Hotărârea nr. 417/2013

Hotãrârea nr. 417 privind modificarea prin act aditional a unor contracte de concesiune în vederea actualizãrii adresei postale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa postalã actualã str. Basarabilor nr. 5)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost încheiate


HOTĂRÂREA NR. 417 privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune în vederea (adresa poștală actuală str. Basarabilor nr. 5)

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Iulian Liviu Teodorescu și a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poștală actuală str. Basarabilor nr. 5);

Având în vedere solicitarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 17717/21.10.2013 primită din partea Cabinetelor Medicale Individuale care funcționează în imobilul din str. Basarabi nr. 5 prin care solicită modificarea adresei poștale ;

Văzând adresa Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nr. 306563/18.10.2013;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b), alin.(6), lit.a), pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea prin act adițional a contractelor de concesiune nr. 330291/21.03.2005, nr. 330281/21.03.2005, nr. 330160/21.03.2005 încheiate între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale, pentru spațiile medicale situate în imobilul din Ploiești, str. Basarabi nr. 5, în vederea actualizării adresei poștale a acestui imobil (adresa poștală actuală fiind str. Basarabilor nr. 5).

A

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actele adiționale la contractele de concesiune nr. 330291/21.03.2005, nr. 330281/21.03.2005, nr. 330160/21.03.2005 în vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poștală actuală str. Basarabilor nr. 5).

Art. 3 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013^Contrasemnează Se^r^far,

Oana Cristina IaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional concesiune în vederea actualizării adresei poștale a imobilului încheiate (adresa poștală actuală str. BasarabilorL țruȚcareâau țosț

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) șfT^dm Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

In temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 au fost încheiate contractele de concesiune nr. 330291/21.03.2005, nr. 330281/21.03.2005, nr. 330160/21.03.2005 intre Municipiul Ploiești si cabinetele medicale individuale care isi desfasurau activitatea in imobilul situat in Ploiești, str. Basarabi nr. 5.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 17717/21.10.2013 Cabinetele Medicale Individuale Dr. Matei Tina, Dr. Nicolae Hairia, Dr. Pavelescu Marilena solicita modificarea adresei poștale a imobilului din str. Basarabi nr. 5 în str. Basarabilor nr. 5, conform adresei nr. 306563/18.10.2013 emisă de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană.

Fața de cele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotarare alăturat privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poștală actuală str. Basarabilor nr. 5).


Consilieri: Cristian Dumitru^

Iulian Bolocan


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Avizat,

VICEPRIMAR, Iulian Liviu Teodo-


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SCUJ ’

RAPORT DE SPECIALITATE               X

la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a/upor contracte de concesiune in vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care .au fost incheiate (adresa poștala actuala str. Basarabilor nr. 5)            wOxv./

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice ibcale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

In temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 au fost incheiate contractele de concesiune nr. 330291/21.03.2005, nr. 330281/21.03.2005, nr. 330160/21.03.2005 intre Municipiul Ploiești si cabinetele medicale individuale care isi desfasurau activitatea in imobilul situat in Ploiești, str. Basarabi nr. 5.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 17717/21.10.2013 Cabinetele Medicale Individuale Dr. Matei Tina, Dr. Nicolae Hairia, Dr. Pavelescu Marilena solicita modificarea adresei poștale a imobilului din str. Basarabi nr. 5 in str. Basarabilor nr. 5, conform adresei nr. 306563/18.10.2013 emisa de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

Spatiile medicale din imobilul in care funcționează cabinetele medicale individuale fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești

Totodată, prin adresa Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nr. 306563/18.10.2013, s-a comunicat ca adresa poștala actuala a imobilului este str. Basarabilor nr. 5.

DIRECTSEF SERVICIU, Viorica Patrascu


AVIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Simona AlbuDIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, f Nicoleta Craciunoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


o\

, ,57 ■ v <           ' $

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE : ]\ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE                 - *

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poștală actuală str. Basarabilor nr. 5)

și a emis:

Data:   22- /O\2Oli .