Vm

Indicatorii de performanță și garanții

Art. 10 Indicatorii de performanță ai serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate constituie anexa nr. 5 la prezentul contract.

Art. 11 Operatorul are obligația ca, în termen de 90 de zile de la data semnării prezentului contract, să depună cu titlu de garanție suma de 5.000 lei la o bancă comercială care are sediul sau filiale în localitatea Ploiești, într-un cont purtător de dobândă; garanția va fi executată de către Municipiu în cazul în care Operatorul nu îndeplinește nivelul indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate stabilit în anexa nr. 5 la prezentul contract.

CAPITOLUL IX

Tarife și suprataxe

Art. 12 (1) Tarifele pentru serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se stabilesc de către Municipiu pe baza fundamentării realizate de către Operator. Fundamentarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se face în conformitate cu prevederile legislației vigoare.

 • (2) Municipiul, prin Consiliul Local, va analiza și hotărî asupra propunerilor Operatorului privind tarifele practicate precum și orice modificare a acestora. Ulterior aprobării tarifelor, Operatorul este obligat să le aplice.

Art. 13 (1) Ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului Ploiești, pe baza cererii primite din partea Operatorului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Tarifele se ajustează și fundamentează potrivit legislației vigoare.

 • (3) Tarifele se modifică în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condițiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influență mai mare decât cea determinată de influența indicelui prețurilor de consum, pe o perioadă de 3 (trei) luni consecutiv. Modificarea tarifelor se fundamentează potrivit legislației vigoare.

Art. 14 (1) La data semnării prezentului contract, tarifele pentru serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate sunt cele prezentate în anexa nr. 6 la prezentul contract și sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 426 / 18.12.2009 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 194 / 01.07.2010 și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 328 / 11.09.2013.

(2) Următoarele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor vor face parte integrantă din contract.

Art. 15 Municipiul are obligația de a stabili, ajusta, modifica, după caz, nivelul suprataxelor pentru contravențiile săvârșite de persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate, fără titlu ori legitimație de călătorie valabile sau refuză să prezinte organelor de control ale concesionarului titlul ori legitimația respectivă, care au un comportament necivilizat sau care aduc 'prejudicii mijloacelor de transport, funcție de nivelurile minime și maxime stabilite pentru astfel de fapte, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

CAPITOLUL X

Finanțarea serviciului

Art. 16 Operatorul asigură o parte din finanțarea cheltuielilor de exploatare din veniturile din bilete, abonamente, legitimații toate traseele pentru 1 zi și suprataxe.

Art. 17 Municipiul asigură sumele necesare pentru protecția socială a anumitor categorii defavorizate de călători. Datorită specificului activității de transport public local de persoane, protecția socială care se acordă conform legislației în vigoare se primește de către Operator pe baza deconturilor transmise Municipiului.

Art. 18 La data semnării prezentului contract legislația care reglementează acordarea protecției sociale, precum și modul de acordare, reduceri sau gratuitate, sunt precizate în continuare:

Tipul de protecție acordată

Modul de acordare a protecției sociale

Nivelul protecției sociale acordată lei / bucată (TVA, inclus)

Legislația în vigoare care reglementează acordarea protecției sociale

Elevi abonamente lunare

1 traseu reducere 50%

26

HCLM

107/01.09.2004,

HCLM 328 /

11.09.2013

Legea

nr.1/05.01.2011

2 trasee reducere 50%

39

toate traseele reducere 50 %

52

Elevi abonamente bilunare

1 traseu reducere 50%

13

2 trasee reducere 50%

19,50

toate traseele reducere 50 %

26

Elevi abonamente săptămânale

1 traseu reducere 50%

6,50

2 trasee reducere 50%

9,75

toate traseele reducere 50 %

13

Elevi orfani abonamente

1 traseu gratuitate

52

2 trasee gratuitate

78

toate traseele gratuitate

104

Pensionari autorizații nominale

toate traseele gratuitate

52

HCLMnr.

154/29.04.2013

Persoane peste 65 ani femei și 70 ani bărbați autorizații nominale

toate traseele gratuitate

52

Studenți necăminiști abonamente lunare

1 traseu reducere 50%

26

HCLM nr.

107/01.09.2004,

HCLM 328 /

11.09.2013,

Legea nr.1/05.01.2011

2 trasee reducere 50%

39

Studenți necăminiști abonamente bilunare

1 traseu reducere 50%

13

2 trasee reducere 50%

19,50

Studenți necăminiști abonamente săptămânale

1 traseu reducere 50%

6,50

2 trasee reducere 50%

9,75

Studenți orfani bilete

40 buc gratuitate

1,60

Studenți căminiști

bilete

10 buc gratuitate

1,60

Tipul de protecție acordată

Modul de acordare a protecției sociale

Nivelul protecției sociale acordată lei / bucată (TVA, inclus)

Legislația în vigoare care reglementează acordarea protecției sociale

Veterani de război abonament

toate traseele gratuitate

104

Legea nr. 44/1994 republicată și actualizată

Handicapați autorizații nominale

J

toate traseele gratuitate

104

HCLM

nr. 153/29.04. 2013, Ordinul nr 62/2007 și legea nr.448/2008 Convenția nr.

3151/2008

Nevăzători,surdomuți autorizații nominale

toate traseele gratuitate

104

Art. 19 Sumele necesare finanțării, funcționării și exploatării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, provenite din protecția socială se prevăd în bugetul local al municipiului Ploiești și se asigură de către acesta.

Art. 20 Sursele de finanțare a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice aferente sistemelor de transport public local de persoane se asigură potrivit prevederilor legale vigoare.

CAPITOLUL XI

Serviciul de transport public

Art. 21 (1) Condiții de exploatare a sistemului de transport sunt cele prevăzute de Legea nr. 92 /10.04.2007, cu modificările și completările ulterioare - Legea serviciilor de transport public local și de normele de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/23.11.2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte acte normative în legătură cu aceasta. Serviciul de transport public local de persoane se efectuează cu autobuze, tramvaie și troleibuze cu respectarea condițiilor stabilite în caietul de sarcini (anexa nr. 1 la prezentul contract) și în regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane (anexa nr. 2 la prezentul contract).

 • (2) Programul de transport (anexa 1.1 la caietul de sarcini) va putea fi modificat de Municipiu, pe baza analizelor rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic etc.

 • (3) Modificarea programului de transport se realizează fără aprobarea Municipiului în cazul lucrărilor de intervenție la infrastructură cu notificarea prealabilă a utilizatorilor de către Primăria Municipiului Ploiești, prin mass media și afișare în stațiile de călători din zona de intervenție.

Art. 22 (1) Realizarea serviciului - Operatorul are dreptul exclusiv și obligația de a opera serviciul de transport public local de persoane potrivit prevederilor prezentului contract.

(2) Operatorul are dreptul să efectueze operativ modificări temporare în deservirea unor trasee (suspendări, limitări, micșorarea frecventei de circulație, devieri de traseu, etc.), atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări, precum și în cazul în care rețeaua stradală sau condițiile generale din zonă nu mai permit circulația mijloacelor de transport public de persoane în condiții de siguranță și eficiență. Modificările temporare vor fi efectuate cu informarea Municipiului și vor înceta la momentul în care condițiile de circulație revin la normal.

Art. 23 (1) Mijloacele de transport - Operatorul va realiza serviciul de transport public local de persoane folosind mijloace de transport care respectă prevederile legale cu privire la siguranța în trafic și protecția mediului. Răspunderea Operatorului pentru respectarea acestor cerințe este limitată, raportat la starea parcului de mijloace de transport concesionat.

 • (2) Condițiile generale pentru mijloacele de transport sunt următoarele:

 • - mijloacele de transport puse în circulație trebuie să îndeplinească cerințele stabilite prin legislația în vigoare;

 • - mijloacele de transport trebuie să fie întreținute și reparate astfel încât să fie adecvate scopului pe care îl deservesc, iar dispozitivele instalate să fie operaționale;

 • - fiecare mijloc de transport trebuie să aibă cel puțin un număr de 2 sau 3 compostoare de bilete electronice sau mecanice, după caz, în funcție de capacitatea mijlocului de transport;

 • (3) La ieșirea în traseu și pe parcursul efectuării curselor, mijloacele de transport trebuie verificate pentru a se asigura că sunt curate, că un prezintă suprafețe alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv că elementele de fixare a scaunelor, barelor și accesoriilor mijlocului de transport sunt în stare corespunzătoare.

 • (4) Operatorul are dreptul, la libera sa alegere, să aranjeze zone de publicitate atât în interiorul cât și în exteriorul mijlocului de transport. Reclamele nu trebuie să afecteze vizibilitatea și lizibilitatea numerelor de traseu, sigla societății, numărul de inventar / înregistrare al mijlocului de transport.

Art. 24 (1) Siguranța - Operatorul va încheia și onora contracte de asigurări pentru călătorii aflați în mijloacele de transport și bunurile acestora transportate la bordul vehiculelor. Asigurătorul va fi selectat conform prevederilor legale privind achizițiile publice.

(2) Operatorul va respecta toate reglementările legale în vigoare referitoare la efectuarea transportului public de persoane în condiții de siguranță.

Art. 25 Personalul - Operatorul va aplica politica proprie de selectare, angajare, calificare, perfecționare, concediere, salarizare etc. cu referire la personal, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă și legislației în vigoare.

Art. 26 (1) Controlul călătorilor - la transportul public local de persoane se efectuează de către organele de control ale Operatorului, în baza împuternicirii emise de către Primarul Municipiului Ploiești și în conformitate cu procedurile de lucru proprii, în vigoare.

 • (2) Transportul public local de persoane va respecta prevederile Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane care stabilește obligațiile și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații, inclusiv sancțiunile pentru pasagerii care călătoresc iară bilet, abonament sau alt document de călătorie valabil.

 • (3) Daca Operatorul descoperă un călător cu bilet, abonament sau document de călătorie contrafăcut, trebuie să anunțe de îndată organele de cercetare penală și autoritățile statului competente, după caz, în legătură cu această situație.

Art. 27 (1) Imprimatele de călătorie - Tipărirea legitimațiilor de călătorie (bilete, abonamente, autorizații de transport gratuit, bilete de suprataxă) și a proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se execută de către Operator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Vânzarea și distribuirea legitimațiilor de călătorie și încasarea tarifelor în legătură cu acestea se realizează de către Operator cel puțin prin punctele de vânzare prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul contract. De asemenea, biletele de călătorie pot fi distribuite și prin intermediul agenților economici, în baza contractelor de vânzare încheiate între aceștia și Operator.

 • (3) Operatorul este beneficiarul tuturor veniturile obținute din vânzarea biletelor, abonamentelor și a biletelor de suprataxă.

CAPITOLUL XII

Răspunderea contractuală

Art. 28 Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Art. 29 Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în prezentul contract, precum și la despăgubiri, în funcție de prejudiciul produs. Dacă acestea nu acopera integral prejudiciul, partea prejudiciată poate solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispozițiilor dreptului comun.

CAPITOLUL XIII

Forța majoră

Art. 30 (1) Forța majoră, definită conform legii, apară de răspundere partea care o invocă.

 • (2) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majora.

 • (3) Partea care invocă forța majoră este obligată sa notifice celeilalte părți în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • (4) Dacă în termen de 30 zile consecutiv, de la producerea evenimentului imposibilitatea de executare respectivă nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă plata niciunei despăgubiri.

 • (5) întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru niciuna din părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de delegare a gestiunii va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

CAPITOLUL XIV

Clauza contractuală privind protecția mediului

Art. 31 Operatorul se obligă ca pe perioada derulării contractului de delegare a gestiunii să respecte reglementările în vigoare privind protecția mediului, precum și hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptate în domeniu.

CAPITOLUL XV

Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

Art. 32 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante. Nivelul indicatorilor de performanță ai serviciului (anexa nr. 5) va fi revizuit anual; revizuirea nu va fi considerată o modificare a contractului.

Art. 33 Municipiul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de delegare a gestiunii, cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz. în cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. în caz de dezacord între Municipiu și Operator cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă; acest dezacord nu poate, în nici un caz, să permită Operatorului să nu-și execute obligațiile contractuale.

Art. 34 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

Ârt 35 Programul de transport, astfel cum a fost stabilit în anexa la caietul de sarcini poate fi modificat de către Municipiu, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere tehnic și economic, cu notificarea Operatorului cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de modificare. Operatorul nu poate refuza schimbările solicitate de către Municipiu, privind programul de transport, cu excepția cazului în care solicitarea excede capacitățile sale de transport; totuși, Operatorul poate solicita în cazul acestor schimbări, modificări ale termenilor și tarifelor prezentului contract.

Art. 36 Orice schimbări care impun folosirea de mijloace de transport suplimentare de către Operator în orele de vârf sau mijloace de transport cu specificații diferite vor fi efectuate de către Operator, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului, dar numai în condiția informării ulterioare a Municipiului.

Art. 37 Operatorul poate solicita aprobarea Municipiului de a reduce temporar sau permanent capacitatea serviciului daca gradul de încărcare scade sub numărul minim de călători necesar acoperirii costului de efectuare a cursei respective, precum și în cazul în care neplata taxei de călătorie a devenit un fenomen de masă sau când se produc fenomene antisociale care pun în pericol integritatea mijloacelor de transport, a instalațiilor sau a personalului Operatorului. Refuzul Municipiului și în aceste cazuri trebuie sa fie bine întemeiat.

CAPITOLUL XVI

Condiții de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor la încetarea contractului, inclusiv a investițiilor realizate

Art. 38 în derularea contractului, Operatorul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur : bunurile aparținând domeniului public și privat, respectiv baza materială pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport deținute, calea de rulare a tramvaielor, rețeaua electrică pentru tramvaie și sistemul energetic aferent transportului electric, etc. conform anexei nr. 3 a la prezentul contract.

Bunurile realizate de Operator în conformitate cu programele de investiții anuale constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Municipiului.

 • b) bunuri de preluare : bunurile achiziționate de Operator pe perioada contractului de delegare de gestiune din veniturile realizate din activitatea de transport, altele decât cele realizate prin programele de investiții impuse, care vor fi preluate după expirarea contractului de concesionare în proprietatea sa și vor face parte din patrimoniul acestuia.

Bunurile de preluare la expirarea contractului, pot reveni Municipiului în măsura în care aceasta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată.

 • c) bunuri proprii: bunurile care au aparținut Operatorului și sunt utilizate de către acesta pe întreaga perioadă a valabilității contractului, cu excepția celor prevăzute la lit.b), conform anexei nr. 3b la prezentul contract.

La încetarea contractului acestea rămân în proprietatea Operatorului.

CAPITOLUL XVII

Menținerea echilibrului contractual

Art. 39 Raporturile contractuale dintre Municipiu și Operator se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.

Art. 40 Operatorul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă aceasta creștere rezultă în urma unui caz de forța majora sau a unei măsuri dispuse de autoritatea publică.

CAPITOLUL XVIII

Subdelegarea și cesionarea

Art. 41 Operatorul nu poate încheia cu terte persoane contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat.

Art. 42 Operatorul nu poate transfera către un terț serviciile și drepturile născute din acest contract, fără acordul Municipiului.

Art. 43 Operatorul nu poate cesiona către un terț serviciile sau bunurile care formează obiectul prezentului contract, fără acordul Municipiului. Cesionarea contractului de delegare a gestiunii de către Operator unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând Operatorului, cu aprobarea Municipiului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

CAPITOLUL XIX

A

încetarea contractului

Art. 44 Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Municipiu, cu o notificare prealabilă transmisă cu 90 de zile și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Municipiului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată.

CAPITOLUL XX

Rezilierea contractului

Art. 45 Rezilierea contractului se face în următoarele condiții:

 • a) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

 • b) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului concesionat sau a unei părți importante din acesta.

CAPITOLUL XXI

Litigii

Art. 46 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. în cazul în care, delegatul și delegatarul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL XXII

Penalități

Art. 47 Dacă o sumă datorată în baza prezentului contract de o parte nu este plătită celeilalte părți la data la care devine exigibilă conform acestui contract, partea în culpă va plăti penalități de întârziere aferente acestei sume, la un anumit moment, la cererea celeilalte părți, de la această dată și până în momentul plății efective. Această sumă va fi calculată conform prevederilor din capitolul VII (Nivelul și plata redevenței\ respectiv Anexa nr. 8 la prezentul contract (Modul de facturare și încasare a contravalorii serviciului).

CAPITOLUL XXIII

Dispoziții finale

Art. 48 Prezentul contract are ca anexe următoarele:

 • a)