Hotărârea nr. 407/2013

Hotãrârea nr. 407 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 407 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Aproba rectificarea listei de investiții - credite interne BRD pe anul 2013, conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Aproba lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile prin POR, conform Anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013 si Hotărârii Consiliului Local 360/30.09.2013.

/

Prezenta rectificare este impusa de:

art.49 alin. (9) care prevede ca "pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului"..., alin.(12) „z7? lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ....se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectarea veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfârșitul anului: a) sa nu inregistreze plăti restante... ”din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 - Legea finanțelor publice locale;

adresa nr.46836/09.10.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal cu incadrare in Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatii administrativ teritoriale pentru anul 2013.

Veniturile to tale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 553.112,81 mii lei se diminuează cu suma de 98.674,47 mii lei, conform Anexei 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 553.612,81 mii lei se diminuează cu suma de 98.674,47 mii lei, conform Anexei nr 1 si a notelor de fundamentare anexate.

Prezenta rectificare produce modificări in structura la nivelul capițo.lejob șiA titlurilor bugetare, conform Anexelor nr.1,4 si in cadrul obiectivelor de. investiții conform Anexei nr.2 si notelor de fundamentare a Direcției Tehnic înv


Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului alaturat.

PRIMAR,

BADESCUComisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului

Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Ione

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu

Silviu Sorin Constantinat, studii, strategii si prognoze:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013 si Hotărârii Consiliului Local 360/30.09.2013.

Prezenta rectificare este impusa de:

art.49 alin. (9) care prevede ca "pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului".... alin.(12) „zw lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ....se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectarea veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfârșitul anului: a) sa nu inregistreze plăti restante... ”din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 - Legea finanțelor publice locale;

adresa nr.46836/09.10.2013 a D.G.R.F.P.Ploiești, referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal cu incadrare in Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatii administrativ teritoriale pentru anul 2013.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 553.112,81 mii lei se diminuează cu suma de 98.674,47 mii lei ( la secțiunea de funcționare diminuarea cu suma 22.700,77 mii lei si la secțiunea de dezvoltare diminuarea cu suma de 75.973,70 mii lei), conform Anexei nr 1, astfel:

 • -  prevederea de 69.542,75 mii lei la “impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice “ se diminuează cu suma de 11.340,00 mii lei;

 • -  prevederea de 19.691,57 mii lei la “ impozitul pe mijloace de transport deținute de persoane fizice” se diminuează cu suma de 7.160,77 mii lei;

  eliberarea d

  0 mii lei; nenzi si alte le 2.200,00 mii leT, • -  prevederea de 6.288,38 mii lei la “taxe si tarife ptr. autorizații de funcționare” se diminuează cu suma de 2.000,0

 • -  prevederea de 12.848,90 mii lei la “venituri din ai aplicate potrivit dispozițiilor legale” se diminuează cu suma (

 • -  prevederea de 444,10 mii lei la “ subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit” se majoreaza cu suma de 257,12 mii lei;

 • -  majorarea cu suma de 4.220,55 mii lei la “subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare;

 • -  majorarea cu suma de 1.282,93 mii lei la “ fondul european de dezvoltare regionala - sume primite in contul plăților efectuate in anul curent”;

 • -  prevederea de 88.089,64 mii lei la “ fondul european de dezvoltare regionala - sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior” se diminuează cu suma de 81.734,30 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 553.612,81 mii lei se diminuează cu suma de 98.674,47 mii lei ( secțiunea de funcționare se diminuează cu suma de 6.455,00 mii lei si secțiunea de dezvoltare se diminuează cu suma de 92.219,47 mii lei). Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 20.104,68 mii lei ramane se majoreaza cu suma de 35,00 mii lei, in structura vor fi următoarele modificări:

 • - majorarea cu suma la cheltuieli de personal cu suma de 105,00 mii lei si diminuarea cu aceeași suma la bunuri si servicii, conform adresei nr.46836/09.10.2013 a D.G.R.F.P.Ploiești, referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal cu încadrare in Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatii administrativ teritoriale pentru anul 2013;

 • - majorarea cu suma de 35,00 mii lei la ajutoare sociale ( sprijin persoane fizice aflate in extrema dificultate).

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 26.067,50 mii lei se diminuează cu suma de 9.943,00 mii lei, astfel:

 • - se diminuează cu suma de 118,00 mii lei fondul de rezerva;

 • - se diminuează cu suma de 9.825,00 mii lei la rambursări de credite (B,C.R.), conform Actului adițional nr.7/1033/Q/13.05.2013 la Contractul de credit-linie de finanțare nr.DM 7/1033/27.11.2013.

 • 3. Capitolul „Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi” -prevederea de 7.723,00 mii lei se majoreaza cu suma de 810,00 mii lei la dobânzi.

 • 4. Capitolul „Ordine publica si siguranța naționala” - pi| 7.485,00 mii lei se diminuează cu suma de 340,00 mii lei la transferuri Locala Ploiești, conform bugetului rectificat al acestei instituții.

 • 5. Capitolul „Invatamant” - prevederea de 117.537,01 majoreaza cu suma de 50,00 mii lei, astfel:


-diminuarea cu suma de 141,00 la cheltuieli de personal si majorarea cu aceeași suma la sume aferente plătii creanțelor salariale;

 • - majorarea la active financiare cu suma de 50,00 mii lei, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

 • 6. Capitolul „Sanatate” - prevederea de 8.841,68 mii se majoreaza cu suma de 30,00 mii lei la active financiare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

 • 7. Capitolul „Cultura, recreere și religie” - prevederea de 70.911,83 mii lei se diminuează cu suma de 15.035,28 mii lei, astfel:

-se diminuează cu suma de 15.118,28 mii lei la „finanțare - proiecte PID”, conform Anexei nr.5 si notei de fundamentare intocmita de Direcția Relații Internationale;

 • - se majoreaza cu suma de 83,00 mii lei la reparații unitati de cult, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

 • 8. Capitolul „Asigurări $i asistenta sociala ” - prevederea de 39.323,87 mii lei se diminuează cu suma de 3.390,84 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 1.720,98 mii lei la „finanțare - proiecte PID”, conform Anexei nr.5 si notei de fundamentare intocmita de Direcția Relații Internationale;

 • - diminuarea cu suma de 2.100,00 mii lei la „ajutoare pentru incalzirea locuințelor”;

-majorarea la active nefinanciare cu suma de 430,14 mii lei, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

 • 9. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica - prevederea de 68.703,23 mii lei se diminuează cu suma de 8.153,80 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 100,00 mii lei la transferuri către Serviciul Publice Finanțe Locale, conform bugetului rectificat al acesteia;

 • - diminuarea cu suma de 8.053,80 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

10 , Capitolul „Protecția mediului” - prevederea de 30.841,00 mii lei se diminuează cu suma de 2.522,97 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

11. Capitolul „Combustibili si energie” - prevederea de 29.500,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2.100,00 mii lei la subvenții - dif.pret si tarif la energie termica livrata populației.


12. Capitolul „Transporturi” - prevederea de 126.574,01^1^ dimnueaza cu suma de 62.313,58 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 3.000,00 mii lei la subvenții - dif.

( S.C.Transport Calatori Express S.A.Ploiesti;

- se diminuează cu suma de 61.679,71 mii lei la „finanțare - proiec conform Anexei nr.5 si notei de fundamentare intocmita de Direcția Relații

Internationale;

- se diminuează cu suma de 3.633,87 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

Pentru obiectivele de investiții se aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea acestora întocmite de Direcția Tehnic- Investiții, conform Anexei nr.3.

Totalul listei de investiții - credite interne BRD - pe anul 2013, in suma de 66.205,27 mii lei, ramane neschimbata, rectificare constând inmajorarea sau diminuarea intre capitolele bugetare si intre obiectivele de investiții, Anexei nr. 4 si a notelor de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexate.

Conform art.49 alin (12) din Ordonanța de Urgenta 63/2010 „ in lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestrul expirat.....ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta execuția bugetului spre analiza......cu scopul de a redimensiona cheltuielile... ”

Execuția bugetului local la data de 30.09.2012, conform situației „Indicatori privind gradul de realizare al veniturilor la data de 30.09.2013” anexata se prezintă astfel:

Veniturile încasate Ia bugetul local la 30.09.2013 au fost in suma de 311.496,11 mii Iei, procent de realizare de 83,17% fata de prevederea bugetara la 9 luni si 56,32% fata de prevederea bugetara anuala. Indicatorii de realizare a

veniturilor, sunt:

 • -  gradul de realizare a veniturilor                              83,17%

 • -  gradul de realizare al veniturilor proprii                      84,51%

 • -  gradul de finanțare din venituri proprii                       69,31%

 • -  gradul de autofinanțare (exclusiv cote)                       31,41 %

 • -  gradul de autonomie decizionala                          96,68%

Veniturile încasate pana la 30.09.2013 (conform anexei nr.l) se prezintă astfel:

 • -  venituri curente - suma de 299.950,48 mii lei;

 • -  sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltatre - suma de 500,00 mii lei;

 • -  venituri din capital - suma de 731,30 mii lei;

subvenții- suma de 3.856,14 mii lei;

 • -  Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari - suma de 6.458,19 mii lei.


Pe secțiuni, situația incasarii veniturilor se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 264.609,44 mii lei, realizare la 9 luni de 91,39% si si procent de realizare la an de 69,95%;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 66.886,62 mii lei, procent de re la 9 luni de 55,17 si procent de realizare la an de 26,82%.

 • -  Cheltuielile bugetului local ( conform anexei nr.l) - plățile efectuate pana la 30.09.2013 au fost in suma de 304.647,63 mii lei, procent de realizare la 9 luni de 81,23% si procent de realizare la an de 55,03%.

Pe secțiuni, situația realizarea cheltuielilor se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 258.276,99 mii lei, procent de realizare la 9 luni de 89,2% si si procent de realizare la an de 68,28%;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 46.370,64 mii lei, procent de realizare la 9 luni de 55,25 si procent de realizare la an de 26,45%.

In structura, plățile efectuate din bugetului local, se prezintă astfel:

Autoritati executive - suma de 10.513,67 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 84,03% si procent de realizare raportat la an de 52,29%;

Alte servicii publice generale - suma de 9.982,89 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 65,23% si procent de realizare raportat la an de 38,30%.

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 5.784,21 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 97,40% si procent de realizare raportat la an de 74,90%.

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 4.827,62 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 84,77% si procent de realizare raportat la an de 64,50%.

Invatamant - suma de 82.440,46 mii lei, un procent de realizare raportat la 9 luni de 89,74% si procent de realizare raportat la an de 70,14%.

Sanatate - suma de 4.792,46 mi lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 74,43% si procent de realizare raportat la an de 54,20%.

Cultura, recreere si religie - suma de 30.092,22 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 65,32% si procent de realizare raportat la an de 42,44%.

Asigurări si asistenta sociala - suma de 27.326,09 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 92,19% si procent de realizare raportat la an de 69,49%.

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 43.796,77 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 84,25% si procent de realizare raportat la an de 63,75%.

Protecția mediului - suma de 19.736,24 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 86,80% si procent de realizare raportat la an de 63,99%.

Combustibili si energie - suma de 26.099,15 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 100% si procent de realizare raportat la an de 88,47%.

Transporturi - suma de 39.255,92 mii lei, procent de realizare raportat la 9 luni de 64,63% si procent de realizare raportat la an de 31,01%.

Excedentul bugetului local la data de 30.09.2013 este de 6.848,48 lei, conform contului de execuție al trezoreriei, pe secțiuni prezentandu-se astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 6.332,48 mii lei;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 516,00 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proie alaturat.


VIZAT,

Direcția Economica, DIRECTOR,

Nicoleta Craciunoiu


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, ContracteJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI-


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente (+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

553.112,81

374.530,77

311.496,11

83,17

56,32

-98.674,47

454.438,34

2

VENITURI PROPRII

0101

342.855,85

255.473,12

215.889,56

84,51

62,97

-22.700,77

320.155,08

3

I. VENITURI CURENTE

0002

464.273,07

340.473,91

299.950,48

88,10

64,61

-22.700,77

441.572,30

4

A. VENITURI FISCALE

0003

424.767,92

313.937,58

280.293,31

89,28

65,99

-20.500,77

404.267,15

S

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

120.401,00

120.775,95

100,31

75,13

0,00

160.755,22

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

6,37

(£6ol

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

119.718,00

120.117,79

100,33

75,14

0,00

159.861,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

2.300,00

2.081,63

90,51

74,34

0,00

2.800,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.300,00

2.081,63

90,51

74,34

2.800,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

117.418,00

118.036,16

100,53

75,15

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

117.127,00

117.749,13

100,53

75,17

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr, echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

291,00

287,03

98,64

67,54

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

683,00

651,79

95,43

72,89

0,00

894,22

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

683,00

651,79

95,43

72,89

0,00

894,22

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

683,00

651,79

95,43

72,89

894,22]

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

78.915,58

60.361,87

76,49

58,27

-11.340,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

103.588,65

78.915,58

60.361,87

76,49

58,27

-11.34^

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

66.960,76

50.565,90

75,52

57,53

-n-W?

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

15.149,66

12.075,24

79,71

65,82fir o


DENUMIREA; INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

51.811,10

38.490,66

74,29

55,35

-11.340,00

58.202,75

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

9.054,82

7.120,74

78,64

60,11

0,00

11.846,10

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

4.099,51

2.483,10

60,57

49,29

5.037,61

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

4.947,74

4.631,32

93,60

68,13

6.798,21

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

7,57

6,32

83,49

61,48

10,28

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

2.900,00

2.672,76

92,16

69,34

3.854,63

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

2,47

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

160.424,05

114.621,00

99.155,49

86,51

61,81

-9.160,77

151.263,28

30

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

121.706,00

85.275,00

85.275,00

100,00

70,07

0,00

121.706,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

1I020I

32

Sume defalcate din T.V.A ptr, finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

120.553,00

84.139,00

84.139,00

100,00

69,79

120.553,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr. subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.136,00

1.136,00

100,00

98,53

1.153,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

270,00

196,06

72,61

51,79

0,00

378,56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

270,00

196,06

72,61

51,79

378,56|

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

64,00

48,78

76,22

56,53

0,00

86,29

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

64,00

48,78

76,22

56,53

86,29

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

29.012,00

13.635,65

47,00

35,65

-9.160,77

29.092,43

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

22.100,00

11.216,12

50,75

38,15

-7.160,77

22.242,48

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

15.000,00

6.100,22

40,67

30,98

-7.160,77

z?

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

7.100,00

5.115,90

72,05

52,68

ll A :DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetari conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări 30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

5.020,00

2.313,80

46,09

36,79

-2.000,00

4.288,38

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

1.892,00

105,73

5,59

4,13

2.561,57

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

39.505,15

26.536,33

19.657,17

74,08

49,76

-2.200,00

37.305,15

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

16.069,21

11.176,93

69,55

50,73

0,00

22.031,20

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

16.069,21

11.176,93

69,55

50,73

0,00

22.031,20

55

Varsaminte dîn profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

457,97

0,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

22.031,20

16.069,21

8.536,03

53,12

38,75

22.031,20

58

Venituri din dividende

300208

2.182,93

0,00

59

Alte venituri din proprietate

300250

60 n

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

17.473,95

10.467,12

8.480,24

81,02

48,53

-2.200,00

15.273,95

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

2.667,00

2.536,94

95,12

71,31

0,00

3.557,83

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

2.639,00

2.513,50

95,24

71,41

3.520,04

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

28,00

23,39

83,54

61,89

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,05

0,00

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

792,00

877,10

110,74

83,53

< ^>0,00

St?/,

~S^lj^l,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

792,00

856,10

108,09

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

21,00

—t

ai 1

0/ ) <=^0

DENUMIREA INDICATORILOR

fcOD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)'

Prevederi bugetare conform rectificare

74

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

12.848,90

7.003,90

4.628,54

66,09

36,02

-2.200,00

10.648,90

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

12.848,90

7.003,90

4.537,71

64,79

35,32

-2.200,00

10.648,90

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

1,68

0,00

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

89,15

0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

420,44

0,00

0,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

43,99

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

54,31

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Alte venituri

360250

322,14

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

17,22

4,22

17,22

408,06

100,00

0,00

17,22

86

Donații si sponsorizări

370201

17,22

4,22

17,22

408,06

100,00

17,22

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-85.988,77

-50.925,69

-35.472,71

69,66

41,25

15.745,77

-70.243,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

85.988,77

50.925,69

35.472,71

69,66

41,25

-15.745,77

70.243,00

89

Alte transferuri voluntare

370250

90

n. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,00

278,43

731,30

262,65

238,99

0,00

306,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

278,43

731,30

262,65

238,99

0,00

306,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

30,00

677,30

2.257,67

1.693,25

40,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

52,43

54,00

102,99

77,14

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

196,00

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

500,00

-

“5" ***^00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugcta.e conform rectificare

99

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor înstitutii si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

500,00

0,00

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

444,10

444,10

3.856,14

4.477,67

4.921,77

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

444,10

444,10

3.856,14

4.477,67

4.921,77

108

SUB VENTIJ DE LA BUGETUL DE STA T

4202

444,10

444,10

3.856,14

4.477,67

4.921,77

109

A. De capital

0019

444,10

444,10

3.724,42

4.477,67

4.921,77

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6,64

0,00

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

444,10

444,10

399,68

90,00

90,00

257,12

701,22

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

_

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215120

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

121

B. Curente

0020

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

131

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

140

Fond de coeziune

45020103

141

Fondul Social European

45.02.02

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări 30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

3.318,10

4.220,55

4.220,55

0,00

0,00

131,72

0,00

0,00

91,42

0,00

40,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.089,64

33.334,33

6.458,19

19,37

7,33

-80.451,37

7.638,27

88.089,64

33.334,33

6.410,72

19,23

7,28

-80.451,37

7.638,27

1.282,93

1.282,93

1.282,93

88.089,64

33.334,33

5.127,79

15,38

5,82

-81.7J343Q

^,6355,34

0,00

0,00

47,47

^0/ /

■^3 Ji t \     h

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare • an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

47,47

0,00

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

378.284,30

289.548,22

264.609,44

91,39

69,95

-6.955,00   371.329,30

2

I. VENITURI CURENTE

0002

378.284,30

289.548,22

264.477,72

91,34

69,92

-6.955,00

371.329,30

3

A. VENITURI FISCALE

0003

424.767,92

313.937,58

280.293,31

89,28

65,99

-20.500,77

404.267,15

4

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

120.401,00

120.775,95

100,31

75,13

0,00

160.755,22

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,37

0,001

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

119.718,00

120.117,79

100,33

75,14

0,00

159.861,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

2.300,00

2.081,63

90,51

74,34

0,00

2.800,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.300,00

2.081,63

90,51

74,34

2.800,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

117.418,00

118.036,16

100,53

75,15

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

117.127,00

117.749,13

100,53

75,17

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

291,00

287,03

98,64

67,54

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

683,00

651,79

95,43

72,89

0,00

894,22

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

683,00

651,79

95,43

72,89

0,00

894,22

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

683,00

651,79

95,43

72,89

894,22j

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

78.915,58

60.361,87

76,49

58,27

-11.340,00

92.248,65

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

103.588,65

78.915,58

60.361,87

76,49

58,27

-11.340,00

92.248,65

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

66.960,76

50.565,90

75,52

57,53

-H^QiOO

-"-76.547,92

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

15.149,66

12.075,24

79,71

65,82

• . 18.345,17

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

51.811,10

38.490,66

74,29

55,35

^-Xt.340,00

L        s.--—

58.202/75

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 Juni

Procent realizare an

Influente (+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

9.054,82

7.120,74

78,64

60,11

0,00

11.846,10

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

4.099,51

2.483,10

60,57

49,29

5.037,61

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

4.947,74

4.631,32

93,60

68,13

6.798,21

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

7,57

6,32

83,49

61,48

10,28

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

2.900,00

2.672,76

92,16

69,34

3.854,63

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

2,47

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

160.424,05

114.621,00

99.155,49

86,51

61,81

-9.160,77

151.263,28

29

SUME DEFALCA TE DIN T. EA.

1102

121.706,00

85.275,00

85.275,00

100,00

70,07

0,00

121.706,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

120.553,00

84.139,00

84.139,00

100,00

69,79

120.553,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.136,00

1.136,00

100,00

98,53

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

270,00

196,06

72,61

51,79

0,00

378,56

38

Taxe hoteliere

120207

378,56

270,00

196,06

72,61

51,79

378,56|

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

64,00

48,78

76,22

56,53

0,00

86,29

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

64,00

48,78

76,22

56,53

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

29.012,00

13.635,65

47,00

35,65

-9.160,77

29.092,43

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

22.100,00

11.216,12

50,75

38,15

-7.160,77

22.242,48

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

15.000,00

6.100,22

40,67

30,98

-7.160,77

12.530,80

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

7.100,00

5.115,90

72,05

52,68

^9.711,68

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

5.020,00

2.313,80

46,09

36,7$}

’\^000,00

00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente (+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

1.892,00

105,73

5,59

4,13

2.561,57

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite sî taxe

180250

1

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-46.483,62

-24.389,36

-15.815,59

64,85

34,02

13.545,77

-32.937,85

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

16.069,21

11.176,93

69,55

50,73

0,00

22.031,20

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

16.069,21

11.176,93

69,55

50,73

0,00

22.031,20

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

457,97

0,00

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

16.069,21

8.536,03

53,12

38,75

22.031,20

57

Venituri din dividende

300208

2.182,93

0,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

1

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-68.514,82

-40.458,57

-26.992,52

66,72

39,40

13.545,77

-54.969,05

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE ACTIVITATI

3302

3.557,83

2.667,00

2.536,89

95,12

71,30

0,00

3.557,83

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

2.639,00

2.513,50

95,24

71,41

3.520,04

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

28,00

23,39

83,54

61,89

37,79

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr, întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

792,00

877,10

110,74

83,53

0,00

1.050,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

792,00

856,10

108,09

81,53

1.050,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

21,00

0,00

73

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

12.848,90

7.003,90

4.628,54

66,09

36,02

-2.200,00

10.648,90

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

12.848,90

7.003,90

4.537,71

64,79

35,32.

/Zx

^2,200^0

-

Î0.648,90

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare Conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizară 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

1,68

0,00

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

89,15

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

420,44

0,00

0,00

79

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

43,99

0,00

80

Taxe speciale

360206

54,31

0,00

81

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

83

Alte venituri

360250

322,14

0,00

84

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-85.971,55

-50.921,47

-35.455,49

69,63

41,24

15.745,77

-70.225,78

85

Donații si sponsorizări

370201

17,22

4,22

17,22

408,06

100,00

17,22

86

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-85.988,77

-50.925,69

-35.472,71

69,66

41,25

15.745,77

-70.243,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

88

Alte transferuri voluntare

370250

89

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90

ÎNCASĂRI din rambursarea împrumuturilor ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

92

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

93

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

94

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

95

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

96

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

131,72

0,00

0,00

97

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

131,72

0,00

0,00

98

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

131,72

0,00

0,00

99

B. Curente

0020

0,00

0,00

131,72

100

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

_

101

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

Ai*-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări 30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente (+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

102

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

103

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

104

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

105

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzîrea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

91,42

0,00

106

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

40,30

0,00

107

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

108

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

109

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

111

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

112

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

174.828,51

84.982,55

46.886,62

55,17

26,82

-91.719,47    83.109,04

2

I. VENITURI CURENTE

0002

85.988,77

50.925,69

35.472,71

69,66

41,25

-15.745,77

70.243,00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

85.988,77

50.925,69

35.472,71

69,66

41,25

-15.745,77

70.243,00

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

85.988,77

50.925,69

35.472,71

69,66

41,25

-15.745,77

70.243,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

85.988,77

50.925,69

35.472,71

69,66

41,25

-15.745,77

70.243,00

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

85.988,77

50.925,69

35.472,71

69,66

41,25

-15.745,77

70.243,00

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

11

Alte transferuri voluntare

370250

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,00

278,43

731,30

262,65

238,99

■306,00>>

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

278,43

731,30

262,65

238,99

0,00

306,00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

30,00

677,30

2.257,67

1.693,25

40,00

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

52,43

54,00

102,99

77,14

70,00

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

196,00

19

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

500,00

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

28

IV. SUBVENȚII

0017

444,10

444,10

3.724,42

838,64

838,64

4.477,67

4.921,77

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

444,10

444,10

3.724,42

838,64

838,64

4.477,67

4.921,77

30

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

444,10

444,10

3.724,42

838,64

838,64

4.477,67

4.921,77

31

A. De capital

0019

444,10

444,10

3.724,42

838,64

838,64

4.477,67

4.921,77

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

;■ î* i \

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare      9

luni

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Ilifluente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6,64

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

444,10

444,10

399,68

90,00

90,00

257,12

701,22

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

3.318,10

4.220,55

4.220,55

43

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

88.089,64

33.334,33

6.458,19

19,37

7,33

-80.451,37

7.638,27

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

33.334,33

6.410,72

19,23

7,28

-80.451,37

7.638,27

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

1.282,93

1.282,93

1.282,93

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

33.334,33

5.127,79

15,38

5,82

-81.734,30

6.355,34

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

47,47

0,00

0,00

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

50

Sume primite in contul plăților efectuate în anul anterior

45020102

47,47

0,00

51

Fond de coeziune

45020103

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

55

Fond de coeziune

45020103

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAI


BUGET LOCAL PE ANUL 2013 - CHELTUIELI-

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare 9 luni 2013

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

553.612,81

375.030,76

304.647,63

81,23

55,03

-98.674,47

454.938,34

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.104,68

12.511,96

10.513,67

84,03

52,29

35,00

20.139,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

6.456,26

6.222,29

96,38

78,86

105,00

7.995,00

Bunuri si servicii

20

10.844,02

5.948,44

4.283,94

72,02

39,51

-105,00

10.739,02

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

108,00

8,29

7,68

5,13

-

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

35,00

100,00

100,00

35,00

70,00

Active nefinanciare

71

1.289,86

80,00

80,00

100,00

6,20

0,00

1.289,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-115,74

-115,74

-115,85

100,10

100,10

-115,74

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

26.067,50

15.304,28

9.982,89

65,23

38,30

-9.943,00

16.124,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

3,60

100,00

100,00

3,60

Fonduri de rezerva

50

138,00

0,00

0,00

-118,00

20,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

624,50

624,50

100,00

80,63

774,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

14.609,78

9.288,39

63,58

37,03

-9.825,00

15.260,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

4.440,00

4.413,39

99,40

74,99

0,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

10.169,78

4.875,00

47,94

33,16

-9.825,00

4.875,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

-3,60

100,00

100,00

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

5.938,70

5.784,21

97,40

74,90

_

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare 9 luni 2013

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

100,00

25,00

25,00

16,67

0,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

5.838,70

5.759,21

98,64

76,05

810,00

8.383,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

5.695,00

4.827,62

84,77

64,50

-340,00

7.145,00

Bunuri si servicii - total, din care:

. 20

35,00

35,00

27,62

78,91

78,91

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

27,62

78,91

78,91

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

5.660,00

4.800,00

84,81

64,43

-340,00

7.110,00

INVATAMINT

6502

117.537,01

91.862,03

82.440,46

89,74

70,14

50,00

117.587,01

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

73.932,76

69.733,52

94,32

75,30

-141,00

92.472,00

Bunuri si servicii

20

16.184,88

12.955,06

10.566,87

81,57

65,29

16.184,88

Transferuri către instituții publice

51

389,00

276,00

246,00

89,13

63,24

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

60,40

28,60

47,35

31,50

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

27,54

20,48

74,36

51,20

40,00

Alte cheltuieli

59

2.291,50

751,05

477,37

63,56

20,83

141,00

2.432,50

Burse elevi

991,50

751,05

477,37

63,56

48,15

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale

1.300,00

0,00

0,00

141,00

1.441,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-58,63

-58,63

-69,05

117,77

117,77

-58,63

Active nefinanciare

71

5.986,46

3.917,85

1.436,67

36,67

24,00

50,00

6.036,46

SANATA TE

6602

8.841,68

6.438,53

4.792,46

74,43

54,20

30,00

8.871,68

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

2.462,00

2.448,64

99,46

75,11

3.260,00

Bunuri si servicii

20

1.198,00

634,00

546,46

86,19

45,61

1.198,00

Transferuri către instituții publice

51

3.054,73

2.218,00

1.755,00

79,13

57,45

0,00

3.054,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.300,00

1.100,00

1.105,00

100,45

85,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.118,00

. 650,00

58,14

37,04

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

44,80

41,34

92,28

68,90

60,00

Active nefinanciare

71

1.268,95

1.079,73

1,02

0,09

0,08

30,00.

* /V--DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare 9 luni 2013

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

70.911,83

46.072,14

30.092,22

65,32

42,44

-15.035,28

55.876,55

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.373,00

4.155,07

2.487,-46

59,87

56,88

0,00

4.373,00

iluminat ornamental

1.600,00

1.555,00

1.554,83

99,99

97,18

1.600,00

spectacole artificii

34,00

32,24

32,24

100,00

94,82

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,83

1.495,83

0,00

0,00

0,00

1.495,83

acțiuni culturale

1.243,17

1.072,00

900,39

83,99

72,43

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.802,00

19.370,95

17.110,00

88,33

71,88

0,00

23.802,00

Casa de Cultura

800,00

592,65

455,00

76,77

56,88

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

4.070,00

3.970,00

97,54

76,35

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

2.710,00

2.225,00

82,10

67,42

3.300,00

Club Sportiv Municipal

9.142,00

7.219,30

7.035,00

97,45

76,95

9.142,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.360,00

4.779,00

3.425,00

71,67

63,90

5.360,00

Finanțare- proiecte PID

56

22.533,44

11.012,03

2.086,82

18,95

9,26

-15.118,28

7.415,16

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

8.365,00

5.336,95

63,80

63,80

83,00

8.448,00

Asociația "Lupii Galbeni 2012"(susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

5.000,00

62,50

62,50

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

365,00

336,95

92,32

92,32

83,00

448,00

Active nefinanciare

71

13.334,22

4.664,92

4.566,82

97,90

34,25

13.334,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,83

-1.495,83

-1.495,83

100,00

100,00

-1.495,83

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

39.323,87

29.641,97

27.326,02

92,19

69,49

-3.390,84

35.933,03

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

5.414,45

5.367,56

99,13

89,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.159,00

4.127,09

99,23

90,69

4.551,00

Crese

1.480,00

1.255,45

1.240,47

98,81

83,82

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.897,55

645,20

424,01

65,72

22,35

0,00

1.897,55

reparații crese pmp)

0,04

0,04

0,04

100,00

100,00

0,04

bunuri si servicii restituiri an precedent

22,11

22,11

0,00

0,00

0,00

22,11

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

55,00

54,80

99,64

4,60

1.191,00

Bunuri si servicii crese

634,00

517,65

318,77

61,58

50,28

Legea 350/2005

50,40

50,40

50,40

100,00

100,00

z

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare 9 luni 2013

Realizări 30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente (+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

11.810,00

11.729,43

99,32

85,79

13.673,00

Finanțare- proiecte PID

56

3.941,50

3.941,50

2.220,52

56,34

56,34

-1.720,98

2.220,52

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

7.667,00

7.600,72

99,14

57,65

-2.100,00

11.085,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

7.554,00

7.504,25

99,34

85,45

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

95,00

93,27

98,18

52,40

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

0,00

0,00

-2.100,00

2.100,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

18,00

3,20

17,78

12,80

25,00

Active nefinanciare - din care:

71

618,00

186,00

5,96

3,20

0,96

430,14

1.048,14

Active nefinanciare

612,00

180,00

0,00

0,00

0,00

430,14

1.042,14

Active nefînanciare (CRESA)

6,00

6,00

5,96

99,33

99,33

6,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

-22,18

100,00

100,00

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

68.703,23

51.984,44

43.796,77

84,25

63,75

-8.153,80

60.549,43

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

18.255,71

15.598,36

85,44

59,00

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

5.483,00

5.239,50

95,56

79,39

6.600,00|

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

12.772,71

10.358,86

81,10

52,21

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

26,60

26,56

99,85

67,24

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

400,00

0,00

0,00

0,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

12.346,11

10.332,30

83,69

53,54

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

6.365,00

5.794,00

91,03

68,98

-100,00

8.300,00

Active nefînanciare

71

33.863,73

27.363,73

22.404,41

81,88

66,16

-8.053,80

25.809,93

Active nefînanciare

32.583,73

26.163,73

21.211,41

81,07

65,10

-8.053,80

24.529,93

Active nefînanciare (SGU)

1.280,00

1.200,00

1.193,00

99,42

93,20

1.280,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.841,00

22.738,08

19.736,24

86,80

63,99

-2.522,97

28.318,03

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

17.318,08

16.885,78

97,50

71,15

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

16.268,08

15.995,04

98,32

72,05

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.050,00

890,74

84,83

58,14

^^70^53^0°

Active nefînanciare total din care:

71

7.109,00

5.420,00

2.850,46

52,59

40,10

-2.522/7

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

06

7.109,00

5.420,00

2.850,46

52,59

40,10

-2.52$9$

:' /> 4.58W

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare 9 luni 2013

Realizări

30.09.2013

Procent realizare luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

26.100,00

26.099,1S

100,00

88,47

2.100,00

31.600,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

26.100,00

26.099,15

100,00

88,47

2.100,00

31.600,00

TRANSPORTURI

8402

126.574,01

60.743,63

39.255,92

64,63

31,01

-62.313,58

64.260,43

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

8.978,21

4.536,15

50,52

38,84

0,00

11.679,21

reparații curente străzi

9.000,00

6.900,00

3.190,49

46,24

35,45

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

1.912,00

1.345,66

70,38

53,55

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

0,00

0,00

0,00

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

24.353,25

24.274,91

99,68

80,92

3.000,00

33.000,00

Finanțare- proiecte PID

56

64.115,48

15.359,25

2.429,57

15,82

3,79

-61.679,71

2.435,77

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

-166,21

100,00

100,00

-166,21

Active nefinanciare

70

20.945,53

12.219,13

8.181,50

66,96

39,06

-3.633,87

17.311,66

Active nefinanciare

71

20.825,53

12.099,13

8.061,50

66,63

38,71

-3.633,87

17.191,66

Active nefinanciare

72

120,00

120,00

120,00

100,00

100,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

378.284,30

289.548,22

258.276,99

89,20

68,28

-6.455,00

371.829,30

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

18.653,28

12.323,96

10.425,38

84,59

55,89

35,00

18.688,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

6.456,26

6.222,29

96,38

78,86

105,00

7.995,00

Bunuri si servicii

20

10.844,02

5.948,44

4.283,94

72,02

39,51

-105,00

10.739,02

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

35,00

100,00

100,00

35,00

70,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-115,74

-115,74

-115,85

100,10

100,10

-115,74

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

25.997,50

15.234,28

9.912,89

65,07

38,13

-9.943,00

16.054,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

3,60

100,00

100,00

3,60

Fonduri de rezerva

50

138,00

0,00

0,00

-118,00

20,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

624,50

624,50

100,00

80,63

774,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

14.609,78

9.288,39

63,58

37,03

-9.825#ț

i o       .260,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

4.440,00

4.413,39

99,40

74,99

?.9Aat^J>S5,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

10.169,78

4.875,00

47,94

33,16

----// X7    *

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare 9 luni 2013

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

-3,60

100,00

100,00

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

5.938,70

5.784,21

97,40

74,90

810,00

8.533,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

100,00

25,00

25,00

16,67

0,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

5.838,70

5.759,21

98,64

76,05

810,00

8.383,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

5.695,00

4.827,62

84,77

64,50

-340,00

7.145,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

35,00

27,62

78,91

78,91

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

27,62

78,91

78,91

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

5.660,00

4.800,00

84,81

64,43

-340,00

7.110,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

111.459,75

87.883,78

80.975,19

92,14

72,65

0,00

111.459,75

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

73.932,76

69.733,52

94,32

75,30

-141,00

92.472,00

Bunuri si servicii

20

16.184,88

12.955,06

10.566,87

81,57

65,29

16.184,88

Transferuri către instituții publice

51

389,00

276,00

246,00

89,13

63,24

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

27,54

20,48

74,36

51,20

40,00

Alte cheltuieli

59

2.291,50

751,05

477,37

63,56

20,83

141,00

2.432,50

Burse elevi

991,50

751,05

477,37

63,56

48,15

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale

1.300,00

0,00

0,00

141,00

1.441,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-58,63

-58,63

-69,05

117,77

117,77

-58,63

SANATATE

6602

7.572,73

5.358,80

4.791,44

89,41

63,27

0,00

7.572,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

2.462,00

2.448,64

99,46

75,11

3.260,00

Bunuri si servicii

20

1.198,00

634,00

546,46

86,19

45,61

1.198,00

Transferuri către instituții publice

51

3.054,73

2.218,00

1.755,00

79,13

57,45

0,00

3.054,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.300,00

1.100,00

1.105,00

100,45

85,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.118,00

650,00

58,14

37,04

.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

44,80

41,34

92,28

68,90

^0,00

7f\&>

-   ’ x A

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

35.044,17

30.395,19

23.438,58

77,11

66,88

■£^*35J%7,17

1-----------------------------------------------------------------------------------

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare 9 luni 2013

Realizări

30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

’X?

Influente

.„(+/->

Prevederi bugetare conform rectificare

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.373,00

4.155,07

2.487,46

59,87

56,88

0,00

4.373,00

iluminat ornamental

1.600,00

1.555,00

1.554,83

99,99

97,18

1.600,00

spectacole artificii

34,00

32,24

32,24

100,00

94,82

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,83

1.495,83

0,00

0,00

0,00

1.495,83

acțiuni culturale

1.243,17

1.072,00

900,39

83,99

72,43

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.802,00

19.370,95

17.110,00

88,33

71,88

0,00

23.802,00

Casa de Cultura

800,00

592,65

455,00

76,77

56,88

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

4.070,00

3.970,00

97,54

76,35

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

2.710,00

2.225,00

82,10

67,42

3.300,00

Club Sportiv Municipal

9.142,00

7.219,30

7.035,00

97,45

76,95

9.142,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.360,00

4.779,00

3.425,00

71,67

63,90

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

8.365,00

5.336,95

63,80

63,80

83,00

8.448,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

8.000,00

8.000,00

5.000,00

62,50

62,50

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

365,00

336,95

92,32

92,32

83,00

448,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,83

-1.495,83

-1.495,83

100,00

100,00

-1.495,83

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.764,37

25.514,47

25.099,54

98,37

72,20

-2.100,00

32.664,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

5.414,45

5.367,56

99,13

89,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.159,00

4.127,09

99,23

90,69

4.551,00

Crese

1.480,00

1.255,45

1.240,47

98,81

83,82

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.897,55

645,20

424,01

65,72

22,35

0,00

1.897,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

55,00

54,80

99,64

4,60

1.191,00

Bunuri si servicii crese

634,00

517,65

318,77

61,58

50,28

634,00

reparații crese (pmp)

0,04

0,04

0,04

100,00

100,00

0,04

bunuri si servicii restituiri an precedent

22,11

22,11

0,00

0,00

0,00

22,11

Legea 350/2005

50,40

50,40

50,40

100,00

100,00

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

11.810,00

11.729,43

99,32

85,79

13.673,00

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

7.667,00

7.600,72

99,14

57,65

-2.100,00

11.085,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

7.554,00

7.504,25

99,34

85,45

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

95,00

93,27

98,18

52,40

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

0,00

0,00

^TV2-10000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

18,00

3,20

17,78

12,80

O?**

‘          25,00

'V

-l]

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare 9 luni 2013

Realizări 30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente (+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

-22,18

100,00

100,00

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

24.620,71

21.392,36

86,89

61,40

-100,00

34.739,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

18.255,71

15.598,36

85,44

59,00

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

5.483,00

5.239,50

95,56

79,39

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

12.772,71

10.358,86

81,10

52,21

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

26,60

26,56

99,85

67,24

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

400,00

0,00

0,00

0,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

12.346,11

10.332,30

83,69

53,54

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

6.365,00

5.794,00

91,03

68,98

-100,00

8.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23.732,00

17.318,08

16.885,78

97,50

71,15

0,00

23.732,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

17.318,08

16.885,78

97,50

71,15

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

16.268,08

15.995,04

98,32

72,05

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.050,00

890,74

84,83

58,14

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

26.100,00

26.099,15

100,00

88,47

2.100,00

31.600,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

26.100,00

26.099,15

100,00

88,47

2.100,00

31.600,00

TRANSPORTURI

8402

41.513,00

33.165,25

28.644,85

86,37

69,00

3.000,00

44.513,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

8.978,21

4.536,15

50,52

38,84

0,00

11.679,21

reparații curente străzi

9.000,00

6.900,00

3.190,49

46,24

35,45

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

1.912,00

1.345,66

70,38

53,55

2.513,00

bunuri si servicii restituiri an precedent

166,21

166,21

0,00

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

24.353,25

24.274,91

99,68

80,92

3.000,00

33.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

-166,21

100,00

100,00

-166,21

|        SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

175.328,51

85.482,55

46.370,64

54,25

26,45

-92.219,47

83.109,04

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

1.451,40

188,00

88,29

46,96

6,08

0,00

1.451,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

108,00

8,29

7,68

5,13

_

161,54

Active nefinanciare

71

1.289,86

80,00

80,00

100,00

6,20

*X89,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-

vAo.oo

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Preveder 1 bugetare conform HCL 360/30.09.2013

Prevederi bugetare 9 luni 2013

Realizări 30.09.2013

Procent realizare 9 luni

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social)

72

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

70,00

INVATAMANT

6502

6.077,26

3.978,25

1.465,27

36,83

24,11

50,00

6.127,26

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

60,40

28,60

47,35

31,50

90,80

Active nefinanciare

71

5.986,46

3.917,85

1.436,67

36,67

24,00

50,00

6.036,46

SANATATE

6602

1.268,95

1.079,73

1,02

0,09

0,08

30,00

1.298,95

Active nefinanciare

71

1.268,95

1.079,73

1,02

0,09

0,08

30,00

1.298,95

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

35.867,66

15.676,95

6.653,64

42,44

18,55

-15.118,28

20.749,38

Finanțare- proiecte PID

56

22.533,44

11.012,03

2.086,82

18,95

9,26

-15.118,28

7.415,16

Active nefinanciare

71

13.334,22

4.664,92

4.566,82

97,90

34,25

13.334,22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

4.559,50

4.127,50

2.226,48

53,94

48,83

-1.290,84

3.268,66

Finanțare- proiecte PID

56

3.941,50

3.941,50

2.220,52

56,34

56,34

-1.720,98

2.220,52

Active nefînanciare

71

618,00

186,00

5,96

3,20

0,96

430,14

1.048,14

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.863,73

27.363,73

22.404,41

81,88

66,16

-8.053,80

25.809,93

Active nefînanciare - din care:

71

33.863,73

27.363,73

22.404,41

81,88

66,16

-8.053,80

25.809,93

Active nefinanciare

32.583,73

26.163,73

21.211,41

81,07

65,10

-8.053,80

24.529,93

Active nefinanciare SGU

1.280,00

1.200,00

1.193,00

99,42

93,20

1.280,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

7.109,00

5.420,01

2.850,46

52,59

40,10

-2.522,97

4.586,03

Active nefinanciare

71

7.109,00

5.420,01

2.850,46

52,59

40,10

-2.522,91

4.586,03

TRANSPORTURI

8402

85.061,01

27.578,38

10.611,07

38,48

12,47

-65.313,58

19.747,43

Finanțare- proiecte PID

56

64.115,48

15.359,25

2.429,57

15,82

3,79

-61.679,71

2.435,77

Active nefînanciare

71

20.825,53

12.099,13

8.061,50

66,63

38,71

-3.633^

?—*^7.191,66

Active financiare (participare la capitalul social)

72

120,00

120,00

120

100,00

100,00

&

iaan/- *^20,00

PRJJV1ARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA NR.2


VIZAT, PRIMAR, Iulian BADESCU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2013 RECTIFICARE 8

mii lei

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 8

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

<<<c-82;427^ă>

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

:<::i:.:28'9;86:::::

din care:

C

Alic cheltuieli de investiții

0.00

1.289.86

1.289.86

0,00

0,01)

0,00

1.289,86

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

156,86

2

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr. 10)

0,00

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

0,00

1.125,00

3

Dotări loc de joaca str. Cameliei

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

83.929,00

5.559,09

5.559,09

0.00

50,00

0,00

5.609,09

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

1

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

B

Lucrări noi

47.116,00

2.841,28

2.841,28

0,00

50,00

0,00

2.891,28

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

3.953,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr.l "Radu Stanian"

110,00

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

72,00

3

înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragiale"

4.016,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4

Sala de Sport C.E. -"Virgil Madgearu"

11.000,00

397,58

397,58

0,00

-30,00

0,00

367,58

5

Imbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

85,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

6

Sala de concerte Liceul de Arta "Carmen Sylva"

22.100,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1.412,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7

80,00

65,70

65,70

0,00

0,00

0,00

65,7(U^r

ano/-

10

Instalație interioara de Încălzire - Școala Ienachita Vacarescu

417,00

395,00

395,00

0,00

0,00

0,00

11

Centrala termica - Școala Florin Comisei

250,00

237,00

237,00

0,00

0,00

0,00

^37,00

12

Centrala termica - Grădiniță nr.38

153,00

144,00

144,00

0,00

0,00

0,00

..

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

325,00

325,00

(1.00

0,00

0.00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu"

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

S-,

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

3

SF WIFI Internet management

0,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

163,00

Nr. crt.

l                        DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente W-) buget local

Influente (VJ buget stat

BUGET RECTIFICAT 8

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de Ia bugetul

local

transfer bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

4

Dotări

0,00

106,00

106,00

0,00

0,00

0,00

106,00

SANATATE

din care:

B

Lucrări noi

5.609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli tic investiții

0,00

613,95

613,95

0,00

30.00

0,00

643,95

1

PUD, DALI -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

93,00

93,00

0,00

0,00

0,00

93,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

489,73

3

Documentație tehnica "Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal Ploiești" (intocmire relevee, incercari de laborator)

0,00

31,22

31,22

0,00

0,00

0,00

31,22

4

Actualizare documentație avizare si expertizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

-s a: •wd-»'-'

t A*-TIA

din care:

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

10.815,22

1

Refacere stadion 1 lie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

10.710,72

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

53,00

B

Lucrări noi

5.430,32

1.769,00

1.769,00

0,00

0,00

0,00

1.769,00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14

1.840,78

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4

Clădire si spatii adiacente stadion Uie Oana Ploiești

0,00

1.379,00

1.379,00

0,00

0,00

0,00

1.379,00

C

Alte cheltuieli de investitii

0.00

750.00

750.00

0,00

0,00

0.00

750.00

1

SF-Reabîlitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00,z^

3

Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

670,00

670,00

0,00

0,00

0,00

... '

4

Dotări tip mobilier - Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X / -

Cap.68.07.71

1^5k-

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care:

A

Lucrări in continuare

8.684,39

432,00

432,00

0,00

0,00

0,00

432,00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din;

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 8

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

0,00

432,00

432,00

0,00

0,00

0,00

432,00

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

I

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0,00

0,00

0.00

430,14

0,00

430,14

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor aferente obiectivului: "Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești"

0,00

0,00

0,00

0,00

430,14

0,00

430,14

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:<:3D943;63<<

::::::640j(i::::<

<:257;i2:::

::::::::24;52V3::::::::

din care

A

Lucrări in continuare

88.546,51

30.487,74

29.847,64

640,10

-9.112,20

257,12

21.632,66

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

246,00

50,00

196,00

0,00

0,00

246,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

7.185,50

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

4.570,50

0,00

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

2.615,00

0,00

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

-1.565,37

0,00

6.538,27

Lot l -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

2.458,94

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

4.079,33

4.079,33

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1.565,37

1.565,37

-1.565,37

0,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9.852,12

0,00

-2.969,90

257,12

7.139,34

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

3.945,22

3.945,22

-2.058,00

1.887,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4.549,40

4.549,40

-886,16

257,12

3.920,36

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

1.233,50

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

124,00

-25,74

98.26

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.529,81

444,10

-4.576,93

0,00

396,98

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

2.230,03

444,10

-2.674,13

0,00

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2.299,78

2.299,78

-1.902,80

39$$^

■'xA

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

.. — \O

TOTAL REABILITARE BLOCURI - 30.115,17 mii lei

30.115,17

2il2$, 09 ;

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

te

■V         \      *

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

A >

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

-:șiT

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

0,00

15,57

B

Lucrări noi

89.059,39

516,78

516,78

0,00

0,00

0,00

516,78

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 8

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

1

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești CartRudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

0,00

64,78

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

6

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Alimentare cu energie electrica locuințe ale Municipiului Ploiești Colonia Teleajen

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

8

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C

Alte cheltuieli de investiții

31.728,20

1.579,21

1.579,21

0,00

801,28

0,00

2.380,49

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

5

Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

200,00

200,00

0,00

280,00

0,00

480,00

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(TeIeajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31.660,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

15

Plan Urbanistic Zonal cartier Albert-Carino

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

160,0O^cT

---------ZZ

16

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

0,00

// X x'

315;OQ'/ / 7

’’~X     X

17

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

20,48

0,00

" > , ■>. .-

18

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22,00

0,00

33,80

0,00

55,8(P’^?C

————

'cS/E /’V

19

Reabilitare iluminat public

0,00

55,21

55,21

0,00

0,00

0,00

55,21

20

PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 8

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

21

SF Toalete publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihaî Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

23

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

25

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

26

Asistenta tehnica lucrări de creștere a performantei energetice

0,00

0,00

0,00

0,00

307,00

0,00

307,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucrări in continuare

23.817,18

5.929,00

5.929,00

0,00

-3.023,97

0,00

2.905,03

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

3.494,00

3.494,00

0,00

-2.153,97

0,00

1.340,03

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2.913,18

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

-870,00

0,00

1.515,00

B

Lucrări noi

1.215,00

1.160,00

1.160,00

0,00

500,00

0,00

1.660,00

1

Harta strategica de zgomot

245,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

3

Extindere canalizare str.Spicului (proiectare+executie)

270,00

215,00

215,00

0,00

0,00

0,00

215,00

4

Extindere canalizare str.Tesatorilor (proiectare+executie)

270,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00

5

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

6

Modernizare, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

20,00

20,00

(1,00

1,00

0.00

21.00

1

SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

SF Extindere canalizare str.Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

3

SF Extindere canalizare str. Țesătorilor

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

4

Studiu privind necesitatea modernizării, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Cap.84.02-71

Ti^ȘpțjRȚyiu

>>>;249334 -26

+:<+20^2&53$+:<

>:<2(L825;Ș3<<

din care

A

Lucrări in continuare

121.815,71

14.301,53

14.301,53

0,00

-4.180,87

0,00

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9.241,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

11" >

m jrl

5b

TI

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

S.OO^s^,

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

Nr. crt.

1

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 8

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

Influente (+/-) buget local

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Vîctoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5.393,57

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautelor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

43,00

43,00

0,00

-5,05

0,00

37,95

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

-16,00

0,00

0,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

1,40

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

3,70

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,60

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

8,50

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

1.240,00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

5.200,00

5.200,00

0,00

-2.189,26

0,00

3.010,74

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita-inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

2.925,00

2.925,00

0,00

-1.597,33

0,00

1.327,67

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.850,00

2.850,00

0,00

80,00

0,00

2.930,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

84,13

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

100,50

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

1.317,00

1.317,00

0,00

-518,22

0,00

798,78

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

30,20

30,20

0,00

-30,01

0,00

0,19

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

7,90

7,90

0,00

0,00

0,00

7,90

26

Modernizare strada Alecu Russo

0,00

0,00

0,00

0,00

105,00

0,00

anr

B

Lucrări noi

16.121,23

4.562,50

4.562,50

0,00

358,00

0,00

X*A

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

JS l YV

2

Modernizare str. Văii

476,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370i&^

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00 .

0,00

4,00

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

650,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 8

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

295,00

295,00

0,00

0,00

0,00

295,00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

939,00

682,00

682,00

0,00

0,00

0,00

682,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

606,37

530,00

530,00

0,00

0,00

0,00

530,00

11

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29,58

30,00

30,00

0,00

0,00

. 0,00

30,00

12

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

13

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

15

Drum acces din strada Libertății (proiectare+executie)

334,00

335,00

335,00

0,00

0,00

0,00

335,00

16

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

285,00

285,00

0,00

0,00

0,00

285,00

17

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)

0,00

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

470,00

19

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0,00

153,50

153,50

0,00

0,00

0,00

153,50

20

Deviere rețele tehnico edilitare zona parcare str.Cuza Vodă

0,00

200,00

200,00

0,00

358,00

0,00

558,00

21

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

62,68

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

C

Alte cheltuieli de investiții

111.397,32

1.961,50

1.961.50

0.110

189.00

0.00

2.150,50

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Coz ia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau,)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00 /C;

’ 4

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,0(/C£

11 ■

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

io,oiL &

--------1 —

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

—--———

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica. inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget tocai

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 8

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

19,50

19,50

0,00

0,00

0,00

19,50

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

22

SF+PT+DE Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str. Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție BduLRepublicii si Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

27

SF Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Mugurilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)-

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

30

Reamenajare intersecție str. Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-â-vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

33

Dotări închidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

38

SF PT DE- Drum acces din strada Libertății

0,00

20,00

20,00

0,00

116,00

0,00

136,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

//, *• '

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

I •

.'f                                 ■<

-         i

42

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de fmantare( documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/Pth+CS/DATC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi.

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

V 'X

150,00^^

[

Nr. crt.

t

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 8

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

S

9

43

SF+PT+DE Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare zona parcare str.Cuza Vodă

0,00

140,00

140,00

0,00

23,00

0,00

163,00

47

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din mun.Ploiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

48

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0,00

165,00

165,00

0,00

0,00

0,00

165,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013-2016 - rectificare 8DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL

PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL CHELTUIELI

g26Î;b32;50zi

: 64.6L6.66 : >

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

0,00

L289.86

g$L:i:25;0i>:x/

din care:

<

Alte cheltuieli de investiții

0,00

2.414,86

1.289,86

1.125,00

0,00

0,00

î

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

2

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.10)

0,00

2.250,00

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

3

Dotări loc de joaca str.Cameliei

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Cap.54.02-71

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

36.813,00

700,00

0,00

0,00

din care:

B

Lucrări noi

36.813,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest-Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

36.813,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2

SAFE City

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

42.886,00

17.199,52

5.609,09

3.773,81

4.173,81

3.642,81

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00^

1

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

B

Lucrări noi

6.073,00

14.231,71

2.891,28

3.523,81

4.173,81

^<1 V

1

Proiectare si execuție -Amenajare terenuri de sport la unitati de invatamant

3.953,00

3.953,00

1.000,00

1.000,00

976,50

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr. 1 Radu Stanian

2.120,00

72,00

72,00

0,00

0,00

3

Centrale termice unitati de invatamant

0,00

800,00

0,00

200,00

400,00

200^

4

Înlocuire tamplarie C.N. - I.L.Caragiale

0,00

4.700,00

500,00

1.300,00

1.600,00

1.300,0^4

5

Sala de Sport C.E. -V.Madgearu

0,00

367,58

367,58

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Inbumatatiri infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preunîversitar (Proiectare+Executie)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

7

Sala de concerte Liceul de Arta Carmen Sylva

0,00

2.473,62

10,00

500,00

797,31

1.166,31

8

Centrala termica -Grădiniță nr.7

0,00

65,70

65,70

0,00

0,00

0,00

9

Construire Grădiniță Aleea Strunga

0,00

410,00

10,00

200,00

200,00

0,00

10

Construire Grădiniță Bdul. Petrolului

0,00

433,81

10,00

223,81

200,00

0,00

11

Instalație interioara de incalzire Școala Ienachita Vacarescu

0,00

395,00

395,00

0,00

0,00

0,00

12

Centrala termica Școala Florin Comisei

0,00

237,00

237,00

0,00

0,00

0,00

13

Centrala termica-Gradinita nr.38

0,00

144,00

144,00

0,00

0,00

0,00

14

WIFI Internet management

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

575,00

325,00

250,00

0,00

0,00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National Mihai Viteazul

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

4

Demolare Grădiniță nr.29

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

5

Proiectare clădire noua Grădiniță nr.29

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

6

SF WIFI Internet management

0,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

7

Dotări

0,00

106,00

106,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

:«■: « âibO : :<«■:

din care:

B

Lucruri noi

0,00

100.972,89

500,00

25.458,85

31.564,10

43.449,94

1

Consolidare si refunctionalizare -Spitalul Municipal Ploiești, etapa a Ila

0,00

5.609,00

500,00

1.703,00

1.703,00

1.703,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr. IA

0,00

95.363,89

0,00

23.755,85

29.861,10

41.746,94

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

643,95

643.95

0.00

0,00

0,00

1

PUD, DALI -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

93,00

93,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

3

Documentație tehnica "Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal Ploiești" (intocmire relevee, încercări de laborator)

0,00

31,22

31,22

0,00

0,00

0,00

4

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0()/^Â

5

Actualizare documentație avizare si expertizare Spitalul Municipiului Ploiești (Shuller)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

Cap.67.02-71

Tm

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

■ ■ ■ '■ ■

y j

$             j.w’.w’.’.w’.w’ ’///. www4»* »www www* »w-»-.ww w-.-.ww-»www-

din care:

■ - * 1 tV» O     3 j/ ...

. . . JSV.Jt       . ...

£>>

A

Lucrări în continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL

PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

i

2

3

4

5

6

7

8

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

5.351,21

7.125,67

1.769,00

3.845,00

1.011,67

500,00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

1.550,00

50,00

500,00

500,00

500,00

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14-(Teatrul de estrada)

1.761,67

1.761.67

300,00

1.000,00

461,67

0,00

4

Clădire sî spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

3.674,00

1.379,00

2.245,00

50,00

0,00

5

Bazin Olimpic de inot in Mun.Ploiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Relocare Muzeul Petrolului

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

(;

Alte cheltuieli de investiții

0,00

750,00

750.00

0,00

0.00

0,00

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

670,00

670,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări tip mobilier - Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Cap.68.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care:

A

Lucrări in continuare

8.684,39

1.432,00

432,00

1.000,00

0,00

0,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarîi Ploiești

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

0,00

1.432,00

432,00

1.000,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

1

Racord termic- Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarîi Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli de învestirii

0,00

430,14

430,14

0,00

0,00

0,00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor aferente obiectivului:

ReabiIitare/modemizare si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarîi Ploiești

0,00

430,14

430,14

0,00

0,00

0,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

raa/if

din care

A

Lucrări in continuare

88.546,51

24.482,66

21.632,66

1.050,00

1.250,00

W3I

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

2.246,00

246,00

1.000,00

1.000,00

k

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

750,00

50,00

0,00

200,00

----Xc 4

A2

Nn crt.

t

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

6.538,27

6.538,27

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

0,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

7.139,34

7.139,34

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24005/29,12.2011

1.887,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

3.920,36

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

98,26

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

396,98

396,98

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

0,00

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

396,98

Servicii dirigentie șantier

0,00

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

165,57

15,57

50,00

50,00

50,00

B

Lucrări noi

88.959,39

11.221,78

516,78

4.305,00

6.350,00

50,00

1

Reabilîtare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centni Hipic sî de Agrement.

88.959,39

7.807,00

2,00

2.805,00

5.000,00

0,00^

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,9^)

4P \

3

Branșamente apa municipiul Ploiești CartRudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

214,78

64,78

50,00

50,00

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w if

5

Extindre rețea gaze naturale Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

350,00

150,00

100,00

100,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

500,00

0,00

300,00

200,00

o,'to

7

Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

’tOÎEȘî'

8

Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

9

Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Amenajare imobil str. Independentei nr.21( Actualizare PT)

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

11

Amenajare centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

c

Alte cheltuieli de investiții

31.728,20

3.530,49

2.380.49

450,00

350.00

350,00

î

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniul mun. Ploiești

0,00

295,00

95,00

100,00

50,00

50,00

5

Documentații tehnice ptr.consolidari, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniul PL

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

880,00

480,00

100,00

100,00

200,00

7

SF,PTJ3E -Parc fot o voi taie pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31.660,20

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

16

Plan urbanistic zonal PUZ Cartier Albert

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

17

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

465,00

315,00

50,00

50,00

50,00

18

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

33,48

33,48

0,00

0,00

0,00

19

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

55,80

55,80

0,00

0,00

0,00

20

Reabilitare iluminat public

0,00

205,21

55,21

50,00

50,00

50,00

21

Plan urbanistic zonal PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartierul Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

22

SF Toalete publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>n-r

23

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (zona statuia m. Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

O

24

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'Wr

25

SF.PTJDE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str.Gageni

0,00

350,00

150,00

100,00

100,00

26

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

27

Asistenta tehnica lucrări de creștere a performantei energetice

0,00

307,00

307,00

0,00

0,00

^OfcSTl <■ y

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucrări in continuare

23.817,18

2.905,03

2.905,03

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare si reabilitare strazi.inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

1.340,03

1.340,03

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2.913,18

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

1.515,00

1.515,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări noi

0,00

2.160,00

1.660,00

500,00

0,00

0,00

1

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov II

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2

Harta strategica de zgomot

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

3

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

215,00

215,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

6

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni(EDEN)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Modernizare, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

21,00

21,00

0,00

0,00

0.00

1

SF Extindere rețea asa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni(EDEN)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

2

SF Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

3

SF Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

4

Studiu privind necesitatea modernizării, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 84.02.71

din care

A

Lucrări in continuare

121.815,71

10.120,66

10.120,66

0,00

0,00

°,°trX

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sîon, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9.241,00

50,00

50,00

0,00

0,00

XV

*

y i'. \

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

0,00

,

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

o,ok;v

•x.

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5.393,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL

PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

37,95

37,95

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.010,74

3.010,74

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratieî, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita -inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.327,67

1.327,67

0,00

0,00

0,00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.930,00

2.930,00

0,00

0,00

0,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex NORD si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

22

Amenajare parcari in cartier E. Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

798,78

798,78

0,00

0,00

0,00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,19

0,19

0,00

0,00

0,00

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

7,90

7,90

0,00

0,00

0,00

26

Modernizare strada Alecu Russo

0,00

105,00

105,00

0,00

0,00

0,00^

B

Lucrări noi

627.916,36

60.160,13

4.920,50

20.793,00

16.200,00

18.24(^3^

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

10.055,68

33,00

10.022,68

0,00

•Vj             ‘   \ 'l

2

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), proiectare+executie

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

.    2 -' »• ’1

f          1

3

Modernizare str. Văii

476,42

400,00

0,00

400,00

0,00

o,oV^\

4

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

0,00

27.018,32

0,00

1.504,32

9.800,00

15.714M0

..........

5

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

50.099,00

900,00

0,00

200,00

200,00

500,00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

90.833,50

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

62.796,32

4.032,63

0,00

1.000,00

1.000,00

2.032,63

8

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 ( bucla Vest Bulevardul Republicii)

83.681,42

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

9

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1

35.654,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

11

Modernizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

12

Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau, Valea Alba)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

13

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branuluî, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)-inclusiv canalizare- proîectare+executie

12.661,90

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

14

Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

15

Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

16

Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

17

Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B - proiectare+executîe

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

18

Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

87.710,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

19.620,20

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

20

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2

73.695,13

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

21

Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

2.810,00

0,00

10,00

2.800,00

0^0/^

au/jf

• A

22

Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

,/ojâo,

.....r..-;' A

23

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

295,00

295,00

0,00

0,00

... *?-’ i •

t       r

24

Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

25

Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

26

Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

27

Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

29

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia -proiectare+executie

369,90

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

30

Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

31

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătura Tinerimi, Stupilor, Voîla, Fundătura Boian, Albisori etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiuj-inclusiv canalizare si racorduri)- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

A

»\\

32

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II( după liniile CFR) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Parau lui, Intrarea Moara Noua)- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

33

Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

34

Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

35

Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)- proiectare+executie

1.015,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

36

Realizare drum acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.310,83

3.310,00

0,00

3.310,00

0,00

0,00

37

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

606,37

610,00

530,00

80,00

0,00

0,00

38

Modernizare Str. Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

939,00

939,00

682,00

257,00

0,00

0,00

39

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

295,00

285,00

10,00

0,00

0,00

40

Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exprorieri)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

41

Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis de BCR)

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

42

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

62,68

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

43

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

44

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29,58

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

45

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

46

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

47

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

48

Drum acces din strada Libertății (proiectare+executie)

0,00

335,00

335,00

0,00

0,00

0,00

49

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

îmbrăcăminte cu mixturi asfaltice strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00 /

51

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0,00

153,50

153,50

0,00

0,00

0,00/f^

52

Deviere rețele tehnico edilitare (zona parcare str.Cuza Vodă)

0,00

558,00

558,00

0,00

0,00

-

53

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0j

feff /

54

Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

... i

io*.. 'S

—r

i

3“ 1]

S-P

7/

*'■ /♦ /;

55

Modenizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

186,00

0,00

186,00

0,00

SvO * X’

56

Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

118,00

0,00

118,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

103.342.42

3.766,50

2.150,50

1.616,00

0,00

0.00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

4

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, SltErou Constantinoiu Vasile, Goraslau)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

►»

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,ArcasiIor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Sitnion Bamutiu, Bicazului, Soveja, lalomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

19,50

19,50

0,00

0,00

0,00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

22

SF+PT+DE Realizare drum acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,0ft^ -A

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

oMV

C

i \

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

o/p.of

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

L ? <

°K.\

wPj 1

27

SF Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0<^

.....

28

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor ^.osenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătura Boian, Albisori etapa II, Aleea berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, parau!ui, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

Xp

0,00


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

29

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 11( DUPĂ LINIE cfr) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

30

Reamenajare intersecție str.Gh.Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Gheorghe Doja (vis a vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

33

Dotări inchidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

38

SF Drum acces din strada Libertății

0,00

136,00

136,00

0,00

0,00

0,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

41

SF Imbracare cu mixuri asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

42

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finantare( documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/Pth+CS/DATC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi.

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

43

SF+PT+DE Modenizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul: Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

1.861,00

245,00

1.616,00

0,00

0,00

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare (zona parcare str.Cuza Vodă)

0,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

47

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din mun.Ploiești

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

48

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0,00

165,00

165,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela IAMANDI


DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATE

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE

Buget 2013 - rectificare 8

Capitolul 65.02-71 INVATAMANT, SANATATE

B. Lucrări noi

5. Imbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (proiectare si execuție)

Pentru imbunatatirea transmiterii datelor de la unitățile de invatamant preuniversitar sunt necesare executarea lucrărilor de specialitate.

Pentru realizarea acestui obiectiv propunem alocarea din bugetul local a sumei de 80.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 80.000,00 lei (inclusiv TVA) .

Capitolul 70.02-71- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A. Lucrări in continuare

4. Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu.

In anul 2013 s-au finalizat lucrările de reabilitare termica a blocurilor de locuințe din cartierul Malu Roșu, înscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Realizarea lucrărilor de intervenție a avut drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului.

Pana la data prezentei a ramas neachitata suma aferenta contractului de lucrări nr. 24003/29.12.2011 Malu Roșu Lot 3 iar plata se poate face din credit BRD.

Propunem redistribuirea sumei alocate pe acest contract in valoare de 1.565.370 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

5. Reabilitare termica blocuri zona Vest 1.

In anul 2013 s-au finalizat lucrările de reabilitare termica a blocurilor de locuințe din cartierul Vest 1 înscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Realizarea lucrărilor de intervenție a avut drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului.

Pana la data prezentei au ramas neachitate o patre din lucrările executate iar plata se poate face din credit BRD.

Propunem diminuarea fondurilor alocate astfel:

 • - lot 1: contract nr. 24005/29.12.2011, se diminuează fondurilejaroca^^^J- J 2.058.000 lei, pana la valoarea de 1.887.220 lei;

 • - lot 2: contract nr. 24006/29.12.2011, se diminuează fondurile

886.160 lei, pana la valoarea de 3.920.360 lei, in aceasta suma fiind inclut^^feMurile alocate suplimentar de la bugetul de stat, in suma de 257.120 lei, conform act adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 2303/12.06.2013.

 • - lot 3: contract nr. 24004/29.12.2011 - fondurile alocate sunt de 1.233.500 lei.

 • - servicii de dirigentie - se diminuează fondurile alocate cu 25.740 lei, pana la valoarea de 98.260 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 7.139.340 lei (inclusiv TVA).

6. Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

In anul 2013 s-au finalizat lucrările de reabilitare termica a blocurilor de locuințe din cartierul Vest 2 inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Realizarea lucrărilor de intervenție a avut drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului.

Pana la data prezentei au ramas neachitate o patre din lucrările executate iar plata se poate face din credit BRD.

Propunem diminuarea fondurilor alocate astfel:

 • - lot 1: contract nr. 24002/29.12.2011, se diminuează fondurile alocate cu 2.674.130 lei, pana la valoarea de 0,00 lei;

 • - lot 2: contract nr. 24001/29.12.2011, se diminuează fondurile alocate cu 1.902.800 lei, pana la valoarea de 396.980 lei;

Suma totala prevăzută in buget: 396.980 lei (inclusiv TVA).

C. Alte cheltuieli de investiții

5. Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are in derulare Programul de acțiuni privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe^ derulat conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2009, completata si modificata.

Prin acest program se urmărește creșterea gradului de confort termic, reducerea pierderilor de căldură si a consumurilor energetice, reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si alimentare cu apa calda de consum.

Pentru indeplinirea programului local si continuarea lucrărilor de reabilitare termica este necesara realizarea etapelor de proiectare a blocurilor inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. Astfel, pentru fiecare bloc trebuie realizate expertiza tehnica, auditul energetic, documentația de avizare, DTAC, proiectul tehnic si detaliile de execuție, cererea de finanțare.

Pentru plata serviciilor de proiectare contractate propunem majorarea fondurilor alocate cu 280.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 480.000 lei (inclusiv TVA).

15. Plan Urbanistic Zonal Cartier Albert - Carino

Nota de fundamentare a fost intocmita de Direcția Generala;;^Dezvoltare Urbana.                                                             <-

x         V                x •   1 - x-                       1             -r 1

Pentru realizarea acestui obiectiv propunem alocarea din bugetid/lo^âf^umei ue

160.000 lei.                                                |_<         f i

Suma totala prevăzută in buget: 160.000 lei (inclusiv TVA17. Actualizarea regulamentuluiprivind construirea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești.

Conform adresei nr. 306440/08.10.2013 este necesara suplimentarea fondutilor alocate acestui obiectiv cu 20.480 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 33.480 lei (inclusiv TVA).

18. Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

Conform adresei nr. 306440/08.10.2013 este necesara suplimentarea fondutilor alocate acestui obiectiv cu 33.800 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 55.800 lei (inclusiv TVA).

26. Asistenta tehnica lucrări de creștere a performantei energetice

Pentru lucrările executate la cele 46 blocuri cuprinse in Programul de creștere a performantei energetice, realizate pe baza documentațiilor tehnice elaborate de SC Intergroup Engineering SRL București nu au fost achitate servicii de asistenta tehnica.

Propunem alocarea din bugetul local a sumei de 307.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 307.000 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71- PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

1. Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare Cartier Bereasca (zona nord+zona sud)+bransamente electrice statii pompare

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Având in vedere ca lucrările ce urmeaza a fi executate vor putea fi achitate din credit BRD propunem diminuarea fondurilor alocate cu 2.153.970 lei pana la valoarea de 1.340.030 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.340.030,00 lei (inclusiv TVA).

6. Modernizare, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

Având in vedere ca in prezent multe străzi din municipiul Ploiești nu beneficiază de rețea de canalizare sau rețelele subterane existente necesita lucrări de modernizare, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 500.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 500.000,00 Iei (inclusiv TVA).

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 4. Studiu privind necesitatea modernizări, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

In vederea fundamentării necesarului de lucrări ce trebuie realizate pentru modernizarea sau repararea rețelelor subterane ne propunem realizarea jjnui udiu de specialitate.

Propunem, alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000,00 Iei (inclusiv TV


DIRECTOR EXECUTIV


MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Serviciul dezvoltare, intretinere unitati de invatamat, sanatate


NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL

Cap.66.02.71 - SANATATE C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII Actualizare documentație avizare si expertizare Spitalul Municipal Ploiești.

Prin Hotararea Guvernului nr.523/2004, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor a cuprins corpul A al Spitalului Schuller in Proiectul de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătire pentru situații de urgenta - Componenta B: Reducerea Riscului Seismic.

In baza Protocolului nr. 16148/28.12.2006 incheiat cu Municipiul Ploiești, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor a asigurat intocmirea in anul 2007 a proiectului pentru consolidarea si refunctionalizarea Spitalului Municipal Ploiești (corp A).

Pentru etapa I a lucrărilor (reprezentând aproximativ jumătate din clădire), desfasurata in perioada 2009-2010, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor a finanțat lucrările de consolidare, iar autoritatea publica locala a suportat finanțarea lucrărilor de asigurare a refunctionalizarii spitalului.

Pentru continuarea lucrărilor la corpul A - etapa a Il-a, in vederea autorizării lucrărilor, este necesara actualizarea documentației de avizare si expertizare a Spitalului Municipal Ploiești.

Pentru decontarea acestor cheltuieli, se propune diminuarea cu 30 mii lei din suma de 397,58 mii lei alocata inițial pentru obiectivul de investiție Sala de sport -Colegiul Economic,, Virgil Madgearu ’ ’.

Director executiv, Mihaela IAMANDI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

NOTA DE FUNDAMENTARE       1

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2013

RECTIFICARE 8

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai - proiectare si execuție.

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 10.000 lei.

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu - străzile: Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan Cosmonautilor, Gornistilor

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 5.050 lei.

Modernizare Cartier Malu Roșu - proiectare si execuție - (străzile: Serg.Gh.Mateescu, Branciog, Dealul cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau (Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor).

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 16.000 lei.

Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare Cartier Bereasca, zona sud + zona nord - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.6357/11.04.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.419, 8/2010.

Valoarea totala a investiției: 29.489.134,04 lei, inclusiv TVA, din care: 12.652.634,62 lei, inclusiv TVA, reprezintă lucrări de extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, iar 16.836.499,42 lei, inclusiv TVA, reprezintă lucrări de refacere a sistemului rutier.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 40.851.280 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 16.836.499,42 lei, inclusiv TVA

Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 90%

Având in vedere faptul ca decontarea lucrărilor, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, se va face din credit BRD, propunem redistribuirea sumei de 2.189.260 lei.


Modernizare străzi in municipiul Ploiești - străzile : Frăției^ H'br Peris- inclusiv canalizare, Ecoului, drum acces Ploiești Triaj, Barzav Vidinului, Lemnari, Dezrobirii, Zânelor- inclusiv canalizare, Brazdei^ Dambovita - inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.19769/13.11.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.236/2010 si nr.7/2012.

Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 90%

Având in vedere faptul ca decontarea lucrărilor, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, se va face din credit BRD, propunem redistribuirea sumei de 1.597.330 lei.

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare si execuție)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 9251/27.05.2013, in valoare de 998.812,76 lei (inclusivTVA), incheiat in baza acordului cadru nr.13000/23.07.2012.

In vederea finalizării lucrărilor propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 80.000 lei.

Amenajare parcari Cartier Enachita Vacarescu -- proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 10255/06.06.2012, in valoare de 8.280.013,20 lei (inclusivTVA).

