Hotărârea nr. 410/2013

Hotãrârea nr. 410 privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Ploiesti, Grãdinita Dumbrava Minunatã, Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Prahova si Inspectoratul Scolar Judetean, în vederea continuãrii proiectului educational Un start bun în viatã, privind educatia timpurie a copiilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 410

privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Ploiești, Grădinița „Dumbrava Minunată”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Inspectoratul Școlar Județean, în vederea continuării proiectului educațional ”Un start bun în viață”, privind educația timpurie a copiilor

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu și consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu si Larisa Băzăvan, precum și raportul de specialitate al Compartimentului Organizare Evenimente prin care se propune aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Ploiești si Grădinița Dumbrava Minunată privind educația timpurie dezvoltată prin proiectul educațional ”Un start bun in viață”;

având în vedere adresa nr. 12/2013 a Grădiniței „Dumbrava Minunată” prin care se propune asocierea cu autoritățile locale si suportarea de către Municipiul Ploiești a costurilor necesare proiectului educațional ”Un start bun in viață”;

în conformitate cu Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale;

în temeiul art. 36 al. 2 pct. 6 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Ploiești, Grădinița „Dumbrava Minunată”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Inspectoratul Școlar Județean, în vederea continării proiectului educațional ”Un start bun în viață”, privind educația timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 3 ani, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Relații Internaționale, prin Compartimentul Organizare Evenimente, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Direcția Administrație Publică-Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Ploiești, Grădinița "Dumbrava Minunată”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Inspectoratul Școlar Județean, în vederea continuării proiectul educațional ”Un start bun în viață”, privind educația timpurie a copiilor

Grădinița „Dumbrava Minunată’’, unitate reprezentativă de învățământ preuniversitar din municipiul Ploiești, a fost singura desemnată a face parte, în județul Prahova, din proiectul național “Un start bun în viață’’.

Obiectivul principal al proiectului vizează educația timpurie antepreșcolară în rândul copiilor și se va derula în parteneriat cu Primăria municipiului Ploiești, precum și cu alte instituții de profil - Inspectoratul Școlar Județean si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Se dorește, astfel, înființarea unei grupe, avand în componență 15 copii cu vârsta cuprinsă între 2 si 3 ani, din care cinci, provenind din familii cu o situație materială precară, vor fi selectați de către Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Pentru fiecare dintre acești cinci copii, Primăria municipiului Ploiești, ca partener în acest proiect, va plăti cheltuielile de hrană, după cum urmează: 2421ei/lună/copil x 5 copii x 10 luni = 12.100 lei

Având în vedere sprijinul constant pe care municipalitatea ploieșteană l-a oferit unităților de învățământ din orașul nostru, precum și interesul și preocuparea manifestate pentru derularea în condiții optime a procesului educațional, considerăm că implicarea administrației locale în acest proiect național ar contribui, în bună măsură, la atingerea obiectivului său.


Consilieri, Iolanda Băzăvan Cristian Dumitfu Sanda Dragulea Marilena Stanciu Băzăvan Larisa


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA REALȚII INTERNAȚIONALE COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Ploiești, Grădinița "Dumbrava Minunată”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Inspectoratul Școlar Județean, în vederea continuării proiectul educațional ”Un start bun în viață”, privind educația timpurie a copiilor

Proiectul ”Un start bun in viața” a fost lansat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în parteneriat cu Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională București, si se înscrie in acțiunile menite să susțină implementarea prevederilor Legii Nr. 1 - a Educației Naționale, în domeniul educației timpurie, care se organizează în creșe, grădinițe și centre de zi.

Obiectivul proiectului este implementarea serviciilor de educație timpurie-anteprescolară de calitate, cu participarea autorităților locale, în zone urbane, pentru populația dezavantajată.

A

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, în exercitarea atribuțiilor, Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația.

Acțiunile desfășurate în cadrul acestui proiect vizează constituirea unei echipe multidisciplinare pentru elaborarea politicilor publice privind educația timpurie, conceperea cadrului pentru dezvoltarea sistemului național de formare continuă a personalului care lucrează în serviciile de educație timpurie anteprescolară și crearea centrelor regionale de formare continuă.

Realizarea parteneriatului cuprins în proiectul educațional ”Un start bun în viață”, se va face cu sprijinul autorităților locale, dar și cu implicarea Inspectoratului Școlar Județean și al Direcției de Asistență Socială, beneficiarii proiectului fiind copii cu vârste cuprinse între 2-3 ani.

Prin adresa nr. 12/2013 a Grădiniței "Dumbrava Minunată”, se propune asocierea cu autoritatile locale si suportarea de către Municipiul Ploiești a costurilor de hrană necesare pentru cinci copii, provenind din familii cu o situație materială precară, în cadrul proiectului educațional ”Un start bun in viață”.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect d^K^râre privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Ploiești, Grădinița "Dumbrava Minunată", Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Inspectoratul Școlar Județean în vederea continuării proiectul educațional "Un start bun în viață" privind educația timpurie a copiilor.


A

Direcția Relații Internationale 9                      9                             9

Director,

Milena Andreia Perpelea


AVIZAT,

Direcția Economică

9

Director,

Nicoleta Crăciunoiu


Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios,

9                                           9                                                                                             7


ACORD DE COLABORARE

Părțile:

 • 1. Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”, cu sediul in Ploiești, Aleea Arinului nr. 2, telefon 0244 534940, CUI 29470380, reprezentata prin director Grigore Niculina,

 • 2. Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul in Ploiești, str Democrației, nr 35, tel 0244577699, fax 0244 577400, reprezentat prin inspector școlar general prof. Horia Toma,

 • 3. Municipiul Ploiești, cu sediul in b-dul Republicii nr. 2-4, CUI. 2844855, tel. 0244 516699, fax: 0244 513829, reprezentat prin d-nul primar Iulian Badescu,

 • 4. Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova, cu sediul in Ploiești, Soseua Vestului nr. 14 -16, cod postai 100298, județul Prahova, cod fiscal 9770267, telefon 0244 586100, fax 0244 586100, reprezentata prin Director executiv Alexandru Ion Baloi au convenit la incheierea prezentului acord.

Preambul

Teoriile actuale susțin ca 60% din structurile psihologice si neuronale se formează in primii ani de viata. Aceste cercetări au aratat obiectiv ( prin metode imagistice medicale) ca neglijarea copilului pe acest interval de viata duce la prăbușirea funcționarii unor structuri neuronale care nu se mai pot reface niciodată.

Centrul Multifuncțional implementat prin proiectul “Un start bun in viata”, va fi o structura care va acoperi nevoile de creștere si îngrijire a copiilor mici in filozofia inclusa in dezvoltarea timpurie a copilului si cuprinsa in strategia Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului si in noua lege a educației ( Legea Nr.l//2011 - Art 27 - educația anteprescolara se organizează in crese, grădinițe si centre de zi).

In serviciile de educație timpurie vor fi admiși copii din familii diferite, inclusiv, familii in dificultate si de etnie rroma. Includerea tuturor copiilor intr-un serviciu de calitate va crea o coeziune a familiilor si o solidaritate comunitara prin obiectivul comun ‘‘interesul-s'upef fcr-al. copilului lor”.

Recunoscând importanta educației timpurii părțile convin să colaboreze pe bazăyde partdxi^iat activ pe multiple planuri de interes, în domeniul dezvoltării timpurii a copiluluihmplementând! proiectul „Un start bun in viata”.                                         'feSsb        Â

Art.l. Obiectul protocolului de colaborare

Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituțională pe următoarele direcții:

 • 1. Derularea proiectului „Un start bun in viata”.

 • 2. Derularea proiectului se va realiza la Grădiniță cu program prelungit "Dumbrava Minunata” din Ploiești.

 • 3. Acordul de colaborare se incheie pe durata de un an, efectele juridice intinzandu-se pe perioada anului școlar 2013-2014.

Art.2. Obligațiile părților

 • A. Grădiniță ”Dumbrava Minunata”

 • 1.  Identifica anteprescolarii care vor fi inscrisi in Centrul Multifuncțional.

 • 2. Asigura spațiul in care va funcționa grupa de anteprescolari.

 • 3.  Stabilește echipa de profesioniști care vor lucra in Centrul Multifuncțional (din personalul existent).

 • 4. Asigura implementarea proiectului „Un start bun in viata”.

 • B. Inspectoratul Școlar Prahova

 • 1. Identificarea unitatii de invatamant in care va funcționa Centrului Multifuncțional si asigurarea spațiului necesar pentru funcționarea Centrului Multifuncțional (spațiu pentru 1 grupa de copii).

 • 2. Identificarea cadrelor didactice si a profesioniștilor care vor lucra in Centrul Multifuncțional.

 • 3. Asigurarea salariilor cadrelor didactice si profesioniștilor care desfasoara activitatea in cadrul Centrului Multifuncțional ( personal existent).

 • 4. Asigurarea participării cadrelor didactice si profesioniștilor la cursurile de formare organizate de CEDP.

 • 5. Identificarea copiilor care vor fi inscrisi in grupa Centrul Multifuncțional.

 • C. Municipiul Ploiești


1. Alocarea fondurilor necesare susținerii costurilor de hrana pentru 5 c< proiectului „Un start bun in viata”.

Pentru fiecare din acești cinci copii, Primăria municipiului Ploiești, ca partener^^ceM'proiect, va plăti cheltuielile de hrana, după cum urmeaza:

242 lei/luna/copil x 5 copii x 10 luni =12.100 lei, bani proveniti de la bugetul local.

 • D. Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova

1. Identificarea celor 5 copii din familii defavorizate din municipiul Ploiești.

Art.3. Litigii

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul acord vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

în condițiile în care în termen de 30 de zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.4. Rezilierea acordului

Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 • a.  Nerespectarea de către părțile contractante a prevederilor prezentului acord.

 • b.  Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfășurarea activității prevăzută în acord.

Art.5. încetarea acordului

Constituie motiv de încetare a prezentului acordului următoarele:

 • a.  Acordul părților pentru încetarea acordului.

 • b.  Scopul acordului a fost atins.

 • c.  Forța majoră, dacă este invocată.

Anularea acestui acord va fi făcută sub forma unui anunț scris, cu minim o săptămână înainte de încetarea cooperării.


Art. 6. Dispoziții finale

Prezentul acord de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga 'activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Acordul are valabilitatea de 24 luni, de la data semnării sale.


Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului acord va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

încheiat astăzi ........................., în 4 exemplare originale, câte 1 exemplar pentru fiecare

parte.

Grădiniță „Dumbrava Minunata”

Municipiul Ploiești

Director,

Niculina Grigore

Primar,

Iulian Bădescu

Inspectoratul Școlar Județean

Inspector general,

Horia Toma

Direcția Generala de Asistenta

Sociala si Protecția Copilului Prahova,

Director executiv,

Baloi Ion Alexandru


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Ploiești, Grădinița „Dumbrava Minunată’’, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Inspectoratul Școlar Județean, în vederea continuării proiectului educațional ”Un start bun în viață’’, privind educația timpurie a copiilor

și a emis:Data: