Hotărârea nr. 415/2013

Hotãrârea nr. 415 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu energie termicã, pentru scoaterea din functiune, în vederea valorificãrii si, dupã caz, casãrii acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 415 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu energie termică, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu energie termică, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”;

In baza Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

A

In temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu energie termică, identificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului

de alimentare cu energie termică, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu energie termică fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești și sunt transmise în concesiune către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Prin adresa DE/CF nr. 11/2013 Direcția Economică a transmis „Situația mijloacelor fixe propuse casare de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.” în urma inventarierii din anul 2012.

Având în vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești », potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, în vederea casării și valorificării bunurilor rezultate în urma casării. Ulterior, comisia constituită în acest sens prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești, va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovară âperațiurif Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 01.10.2013, /â-Mvizat favorabil inițierea proiectului de hotărâre corespunzător.                        . c '

WW! X,/ __V /'a

Direcția de Gestiune Patrimoniu
VIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, ContracteDirecția Economică,

Director Economic, /* Nicoleta Crăciunoiu

întocmit: Negoiță Mădălin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu energie termică, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, acestea vor fi trecute în domeniul privat al localității, în conformitate cu reglementările privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea și, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale în vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Față de cele prezentate mai sus considerăm oportună și necesară casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public în domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:


Cristian Du

Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Pom Iulian Bolocan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 01.10.2013


Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești


CAPITOLUL I - Compartiment Valorificare Patrimoniu, Dirigentie si Urmărirea Comportării in Timp a Construcțiilor

ZL/Proiect de hotarare privind concesionarea directă a unui teren in suprafața de 1 mp către SC GDF SUEZ Energy Romania SA în vederea executării lucrărilor de „Amplasare statie de protecție catodica pe locația „ str. Gheorghe

Grigore Cantacuzino, din Municipiul Ploiești, județul Prahova

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

<

Popa Constantin

Bolocan Iulian

\

Popa Gheorghe

<

Rezultat


pil Proiect de hotarare privind concesionarea directă a unui teren in suprafața de 1 mp către SC GDF SUEZ Energy Romania SA în vederea executării lucrărilor de „Amplasare statie de protecție catodica pe locația „ str. Gândului, din Municipiul Ploiești, județul Prahova

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Dumitru Cristian

X

Ganea Cristian

Popa Constantin

<

Bolocan Iulian

XL

Popa Gheorghe

<

Rezultat

’X


( 31 Proiect de hotarare privind concesionarea directă a unui teren in suprafața de 1 mp către SC GDF SUEZ Energy Romania SA în vederea executării


lucrărilor de „Amplasare statie de protecție catodica pe locația „ str. Petro nr.l6( in incinta Liceului Tehnologic Tehnologic 1 Mai) din Municipiul județul Prahova

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări M

l\°r\

Dumitru Cristian

iv-’

Ganea Cristian

oC

AU’

Popa Constantin

<

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat


/(proiect de hotarare privind concesionarea directa a unul teren către Stoica Alexandru si Stoica Vasilica Veronica in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești,str.Dealu cu Piatra nr.3,bl.28,ap.24


parter,prin edificarea unui balcon.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

<

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat


DIVERSE:

Cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea „regulamentului la condițiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiului Ploiești in vederea instalării, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, modul utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de rețele de comunicații electro tiice”

Prin adresa nr. 100/08/02/7586/2013 înainta de ROMTELECOM si înregistrata la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 15305/13.09.2013 solicita începerea unei negocieri in vederea semnării unui contract de drept de acces pe teren respectiv folosința acestuia in legătură cu existenta si funcționarea echipamentelor pe amplasamente identice in temeiul Legii nr. 154/2012. Având adresa menționata mai sus Serviciul Informatica prin adresa nr. 125/27.09.2013 solicita stabilirea tarifelor pentru accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiului Ploiești in conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012.

Pentru folosința temporara a terenului pe care sunt amplasate construcțiile provizorii - cabine stradale intre municipiului Ploiești si ROMTELECOM a fost încheiata convenția nr. 15857/2010 pentru un număr de 80 amplasamente, prelungit in baza convenției nr. 15972/06.03.2013. Termenul de valabilitate este de la data de 01.01.2013 pana la data de 31.12.2013.

Tariful a fost stabilit de 1,5 lei/m.p./zi in conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 tabelul 18 din H.C.L. nr. 4/16.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013. începând de la data de 21.08.2013 tariful a fost13.Cu privire la solicitarea domnului Hartia Cornet, va comifâicdm ^ următoarele:                                                                   •<

Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 1239^1^0^20,1^


A X 111               1111 VSklUVX       XV* A** ***** * WWA «■. A-«_<r«wvA AW AAA *              «v

domnul Hartia S Cornel solicita sa cumpere cu prioritate un spațiu (cQmerciaffie pana la 100 mp -situat in centrul orașului Ploiești.

Aceasta solicitare o realizează in temeiul art. 5 al Legii 341 din 12.07:2004 modificata si completata, deținând certificatul de “Luptător remarcat prirrTapte deosebite”-certificat depus in copie legalizata.

Prin adresa nr. 706/28.08.2013 Serviciul Contracte a înaintat situațiaspatiilor cu alta destinație decât aceea c

e locuința, libere.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat


CAPITOLUL V -Diverse


'?zmjL»               , a/zSMZz y>)


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servirii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri: Dumitru Cristian - PresediDIRECȚIA ECONOMICA COMPARTIMENTUL FINANCIARNR................./19.06.2013

^<0^/ II20. IUN. 2015

Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din DomJPublic si Privat

Spre stiinta:S.C. Dalkia Termo Prahova S.fi.L.

Str. Văleni, nr. 1-3, bloc 33IK

Prin prezenta va transmitem “Situația mijloacelor fixe propase spre casare de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. “ in urma inventarierii din anul 2012, pentru lu^area masurilor ce

se impun.

Va mulțumim pentru colaborare si înțelegere.


Compartimentul Financiar, Alina Botezatu

DIRECȚIA ECONOMICA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR

Situația mijloacelor fixe propuse spre casare de către SC Dalkia Termo Praho ta in urma inventarierii din anul 2012


Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE

0

1

2

3

4

5

1

2132.09

41394

CONTOR EN TER WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

3143

2

2132.09

41395

CONTOR EN TER WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

3143

3

2132.09

41396

CONTOR EN TER WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

3143

4

2132.09

41397

CONTOR EN TER WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

3143

5

2132.09

41398

CONTOR EN TER WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

3143

6

2132.09

41399

CONTOR EN TER WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

3143

7

2132.09

41400

CONTOR EN TER WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

3143

8

2132.09

41401

CONTOR EN TER WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

3143

9

2132.09

41418

CONTOR EN TER MEINEKW WPD 65

PV 1 / 31-12-2002

5350,95

10

2132.09

41419

CONTOR EN TER MEINEKE WPD 65

PV 1 / 31-12-2002

5350,95

11

2132.09

41420

CONTOR EN TER MEINEKE WPD 65

PV 1 / 31-12-2002

5350,95

12

2132.09

41422

CONTOR EN TER MEINEKE WPD 50

PV 1 / 31-12-2002

5110,94

13

2132.09

41423

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

863,37

14

2132.09

41424

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 32

PV 1 / 31-12-2002

552,19

15

2132.09

41425

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 32

PV 1 / 31-12-2002

552,19

16

2132.09

41426

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 32

PV 1 / 31-12-2002

552,19

17

2132.09

41428

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

852,24

18

2132.09

41429

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

852,24

19

2132.09

41430

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

852,24

20

2132.09

41448

CONTOR EN TER MEINEKE WPD 50

PV 1 / 31-12-2002

5154,76

21

2132.09

41449

CONTOR EN TER MEINEKE WPD 50

PV 1 / 31-12-2002

5154,76

22

2132.09

41464

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

884

23

2132.09

41465

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

884

24

2132.09

41466

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE MTW 40

PV 1 / 31-12-2002

884

25

2132.09

41467

CONTOR DEBIT ACC WEHRLE WPD 50

PV 1 / 31-12-2002

884

26

2132.09

41525

CONTOR APA RECE

PV 1 / 31-12-2002

1484,29

27

2132.09

41529

CONTOR APA RECE

PV 1 / 31-12-2002

1645,55

28

2132.09

41948

CONTOR AC. MTW ACC DN 32

PV 1 / 31-12-2002

431,71

29

2132.09

42343

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40

PV1 / 31-12-2302

2082,38

30

2132.09

42347

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 / 31-12-2302

148,38

31

2132.09

42348

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1/31-12-2-302

148,38

32

2132.09

42349

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 / 31-12-2 302

148,38

33

2132.09

42350

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 / 31-12-2 302

148,38

34

2132.09

42351

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 /31-12-2«)02

148,38

35

2132.09

42352

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 / 31-12-21)02

148,38

36

2132.09

42353

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 / 31-12-2002

148,38

37

2132.09

42354

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 / 31-12-2002

148,38

38

2132.09

42355

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 /31-12-2C02

148,38

39

2132.09

42356

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 / 31-12-2C02

148,38

40

2132.09

42357

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 /31-12-2C02

148,38

41

2132.09

42358

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 20

PV 1 /31-12-2032

148,38


Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALQ^R&f

0

1

2

3

4

42

2132.09

42360

CONTOR ĂPa CALDA DE CONSUM bN 2573.5 LIPSCANI CORP C

PV1 / 31-12-2002

# <>/ /'■'•

^^178^5

43

2132.09

42361

CONTOR APA calda d£ CONsUmDN 25/33 LIPSCANI CORP E

PV1 / 31-12-2002  !

"si ZĂ?

178,05

44

2132.09

42362

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

Ș.178,05

45

2132.09

42363

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

L 1

178;05

46

2132.09

42364

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

47

2132.09

42365

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

48

2132.09

42366

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1/31-12-2002

178,05

49

2132.09

42367

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

50

2132.09

42368

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

51

2132.09

42369

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1/31-12-2002

178,05

52

2132.09

42370

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

53

2132.09

42371

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

54

2132.09

42372

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

55

2132.09

42373

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

56

2132.09

42374

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

57

2132.09

42375

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

58

2132.09

42376

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

59

2132.09

42377

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 /31-12-2002

178,05

60

2132.09

42378

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

61

2132.09

42379

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

62

2132.09

42380

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

63

2132.09

42381

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

64

2132.09

42382

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

65

2132.09

42384

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

66

2132.09

42385

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

67

2132.09

42386

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

68

2132.09

42387

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

69

2132.09

42389

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

70

2132.09

42390

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

71

2132.09

42391

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1/31-12-2002

178,05

72

2132.09

42392

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

73

2132.09

42393

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

74

2132.09

42394

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VAl/)AR£

0

1

2

3

4

75

2132.09

42395

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

\W05.

76

2132.09

42396

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 /31-12-2002

17b4

77

2132.09

42397

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

78

2132.09

42398

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

79

2132.09

42399

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

80

2132.09

42400

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12 2002

178,05

81

2132.09

42401

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 /31-12-2002

178,05

82

2132.09

42402

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12:2002

178,05

83

2132.09

42403

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV1 / 31-12-2002

178,05

84

2132.09

42404

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

85

2132.09

42405

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

86

2132.09

42406

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

87

2132.09

42406

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

88

2132.09

42407

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

89

2132.09

42408

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

90

2132.09

42409

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

178,05

91

2132.09

42411

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

MERCUR CORP C

PV 1 / 31-12-2002

207,73

92

2132.09

42412

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 MERCUR CORP D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

93

2132.09

42413

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 UNIREA CORP F

PV1 / 31-1 >-2002

207,73

94

2132.09

42414

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

BLK15

PV1 / 31-1 >-2002

207,73

95

2132.09

42415

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL R

PV 1 / 31-12-2002

207,73

96

2132.09

42416

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 PICADILLY sc D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

97

2132.09

42417

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 PICADILLY sc A

PV 1 / 31-12-2002

207,73

98

2132.09

42418

OONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 LIPSCANI CORP D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

99

2132.09

42420

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

100

2132.09

42421

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

101

2132.09

42422

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-'2-2002

207,73

102

2132.09

42423

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31--2-2002

207,73

103

2132.09

42424

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-‘2-2002

207,73

104

2132.09

42425

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31--2-2002

207,73

105

2132.09

42426

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31 <2-2002

207,73

106

2132.09

42427

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

107

2132.09

42428

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

Nr.crt

CONT

NRJNVEN“AR

DENUMIRE

RE

0

1

2

3

4

pr®

108

2132.09

42429

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

ti     \         &

109

2132.09

42430

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

W

110

2132.09

42431

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

111

2132.09

42432

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

112

2132.09

42433

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

113

2132.09

42434

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

114

2132.09

42435

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

115

2132.09

42436

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

116

2132.09

42437

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

117

2132.09

42438

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

118

2132.09

42439

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

119

2132,09

42440

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

120

2132.09

42441

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73|

121

2132.09

42442

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

122

2132.09

42443

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

123

2132.09

42444

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

124

2132.09

42445

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

125

2132.09

42446

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

126

2132.09

42447

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

127

2132.09

42448

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

128

2132.09

42449

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

129

2132.09

42450

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

130

2132.09

42451

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

131

2132.09

42452

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

132

2132.09

42453

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

133

2132.09

42454

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

134

2132.09

42455

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

135

2132.09

42456

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

136

2132.09

42457

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

137

2132.09

42458

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

138

2132.09

42459

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

139

2132.09

42460

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

140

2132.09

42461

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73
Nr.crt

CONT

NRJNVENrAR

DENUMIRE

RE

VALOARE-

0

1

2

3

4

141

2132.09

42462

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

\\<A207M5;3

142

2132.09

42463

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

\207f7-3

143

2132.09

42464

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

144

2132.09

42465

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

145

2132.09

42466

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

146

2132.09

42467

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

147

2132.09

42468

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

148

2132.09

42469

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

149

2132.09

42502

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

150

2132.09

42503

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

151

2132.09

42504

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

152

2132.09

42505

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

153

2132.09

42506

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

154

2132.09

42507

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

155

2132.09

42508

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

156

2132.09

42509

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

157

2132.09

42510

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

158

2132.09

42511

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

159

2132.09

42512

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

160

2132.09

42513

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

161

2132.09

42514

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

162

2132.09

42515

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

163

2132.09

42516

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

164

2132.09

42517

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

165

2132.09

42518

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

166

2132.09

42519

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

167

2132.09

42520

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

168

2132.09

42521

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

169

2132.09

42522

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

170

2132.09

42523

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

171

2132.09

42524

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

172

2132.09

42525

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

173

2132.09

42526

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE

0

1

2

3

4

£

174

2132.09

42527

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

-------------/? 1

^0^73

175

2132.09

42528

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

-

176

2132.09

42529

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

177

2132.09

42530

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

178

2132.09

42531

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

179

2132.09

42532

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

180

2132.09

42533

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

181

2132.09

42534

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

182

2132.09

42535

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

183

2132.09

42536

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

184

2132.09

42537

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

185

2132.09

42538

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

186

2132.09

42539

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

187

2132.09

42540

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

188

2132.09

42541

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

189

2132.09

42542

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

190

2132.09

42543

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

191

2132.09

42544

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

192

2132.09

42545

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

193

2132.09

42546

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

194

2132.09

42547

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

195

2132.09

42548

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

196

2132.09

42549

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

197

2132.09

42550

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

198

2132.09

42551

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

199

2132.09

42552

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

200

2132.09

42553

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

201

2132.09

42554

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

202

2132.09

42555

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

203

2132.09

42556

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

204

2132.09

42557

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

205

2132.09

42558

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

206

2132.09

42559

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

^VALOARE-

0

1

2

3

t5 o >

207

2132.09

42560

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

^Ș\207;7;3"

208

2132.09

42561

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

%(207!73

209

2132.09

42562

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

210

2132.09

42563

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

211

2132.09

42564

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1/31-12-2002

207,73

212

2132.09

42565

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

213

2132.09

42566

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

214

2132.09

42567

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

215

2132.09

42568

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

216

2132.09

42569

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

217

2132.09

42570

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

218

2132.09

42571

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

219

2132.09

42572

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

220

2132.09

42573

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

221

2132.09

42574

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

222

2132.09

42575

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

223

2132.09

42576

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

224

2132.09

42577

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

225

2132.09

42578

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

226

2132.09

42579

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

227

2132.09

42580

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

228

2132.09

42581

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

229

2132.09

42582

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

230

2132.09

42583

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

231

2132.09

42584

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

232

2132.09

42585

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

233

2132.09

42586

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1/31-12-2002

207,73

234

2132.09

42587

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

235

2132.09

42588

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

236

2132.09

42589

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

237

2132.09

42590

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

238

2132.09

42591

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

239

2132.09

42592

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE      4

VALOARE

0

1

2

3

4       X

240

2132.09

42593

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002 \1

207;73

241

2132.09

42594

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

ajp.zș

242

2132.09

42595

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

243

2132.09

42596

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

244

2132.09

42597

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

245

2132.09

42598

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

246

2132.09

42599

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

247

2132.09

42600

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

248

2132.09

42601

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

249

2132.09

42602

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

250

2132.09

42603

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

251

2132.09

42604

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

252

2132.09

42605

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

253

2132.09

42606

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

254

2132.09

42607

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

255

2132.09

42608

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

256

2132.09

42609

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

257

2132.09

42610

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

258

2132.09

42611

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

259

2132.09

42612

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

260

2132.09

42613

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

261

2132.09

42614

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

262

2132.09

42615

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

263

2132.09

42616

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

264

2132.09

42617

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

265

2132.09

42618

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

266

2132.09

42619

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

267

2132.09

42620

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.3

PV 1 /31-12-2002

207,73

268

2132.09

42621

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.3 SC.C

PV 1 /31-12-2002

207,73

269

2132.09

42622

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.5 SC AB

PV 1 /31-12-2002

207,73

270

2132.09

42623

CONTOR APÂ CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.5 SC C

PV 1 /31-12-2002

207,73

271

2132.09

42624

CONTOR APA CALDA DE COnSuM"DN 56/6 BL.7 SC C

PV 1 /31-12-2002

207,73

272

2132.09

42625

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.14 SC C

PV1 / 31-12-2002

207,73Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALO^

0

1

2

3

4

273

2132.09

42626

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.14C SC A

PV 1 / 31-12-2002

—#’* / r~

[! &07;fâ

274

2132.09

42627

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.14C SC B

PV 1 / 31-12-2002

wl

275

2132.09

42628

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.14E1

PV 1 /31-12-2002

XXX ww

276

2132.09

42629

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.14E2

PV 1 /31-12-2002

207,73

277

2132.09

42630

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.14D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

278

2132.09

42631

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.15SC A

PV 1 / 31-12-2002

207,73

279

2132.09

42632

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.15SC B

PV 1 / 31-12-2002

207,73

280

2132.09

42633

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.15SCC

PV 1 /31-12-2002

207,73

281

2132.09

42634

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.15SC D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

282

2132.09

42635

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.16SCA

PV 1 / 31-12 2002

207,73

283

2132.09

42636

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.16SC B

PV 1 / 31-12 2002

207,73

284

2132.09

42637

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.16SCC

PV 1 / 31-12-2002

207,73

285

2132.09

42638

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.16SC D

PV 1 /31-12-2002

207,73

286

2132.09

42639

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.17SCA

PV 1 / 31-12-2002

207,73

287

2132.09

42640

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.17SC B

PV 1 / 31-12-2002

207,73

288

2132.09

42641

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.17SCC

PV 1 / 31-12-2002

207,73

289

2132.09

42642

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL. SC D

PV 1 / 31-12Z-2002

207,73

290

2132.09

42643

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.18SCC

PV 1 /31-1Z-2002

207,73

291

2132.09

42644

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

BL18SC D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

292

2132.09

42645

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.18SCE

PV 1 / 31-12-2002

207,73

293

2132.09

42646

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.18SC.F

PV 1 / 31-12-2002

207,73

294

2132.09

42647

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.19SCA

PV 1 / 31-12-2002

207,73

295

2132.09

42648

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.19SCB

PV 1 / 31-12-2002

207,73

296

2132.09

42649

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.19SCC

PV 1 / 31-12-2002

207,73

297

2132.09

42650

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.19SC D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

298

2132.09

42651

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.20 SC A

PV 1 /31-12-2002

207,73

299

2132.09

42652

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.20 SC B

PV 1 /31-12-2002

207,73

300

2132.09

42653

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.20 SC C

PV 1 /31-12-2002

207,73

301

2132.09

42654

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.20 SC D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

302

2132.09

42655

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL. 21 SC A

PV 1 / 31-12-2002

207,73

303

2132.09

42656

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.22 SC A

PV 1 /31-12-2002

207,73

304

2132.09

42657

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.22 SC B

PV 1 /31-12-2002

207,73

305

2132.09

42658

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.23 SC A

PV 1 / 31-12-2002

207,73

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALO^RE^

0

1

2

3

4

306

2132.09

42659

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.23 SC B

PV1 / 31-12-2002

307

2132.09

42660

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.24 SC A

PV1 / 31-12-2002

308

2132.09

42661

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.24 SC B

PV1 / 31-12-2002

309

2132.09

42662

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.24 SC C

PV1 / 31-12-2002

20775 =

310

2132.09

42663

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.24 SC D

PV1 / 31-12-2002

207,73

311

2132.09

42664

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.25 SC A

PV1 / 31-12-2002

207,73

312

2132.09

42665

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.25 SC B

PV 1/31-12-2002

207,73

313

2132.09

42666

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.25 SC C

PV 1 /31-12-2002

207,73

314

2132.09

42667

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.25 SC D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

315

2132.09

42668

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.27 SC B

PV1 / 31-12-2002

207,73

316

2132.09

42669

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.27 SC C

PV1 / 31-12-2002

207,73

317

2132.09

42670

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.27 SC D

PV1 / 31-12-2002

207,73

318

2132.09

42671

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 26/6 BL.27 SC E

PV1 / 31-12-2002.

207,73

319

2132.09

42672

CONTOR APA CAlDa DE CONSUM DN 25/6 ' BL.27 SC F

PV1 / 31-12-2002

207,73

320

2132.09

42673

CONTOR APa CALDA DE CONSUM Dn 25/6” BL.28 SC A

PV 1 /31-12-2002

207,73

321

2132.09

42674

CONTOR APA Calda DE CONSUM DN 25/6 BL.28 SC B

PV 1 /31-12-2002

207,73

322

2132.09

42675

contor apa Calda de consum Dn 25/6 BL.28 SC C

PV1 / 31-12-2002

207,73

323

2132.09

42676

CONTOR APA Calda DE CONSUM Dn 25/6 BL.28 SC D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

324

2132.09

42677

CONTOR APA CALDA DE CONSUM Dn 25/6 BL.29 SC C

PV 1 /31-12-2002

207,73

325

2132.09

42678

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.29 SC D

PV1 / 31-12-2002

207,73

326

2132.09

42679

CONTOR “APA CALDA DE CONSUM DN“25/6BL.29 SC E

PV 1 /31-12-2002

207,73

327

2132.09

42680

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.29 SC F

PV 1 /31-12-2002

207,73

328

2132.09

42681

CONTOR APA CALDa DE CONSUM DN 26/6 BL.25 SC A

PV1 / 31-12-2002

207,73

329

2132.09

42683

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1/31-12-2002

207,73

330

2132.09

42684

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN"25/6” BL.12SCAB

PV 1 /31-12-2002

207,73

331

2132.09

42685

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 ’ BL.13ASCA

PV1 / 31-12-2002

207,73

332

2132.09

42686

CONTOR-âPa CAlDA de CONSUM DN 56)6” BL.13A SC B

PV1 / 31-12-2002

207,73

333

2132.09

42687

CONTOR apa Calda DE CONSUM DN 25/6” BL.13B SC A

PV 1 /31-12-2002

207,73

334

2132.09

42688

CONTOR APA CALDA d£ COnSUM Dn 25/6 ' BL.13B SCB

PV1 / 31-12-2002

207,73

335

2132.09

42689

CONTOR APA CALDA DE CONSUM Dn 25/6 BL.13C

PV 1 /31-12-2002

207,73

336

2132.09

42690

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 26/6 BL.31A

PV 1 /31-12-2002

207,73

337

2132.09

42691

cONtoR apa CalDa de consum dn 25/6

BL.31B

PV1 / 31-12-2002

207,73

338

2132.09

42692

CONTOR APA Calda bE CONSUM DN 2576” BL.31G SC A B

PV1 / 31-12-2002

207,73
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALQĂRE

0

1

2

3

4

339

2132.09

42693

CONTOR aPa calda dE CONSUM DN 26/6 BL.32 SC A

PV 1 / 31-12-2002

$ sf /■

{^207,7$

340

2132.09

42694

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.32 SC B

PV 1 / 31-12-2002

r

\\2p7>73

341

2132.09

42695

CONTOR APA CALbA DE CONSUM Dn 25/6 BL.32 SC C

PV 1 / 31-12-2002

X?-

207,73

342

2132.09

42696

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.32 SC D

PV 1 / 31-12-2002

207,73

343

2132.09

42697

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.34A

PV 1 / 31-12-2002

207,73

344

2132.09

42698

CONTOR APA CALbA DE CONSUM DN 25/6 BL.34B

PV 1 / 31-12-2002

207,73

345

2132.09

42699

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.34C SC A

PV 1 / 31-12-2002

207,73

346

2132.09

42700

contor apa Calda de consum dn 25/6 BL.34C SC B

PV 1 / 31-12-2002

207,73

347

2132.09

42701

COntor Apa Caldaconsum dn 25/6 BL.34D SC A B

PV1 / 31-12-2002

207,73

348

2132.09

42702

COntOr apA calda DE CONSUM Dn 25/6 BL.37 SC A

PV 1 / 31-12-2002

207,73

349

2132.09

42703

coNTor aPA calDa De coNSUm dn 26/6 BL.37 SC B

PV 1 /31-12-2002

207,73

350

2132.09

42704

CONtor Apa calda de Consum dn 25/6 BL.37 SC c

PV1 / 31-12-2002

207,73

351

2132.09

42705

CONTOR APA CALDA DE CONSUM bN 25/6 BL.38 SC A B

PV 1 /31-12-2002

207,73

352

2132.09

42706

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.39 SC A B

PV1 / 31-12-2002

207,73

353

2132.09

42707

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.41A SC A B

PV 1 /31-12-2002

207,73

354

2132.09

42708

Contor apa CALDa b£ CONSUM dn 25/6 BL.41BSCCD

PV1 / 31-12-2002

207,73

355

2132.09

42709

contOr apA Calda dE consum DN 25/6 BL.47A SC A

PV 1 /31-12-2002

207,73

356

2132.09

42710

ContOR apa calda dE consum dN 25/6 BL.47B SC B C

PV1 / 31-12-2002

207,73

357

2132.09

42711

COntor apa calda de consum dn 25/6 BL.48A SC A

PV 1 /31-12-2002

207,73

358

2132.09

42712

CONTOR APA CALbA DE CONSUM DN 25/6 BL.48B SC B C

PV 1/31-12-2002

207,73

359

2132.09

42713

COntor APa CaCDA DE consum dn 25/6 BL.49A SC A

PV 1 /31-12-2002

207,73

360

2132.09

42714

CONTOR APĂ CALDA DE CONSUM DN 25/6 BL.49B SC B

PV 1 /31-12-2002

207,73

361

2132.09

42715

ContOR apa Calda dE consum dn 25/6 BL.49B SC C

PV1 / 31-12-2002

207,73

362

2132.09

42716

CONTOR APA CALDA DE CONSUM dn 25/6 GRĂDINIȚĂ 21 SC A

PV 1 /31-12-2002

207,73

363

2132.09

42717

cONtor Apa CACDA DE consUm dn 25/6 GRĂDINIȚĂ 21 SCB

PV 1 /31-12-2002

207,73

364

2132.09

42718

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6 GRAD.21 SC D

PV1 / 31-12-2002

207,73

365

2132.09

42719

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

366

2132.09

42720

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

367

2132.09

42721

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

368

2132.09

42722

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1/31-12-2002

207,73

369

2132.09

42723

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1/31-12-2002

207,73

370

2132.09

42724

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

371

2132.09

42725

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

Nr.crt

CONT

NR INVEN”AR

DENUMIRE

RE

.VALOARE

0

1

2

3

4

372

2132.09

42726

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

ro o

373

2132.09

42727

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

374

2132.09

42728

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

375

2132.09

42729

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

376

2132.09

42730

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

377

2132.09

42731

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

378

2132.09

42732

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

379

2132.09

42733

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

380

2132.09

42734

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

381

2132.09

42735

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

382

2132.09

42736

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

383

2132.09

42737

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

384

2132.09

42738

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

385

2132.09

42739

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

386

2132.09

42740

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

387

2132.09

42741

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

388

2132.09

42742

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

389

2132.09

42743

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

390

2132.09

42744

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

391

2132.09

42745

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

392

2132.09

42746

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

393

2132.09

42747

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

394

2132.09

42748

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

395

2132.09

42749

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

396

2132.09

42750

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

397

2132.09

42751

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

398

2132.09

42752

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

399

2132.09

42753

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

400

2132.09

42754

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

401

2132.09

42755

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

402

2132.09

42756

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

403

2132.09

42757

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

404

2132.09

42758

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOĂ^

0

1

2

3

4

405

2132.09

42759

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

406

2132.09

42760

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207^3

407

2132.09

42761

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

408

2132.09

42762

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

409

2132.09

42763

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

410

2132.09

42764

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

411

2132.09

42765

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

412

2132.09

42766

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

413

2132.09

42767

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

414

2132.09

42768

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

415

2132.09

42769

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

416

2132.09

42770

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

417

2132.09

42771

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

418

2132.09

42772

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

419

2132.09

42773

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

420

2132.09

42774

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

421

2132.09

42775

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

422

2132.09

42776

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

423

2132.09

42777

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

424

2132.09

42778

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

425

2132.09

42779

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

426

2132.09

42780

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

427

2132.09

42781

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

428

2132.09

42782

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

429

2132.09

42783

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

430

2132.09

42784

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

431

2132.09

42785

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

432

2132.09

42786

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

433

2132.09

42787

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

434

2132.09

42788

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

435

2132.09

42789

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

436

2132.09

42790

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

437

2132.09

42791

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

Nr.crt

CONT

NRJNVEN"AR

DENUMIRE

RE

valoare:

0

1

2

3

4

438

2132.09

42792

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

439

2132.09

42793

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

^<07^3

440

2132.09

42794

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

441

2132.09

42795

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

442

2132.09

42796

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

443

2132.09

42797

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

444

2132.09

42798

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

445

2132.09

42799

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

446

2132.09

42800

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

447

2132.09

42801

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

448

2132.09

42802

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

449

2132.09

42803

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

450

2132.09

42804

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

451

2132.09

42805

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

452

2132.09

42806

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

453

2132.09

42807

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

454

2132.09

42808

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

455

2132.09

42809

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

456

2132.09

42810

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

457

2132.09

42811

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

458

2132.09

42812

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

459

2132.09

42813

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

460

2132.09

42814

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

461

2132.09

42815

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

462

2132.09

42816

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

463

2132.09

42817

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

464

2132.09

42818

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

465

2132.09

42819

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

466

2132.09

42820

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

467

2132.09

42821

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

468

2132.09

42822

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

469

2132.09

42823

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

470

2132.09

42824

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

Nr.crt

CONT

NR INVEN“AR

DENUMIRE

RE

V^)€RE*

0

1

2

3

4

471

2132.09

42825

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

I 1-41

472

2132.09

42826

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

473

2132.09

42827

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

^Z.Î/3

474

2132.09

42828

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

475

2132.09

42829

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

476

2132.09

42830

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

477

2132.09

42831

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

478

2132.09

42832

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

479

2132.09

42833

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

480

2132.09

42834

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

481

2132.09

42835

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

482

2132.09

42836

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

483

2132.09

42837

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

484

2132.09

42838

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

485

2132.09

42839

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

486

2132.09

42840

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

487

2132.09

42841

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

488

2132.09

42842

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

489

2132.09

42843

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

490

2132.09

42844

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

491

2132.09

42845

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

492

2132.09

42846

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

493

2132.09

42847

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

494

2132.09

42848

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

495

2132.09

42849

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

496

2132.09

42850

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

497

2132.09

42851

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

498

2132.09

42852

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

499

2132.09

42853

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

500

2132.09

42854

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

501

2132.09

42855

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

502

2132.09

42856

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

503

2132.09

42857

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73
Nr.crt

CONT

NRJNVEN-ĂR

DENUMIRE

RE

r.f

v^jăW-

0

1

2

3

4

//*S/rT

504

2132.09

42858

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

L&0W3

505

2132.09

42859

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

w

506

2132.09

42860

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207;73

507

2132.09

42861

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

508

2132.09

42862

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

509

2132.09

42863

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

510

2132.09

42864

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

511

2132.09

42865

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

512

2132.09

42866

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

513

2132.09

42867

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

514

2132.09

42868

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

515

2132.09

42869

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

516

2132.09

42870

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

517

2132.09

42871

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

518

2132.09

42872

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

519

2132.09

42873

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

520

2132.09

42874

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

521

2132.09

42875

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

522

2132.09

42876

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

523

2132.09

42877

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

524

2132.09

42878

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

525

2132.09

42879

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

526

2132.09

42880

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

527

2132.09

42881

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

528

2132.09

42882

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

529

2132.09

42883

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

530

2132.09

42884

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

531

2132.09

42885

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

532

2132.09

42886

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

533

2132.09

42887

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

534

2132.09

42888

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

535

2132.09

42889

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

536

2132.09

42890

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

$A£pARE

0

1

2

3

4 /

Si

537

2132.09

42891

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

538

2132.09

42892

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

r" f \ /   \

W za

C^207,73

539

2132.09

42893

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,-7-3

540

2132.09

42894

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

541

2132.09

42895

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

542

2132.09

42896

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

543

2132.09

42897

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

544

2132.09

42898

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

545

2132.09

42899

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

546

2132.09

42900

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

547

2132.09

42901

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

548

2132.09

42902

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

549

2132.09

42903

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

550

2132.09

42904

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

551

2132.09

42905

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

552

2132.09

42906

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

553

2132.09

42907

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

554

2132.09

42908

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

555

2132.09

42909

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

556

2132.09

42910

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

557

2132.09

42911

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

558

2132.09

42912

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

559

2132.09

42913

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

560

2132.09

42914

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

561

2132.09

42915

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

562

2132.09

42916

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

563

2132.09

42917

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

564

2132.09

42918

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

565

2132.09

42919

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

566

2132.09

42920

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

567

2132.09

42921

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

568

2132.09

42922

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

569

2132.09

42923

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73


Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE

0

1

2

3

4

570

2132.09

42924

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002 |

T/ B

of

571

2132.09

42925

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002  '

o® K

[yp^\207-73

572

2132.09

42926

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

573

2132.09

42927

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

574

2132.09

42928

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

575

2132.09

42929

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

576

2132.09

42930

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

577

2132.09

42931

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

578

2132.09

42932

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

579

2132.09

42933

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

580

2132.09

42934

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

581

2132.09

42935

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

582

2132.09

42936

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

583

2132.09

42937

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

584

2132.09

42938

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

585

2132.09

42939

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

586

2132.09

42940

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

587

2132.09

42941

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

588

2132.09

42942

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

589

2132.09

42943

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

590

2132.09

42944

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

591

2132.09

42945

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

592

2132.09

42946

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

593

2132.09

42947

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

594

2132.09

42948

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

595

2132.09

42949

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

596

2132.09

42950

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

597

2132.09

42951

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

598

2132.09

42952

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

599

2132.09

42953

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

600

2132.09

42954

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

601

2132.09

42971

CONTOR APA CaLOa DE CONSUM DN 32“ BL.1

PV 1 / 31-12-2002

207,73

602

2132.09

42972

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN32 BL.2

PV 1 / 31-12-2002

207,73
I)

Nr.crt

CONT

NRJNVEN“AR

DENUMIRE

RE

v<oXpE'

0

1

2

3

4

O/ U

603

2132.09

42973

CONTOr ApA calda t)E ConsUm Dn32 BL. 14 SC B

PV1 / 31-12-2002

h'%07.7^

604

2132.09

42976

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

605

2132.09

42977

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207/73

606

2132.09

42978

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

607

2132.09

42979

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207.73

608

2132.09

42980

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

609

2132.09

42981

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

610

2132.09

42982

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

611

2132.09

42983

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

612

2132.09

42984

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

613

2132,09

42985

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

614

2132.09

42986

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

615

2132.09

42987

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

616

2132.09

42988

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

617

2132.09

42989

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

618

2132.09

42990

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

619

2132.09

42991

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

620

2132.09

42992

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

621

2132.09

42993

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

622

2132.09

42994

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

623

2132.09

42995

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

624

2132.09

42996

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

625

2132.09

42997

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

626

2132.09

42998

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

627

2132.09

42999

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

628

2132.09

43000

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

629

2132.09

43001

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

630

2132.09

43002

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

631

2132.09

43003

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

632

2132.09

43004

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

633

2132.09

43005

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

634

2132.09

43006

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73

635

2132.09

43007

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

207,73
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE

0

1

2

3

4

636

2132.09

43008

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 /31-12-2OoZ£

1

637

2132.09

43009

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

ET

PV 1 / 31-12-200^

;>207,73

638

2132.09

43010

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

V'

PV 1 / 31-12-2002

"' 207,73

639

2132.09

43011

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

^207,73

640

2132.09

43012

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

641

2132.09

43013

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

642

2132.09

43014

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

643

2132.09

43015

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

644

2132.09

43016

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

207,73

645

2132.09

43017

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

207,73

646

2132.09

43018

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

647

2132.09

43019

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

648

2132.09

43020

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 /31-12-2002

207,73

649

2132.09

43021

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

650

2132.09

43022

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1/31-12-2002

207,73

651

2132.09

43025

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

652

2132.09

43026

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 /31-12-2002

207,73

653

2132.09

43027

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

654

2132.09

43028

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

655

2132.09

43029

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 /31-12-2002

207,73

656

2132.09

43030

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

657

2132.09

43031

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

658

2132.09

43032

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 /31-12-2002

207,73

659

2132.09

43033

CONTOR APA CALDA DE CONSUM C)N 32 BL.17 E F

PV1 / 31-12-2002

207,73

660

2132.09

43034

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 / 31-12-2002

207,73

661

2132.09

43035

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 /31-12-2002

207,73

662

2132.09

43036

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

663

2132.09

43037

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 / 31-12-2002

207,73

664

2132.09

43039

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

665

2132.09

43040

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

666

2132.09

43041

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 /31-12-2002

207,73

667

2132.09

43042

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 /31-12-2002

207,73

668

2132.09

43043

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

/Valoare

0

1

2

3

4 k

669

2132.09

43044

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

î

PV 1 / 31-12-2002

670

2132.09

43045

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 / 31-12-2002 \

ig.-,

671

2132.09

43046

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 / 31-12-2002

W<>VA "

672

2132.09

43047

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 /31-12-2002

207,73

673

2132.09

43049

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 / 31-12-2002

207,73

674

2132.09

43051

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 / 31-12-2002

207,73

675

2132.09

43052

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV 1 /31-12-2002

207,73

676

2132.09

43052

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 32

PV1 / 31-12-2002

207,73

677

2132.09

43054

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12 -2002

237,4

678

2132.09

43055

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

679

2132.09

43056

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

680

2132.09

43059

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

681

2132.09

43060

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV1 / 31-121-2002

237,4

682

2132.09

43061

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

683

2132.09

43062

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

684

2132.09

43063

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

685

2132.09

43064

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

686

2132.09

43067

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

687

2132.09

43068

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 /31-12-2002

237,4

688

2132.09

43069

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40 BL.4

PV1 / 31-12-2002

237,4

689

2132.09

43070

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40 BL.6

PV 1 / 31-12-2002

237,4

690

2132.09

43071

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40 BL.8

PV 1 / 31-12-2002

237,4

691

2132.09

43072

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV1 / 31-12-2002

237,4

692

2132.09

43073

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

693

2132.09

43074

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

694

2132.09

43075

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

695

2132.09

43076

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV1 / 31-12-2002

237,4

696

2132.09

43077

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV1 / 31-12-2002

237,4

697

2132.09

43078

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

698

2132.09

43090

CONTOR APA CALDA DE CONSUM DN 40

PV 1 / 31-12-2002

237,4

699

2132.09

43092

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN25/3.5

PV 1 / 31-12-2002

2003,54

700

2132.09

43093

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN25/3.5 BL.3 SC C

PV 1 / 31-12-2002

2003,54

701

2132.09

43094

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN25/3.5

BL.5SCA

PV 1 /31-12-2002

2003,54
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

valo^R^

0

1

2

3

4

702

2132.09

43095

CONTOR DE ENERGIE TERMiCa DN26/6.5 BL.7 SC A

PV 1 /31-12-2002

MM

703

2132.09

43096

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN25/3.5 BL.14 SC C

PV1 / 31-12-2002

w

704

2132.09

43097

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN25/3.6 BL.14 E1

PV 1 / 31-12-2002

2003;Ș4 (

705

2132.09

43098

Contor d£ EnERgie termica DN25/3.5 BL.14 E2

PV1 / 31-12-2002

2003,54

706

2132.09

43099

Contor d£ ENergie TErmiCa DN25/6.6 BL.14 D

PV 1 / 31-12-2002

2003,54

707

2132.09

43100

UOnTOR DE"ENERGIE TERMICA DN25/33 BL.15SCA

PV1 / 31-12-2002

2003,54

708

2132.09

43101

Contor de ENERGIE TERMica DN25/3.5 BL.15SCB

PV 1 /31-12-2002

2003,54

709

2132.09

43102

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN25/6.6 BL.15SCC

PV 1 /31-12-2002

2003,54

710

2132.09

43103

CONTOR DE EnERGiETERmiCa DN25/6.6 BL.15SCD

PV 1 /31-12-2002

2003,54

711

2132.09

43104

contor de energie termica dn26/3.s BL.16SCA

PV1 / 31-12-2002

2003,54

712

2132.09

43105

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

713

2132.09

43106

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

714

2132.09

43107

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

715

2132.09

43108

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

716

2132.09

43109

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

717

2132.09

43110

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

718

2132.09

43111

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

719

2132.09

43112

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1/31-12-2002

2187,09

720

2132.09

43113

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

721

2132.09

43114

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

722

2132.09

43115

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.16SCB

PV 1 /31-12-2002

2187,09

723

2132.09

43116

CONTCRTE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.16SCC

PV 1 /31-12-2002

2187,09

724

2132.09

43117

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 26/6 BL.16SCD

PV1 / 31-12-2002

2187,09

725

2132.09

43118

CONTOr de Energie Termica dn 26/6

BL.17 SC A

PV1 / 31-12-2002

2187,09

726

2132.09

43119

CONTOR DE ENERGIE TERMfOA DN 25/6 BL.17 SC B

PV1 / 31-12-2002

2187,09

727

2132.09

43120

OOnTORTE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.17 SC C

PV1 / 31-12-2002

2187,09

728

2132.09

43121

conTOr de energie Termica dn 25/6 BL.17 SC D

PV 1 /31-12-2002

2187,09

729

2132.09

43122

CONTORDE ENERGlETERMiCATN 2676 BL.18SCC

PV 1 /31-12-2002

2187,09

730

2132.09

43123

CONTOR DE'ENERGlE TERMlCÂ'DN 2676

BL.18SC D

PV 1 /31-12-2002

2187,09

731

2132.09

43124

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL. 18 SC E

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

732

2132.09

43125

OONTORTE ENERGIE TERMÎCATTN 2576 BL.18 SC F

PV1 / 31-12-2002

2187,09

733

2132.09

43126

CONTOR dE EnerGie termica dn 25/6 BL.19SCA

PV 1 /31-12-2002

2187,09

734

2132.09

43127

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.19SCB

PV 1 /31-12-2002

2187,09Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

PALOARE--

0

1

2

3

4       ti

735

2132.09

43128

CONTOR'DE'ENERGIE TERMICA DN i'6/6 BL.20 SC A

PV 1 / 31-12-20021V

1 m

736

2132.09

43129

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.20 SC B

PV1 / 31-12-2002 X

87,09 '

737

2132.09

43130

contor De ENErgie Termica dN 2s/6 BL.20 SC C

PV 1 /31-12-2002

^2187,09 -

738

2132.09

43131

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.20 SC D

PV 1 /31-12-2002

2187,09

739

2132.09

43132

CONTOR De ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.22 SC A

PV 1 /31-12-2002

2187,09

740

2132.09

43133

CONTOR DE ENERGI'ETERMlCĂ'DNTs/â BL.22 SC B

PV 1 /31-12-2002

2187,09

741

2132.09

43134

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.24 SC A

PV1 / 31-12-2002

2187,09

742

2132.09

43135

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 bl. 24 sc b

PV1 / 31-12-2002

2187,09

743

2132.09

43136

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.24 SC C

PV1 / 31-12-2002

2187,09

744

2132.09

43137

CONTOR DE ENERGIE'TERMlCA DN 25/6---

BL.24 SC D

PV 1 /31-12-2002

2187,09

745

2132.09

43138

cONTOr De eNErgie termICa dn 25/6 BL.25 SC A

PV1 / 31-12-2002

2187,09

746

2132.09

43139

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.25 SC B

PV1 / 31-12-2002

2187,09

747

2132.09

43140

CONTOR De ENERGIE'TERMlCA DN 25/6 BL.27 SC C

PV 1 /31-12-2002

2187,09

748

2132.09

43141

CONTOR DE ENERGIE'TERMlCA DN 25/6 BL.27 SC D

PV1 / 31-12-2002

2187,09

749

2132.09

43142

CONTOR bE ENERGIE TERMiCa DNT5/6 BL.27 SC E

PV1 / 31-12-2002

2187,09

750

2132.09

43143

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.27 SC F

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

751

2132.09

43144

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.28 SC A

PV1 / 31-12-2002

2187,09

752

2132.09

43145

coNTOR De ENeRGIE TErmiCa dn 25/6 BL.28 SC B

PV1 / 31-12-2002

2187,09

753

2132.09

43146

COnTOR'DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.28 SC C

PV 1 /31-12-2002

2187,09

754

2132.09

43147

COnTOR 'DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.28 SC D

PV1 / 31-12-2002

2187,09

755

2132.09

43148

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.29 SC C

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

756

2132.09

43149

contoR DE energic TermiCa dn 25/6 BL.13A SC A

PV 1 /31-12-2002

2187,09

757

2132.09

43150

contor De energie Termica dn 2s/6 BL.13A SC B

PV 1 /31-12-2002

2187,09

758

2132.09

43151

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 26/6 BL.13B SC A

PV1 / 31-12-2002

2187,09

759

2132.09

43152

CONTOR'DE ENERGIE TERMICa DN 25/6 bl. 13b scb

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

760

2132.09

43153

CONTOR DE ENERGIE TERMICA bN 2676 BL.13C

PV1 / 31-12-2002

2187,09

761

2132.09

43154

CON'TORTjE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.32 SC A

PV1 / 31-12-2002

2187,09

762

2132.09

43155

COnTOR’DE ENERGIE TERMICA bEHs/e BL.33 SC B

PV1 / 31-12-2002

2187,09

763

2132.09

43156

CONTOR'DE ENERGIE TERMiCa DN*25/6

BL.32 SC C

PV1 / 31-12-2002

2187,09

764

2132.09

43157

CONTOR'DE ENERGIE TERMICA Dn25/6 BL.32 SC D

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

765

2132.09

43158

CONTOR D'EENERGlE TERMICA DN 25/6

BL.34 SC A

PV 1 /31-12-2002

2187,09

766

2132.09

43159

CONTOR dETNERGiE TERMlCÂ OIT25/6

BL.34C SC.B

PV 1 /31-12-2002

2187,09

767

2132.09

43160

CONTOR DE ENERGIE TERmICa DN 2576

BL.37 SC C

PV1 / 31-12-2002

2187,09Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VAl^ARp'

0

1

2

3

4

768

2132.09

43161

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.41ASC A

PV 1 / 31-12-2002

769

2132.09

43162

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.41ASC B

PV 1 / 31-12-2002

2W

770

2132.09

43163

UONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6---

BL.47 SC A

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

771

2132.09

43164

Contor de energie termica dn 25/6 BL.48 SC A

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

772

2132.09

43165

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

BL.49 SC A

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

773

2132.09

43166

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.49 SC B

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

774

2132.09

43167

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

BL.49 SC C

PV 1 /31-12-2002

2187,09

775

2132.09

43170

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

776

2132.09

43171

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

777

2132.09

43172

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

778

2132.09

43173

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

779

2132.09

43174

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

780

2132.09

43175

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

781

2132.09

43176

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

782

2132.09

43177

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

783

2132.09

43178

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

784

2132.09

43179

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

785

2132.09

43180

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

786

2132.09

43181

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

787

2132.09

43182

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

788

2132.09

43183

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

789

2132.09

43184

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

790

2132.09

43185

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

791

2132.09

43186

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

792

2132.09

43187

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

793

2132.09

43188

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

794

2132.09

43189

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

795

2132.09

43190

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

796

2132.09

43191

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

797

2132.09

43192

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

798

2132.09

43193

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

799

2132.09

43194

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

800

2132.09

43195

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

2187,09

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

0

1

2

3

4

801

2132.09

43196

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

802

2132.09

43197

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 / 31-12-2002

803

2132.09

43198

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09 "

804

2132.09

43199

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

805

2132.09

43200

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

806

2132.09

43201

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

807

2132.09

43202

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

808

2132.09

43203

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

809

2132.09

43204

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

810

2132.09

43205

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV 1 /31-12-2002

2187,09

811

2132.09

43206

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6

PV1 / 31-12-2002

2187,09

812

2132.09

43207

CONTOR DE ENERGIE TERMICA bN 25/6 BL.29 SC D

PV1 / 31-12-2002

2187,09

813

2132.09

43208

CONTOR DE ENERGIE TERMICA bN 25/6 BL.29 SC E

PV1 / 31-12-2002

2187,09

814

2132.09

43209

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 25/6 BL.29 SC F

PV 1 /31-12-2002

2187,09

815

2132.09

43223

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

816

2132.09

43224

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

817

2132.09

43225

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

818

2132.09

43226

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

819

2132.09

43227

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 /31-12-2002

2335,01

820

2132.09

43228

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40 BL.1

PV1 / 31-12-2002

2335,01

821

2132.09

43229

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40 BL.4

PV 1 /31-12-2002

2335,01

822

2132.09

43230

CONTOR DE ENERGIE TERMICA bN 40 BL1? EF

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

823

2132.09

43231

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40 BL.18 AB

PV1 / 31-12-2002

2335,01

824

2132.09

43232

CONTOR DE EnERGIETERMICA bN 40 BL.19BSC CD

PV1 / 31-12-2002

2335,01

825

2132.09

43233

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40 BL.21 SC A

PV 1 /31-12-2002

2335,01

826

2132.09

43235

Contor de energîetermIca dn 40 bL.25 SCAB

PV1 / 31-12-2002

2335,01

827

2132.09

43237

CONTOR de ENERGTETERMICA DN 40 SL.28 EF

PV 1 /31-12-2002

2335,01

828

2132.09

43238

CONTOR DE EnERGI'FTERMICA DN 40 SL.29 AB

PV 1 /31-12-2002

2335,01

829

2132.09

43240

contor de energie termică dn 40 bl.12' SC AB

PV 1 /31-12-2002

2335,01

830

2132.09

43241

COnTORDE EnergIE Termica dn 40 BL.31A

PV1 / 31-12-2002

2335,01

831

2132.09

43242

contor de energie TERMICA DN 40 BL.31B

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

832

2132.09

43243

CONTOR dE energie’termica DN 40 BL.31GSC AB

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

833

2132.09

43244

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40TL733' SC A

PV 1 /31-12-2002

2335,01

834

2132.09

43245

CONTOR DT'ENERGiETERMICa DN 40 BL 33" SCB

PV 1 /31-12-2002

2335,01

835

2132.09

43246

CONTOR DTENERGIE TERMICA DN 40 BL.53 SCC

PV1 / 31-12-2002

2335,01Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VAEQARE /

0

1

2

3

4

836

2132.09

43247

'CORTO'R DI ENERGIE'TIRMlCĂ DN 40 Bl.33 SCD

PV 1 /31-12-2002

\\2.335,01 ?

837

2132.09

43248

CONTOR Df ENERGIE TERMICA DN 40 61.34 SC A

PV 1 / 31-12-2002

233Ș.01

838

2132.09

43249

contor ob energie termicădn 4o BL.34B SC A B

PV1 / 31-12-2002

2335,01

839

2132.09

43250

CONTOR DeENEROIE TERMICA DN 40 BL.37” SCAB

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

840

2132.09

43251

CoNToR DE IMERSIE TER’MIUA DN 4"0 BT.5S' SCAB

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

841

2132.09

43252

contor de energie termica dn 46 bl.48 SCBC

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

842

2132.09

43253

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

843

2132.09

43254

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 7 31-12-2002

2335,01

844

2132.09

43255

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1/31-12-2002

2335,01

845

2132.09

43256

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

846

2132.09

43257

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

847

2132.09

43258

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

848

2132.09

43259

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

849

2132.09

43260

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

'    850

2132.09

43261

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

851

2132.09

43262

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

852

2132.09

43263

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

853

2132.09

43264

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

854

2132.09

43265

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

855

2132.09

43266

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

856

2132.09

43267

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

857

2132.09

43268

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

858

2132.09

43269

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

859

2132.09

43270

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

860

2132.09

43271

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

861

2132.09

43272

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

862

2132.09

43273

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

863

2132.09

43274

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

864

2132.09

43275

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

865

2132.09

43276

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

866

2132.09

43277

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1/31-12-2002

2335,01

867

2132.09

43278

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV 1 / 31-12-2002

2335,01

868

2132.09

43279

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 40

PV1 / 31-12-2002

2335,01

869

2132.09

43289

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

870

2132.09

43290

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

871

2132.09

43291

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1/31-12-2002

3003,93

872

2132.09

43292

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1/31-12-2002

3003,93

873

2132.09

43293

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

874

2132.09

43294

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

875

2132.09

43295

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

876

2132.09

43296

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

877

2132.09

43297

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 BL.2

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

878

2132.09

43298

Contor energie termica dn 50 Bl.3 sc “ AB

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

879

2132.09

43299

cOntOr Energie termica dn 50 Bl.5 SC BC

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

880

2132.09

43300

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 BL.6

PV 1 /31-12-2002

3003,93

881

2132.09

43301

CONTOR ENIRSlE TERMICĂ DN 50 BL.rSCT BC

PV1 / 31-12-2002

3003,93

882

2132.09

43302

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 BL.8

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

883

2132.09

43303

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

valoaR^

0

1

2

3

4

884

2132.09

43304

CONTOR ENERGIE TERMICA DM 50 6L.34& ’ SCAB

PV 1 / 31-12-2002

$$93,

885

2132.09

43305

CONTOR ENERGIE TERMICA t)N 50 BL.34 SC AB

PV 1 / 31-12-2002

886

2132.09

43306

CONTOR ENERGIE TERMfCA'DN 5(5 6L.41&" SCC D

PV 1 /31-12-2002

V"

3003,93-

887

2132.09

43307

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV1 / 31-12-2002

3003,93

888

2132.09

43308

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

889

2132.09

43309

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1/31-12-2002

3003,93

890

2132.09

43310

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV1 / 31-12-2002

3003,93

891

2132.09

43311

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV 1 / 31-12-2002

3003,93

892

2132.09

43312

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV1 / 31-12-2002

3003,93

893

2132.09

43313

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50

PV1 / 31-12-2002

3003,93

894

2132.09

43327

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 65

PV 1 / 31-12-2002

3616,3

895

2132.09

43328

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 65

PV1 / 31-12-2002

3616,3

896

2132.09

43332

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 65

PV1 / 31-12-2002

3616,3

897

2132.09

43333

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 65

PV 1 / 31-12-2002

3616,3

898

2132.09

43334

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 65

PV1 / 31-12-2002

3616,3

899

2132.09

43335

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 65

PV 1 /31-12-2002

3616,3

900

2132.09

43336

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 65

PV 1/31-12-2002

3616,3

901

2132.09

43337

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 65

PV 1/31-12-2002

3616,3

902

2132.09

43338

CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN 65

PV 1 /31-12-2002

3616,3

903

2132.09

43353

CONTOR DE ENERGIE TERMICA ACI DN 80

PV 1 / 31-12-2002

4105,75

904

2132.09

43402 '

CONTOR DE ENERGIE TERMICA ACI DN 250

PV1 / 31-12-2002

6335,49

905

2132.09

45172

CONTOR ACC DN32

PV 1 /31-12-2002

364,42

906

2132.09

45173

CONTOR ACC DN 40

PV 1/31-12-2002

574,64

907

2132.09

45490

CONTOR APA CALDA MTW DN40

PV1 / 31-12-2002

361,04

908

2132.09

45492

CONTOR APA CALDA MTW DN40

PV 1 /31-12-2002

361,04

909

2132.09

45494

CONTOR APA CALDA MTW DN40

PV1 / 31-12-2002

361,04

910

2132.09

45496

CONTOR APA CALDA MTW DN40

PV 1 / 31-12-2002

361,04

911

2132.09

45499

CONTORTNERGIE TERMICA MTW DN40

BL.50 SC A B

PV1 / 31-12-2002

1277

912

2132.09

45500

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.50 SC A B

PV 1/31-12-2002

224,17

913

2132.09

45501

CONTOR ENERGIE TERMICA MtW DN40 BL.50 SC CD

PV 1/31-12-2002

1277

914

2132.09

45502

CONTOR APA CALDA MtW DN32 BL.50 SC CD

PV1 / 31-12-2002

224,17

915

2132.09

45503

CONTOR EnERGiE TERMICA MTW DN40 BL.51 SC A B

PV1 / 31-12-2002

1277

916

2132.09

45505

Contor Energie Termica DN40 BL.5ib SCAB

PV 1 / 31-12-2002

1277

917

2132.09

45506

C'CNTOR AP"A CALDĂ MTW DN32 BL.51 C SC C

PV 1 / 31-12-2002

. 224,17

918

2132.09

45507

CONTOR ENERGIE TERMICA MTWDN40 BL.51 ESC A B

PV 1 /31-12-2002

1277

919

2132.09

45508

CONTOR APA CALDA MÎW DN32 BL.51 ESC” AB

PV1 / 31-12-2002

224,17

920

2132.09

45509

CONTOR ENERGIE TERMICA DN40 BL.52’ Sc“ AB

PV 1 / 31-12-2002

1277

921

2132.09

45510

CONTOR APA CĂLDa MTW DN32 Bl.52 SC AB

PV 1 / 31-12-2002

224,17

922

2132.09

45511

CONTOR'ENERGlE TERMICĂ MTW UF®   ‘

BL.53 SC AB

PV 1 /31-12-2002

1277

923

2132.09

45512

CONTOR APĂ CaLDATviTW Dn32 BL.63 SC AB

PV 1 / 31-12-2002

224,17

924

2132.09

45513

‘CONTOR ENERGIE TERMICĂ MTWDf® BL53 SC CD

PV 1 / 31-12-2002

1277

925

2132.09

45514

CONTOR"APA CALDA MTW DN32 BL.53.SC EF

PV1 / 31-12-2002

224,17

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALpAREX

0

1

2

3

4

/W /

926

2132.09

45515

CONTOR ENERGIE TERMICĂ MTW DN32 BL51B

PV 1 /31-12-2002

927

2132.09

45516

CONTOR APĂ CALDĂ MTW DN32 BL.54 SC

AB

PV 1/31-12-2002

w

928

2132.09

45517

contor energie termica mtw dN4o BL.53 EF

PV1 / 31-12-2002

1277 5

929

2132.09

45518

CONTOR APĂ CALDA MTW DN32 BL.54 SC CD

PV 1/31-12-2002

224,17

930

2132.09

45519

CONTOR EnERGiE TERMICA MTW DN4b

BL.54 SC AB

PV1 / 31-12-2002

1277

931

2132.09

45520

CONTOR APĂ CALDA MTW DN32 BL.54 SC EF

PV 1 / 31-12-2002

224,17

932

2132.09

45521

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.54 SC CD

PV1 / 31-12-2002

1277

933

2132.09

45522

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.55 SC C

PV 1 /31-12-2002

224,17

934

2132.09

45523

CoNTOR energie TERMICA mTW DN40 BL54 SC EF

PV1 / 31-12-2002

1277

935

2132.09

45524

CONTOR APA CALDA MTW DN40 BL.63 SC CD

PV1 / 31-12-2002

361,04

936

2132.09

45525

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.55D SC AB

PV 1 /31-12-2002

1277

937

2132.09

45526

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.56 SC AB

PV1 / 31-12-2002

1277

938

2132.09

45527

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.56 SC DE

PV 1/31-12-2002

1277

939

2132.09

45528

CONTOR ENERGIE TERMICA MÎW DN40 BL.57 SC C

PV1 / 31-12-2002

1277

940

2132.09

45529

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.55D SC AB

PV1 / 31-12-2002

224,17

941

2132.09

45530

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL55E

PV 1 /31-12-2002

224,17

942

2132.09

45531

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.55F

PV1 / 31-12-2002

224,17

943

2132.09

45532

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.55G

PV1 / 31-12-2002

224,17

944

2132.09

45533

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN32 BL.51CSCC

PV1 / 31-12-2002

1141,01

945

2132.09

45534

CONTOR APA CÂLDA MTW DNâ2 BL.56 SC AB

PV 1 /31-12-2002

224,17

946

2132.09

45535

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.56 SC D E

PV 1 / 31-12-2002

224,17

947

2132.09

45536

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.56F

PV1 / 31-12-2002

224,17

948

2132.09

45537

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.57A

PV1 / 31-12-2002

224,17

949

2132.09

45538

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.57B

PV 1 /31-12-2002

224,17

950

2132.09

45539

CONTOR APĂ CÂLDA MTW DN32 fiL.57 CC CD

PV 1 / 31-12-2002

224,17

951

2132.09

45540

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.57 CC EF

PV1 / 31-12-2002

224,17

952

2132.09

45541

CONTOR APĂ CălDĂ'mTW DN32 BL.58 SC AB

PV 1 / 31-12-2002

224,17

953

2132.09

45542

CONTOR Ă’PA CĂLDĂ MTW DN32 BL.69 Sc AB

PV 1 /31-12-2002

224,17

954

2132.09

45543

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.60 SC AB

PV1 / 31-12-2002

224,17

955

2132.09

45544

CONTOR APA CALDA MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

224,17

956

2132.09

45545

CONTOR ENERGIE TERMiCa MTiATDNS BL.55C

PV1 / 31-12-2002

1141,01

957

2132.09

45546

CONTOR ENERGIE TERMICA M'l WDN40 BL.57 EF

PV 1 / 31-12-2002

1277

958

2132.09

45547

CONTOR ENERGIE TERMICA MTWDN40 BL.58 AB

PV1 / 31-12-2002

1277

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

0

1

2

3

4

959

2132.09

45548

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN4d BL.59AB

PV1 / 31-12-2002

960

2132.09

45549

CGNT'ORTNE'RGTE TERMICA MTW DN32 BL.55E

PV1 / 31-12-2002

^14^0? 7

961

2132.09

45550

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.60 AB

PV 1/31-12-2002

1277

962

2132.09

45551

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN4d BL.61 E1,E2

PV1 / 31-12-2002

1277

963

2132.09

45552

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.62A SCAB

PV1 / 31-12-2002

1277

964

2132.09

45553

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN4l5 BL.62B SC CD

PV1 / 31-12-2002

1277

965

2132.09

45555

COntor Energie Termica mTW DN40 BL62D SC CD

PV 1 /31-12-2002

1277

966

2132.09

45556

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.61 SC G

PV 1 /31-12-2002

224,17

967

2132.09

45557

CONTOR ENERGIE TERMICA-WPdDNSO BL.55 SC AB

PV 1 / 31-12-2002

2182,2

968

2132.09

45558

CONTOR APA CALDA MTW DN4d"BL.55 SC AB

PV 1 /31-12-2002

361,04

969

2132.09

45559

COntOR Energie Termica mtw dn32 BL.55F

PV 1 /31-12-2002

1141,01

970

2132.09

45561

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 GRĂDINIȚĂ 23

PV 1 / 31-12-2002

1277

971

2132.09

45562

CONTOR APA CALDA MTW DN32 62 A SC AB

PV 1 / 31-12-2002

224,17

972

2132.09

45563

CONTOR ENERGIE TEWCa"DN32 BE65 SC" G

PV 1 /31-12-2002

1141,01

973

2132.09

45564

CONTOR APA CALDA DN32 BL.62 B SC CD

PV 1 / 31-12-2002

224,17

974

2132.09

45566

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.6^C SC AB

PV1 / 31-12-2002

224,17

975

2132.09

45567

CONTOR ENERGIE TERMICA MtW DN32 BL.56 SC F

PV1 / 31-12-2002

1141,01

976

2132.09

45569

Contor Energie terMIca mTw DN32 bl 57 A

PV 1/31-12-2002

990,05

977

2132.09

45570

CONTOR APA CALDA MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

224,17

978

2132.09

45571

CONTor energie termica Mtw Dn32 bl 57 B

PV 1 / 31-12-2002

990,05

979

2132.09

45573

ContOR Energie termica mtw dN40 BL35 SC AB

PV 1 /31-12-2002

1240,9

980

2132.09

45574

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.34E

PV 1 /31-12-2002

224,17

981

2132.09

45575

CONTOR EnE'RGiE TERMICA MTW DN32 BL.34 E

PV 1 / 31-12-2002

1141,01

982

2132.09

45576

contor apa Calda Mtw DN32 El.35 se AB

PV 1 /31-12-2002

224,17

983

2132.09

45577

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN4d BL.141 SCC1.C2

PV1 / 31-12-2002

1240,9

984

2132.09

45579

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN4(3 BL.141ESC AB

PV1 / 31-12-2002

1240,9

985

2132.09

45580

CONTOR APĂ CALbA MTW DN32 BL.35 SC FG

PV 1 /31-12-2002

224,17

986

2132.09

45581

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW 0N32 Bl. “ 37E

PV 1 /31-12-2002

1141,01

987

2132.09

45582

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.35

PV1 / 31-12-2002

224,17

988

2132.09

45583

CONTOR ENERGIE TERMICA ’M‘I WT5N4G BL.35 DE

PV 1 /31-12-2002

1240,9

989

2132.09

45584

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.35 IJ

PV1 / 31-12-2002

224,17

990

2132.09

45585

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DNs2

BL.37F

PV 1 /31-12-2002

1141,01

991

2132.09

45586

CONTOR APĂ CALDA MTW DN32 BL.37ITSC-AB

PV 1 /31-12-2002

224,17

992

2132.09

45587

CONTOR ENERGIE TERMICA MTWUN4D

BL.37 SC FG

PV1 / 31-12-2002

1240,9

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALțXA^

0

1

2

3

4

/M/

993

2132.09

45588

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.37E

PV 1 / 31-12-2002

hOc:( /z

994

2132.09

45589

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN32---

BL.37G

PV 1 / 31-12-2002

îU<0;1

995

2132.09

45590

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.37F

PV 1 / 31-12-2002

224,17

996

2132.09

45591

CONTOR ENERGIE TERMICA MÎW DN32 BL.141D

PV 1 / 31-12-2002

1141,01

997

2132.09

45592

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.37G

PV 1 / 31-12-2002

224,17

998

2132.09

45593

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN32 BL.141F

PV 1 /31-12-2002

1141,01

999

2132.09

45594

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL. 141 A1.A2

PV 1 / 31-12-2002

224,17

1000

2132.09

45595

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.141H SC AB

PV 1 / 31-12-2002

1240,9

1001

2132.09

45596

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.141B

PV1 / 31-12-2002

224,17

1002

2132.09

45597

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.35 IJ

PV 1 /31-12-2002

1240,9

1003

2132.09

45598

contor apa Calda mtw DN32 bl. 141 C1.C2

PV 1 /31-12-2002

224,17

1004

2132.09

45599

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.37DSC AB

PV 1 /31-12-2002

1240,9

1005

2132.09

45600

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.141 D

PV 1 / 31-12-2002

224,17

1006

2132.09

45601

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN32 BL35 SC C

PV 1 / 31-12-2002

1141,01

1007

2132.09

45602

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL. 141 SC AB

PV 1 / 31-12-2002

224,17

1008

2132.09

45603

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.141 A1 A2

PV 1 / 31-12-2002

1277

1009

2132.09

45604

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.141 F

PV 1 /31-12-2002

224,17

1010

2132.09

45605

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN32 BL.35 SC H

PV 1 / 31-12-2002

990,05

1011

2132.09

45606

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL. 141 SC ABF

PV 1 /31-12-2002

224,17

1012

2132.09

45607

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN50 BL.141 SC ABF

PV 1 / 31-12-2002

2182,2

1013

2132.09

45609

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN40 BL.141B

PV 1 / 31-12-2002

1277

1014

2132.09

45610

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL141I

PV 1 / 31-12-2002

224,17

1015

2132.09

45611

CONTOR ENERGIE TERMICA MTW DN32 BL.141I

PV 1 / 31-12-2002

990,05

1016

2132.09

45612

CONTOR APA CALDA MTW DN32 BL.35C

PV 1 / 31-12-2002

224,17

1017

2132.09

46004

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

187,88

1018

2132.09

46086

CONTOR ACI MTW DN40

PV 1 / 31-12-2002

1072,05

1019

2132.09

46087

CONTOR ACI MTW DN40

PV 1 / 31-12-2002

1072,05

1020

2132.09

46088

CONTOR ACI MTW DN40

PV 1 / 31-12-2002

1072,05

1021

2132.09

46089

CONTOR ACI MTW DN40

PV 1 / 31-12-2002

1072,05

1022

2132.09

46090

CONTOR ACI MTW DN40

PV 1 / 31-12-2002

1072,05

1023

2132.09

46091

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

958,51

1024

2132.09

46092

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

958,51

1025

2132.09

46093

CONTOR ACI MTW DN40

PV 1 / 31-12-2002

1072,05

1026

2132.09

46094

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

958,51

1027

2132.09

46095

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

958,51

1028

2132.09

46096

CONTOR ACI MTW DN40

PV 1 /31-12-2002

1072,05

1029

2132.09

46097

CONTOR ACI MTW DN40

PV 1 / 31-12-2002

1072,05

1030

2132.09

46098

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

958,51

1031

2132.09

46099

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

958,51

1032

2132.09

46100

CONTOR ACI MTW DN40

PV 1 / 31-12-2002

1072,05

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE

0

1

2

3

4

tis-

1033

2132.09

46101

CONTOR ACC MTW DN32 .

PV1 / 31-12-2002

9,68,54

1034

2132.09

46102

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

t87,$8

1035

2132.09

46103

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1036

2132.09

46104

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187$^

1037

2132.09

46105

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,86:

1038

2132.09

46106

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1039

2132.09

46107

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1040

2132.09

46108

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1041

2132.09

46109

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 /31-12-2002

187,88

1042

2132.09

46110

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 /31-12-2002

187,88

1043

2132.09

46111

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 /31-12-2002

187,88

1044

2132.09

46112

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

187,88

1045

2132.09

46113

CONTOR ACI MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1046

2132.09

46114

CONTOR ACI MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1047

2132.09

46115

CONTOR ACI MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1048

2132.09

46116

CONTOR ACI MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1049

2132.09

46117

CONTOR ACI MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1050

2132.09

46118

CONTOR ACI MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1051

2132.09

46156

CONTOR ACI MTW DN40 PT 12 REP

PV 1 /31-12-2002

301,41

1052

2132.09

46164

CONTOR ACI MTW DN32 PT 12 RP

PV1 / 31-12-2002

187,88

1053

2132.09

46255

CONTOR ACI MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

958,51

1054

2132.09

46322

CONTOR ACI MTW DN40 BL 1 SC A B

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1055

2132.09

46324

CONTOR ACI MTW DN40 bl 3 Eminescu

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1056

2132.09

46325

CONTOR ACI MTW DN40 bl 4 SC A C

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1057

2132.09

46326

CONTOR ACI MTW DN40 BL5

PV 1 /31-12-2002

1072,05

1058

2132.09

46327

CONTOR ACI MTW DN40 BL 6

PV 1 /31-12-2002

1072,05

1059

2132.09

46328

CONTOR ACI, WPD DN50 BL 8

PV 1 /31-12-2002

•1827,74

1060

2132.09

46329

CONTOR ACI MTW DN40 BL 9

PV 1 /31-12-2002

1072,05

1061

2132;09

46330

CONTOR ACI MTW DN40 BL 10

PV 1 /31-12-2002

1072,05

1062

2132.09

46331

CONTOR ACI MTW DN40 BL 11 sc A B

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1063

2132.09

46332

CONTOR ACI MTW DN40 BL A 1

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1064

2132.09

46333

CONTOR ACI MTW DN40 BL A 2

PV 1 /31-12-2002

1072,05

1065

2132.09

46334

CONTOR ACI MTW DN40 BL A 3

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1066

2132.09

46335

CONTOR ACI MTW DN40 BL A 4

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1067

2132.09

46336

CONTOR ACI MTW DN40 BL A 5

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1068

2132.09

46337

CONTOR ACI MTW DN40 BL A 6

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1069

2132.09

46338

CONTOR ACI MTW DN40 BL A 7

PV1 /31-12-2002

1072,05

1070

2132.09

46339

CONTOR ACI MTW DN40 BL B 1 sc A B

PV 1 /31-12-2002

1072,05

1071

2132.09

46340

CONTOR ACI MTW DN40 BL B 2

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1072

2132.09

46341

CONTOR ACI MTW DN40 BL B 3

PV1 / 31-12-2002

1072,05

1073

2132.09

46343

CONTOR ACC MTW DN40 BL .1

PV1 / 31-12-2002

301,41

1074

2132.09

46344

CONTOR ACC MTW DN40

PV1 / 31-12-2002

301,41

1075

2132.09

46378

CONTOR ACI MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

922,41

1076

2132.09

46379

CONTOR ACI MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

922,41

1077

2132.09

46380

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 /31-12-2002

187,88

1078

2132.09

46381

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1079

2132.09

46382

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1080

2132.09

46383

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

187,88

1081

2132.09

46384

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 /31-12-2002

187,88

1082

2132.09

46385

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1083

2132.09

46386

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1084

2132.09

46387

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

187,88

1,085

2132.09

46388

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

187,88

1086

2132.09

46389

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

187,88

1087

2132.09

46390

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

187,88

1088

2132.09

46391

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1089

2132.09

46392

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

187,88

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE

0

1

2

3

4

1090

2132.09

46393

CONTOR ACC MTW DN32

PV1/31-12-2002

//otșy.âa:

1091

2132.09

46394

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

187,88 :

1092

2132.09

46395

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

087,88

1093

2132.09

46396

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 / 31-12-2002

1094

2132.09

46397

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 /31-12-2002

18^8 L

1095

2132.09

46398

CONTOR ACC MTW DN32

PV 1 /31-12-2002

187,88 =

1096

2132.09

46401

Contor Aci MTWDN32 Tache iOnescU NR5

PV 1 / 31-12-2002

922,41

1097

2132.09

46402

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1098

2132.09

46411

CONTOR ACC MTWDN32

PV 1 /31-12-2002

187,88

1099

2132.09

46415

CONTOR ACC MTW DN32

PV1 / 31-12-2002

187,88

1100

2132.09

46426

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1405,66

1101

2132.09

46427

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1102

2132.09

46429

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21 .

1103

2132.09

46430

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1104

2132.09

46431

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1105

2132.09

46432

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1106

2132.09

46433

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1107

2132.09

46434

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1108

2132.09

46435

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1109

2132.09

46436

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1110

2132.09

46437

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1111

2132.09

46438

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1112

2132.09

46439

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1113

2132.09

46440

CONTOR ACI DN65

PV1 / 31-12-2002

2537,14

1114

2132.09

46441

CONTOR ACI DN65

PV 1 / 31-12-2002

2537,14

1115

2132.09

46442

CONTOR ACI DN65

PV 1/31-12-2002

2537,14

1116

2132.09

46443

CONTOR ACI MTW DN32

PV 1 /31-12-2002

187,88

1117

2132.09

46444

CONTOR ACI DN 65

PV1 / 31-12-2002

2537,14

1118

2132.09

46445

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1119

2132.09

46447

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1405,66

1120

2132.09

46448

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1121

2132.09

46449

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1122

2132.09

46450

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1123

2132.09

46451

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1124

2132.09

46452

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1125

2132.09

46453

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1126

2132.09

46454

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1127

2132.09

46455

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1128

2132.09

46456

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1129

2132.09

46457

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1130

2132.09

46461

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1131

2132.09

46462

CONTOR ACI DN50

PV 1 /31-12-2002

2107,51

1132

2132.09

46463

CONTOR ACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107,51

1133

2132.09

46464

CONTOR ACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107,51

1134

2132.09

46465

CONTOR ACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107,51

1135

2132.09

46466

CONTOR ACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107,51

1136

2132.09

46467

CONTOR ACI DN65 RAMURA NR. 3 sc A D

PV1 / 31-12-2002

2537,14

1137

2132.09

46468

CONTOR ACI DN80 RAMURA NR. 4 sc A D

PV 1 / 31-12-2002

2880,53

1138

2132.09

46469

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1405,66

1139

2132.09

46470

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1405,66

1140

2132.09

46471

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1141

2132.09

46472

CONTOR ACI DN25

PV 1/31-12-2002

1534,43

1142

2132.09

46473

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1143

2132.09

46474

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1144

2132.09

46475

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALO^RE^

0

1

2

3

4

ngr

1145

2132.09

46476

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

W

1146

2132.09

46477

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1'53<43

1147

2132.09

46478

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1148

2132.09

46479

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43'

1149

2132.09

46480

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1150

2132.09

46481

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1151

2132.09

46482

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1152

2132.09

46483

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1153

2132.09

46484

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1154

2132.09

46485

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1155

2132.09

46486

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1156

2132.09

46487

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1157

2132.09

46488

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1158

2132.09

46489

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1159

2132.09

46490

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1160

2132.09

46491

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1161

2132.09

46492

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1162

2132.09

46493

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1163

2132.09

46494

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1164

2132.09

46495

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1165

2132.09

46496

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1166

2132.09

46497

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1167

2132.09

46498

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1168

2132.09

46499

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1169

2132.09

46500

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1170

2132.09

46501

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1171

2132.09

46502

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1172

2132.09

46503

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1173

2132.09

46504

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1174

2132.09

46505

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1175

2132.09

46506

CONTOR ACI DN50

PV 1 /31-12-2002

2107,51

1176

2132.09

46507

CONTOR ACI DN50

PV 1 /31-12-2002

2107,51

1177

2132.09

46508

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1178

2132.09

46509

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1179

2132.09

46510

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1405,66

1180

2132.09

46511

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1181

2132.09

46512

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1182

2132.09

46513

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1183

2132.09

46514

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1184

2132.09

46515

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1185

2132.09

46516

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1186

2132.09

46517

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1187

2132.09

46518

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1188

2132.09

46519

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1189

2132.09

46520

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1190

2132.09

46521

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1191

2132.09

46522

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1192

2132.09

46523

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1193

2132.09

46524

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1194

2132.09

46525

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1195

2132.09

46526

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1196

2132.09

46527

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1197

2132.09

46528

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1198

2132.09

46529

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1199

2132.09

46530

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1200

2132.09

46531

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1201

2132.09

46532

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOAț^

0

1

2

3

4

1202

2132.09

46533

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

ifISO

1203

2132.09

46534

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1204

2132.09

46535

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1205

2132.09

46536

CONTOR ACI DN50

PV 1 /31-12-2002

1206

2132.09

46537

CONTOR ACI DN50

PV 1/31-12-2002

2107^

1207

2132.09

46538

CONTOR ACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107,51 '

1208

2132.09

46539

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1405,66

1209

2132.09

46540

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1210

2132.09

46541

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1211

2132.09

46542

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1212

2132.09

46543

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1213

2132.09

46544

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1214

2132.09

46545

CONTOR ACI DN25

PV 1/31-12-2002

1534,43

1215

2132.09

46546

CONTOR ACI DN25

PV1 731-12-2002

1534,43

1216

2132.09

46547

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1217

2132.09

46548

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1218

2132.09

46549

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1219

2132.09

46550

CONTOR ACI DN25

PV1 /31-12-2002

1534,43

1220

2132.09

46551

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1221

2132.09

46552

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1222

2132.09

46553

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1223

2132.09

46554

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1224

2132.09

46555

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1225

2132.09

46556

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1226

2132.09

46557

CONTORACI DN25            ’ ’

PV 17 31-12-2002 -

1534,43

1227

2132.09

46558

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1228

2132.09

46559

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1229

2132.09

46560

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1230

2132.09

46561

CONTORACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1231

2132.09

46562

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1232

2132.09

46563

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1233

2132.09

46564

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1234

2132.09

46565

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1235

2132.09

46566

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1236

2132.09

46567

CONTORACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1237

2132.09

46568

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1238

2132.09

46569

CONTORACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107,51

1239

2132.09

46570

CONTOR ACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107,51

1240

2132.09

46571

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1241

2132.09

46572

CONTORACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107,51

1242

2132.09

46573

CONTOR ACI DN65

PV 1 / 31-12-2002

2537,14

1243

2132.09

46574

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1405,66

1244

2132.09

46575

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1405,66

1245

2132.09

46576

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1246

2132.09

46577

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1247

2132.09

46578

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1248

2132.09

46579

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1249

2132.09

46580

CONTORACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1250

2132.09

46581

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1251

2132.09

46582

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1252

2132.09

46583

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1253

2132.09

46584

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1254

2132.09

46585

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1255

2132.09

46586

CONTORACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1256

2132.09

46587

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1257

2132.09

46588

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1258

2132.09

46589

CONTOR ACI DN40

PV 1/31-12-2002

1638,21


Nrxrt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE/

0

1

2

3

4

1259

2132.09

46590

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1260

2132.09

46591

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

^163,8,21

1261

2132.09

46592

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

'16Ș8;21

1262

2132.09

46593

CONTOR ACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107751

1263

2132.09

46594

CONTOR ACI DN50

PV1 / 31-12-2002

2107,51

1264

2132.09

46595

CONTOR ACI DN50

PV 1 /31-12-2002

2107,51

1265

2132.09

46596

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1266

2132.09

46597

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1267

2132.09

46598

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1268

2132.09

46599

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1269

2132.09

46600

CONTOR ACI DN25

PV 1/31-12-2002

1405,66

1270

2132.09

46601

CONTOR ACI DN£5

PV 1 / 31-1 2-2002

1534,43

1271

2132.09

46602

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-1 2-2002

1534,43

1272

2132.09

46603

CONTOR ACI DNI25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1273

2132.09

46604

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-1 2-2002

1534,43

1274

2132.09

46605

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1275

2132.09

46606

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1276

2132.09

46607

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1277

2132.09

46608

CONTOR ACI DN25

PV1 /31-1 2-2002

1534,43

1278

2132.09

46609

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1279

2132.09

46610

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1280

2132.09

46611

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-1 2-2002

1534,43

1281

2132.09

46612

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-1 2-2002

1534,43

1282

2132.09

46613

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1283

2132.09

46617

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1284

2132.09

46618

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1285

2132.09

46619

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1286

2132.09

46620

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-1 2-2002

1638,21

1287

2132.09

46621

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1405,66

1288

2132.09

46622

CONTOR ACI DN25

PV1 /31-12-2002

1405,66

1289

2132.09

46623

CONTOR ACI DN25

PV1 /31-1 2-2002

1405,66

1290

2132.09

46624

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1405,66

1291

2132.09

46625

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1292

2132.09

46626

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-1 2-2002

1534,43

1293

2132.09

46627

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1294

2132.09

46628

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1295

2132.09

46629

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1296

2132.09

46630

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1297

2132.09

46631

CONTOR ACI DN25

PV1 /31-1 2-2002

1534,43

1298

2132.09

46632

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1299

2132.09

46633

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1300

2132.09

46634

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1301

2132.09

46635

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1302

2132.09

46636

CONTOR ACI DN25

PV1 /31-1 2-2002

1534,43

1303

2132.09

46637

CONTOR ACI DN25

PV1 /31-1 2-2002

1534,43

1304

2132.09

46638

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1 2-2002

1534,43

1305

2132.09

46639

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1306

2132.09

46640

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-1.2-2002

1534,43

1307

2132.09

46641

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-1 2-2002

1534,43

1308

2132.09

46642

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-1.2-2002

1534,43

1309

2132.09

46643

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1310

2132.09

46644

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1311

2132.09

46645

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1312

2132.09

46646

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1313

2132.09

46647

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1314

2132.09

46648

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1315

2132.09

46649

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

0

1

2

3

4

//

1316

2132.09

46650

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

MM®

1317

2132.09

46651

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1318

2132.09

46652

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 2002

1319

2132.09

46653

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 2002

1320

2132.09

46654

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 2002

1534,43

1321

2132.09

46655

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 2002

1534,43

1322

2132.09

46656

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 2002

1534,43

1323

2132.09

46657

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 2002

1534,43

1324

2132.09

46658

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 2002

1534,43

1325

2132.09

46659

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 -2002

1534,43

1326

2132.09

46660

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 2002

1534,43

1327

2132.09

46661

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 2002

1534,43

1328

2132.09

46662

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 -2002

1534,43

1329

2132.09

46663

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1330

2132.09

46664

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1331

2132.09

46665

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12 -2002

1638,21

1332

2132.09

46666

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12 -2002

1638,21

1333

2132.09

46667

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1334

2132.09

46668

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12 -2002

1638,21

1335

2132.09

46669

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1336

2132.09

46670

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12 -2002

1638,21

1337

2132.09

46671

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 -2002

1405,66

1338

2132.09

46672

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 -2002

1405,66

1339

2132.09

46673

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 -2002

1534,43

1340

2132.09

46674

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 -2002

1534,43

1341

2132.09

46675

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1342

2132.09

46676

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1343

2132.09

46677

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 -2002

1534,43

1344

2132.09

46678

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1345

2132.09

46679

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12 -2002

1534,43

1346

2132.09

46680

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1347

2132.09

46681

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1348

2132.09

46682

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1349

2132.09

46683

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1350

2132.09

46684

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12:-2002

1534,43

1351

2132.09

46685

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-127-2002

1534,43

1352

2132.09

46686

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1353

2132.09

46687

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12:-2002

1534,43

1354

2132.09

46688

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1355

2132.09

46689

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-127-2002

1534,43

1356

2132.09

46690

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-127-2002

1534,43

1357

2132.09

46691

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-127-2002

1534,43

1358

2132.09

46692

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-127-2002

1534,43

1359

2132.09

46693

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-127-2002

1534,43

1360

2132.09

46694

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-127-2002

1534,43

1361

2132.09

46695

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1362

2132.09

46696

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-127-2002

1534,43

1363

2132.09

46697

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1364

2132.09

46698

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1365

2132.09

46699

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1366

2132.09

46700

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1367

2132.09

46701

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1368

2132.09

46702

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1369

2132.09

46703

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1370

2132.09

46704

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1371

2132.09

46705

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1372

2132.09

46706

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21


Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALO/RE „

0

1

2

3

4

1373

2132.09

46707

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

ftW£l

1374

2132.09

46708

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1375

2132.09

46709

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

16X3$2A'

1376

2132.09

46710

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638(21;J

1377

2132.09

46711

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,2*;

1378

2132.09

46712

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1379

2132.09

46713

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1380

2132.09

46714

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1381

2132.09

46715

CONTOR ACI DN40

PV 1/31-12-2002

1638,21

1382

2132.09

46716

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1383

2132.09

46717

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12 2002

1638,21

1384

2132.09

46718

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1385

2132.09

46719

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1386

2132.09

46720

CONTOR ACI DN40

PV1/31-1Z-2002

1534,43

1387

2132.09

46721

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1388

2132.09

46722

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1389

2132.09

46723

CONTOR AC! DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1390

2132.09

46724

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-125-2002

1534,43

1391

2132.09

46725

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1392

2132.09

46726

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1393

2132.09

46727

CONTOR ACI DN25

PV 1/31-12-2002

1534,43

1394

2132.09

46728

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1395

2132.09

46729

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1396

2132.09

46730

CONTOR ACI DN25

PV 1/31-12-2002

1534,43

1397

2132.09

46731

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1398

2132.09

46732

CONTOR ACI DN25

PV 1/31-12-2002

1534,43

1399

2132.09

46733

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1400

2132.09

46734

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1401

2132.09

46735

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1402

2132.09

46736

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1403

2132.09

46737

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1404

2132.09

46738

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1405

2132.09

46739

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1406

2132.09

46740

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1407

2132.09

46741

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1408

2132.09

46742

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1409

2132.09

46743

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1410

2132.09

46744

CONTOR ACI DN40

PV 1/31-1 2-2002

1638,21

1411

2132.09

46745

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1412

2132.09

46746

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-1 2-2002

1638,21

1413

2132.09

46747

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1414

2132.09

46748

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1415

2132.09

46749

CONTOR AC! DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1416

2132.09

46750

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1417

2132.09

46751

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1418

2132.09

46752

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1405,66

1419

2132.09

46753

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1405,66

1420

2132.09

46754

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-112-2002

1405,66

1421

2132.09

46755

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1405,66

1422

2132.09

46756

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1423

2132.09

46757

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1424

2132.09

46758

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1425

2132.09

46759

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1426

2132.09

46760

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-'2-2002

1534,43

1427

2132.09

46761

CONTOR ACI DN25

PV1 /31--2-2002

1534,43

1428

2132.09

46762

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31--2-2002

1534,43

1429

2132.09

46763

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-'2-2002

1534,43

Nr.crt

CONT

NRjNVENTAR

DENUMIRE

RE

/VALOAREA

0

1

2

3

4 '               |

5/ih'

1430

2132.09

46764

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1431

2132.09

46765

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1432

2132.09

46766

CONTOR ACI DN25

PVÎ / 31-12-2002

\(1534^3;

1433

2132.09

46767

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534-,43

1434

2132.09

46768

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1435

2132.09

46769

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1436

2132.09

46770

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1437

2132.09

46771

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1438

2132.09

46772

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1439

2132.09

46773

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1440

2132.09

46774

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1441

2132.09

46775

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1442

2132.09

46776

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1443

2132^09

46777

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1444

2132.09

46778

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1445

2132.09

46779

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1446

2132.09

46780

CONTOR ACI DN25

PVi / 31-12-2002

1534,43

1447

2132.09

46781

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1448

2132.09

46782

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1449

2132.09

46783

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1450

2132.09

46784

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1451

2132.09

46785

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1452

2132.09

46786

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1453

2132.09

46787

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1454

2132.09

46788

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1455

2132.09

46789

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1456

2132.09

46790

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1457

2132.09

46791

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1458

2132.09

46792

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1459

2132.09

46793

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1460

2132.09

46794

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1461

2132.09

46795

CONTOR AC! DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1462

2132.09

46796

CONTOR AC! DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1463

2132.09

46797

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1464

2132.09

46798

CONTOR AC! DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1465

2132.09

46799

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1466

2132.09

46800

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1467

2132.09

46801

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1468

2132.09

46802

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1469

2132.09

46803

CONTOR ACI DN40

PV1 / 31-12-2002

1638,21

1470

2132.09

46804

CONTOR ACI DN50

PV 1 /31-12-2002

2107,51

1471

2132.09

46805

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1472

2132.09

46806

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1405,66

1473

2132.09

46807

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1405,66

1474

2132.09

46808

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1405,66

1475

2132.09

46809

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1476

2132.09

46810

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1477

2132.09

46811

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1478

2132^09

46812

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1479

2132.09

46813

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1480

2132.09

46814

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1481

2132.09

46815

CONTOR AC! DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1482

2132.09

46816

CONTOR ACI DN25

PV 1/31-12-2002

1534,43

1483

2132.09

46817

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1484

2132.09

46818

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1485

2132.09

46819

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1486

2132.09

46820

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43


Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

0

1

2

3

4

O f

1487

2132.09

46821

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

fc-ț534,^

1488

2132.09

46822

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

\\ 1^4143

O

1489

2132.09

46823

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

L

1490

2132.09

46824

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1491

2132.09

46825

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12:-2002

1534,43

1492

2132.09

46826

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12:-2002

1534,43

1493

2132.09

46827

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1494

2132.09

46828

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1495

2132.09

46829

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1496

2132.09

46830

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1497

2132.09

46831

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1498

2132.09

46832

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1499

2132.09

46833

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1500

2132.09

46834

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1501

2132.09

46835

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1502

2132.09

46836

CONTOR ACI DN25

PV1 / 31-12-2002

1534,43

1503

2132.09

46837

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1504

2132.09

46838

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1505

2132.09

46839

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1506

2132.09

46840

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1507

2132.09

46841

CONTOR ACI DN25

PV 1 /31-12-2002

1534,43

1508

2132.09

46842

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1509

2132.09

46843

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1510

2132.09

46844

CONTOR ACI DN25

PV 1 / 31-12-2002

1534,43

1511

2132.09

46845

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1512

2132.09

46846

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1513

2132.09

46847

CONTOR ACI DN40

PV 1 / 31-12-2002

1638,21

1514

2132.09

46848

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1515

2132.09

46849

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1516

2132.09

46850

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1517

2132.09

46851

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1518

2132.09

46852

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1519

2132.09

46853

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1520

2132.09

46854

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1521

2132.09

46855

CONTOR ACI DN50

PV 1 / 31-12-2002

2107,51

1522

2132.09

46857

CONTOR ACI DN40

PV 1 /31-12-2002

1638,21

1523

2132.09

46858

CONTOR ACI DN65

PV 1 / 31-12-2002

2537,14

1524

2132.09

46859

CONTOR ACI DN65

PV 1 / 31-12-2002

2537,14

1525

2132.09

46860

CONTOR ACI DN65

PV 1 /31-12-2002

2537,14

1526

2132.09

46861

CONTOR ACI DN65

PV 1 /31-12-2002

2537,14

1527

2132.09

46862

CONTOR ACI DN65

PV 1 / 31-12-2002

2537,14

1528

2132.09

46863

CONTOR ACI DN65

PV 1 / 31-12-2002

2537,14

1529

2132.09

46864

CONTOR ACI DN80

PV 1 / 31-12-2002

2880,53

1530

2132.09

46865

CONTOR ACI DN 25 recirculatie

2004

2285,18

1531

2132.09

46866

CONTOR ACI DN 25 recirculatie

2004

2285,18

1532

2132.09

46877

CONTOR ACI DN 65 SC SIMACHE

2004

4117,44

1533

2132.09

46880

CONTOR ACI DN 65

2004

4117,44

1534

2132.09

46915

CONTOR ACC DN 25 MTW

2004

203,08

1535

2132.09

46916

CONTOR ACC DN 25

2004

203,08

1536

2132.09

46917

CONTOR ACC DN 25

2004

203,08

1537

2132.09

46918

CONTOR ACC DN 25

2004

203,08

1538

2132.09

46919

CONTOR ACC DN 25

2004

203,08

1539

2132.09

46920

CONTOR ACC DN 25

2004

203,08

1540

2132.09

46921

CONTOR ACC DN 25

2004

203,08

1541

2132.09

46922

CONTOR ACC DN 25

2004

203,08

1542

2132.09

46923

CONTOR ACC DN 25

2004

203,08

1543

2132.09

46946

CONTOR ACC DN 25 BL.7 SC A

2004

236,93Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE';

0

1

2

3

4

Ls ii

1544

2132.09

46947

CONTOR ACC DN 25 BL.7 SC B

2004

^c'aș6,9^;

1545

2132.09

46948

CONTOR ACC DN 25 BL.28 SC E

2004

V’a&SS;

