Hotărârea nr. 413/2013

Hotãrârea nr. 413 privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrãrilor de consolidare si refunctionalizare a Spitalului Municipal Ploiesti


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA N R. 413


privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de consolidare si refunctionalizare a Spitalului Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana si Direcției Tehnic-Investitii referitor la unele masuri de emitere a autorizației de construire pentru consolidarea si refunctionalizarea Spitalului Municipal Ploiești;

Având in vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Vazand prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(2) lit. a) si alin.(5) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba simplificarea procedurii de autorizare pentru lucrările de consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești prin inlocuirea planurilor pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Prahova, cu planuri extrase din lucrarea „Reambulare topografica - suport topografic scara 1:5000 pentru actualizare PUG in Municipiul Ploiești” vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Prahova cu numărul 31863/13.08.2010, recepționat in baza procesului verbal de recepție numărul 590, pentru obținerea autorizației de construire pentru lucrările de consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești, cu respectarea legislației in vigoare.

Art. 2 Direcția Generala de Dezvoltare Urbana si Direcția Tehnic-Investitii 9

vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de consolidare si refunctionalizare a Spitalului Municipal Ploiești

Imobilul in care funcționează Spitalul Municipal Ploiești, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești si ocupa locul al doilea ca importanta si complexitate a activitatii medicale in municipiu, deservind atat locuitorii sai cat si locuitorii din zona periurbana a municipiului. Ministerul Sanatatii Publice a suplimentat structura spitalului cu secția de chirurgie oncologica, radioterapie, terapie intensiva si spitalizare de zi.

Ministerul Dezvoltării in cadrul Lucrărilor Publice si Locuințelor a cuprins Spitalul Municipal Ploiești, in cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătire pentru situații de urgenta -Componenta B: Reducerea Riscului Seismic.

In anul 2011 a fost intocmit proiectul tehnic in vederea funcționarii spitalului la standardele impuse de Ministerul Sanatatii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.243/2013 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiție „Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești”.

In vederea demarării execuției investiției a fost emis certificatul de urbanism nr.937/19.08.2013. Conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, pentru intocmirea documentației necesare eliberării autorizației de construcție sunt necesare planurile topografice vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

întrucât in momentul de fata nu sunt intabulate imobilele aflate in patrimoniul municipiului Ploiești, pentru autorizarea lucrărilor propun folosirea planului topografic avizat de Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara - „Reambulare topografica” suport topografic scara 1:5000 pentru actualizare PUG in Municipiul Ploiești vizat de Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova.

Având in vedere cele prezentate, supun spre analiza si aprobare Consiliului Local, proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,


Iulian Bădescu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE


proiectul de hotarare privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de consolidare si refunctionalizare a Spitalui Municipal Ploiești

După Spitalul Județean de Urgenta Prahova, Spitalul Municipal Ploiești ocupa locul al doilea ca importanta si complexitate a activitatii medicale in municipiul Ploiești, deservind atat locuitorii sai cat si locuitorii din zona periurbana a municipiului. Ministerul Sanatatii Publice a suplimentat structura spitalului cu secția de chirurgie oncologica, radioterapie, terapie intensiva si spitalizare de zi.

Spitalul Municipal Ploiești este cuprins in documentele Inspectoratului Județean de Protecție Civila Prahova, ca spital de urgenta in caz de dezastre si calamitati si deservește atat municipiul Ploiești cat si comunele adiacente si este luat in evidenta Comisiei de aparare impotriva dezastrelor.

Clădirea a fost realizata in mai multe etape de execuție, in anii 1895,1928 si 1953. La cutremurele din 1940, 1977, 1986, 1990, aceasta a fost puternic afectata, pe parcursul timpului nefiind consolidata.

In baza Protocolului nr.16148/28.12.2006 incheiat cu Municipiul Ploiești, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor in anul 2007 a asigurat intocmirea proiectului tehnic, respectiv a finanțat lucrările de consolidare si refunctionalizare al corpului A din cadrul Spitalului Municipal Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.243/2013 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești”.

Pentru demararea execuției lucrărilor a fost emis certificatul de urbanism nr.937/19.08.2013. Conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, pentru intocmirea documentației necesare eliberării


In vederea autorizării lucrărilor, intrucat in momentul de .fata nu sunt' intabulate imobilele aflate in patrimoniul municipiului Ploiești, propunem utilizarea planului topografic avizat de Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara - „Reambulare topografica” suport topografic scara 1:5000 pentru actualizare PUG in Municipiul Ploiești vizat de Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, aflat in posesia Consiliului Local Ploiești.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local, proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Generala de                    Direcția Tehnic - Investiții

Dezvoltare Urbana

p. Arhitect sef,Director executiv, Director executiv adjunct,

Mihaela Iamandi


Madalina Crăciun
VIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv, Simona^TALBU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de consolidare și refuncționalizare a Spitalului Municipal Ploiești

si a emis :