Hotărârea nr. 414/2013

Hotãrârea nr. 414 privind aprobarea completãrii Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 50/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 414

privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 50/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului viceprimar al Municipiului Ploiești Iulian Teodorescu și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 50/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, modificată și completată, a Hotărârii Guvernului nr.884/2001 de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Ploiești și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

A

In temeiul prevederilor art.36 (2), lit.a) si (3), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobarea completării Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.50/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești cu un nou articol, ce va avea următorul conținut: “Comisia de Apel este formată din: 1 președinte, 2 membrii și 1 secretar, care se va întruni în ședințe la sediul Clubului Sportiv Municipal Ploiești în urma contestațiilor scrise depuse de driveri (sau orice persoană interesată) la sediul instituției în termen de 24 de ore de la primirea sancțiunii, având următoarele atribuții:

  • -  Judecă activitatea de curse a hipodromului;

  • -  Decide autoritar în cazul unor contestații privind activitatea comisiei tehnice a reuniunilor;

  • -  Decide cu privire la contestațiile depuse de persoanele excluse de pe pistele de alergare sau de către angajații hipodromului și răspunde asupra modului de aplicare a măsurilor dispuse;

  • -  Verifică aplicarea corectă și aplică drepturile ce-i revin prin prezentul Regulament al curselor de trap.

Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la depunere, în caz contrar sancțiunea dată de arbitrii judecători îsi urmează cursul până la soluționare.”

Art.2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr.50/27.02.2013 se modifică corespunzător.

Art.3. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Ploiești nr.50/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108/31.08.2004, ca serviciu public în interesul cetățenilor, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010, a primit în administrare Complexul Hipodrom.

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, asigură potrivit competențelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciului public de interes local privind sportul și susținerea acestuia.

Hipodromul Ploiești este singurul hipodrom din România unde se pot desfășură curse de trap.

Regulamentul Curselor de Trap stabilește cadrul normativ pentru desfășurarea curselor de trap, a calificării cailor în probele oficiale, întărirea disciplinei competiționale, având un caracter obligatoriu la nivelul Hipodromului Ploiești.

In scopul susținerii curselor de trap pe Hipodromul Ploiești, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.50/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești.

Viceprimar,^

Iulian Teodorele

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr.l08/31.08.2004, ca serviciu public în interesul cetățeanului privind sportul, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, a primit în administrare Complexul Hipodrom.

Având în vedere specificul activității Hipodromului Ploiești, organizarea curselor publice, cu scopul de a dezvolta și stabili capacitatea energetică a cailor de trap, în vederea selecționării celor mai bune exemplare care pot contribui la îmbunătățirea raselor de cai de trap și la achiziționarea de alți trăpași născuți și crescuți în alte țări și prevederile art.126 din Regulamentul Curselor de trap pe Hipodromul Ploiești, supunem spre aprobare înființarea Comisiei de Apel, formată din: 1 președinte, 2 membrii și 1 secretar. Comisia de apel se va întruni în ședințe la sediul Clubului Sportiv Municipal Ploiești în urma contestațiilor scrise depuse de driveri (sau orice persoană interesată) la sediul instituției în termen de 24 de ore de la primirea sancțiunii, având următoarele atribuții:

  • -  Judecă activitatea de curse a hipodromului;

  • -  Decide autoritar în cazul unor contestații privind activitatea comisiei tehnice a reuniunilor;

  • -  Decide cu privire la contestațiile depuse de persoanele excluse de pe pistele de alergare sau de către angajații hipodromului și răspunde asupra modului de aplicare a măsurilor dispuse;

  • -  Verifică aplicarea corectă și aplică drepturile ce-i revin prin prezentul Regulament al curselor de trap.

Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la depunere, în caz contrar sancțiunea dată de arbitrii judecători își urmează cursul până la soluționare.

Având în vedere prevederile art.36 al.(6) lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, potrivit cărora Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea, gestionarea și administrarea serviciilor publice de interes local, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.50/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORTRAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 50/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

și a emis:


SECRETAR,

Cristian Dumitru

Data: