Hotărârea nr. 416/2013

Hotãrârea nr. 416 privind completarea Anexei la Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 219/2010, cu modificãrile si completãrile ulterioare, anexã ce cuprinde lista bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Ploiesti transmise în concesiune cãtre S.C. Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 416 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Bolocan Iulian, Popa Constantin, Ganea Cristian și Popa Gheorghe, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, referitor la completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare faptul că terenul ce face obiectul prezentei hotărâri aparține municipiului Ploiești conform Hotărârii nr. 391/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

/X

In baza art. 3 și art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2 , lit a), c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu imobilul - teren identificat în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

/X

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 19 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUla proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 s-a aprobat infiintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești fiind incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Prin cererea nr.23560/2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a solicitat transmiterea in concesiune a terenului situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.77 in vederea amenajării unui loc de odihna. Având in vedere obiectul de activitate al acestei societăți si necesitatea realizării unor locuri de odihna in zona centrala a municipiului, s-a constatat necesitatea transmiterii in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a terenului solicitat.

In acest sens, prin Procesul verbal incheiat in data de 22.10.2013, Comisia 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, Comisia pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a acordat aviz favo rabil solicitării nr.23560/2013.


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Execptiv,

FlorinDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca__

Sef Serviciu Contracte,

Viorica Patrascu

Of

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mindrutiu


VIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios Contracte Director Executiv,Direcția Economica, Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEO *>• // < /’ /•-.

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 4


al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare,/ £ J anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat„al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin cererea nr.23560/2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a solicitat transmiterea in concesiune a terenului situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.77, in vederea amenajării unui loc de odihna.

Menționam ca imobilul - teren in suprafața de 247 mp situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.77 aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.391/2013.

Având in vedere obiectul de activitate al acestei societăți si necesitatea realizării unor locuri de odihna in zona centrala a municipiului, se impune transmiterea in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a terenului solicitat.

Fata de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:


ridri ue amplasament si delimitare a imobilului

SCARA 1: 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

247mp

Intravilan, mun.Ploiești, strGh. Doja, nr. 77,Jud. PRAHOVA

Cartea Funciara nr.

1

UAT

mun.Ploiești, jud. PRAHOVAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

:--

! Nr. parcela

i

1________________________

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

247

-

parțial împrejmuit

1

i

-

1

1

Total

247

,,


B. Date referitoare la construcții

|~Cod constr.

Suprafața construita la sol(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

___________i

iSistem de proiecție Stereo 70


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

383421.088

580591.492

1.807

2

383420.854

580593.284

15.101

3

383405.780

580592.380

1.521

4

383405.740

580593.900

20.420

" 5

383385.320

580593.850

1.364

6

383385.529

580592.502

2.712

■ 7

383386.689

580590.051

2.435

8

383387.931

580587.956

5.014

9

383391.435

580584.370

2.667

10

383393.792

580583.121

2.596

11

383396.288

580582.408

2.612

. 12

383398.764

580583.240

12.326

13

383410.401

580587.302

5.223

■ 14

383415.274

580589.181

6.256

Smasurata=247mp


DataC^T/F/C,4t Of

AUtORIZAS-p

^O.PH.Fh

Badulescij

Daniela


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date Parafa Semnătură si data Stampila BCPI


ACT ADIȚIONAL NR. 19 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, cu bunurile prevăzute in Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. /________________.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestjjmir^prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniul^ privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate/^''7^

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de del^gâte a^e^i^iii 7?1 prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a doniei^ului^48®c si *1 privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 si s-a incheM^’^^i^'/ exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Iulian Badescu

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache

Serviciul Contracte Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

Vizat pentru control financiar preventiv

Direcția Economica Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Donald Nicolae Constantin


Director Economic, Elena Trican


Compartimentul Juridic Contencios Cons. Juridic,


întocmit,

Georgiana Ilie


7°^-

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI /' PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L

si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea


/A. <-$/                T \\

X ! (           s \   " h

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICITCĂȚR^ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVAREOpEȘUȚȚiUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.LSECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data:


2 2./P.'