Hotărârea nr. 422/2013

Hotãrârea nr. 422 privind darea în folosintã gratuitã cãtre Asociatia Habitat for Humanity Rom@nia a terenului proprietatea municipiului Ploiesti, situat în Ploiesti, str. Drãgãnesti nr. 79, în suprafatã de 1.537,43 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 422 privind darea în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România a terenului proprietatea municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str. Drăgănesti nr. 79, in suprafață de 1537,43 m.p.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu și a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la darea în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România a terenului proprietatea municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str. Drăgănești nr. 79 în vederea construirii unor unități locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 11.12.2012;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă darea în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România a terenului proprietatea municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str. Drăgănești nr. 79, în suprafață de 1537,44 mp, identificat in Anexa nr. 1, pe o perioada de 3 ani, cu drept de prelungire, în vederea construirii unor unități locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, în condițiile stabilite prin protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 207/2011.

Art. 2.. în cazul în care ulterior se va constata necesitatea modificarea criteriilor de atribuire a unităților locative și de selectare a beneficiarilor locuințelor, se va proceda la inițierea unui nou proiect de hotărâre specific.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze orice document referitor la terenul menționat la art. 1.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotărâre.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind darea în folosință gratuită către ? Humanity România a terenului proprietatea municipiului Ploiești, Drăgănesti nr. 79, in suprafață de 1537,43 m.p.

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

A

In exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Prin scrisoarea nr. 3110/15.02.2011 Asociația Habitat for Humanity Romania solicita acordarea unui lot de teren pentru construirea primelor 12 unitati locative, in 3 cvadruplexuri, in vederea formalizării si intensificării activitatilor organizației in domeniul dezvoltării comunitare, a locuirii sociale, a eliminării locuirii precare si a creșterii capacitatii de rezolvare a problemei locative pentru persoanele defavorizate din municipiul Ploiești si județul Prahova.

Cu cererea nr. 16197/27.09.2013 Asociația Habitat for Humanity Romania revine cu solicitarea privind acordarea unui nou lot de teren pentru construirea unor unitati locative.

Asociația Habitat for Humanity Romania va primi in folosința gratuita terenul situat în Ploiești, str. Drăgănesti nr. 79, in suprafață de 1537,43 m.p., în condițiile stabilite prin protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 207/2011.

Terenul va reveni, prin vanzare, familiilor beneficiare care vor dobândi dreptul de proprietate asupra unităților locative după finalizarea construcției.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat si a avizat favorabil solicitarea Asociației Habitat for Humanity Romania in ședința din data de 11.12.2012.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI

Dumitru Cristian

Ganea Cristian. Popa Constantin Popa Gheorghe.

Bolocan Iulian

Corespunzător competențelor ce le revin cu privire la administrarea și gestionarea domeniului public și privat al localităților, consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunurile mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori servicii publice, conform art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1459/12.11.2008, Asociația Habitat for Humanity România a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011 s-a aprobat darea în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România a terenului proprietatea Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T36, P A 495/81, lot 101, în suprafață de 1870,46 mp, pe o perioadă de 3ani, cu drept de prelungire, în vederea construirii primelor 12 unități locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, fiind aprobat totodată și Protocolul de colaborare între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România.

Lotul 101 - teren situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, în suprafață de 1870,46 mp, număr cadastral provizoriu 8819/101 face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești. Acest teren a fost scos definitiv din circuitul agricol conform Deciziei nr. 1094/14.03.2012 de la Direcția pentru Agricultură Județ Prahova.

în Protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011, la art.l este menționat faptul că selecția familiior va fi făcută de către Comisia mixtă formată din reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești și reprezentanți ai Asociației Habitat for Humanity România.

Conform art.4, alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011 au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru stabilirea criteriilor de atribuire a unităților locative și de selectare a beneficiarilor locuințelor, după cum urmează: Horghidan Costel, Popovici Elisabeta si Bolocan Iulian.

Prin Decizia din data de 14.09.2011 Asociația Habitat for Humanity România a desemnat persoanele care să facă parte din comisia de selecție a familiilor.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 531/21.12.201 ls-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea criteriilor de atribuire a unităților locative și de selectare a beneficiarilor locuințelor construite de către Asociația Habitat for Humanity România în baza Protocolului de colaborare nr. 3110/04.07.2011.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 124 din Legea^^^^^Qbl^rivind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările^ulterioare, consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuita;.. pe^^ririen^luTiitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală oririud^țeapa^^^ă caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate deTnu^făeefe sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură și Promovare Operațiuni Comerciale a analizat si a avizat favorabil solicitarea Asociației Habitat for Humanity Romania in ședința din data de 11.12.2012.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PAJRIMONIU DIRECTOR ENE


Florin Pe

Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS,CONTRACTE DIRECTOR,


direcțiaEconomica

DIRECTOR,

Nicoleta Craciunoiu


întocmit: Elena Branza

n idi i uc cnnpictactiiieiii si ueilf linaic <a imuuiiuiui

SCARA 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1537.44 mp

Intravilan, mun.Ploiesti, T 36, A 495, Jud. PRAHOVA

Cartea Funciara nr.

6718/2008

UAT

mun.Ploiesti, jud. PRAHOVA

CJ> Oo Cl O U Q


380100
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

A

1537.44

-

neimprejmuit

-

Total

1537.44

B. Date referitoare la construcții


Cod constr.

Suprafața construita la sol(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni            ;

i '■ ■■

ț-.;

Total

Executant,

-<^j}S^Șemnatura si stampila


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. ■ Pct.

Coordonate pctde contur

X[m]

Y[m]

1

380017.679

582909.654

2

380020.131

582914.451

3

380026.332

582927.835

4

379969.050

582957.995

5

379962.940

582956.384

6

379959.292

582953.635

7

379956.079

582949.653

8

379952.938

582944.817

9

379951.528

582941.298

10

379954.992

582939.641


Suprafața totala masurata=1537.44mp

Suprafața din act= - mpQr in\


AUTORITARE ’ț

J룔-OEr./; fr. C03?^ ,

&>sțari<*£ I
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. I


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^OM PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația „Habitat for Humanity” România a terenului proprietatea municipiului Ploiești, situat în str. Dragănești nr. 79, în suprafață de 1537,43 m.p.

si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, S POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația „Habitat for Humanity” România a terenului proprietatea municipiului Ploiești, situat în str. Dragănești nr. 79, în suprafață de 1537,43 m.p.

și a emis:

SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data:


22’. ! O! ?O/i.