1546

2132.09

46949

CONTOR ACC DN 25 BL.28 SC F

2004

1547

2132.09

46950

CONTOR ACC DN 25 BL.29 SC A

2004

236,93

1548

2132.09

46951

CONTOR ACC DN 25 BL.29 SC B

2004

236,93

1549

2132.09

46952

CONTOR ACC DN 25 SC 28

2004

236,93

1550

2132.09

46953

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1551

2132.09

46954

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1552

2132.09

46955

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1553

2132.09

46956

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1554

2132.09

46957

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1555

2132.09

46958

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1556

2132.09

46959

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1557

2132.09

46960

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1558

2132.09

47024

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1559

2132.09

47025

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1560

2132.09

47026

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1561

2132.09

47027

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1562

2132.09

47028

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1563

2132.09

47029

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1564

2132.09

47032

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1565

2132.09

47033

CONTOR ACC DN25

2004

236,93

1566

2132.09

47039

CONTOR ACC DN25

2004

236,93

1567

2132.09

47042

CONTOR ACC DN 25 BL 18 Sc A

2004

236,93

1568

2132.09

47045

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1569

2132.09

47048

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1570

2132.09

47049

CONTOR ACC DN 25 BL 18 Sc B

2004

236,93

1571

2132.09

47055

CONTOR ACC DN25

2004

236,93

1572

2132.09

47057

CONTOR ACC DN 25

2004

236,93

1573

2132.09

47064

CONTOR ACC DN 25 BL .2

2004

236,93

1574

2132.09

47085

Contor de en teremica DN 50 BL 47 B Sc B C

NC 80.1 / 31-12-

2006

3877,77

1575

2132.09

47086

Contor en termica MTW Dn 32 Bl 61 H1 H2

NC 80.1 / 31-12-

2006

1472,93

1576

2132.09

47087

Contor apa calda de consum DN 40

2006

306,46

1577

2132.09

47088

Contor apa calda de consum Dn 40

2006

306,46

1578

2132.09

47090

Contor ACC Dn 20 3 apartamente

2006

191,54

1579

2132.09

47091

Contor ACI Dn 20 2 apartamente

2006

2915,76

1580

2132.09

50554

CONTOR ENERCiE TERMICA TIP MEINEKE DN 80 Liceul Pedagogic

PV1 /31--2-2002

201,2

1581

2132.09

50575

Contor energie termica DN 50 cosmos 29 C

PV1 /31-'2-2002

5073,08

1582

2132.09

50576

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 COCNlOC 30B

PV 1 / 31-'2-2002

5073,08

1583

2132.09

50577

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 COSMOS 30 C

PV 1 / 31 -"2-2002

5073,08

1584

2132.09

50578

Contor ener<5i£ termica dn 50 cosmos 31 A1

PV 1 /31-12-2002

5073,08

1585

2132.09

50579

CONTOR ENERGIE ȚSRMICA DN 50 COSMOS 31 A2

PV1 / 31-12-2002

5073,08

1586

2132.09

50580

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 COSMOS

PV1 / 31-12-2002

5073,08

1587

2132.09

50589

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 HYDROMETER

PV 1 / 31-12-2002

4776,02

1588

2132.09

50590

CONTO’RTNtRGIE TERMICA DN 50 HYDROMETER

PV1 / 31-12-2002

4776,02

1589

2132.09

50591

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 HYDROMETER

PV1 / 31-12-2002

4776,02

1590

2132.09

50592

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 HYDROMETER

PV1 / 31-12-2002

4776,02

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

'VALOARE

0

1

2

3

4

1591

2132.09

50593

CONTOR tNERGlE TERMICA DN 50 HYDROMETER

PV1 / 31-12-2002

1592

2132.09

50594

ContOR enERgie termica dn so HYDROMETER

PV 1 / 31-12-2002

1593

2132.09

50595

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 HYDROMETER 29 B

PV 1/31-12-2002

4776,02

1594

2132.09

50596

CONTOR ENERGIE TERMlCĂT>N 50 HYDROMETER 29 D

PV 1 7 31-12-2002

4776,02

1595

2132.09

50597

contor EnErgie termica dn 50 HYDROMETER 30D

PV1 / 31-12-2002

4776,02

1596

2132.09

50598

contOR energie termica Dn 50 HYDROMETER 31 B1

PV1 / 31-12-2002

4776,02

1597

2132.09

50599

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 HYDROMETER 31 B2

PV1 / 31-12-2002

4776,02

1598

2132.09

50600

CONTOR EnERGI’E'TERMÎCA DNS'd HYDROMETER 31 C1

PV 1 / 31-12-2002

4776,02

1599

2132.09

50601

CONTOR ENERGiTTERMÎCÂ DN50 HDROMETER31 C2

PV 1 /31-12-2002

4776,02

1600

2132.09

50602

CONTOR Energie termica dn 50 HYDROMETER 31 D

PV 1 / 31-12-2002

4776,02

1601

2132.09

50603

ContOr Energie termica dN so HYDROMETER 32 B

PV 1 /31-12-2002

4776,02

1602

2132.09

50604

CONtOR energiE termiCa dN 60 HYDROMETER 32 C

PV1 / 31-12-2002

4776,02

1603

2132.09

50605

CONTOR ENERGIE TERMICA'DN 50

HYDROMETER 32 D

PV 1 /31-12-2002

4776,02

1604

2132.09

50606

Contor Energie termica dN so HYDROMETER 32 E

PV 1 /31-12-2002

4776,02

1605

2132.09

50607

IcoNtor ENERGIE TERMICA DN 50 HYDROMETER

PV1 / 31-12-2002

4776,02

1606

2132.09

50608

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 HYDROMETER

PV 1 /31-12-2002

4776,02

1607

2132.09

50609

1 CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 HYDROMETER

PV1 / 31-12-2002

4776,02

1608

2132.09

50611

CONTOR ENERGIE TERMICA ACI DN 50 BL 32 F

PV 1 /31-12-2002

4776,02

1609

2132.09

50616

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV1 / 31-12-2002

2908,16

1610

2132.09

50617

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 /31-12-2002

2908,16

1611

2132.09

50618

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV1 / 31-12-2002

2908,16

1612

2132.09

50619

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1613

2132.09

50620

coNTOr ENERgiue Termica dn 40 HEHRLE

PV 1 /31-12-2002

2908,16

1614

2132.09

50621

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1615

2132.09

50622

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1616

2132.09

50623

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 /31-12-2002

2908,16

1617

2132.09

50624

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1618

2132.09

50625

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1619

2132.09

50626

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV1 / 31-12-2002

2908,16

1620

2132.09

50627

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1/31-12-2002

2908,16

1621

2132.09

50628

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1622

2132.09

50629

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 /31-12-2002

2908,16

1623

2132.09

50630

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV1 / 31-12-2002

2908,16Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

V^LQÂRE,U

0

1

2

3

4

1624

2132.09

50631

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12 -2002

w

1625

2132.09

50632

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,4.6

1626

2132.09

50633

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 /31-12-2002

2908,16

1627

2132.09

50634

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 /31-12-2002

2908,16

1628

2132.09

50635

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1629

2132.09

50636

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1630

2132.09

50637

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1631

2132.09

50638

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1632

2132.09

50640

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1633

2132.09

50641

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1634

2132.09

50642

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1635

2132.09

50643

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1636

2132.09

50644

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1637

2132.09

50645

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1638

2132.09

50646

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1639

2132.09

50647

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1640

2132.09

50648

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1641

2132.09

50649

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1642

2132.09

50650

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1643

2132.09

50651

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1644

2132.09

50652

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1645

2132.09

50653

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1646

2132.09

50654

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1647

2132.09

50655

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1648

2132.09

50656

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1649

2132.09

50657

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1650

2132.09

50658

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1651

2132.09

50659

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE J5

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1652

2132.09

50660

CONTOR ENERGIE TERMICA DN 40 HEHRLE K9

PV 1 / 31-12-2002

2908,16

1653

2132.09

50737

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl Lipscani corp A

NC 80 / 30-0E-2006

2122,96

1654

2132.09

50738

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl Lipscani corp B

NC 80 / 30-0E-2006

2122,96

1655

2132.09

50740

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl Lipscani corp D

NC 80 / 30-0E-2006

2122,96

1656

2132.09

50741

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl Lipscani corp E

NC 80 / 30-0E-2006

2122,96
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VIOARE,,

0

1

2

3

4

IloSI ' ‘r

1657

2132.09

50742

Mijloace de MASURARE energie     ”

TERMICA ACC Bl Mercur corp A

NC 80 / 30-C8-2006

1658

2132.09

50743

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE    !

TERMICA ACC Bl Mercur corp C

NC 80/30-C8-2006

1659

2132.09

50744

MIJLOACE DE măsurare ENergie TERMICA ACC Bl Mercur corp D

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1660

2132.09

50745

miJLOace De măsurare energie TERMICA ACC Bl Unirea corp E

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1661

2132.09

50746

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl Unirea corp F

NC 80 / 30-CB-2006

2122,96

1662

2132.09

50747

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl Teatrului

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1663

2132.09

50748

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K 15

NC 80/30-06-2006

2122,96

1664

2132.09

50749

MIJLOACE de MasuraRE ENERGIE TERMICA ACC Bl R

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1665

2132.09

50750

MIjloaCE de Măsurare energie TERMICA ACC Bl Picadili scB

NC 80/30-03-2006

2122,96

1666

2132.09

50751

mijloace dE MASUrARE EnerGIE TERMICA ACC Bl Picadili sc. A

NC 80/30-03-2006

2122,96

1667

2132.09

50752

Mijloace De măsurare ENergiE TERMICA ACC Bl Tolstoi ABCDEFGH

NC 80 / 30-0-3-2006

2122,88

1668

2132.09

50753

MIJLOACE de măsurare energie TERMICA ACC Bl. 101 A1

NC 80/30-03-2006

2122,96

1669

2132.09

50754

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 101 B1

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1670

2132.09

50755

MIJLOACELE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 101 B2

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1671

2132.09

50756

mijloace de Măsurare ENergiE TERMICA ACC Bl. 101 C 1

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1672

2132.09

50757

MIJLOACELE masurAre energie TERMICA ACC Bl. 101 C2

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1673

2132.09

50758

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 101 D1

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1674

2132.09

50759

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BL 101 D2

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1675

2132.09

50760

Mijloace bE masuRare energie TERMICA ACC Bl. 101 E1

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1676

2132.09

50761

MULOaCF'De masuRare energie TERMICA ACC Bl. 102 Sc A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1677

2132.09

50762

Mijloace De masuraRe eneRGIE TERMICA ACC Bl. 102 D

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1678

2132.09

50763

Mijloace de măsurare ehergie TERMICA ACC Bl. 102 E

NC 80 / 30-0E-2006

2122,96

1679

2132.09

50764

Mijloace de măsurare Energie

TERMICA ACC Bl. 103 Sc A

NC 80 / 30-0E-2006

2122,96

1680

2132.09

50765

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 103ScB

NC 80 / 30-0&2006

2122,96

1681

2132.09

50766

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl. 104

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1682

2132.09

50767

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 105 A1

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1683

2132.09

50768

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 105A2

NC 80 / 30-08^2006

2122,96

1684

2132.09

50769

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 105 B1

NC 80 / 30-08^2006

2122,96

1685

2132.09

50770

wiJLO/tUE- de măsurare energie TERMICA ACC Bl. 105 B2

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1686

2132.09

50771

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC BL 105 B3

NC 80/30-08-2006

2122,96

1687

2132.09

50772

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 105D Sc A

NC 80/30-08-2006

2122,96

1688

2132.09

50773

mijloace DE masuRare Energie

TERMICA ACC Bl. 105D Sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1689

2132.09

50774

Mijloace de masuraRe energie

TERMICA ACC BL 106 A 1

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

0

1

2

3

4

1690

2132.09

50775

MijlOacE de MaSurarE enErgie TERMICA ACC Bl. 106 B Sc A B

NC 80 / 30-08-2006

1691

2132.09

50776

mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl. 106CScA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1692

2132.09

50777

MijLoaCE dE MaSUrarE enErgie

TERMICA ACC Bl. 106 C sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1693

2132.09

50778

MIJLOACE dE maSUraRE ENErGie TERMICA ACC Bl. 106 D

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1694

2132.09

50779

mijloace de măsurare energie

TERMICA ACC Bl. 106F Sc A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1695

2132.09

50780

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 106F Sc B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1696

2132.09

50781

Mijloace de MasuRarE EnErgie TERMICA ACC Bl. 107 scAB

NC 80130-C8-2006

2122,96

1697

2132.09

50782

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 108AScA

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1698

2132.09

50783

MîjlOacE De Măsurare ENerGie TERMICA ACC Bl. 108A Sc B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1699

2132.09

50784

mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl. 108B Sc A B

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

, 1700

2132.09

50785

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 109A Sc A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1701

2132.09

50786

Mijloace De măsurare enERgiE TERMICA ACC Bl. 109A sc B

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1702

2132.09

50787

MIJLOACE DE MASURARE energie TERMICA ACC Bl. 109B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1703

2132.09

50788

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 109 C

NC 80/30-03-2006

2122,96

1704

2132.09

50789

MIJLOACE DE MASURĂRE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 109 D

NC 80/30-03-2006

2122,96

1705

2132.09

50790

MIJLOACE DE" MAS URARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 109 E

NC 80 / 30-0-3-2006

2122,96

1706

2132.09

50791

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 110 A

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1707

2132.09

50792

MIJLOACE' DE MASURARE EnErGiE TERMICA ACC Bl. 110 B

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1708

2132.09

50793

MFJLOaCE DE MASURĂRE ENERGIE

TERMICA ACC Bl. 111 A

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1709

2132.09

50794

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 111 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1710

2132.09

50795

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 112 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1711

2132.09

50796

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 112 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1712

2132.09

50797

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 113 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1713

2132.09

50798

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 113 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1714

2132.09

50799

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 114 A

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1715

2132.09

50800

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl. 114 B

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1716

2132.09

50801

Mijloace DE MasuRare ENErgiE TERMICAACC Bl. 115BScAB

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1717

2132.09

50802

MIJLOACE'DE MAS URAREENERGIE TERMICA ACC Bl 115 D

NC 80 / 30-06-2006

2122,72

1718

2132.09

50803

MlJLOĂCE'DE masorareenergie TERMICA ACC Bl 118A sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1719

2132.09

50804

MIJLOACE dE MasURare ENergIE TERMICA ACC Bl 118B sc A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1720

2132.09

50805

MIJLOACE DE MASURĂRE ENERGIE TERMICA ACC Bl 118BscB

NC 80 / 30-082006

2122,96

1721

2132.09

50806

MIJLOACE UE' MaSORaREEneRGIE TERMICAACC Bl 118C scAB

NC 80 / 30-082006

2122,96

1722

2132.09

50807

MIJLOACE UE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 119A sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE/

0

1

2

3

4

J §J

1723

2132.09

50808

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 119BscA

NC 80 / 30- 38-2006

CD

O) ’TWî-C_gL

1724

2132.09

50809

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 119BscB

NC 80 / 30-08-2006

W4'

2122,96

1725

2132.09

50810

MIJLoaCe de măsurare'EnercJiE TERMICA ACC Bl 119C scA

NC 80 / 30-08-2006

-

2122,96

1726

2132.09

50811

Mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl 119C scB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1727

2132.09

50812

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 119D sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1728

2132.09

50813

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 120A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1729

2132.09

50814

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 120 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1730

2132.09

50815

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 120C sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1731

2132.09

50816

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 120D sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1732

2132.09

50817

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 120E scA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1733

2132.09

50818

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 120E sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1734

2132.09

50819

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 120F scA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1735

2132.09

50820

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 120FscB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1736

2132.09

50821

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 121 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1737

2132.09

50822

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 121BscA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1738

2132.09

50823

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 121BscB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1739

2132.09

50824

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICAACC Bl 121 C 1 scA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1740

2132.09

50825

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 121 C 1 sc B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1741

2132.09

50826

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 121 C2

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1742

2132.09

50827

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 121D

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1743

2132.09

50828

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 121 Esc A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1744

2132.09

50829

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 121EscB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1745

2132.09

50830

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 122 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1746

2132.09

50831

MijlOaCE De maSurare energie TERMICA ACC Bl 122B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1747

2132.09

50832

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 122 C1 122 C2

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1748

2132.09

50833

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 122DscA

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1749

2132.09

50834

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 122 D sc B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1750

2132.09

50835

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 122EscA

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1751

2132.09

50836

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 122E scB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1752

2132.09

50837

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 122F sc A B

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1753

2132.09

50838

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 123C scA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1754

2132.09

50839

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 123C sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1755

2132.09

50840

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 123D scA

NC 80/30-03-2006

2122,96

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE *

0

1

2

3

4

1756

2132.09

50841

Mijloace de masuraRE energie TERMICA ACC Bl 123D scB

NC 80/30-03-2006

2122,96 s

1757

2132.09

50842

MIJLOACE DE MaSURaRE Energie TERMICA ACC Bl 123 E sc A B

NC 80/30-03-2006

21;22j86

1758

2132.09

50843

MIJLOACE DE MĂSURARE enERgie TERMICA ACC Bl 124 A sc A B

NC 80/30-03-2006

2122,96 ?

1759

2132.09

50844

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 124 B sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1760

2132.09

50845

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 124 B sc B

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1761

2132.09

50846

MIJLOACE DE MASURĂRE ENERGIE TERMICA ACC Bl 124 C

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1762

2132.09

50847

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 124 F

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1763

2132.09

50848

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 125 C sc A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1764

2132.09

50849

MIJlOaCE"DE MASURARe ENERGIE TERMICA ACC Bl 125C sc B

NC 80 / 30-0B-2006

2122,96

1765

2132.09

50850

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 125 E

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1766

2132.09

50851

mijloace De masuRaRe energie TERMICA ACC Bl 125F

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1767

2132.09

50852

MIJLOACE DE MaSURarE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 126 A sc A

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1768

2132.09

50853

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 126A sc B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1769

2132.09

50854

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 126B sc A

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1770

2132.09

50855

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 126 B SC B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1771

2132.09

50856

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 126 C

NC 80 / 30-C8-2006

2122,69

1772

2132.09

50857

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 128 A

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1773

2132.09

50858

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 128B scA B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1774

2132.09

50859

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 128D sc A B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1775

2132.09

50860

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 128E scA

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1776

2132.09

50861

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 128E SC B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1777

2132.09

50862

MIJLOACE DE MaSuRARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 128F

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1778

2132.09

50863

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 129 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1779

2132.09

50864

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 129C scA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1780

2132.09

50865

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 129C sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1781

2132.09

50866

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 129D sc A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1782

2132.09

50867

MIJLOACE DE MaSuRARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 129D sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1783

2132.09

50868

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 129 E

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1784

2132.09

50869

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 129F SC A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1785

2132.09

50870

MIJLOACE De masuRare energie TERMICA ACC Bl 129F sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1786

2132.09

50871

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 130A sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1787

2132.09

50872

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 130 B

NC 80 / 30-88-2006

2122,96

1788

2132.09

50873

Mijloace de masuraRe energie

TERMICA ACC Bl 130C sc A

NC 80/30-88-2006

2122,96

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE'

0

1

2

3

4

1789

2132.09

50874

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 130C sc B

NC 80 / 30-38-2006

2122,96

1790

2132.09

50875

MIJLOACE bE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 130 D

NC 80 / 30-98-2006

2122>9<§<

1791

2132.09

50876

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 130 E

NC 80/30-98-2006

2122,96

1792

2132.09

50877

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 131 A

NC 80 / 30-98-2006

2122,96

1793

2132.09

50878

MIJLOACE bE masuRARE ENerGie

TERMICAACC Bl 131B 1

NC 80 / 30-98-2006

2122,96

1794

2132.09

50879

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 131B2

NC 80 / 30-98-2006

2122,96

1795

2132.09

50880

mijloace de Măsurare energie TERMICAACC Bl 131C

NC 80/30-98-2006

2122,96

1796

2132.09

50881

MIJLOACE de masurarE EnerGiE TERMICAACC Bl 131D scA

NC 80/30-98-2006

2122,96

1797

2132.09

50882

mijloace bE masurarE energie TERMICAACC BI131DscB

NC 80/30-98-2006

2122,96

1798

2132.09

50883

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 131 E

NC 80/30-98-2006

2122,96

1799

2132.09

50884

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 132 A sc A B

NC 80 / 30-98-2006

2122,96

1800

2132.09

50885

Mijloace de Măsurare Energie

TERMICA ACC Bl 132B sc A B

NC 80 / 30--98-2006

2122,96

1801

2132.09

50886

MIJLOACE DE MASURARE energie TERMICAACC Bl 132C scA B

NC 80 / 30-«)8-2006

2122,96

1802

2132.09

50887

MIjLOaCE'DE MaSURaRE ENERGIE TERMICA ACC Bl 133 A sc A

NC 80 / 30-^8-2006

2122,96

1803

2132.09

50888

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 133A sc B

NC 80 / 30-')8-2006

2122,96

1804

2132.09

50889

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 133 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1805

2132.09

50890

mijloace de măsurare energie

TERMICA ACC Bl 134A sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1806

2132.09

50891

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 134C sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1807

2132.09

50892

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 134D sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,79

1808

2132.09

50893

miJLoace de Măsurare energie TERMICAACC Bl 133C scA B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1809

2132.09

50894

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 133D

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1810

2132.09

50895

miJLoace de MAsurare eneRgie TERMICA ACC Bl 133F sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1811

2132.09

50896

MIJLOACE DE MaSuRĂRE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 133H sc A

NC 80/30-08-2006

2122,96

1812

2132.09

50897

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 133H sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1813

2132.09

50898

mijloace de MAsurare energie TERMICAACC Bl 1331

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1814

2132.09

50899

miJLoace de Măsurare ENergie TERMICA ACC Bl 135 A sc A

NC 80 130-08-2006

2122,96

1815

2132.09

50900

Mijloace bE masurarE energie TERMICAACC Bl135AscB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1816

2132.09

50901

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 135 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1817

2132.09

50902

mijloace de MAsurare ENergie TERMICAACC Bl 135 C

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1818

2132.09

50903

miJLoace De masurarE energie TERMICA ACC Bl 135 C sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1819

2132.09

50904

Mijloace De masuRARE energie TERMICA ACC Bl 135DscAB

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1820

2132.09

50905

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 135 E sc A B

NC80/30-C8-2006

2122,96

1821

2132.09

50906

Mijloace bE masuRAre energie TERMICA ACC Bl 135F sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,967/

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE^

0

1

2

3

4

O

1822

2132.09

50907

MIJLOACE DE MASURARETNERGIE TERMICA ACC Bl 135 G

NC 80 / 30-08-2006

o=! â.

2122,96

1823

2132.09

50908

MIJLOACE de măsurare energie1

TERMICA ACC Bl 137A scA B

NC 80 / 30-08-2006

/ ?

