Hotărârea nr. 424/2013

Hotãrârea nr. 424 privind stabilirea destinatiei de locuintã de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiesti si repartizarea acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSELIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 424 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pana, Marcian Cosma, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu, Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune repartizarea unei locuințe de necesitate ;

In baza prevederilor art. 2, litera f si art. 55 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și articolelor 20 alin (3), 24 si 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

în temeiul art.36, alin.5, litera a și art. 123 alin.l din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilește destinația de locuință de necesitate unui imobil cu destinația de locuință din patrimoniul municipiului Ploiești, identificată în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești si includerea în fondul de locuințe de necesitate a spațiului identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă repartizarea locuinței de necesitate menționată la art. 1 persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 1.

Art. 4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere pentru locuința menționată la art. 1, pentru o perioada de 1 (un) an de zile, cu drept de prelungire.

Art. 5. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
A

In conformitate cu art. 2, litera f din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Potrivit art.55 din același act normativ, locuințele de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua in clădiri ocupate de locatari.

Municipiului Ploiești deține în proprietate un imobil situat în str. Transilvaniei, nr. 18, format din 4(patru) camere în suprafață de 49,67 m.p., dependințe în suprafață de 9,75 m.p., închiriat în baza contractului de închiriere nr. 384/02.10.2007 doamnei Trandafir

A

Maria. In contractul de închiriere figurează înscriși 5 membrii de familieftitular, 3 copii și un nepot major).

Conform Procesului Verbal nr. 561/01.10.2013 al Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Prahova s-a constatat ca „ peretele de cărămidă - zona camerei de zi prezintă risc crescut de prăbușire cu posibilitatea afectării locuinței învecinate (str. Calomfirescu nr. 37).

Ca atare, la rubrica Consecințele Evenimentului s-au notat următoarele:

„ - Demolarea peretelui in zona podului construcției pe o suprafața de aproximativ 6 m.p.

2 Interzicerea utilizării camerei de zi de la locuința cu nr. 18C, interzicerea utilizării instalației de gaze”

Facem precizarea că potrivit Procesului Verbal de Control, încheiat in data de 02.10.2013, de către de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, Inspectoratul de Stat in Construcții, Direcția Regionala in Construcții Sud Muntenia, pentru imobilul situat in Ploiești, str. Transilvaniei, nr. 18, s-a constatat ca „peretele din

caramida-zona camerei de zi si structura de lemn a acoperișului partea estica este deplasat(burdusit) fisurat si fracturat. Deplasarea acestui perete a condus la prăbușirea


calcanului din zidărie si parțial a stâlpilor din lemn din zona calcanului.

Resturile de materiale (cărămizi, mortar) au căzut in curtea interioara a imobilului vecin aflat la circa l,5m din str. Calomfîrescu nr. 37 cum reiese din Procesul Verbal de intervenție nr. 561/01.10.2013 intocmit de ISU-Prahova.

In urma constatărilor, s-a dispus luarea de urgenta a masurilor de punere in siguranța a imobilului afectat pentru protejarea celorlalte camere si a imobilului învecinat, in scopul evitării de pagube materale si victime omenești conform prevederilor din Legea nr. 10/1995, P-130/1999 si H.G. 766/1997”.

Ca atare, Compartimentul Valorificare Patrimoniu, Dirigentie si Urmărirea Comportării in Timp a Construcțiilor, a propus prin Nota de constatare din data de 01.10.2013, evacuarea chiriașilor si asigurarea unui spațiu provizoriu pana la rezolvarea situației.

Potrivit Procesului Verbal al Comisiei nr. 5 protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii din data de 01.10.2013, s-a aprobat mutarea familiei Trandafir in spațiul situat spațiul situat în str. Troienelor, nr. 9, bl. 43B, sc. A, ap.2, compus din 2 (doua) camere în suprafață de 26,84 m.p. și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 13,91 m.p., care face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești și a fost deținut în baza contractului de închiriere nr. 11073/22.09.2006 de către doamna Ciobanu Anca Daniela. Spațiul a devenit liber ca urmare a evacuării doamnei Ciobanu Anca Daniela si a celorlalți membri inscrisi in contractul de inchiriere, conform Sentinței Civile nr. 4008/13.04.2011 si nu a făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001.

Contractul de închiriere se va încheia de către primarul localității sau de către o persoană împuternicită de acesta, în baza Hotărârii Consiliului Local.

Conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

DIRECȚIA DE>GESTIUNE

PATRIMONIUL^

DIRECTORȚ^tfCUTIV

Florin Petrache

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,

Sim^nh Albu


întocmit: Adrian Ciripoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia.

în înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori sa fie închiriate.

Potrivit art. 2, litera f din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădirile ocupate de locatari.

Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Locuința de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Potrivit Procesului Verbal de Control, încheiat in data de 02.10.2013, de către de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, Inspectoratul de Stat in Construcții, Direcția Regionala in Construcții Sud Muntenia, la imobilul situat in Ploiești,


Resturile de materiale (cărămizi, mortar) au căzut in curtea interioara a imobilului vecin aflat la circa l,5m din str. Calomfirescu nr. 37 cum reiese din Procesul Verbal de intervenție nr. 561/01.10.2013 intocmit de ISU-Prahova.

In urma constatărilor, s-a dispus luarea de urgenta a masurilor de punere in siguranța a imobilului afectat pentru protejarea celorlalte camere si a imobilului invecinat, in scopul evitării de pagube materale si victime omenești conform prevederilor din Legea nr. 10/1995, P-l30/1999 si H.G. 766/1997.

Ca atare, compartimentul de specialitate a concluzionat faptul ca este necesara luarea masurilor de punere in siguranța a imobilului si de protecție a chiriașilor.

Având în vedere obligativitatea luării unor măsuri în regim de urgență cu privire la imobilul situat în Ploiești strada Transilvaniei, nr. 18, care aparține municipiului Ploiești, astfel încât viața, sănătatea sau integritatea persoanelor care îl utilizează să nu fie puse în pericol, este imperios necesară repartizarea unei locuințe de necesitate chiriașilor din acesta.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.


Marcian Cosma Robert Ionuț Vise Daniel Puiu Neagu Râul Alexandru Petrescu

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.


f

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Troienelor nr.

9, bl. 43B, sc. A, ap. 2

2 camere in suprafața de 26.64 m.p.

dependințe în suprafața de 13.91 m.p.

Acest imobil a fost construit          din

fondurile statului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

Ir-—

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT


PREȘEDINTE,  GeorgeZ/Pană