Hotărârea nr. 408/2013

Hotãrârea nr. 408 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 408


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri

si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a d-lui. Iulian Badescu - Primar al Municipiului Ploiești, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

Având in vedere prevederile Legii nr. 5 / 21.02.2013 — Legea bugetului de stat pe anul 2013, ale Legii nr. 6 / 21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si ale art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

In conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26 / 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;

Luând in considerare prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publica locala, republicata si actualizata

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2 - Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2013 a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013 xCWx

Președinte de S£dință, /* /            Contrasemnează Secret:

Iulian Liviu Teodorescu Sf         \  1 Oana Cristina Iacob

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri pe anul 2013 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

In organizarea, funcționarea si dezvoltarea serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar. In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continua a serviciilor Ia cerințele comunității locale.

S.C Hale si Piețe S.A intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respecta modul de intocmire in formatul si structura aprobata prin Ordinul nr.214/15.02.2013 al Ministerului Finanțelor Publice precum si prevederile Ordonanței de urgenta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si Întocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget

Rectificarea consta in suplimentarea respectiv diminuarea valorilor la unele capitole si subcapitole cu influenta asupra cheltuielilor prin diminuarea acestora cu 200 mii lei si implicit creșterea rezultatului brut (a profitului brut) cu 200 mii lei fara a influenta totalul veniturilor . Modificările respective se datoreaza evoluției indicatorilor aferent! bugetului de venituri si cheltuieli ce se inregistreaza de la inceputul anului pana in prezent si influentelor asupra lor cuantificate pana la sfârșitul anului 2013.

(mii lei)

Aprobare BVC Rev. a IH-a 2013

Propunere - rectificare BVCrev.alV-a 2013

Influente (+,-)

I. VENITURI TOTALE

12.800,00

12.800,00

0,00

1 .venituri din exploatare

12.750,00

12.750,00

0,00

2.venituri financiare

50,00

50,00

0,00

VlII.Surse de finanțare a investițiilor,

din care :

2.201,00

2.201,00

0,00

1. surse proprii

1.889,00

1.889,00

0,00

4. alte surse

312,00

312,00

0,00

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea listei de investiții prin:

-renunțarea la unele lucrări de investiții sau dotări de bunuri ;

-diminuarea sau majorarea valorii unor lucrări de investiții;

-efectuarea de lucrări noi de investiții;

-suplimentarea achiziționării de noi mijloace fixe ;

-renunțarea la unele achiziții de noi mijloace fixe

Asigurarea fondurilor de investiții o reprezintă sursele proprii conform propunerilor de rectificare a planului de investirii aferent anului 2013 astfel:

Mii lei

Denumire lucrari/dotari

Aprobat rev. a II-a

Influente +/-

Propunere rectificare rev a lll-a

Total investirii

2.201

0

2.201

1. Lucrări de investiții si reparații capitale

1.651

100

1.751

II.CHELTUIELI TOTALE (1. + 2. ):   12.705,00


 • 1. Cheltuieli pt.exploatare total din care :  12.664,00

 • a) chelt. cu bunuri si servicii                 5. 445,00

 • b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.     385,00

 • c) ch. cu personalul din care:                6.180,00

c.l ) ch. cu salariile                          4.238,00

c.2 ) bonusuri                               509,00

c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti compensatorii 75,00 c.4 ) ch af. contractului de mandat            126,00

c5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.          1.232,00

 • d) alte cheltuieli de exploatare              654,00

 • 2. Cheltuieli financiare                 11,00

 • 3. Cheltuieli extraordinare                   30,00


6.180,00


III.Rezultat brut


95,004.238,00

509,00

75,00


126,00 0,00

1.232,00          0,00

654,00          0,00


8,00         - 3,00


20,00


-10,00


295,00       200,00


IX.Cheltuieli pentru investiții,


2.201,00


2.201,00


0,001.Lucrări de construcții si amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (zona adiacenta) (proiectare si execuție)

167

0

LOfs

2.Reparatie capitala acoperiș Halele Centrale- Intervenții de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta(executie parțiala)

30

0

u

30

3.Modernizare Piața Vest "înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale"( execuție)

92

0

92

4.Lucrari de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu - execuție

77

0

77

S.Reparatie hidrizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

23

0

23

6.Modernizare imobil str.Valeni nr.44, recompartimentari interioare usoare-proiectare si execuție

410

-40

370

7.Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti-executie

87

0

87

8. Modernizare sediu administrativ (proiectare si execuție)

0

0

0

9. Reparații la grupurile sanitare(proiecare si execuție) Halele Centrale,Piața Vest,Piața Mihai Bravu

80

0

80

lO.lucrari de inchidere cu policarbonat (perimetral )in Piața Vest

8

10

18

11. Revizie jgheaburi si burlane Piața Vest ,Piața Nord ,Piața Mihai Bravu,Piața Sud si Piața 9 Mai

20

0

20

12.Lucrari de inchidere cu policarbonat(provizorii) in Piața Nord-proiectare si execuție

10

10

20

13.Construire Piața Centrala Agroalimentara-proiectare

0

73

73

14. închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

5

5

15.1nchidere spațiu cu panouri Piața Centrala- zona ciuperci

3

0

3

16. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

17

18

35

17,Lucrari de intervenție la acoperiș,structura si instalație electrica Piața Malu Roșu

320

0

320

lS.Lucrari de revizie,reparație si verificarea puterii instalate- imobil str. Văleni nr. 44

70

0

70

19. .Lucrări de amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (proiectare si execuție)

86

14

10020. Lucrări de revizie tablourii electrice imobil Halele Centrale (4 buc) si Piața Centrala -florărie (1 buc)

29

15

a & iteS

21. Lucrări de circuit cablu de date cu instalația de alimentare cu energie electrica aferenta acestor circuite-str. Văleni nr. 44

40

0

--------V         -

xCjTMHovA

40

22. .Lucrări de imbunatatire a rețelei de canalizare pentru ape uzate - imobil str. Văleni nr. 44

24

0

24

•23. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din Halele Centrale

48

0

48

24.Lucrari de recompartimentare spatiu-Piata Mihai Bravu

5

0

5

II. Dotări cu mijloace fixe si active necorporale

550

-100

450

1.Instalație video de supraveghere - Piața Nord si Piața Vest, Piața 9 Mai si Malu Roșu

33

2

35

2.Achizitie benere Piața centrala-4 buc

10

-10

0

3.Achizitionare autoutilitara cu cabina dubla si platforma

3,5 to

92

-92

0

4.Achizitie mobilier commercial Halele Centrale (obelisc)

35

0

35

5. Achiziție cabina modular 150/150 /240

4

0

4

6. Achiziție sisteme bariere automate

128

0

128

7. Achzitie parcare amenajata str.Grivitei

38

0

38

8. Achiziție sisteme supraveghere video zona bariere acces

62

0

62

9. Achiziție mobilier pentru etaj I (module PVC ) Halele Centrale

60

0

60

10. Achiziție program informatic integrat

24

0

24

11.Achiziție licențe

22

0

22

12.Achiziție vitrina frigorifica

12

0

12

13.Achizitie aparate de aer condiționat-, imobil Văleni nr. 44-7 buc

30

0

30


Fundamentarea reviziei a IV-a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 a fost intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării intregii activitati cu respectarea legislației in vigoare..

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli .


PRIMAR,


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hota rare privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

In organizarea, funcționarea si dezvoltarea serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar. In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continua a serviciilor la cerințele comunității locale.

S.C Hale si Piețe S.A intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respecta modul de întocmire in formatul si structura aprobata prin Ordinul nr.214/15.02.2013 al Ministerului Finanțelor Publice precum si prevederile Ordonanței de urgenta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si întocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget

Rectificarea consta in suplimentarea respectiv diminuarea valorilor Ia unele capitole si subcapitole cu influenta asupra cheltuielilor prin diminuarea acestora cu 200 mii lei si implicit creșterea rezultatului brut (a profitului brut) cu 200 mii lei fara a influenta totalul veniturilor . Modificările respective se datoreaza evoluției indicatorilor aferenti bugetului de venituri si cheltuieli ce se înregistrează de la începutul anului pana in prezent si influentelor asupra lor cuantificate pana la sfârșitul anului 2013.

VIII.Surse de finanțare a investițiilor,

din care:

2.201,00

2.201,00

0,00

1. surse proprii

1.889,00

1.889,00

0,00

4. alte surse

312,00

312,00

0,00

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea listei de investiții prin : -renunțarea la unele lucrări de investiții sau dotări de bunuri;

-diminuarea sau majorarea valorii unor lucrări de investiții;

-efectuarea de lucrări noi de investiții;

-suplimentarea achiziționării de noi mijloace fixe ;

-renunțarea la unele achiziții de noi mijloace fixe

Asigurarea fondurilor de investiții o reprezintă sursele proprii conform propunerilor de rectificare a planului de investiții aferent anului 2013 astfel:

Aprobare BVC

Rev. alll-a 2013


 • I. VENITURI TOTALE             12*800,00

1 .venituri din exploatare                12.750,00

2.venituri financiare                         50,00

 • II. CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2. ):  12.705,00

 • 1. Cheltuieli pt.exploatare total din care :  12.664,00

 • a) chelt. cu bunuri si servicii                 5. 445,00

 • b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.     385,00

 • c) ch. cu personalul din care:                6.180,00

c.l ) ch. cu salariile                           4.238,00

c.2 ) bonusuri                               509,00

c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti compensatorii 75,00 c.4 ) ch af. contractului de mandat            126,00

c5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.          1.232,00

 • d) alte cheltuieli de exploatare              654,00

 • 2. Cheltuieli financiare                 11,00

 • 3. Cheltuieli extraordinare                   30,00


Propunere — rectificare BVC rev.a IV-a 2013

12.800,00

12.750,00 50,00

12.505,00

12.477,00

5.418,00

225,00

6.180,00

4.238,00

509,00

75,00

126,00

1.232,00

654,00


8,00

20,00


III.Rezultat brut


95,00-187,00

-27,00

-160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


-3,00

-10,00


295,00        200,00


IX.Cheltuieli pentru investiții,


2.201,00


2.201,00


0,00Denumire lucrari/dotari

Aprobat rev. a ll-a

Influente +/-

PțgjjuriereTsv^J rectificarea 'rev^â

Total investiții

2.201

0

1. Lucrări de investiții si reparații capitale

1.651

100

1.Lucrări de construcții si amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (zona adiacenta) (proiectare si execuție)

167

0

167

2.Reparatie capitala acoperiș Halele Centrale- Intervenții de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta(executie parțiala)

30

0

30

3.Modernizare Piața Vest "înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale"( execuție)

92

0

92

4.Lucrari de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu - execuție

77

0

77

S.Reparatie hidrizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

23

0

23

6.Modernizare imobil str.Valeni nr.44, recompartimentari interioare usoare-proiectare si execuție

410

-40

370

7.Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti-executie

87

0

87

8. Modernizare sediu administrativ (proiectare si execuție)

0

0

0

9. Reparații la grupurile sanitare(proiecare si execuție) Halele Centrale,Piața Vest,Piața Mihai Bravu

80

0

80

lO.lucrari de închidere cu policarbonat (perimetrul )in Piața Vest

8

10

18

11. Revizie jgheaburi si burlane Piața Vest,Piața Nord ,Piața Mihai Bravu,Piața Sud si Piața 9 Mai

20

0

20

12.Lucrari de închidere cu policarbonat(provizorii) in Piața Nord-proiectare si execuție

10

10

20

13.Construire Piața Centrala Agroalimentara -proiectare

0

73

73

14. închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

5

5

lS.Inchidere spațiu cu panouri Piața Centrala- zona ciuperci

3

0

3

16. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

17

18

35

I7.Lucrari de intervenție la acoperiș,structura si instalație electrica Piața Malu Roșu

320

0

320

18.Lucrari de revizie,reparație si verificarea puterii instalate- imobil str. Văleni nr. 44

70

0

70

19. .Lucrări de amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (proiectare si execuție)

86

14

100

20. Lucrări de revizie tablourii electrice imobil Halele Centrale (4 buc) si Piața Centrala -florărie (1 buc)

29

15

44

21. Lucrări de circuit cablu de date cu instalația de alimentare cu energie electrica aferenta acestor circuite-str. Văleni nr. 44

40

0

40

- -ty/
22. .Lucrări de imbunatatire a rețelei de canalizare pentru ape uzate - imobil str. Văleni nr. 44

24

0

23. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din Halele Centrale

48

0

ww

24.Lucrari de recompartimentare spatiu-Piata Mihai Bravu

5

0

'NT AA—

II. Dotări cu mijloace fixe si active necorporale

550

-100

450

1.Instalație video de supraveghere - Piața Nord si Piața Vest, Piața 9 Mai si Malu Roșu

33

2

35

2.Achizitie benere Piața centrala-4 buc

10

-10

0

3.Achiziționare autoutilitara cu cabina dubla si platforma

3,5 to

92

-92

0

4.Achizitie mobilier commercial Halele Centrale (obelisc)

35

0

35

5. Achiziție cabina modular 150/150 /240

4

0

4

6. Achiziție sisteme bariere automate

128

0

128

7. Achzitie parcare amenajata str.Grivitei

38

0

38

8. Achiziție sisteme supraveghere video zona bariere acces

62

0

62

9. Achiziție mobilier pentru etaj I (module PVC ) Halele Centrale

60

0

60

10. Achiziție program informatic integrat

24

0

24

11.Achiziție licențe

22

0

22

12.Achiziție vitrina frigorifica

12

0

12

13.Achizitie aparate de aer condiționat-, imobil Văleni nr. 44-7 buc

30

0

30


Fundamentarea reviziei a IV-a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 a fost intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării intregii activitati cu respectarea legislației in vigoare..

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli .


DIRECTOR GENERAL,

JUR.ILIE EMANUEL ADRIANDIRECTOR ECONOMIC,

EC. ANGELESCU CORNELIA
a

□□□nhro


SC HALE Si PIEȚE SA

Ploiești, Str./;Griyiței

Nr 15

Cod fiscal: RO 1356295;  £(

Nr.Reg.Cdm^


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2013 REVIZIA A IV -A

INDICATORI

Nr.

Rd.

Aprobat an 2013

Influente

(+/-)

Propuneri an 2013 revizia a IV -a

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE (Rd.T^Rd.2 \ Rd.3+Rd.4)

1

12800

0

12800

1

Venituri din exploatare

2

12750

0.00

12750

2

Venituri financiare

3

50

0.0

50

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.l7+Rd.l8)

5

12705

-200

12505

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

12664

-187

12477

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii

7

5445

-27.00

5418.00

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

385

-160.00

225.00

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

6180

0

6180

CI

Cheltuieli cu salariile

10

4238

0.00

4238.00

C2

Bonusuri

11

509

0.00

509.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul din care:

12

75

0.00

75.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

69

0.00

69.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

126

0.00

126.00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

1232

0.00

1232.00

D

Alte cheltuieli de exploatare

16

654

0.00

654.00

2

Cheltuieli financiare

17

11

-3.00

8.00

3

Cheltuieli extraordinare

18

30

-10.00

20.00

III

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

19

95

200.00

295.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

58

26.00

84.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

21

37

174

211

1

Rezerve legale

22

10

9

19

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

25

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.22, 23,24, 25 și 26

27

27

165

192

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

28

0

0

0

8

Minim 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiiior naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

14

8?

Zoț?-

W

rit     : V1

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dup*

30

14

4

s “ 96

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute Ia Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

13

83

- 96

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0

0

0

a)

Cheltuieli materiale

34

0

0

0

b)

Cheltuieli cu salariile

35

0

0

0

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

0

0

d)

Cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

0

0

0

e)

Alte cheltuieli

38

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din

39

2201

0.00

2201

1

Alocații de la buget

“nr

------------(T

n

IX

CHEL TUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

2201

0.00

2201

X

DA TE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

220

0.00

220

2

Nr. mediu de salariați total

44

220

0.00

220

3

Cheltuieli de natură salariată (a+b), din care:

45

4747

0.00

4747

a)

Cheltuieli cu salariile

46

4238

0.00

4238

b)

Bonusuri

47

509

0.00

509

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000)

48

1605

0

1605

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1798

0

1798

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente

50

58182

0

58182

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile

51

61655

0

61655

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

58

0

58

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

993

-16

977

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55DIRECTOR ECONOMIC,EC. ANGELESCU CORNELIA
Șl

i®i

□EPn

nPEJu


SC HALE SI PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0244/59 19 34;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.:XJ2'9?4^ RO57RNCBO20^O448

Fax: 0244 / s'fl 3â


Programul de investiții, dotări și sursele de finantare-Revizia a IV-a
AN 2013

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

Aprobat

An curent

2013

Influente

Propunere

2013

0

1

2

3

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

1

2,201

0

2,201

1

Surse proprii, din care:

1,889

0

1,889

a) - amortizare

1,889

0

1,889

b) - profit

0

0

0

2

Alocații de ia buget

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

a) - interne

0

0

0

b) - externe

0

0

0

4

Alte surse, din care:

312

0

312

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

312

0

312

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2,201

0

2,201

1 ,

Investiții în curs, din care:

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritorialc:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritorialc;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritorialc:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:


-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

/fa/

- (denumire obiectiv)

V* / 1

-W

- (denumire obiectiv)

i gL !

Ol

-

/J?"j

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

V? <“ X

^OVA . r tt V

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

1,651.00

100.00

1,751.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

1,651.00

100.00

1,751.00

b.l Lucrări de construcții :racordare Ia utilitati si amplasare module PVC Piața Malu Roșu (zona adiacenta)- proiectare si execuție

167.00

0.00

167.00

b.2 Reparație acoperiș Halele Centrale-interventii de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta ( execuție parțiala).

30.00

0.00

30.00

b.3 Modernizare piața Vest - înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale (execuție).

92.00

0.00

92.00

b.4 Lucrări de intervenție (consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta P-ta Malu' Rosufexecutie).

77.00

0.00

77.00

b.5 Reparație hidroizolatie -intervenție de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii - Halele Centrale(proiectare).

23.00

0.00

23.00

b.6 Modernizare imobil din str. Văleni nr.44- recompartimentari interioare ușoare (proiectare si execuție)

410.00

-40.00

370.00

b.7 Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti(executie)

87.00

0.00

87.00

b.8 Modernizare sediu administrativ (proiectare si execuție)

0.00

0.00

0.00

b.9 Reparații la grupurile sanitare(proiectare si execuție) Halele Centrale,Piața Vest,Piața Mihai Bravu

80.00

0.00

80.00

b.10 Lucrări de închidere provizorie Piața Vest - execuție

8.00

10.00

18.00

b.l 1 Revizie,reparație si înlocuire jgheaburi si burlane Piața Vest ,Piața Nord,Piața Mihai Bravu ,Piața Sud si Piața 9Mai

20.00

0.00

20.00

b.l2 Lucrări de închidere provizorie Piața Nord - execuție

10.00

10.00

20.00

b.13 Construire Piața Centrala Agroalimentara-proiectare

0.00

73.00

73.00

b.14 închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

5.00

0.00

5.00

b.15 închidere spațiu cu panouri Piața Centrala-zona ciuperci

3.00

0.00

3.00

b.16 Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

17.00

18.00

35.00

b.17 Refacere (parțiala) Piața Malu Roșu- Lucrări de intervenție la acoperiș, structura si instalație electrica(proiectare si execuție)

320.00

0.00

320.00

b.18 Lucrări de revizie, reparație si verificarea puterii instalate imobil str.Valeni nr.44

70.00

X 0.00

70.00

b.l9 Lucrări de amplasare module PVC Piața Malu Rosu(proiectare si execuție)

86.00

r o o

ii®

\- Ș

100.00

b.20 Lucrări de revizie tablouri electrice imobil Halele Centrale( 4 buc) si Piața Centrala - florărie (lbuc)

29.00

X?

15.00

;//OVA

44.00

b.21 Lucrări de circuit cablu de date cu instalația de alimentare cu energie electrica aferenta acestor circuite str.Valeni nr.44

40.00

0.00

40.00

b.22Lucrari de îmbunătățire a rețelei de canalizare pentru ape uzate -imobil str. Văleni nr. 44

24.00

0.00

24.00

b.23 Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din Halele Centrale

48.00

0.00

48.00

b.24 Recompartimentare spațiu -Piața Mihai Bravu

5.00

0.00

5.00

- (denumire obiectiv)

-

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

-

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

550.00

-100.00

450.00

4.1

Instalație video de supraveghere Halele Centrale,Piața Nord si Piața Vest, Piața ,Piața 9 Mai si Malu Roșu

33.00

2.00

35.00

4.2

Achiziție benere Piața Centrala-4 buc

10.00

-10.00

0.00

4.3

Achiziționare autoutilitara cu cabina dubla si platforma 3,5 To

92.00

-92.00

0.00

4.4

Achiziție mobilier comercial Halele Centrale (obelisc)

35.00

0.00

35.00

4.5

Achiziție cabina modularal50/150/240

4.00

0.00

4.00

4.6

Achiziție sisteme bariere automate

128.00

0.00

128.00

4.7

Achiziție parchare amenajata Grivitei

38.00

0.00

38.00

4.8

Achiziție sisteme supraveghere video zona bariere acces

62.00

0.00

62.00

4.9

Achiziție mobilier Pt. etaj I( module PVC) Halele Centrale

60.00

0.00

60.00

4.10

Achiziție program informatic integrat

24.00

0.00

24.00

4.11

Achiziție licențe

22.00

0.00

22.00

4.12

Achiziție vitrina frigorifica

12.00

0.00

12.00

4.13

Achiziție aparate de aer condiționat imobil Văleni nr.44

30.00

0.00

30.00

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

a)interne

0.00

b) externe

0.00

0.00

S.C.HALE SI PIETE-SA


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A PLANULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2013 Revizia a IV-a

S.C.HALE SI PIETE-SA propune rectificarea planului de investiții pentru anul 2013.

Necesitatea rectificării planului de investiții, este rezultatul identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a unor obiective, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Rectificarea se v-a realiza prin transferul către noile obiective de investiții a sumelor de la pozițiile amanate si economiile de la lucrările contractate si finalizate.

Valoarea inițiala estimata                               = 2201 mii lei

Valoarea propusa la rectificarea planului de investiții =   2201 mii lei

CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

 • 1. Lucrări de construcții: racordare la utilitati si amplasare module PVC - Piața Malu Rosu(zona adiacenta) - proiectare si execuție

Sursa de finantare:-surse proprii

In anul 2012 a fost amenajata platforma din zona adiacenta a Pieței Malu Roșu. In vederea utilizării spațiului pentru obiectivele propuse ( închiriere spatii), pe terenul amenajat se pot amplasa construcții, cu caracter provizoriu racordate la utilitati (module din PVC) in vederea desfășurării activitatilor de tip comercial. Având in vedere ca Planul Urbanistic de Detaliu aprobat in Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotararea nr. 117/28.03.2008, (termenul de valabilitate 5 ani), a expirat,se impune reactualizarea PUD-lui, aprobarea documentației in comisiile de specialitate si in Consiliul Local al Municipiului Ploiești.Serviciul pentru reactualizare a acestei documentații mărește valoarea estimata pentru aceasta lucrare.

/Filă

 • 2.Reparatie acoperiș Halele Centrale - Intervenție de urgenta care ninafecteaza '/ jf structura de rezistenta -execuție                                             L y

  ■ti;


Sursa de finanțare:-surse proprii - 30 mii lei

Datorita lucrărilor de reparații care au fost executate in timp, acestea s-au dovedit in mare parte lipsite de fiabilitate.Ca urmare, in prezent, au aparut infiltrații la nivelul acoperișului si pentru ca acestea sa nu afecteze structura de rezistenta a clădirii, s-au impus masuri urgente care sa inlocuiasca in totalitate componentele invelitorii. Pe parcursul întocmirii documentației de proiectare au fost identificate noi zone deteriorate pe langa invelitorile bituminoase, astfel:

scurgerile pluviale deteriorate;

glafuri, jgheaburi, burlane deteriorate care necesita înlocuirea lor cu produse performante;

refacerea integrala a invelitorii cu solzi de tabla, a cupolelor , integral deteriorata; refacerea invelitorii arcelor structurii cu tabla de arama conform proiectului originar;

refacerea tuturor luminatoarelor.

Se vor executa lucrări parțiale de reparații la hidroizolatie.

Surse de finanțare - surse proprii

Valoarea estimata este de 30,00 mii lei fara TVA

 • 3.Modernizare Piața Vest “înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale “

Sursa de finanțare:-surse proprii

In anul 2012 au început lucrările pentru modernizarea Pieței Vest si s-au executat lucrări parțiale in acest an.Lucrarile pentru modernizare pieței au fost finalizate in anul 2013 si a a fost încheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 7542/12.04.2013

Valoarea este de 92,00 mii lei fara T.V.A

 • 4.Lucrari de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu.

Sursa de finanțare:-surse proprii

Datorita cantitatilor masive de precipitații sub forma de zapada acumulate pe acoperiș din anii anteriori, s-a observat ca stâlpii si grinzile, confecționate din material rasinos, prezintă fisuri. Ca urmare a fost întocmit proiectul tehnic, obtinuta autorizația de construire si încheiat contractul de lucrări cu S.C.Bivasim Construct S.A.

Lucrările au început in trimestrul II -2013 .

S.Reparatie hidroizolatie-interventie de urgenta rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare Sursa de finanțare:-surse proprii


Datorita faptului ca in perioada ploioasa apar infiltrații la nivelul acoperișului, s-a constatat necesitatea reparării urgente la nivelul acestuia. Ca urmare a fost intocmit proiectul de către S.C.Restitutio-S.R.L. iar documentația a fost predata către SC Hale si Piețe Sa

Valoarea este de 23,00 mii lei fara T.V.A

 • 6. Modernizare imobil din str.Valeni nr.44 - recompartimentare interioara imobil str.Văleni nr.44 - proiectare si execuție

Sursa de finanțare:

-surse proprii - 58 mii lei;

-alte surse - 312 mii lei (fonduri primite de la Consiliul Local Ploiesti-majorare capital social cu destinația pentru imobilul achiziționat din str. Văleni nr.44)

In vederea utilizării imobilului pentru obiectivele propuse(inchiriere), este necesara modernizarea si recompartimentarea cu structura ușoara care nu va afecta structura de rezistenta a imobilului. A fost obtinut Cerificatul de urbanism.nr. 1550/11.12.2012.Au fost obținute avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism. A fost Întocmită documentația DTAC, s-a obtinut Autorizația de construire si au fost finalizate lucrările de recompartimentare . Lucrarea a fost recepționată.

Valoarea estimata este de 370 ,00 mii lei fara T.V.A

 • 7.Racordarea clădirii Halele Centrale la sistemul centralizat cu energie termica a municipiului Ploiești.

Sursa de fînantare:-surse proprii

In momentul actual, asigurarea utilităților (incalzire si apa calda de consum) pentru imobilul Halele Centrale, se face prin intermediul unei centrale termice amplasate la subsolul clădirii.

Având in vedere ca Halele Centrale este clădire de patrimoniu, se impune luarea de masuri pentru protejarea imobilului si creșterea gradului de siguranța in exploatare, rezultatul fiind racordarea clădirii la sistemul centralizat cu energie termica a municipiului Ploiești.

A fost incheiat contractul de lucrări nr.15987/19/12.2012 cu S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L . Lucrările de execuție au fost finalizate si lucrarea recepționată.

 • 8.Reparații la grupurile sanitare: Halele Centrale, Piața Vest, Piața ( proiectare si execuție)

Sursa de finantare:-surse proprii


Pentru funcționarea in condiții igienico - sanitare impuse de legislația in vigoare se vor realiza lucrări de reparații si igienizări la grupurile sanitare din Halele Centrale, Piața

Vest, Piața Mihai Bravu .


Valoarea estimata este de 80,00 mii lei fara TVA

9. Lucrări de inchidere provizorie in Piața Vest ( execuție) Sursa de finantare:-surse proprii

Lucrările de inchidere cu policarbonat au un caracter provizoriu. Panourile vor fi structurate in asa fel incat sa poata fi demontate cu ușurința, facilitând circularea aerului in perioada calda a anului si menținerea unui climat favorabil in perioada rece .

Necesitatea acestei lucrări, vine atat in sprijinul comerciantilor cat si al cumpărătorilor.

Valoarea estimata este de 18,00 mii lei fara TVA

 • 10. Revizie, reparații si inlocuire jgheaburi si burlane Piața Vest, Piața Nord, Piața Mihai Bravu ,Piața Sud, si Piața 9 Mai ( execuție)

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita faptului ca asupra jgheaburilor si burlanelor nu au fost executate lucrări de întreținere, au aparut infiltrații la nivelul acestora. Pentru stoparea degradării se impune o revizie,reparație si inlocuire a acestora.

Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA

11. Lucrări de inchidere provizorie Piața Nord ( execuție) Sursa de finantare:-surse proprii

Lucrările de inchidere cu policarbonat au un caracter provizoriu. Panourile vor fi structurate in asa fel incat sa poata fi demontate cu ușurința, facilitând circularea aerului in perioada calda a anului si menținerea unui climat favorabil in perioada rece .

Necesitatea acestei lucrări, vine atat in sprijinul comerciantilor cat si al cumpărătorilor.

Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA

 • 12. închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

Sursa de fînantare:-surse proprii

In vederea utilizării spatiilor pentru obiectivele propuse(inchiriere), sunt necesare lucrări de inchidere a acestora cu panouri ușoare demontabile fara sa afecteaze


structura de rezistenta a pieței. închiderea spațiului a fost finalizata prin panouri PVC cu geam termopan si a fost creat un spațiu comercial.Lucr&rea finalizata.

Valoarea este de 5,00 mii lei fara TVA

 • 13. închidere spațiu cu panouri Piața Centrala - zona ciuperci

Sursa de finantare:-surse proprii

In vederea utilizării spatiilor pentru obiectivele propuse(inchiriere), sunt necesare lucrări de inchidere a acestora cu panouri ușoare demontabile fara sa afecteaze structura de rezistenta a pieței. închiderea spațiului a fost finalizata prin montarea de panouri PVC cu geam termopan, crcindu-se un spațiu comercial. Lucrarea a fost finalizata.

Valoarea este de 3,00 mii lei fara TVA

 • 14. Lucrări de revizie, si modificare a rețelei electrice din platoul, Pieței Centrale , celelalte piețe

Sursa de finantare:-surse proprii

Având in vedere vechimea construcțiilor, lipsa documentației tehnice, sunt necesare lucrări de identificare, revizie si modificare a circuitelor electrice care sa reflecte situația existenta.

Valoarea estimata este de 35,00 mii lei fara TVA

 • 15. Refacere (parțiala) Piața Malu Roșu - Lucrări de intervenție la acoperiș , structura si instalația electrica .

Sursa de finanțare:-surse proprii

Datorita incendiului care a avut loc pe data de 03.04.2013. a fost afectat parțial acoperișul, structrura de rezistenta, instalația electrica interioara. Se impun lucrări de refacere(partiala) de urgenta pentru desfasurarea in condiții normale a activiitatii comerciale din piața.

Valoarea estimata este de 320,00 mii lei fara T.V.A

lfi.Lucrari de revizie, reparație si verificarea puterii instalate, imobil str.Valeni nr.44.

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita faptului ca au fost create noi incaperi in urma recompartimentarii, este necesar sa se execute de urgenta lucrări la instalația interioara de energie electrica.


Lucrările la instalația electrica impune si o verificare a puterii instalate pențru a 'nu ș crea probleme in timp . Lucrarea a fost finalizata si recepționată.

‘Wqva

Valoarea estimata este de 70,00 mii lei fara T.V.A


17. l.Lucrari de amplasare module din PVC Piața Malu Roșu. Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita incendiului care a avut loc pe data de 03.04.2013. au ars si modulele din PVC amplasate in incinta pieței. In vederea utilizării spațiului pentru scopul propus(inchiriere) sunt necesare lucrări de amplasare module din PVC(proiectare si execuție)

Valoarea estimata este de 100,00 mii lei fara T.V.A

 • 18. Lucrari de revizie la tablourile electrice imobil Halele Centrale(4 buc) si Piața Centrala (florărie) -1 buc

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita faptului ca asupra tablourilor electrice din subsolul Halelor Centrale nu s-a intervenit in timp si instalația interioara este supraincarcata prin apariția de noi utilizatori, se impune de urgenta lucrări de revizie la tablourile electrice , lucrări care vor preintampina suprasolicitarea acestora si a pericolului de incendiu.

Valoarea estimata este de 44,00 mii lei fara T.V.A

 • 19. Lucrari de circuit cablu de date cu instalația de alimentare cu energie electrica aferenta acestor circuite str.Valeni nr.44

Sursa de fînantare:-surse proprii

Urmare a solicitării chiriașului ca toate incaperile sa fie dotate cu prize de date si circuitul de cablu aferent, se impune executarea in regim de urgenta a acestor lucrări. Lucarea a fost finalizata si recepționată.

Valoarea estimata este de 40,00 mii lei fara T.V.A

 • 20. Lucrări de imbunatatire a rețelei de canalizare pentru ape uzate imobil str.Valeni nr.44

Sursa de finantare:-surse proprii

Amenajarea la subsolul imobilului a unui grup sanitar si racordarea acestuia la rețeaua de canalizare necesita Înlocuirea electropompei pentru ape uzate cu un echipament nou care sa poata pompa apele uzate la nivelul canalizării stradale. Lucrarea a fost finalizata si recepționată.

21. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice Halele Centrale


Având in vedere vechimea construcției, lipsa documentației tehnice privind electrice existente, sunt necesare lucrări de identificare, revizie si modificare a circuite

Lucrarea este necesara pentru a preîntâmpina suprasolicitarea rețelei si a pericolului de incendiu, avand in vedere ca au fost executate intervenții in timp, fara o documentație de specialitate.

Valoarea estimata este 48,00 mii lei fara TVA

22. Recompartimentare spațiu - Piața Mihai Bravu

Deoarece suprafața disponibila pentru închiriere este mai mare decât necesarul solicitat de clienti, se impune recompartimentarea pentru crearea de noi spatii cu suprafețe mai mici.

Valoarea estimata este 5,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

 • 1.Construire Piața Centrala Agroalimentara - proiectare.

Sursa de finanțare:-surse proprii

Datorita faptului ca actuala piața agroalimentara nu corespunde sin punct de vedere funcțional, igienico-sanitar se impune construirea unei noi piețe agroalimentare pe amplasamentul actualei piețe centrale .

Valoarea estimata este de 73,00 mii lei fara T.V.A

CAPITOLUL C - DOTARI(ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI CORPORALE)

l.Instalatie video de supraveghere - HaleleCentrale ,Piața Nord, Piața Vest, Piața 9 Mai si Piața Malu Roșu

Sursa de finanțare:-surse proprii

Instalația video de supraveghere v-a monitoriza intreaga suprafața aHalelor Centrale , Pieței Nord, Vest, 9 Mai si Piața Malu Roșu si v-a avea ca scop descurajarea si diminuarea infracțiunilor, respectând astfel normele de siguranța impuse prin planul de paza aprobat de Politia Romana.

2. Achiziționare mobilier comercial( obelisc) Halele Centrale Sursa de finanțare:-surse proprii


Pentru exploatarea spațiului din jurul obeliscului, ne propunem amenajarea acestuia, prin achiziționarea de mobilier comercial unde se v-a comercializa legume , fructe si alte produse alimentare. Mobilierul a fost achiziționat si montat in incinta Halelor Centrale.

Valoarea este 35,00 mii lei fara TVA

 • 3. Achiziționare cabina modulara /150/150/240

Sursa de finanțare:-surse proprii

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea unei cabine modulare.

Valoarea estimata este 4,00 mii lei fara TVA

 • 4. Achiziționare sisteme bariere automate

Sursa de finanțare:-surse proprii

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea de sisteme bariere automate.Acestea necesita modernizări.

Valoarea estimata este 128,00 mii lei fara TVA

 • 5. Achiziție parcare amenajata Grivitei

Sursa de finanțare:-surse proprii

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea parcării amenajate.


6. Achiziționare sistem supravechere video zona bariere acces Sursa de finanțare:-surse proprii

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr

a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului diir'stfăda Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea de sisteme video de supraveghere.

Valoarea estimata este 62,00 mii lei fara TVA

7. Achiziționare mobilier etaj I( module PVC) Halele Centrale Sursa de fînantare:-surse proprii

In vederea utilizării spatiilor pentru obiectivele propuse(inchiriere), intenționam ca la etajul I sa amenajam spatii comerciale pentru desfasurarea unui comerț civilizat.

Valoarea estimata este 60,00 mii lei fara TVA

 • 8. Achiziționare program informatic integrat

Sursa de finanțare:-surse proprii

Pentru efîcientizarea si centralizarea activitatii din punct de vedere financiar contabil a tuturor situațiilor economice, patrimoniale a societarii, este necesara achiziția unui program informatic integrat.

Valoarea estimata este 24,00 mii lei fara TVA

 • 9. Achiziționare licențe

Sursa de finantare:-surse proprii

In vederea respectării legislației in vigoare in ceea ce privește accesul si utilizarea aplicațiilor informatice ( Microsoft Word, Excel, etc. ) este necesara actualizarea tuturor licențelor pentru calculatoarele din dotarea unitarii.

Valoarea estimata este 22,00 mii lei fara TVA

 • 10. Achiziționare vitrina frigorifica Sursa de finanțare:-surse proprii


Urmare a infiltrațiilor avute la nivelul acoperișului, acestea au afectat tencuiala ;: tavanului care a căzut si avariat vitrina frigorifica a unui comerciant SC Saga/^J Deaconeasa SRL). Comerciantul a solicitat despăgubirea pentru paguba produsa de cătrey SC Hale si Piețe Sa, prin achiziționarea unui alt bun si predarea celui afectat, către ' societatea noastra.Vitrina frigorifica a fost achizitionata, predata comerciantului.

Valoarea este 12,00 mii lei fara TVA

 • 11. Achiziționare aparate de aer condiționat imobil str.Valeni nr.44 Sursa de finantare:-surse proprii

Urmare a solicitării chiriașului ca toate incaperile sa fie dotate cu aparate de aer condiționat pentru asigurarea gradului de confort al întregului personal si a persoanelor aflate ocazional in incinta imobilului se impune achiziționarea de urgenta a acestor echipamente.

Valoarea estimata este 30,00 mii lei fara TVA

Director General,

Jr. ILIE Emanuel Adrian


Director economic,         Director adjunct,

Ec.Comelia Angelescu Ing. Corneliu Comendant

Sef serviciu investiții,

V.....

SA. ***< PLOIEȘTI         .

□□arrrad


SUHAItSI mit SA

Ploiești,


gtr. Griviței Nr,15 od fiscal: RO 1356295;

_NrReg.Com.: J29/496/1991

?eTo244 / 59^^06020504487696^


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli AN 2013

REVIZIA A IV-A

MII LEI

INDICATORI

Nr.

Aprobat an

2013

Influente

(+/-)

Propuneri an 2013 Rev.a !ll-a

Rd.

3

0

7

2

3

6=5/4

I.

VENIT

URI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

12800

0

12800

1

Venituri din exploatare

2

12750

0

12750

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

10100

0

10100

al)

din vanzarea produselor

4

4

0

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii

6

10071

0

10071

a4)

alte venituri

7

25

0

25

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll+Rd.12), din care:

9

0

el)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

e2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

2650

0

2650

fl)

din amenzi și penalități

16

200

0

200

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

13)

din subvenții pentru investiții

20

14)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2450

0

2450

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.264-Rd.27+Rd.28), din care:

23

50

0

50

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

;.5

c)

din diferența de curs

26

O ;

d)

din dobânzi

27

50

■ ■ ■. 0

/so;

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

IL

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rdl31+RdJ39)

30

12705

-200

12505

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.l 16), din care:

31

12664

-187

12477

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

5445

-27

5418

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

3180

332

3512

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

0

0

0

b)

cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

35

545

-45

500

bl)

cheltuieli cu piese de schimb

36

45

-15

30

b2)

cheltuieli cu combustibili

37

80

-20

60

c)

cheltuieli privind materialelel de natura obiectelor de inventar

38

135

75

210

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

2500

300

2800

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0

2

2

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

280

-10

270

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

160

0

160

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

80

-10

70

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de st:

44

70

-10

60

b2)

- către operatori cu capital privat

45

10

0

10

c)

prime de asigurare

46

40

0

40

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69 +Rd.70+Rd.79), din care:

47

1985

-349

1636

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

80

28

108

el)

cheltuieli de protocol, din care

52

40

11

51

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

40

17

57

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

56


- cheltuieli de promovare a produselor

57

if* 7^

a \A

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

10

hj 1

am

dl)

ch. de sponsorizarea cluburilor sportive

59

/ r i

d2)

ch. de sponsorizarea a unităților de cult

60

u

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și socia

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

10

0

10

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

30

0

30

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

10

10

20

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

2

4

6

- internă

66

2

4

6

- externă

67

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

40

5

45

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

15

3

18

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1800

-395

1405

H)

cheltuieli cu asigurare și paza

71

740

0

740

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

41

0

41

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

5

5

10

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

5

0

5

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

5

0

5

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

10

-5

5

i)

alte cheltuieli

79

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

385

-160

225

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șî resurselor minerale

82

65

0

65

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

320

-160

160

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l09)

87

6180

0

6180

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4238

0

4238

a) salarii de bază

89

2908

0

2908
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

780

h -i.

■ w

c) alte bonificații (conform CCM)

91

550

V’Vv o

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

509

0

509

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

b) tichete de masă;

96

461

0

461

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

48

0

48

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

75

0

75

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

69

0

69

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

6

0

6

c) ch. de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l06+Rd.l07+Rd.l08), din care:

104

126

0

126

a) pentru directori/directorat

105

62

0

62

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

26

0

26

c) pentru AGA și cenzori

107

38

0

38

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurilor speciale și alte obligații legale (Rd.ll0+Rd.lll+Rd.ll2+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd.ll5), din care:

109

1232

0

1232

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

893

0

893

b) ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj

111

22

0

22

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

225

0

225

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

74

0

74


e) ch. privind contribuția unității Ia schemele de pensii

114

B 1

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

18

w

/o’

'>7'4°

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll7+Rd.l20+Rdl21+Rd.l22+RdJ23+Rd.l24), din

care:

116

654

0

654

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.1184-Rd.119), din care:

117

0

0

- către bugetul general consolidat

118

0

- către alți creditori

119

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

d)

alte cheltuieli

122

10

0

10

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

644

0

644

D

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

£2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.1284-Rd.1294-Rd.130), din care:

127

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (Rd,132+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

11

-3

8

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.1334-Rd.134), din care:

132

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.1364-Rd.137), din care:

135

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

11

-3

8

3

Cheltuieli extraordinare

139

30

-10

20

ni

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

95

200

295

|    |      {cheltuieli nedeductibile fiscal

141

160

70

230

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

142

58

26

84

V.

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

220

0

220

2

Nr, mediu de salariați

145

220

0

220

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.l45)/12*1000

146

1102

96

1102b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinai pe baza fondului de slarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.l45)/12*1000

147

1605

0

IW15

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.l45]/12*1000

148

1798

0

1798

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. l/Rd.145)

149

58

0

58

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 149xICP)

150

62

0

62

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană)

Rd.l-Rd.l7-Rd.20)/Rd.l45

151

58

0

58

d)

Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană)

Rd.2-Rd.l7-Rd.20)/Rd.l45

152

58

0

58

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) W =

153

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare = UF x T/P

157

- pondere în venituri totale = Rd.l57/Rd.l

158DIRECTOR ECONOMIC EC. ANGELESCU CORNELIA

JJ"L-SC HALE si PIEȚE SA


Ploiești,


M

□CPn

rpnn


Str. Griviței Nr.15 Cod fiscal: RO 1356295;

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

AN 2013-REVIZIA A IV-A

.4/15.02.2013                                                          MII LEI

Nr.

Crt.

INDICATORI

Nr.

APROBAT an 2013

Influente

(+/-)

Trl

Tril

Trlll

TR IV

0

1

Rd.

2

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd23+Rd,29)

1

12,800.00

0.00

12,800.00

3,256.00

3,203.00

3,193.00

3,148.00

1

Venituri din exploatare

2

12,750.00

0.00

12,750.00

3,240.00

3,194.00

3,180.00

3,136.00

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

10,100.00

0.00

10,100.00

2,523.00

2,591.00

2,515.00

2,471.00

al)

din vanzarea produselor

4

4.00

0.00

4.00

1.00

1

1

1

a2)

din servicii prestate

5

0.00

0

a3)

din redevențe și chirii

6

10,071.00

0.00

10071

2509

2586

2510

2466

a4)

alte venituri

7

25.00

0.00

25

13

4

4

4

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0.00

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.l0+Rd.ll+Rd.l2), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

0.00

0

dL

din producția de imobilizări

13

0.00

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0.00

0


’ z~r ~

i

I Ie /

0

alte venituri din exploatare

(Rd.l6+Rd,17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din

care:

15

fi)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

13)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

fS)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd,28), din care:

23

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferența de curs

26

«)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

n.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd,139)

30

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd. 8O+Rd. 8 7+Rd. 116), din care:

31

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd>33+Rd,41+Rd.47), din care:

32

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

35

bl)

cheltuieli cu piese de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibili

37

c)

cheltuieli privind materialelel de natura obiectelor de inventar

38

n

dL

cheltuieli privind energia și apa

39


2,650.00

0.00

2650

717

603

665

665

200.00

0.00

200

50

50

50

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2,450.00

0.00

2,450.00

667.00

553

615

615

50.00

0.00

50.00

16.00

9.00

13.00

12.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50

16

9

13

12

0.00

0.00

0.00

12,705.00

-200.00

12,505.00

3,245.00

3,166.00

2,960.00

3,134.00

12,664.00

-187.00

12,477.00

3,227.00

3,156.00

2,960.00

3,134.00

5,445.00

-27.00

5,418.00

1,323.00

1,434.00

1,248.00

1,413.00

3,180.00

332.00

3,512.00

875.00

680.00

943.00

1,014.00

0.00

0

545.00

-45.00

500.00

110

140

160

90

45.00

-15.00

30.00

10

15

0

5

80.0®

KW

......<

s :••• io

: i35/oo:

2io.oo

25

fii®

HftSsS

■ ;.x

jș-,60

2,500.00

: 300.00

ii :i,8oo.oo

740

: 495

M::<H;702i

863


e)

cheltuieli privind mărfurile

40

2.00

2

1

1

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd,46), din care:

41

280.00

-10.00

270.00

95.00

50.00

78.00

47.00

a)

cheltuieli cu întreținere și reparații

42

tei®

S®HS

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44-f-Rd.45), din care:'

43

i                                                                 .....

: > h 777                - 777^777 ^77:77 <

bl)

- către operatori cu capital integra I/maj o ritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

40.00

c)

prime de asigurare

46

0.00

ii

ii

11 j          7

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (

Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+R

d.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

‘ -     1,985.00

i;636.00

7< '35X00

. ■ ]

' 704.00

■ 352.00-

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

0.00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

80.00

28.00

108.00

16.00

19.00

29.00

44.00

cl)

cheltuieli de protocol, din care

52

m

■■■■/■■ < /-Moi

- ticliete cadou potrivit Legii

nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0.00

.7.C .■

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

j

7.    ,J7

mm

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

56

0.00

- cheltuieli de promovare a produselor

■57

0.00d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

' j -i ■

dl)

ch. de sponsorizarea cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizarea a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

- internă

66

- externă

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

hL

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

71

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

i7l -

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78


XK'i<

ȘffiSW

•;»            Yordtf

Și»

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10

3

3

2

2

30.00

0.00

30

10

6

7

7

10.00

10.00

20.00

4

3.00

2.00

11.00

2.00

4.00

6.00

1

1.00

2.00

2.00

2.00

4.00

6.00

1

1.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0

40.00

5.00

45.00

10

10.00

12.00

13.00

15.00

3.00

18.00

4

4.00

5.00

5.00

1,800.00

-395.00

1,405.00

306

659

170

270

740.00

0.00

740

176

234

190

140

41.00

0.00

41

2

14

13

12

5.00

5.00

10.00

0

2

2

6

5.00

0.00

5

0

5

0

0

5.00

0.00

5

0

5

0

0

0.00

0

0.00

0

10.00

‘ -5.00

5.00

3

2

0

0

i)

alte cheltuieli

79

0.00

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.81+Rd82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

385.00

-160.00

225.00

95.00

96.00

16.00

18.00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale

82

65.00

0.00

65

15

16

16

18

<=)

ch. cu taxa de licență

83

0.00

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0.00

0

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0.00

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

320.00

-160.00

160.00

80

80

0

0

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd92+RdJOO+Rd.l04+Rd.l09)

87

6,180.00

0.00

6,180.00

1,662.00

1,449.00

1,508.00

1,561.00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4,238.00

0.00

4,238.00

1,133.00

989.00

1,006.00

1,110.00

a) salarii de bază

89

2,908.00

0.00

2908

764

722

711

711

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

780.00

0.00

780

181

187

206

206

c) alte bonificații (conform CCM)

91

550.00

0.00

550

188

80.00

89.00

193.00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

509.00

0.00

509.00

124.00

130.00

128.00

127.00

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0.00

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0.00

0

b) tichete de masă;

96

461.00

0.00

461

110

116

118

117

c) tichete de vacanță;

97

0.00

0

'K]

■ 7 ?: y'.

■■ y-

d) ch. privind participarea salariaților Ia profitul obținut în anul precedent;

98

0.00

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

48.00

0.00

48

14

14

10

10

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

75.00

0.00

75.00

25.00

25.00

25.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

69.00

0.00

69

25

19

25

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

6.00

0.00

6

6

c) ch, de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0.00

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii șî comitete (Rd.l05+Rd.l06+Rd.l07+Rd.l08), din care:

104

126.00

0.00

126.00

31.00

32.00

31.00

32.00

a) pentru directori/directorat

105

62.00

0.00

62

15

16.00

15.00

16.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

26.00

0.00

26

6

7.00

7.00

6.00

c) pentru AGA și cenzori

107

38.00

0.00

38

10

9.00

9.00

10.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0.00

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurilor speciale și alte obligații legale (Rd.ll0+Rd.lll+Rd.ll2+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd .115), din care:

109

1,232.00

0.00

1,232.00

349.00

273.00

318.00

292.00

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

893.00

0.00

893

244

182

240

227

b) ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj

111

22.00

0.00

22

6

5.00

5.00

6.00

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

225.00

0.00

225

62

54.00

60.00

49.00

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

74.00

0.00

74

28

23.00

13.00

10.00

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

- 0.00

0f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

18.00

0.00

18

9

9.00

0.00

0.00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll 7+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+RdJ23

+Rd.l24), din care:

116

654.00

0.00

654.00

147.00

177.00

188.00

142.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l 18+Rd.l 19), din care:

117

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

10.00

0.00

10

2

3

3

2

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

644.00

0.00

644

145

174

185

140

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0.00

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0.00

0.00

0

0.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

Cheltuieli financiare (Rd.I32+Rd.l35+Rd. l38), din care:

131

11.00

-3.00

8.00

4

4

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34)> din care:

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136-i-Rd. l37), din care:

135

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

11.00

-3.00

8

4

4

0

0

1 %

5

Cheltuieli extraordinare

139

30.00

-10.00

20.00

14

6

0

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-

Rd.30)

140

95.00

200.00

295.00

11.00

37.00

233.00

14.00

jcheltuieli nedeductibile fiscal

141

160.00

70.00

230.00

44

32

106

48

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

142

58.00

26.00

84.00

7

21

55

1Director Economic,

Ec. Cornelia ANGELESCLJ
PLOIEȘTI


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0244/59 19 34;

Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001

Fax: 0244 / 51 44 38

Grad de realizare a veniturilor proprii


OMFP 214/15.02.2013

MII LEI

Nr.

Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent 2012

%

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu)*):

9,325.00

9,378.00

9,191.00

98.56

10,280.00

10,334.00

9,752.00

94.86

2

- din producția vândută

7,065.00

7,118.00

6,931.00

98.10

7,757.00

7,822.00

7,242.00

93.36

3

- din vânzarea mărfurilor

154.00

154.00

154.00

100.00

94.00

94.00

92.00

97.87

4

- producția de imobilizări

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00

11.00

11.00

50.00

5

- alte venituri din exploatare

2,106.00

2,106.00

2,106.00

100.00

2,407.00

2,407.00

2,407.00

100.00

*ST*

Director General, Jr. Emanuel Adrian ILIEDirector Economic,

Ec. Cornelia ANGELESCU

Programul de reducere a stocurilor                                           MII LEI

OMFP 214/15.02.2013 .y -.

Nr.

Crt.

STOCURI

Sold la

31.12.an

precedent

(N-l)

Intrări

01.01.-

31.12.an

curent (N)

Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent(N)

Sold la

31.12.an curent

(N)

Sold la

31.12.an

(N+l)

Sold la

l

31.12.an

(N+2)

aferente prod. și cons.

propriu pt.desf.

vânzări, lichidări de stocuri

/

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Materii prime, din care:

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

la).

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

0

0

2.

Materiale, din care:

44

373

380

37

35

37

2a)

- stocuri fără mișcare

2

0

0

2

2

2

3.

Obiecte de inventar, din care:

10

71

62

0

19

15

15

3a)

- stocuri fără mișcare

1

1

1

1

4.

Piese de schimb, din care:

1

9

9

1

1

1

4a)

- stocuri fără mișcare

1

1

1

1

5.

Produse finite, din care:

0

11

11

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

6.

Alte stocuri, din care:

17

209

223

1

2

2

2

6a)

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

(Rd.l+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

72

662

674

1

59

53

55

- stocuri fără mișcare

(Rd. la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)

4

0

0

0

4

4

4


Director Economic,

Ec. Cornelia ANGELESCU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOME1 PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

si a emis:

JarâC^b/


SECRETAR,


Sanda Dragulea


Data:    ^3