2122,96

1824

2132.09

50910

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 137FscB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1825

2132.09

50911

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 137G scA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1826

2132.09

50912

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 137G sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1827

2132.09

50913

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 138A sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1828

2132.09

50914

Mijloace de masurarE energie

TERMICA ACC Bl 138 B 1

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1829

2132.09

50915

MIJLOACE DE MASURÂRE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 138 B 2

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1830

2132.09

50916

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 138C scA

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1831

2132.09

50917

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 138C sc B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1832

2132.09

50918

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 138D sc A

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1833

2132.09

50919

MIJLOaCE'DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 138DscB

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1834

2132.09

50920

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 138E scA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1835

2132.09

50921

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 138E sc B

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1836

2132.09

50922

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 138F

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1837

2132.09

50923

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 138G scA

NC 80/30-03-2006

2122,96

1838

2132.09

50924

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 138G sc B

NC 80/30-03-2006

2122,96

1839

2132.09

50925

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 139A scA

NC 80/30-03-2006

2122,96

1840

2132.09

50926

mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl 139AscB

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1841

2132.09

50927

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 139B sc A B

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1842

2132.09

50928

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 139BscB

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1843

2132.09

50929

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 139C

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1844

2132.09

50930

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 139D sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1845

2132.09

50931

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 139E

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1846

2132.09

50932

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 139FscA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1847

2132.09

50933

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 139FscB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1848

2132.09

50934

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 139G sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1849

2132.09

50935

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 139H sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1850

2132.09

50936

MIJLOACE DE MASURARE ENERGlE TERMICA ACC Bl 1391

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1851

2132.09

50937

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 139J sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1852

2132.09

50938

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 139K

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1853

2132.09

50939

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 140 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1854

2132.09

50940

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 140 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VĂLGĂRE^

0

1

2

3

4-

(123 iK'1

1855

2132.09

50941

MIJLOACE De MAsuRarE ENERGIE TERMICA ACC Bl 140 C

NC 80 / 30-08-2006

1856

2132.09

50942

mijloace de masuraretnergie TERMICA ACC Bl 140 D

NC 80/30-08-2006-

W;

1857

2132.09

50943

mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl 140 E

NC 80 / 3008-2006

2122,96

1858

2132.09

50944

mijloace d^masurare energie TERMICA ACC Bl 140F sc A

NC 80/30-38-2006

2122,96

1859

2132.09

50945

MiJLoaCe De MaSUrare EKiErgiE TERMICA ACC Bl 140F sc B

NC 80/30-38-2006

2122,96

1860

2132.09

50946

MIJLOACE DE MĂSURARE ENErCIE TERMICA ACC Bl 140G

NC 80/30-1)8-2006

2122,96

1861

2132.09

50947

miJLoaCe De MAsURaRE enerCie TERMICA ACC Bl 140H scA

NC 80/30-1)8-2006

2122,96

1862

2132.09

50948

'MIJLOACE DE mAsuRarE ENERGIE TERMICA ACC Bl 140H sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,68

1863

2132.09

50949

MUlOaCE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 101 sc A B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1864

2132.09

50950

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BHOIscCD

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1865

2132.09

50951

MIjLOaCETDE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 102 sc A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1866

2132.09

50952

MIJLOACE de masuraRe eNerGie TERMICA ACC Bl 102 scB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1867

2132.09

50953

MIJLOACE de MasUraRE enErGIe TERMICA ACC BI102scC

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1868

2132.09

50954

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 102 scD

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1869

2132.09

50955

MijlOacE de MăsurărieNERGiE TERMICA ACC Bl 103 sc A B

NC 80 / 30-C8-2006

2122,92

1870

2132.09

50956

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 150 Ase A B

NC 80/30-C8-2006

2122,96

1871

2132.09

50957

MÎJLOĂCrDE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 150 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1872

2132.09

50958

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 150 C

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1873

2132.09

50959

mtjloăcete masuraRe energie TERMICA ACC Bl 150 D

NC 80/30-08-2006

2122,96

1874

2132.09

50960

mtjloscete măsurare energie

TERMICA ACC Bl 150 E sc A B

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1875

2132.09

50961

MlJLOĂCE"DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BI150F

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1876

2132.09

50962

MIJLOACE DE MASURARE energie TERMICA ACC BI150G

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1877

2132.09

50963

M'IJLOĂGETtE MĂSURĂRE’ENERGIE

TERMICA ACC Bl 150H

NC 80/30-0-3-2006

2122,96

1878

2132.09

50964

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 150J

NC 80/30-03-2006

2122,96

1879

2132.09

50965

mijloace de masurareenergie TERMICA ACC Bl 150 K

NC 80/30-03-2006

2122,96

1880

2132.09

50966

mijLoaCE de MasUraRE enERGIE TERMICA ACC Bl 150 L

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1881

2132.09

50967

MIJLoACe DE masuraRe eNerGIe TERMICA ACC Bl 151 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1882

2132.09

50968

MIJLOACE-DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 151 BscA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1883

2132.09

50969

MIJLOACE DE masuraRe eNerGiE TERMICA ACC Bl 151 BscB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1884

2132.09

50970

MIJLOACE DE MASURÂRE ENeRGiE TERMICA ACC Bl 151 C s A B C

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1885

2132.09

50971

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICAACC Bl 151DscAB

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1886

2132.09

50972

mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl 152A sc A

NC 80 / 30-0E-2006

2122,96

1887

2132.09

50973

MIJLOACEDE MASURARE energie

TERMICA ACC Bl 152 A sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96‘7 r
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALQARE’

0

1

2

3

4

IU o* Iii}-.

1888

2132.09

50974

MIJLOACE de maSUrare eNERgie TERMICA ACC Bl 152B

NC 80 / 30-08-2006

\V K

Vl?2,96._

1889

2132.09

50975

MIJLOACE de masuRare ENERGIE TERMICA ACC BI152scCD

NC 80 / 30-08-2006

V

2122,96

1890

2132.09

50978

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 152 G sc A BC

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1891

2132.09

50979

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 152 H

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1892

2132.09

50980

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 152 I

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1893

2132.09

50981

MIJLOACE DE MASURARE energie TERMICA ACC Bl 152 J

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1894

2132.09

50982

MIJLOACELE MaSURAR'E energie TERMICA ACC Bl 152 K

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1895

2132.09

50983

MIJLOACE de MAsuraRE EnerGiE

TERMICA ACC Bl 153 Ase A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1896

2132.09

50984

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 153 A se B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1897

2132.09

50985

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 153 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1898

2132.09

50986

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 153 C SC A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1899

2132.09

50988

MIJLOACE De MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 154 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1900

2132.09

50989

MIJLOACE DE MASURARE ENERGlE TERMICA ACC Bl 154B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1901

2132.09

50990

mijloace de MASuraRE EnerGIE TERMICA ACC Bl 154 C

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1902

2132.09

50991

MIJLOACE De MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 154 D

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1903

2132.09

50992

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 154E

NC 80/30-08-2006

2122,96

1904

2132.09

50993

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BI154FscA

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1905

2132.09

50995

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 154G sc A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1906

2132,09

50996

MIJLOACE bE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 154 G se B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1907

2132.09

50997

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 154 H scA B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1908

2132.09

50998

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 155 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1909

2132.09

50999

MIJLOACE De MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 155B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1910

2132.09

51000

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 155 C

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1911

2132.09

51001

MIJLOACE DE MASURAR’E'ENERGIE TERMICA ACC Bl 156 A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1912

2132.09

51002

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 156 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1913

2132.09

51003

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 156 C

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1914

2132.09

51004

MIJLOACE DE MASURARTEnERGIE TERMICA ACC Bl 156 D

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1915

2132.09

51005

MIJLOACE bE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 156 E se A

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1916

2132.09

51006

MIJLOACELE MASURAR'E ENERGIE TERMICA ACC Bl 156 E sc B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1917

2132.09

51007

Mijloace de masURare energie TERMICA ACC Bl 156 F

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1918

2132.09

51008

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 156 G

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1919

2132.09

51009

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 156 H

NC 80 / 30-G8-2006

2122,96

1920

2132.09

51011

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 156 I sc B

NC 80 / 30-0B-2006

2122,96


I
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

0

1

2

3

4-

1921

2132.09

51012

MIJLOACE DE MASURARElJiNERGiE TERMICA ACC Bl 156 J

IlO c

NC 80 / 30-08-200^2!

1922

2132.09

51016

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 1 C

- ■ '\u

NC 80 / 30-08-2006

AÂ     '

. W2.96

1923

2132.09

51017

mijloace dE MASuRARE EneRGiE TERMICA ACC Bl 1 D

NC 80 / 30-38-2006

LJ

2122,96

1924

2132.09

51018

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 1 E

NC 80 / 30- 38-2006

2122,96

1925

2132.09

51019

MIJLOACE de măsurare ENERGIE

TERMICA ACC Bl 1 F 1

NC 80 / 30-38-2006

2122,96

1926

2132.09

51020

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 1 F2

NC 80 / 30-38-2006

2122,96

1927

2132.09

51022

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 1 J 1

NC 80 / 30-D8-2006

2122,96

1928

2132.09

51024

MIJLOACE DE MASURARETNERGIE

TERMICA ACC Bl 2 A 1

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1929

2132.09

51026

MIJLOACE de maSurare ENERGIE TERMICA ACC Bl 2 B

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1930

2132.09

51027

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 2 C

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1931

2132.09

51031

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 2 H 1

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1932

2132.09

51033

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3 A

NC 80 / 30-G8-2006

2122,96

1933

2132.09

51035

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3 C2

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1934

2132.09

51036

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3 D1

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1935

2132.09

51037

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3 D2

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1936

2132.09

51038

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3 G

NC 80 / 30-C8-2006

2122,96

1937

2132.09

51040

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3 H2

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1938

2132.09

51041

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3 J

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1939

2132.09

51042

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3K

NC 80 / 30-08-2006

2122,96

1940

2132.09

51043

MIJLOACE d'E MaSUrarE ENERGIE TERMICA ACC Bl 10C

NC 80 / 30-06-2006

2122,96

1941

2132.09

51044

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 10D

NC 80/30-03-2006

2122,96

1942

2132.09

51045

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 10E 1

NC 80/ 30-03-2006

2122,96

1943

2132.09

51046

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 10 E 2

NC 80 / 30-0-3-2006

2122,8

1944

2132.09

51406

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 12ANL

NC 80 / 30-03-2006

2122,96

1945

2132.09

51553

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl G2

NC 80 / 30-03-2006

1654,21

1946

2132.09

51554

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl G3

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1947

2132.09

51555

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl G 4

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1948

2132.09

51556

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BIG7scAB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1949

2132.09

51557

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BIG8scAB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1950

2132.09

51558

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BIG9scAB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1951

2132.09

51559

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl G 10

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1952

2132.09

51560

mijloace dE maSurare energie

TERMICAACC BIG 11

NC 80 / 30-06-2006

1654,21

1953

2132.09

51561

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl G 12scA

NC 80 / 30-02-2006

1654,21


Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOÂRgz

0

1

2

3

4-

1954

2132.09

51562

MijLOAce de masuRaRE ENERGIE TERMICA ACC BIG12scB

NC 80 / 30-08-2006

&

1955

2132.09

51563

MIJLOACE de măsurare eNeRgie TERMICA ACC BIG13scB

NC 80 / 30-08-2006

w

1956

2132.09

51564

MIJLOACE DE MĂSURARETNER'GIE TERMICA ACC BIG14scA

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1957

2132.09

51565

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC BIG14scB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1958

2132.09

51566

Mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl G 14 sc C D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1959

2132.09

51567

MIJLOACE DE MĂSURARE ENEROlE TERMICA ACC BIG15scB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1960

2132.09

51568

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC BIG16scA

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1961

2132.09

51569

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC BIG16scB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1962

2132.09

51570

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC BIG17scAB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1963

2132.09

51571

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICAACC BIG 18

NC 80 / 30-08-2006

1654,3

1964

2132.09

51902

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 33 A 1

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1965

2132.09

51903

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33 A2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1966

2132.09

51904

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 33 B 1

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1967

2132.09

51905

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 33 B 2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

■1968

2132.09

51906

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33 C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1969

2132.09

51907

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33 D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1970

2132.09

51908

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33 E

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1971

2132.09

51909

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33 F

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1972

2132.09

51910

MIJLOACE DE MaSURArE EnERGIE TERMICA ACC Bl 33 G

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1973

2132.09

51911

mijloace DE Măsurare energie TERMICA ACC Bl 33 l

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1974

2132.09

51912

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33 K

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1975

2132.09

51913

MIJLOACE DE MASuRaRE EnERGIE

TERMICA ACC Bl 33 N 1

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1976

2132.09

51914

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 33 N 2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1977

2132.09

51915

MIJLOACE DE MĂSU'RARE'ENERGiE TERMICA ACC Bl 33 S2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1978

2132.09

51916

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33 T1

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1979

2132.09

51917

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33 T2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1980

2132.09

51918

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 33 U 2

NC 80 / 30-08-2006

1654,3

1981

2132.09

51919

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BlAscAB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1982

2132.09

51920

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl B sc A B Bl C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1983

2132.09

51921

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGlE TERMICA ACC Bl J3

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1984

2132.09

51922

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl J4

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1985

2132.09

51923

Mijloace DE MASURARE EnERGIE TERMICA ACC Bl J5

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1986

2132.09

51924

MIJLOACE OE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl J6

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE -

0

1

2

3

4-

1987

2132.09

51925

MIJLOACEUE masurARe ENERGIE TERMICA ACC Bl K2scA

NC 80 / 3008-2006

(J<ii354â.i

1988

2132.09

51926

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K2 SC B

NC 80 / 30-08-2006

\1654,21 '

1989

2132.09

51927

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K3

NC 80 / 30-08-2006

1654J21 •

1990

2132.09

51928

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC BIK4scA

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1991

2132.09

51929

mijloace dE masurAre energie TERMICA ACC BIK4scB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1992

2132.09

51930

MijlOaCE De masUrare energie TERMICA ACC Bl K5

NC 80/30-08-2006

1654,21

1993

2132.09

51931

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K6

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1994

2132.09

51932

mijloace De masuRAre enEROie TERMICA ACC Bl K7

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1995

2132.09

51933

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K8

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1996

2132.09

51934

mijloace De masuRAre enERGie TERMICA ACC Bl K9

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1997

2132.09

51935

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BIK10

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

1998

2132.09

51936

MIJLOACE DE masURAre eNergie TERMICA ACC Bl K11

NC 80 / 30-08-2006

1654,21 '

1999

2132.09

51937

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K12

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2000

2132.09

51938

MijLOACTDe masUrare Energie TERMICA ACC Bl K13

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2001

2132.09

51939

MIJLOACE DE MASuRÂRE ENERGIE TERMICA ACC Bl Romana 13

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2002

2132.09

51940

MIJLOACELE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Krupscaia 6

NC 80 / 30-08-2006

1654,33

2003

2132.09

51950

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl A MFA

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2004

2132.09

51951

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl B MFA

NC 80/30-08-2006

1654,21

2005

2132.09

51952

mijloace De masuRAre eNergie TERMICA ACC Bl C MFA

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2006

2132.09

51953

Mijloace De masuRAre enERgie TERMICA ACC Bl P

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2007

2132.09

51954

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl F1

NC 80 / 3008-2006

1654,21

2008

2132.09

51955

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl B Est Ram. 1

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2009

2132.09

51956

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl B Est Ram.2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2010

2132.09

51957

mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl B Est Ram.3

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2011

2132.09

51958

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl C1 SC A B Bl B Est sc A

NC 80 / 3008-2006

1654,26

2012

2132.09

51959

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3A sc. A Tache I.

NC 80 / 3008-2006

1654,21

2013

2132.09

51960

MIJLOACE DE MASuRaRE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3A sc. B Tache 1.

NC 80 / 3008-2006

1654,21

2014

2132.09

51961

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl CC Vest ABC

NC 80 / 3008-2006

1654,21

2015

2132.09

51962

mijloace de masurAre energie TERMICA ACC Bl CC Vest D E

NC 80 / 3008-2006

1654,21

2016

2132.09

51963

MIjlOACE DE MASuRaRE energie TERMICA ACC Bl Tache lonescu nr.5

NC 80 / 3008-2006

1654,21

2017

2132.09

51964

Mijloace dE măsurare eneRGIE TERMICA ACC Bl Tache lonescu nr.7

NC 80 / 3008-2006

1654,24

2018

2132.09

52003

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 1ASC.A

NC 80/3008-2006

1654,21
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

0

1

2

3

4

2019

2132.09

52004

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICAACC Bl 1 Ase. AB

NC 80/30-08-2006

2020

2132.09

52005

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 1Bsc. AB

NC 80 / 30-08-2006

-

2021

2132.09

52006

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 1C

NC 80 / 30-08-2006

1654/24 r

2022

2132.09

52007

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 1D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2023

2132.09

52008

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 2 sc.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2024

2132.09

52009

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 2 se.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2025

2132.09

52010

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3A sc.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2026

2132.09

52011

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 3A se. B

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2027

2132.09

52012

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 3B se. A

NC 80/30-38-2006

1654,21

2028

2132.09

52013

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3B sc.B

NC 80/30-38-2006

1654,21

2029

2132.09

52014

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 3C sc.A B

NC 80 / 30--38-2006

1654,21

2030

2132.09

52015

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 6A sc.A

NC 80 / 30-D8-2006

1654,21

2031

2132.09

52016

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 6A sc.B

NC 80 / 30-88-2006

1654,21

2032

2132.09

52017

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 6B se. C D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2033

2132.09

52018

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 6C sc.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2034

2132.09

52019

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 6C se. B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2035

2132.09

52020

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 7 sc.A

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21

2036

2132.09

52021

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 7 se. B

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21

2037

2132.09

52022

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 7 se. C

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21

2038

2132.09

52023

mijloace de măsurare Energie TERMICA ACC BI7sc.D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2039

2132.09

52024

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 9 se. A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2040

2132.09

52025

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 10A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2041

2132.09

52026

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 10B se. A B

NC 80/30-03-2006

1654,21

2042

2132.09

52027

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 13 se. A

NC 80 / 30-03-2006

1654,21

2043

2132.09

52028

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 13 sc.B

NC 80 / 30-03-2006

1654,21

2044

2132.09

52029

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 16Asc.A

NC 80 / 30-03-2006

1654,21

2045

2132.09

52030

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 16A sc.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2046

2132.09

52031

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 16Bsc.C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2047

2132.09

52032

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 16B sc.D

NC 80 / 30-06-2006

1654,21

2048

2132.09

52033

Mijloace de maSurare energie TERMICA ACC Bl 17A sc.A

NC 80 / 30-0E-2006

1654,21

2049

2132.09

52034

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 17A sc.B

NC 80 / 30-0E-2006

1654,21

2050

2132.09

52035

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 17BSC.C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2051

2132.09

52036

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGÎ'E

TERMICA ACC Bl 17Bsc.D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

0

1

2

3

4

2052

2132.09

52037

mijloăCe de masurarE Energie TERMICA ACC Bl 18A sc. A B

NC 80/30-08-2006

2053

2132.09

52038

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 18B sc. C D

NC 80/30-08-2006

\F.

V16Ș4,21!

2054

2132.09

52039

MIJLOACE DE MASUfiARE ENERGIE TERMICA ACC BI19Asc.A

NC 80 / 30-08-2006

1654^1

2055

2132.09

52040

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 19A sc.B

NC 80/30-08-2006

1654,21

2056

2132.09

52041

MIJLOACE De masuRAre enERgie TERMICA ACC Bl 19B sc.C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2057

2132.09

52042

MIJLOACE DE MASURARE enERgie TERMICA ACC Bl 19B SC.D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2058

2132.09

52043

MIJLOACE'DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 24 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2059

2132.09

52045

MIJLOACE CE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 24 C SC. A

NC 80/ 30-08-2006

1654,21

2060

2132.09

52046

mijloace DE masuRARE Energie

TERMICA ACC Bl 24C SC. B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2061

2132.09

52047

MIJLOACE CE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 24 D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2062

2132.09

52048

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 25A

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2063

2132.09

52049

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 25B SC.A

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2064

2132.09

52050

MIJLOACE de mAsurare energie TERMICA ACC Bl 25B SC.B

NC 80/30-38-2006

1654,21

2065

2132.09

52051

MIJLOACE DE MASURARE enErgie TERMICA ACC Bl 25C SC.A

NC 80/30-38-2006

1654,21

2066

2132.09

52052

Mijloace de maSurare enERgie TERMICA ACC Bl 25 C sc B

NC 80 / 30-08-2006

1654,48

2067

2132.09

52053

Mijloace de masUrAre enERgie TERMICA ACC Bl 3D SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2068

2132.09

52054

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3D SC.B

NC 80 / 30-»)8-2006

1654,21

2069

2132.09

52055

MIJLOACE de masuRare enERgie TERMICA ACC Bl 4A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2070

2132.09

52056

MIJLOACE dE MasurarE enErGIe TERMICA ACC Bl 4B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2071

2132.09

52057

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 5B SC.A

NC 80 / 30-88-2006

1654,21

2072

2132.09

52058

Mijloace de maSurare enERgie TERMICA ACC Bl 5B SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2073

2132.09

52059

mijloace dE MasurarE energie TERMICA ACC Bf 5C

NC 80/30-08-2006

1654,21

2074

2132.09

52060

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 12A SC A B

NC 80/30-08-2006

1654,21

2075

2132.09

52061

MIJLOACE de masuraretnergie TERMICA ACC Bl 12B

NC 80/30-08-2006

1654,21

2076

2132.09

52062

mijloace de maSurare energie TERMICA ACC Bl 12C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2077

2132.09

52063

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 22 SC. A B GARS

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2078

2132.09

52064

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 22B SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2079

2132.09

52065

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 23 A SC A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2080

2132.09

52066

Mijloace de mAsurarE EnergiE

TERMICA ACC B! 23A SC B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2081

2132.09

52067

MIJLOACE DE MaSURARE energie TERMICA ACC Bl 23B

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21

2082

2132.09

52068

MIJLOACE DE"MASURARE ENER'GIE TERMICA ACC Bl 23C

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21

2083

2132.09

52069

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 38

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2084

2132.09

52070

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 56ASCA

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

/Valoare;

0

1

2

3

4

2085

2132.09

52071

MIJLOĂCF De măsurare energie TERMICA ACC Bl 56A SC B

NC 80/30-08-2006 1

■■ C;

1654,21

2086

2132.09

52072

MIJLOACE De măsurare ENERgie TERMICA ACC Bl 56B SC A B

NC 80/30-08-2006

s ^1654,21

2087

2132.09

52073

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 57A SC A

NC 80 / 30-08-2006

^5*41

2088

2132.09

52074

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 57ASCB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2089

2132.09

52075

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 57BSCA

NC 80/30-08-2006

1654,21

2090

2132.09

52076

MIJLOACE De MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 57B SC B

NC 80/30-08-2006

1654,21

2091

2132.09

52077

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 58A SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2092

2132.09

52078

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 58B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2093

2132.09

52079

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 59A SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2094

2132.09

52080

Mijloace de maSURare energie TERMICA ACC Bl 59B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2095

2132.09

52081

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 59C sc A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,36

2096

2132.09

52082

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 21A SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2097

2132.09

52083

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BI21B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2098

2132.09

52084

MIJLOACE DE'IvIASURARE ENERGIE TERMICA ACC BI21C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2099

2132.09

52085

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BI21D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2100

2132.09

52086

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 22A SC A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2101

2132.09

52087

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 22A SC B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2102

2132.09

52088

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 37B(A B)

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2103

2132.09

52089

MIJLOACE DE MASURARE'EneRGiE TERMICA ACC BI37C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2104

2132.09

52090

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 38 SC. A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2105

2132.09

52091

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 38 SC. B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2106

2132.09

52092

Mijloace de masuraRE Energie TERMICA ACC Bl 39(A B)

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2107

2132.09

52093

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 40A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2108

2132.09

52094

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 40 SC B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2109

2132.09

52095

MTJEOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 41 SCAB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2110

2132.09

52096

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 41C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2111

2132.09

52097

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 45

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2112

2132.09

52098

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 46 SCAB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2113

2132.09

52099

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 46 BIS SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2114

2132.09

52100

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 47 SC A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2115

2132.09

52101

Mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl 47 SC B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2116

2132.09

52102

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 48 SC A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2117

2132.09

52103

MIJLOACEDE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 48 SC B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARC

0

1

2

3

4

2118

2132.09

52104

Mijloace de măsurare energie

TERMICA ACC Bl 49 SC A

NC 80 / 30-08-2006

2119

2132.09

52105

MIJLOACE DE Măsurare energie------

TERMICA ACC Bl 49 SC B

NC 80 / 30-08-2006

1<W

2120

2132.09

52106

mijloace d£ măsurare EnErOIe

TERMICA ACC Bl 49B SC C D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21;;

2121

2132.09

52107

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 50 SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2122

2132.09

52108

MIJLOACE DE mASuRaRE-EN-ERG'IE'” TERMICA ACC Bl 51A SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2123

2132.09

52109

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 51B SC C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2124

2132.09

52110

mijloace de Măsurare energie TERMICA ACC Bl 51BSCD

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2125

2132.09

52111

MIJLOACE de măsurare eneRGiE

TERMICA ACC Bl 52 SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2126

2132.09

52112

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 53A SC A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2127

2132.09

52113

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 53A SC B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2128

2132.09

52114

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 53B SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2129

2132.09

52115

'MfJEOĂCE'OE MASURAR'E ENERGIE TERMICA ACC Bl 54A SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2130

2132.09

52116

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 55A SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2131

2132.09

52117

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 55B SC A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2132

2132.09

52118

MIJLOaOE DE MĂSURARE ENERGlE

TERMICA ACC Bl 55B sc B

NC 80 / 30-08-2006

1654,4

2133

2132.09

52119

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 60B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2134

2132.09

52120

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 60C SC A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2135

2132.09

52121

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 60C SC. B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2136

2132.09

52122

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE’ TERMICA ACC Bl 60D SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2137

2132.09

52123

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 60E SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2138

2132.09

52124

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 60E SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2139

2132.09

52125

MiJLOACETE MĂSURARE" ENERGIE TERMICA ACC Bl 60F sc A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,25

2140

2132.09

52126

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 26A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2141

2132.09

52127

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 26B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2142

2132.09

52128

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE “ TERMICA ACC Bl 28A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2143

2132.09

52129

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 28B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2144

2132.09

52130

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 28C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2145

2132.09

52131

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 28D SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2146

2132.09

52132

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 29 SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2147

2132.09

52133

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 29C SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2148

2132.09

52134

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 30A SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2149

2132.09

52135

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 30B SC A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2150

2132.09

52136

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 30B SC B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE /

0

1

2

3

4

/U?

2151

2132.09

52137

MTJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 31 (A B)

NC 80 / 30-06-2006

lOCl iii1,

2152

2132.09

52138

MIJLOACE DE MĂSURARE EnERGiE

TERMICA ACC Bl 32 SC A B

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21 s

2153

2132.09

52139

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33A SC A

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21

2154

2132.09

52140

mijloace de maSurarE Energie TERMICA ACC Bl 33A SC B

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21

2155

2132.09

52141

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 33B

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21

2156

2132.09

52142

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 34

NC 80 / 30-C8-2006

1654,21

2157

2132.09

52143

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 35A

NC 80 / 30-G8-2006

1654,21

2158

2132.09

52144

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 35B

NC 80/30-08-2006

1654,21

2159

2132.09

52145

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 35D SC A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2160

2132.09

52146

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 36A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2161

2132.09

52147

Mijloace DE masuRare energie TERMICA ACC Bl 37 A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,33

2162

2132.09

52148

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl M1

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2163

2132.09

52149

MIJLOACE DE masurARe energIE TERMICA ACC Bl M3

NC 80 / 30-88-2006

1654,21

2164

2132.09

52150

MIJLOACE DE MaSuRÂ’RE energie TERMICA ACC Bl M4

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2165

2132.09

52151

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl M5

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2166

2132.09

52152

mijloace de maSurarE Energie TERMICA ACC Bl M5A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2167

2132.09

52153

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl M6

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2168

2132.09

52154

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl M7

NC 80/30-38-2006

1654,21

2169

2132.09

52155

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl M8

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2170

2132.09

52156

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl M9

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2171

2132.09

52157

MIJLOACE DE masuraRe ENERGIE TERMICA ACC Bl N4 SC A

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2172

2132.09

52158

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl N4 SC B

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2173

2132.09

52159

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl N5

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2174

2132.09

52160

Mijloace dE Măsurare energie TERMICA ACC Bl N6

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2175

2132.09

52161

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl N7

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2176

2132.09

52162

mijloace De masuRAre enERGTE TERMICA ACC Bl N10

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2177

2132.09

52163

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl N11

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2178

2132.09

52164

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl N12

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2179

2132.09

52165

Mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl N13

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2180

2132.09

52166

MIjLOACE'De MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl N14

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2181

2132.09

52167

MlJLOĂCTDE MASURARE energie

TERMICA ACC Bl 01

NC 80/30-08-2006

1654,21

2182

2132.09

52168

MIJLOACE DE MASURÂRE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 02

NC 80/30-08-2006

1654,21

2183

2132.09

52169

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl O 3

NC 80 / 30-08-2006

1654,33Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOAREA

0

1

2

3

4

-rs

2184

2132.09

52170

MIJLOACE DE MĂSURARE ENeRGIE TERMICA ACC Bl J3

NC 80/30 08-2006

J1654,21

2185

2132.09

52171

MIJLOACE de masuraRE ENERGIE TERMICA ACC Bl J4

NC 80/30-08-2006

1654,21

2186

2132.09

52172

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl J5

NC 80/ 30 -08-2006

1654,21

2187

2132.09

52173

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K5

NC 80 / 30 08-2006

1654,21

2188

2132.09

52174

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K6

NC 80 / 30 08-2006

1654,21

2189

2132.09

52175

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K7

NC 80/30-08-2006

1654,21

2190

2132.09

52176

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K8

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2191

2132.09

52177

MIJLOACE DE masURare ENERGIE TERMICA ACC Bl K9

NC 80/30-08-2006

1654,21

2192

2132.09

52178

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl K4 UM 02107

NC 80 / 30-08-2006

1654,26

2193

2132.09

52179

MUTUACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl G 1

NC 80/30-08-2006

1654,21

2194

2132.09

52180

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl G2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2195

2132.09

52181

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl G3

NC 80/30-08-2006

1654,21

2196

2132.09

52182

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl G4 sc A B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2197

2132.09

52183

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl H 1

NC 80/30-08-2006

1654,21

2198

2132.09

52184

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl H2scAB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2199

2132.09

52185

mijloaCe de MasuraRe enerOie TERMICA ACC Bl H3 scA

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2200

2132.09

52186

Mijloace de MAsuraRE energie TERMICA ACC Bl H3 sc B

NC 80/30-08-2006

1654,21

2201

2132.09

52187

MIJLOACE DE MaSurâRE ENERGIE TERMICA ACC Bl H4scAB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2202

2132.09

52188

mijloace de MasuraRe energie TERMICA ACC Bl H 5

NC 80/30-08-2006

1654,21

2203

2132.09

52189

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BIH6

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2204

2132.09

52190

mijloace DE masURare Energie TERMICA ACC Bl H7

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2205

2132.09

52191

MIjloaCE de Ma6uraRE energie TERMICA ACC Bl H 8

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2206

2132.09

52192

mijloace DE masURare Energie TERMICA ACC B1H11SCA

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2207

2132.09

52193

MijloaCe de MAsuraRE energie

TERMICA ACC Bl H 11 sc B

NC 80/30-08-2006

1654,21

2208

2132.09

52194

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl H 12

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2209

2132.09

52195

Mijloace dE masURare ENergiE TERMICA ACC BIH13scA

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2210

2132.09

52196

Mijloace de Măsurare energie TERMICA ACC BlH13scB

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2211

2132.09

52197

mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl H14scA

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2212

2132.09

52198

mijloace De MAsuraRE energie TERMICA ACC Bl H 14 sc B

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2213

2132.09

52199

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Liceul Pedagogic

NC 80/30-38-2006

1654,32

2214

2132.09

52218

Mijloace De masurarE energie TERMICA ACC Bl 1

NC 80 / 30-»)8-2006

1654,21

2215

2132.09

52219

MIJLOACE DEMăSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3

NC 80 / 30-1)8-2006

1654,21

2216

2132.09

52220

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 2

NC 80 / 30-1)8-2006

1654,21
1

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VALOARE'

0

1

2

3

4

!v

2217

2132.09

52221

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 4

NC 80/30 -08-2006

2218

2132.09

52222

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 5

NC 80/30-08-2006

w.

2219

2132.09

52223

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 6

NC 80/30-08-2006

1654,21

2220

2132.09

52224

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 8

NC 80/30-08-2006

1654,21

2221

2132.09

52225

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 9

NC 80/30-08-2006

1654,21

2222

2132.09

52226

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 10

NC 80/30-08-2006

1654,21

2223

2132.09

52227

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 11

NC 80 / 30 -08-2006

1654,21

2224

2132.09

52228

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl A 1

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2225

2132.09

52229

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl A 2

NC 80/30-08-2006

1654,21

2226

2132.09

52230

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl A 3

NC 80/30-08-2006

1654,21

2227

2132.09

52231

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl A 4

NC 80/30 -08-2006

1654,21

2228

2132.09

52232

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl A 5

NC 80/30-08-2006

1654,21

2229

2132.09

52233

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl A 6

NC 80/30 -08-2006

1654,21

2230

2132.09

52234

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl A 7

NC 80/30-08-2006

1654,21

2231

2132.09

52235

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl B 1

NC 80/30-08-2006

1654,21

2232

2132.09

52236

MIJLOACE DE MATURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl B 2

NC 80/30-08-2006

1654,21

2233

2132.09

52237

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl B 3

NC 80/30-08-2006

1654,21

2234

2132.09

52238

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl Traian Vuia

NC 80/30-08-2006

1654,21

2235

2132.09

52239

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl Rodica

NC 80/30-08-2006

1654,21

2236

2132.09

52240

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 7 Eminescu

NC 80 / 30 -08-2006

1654,33

2237

2132.09

52247

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 7 Milcov

NC 80/30 -08-2006

1654,21

2238

2132.09

52248

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 8 Milcov

NC 80/30 -08-2006

1654,21

2239

2132.09

52249

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 9 Milcov

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2240

2132.09

52250

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 10 Milcov

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2241

2132.09

52251

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl J1 J2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2242

2132.09

52252

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC BIJ31/2J4

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2243

2132.09

52253

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 1/2 J4 J5

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2244

2132.09

52254

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl J6 J 7

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2245

2132.09

52255

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl J8 J9

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2246

2132.09

52256

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 92

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2247

2132.09

52257

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 94

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2248

2132.09

52258

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 96

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2249

2132.09

52259

MIJLOACE DE MĂSURAREENERGIE

TERMICA ACC Bl 98

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

Nr.crt

CONT

Nrjnventar

DENUMIRE

RE

valoare-

0

i

2

3

4-

ll° /M

2250

2132.09

52260

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 100

NC 80 / 30-08-2006

w

2251

2132.09

52261

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 102

NC 80 / 30-08-2006

2252

2132.09

52262

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 104

NC 80/30-08-2006

1654,21

2253

2132.09

52263

MIJLOACE DE MaSURARE ENERGIE 1

TERMICA ACC Bl 106

NC 80/30-08-2006

1654,21

2254

2132.09

52264

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 108

NC 80/30-08-2006

1654,21

2255

2132.09

52265

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 110

NC 80 / 30-08-2006

1654,34

2256

2132.09

52282

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl Icim 2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2257

2132.09

52283

MIJLOACE DE MASuRARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 13 garsoniere

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2258

2132.09

52284

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 1 Mai garsoniere

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2259

2132.09

52285

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Grădiniță nr. 32

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2260

2132.09

52286

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Cresa Upetrom Gr nr. 12

NC 80 / 30-08-2006

1654,32

2261

2132.09

52606

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 1

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2262

2132.09

52607

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2263

2132.09

52608

MIJLOACE DE MASuRARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2264

2132.09

52609

MIJLOACE bE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 3 SC.C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2265

2132.09

52610

MIJLOACE DC MASURaRE ENERGIE TERMICA ACC Bl 4

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2266

2132.09

52611

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC BI5SC.AB

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2267

2132.09

52612

MIJLOACE DE MaSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 5 SC. C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2268

2132.09

52613

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 6

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2269

2132.09

52614

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 7 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2270

2132.09

52615

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 7 SC. B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2271

2132.09

52616

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 7 SC.C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2272

2132.09

52617

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 8

NC 80/30-08-2006

1654,21

2273

2132.09

52618

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 14A SC.A

NC 80/30-08-2006

1654,21

2274

2132.09

52619

Mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl 14 SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2275

2132.09

52620

MIJLOACE DE MASURARE ENERGiE TERMICA ACC Bl 14 SC.C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2276

2132.09

52621

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 14C SC.A

NC 80/30-08-2006

1654,21

2277

2132.09

52622

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 14C SC.B

NC 80/30-08-2006

1654,21

2278

2132.09

52623

mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl 14E1

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2279

2132.09

52624

MIJLOACE detosurare ENERGIE TERMICA ACC Bl 14E2

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2280

2132.09

52625

mijloace de măsurare energie TERMICA ACC Bl 14D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2281

2132.09

52626

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 15 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2282

2132.09

52627

Mijloace DE măsurare energie

TERMICA ACC Bl 15 SC B

NC 80/30-08-2006

1654,21
Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

^VALOARE

0

1

2

3

4

2283

2132.09

52628

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC BI15SC.C

NC 80 / 30-08-2006

w

2284

2132.09

52629

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BI15SC.D

NC 80 / 30-08-2006

2285

2132.09

52630

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 16 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2286

2132.09

52631

Mijloace Ce masuraRE EneRGIE TERMICA ACC Bl 16 SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2287

2132.09

52632

MI JLOACE'DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 16SC.C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2288

2132.09

52633

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 16 SC.D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2289

2132.09

52634

Mijloace de masURaRe energie TERMICA ACC Bl 17 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2290

2132.09

52635

MIJLOACE DE MASURARE EhlERGIE TERMICA ACC BI17SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2291

2132.09

52636

MijloAce de măsurare Energie TERMICA ACC Bl 17SC.C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2292

2132.09

52637

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 17 SC.D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2293

2132.09

52638

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 17 SC.E F

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2294

2132.09

52639

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC BI18SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2295

2132.09

52640

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 18 SC. B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2296

2132.09

52641

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 18 SC.C

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2297

2132.09

52642

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 18 SC.D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2298

2132.09

52643

MIJLOACE DE MasURare ENERGIE TERMICA ACC Bl 18 SC.E

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2299

2132.09

52644

mijloace de măsurare energie

TERMICA ACC Bl 18 SC. F

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2300

2132.09

52645

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 19 SC.A

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2301

2132.09

52646

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC BI19SC.B

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2302

2132.09

52647

MIjloaCE de MAsuraRE energie TERMICA ACC Bl 19 SC.C

NC 80/30-38-2006

1654,21

2303

2132.09

52648

MIJLOACE de MasuraRe ENERGIE TERMICA ACC Bl 19 SC.D

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2304

2132.09

52649

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 20 SC.A

NC 80 / 30-38-2006

1654,21

2305

2132.09

52650

MIJLOACE DE MĂSURARE ENER'GlE TERMICA ACC Bl 20 SC.B

NC 80 / 30--38-2006

1654,21

2306

2132.09

52651

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 20 SC.C

NC 80 / 30-«)8-2006

1654,21

2307

2132.09

52652

Mijloace de masuraRE energie TERMICA ACC Bl 20 S.D

NC 80 / 30-1)8-2006

1654,21

2308

2132.09

52653

MIJLOACE DE MASURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 21 SC.A

NC 80 / 30-1)8-2006

1654,21

2309

2132.09

52654

MIJLOACE DE-maSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 21 SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2310

2132.09

52655

MIJloaCe de masuraRE enERgie TERMICA ACC Bl 22 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2311

2132.09

52656

'MIjloaCE de Măsurare energie TERMICA ACC Bl 22 SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2312

2132.09

52657

mijloace De Măsurare energie TERMICA ACC Bl 23 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2313

2132.09

52658

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 23 SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2314

2132.09

52659

Mijloace de maSurarE energie TERMICA ACC Bl 24 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2315

2132.09

52660

mijloace de măsurare energie

TERMICA ACC Bl 24 SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

RE

VAgO^RE-

0

1

2

3

4

2316

2132.09

52661

MIJLOACE'DE MaSUrARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 24 SC.C

NC 80 / 30-08-2006

l,r<654.2i

2317

2132.09

52662

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 24 SC.D

NC 80 / 30-08-2006

16.54,21

2318

2132.09

52663

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGlE TERMICA ACC Bl 25 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

x %

1654,21

2319

2132.09

52664

mULOaCTdE MĂSURARE ENERGIE TERMICA ACC Bl 25 SC.B

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2320

2132.09

52665

MiJlOACE'D'E MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 25 SC.C

NC 80 / 30-1)8-2006

1654,21

2321

2132.09

52666

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 25 SC.D

NC 80 / 30-08-2006

1654,21

2322

2132.09

52667

MIJLOACE DE MĂSURARE ENERGIE

TERMICA ACC Bl 27 SC.A

NC 80 / 30-08-2006

1654,21