Hotărârea nr. 41/2013

Hotãrârea nr. 41 referitoare la aprobarea încheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Extindere retea distributie gaze naturale în Cartierul Ploiesti Vest Mitica Apostol

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T A R A R E A NR. 41

referitoare Ia aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol)”

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investiții Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol)',

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 151 si 108 din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

In temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba extinderea sistemului de distribuție al gazelor naturale in municipiului Ploiești, județul Prahova, Cartier Ploiești Vest (Mitica Apostol) de către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. si S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., conform contractului de cofinantare prevăzut in anexa ce face parte din prezenta hotarare;

Art. 2 S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. va putea racorda viitorii solicitant! la conductele care se vor realiza in regim de cofinantare, cu respectarea legislației aplicabile in domeniul gazelor naturale (Regulament de acces la sistemele de distribuție) fara indeplinirea altor formalități si fara emiterea de către Municipiul Ploiești a unor adeverinte/acorduri in acest sens.

Art. 3 Aproba predarea in patrimoniul S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra conductei de distribuție nou executata in condițiile art. 151 din Legea nr. 123/2012.

Art. 4 In temeiul art. 108 din Legea nr. 123/2012, S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. va prelua dreptul de proprietate asupra conductelor in compensarea valorii lucrărilor ce fac obiectul contractului de cofinantare menționat la art. 1, aceasta reprezentând justa despăgubire acordata municipiului Ploiești.

Art. 5. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de cofinantare privind extinderea sistemului de distribuție al gazelor naturale.

Art. 6. Hotararea nr. 143/30.03.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Mitica Apostol” de către Municipiul Ploiești isi inceteaza aplicabilitatea la data intrării in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 7. Direcția Tehnic-Investitii va duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Investiții

la proiectul de hotarare referitor la aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol)”

Cartierul Mitica Apostol, situat in partea de sud-vest a municipiului Ploiești, delimitat de str.Gaterului—>str.Cerbului—^Centura de vest—>str.Fluturilor—>str.Brandusei este o zona rezidențiala, ce beneficiază in prezent de o rețea de străzi parțial nemodernizata.

Pentru a creea noi posibilități de dezvoltare a zonei si pentru a reduce disparitățile teritoriale și sociale din municipiul Ploiești sunt necesare efectuarea unor investiții majore pentru extinderea rețelelor de utilitati precum si pentru modernizarea infrastructurii de transport rutier.

Realizarea rețelei de gaze naturale a fost demarata de municipalitate in anul 2001, prin adoptarea H.C.L. nr.215/05.09.2001 privind aprobarea executării obiectivului de investiții “Alimentare cu gaze natural Cartier Ploiești Vest”.

Lucrările au fost efectuate in baza Autorizației de construire nr. 820, eliberata de Primăria municipiului Ploiești la data de 08.01.2004 si conform contractului de execuție lucrări nr.81576 incheiat intre municipiul Ploiești si S.C. INDSERV S.R.L. Ploiești si recepționate conform proces verbal nr. 21567/01.11.2005.

In data de 22.10.2009 a fost incheiat Procesul-Verbal nr. 23159 prin care s-au predat către SC DISTRIGAZ SUD SA București lucrările executate in lungime totala de 10.760 ml:

-rețele de distribuție (1) -lucrări efectuate si nepuse in facțiune, in lungime de 1044 ml ( 864 ml, 0 75 PEHD si 180 ml 090 PEHD);

-rețele de distribuție (2) avand o lungime totala de 4993 ml ( 961 ml 090 PEHD, 4032 ml 075 PEHD);

-rețele de distribuție (3), avand o lungime totala de 2710 ml 075 PEHD;

-racord pentru medie presiune si post reglare;

-conducta repartiție PEHD Dn 225 avand o lungime totala de 2012 ml; -subtraversare DN1A - lml;

Valoarea totala a investiției efectuate de Municipiul Ploiești pentru realizarea rețelei de gaze naturale in Cartierul Mitica Apostol este de 1.268.680,50 lei.

Conform art. 1 din H.C.L.93/28.03.2008, investiția “Alimentare cu gaze naturale cartier Ploiești Vesti”, a fost data in administrare cu titlu gratuit către operatorul licențiat SC DISTRIGAZ SUD SA București - pe perioada execuției contractului de concesiune incheiat cu Ministerul Economiei si Comerțului.

Drept urmare a fost incheiat un Contract de administrare - protocol nr. 014716/09.07.2009, unde la Art.5 - obligațiile administratorului, se precizează ca acesta se obliga sa extindă sistemul de alimentare cu gaze naturale in tot Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol).

Pentru continuarea operațiunilor privind proiectarea si execuția lucrărilor de extindere a sistemului de distribuție al gazelor naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol), propunem incheierea unui contract de cofmantare intre SC Distrigaz Sud Rețele SRL (in calitate de operator), SC GDF SUEZ Energy Romania SA (in calitate de finanțator) si Municipiul Ploiești (in caliate de solicitant) ce va cuprinde obligațiile pârtilor precum si modul de finanțare a investiției, contribuția financiara a Municipiului Ploiești fiind considerata suma investita pana in prezent.

Conform studiului de prefezabilitate intocmit de SC Distrigaz Sud Rețele SRL, rețeaua ce se va realiza va avea o lungime de aproximativ 7560 m, valoarea investiției fiind estimata la 710.778 lei.

Totodată, propunem predarea in patrimoniul S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. cu titlu de drept de proprietate si in mod gratuit a conductei de distribuție executate de Municipiul Ploiești in acest cartier, condiționat de finalizarea extinderii rețelei de gaze in in tot cartierul Mitica Apostol.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare pritind execuția lucrărilor de extindere a sistemului de distribuție al gazelor naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol) conform contractului de cofmantare ce va fi incheiat intre SC Distrigaz Sud Rețele SRL (in calitate de operator), SC GDF SUEZ Energy Romania SA (in calitate de finanțator) si Municipiul Ploiești (in caliate de solicitant) pentru obiectivul de investiții Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol) municipiul Ploiești.

Director Executiv Mihajela Iamandi

Sef serviciu Mariana Stochita

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte


Părțile:

A. S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L, cu sediul in B-dul Marasesti nr. 4-6, Corp B, sector 4, cod postai 040254, București, Romanța, înregistrata la Registru! Comerțului sub nr. J40/2728/2008, CUI / CIF RO 23308833 reprezentata in vederea semnării prezentului contract de......................................................., in calitate de

operator de distribuție licențiat (denumita in continuare "Operator" sau „Distrigaz Sud Rețele")

SÎ _ ..                                   ............ . .             ..........-.....-....... -......... .........

■ • • ■ b. SX. GDF SUEZ Ehergy Romania S.A., cu sediul'irTB-du 1 Marasesti' nr; '4-67&rp ÂȚ sector'4,' cod 'postaT 040254, București, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/5447/2000, CUI / CIF RO 13093222, cont in lei nr R068BRDE450SV40061644500 la BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA, reprezentata prin dl. Yvonnick David, avand funcția de Director General Adjunct Operațional la GDF Suez Energy Romania, in calitate de finanțator al extinderilor cu privire la sistemul de distribuție (denumita in continuare "Finanțator" sau "GDF SUEZ Energy Romania"), si

C. DI/D-na .............................................................., avand buletin ul/cartea de identitate seria............

nr....................... eliberaVeliberata ia data de ....... de  ................................. cod numeric

personal ........................................... domiciliat in ............................................

str.............................................nr ........ bl..........., sc........., et........... ap...........,

judetul/sectoru!..................... cod postai......................... telefon................................ cont bancar nr.

........................................................ deschis la banca ......................................................... (in continuare


denumit "Solicitant"),

(in continuare denumite in mod colectiv "Părțile" si fiecare, individual, "Partea"), sau

C. S.C.


înregistrat Ia Registrul Comerțului din bancar         nr.          ...............


■ 1 Hll HHIH Ulii Uf lt I tUMaiii' I»! ItatMIO'M H«l< l>H1

.............. cont Cod Unic de înregistrare ................................... sub nr. J

deschis         la


., avand sediul in nr.


reprezentata      de

si Director

.................................................................(in continuare denumita "Solicitant"),

(in continuare denumite in mod colectiv "Părțile" si fiecare, individual, "Partea"), sau

C. Asociația de locatari / asociația de proprietari din ...

la ....... sub  nr............. cont nr.


..............

....., cont banca Director economic


., reprezentata prin


înregistrata


......................... cod  postai ............................ telefon

Solicitant),


...........................

.......................,  deschis Ia ., (in continuare denumita


împreuna denumite „Părțile" au convenit încheierea prezentului contract.


Avand in vedere:

 • (1)    Cererea de acordare a accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale, adresata de Solicitant

Operatorului in data de ..........................in conformitate cu Regulamentul privind accesul la sistemele de

distribuție a gazelor naturale;

 • (2)    Ca Operatorul l-a informat pe Solicitant prin Refuzul de racordare si propunerea comerciala nr.

.............................din data de .............................asupra faptului ca nu exista conducte parti componente ale sistemului de distribuție operat de el pentru conectarea Solicitantului, Operatorul neavand prevăzut in programul de dezvoltare construcția unei astfel de conducte, a cărei valoare de investiție este estimata la ................................lei (inclusiv TVA), investiție ce nu este economic justificata pentru Operator;

 • (3)     Ca Operatorul l-a informat pe Solicitant prin Refuzul de racordare si propunerea comerciala menționata la pct. 2 de mai sus asupra faptului ca acesta are dreptul, in conformitate cu prevederile art, 151, alineatul (2) din Legea 123/2012, legea energiei electrice si a gazelor naturale, de a participa la cofinantarea lucrărilor necesare pentru conectarea la sistemul de distribuție operat de Operator cu o cota-parte reprezentând acea valoare a lucrării care, potrivit studiului tehnico-economic, nu este economic justificata pentru Operatorul licențiat.


FD-329^1001


C3 - RESTRAMS


ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotarare referitor Ia aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol)”

Cartierul Mitica Apostol, situat in partea de sud-vest a municipiului Ploiești, delimitat de str.Gaterului—>str.Cerbului—^Centura de vest—>str.Fluturilor—>str.Brandusei este o zona rezidențiala, ce beneficiază in prezent de o rețea de străzi parțial nemodemizata.

Pentru a creea noi posibilități de dezvoltare a zonei sunt necesare efectuarea unor investiții majore pentru extinderea rețelelor de utilitati precum si pentru modernizarea infrastructurii de transport rutier.

Realizarea rețelei de gaze naturale a fost demarata de municipalitate in anul 2001, prin adoptarea H.C.L. nr.215/05.09.2001 privind aprobarea executării obiectivului de investiții “Alimentare cu gaze naturale Cartier Ploiești Vest”.

Lucrările au fost efectuate in baza Autorizației de construire nr. 820, eliberata de Primăria municipiului Ploiești la data de 08.01.2004 si conform contractului de execuție lucrări nr.81576 incheiat intre municipiul Ploiești si S.C. INDSERV S.R.L. Ploiești si recepționate conform proces verbal nr. 21567/01.11.2005.

In data de 22.10.2009 a fost incheiat Procesul-Verbal nr. 23159 prin care s-au predat către SC DISTRIGAZ SUD SA București lucrările executate in lungime totala de 10.760 ml.

Valoarea totala a investiției efectuate de Municipiul Ploiești pentru realizarea rețelei de gaze naturale in Cartierul Mitica Apostol este de 1.268.680,50 lei.

Conform art. 1 din H.C.L.93/28.03.2008, investiția “Alimentare cu gaze naturale cartier Ploiești Vesti”, a fost data in administrare cu titlu gratuit către operatorul licențiat SC DISTRIGAZ SUD SA București - pe perioada execuției contractului de concesiune incheiat cu Ministerul Economiei si Comerțului.

Drept urmare a fost incheiat un Contract de administrare - protocol nr. 014716/09.07.2009, unde la Art.5 - obligațiile administratorului, se precizează ca acesta se obliga sa extindă sistemul de alimentare cu gaze naturale in tot Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol).

Pentru continuarea operațiunilor privind proiectarea si execuția lucrărilor de extindere a sistemului de distribuție al gazelor naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol), avand o lungime de aproximativ 7560 m, propunem Încheierea unui contract de cofinantare intre SC Distrigaz Sud Rețele SRL (in calitate de operator), SC GDF SUEZ Energy Romania SA (in calitate de finanțator) si Municipiul Ploiești (in caliate de solicitant) ce va cuprinde obligațiile pârtilor precum si modul de finanțare a investiției, contribuția financiara a Municipiului Ploiești fiind considerata suma investita pana in prezent.

Conform studiului de prefezabilitate intocmit de SC Distrigaz Sud Rețele SRL, rețeaua ce se va realiza va avea o lungime de aproximativ 7.560m, valoarea investiției fiind estimata la 710.778 lei.

Totodată, propunem predarea in patrimoniul S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. cu titlu de drept de proprietate si in mod gratuit a conductei de distribuție executate de Municipiul Ploiești in acest cartier, condiționat de finalizarea extinderii rețelei de gaze in tot cartierul Mitica Apostol.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind execuția lucrărilor de extindere a sistemului de distribuție al gazelor naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol) conform contractului de cofmantare ce va fi incheiat intre SC Distrigaz Sud Rețele SRL (in calitate de operator), SC GDF SUEZ Energy Romania SA (in calitate de finanțator) si Municipiul Ploiești (in caliate de solicitant) pentru obiectivul de investiții Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol) municipiul Ploiești.

Valoarea estimata pentru aceasta cota-parte („Suma Finanțata de Solicitant") este de .....lei

(inclusiv TVA);                                                                 /OfW I

 • (4)     Ca Operatorul - Distrigaz Sud Rețele - este o filiala integral deținuta de Finanțator Jnis^iâfiâEZygneJgy Romania rezultata prin reorganizarea acestuia din urma, In conformitate cu preveyderi^eTega'le’TpriygMEe la separarea legala intre activîtatile de distribuție a gazelor naturale si alte activitati din sectorukg^zeEîi^to®le;

 • (5)     Ca investițiile în legătură cu dezvoltarea si reabilitarea rețelei de distribuție, cara^n^n^^^gîf^sunt în sarcina Operatorului, se vor realiza, la cererea acestuia, de către Finanțator, in baza relatiîlorcSrifrittuaie dintre Operator si Finanțator;

 • (6)     Cofinantarea lucrărilor necesare pentru conectarea Solicitantului la sistemul de distribuție operat de Operator se va face de către (1) Solicitant (pentru suma dovedita a nu fi economic justificata pentru Operator) si de către (ii) Finanțator (pentru restul sumei), urmând ca noul obiectiv aferent realizării Investiției sa fie preluat in folosința de către Operator.

......- --Partlle-convin dupa cum urmeaza:-- -- - ------------------..........——------------------------------------------------------

Art 1 - Obiectul Contractului

 • 1,1 Finanțatorul si Solicitantul se obliga prin prezentul Contract sa contribuie la finanțarea lucrărilor de proiectare si execuție a extinderii conductei de distribuție gaze naturale din str.

  .............. localitatea,  .......................................... jud./sector......................... avand caracteristicile tehnice si amplasamentul prevăzute în Anexa 1, ("Investiția").

  Art, 2 - Valoarea Contractului

  2,1 Valoarea totala estimata a lucrărilor aferente Investiției este de.....................................Iei, inclusiv TVA,


reprezentând totalul dintre Suma Finanțata de Finanțator și Suma Finanțata de Solicitant (astfel cum sunt definite; in art, 3.1. si 3,2, de mai jos).

 • 2.2    Valoarea estimata a Contractului poate suferi modificări prin majorarea sau diminuarea acesteia prin emiterea următoarelor documente:

 • a) o factura de regularizare intermediara, după momentul întocmirii de către Operator a Proces ui ui-verbal de Recepție Tehnica (în continuare PVRT);

 • b) o factura de regularizare finala, in baza Procesului-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (in continuare PVRTL), întocmit la finalizarea lucrărilor, conform reglementarilor în vigoare.

 • 2.3,    Eventualele modificări de majorare sau diminuare ale valorii Contractului se aplica exclusiv Sumei Finanțata de Solicitant, care va fi majorata sau diminuata corespunzător.

 • 2.4.    In cazul In care valoarea finala a lucrării este diferita in raport cu suma estimata inițial, solicitantul va fi instiintat prin adresa scrisa insotita de factura.

Art. 3 - Obligațiile Pârtilor

 • 3.1. Finanțatorul se obliga prin prezentul Contract sa participe la realizarea si finanțarea Investiției cu suma de

.....................................lei, inclusiv TVA ("Suma Finanțata de Finanțator").

 • 3.2, Solicitantul are obligația de a contribui la cofinantarea lucrărilor necesare realizării Investiției cu suma de

.....................................lei, inclusiv TVA ("Suma Finanțata de Solicitant"),

 • 3.3     (1) Activele rezultate la finalizarea Investiției prevăzută la art 1.1, vor fi preluate în folosința de către Operator.

 • (2) Solicitantul are dreptul să recupereze contravaloarea sumei investite, din momentul punerii în funcțiune a Investiției, de la următorii utilizatori racordați la obiectivele/sistemele realizate în baza prezentului Contract, cu respectarea modalității de recuperare a cotei-părți din investiție, asa cum urmeaza sa fie reglementata de ANRE.

 • (3) Operatorul îsi asuma obligația de a notifica viitorii solicitanti de acces cu privire la obligația legala de despăgubire a Solicitantului parte a prezentului contract, înainte de a proceda la racordarea viitorilor solicitând de acces.

 • (4) Solicitantul nu poate condiționa racordarea potențialilor solicitantă de acces la obiectivele/sistemele realizate în baza prezentului Contract de plata despăgubirii Ia care are dreptul, In acest sens, Operatorul poate racorda un potențial solicitant fara acordul Solicitantului, pe baza acordului scris al potentiatiior solicitant! de a-1 despăgubi pe Solicitant.

 • (5) Solicitantul consimte, in mod expres si irevocabil, la intrarea în patrimoniul Finanțatorului, cu titlu de drept de proprietate si in mod gratuit, a conductei de distribuție rezultata in urma efectuării Investiției, din momentul realizării acesteia, respectiv momentul întocmirii PVRTL, fara a solicita in prezent sau in viitor nîci Finanțatorului si nici Operatorului rambursarea sumelor plătite sau servicii in valoare echivalenta acestora.


  3.4. Finanțatorul va asigura realizarea Investiției fie direct, fie prin subcontractarea unor lucrarțâferente-i^âli Investiției către persoane juridice autorizate pentru efectuarea acestora. Contractele de execuție lucrari:^cpei^țe^ de Finanțator sunt independente In conținutul lor atat tehnic cat si valoric de prezentul Contract^

  • 3.5 Responsabilitatea privind efectuarea analizei de rentabilitate si stabilirea sumeloRvfipantatei'de > Finanțator si Solicitant revine în exclusivitate Operatorului.

  • 3.6 Operatorul se obliga sa avizeze proiectele aferente Investiției si sa urmareasca execuția lucrariLbjLJn-fhmîtele drepturilor conferite de licența si in conformitate cu prevederile legale in vigoare..

  -3r7-Dupa-fînalizarea-lucrarilorrOperatorul-va~realFza-receptia-telinica-a-conductei-de-distributie-rezultate“in“urma—


efectuării Investiției prin semnarea Procesului-verbal de Recepție Tehnica.

 • 3.8. Prezentul Contract nu reglementează si nu include costurile si execuția branșamentului de racordare la sistemul de distribuție.

 • 3.9. Pentru realizarea branșamentului, Operatorul si Solicitantul vor Încheia Contractul de Racordare^ conform Regulamentului privind-accesul la sistemele de distribuție a'gazelor naturale "a probat'prin' H;G. rir. 1043/2004.' Semnarea Contractului de Racordare se va face simultan cu prezentul Contract sau ulterior semnării acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de cofinantare.

 • 3.10. (1) In situația in care Solicitantul renunța în mod expres sau tacit, indiferent de motiv sau situatîe, la continuarea participării la cofînantarea realizării Investiției ce face obiectul prezentului Contract, sumele plătite de acesta nu se restituie si nici nu se compensează decât in măsură in Gare depasesc costurile suportate de Finanțator, in ceea ce privește lucrările deja executate sau costurile avansate de către Finanțator pana la momentul renunțării.

(2) In acest sens, Solicitantul va fi obligat sa achite către Finanțator daune in valoare egala cu costurile suportate de acesta in baza prezentului contract, pana la momentul renunțării de către Solicitant la continuarea finanțării investiției, in cazul in care costurile suportate de Finanțator sunt mai mari decât sumele avansate de Solicitant.

(3) Diferența dintre (i) sumele totale avansate de către Solicitant în baza prezentului Contract sî (ii) valoarea cumulata a lucrărilor deja executate pana la momentul renunțării si a oricăror alte costuri suportate de Finanțator va fi retumata Solicitantului in termen de [15] zile lucratoare de la data primirii notificării de renunțare din partea acestuia, in baza unui deviz de lucrări indicând diferența dintre costurile de la litera (i) si respectiv (ii) de mai sus, insotit de documente justificative in acest sens.

 • 3.11.   In situata în care Solicitantul renunța în mod expres sau tacit, indiferent de motiv sau situatie, la continuarea participării la cofînantarea realizării Investiției ce face obiectul prezentului Contract, Solicitantul consimte, in mod expres si Irevocabil, la intrarea in patrimoniul Finanțatorului, cu titlu de drept de proprietate sl in mod gratuit, a conductei de distribuție sl, respectiv, a secțiunilor de conducta / oricăror lucrări efectiv realizate pana la momentul renunțării de către Solicitant, după caz, realizate pana la momentul încetării, indiferent de cauza, a prezentului contract, fara a solicita în prezent sau in viitor nici Finanțatorului si nici Operatorului rambursarea sumelor plătite sau servicii in valoare echivalenta acestora. Dispozițiile art.3.3 sunt aplicabile sî in acest caz.

3.12 Finanțatorul, cu prealabila consultare a Operatorului, are dreptul de a decide asupra oportunității finalizării Investiției.

Ari. 4 - Durata Contractului

 • 4.1. In conformitate cu ari. 1186 din Noul Cod Civil, prezentul contract se considera încheiat astazi.................

data primirii de către Operator a contractului semnat de către Solicitant si de către Finanțator. Astfel Contractul isi va produce efectele începând cu data incheierii sale si pana la date finalizării lucrărilor de proiectare si execuție a Investiției.

 • 4.2. Solicitantul are obligația semnării si transmiterii către Operator a prezentului contract in termen de cel mult 60 de zile de la date transmiterii prezentului Contract către Solicitant, in caz contrar prezentul contract încetând u-si de plin drept orice efecte.

 • 4.3. Termenul estimat de finalizare a Investiției este de 12 luni de la data încheierii contractului.

 • 4.4. In situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a Autorizației de Construire, precum si a altor avize si aprobări necesare executării lucrărilor din cauze ce nu tîn de OPERATOR, termenele de executare si punere in funcțiune a Investiției ce face obiectul contractului se decaîeaza corespunzător,

 • 4.5. Solicitantul are obligația de a transmite documentele menționate de Operator in scrisoarea înștiințare documente obligatorii in vederea racordării” pana cel târziu în 5 zile de la date încheierii Contractului (data semnării contractului de către Solicitant sl transmiterea acestuia către Operator). Netransmiterea documentelor obligatorii in termenul menționat da dreptul Operatorului sî Finanțatorului sa considere prezentul contract reziliat de plin drept, fara somație, fara punere in interzlere si fara intervenția instanței de judecata.

