Hotărârea nr. 411/2013

Hotãrârea nr. 411 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru chiriasii imobilelor care au fãcut obiectul legilor proprietãtii si a criteriilor de repartizare a locuintelor sociale

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 411


Privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu, Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și criteriile de repartizare a locuințelor sociale;

având în vedere prevederile art. 42 și 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 13 și art. 15 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 1 și art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a) - pct. 17 si lit e) din Legea nr. 15/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă criteriile în baza cărora se vor întocmi listele cu ordinea de prioritate pentru anul 2014 privind repartizarea locuințelor pentru chiriașilor imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2 - Aprobă criteriile în baza cărora se va întocmi lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2014 privind repartizarea locuințelor sociale, conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3 - Listele cu ordinea de prioritate întocmite potrivit art. 1 și 2 din prezenta hotărâre vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art. 4 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.Anexa nr. 1


Criterii și punctaje aferente acestora pentru întocmirea ordinei de pji chiriașilor care locuiesc în imobilele care au lacI.

Situația ocupațională                                                   ff

 • a) pensionari;                                                         ||o

 • b) persoane care desfășoară sau au desfășurat activități aducătoare al?

venit (salariați, persoane fizice autorizate , șomeri);                \

 • c) persoane fără venit, așa cum reiese din declarația pe proprie răspundere dată în fața funcționarului sau beneficiare de venit minim garantat, conform Legii nr. 416 / 2001, actualizată;

 • d) persoane care sunt încadrate într-un grad de handicap, conform Legii nr. 448 / 2006, republicată;

- au în întreținere copii minori;

Observație: se va lua în calcul situația ocunatională a titularului de dosar.

.....—

1 punct

1 punct

II.

Situația medicală

 • a) certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate grav și accentuat ( eliberat de comisia de expertiză medicală);

 • b) certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate mediu și ușor, boli precum SIDA, cancer, T.B.C, ciroză;

 • c)  certificat medical eliberat de medic specialist (diabet, boli cardiovasculare, boli neuropsihice si alte boli cronice);

5 puncte

4 puncte

2 puncte

III.

Situația materială

 • a) <400

 • b) 401 -700

 • c)  701 - 1000

 • d) 1001 - 1300

 • e)  1301 - 1635

Observație: nu se iau în calcul la stabilirea situației materiale persoanele majore aflate până la vârsta de pensionare care nu sunt încadrate în muncă și nici nu frecventează o formă de învățământ.

10 puncte

8 puncte

6 puncte

4 puncte

2 puncte

IV.

Situația contractuală privind protecția chiriașilor din imobilele aflate în curs de retrocedare

 • a) persoane evacuate sau aflate în curs de evacuare ( confirmată prin ■sentințe civile de evacuare, notificări de la executorul judecătoresc, contracte de închiriere expirate );

 • b) contractul este încă în vigoare pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;

 • c)  contractul este încă în vigoare pentru o perioadă de mai mare de 12 luni;

10 puncte

7 puncte

5 puncte

V.

 • a) tinerii revocați din centrele de minori

 • b) beneficiari ai Legii recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției din decembrie 1989, nr. 341 / 2004, Decretul - lege nr. 118 / 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice

6 puncte

3 puncte

VI.

Vechimea cererii

 • a) până la un an

 • b) 1 - 3 ani

 • c) 3 - 5 ani

 • d) 5-10 ani

2 puncte

4 puncte

6 puncte

8 puncte


Anexa nr. 2 Criterii și punctaje aferente acestora pentru întocmirea ordinei de prioritate în vederea repartizării locuințelor sociale

I.

Situația locativă actuală

 • a) chiriaș în spațiu din fond locativ privat, pe baza de contract de închiriere ^aii locuiește la rude (copie act de proprietate )

 • 1. >18 m.p / membru familie

 • 2. 18-14 m.p/membru familie                              V vv;

 • 3.  14-11 m.p / membru familie

 • 4.  11 - 8 m.p / membru familie

 • 5. <    8 m.p / membru familie

 • b) tolerat în spațiu, pe baza declarației dată de proprietarul imobilului Observație: Dentru familiile sau persoanele sinsure care nu pot face dovada situației locative

/         j

. 3/puncte f

^-^pfinctc

8 puncte

1 punct

0 puncte

II.

Numărul de minori aflați în întreținere

 • a)  1 - 2 copii

 • b) 3 și > 3 copii

 • 2 puncte

 • 3 puncte

III.

Modalitatea de realizare a veniturilor

 • a) pensionari;

 • b) persoane care desfășoară sau au desfășurat activități aducătoare de venit (salariați, persoane fizice autorizate, șomeri);

 • c)  persoane iară venit, așa cum reiese din declarația pe proprie răspundere dată în fața funcționarului sau beneficiare de venit minim garantat, conform Legii nr. 416 / 2001, actualizată;

 • d) persoane care sunt încadrate într-un grad de handicap, conform Legii nr. 448 / 2006, republicată;

Observație: se va lua în calcul situația ocupațională a titularului de dosar.

10 puncte

8 puncte

4 puncte

1 punct

IV.

 • a) <400

 • b) 401-700

 • c)  701 - 1000

 • d) 1001 - 1300

 • e)  1301 - 1635

Observație: nu se iau în calcul la stabilirea situației materiale persoanele majore aflate până la vârsta de pensionare care nu sunt încadrate în muncă si nici nu frecventează o formă de învățământ.

10 puncte

8 puncte

6 puncte

4 puncte

2 puncte

V.

Situația medicală

 • a) certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate grav și accentuat ( eliberat de comisia de expertiză medicală)

 • b) certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate ușor și mediu, boli precum SIDA, cancer, T.B.C, ciroză

 • c)  certificat medical eliberat de medic specialist ( diabet, boli cardiovasculare, boli neuropsihice si alte boli cronice )

5 puncte

4 puncte

2 puncte

VI.

 • a) tinerii revocați din centrele de minori

 • b) beneficiari ai Legii recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției din decembrie 1989, nr. 341 / 2004, Decretul - lege nr. 118 / 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice

6 puncte

3 puncte

VII.

Vechimea cererii

 • a)  până la un an

 • b)  1-3 ani

 • c)  3-5 ani

 • d) 5-10 ani

2 puncte

4 puncte

6 puncte

8 puncte

Observații la Anexele 1 și 2

 • 1)  Persoanele care au refuzat de două ori, în cursul ac unități locative situate în imobile diferite, repartizate


ale Consiliului Local Ploiești, pierd dreptul de a li se repartiza o altă unitate locativă în anul în curs.

 • 2)  Sunt îndreptățite să solicite o locuință socială numai persoanele (familiile) care au domiciliul în Municipiul Ploiești.

 • 3)  Persoanele care au ocupat abuziv o locuință, proprietate a Municipiului Ploiești, pierd dreptul de a mai fi înscrise pe lista cu ordinea de prioritate.

 • 4)  Persoanele care au fost evacuate pentru neplata cheltuielilor aferente chiriei sau întreținerii ori pentru alte motive prevăzute de lege ( comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței) pierd dreptul de a mai fi înscrise pe lista cu ordinea de prioritate.

 • 5)  Vor fi depunctate cu câte 50% din numărul total de puncte acumulat persoanele care au suferit condamnări în urma unor fapte privind tulburarea liniștii și ordinii publice, pe perioada cât se află sub incidența pedepsei.

 • 6)  Vor fi depunctate cu câte 20% din numărul total de puncte acumulate familiile care dețin cu titlu de chiriaș o locuință socială.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire LocuințeRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale

Apariția și aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001. privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și actualizată, a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

în acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii proveniți din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului; chiria pentru spațiul închiriat nu poate depăși 25% din venitul realizat de familia chiriașului.

Urinând cont că termenul de valabilitate al acestor contracte în mare parte a expirat și există cazuri în care chiriașii au fost evacuați de către proprietari înaintea expirării termenelor contractuale, apare imperios necesară asigurarea unui fond de locuințe destinat acestei categorii de persoane.

Persoanele cele mai afectate în urma retrocedărilor și evacuărilor ce le-au premers sunt pensionarii, persoanele cu handicap sau familiile care au în întreținere copii minori;

fost modificată Legea nr. 114 / 1996, astfel încât în cadrul art. 43 a fost introdus drept criteriu prioritar, la analiza cererilor de locuință, situația chiriașilor evacuați din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății.

Totodată art. 42 din Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată precizează că au acces la locuințele sociale în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, mai mic decât nivelul câștigului net lunar pe total economie comunicat de Institutul Național de Statistică; Buletinul Statistic din data de 04.09.2013 raporta un câștig salari al mediu nominal net în valoare de 1635 lei.

Așadar, măsura de protecție prin repartizarea unei locuințe sociale cu chirie mică trebuie să se adreseze acelor familii sau persoane singure care se află în situații de risc social, sunt în vârstă, nu au copii sau nu le pot acorda sprijin sau, deși sunt persoane tinere, suferă de diverse boli care le împiedică să presteze activități din care pot realiza venituri suficiente pentru a achita chirii mai mari sau pentru a achiziționa locuințe proprietate personală.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, Consiliul Local trebuie să aprobe anual criteriile care stau la baza întocmirii listei cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, precum și lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor sociale.

In acest moment în evidența Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează un număr de 9 5 dosare întocmite de chiriașii din imobilele revendicate și restituite foștilor proprietari și un număr de 184 dosare privind locuințele sociale.

Având în vedere numeroasele cereri existente, precum și situațiile sociale dificile în care familiile care solicită o locuință socială se află, se impune stabilirea unor criterii de departajare a acestora, prin acordarea unor punctaje pentru fiecare criteriu pe care îl îndeplinesc.

Ținând cont de cele precizate supunem spre analiză și aprobare Consiliului

Local proiectul de hotărâre alăturat.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR,


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a lopqSlțelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a crițpriiîbr de repartizare a locuințelor sociale                  • c


u..;' C (

-

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate. cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Apariția și aplicarea Legii nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și actualizată a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

în acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i astfel pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului.

Autoritatea publică locală se confruntă cu multe solicitări formulate de aceste familii din cauză că termenul de valabilitate al contractelor a expirat și, mai mult decât atât, există cazuri în care chiriașii au fost deja evacuați.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

In acest moment în evidențele Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează un număr de 2 79 de dosare, din care 95 sunt ale familiilor ce provin din imobilele revendicate și retrocedate foștilor proprietari, iar restul de 1 8 4 aparțin familiilor care solicită o locuință socială.

Datorită numeroaselor cereri existente și a situațiilor sociale dificile în care aceste familii se găsesc, se impune stabilirea unor criterii de departajare a solicitanților de locuințe, prin acordarea unor punctaje pentru fiecare criteriu pe care îl îndeplinesc.

Art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată prevede obligația Consiliului Local de a aproba anual criteriile în baza cărora se vor întocmi listele cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească a locuință socială.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


George Pană

Cosma Marcian

Robert Ionuț Viscan/2^ Daniel Puiu Neagtg Râul Alexandru Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale.

și a constatat: