Hotărârea nr. 42/2013

Hotãrârea nr. 42 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local numãrul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de S.C. Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul local al municipiului ploiești

HOTĂRÂREA NR. 42 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, doamnul Iuliar Bădescu și raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local număru 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor ce sunt practicate de către această societate comercială

în temeiul art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.36 alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privinc administrația publică locală, republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă înlocuirea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local număru 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de către S.C. Servici de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei 1 la prezenta hotărâre .

Art. 2 - Aprobă tariful de constatare în valoare de 43,87 lei, la care se adaugă cot de cheltuieli indirecte, cota de profit și T.V.A., ce va fi aplicat pentru fiecare lucrau executată pe domeniul public, calculat conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, ce v; completa Hotărârea Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobare tarifelor și prețurilor practicate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieșt S.R.L.

Art. 3 - Pentru lucrările de iluminat public, la operațiile tehnologice pentru care n1 s-a prevăzut tarif, decontarea se va face pe bază de situații de lucrări, cu încadrarea î: indicatoarele de norme de deviz.

Art. 4- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iuli

  • 2011, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local numărul 169/27 aprili

  • 2012, rămân nemodificate.

Art. 5 - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinir prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești S.R.L.

Prin Hotărârile Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010 și numărul 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

A

In relația cu autoritățile administrației publice locale această societate este operator al serviciilor de utilitate publică ce asigură desfășurarea unei game diverse de activități aferente administrării domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, conform Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune încheiat în baza Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

De la înființarea societății s-au aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011, tarifele uzuale cc sc folosesc, precum și o serie de tarife noi pentru diverse activități desfășurate.

Prin Hotărârea Consiliului Local numărul 169/27 aprilie 2012 s-a aprobat modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011.

în Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 au fost cuprinse tarife pentru autovehiculele și utilajele din dotarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. care nu includ T.V.A. La acest moment cheltuielile cu acestea nu mai sunt acoperite prin tarifele aprobate. De aceea este necesar ca la ele, fără a li se modifica valoarea, să se adauge cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și T.V.A..

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. desfășoară, înainte de a executa lucrări pe domeniul public, activitatea de constatare în teren a locației și posibilității efective de a se realiza.

De aceea se impune ca aceste constatări să fie suportate de municipalitate și să fie cuprinse în situațiile de lucrări.

A

In acest sens, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local numărul numărul 169/27 aprilie 2012.


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni, nr. 32


RAPORT DE SPECIAL

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin Hotărârile Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010 și numărul 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

In relația cu autoritățile administrației publice locale această societate este operator al serviciilor de utilitate publică care asigură desfășurarea unei game diverse de activități, cum ar fi:

-amenajarea și mentenanța parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor și a zonelor verzi din Municipiul Ploiești;

-administrarea cimitirelor Municipiului Ploiești;

-administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public al Municipiul Ploiești;

-activitatea de ridicare, blocare, transport depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, precum și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești;

-alte activități specifice.

Aceste servicii trebuie să fie asigurate în sistem de continuitate la un nivel calitativ înalt care să satisfacă cerințele cetățenilor Municipiului Ploiești.

Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va presta în continuare aceste servicii, atât către municipalitate cât și către terti.

In conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune încheiat în baza Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, “ prețurile și tarifele pentru plata serviciilor prestate/furnizate, precum și pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice se propun

Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești; S.R.L. va presta în continuare aceste servicii, atât către municipalitate cât Și către terti.

In conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune încheiat în baza Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, “ prețurile și tarifele pentru plata serviciilor prestate/furnizate, precum și pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice se propun de concesionar și se stabilesc, se ajustează și se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești.”

Prețurile și tarifele practicate de S. C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 226/27.07.2011, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 169/27.04.2012.

în Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 au fost cuprinse tarife pentru autovehiculele și utilajele din dotarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. care nu includ T.V.A. La acest moment cheltuielile cu acestea nu mai sunt acoperite prin tarifele aprobate. De aceea este necesar ca la ele, fără a li se modifica valoarea, să se adauge cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și T.V.A..

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. desfășoară, înainte de a executa lucrări pe domeniul public, activitatea dc constatare în teren a locației și posibilității efective de a se realiza.

De aceea se impune ca aceste constatări să fie suportate de municipalitate și vor fi cuprinse în situațiile de lucrări.

Drept pentru care propunem înlocuirea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și introducerea unui tarif pentru activitatea de constatare a lucrărilor ce urmează a fi efectuate pe domeniul public.

DIRECTOR GENERAL ' d Nicolae Constantin \  - o £ -J ~DIREC Ec. ElenaDIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE, ÎNTREȚINERE DOMENIU PUBLIC Mariu^ P aminteS.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Ploiești, Str. Văleni nr. 32


■fr/exfl J


TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE Fără T.V.A.


TARIF/

ORĂ

Cheltuieli indirecte + profit

TOTAL

TARIF

Autocamion Iveco Trakker

156.51

24.29

180.80

Autocamion DAF

182.93

28.39

211.32

Autocamion Roman PH15ADP

67.84

10.53

78.37

Autocamion Roman PH30ADP

59.17

9.18

68.35

Autoutilitare Renault Mascot

92.80

14.40

107.20

Autoutilitară Iveco Daily

66.78

10.36

77.14

Autoutilitară Mercedes Sprinter

61.72

9.58

71.30

Tractor U 533 L

40.66

6.31

46.97

Tractor U 650

45.14

7.01

52.15

Tractor U 445

39.96

6.20

46.16

Autout. Dacia Logan Cimitire

41.65

6.46

48.11

Autoutilitare Dacia 1307 1,6 I

38.51

5.98

44.49

Autoutilitare Dacia 1307 1,9 D

34.66

5.38

40.04

Autoutilitară Dacia 1305

38.01

5.90

43.91

Autocisterne Roman

100.79

15.64

116.43

Autoplatformă ridicări IVECO

75.44

11.71

87.15

Autoplatformă ridicări MAN

101.51

15.76

117.27

Autofurgon Iveco Daily

67.56

10.49

78.05

Autoturism Dacia 1310 Break

34.92

5.42

40.34

Autovehicul special Ford Con

43.95

6.82

50.77

Buldoexcavator MST

106.31

16.50

122.81

încărcător Frontal IFRON

44.21

6.86

51.07

Utilaje multifuncționale

51.26

7.96

59.22

Tractoare Belarus

65.11

10.11

75.22

Mașina de lucru la înălțime

32.70

5.08

37.78

Minitractor Goldoni

44.55

6.91

51.46

Tocător crengi Jensen

94.02

14.59

108.61

Platformă dotată cu macara

104.00

16.14

120.14p °^'\^IMCTOR GENERAL

l . c

VonalcKNicolae Constantin\

IRECTO^ ECONOMI Elena ^Ttican


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE, ÎNTREȚINERE DOMENIU

Marius Panainte


BLIC


Obiectivul:


0240


45000000


Obiectul:


0004


45000000


LUCRĂRI EXECUTATE DE SC SGU

PLOIEȘTI

TARIF CONSTATARE


cantitatile


de lucrări


Lista cu

Deviz oferta CON111 TARIF CONSTATARE


Categoria de lucrări: 0003

Preturile sunt exprimate in RON


NR. SIMBOL ART. CANTITATE DENUMIRE


UM


ARTICOL


PU

PU

PU

PU


MAT MAN UTI TRA


VAL VAL VAL VAL O T


MAT MAN UTI TRA A LSPOR MAT MAN UTI

T

GR./UA GR.TOT

001 NMB019911        ORA

1.000

0.00

0.00

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.l

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total

7.00

002   YB05RON   [ 1] LEI.

34.920

0.00

0.00

TRANSPORT MUNCITOR CU AUTO DACIA

1310=1

0.00

0.00

ORA

0.00

0.00

0.00

34.92

0.000

0

Total

34.92

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.000        0.00       7.00

0.00

34.

92

41.92

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

=

0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =

34.92

Alte cheltuieli directe:


-CAS:

(         7.00 +

0.00 * 0.000)

34.92 * 0.000 +

* 0.20800 =

1.46

-ȘOMAJ:

(          7.00 +

34.92 *- 0.000 +

0.00 * 0.000)

* 0.00500 =

0.04

-CASS 5,2%

(          7.00 +

34.92 * 0.000 +

0.00 * 0.000)

* 0.05200 =

0.36

-CONTRIB.PTR.CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0,85%

(          7.00 +

34.92 * 0.000 +

0.00 * 0.000)

* 0.00850 =

0.06

-CONTRIB.PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

PROFESIONALE 0,26%

(

7.00 +        34.92 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00242 =

0.02

-FOND GARANTARE (

SALARIALE 0,25%

7.00 +         34.92 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00250 =

0.02

Total cheltuieli directe:

GREUTATE

0.000

MATERIALE

0.00

MANOPERA

8.95

UTILAJ

0.00

TRANSPORT

34.92

TOTAL

43.87

Cheltuieli

indirecte:

43.87 *

0.0000 =

0.00

Profit:

43.87 *

0.0000 =

0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:

43.87

TVA

43.87 *

24.0% =

10.53

TOTAL cu TVA

54.40
CONTRACTANT (OFERTANT)CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

și a emis:

QuKl(7—