 • 4.6. In cazul in care Solicitantului îl sunt cerute documente suplimentare necesare îndeplinirii obiectului contractului, ca urmare a cererilor autorităților administrative, Solicitantul isi asuma obligația de a transmite aceste documente Operatorului in termen de 20 de zile de la primirea cererii de suplimentare a documentației.

3

FD-329-7CW


Nerespectarea acestui termen atrage decăderea Solicitantului din dreptul de a f Ia pretentiNrnpp Operatorului si/sau Finanțatorului, cu privire la finalizarea sau nefinalizarea Investiției. J;

4.7. In situația in care Solicitantul nu furnizează toate documentele si informațiile necesare' dețuldnrinyesțtiei


S 'Z /     ..

la pisg^^rr^ i c- vie i, uitani I nycK sau autoritățile administrative nu eliberează Autorizația de Construire si alte avize si apțo|arixneces|re lucrărilor, indiferent de cauza, contractul încetează de plin drept, Solicitantul urmând a fi'q^tHiiG^tsi-^j^ifi^tf

iriî

__________,_______________ ________________________ _ ...... --r_,_________________________ v- JuțqL^i-drj^niw^îfiapOi sumele avansate pana la acea data (din care se va scadea contravaloarea avizelor obtinbtQ^^ftg^€neltuieli necesare efectuate pana in acel moment).


Art. 5 - Plata

 • 5.1.    Suma Finanțata de Solicitant se va achita in conformitate cu graficul din Anexa 2 la prezentul Contract. Neachitarea. sumei, in termenul menționat in Anexa 2, da dreptul Operatorului si Finanțatorului sa considere prezentul contract reziliat de plin drept, fara somație, fara punere in întârziere si fara„intervenția instanței de

 • 5.2.    Plata se va face prin transfer bancar in contul Finanțatorului nr.

.................................................................................deschis la.................................................

Obligația de plata a Solicitantului va fi considerata îndeplinita in momentul în care sumele plătite sunt evidențiate în contul Finanțatorului,

 • 5.3.    In cazul in care Solicitantul nu achita integral contravaloarea facturii de regularizare finala, emisa in

condițiile art.2.2 din prezentul Contract, Finanțatorul are dreptul de a solicita: (i) Operatorului sa nu monteze aparatul de măsură in instalația de utilizare a gazelor naturale la locul de consum al Solicitantului situat in localitatea___________, str. J___________________________nr,____, pana ia achitarea integrala a soldurilor respective si

(ii) Solicitantului penalitati de întârziere in cuantum de 0,04% din valoarea ramasa neachitata a facturii pentru fiecare zi de întârziere.

 • 5.4.    Neplata de către Solicitant a sumelor facturate de Finanțator in termen de 45 zile de la data emiteriifacturii, inclusiv penalizările aferente, da dreptul Finanțatorului de a considera Contractul rezolutionat de plin drept, fara punere in întârziere si fara intervenția instanțelor judecătorești, cu plata de daune interese de către Solicitant in valoare egala cu costurile suportate de acesta in baza prezentului contract pana la momentul rezolutiunîi. De asemenea, Finanțatorul va putea cere Operatorului sa refuze punerea in funcțiune a Investitei si sa-i refuze Solicitantului accesul la sistemul de distribuție, conform prevederilor legale.

Art. 6 - Soluționarea litigiilor

 • 6.1.    Diferendele de orice fel care pot aparea in derularea Contractului se vor rezolva de către Parti pe cale amiabila.

 • 6.2. In situația în care diferendele nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, acestea se vor soluționa de către ANRE, conform competentelor acestei instituții in privința soluționării divergentelor privind refuzul de racordare la sistemele de distribuție a gazelor naturale, sau de către instanțele de judecata.

 • 6.3. Părțile stabilesc competente din punct de vedere teritorial, instanțele din Municipiul București,

Art. 7 - Forța Majora

 • 7.1.    Părțile semnatare ale prezentului Contract sunt exonerate de răspundere in caz de forța majora.

 • 7.2.    Sunt considerate cazuri de forța majora acele evenimente imprevizibile, insurmontabile sau care nu pot fi controlate de nici una din Parti, care au loc după Intrarea in vigoare a prezentului Contract, si care împiedica, totâ. sau parțial, Partea care le invoca sa-sî îndeplinească obligațiile asumate. Cazurile de forța majora vor include, fara a se limita Ia acestea, incendii, inundații, revolte, conflicte de munca, greve, intervenții guvernamentale, conflicte militare si embargouri, calamitati naturale.

 • 7.3.    Cazurile de forța majora trebuie sa fie aduse la cunoștința celorlalte Parti de către Partea care le invoca, in termen de 10 zile de la apariție. înștiințarea apariției cazului de forța majora trebuie sa fie insotîta de dovezi confirmate de o autoritate competenta. Absenta înștiințării referitoare la apariția cazului de forța majora privează Partea care o invoca de dreptul de a fi exonerata de răspundere.

 • 7.4.    In cazul in care forța majora nu încetează in termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, oricare din Parti poate solicita desființarea de plin drept a Contractului, fara plata de daune-interese.

Art, 8 - Dispoziții finale

 • 8.1.    Modificarea (completarea) clauzelor prezentului Contract se va face cu acordul tuturor Pârtilor, prin acte adiționale.

 • 8.2.    Partite contractante au obligația sa păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului Contract.


 • 8.3.    Toate notificările făcute în legătură cu prezentul Contract vor fi făcute in scris si tfânșțniâe^Tj^^rîfețl,

fie prin curier (recunoscut la nivel național) sau prin fax cu confirmare de primire, fiecăreia ?dintre^PartC-Ja adresele indicate mai sus sau la alta adresa precizata In scris de respectiva Parte. jl^j '          ’ J

 • 8.4.    Prezentul Contract s-a încheiat in trei exemplare, cate un exemplar pentru fiecardiparte. -    , L ' 1

OPERATOR,         ...................FINANȚATOR/          ......SOLICITANT/UTILIZATOR,

Dîstrigaz Sud Rețele S.R.L.        GDF SUEZ Energy Remania SA.

Prin Director General Adjunct Operațional

Yvonnick David

Prin reprezentant


Prin reprezentant legal

Data semnării


Data semnării


Data semnării


întocmit,


5


Anexa 1


Caracteristicile tehnice sl amplasamentul conductei de distrib

Lungime conducta PE :_________________

Tip material î________

Diametru-conducta.RE-:    _-----------------------------------


Presiune Conducta:_______


Pozata pe strada :_________

Localitate (conducte):      _______

Județul:_____


OPERATOR,

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.


FINANȚATOR,

GDF SUEZ Energy Romania S.A.

Prin Director General Adjunct Operațional

Yvonnlck David


Prin reprezentant


Data semnării


Data semnării


întocmit,


6SOLICITANT /UTILIZATOR,


Prin reprezentant legai


Data semnării


ANEXA 2

Graficul de eșalonare a plăților


OPERATOR,

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.


FINANȚATOR,

GDF SUEZ Energy Romania S.A.


SOLICITANT /UTILIZATOR,


Nr. crt.

Document

Termen de emitere

Sume de plata

Termen de plata

. 1,.

...............- -..........

............................

■ :• - ■ ■■ -......

2.

3.

Prin Director General Adjunct Operațional

Yvonnick David

Prin reprezentant


Prin reprezentant [egal

Data semnării


Data semnării


Data semnării


întocmit,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol)”și a emis:

J

Lvuo b-cJkĂ-f

V

N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI P MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la aprobarea încheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol)”

și a constatat:PREȘEDINT Gheorglie Sîr
Data: cZG'GGj 2^7°^