Stadiul lucrării: 90%.

Având in vedere faptul ca decontarea lucrărilor, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, se va face din credit BRD, propunem redistribuirea sumei de 518.220 lei.

Refacere sistem rutier strada Costilei, Salva Viseu, Tunari

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.18579/25.10.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.129/26.03.2012.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 514.000 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 224.682,02 lei, inclusiv TVA

Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 100%

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 30.010 lei.

Modernizare strada Alecu Russo

Pentru decontarea lucrărilor executate si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 105.000 lei.


rețelelor edilitare existente in zona.

Pentru decontarea lucrărilor, plata dirigentiei de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 358.000 lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

SF+PT+DE - Drum acces din strada Libertății

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea alocației bugetare cu suma de 116.000 lei.

SF+PT+DE - Deviere rețele tehnico-edilitare in zona parcării str.Cuza Vodă

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea alocației bugetare cu suma de 23.000 lei.

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din municipiul Ploiești

Pentru decontarea serviciilor prestate se propune introducerea unei noi poziții si alocarea sumei de 50.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Ing.Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing.Daniel DOBRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro


0 2 OCT. 2013

APROB,

PRIMAR UL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea elaborării

„Planului Urbanistic Zonal cartier Albert - Carino”,

avand ca scop actualizarea limitei de teritoriu administrativ a municipiului Ploiești

Municipiul Ploiești a initiat din anul 1998, odata cu aplicarea Legii nr. 7/1997 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, lucrări de cadastru imobiliar si edilitar.

Acestea s-au desfasurat in paralel cu finalizarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești, conducând chiar la modificarea acestuia in zona de NV, datorat lucrării de delimitare a teritoriului administrativ pusa la dispoziția Primăriei Ploiești de OJCGC Prahova.

Ulterior anului 2009, odata cu primele acțiuni de implementare a Directivei INSPIRE la nivel național, s-a constat de către Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara necesitatea verificării, actualizării si/sau revizuirii limitelor de teritoriu administrativ a tuturor Unităților Teritorial Administrative din Romania.

La nivelul județului Prahova, prin suprapunerea limitelor fiecărei localitati, s-au constat multiple situații conflictuale prin care același teritoriu este revendicat de către doua/mai multe localitati.

Pentru municipiul Ploiești, cea mai dificila situație care s-a constat a fost aceea a limitei cu comuna Blejoi, in trei zone diferite a graniței comune:

 • - zona est - str. Ștrandului,

 • - zona nord — cartier Albert,

 • - zona vest — Selgross Cash&Carry


Iul

Instituției Prefectului Județului Prahova, gasindu-se soluție pentru ^^Lafjd^5nBrd iar pentru zona de vest ramanandu-se in așteptarea unei soluții in instanța.

Având in vedere aceste aspecte, cat si prevderile Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificările si completările ulterioare, se impune necesitatea modificarii/actualizarii limitei teritoriului administrativ convenit de comun acord si insusite prin hotarari ale consiliilor locale Ploiești si Blejoi printr-un Plan Urbanistic Zonal pentru cartierele Albert - Carino.

Odata cu aceasta acțiune de rectificare a limitei de teritoriu administrativ — care implica si o compensare de suprafețe intre cele doua localitati - se impune si un studiu asupra cartierului Albert si a cartierului Carino (teritoriu avand suprafața de cca 95 ha) prin care se urmăresc:

 • - corelarea reglementarilor cu noua limita de teritoriu administrativ,

 • - corelarea reglementarilor provenite din documentații de urbanism care au adus detalieri sau derogări de la reglementările PUG Ploiești, unele fiind deja expirate iar altele nefiind puse in alpicare,

 • - reevaluarea profilului transversal propus pentru Bdul Republicii si a soluțiilor de trafic din zona,

~ preluarea restricțiilor de construire impuse de Studiul de delimitare a zonelor de protecție sanitara a frontului de captare apa NV aflat in managementul SC Apa Nova SRL Ploiești,

 • - corelarea reglementarilor municipiului Ploiești cu cele ale comunei Blejoi, care si-a extins intravilanul limitrov municipiului Ploiești pe toata acesta zona.

Toate aspectele menționate mai sus au fost gestionate prin documentații separate pana in acest moment, ele urmând sa fie integrate in versiunea actualizata a PUG Ploiești.

Avand in vedere:

 • - faptul ca procedura pentru atribuirea serviciului de proiectare a PUG s-a prelungit foarte mult,

 • - faptul ca in zona acoperita de propunerea PUZ cartier Albert — Carino este cea

mai dinamica la intregul orașului,

 • - obligația administrației de a reglementa situația juridica a construcțiilor edificate legal pana in acest moment si care au probleme de utilizare acestora prin ambiguitățile din CF datorate apartenenței sau nu la o anumita UTA — sunt


proprietăți a căror geometrie se suprapune atat pe municipiul ^lo comuna Blejoi,

 • - nevoia de clarificare a perimetrului de activitate pentru operatd

apa si cala din cele doua localitati, si nu in ultimul rând

 • - nevoia de a integra toate informațiile secvențiale asupra celui mai dinamic teritoriu din cadrul municipiului Ploiești,

va rugam sa aprobați necesitatea elaborării Planului Urbanistic Zonal cartier Albert — Carino.

Studiul mai sus menționat va necesita fundamentarea pe doua componente foarte importante, si care se propun a se realiza independent de documentația de urbanism propriuzisa, si anume:

 • - studiu de circulație pentru fluidizare trafic pe Bdul Republicii — intre Cablul

Romanesc si limita teritoriu administrativ, sau extins pana la intersecția cu DN1A, si

 • - ridicarea topografica (scara 1:1000) actualizata si avizata de OCPI Prahova

avand la baza limita UTA pusa la dispoziție de comuna Blejoi - cu coordonate pentru bornele de delimitare UTA.

Motivația realizării celor doua studii de fundamentare in mod separat se bazeaza pe faptul ca:

 • - exista deja studii de trafic/circulatie realizate pentru zona de studiu si care se pot

actualiza,

 • - exista un contract cadru de proiectare pentru servicii de cadastru si topografie pentru municipiul Ploiești.

Valoarea estimata documentației de urbanism, fara a pune in calcul eventualele taxe de avizare1 si taxele profesionale, calculata in baza Ordinului ll/N/1994 - cap. si tabel 7.3.C2 - se ridica la suma de 128(778,79 lei valoare fara TVA (echivalent V--   ------

28776,74 euro, curs leuro= 4,4751 lei la 18 septembrie 2013) adica 159685,7 lei valoare cu TVA.


 • 1 conform Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, la art.....este prevăzut faptul ca pentru elaborarea acestui tip de documentație de

urbanism emiterea avizelor este scutita de taxe.

 • 2 valoare proiectare transe cumulate - suprafața 95 ha - zona urbana: 28776,7410

 • 1.   scara 1:1000 - 2401 Oto+22592to/2 = 2330 lto

 • 2.   valoare 23301 Lo x 95/100 = 22135,95to

 • 3.   aplicare factor de complexitate 1,3 x 22135,95tp = 28776,74tp

>


-

Având in vedere prevederile OG 34/2006 cu modifuSmld^/ft mplelarile " *                                               r                                                          J K c :'TV. -l

ulterioare, pentru urgentarea acestei documentații se poate' âplicțf:procedura de incredintare directa.                                                       "

• y//

Zona propusa de studiu este figurata in plasa anexa la prezenta nota de fundamentare.

p.ARHITECT ȘEF

ing.Rita Marcela

r. înregistrare .2013


Direcția TEHNIC INVESTIȚII, Achiziții Publice ff

\        instituției, în vederea achiziționării serviciilor de proiectare pentru „Planul Urbanistic

Zonal cartier Albert — Carino”, având ca scop actualizarea limitei de teritoriu

S -----------------------------------—<--------

administrativ a municipiului Ploiești.

Elaborarea acestei documentații are caracter de urgență deoarece în baza unor hotărâri ale Consiliilor Locale ale Municipiului Ploiești, respectiv Comunei Blejoi, a fost stabilită limita teritoriilor dintre cele unități teritoriale în zona de nord a municipiului, limitrofBdului Republicii.

Odată cu această acțiune de rectificare a limitei de teritoriu administrativ — care implică și o compensare de suprafețe între cele două localități - se impune și un studiu asupra cartierului Albert și a cartierului Carino (teritoriu având suprafața de cca 95 ha) prin care să se urmărească:

 • - corelarea reglementărilor cu noua limită de teritoriu administrativ;

 • - corelarea reglementărilor provenite din documentații de urbanism care au adus detalieri sau derogări de la reglementările PUG Ploiești, unele fiind deja expirate iar altele nefiind puse in aplicare;

 • - reevaluarea profilului transversal propus pentru Bdul Republicii și a soluțiilor de trafic din zonă;

1 I Daniel Dumitru

| 07.10.2013, 2 exemplare


Nova SRL Ploiești;

- corelarea reglementărilor municipiului Ploiești cu cele ale comunei Blejoi, care și-a extins intravilanul limitrof municipiului Ploiești pe toată această zonă.

A

In baza celor prezentate vă solicităm, cu caracter de urgență, demararea procedurii legale de achiziție a serviciilor de proiectare.

Vă mulțumim pentru colaborare.2 | Daniel Dumitru

| 07.10.2013, 2 exemplare

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul InvestițiiNOTA DE FUNDAMENTARE

Buget 2013 - Credit BRD - rectificare 2

Capitolul 54.07 - Alte servicii publice generale

C. Alte lucrări de investiții

1. SF Safe city

Pentru crearea unor zone publice sigure pentru cetateni propunem realizarea unui studiu de fezabilitate ce va urmări aspecte legate de obținerea de informații centralizate prin organizarea/amplasarea unui centru de comanda in clădirea aflata in proprietatea Municipiului Ploiești, situata pe str. Văleni nr. 32.

Documentația ce va fi realizata va stabili necesitatea de a amplasa camerele video pe domeniul public, numărul si locația exacta a acestora.

Numărul estimat de camere ce vor fi amplasate pe construcții existente de 500 buc, repartizate echilibrat in zonele nord si vest (aproximativ 250 buc.) si zonele centrala, sud si est (aproximativ 250 buc.).

Sistemul de supraveghere video urbană propus asigură supravegherea video pentru: parcari, parcuri, cimitire, locuri de joaca si piețe agro-alimentare.

Pentru plata serviciilor contractate este necesara suma de 32.636,80 lei. Propunem diminuarea fondurilor alocate cu 52.363,20 lei. sumei de 85.000 lei

Suma totala prevăzută in buget: 32.640 lei, (inclusiv TVA).

Capitolul 67.07 - Cultura, recreere si religie

A. Lucrări in continuare

2. Reabilitare clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

Având in vedere ca proceduta de achiziție a contractului de lucrări este in derulare, pana la finele anului nu se pot utiliza fondurile alocate si propunem redistribuirea lor.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei, (inclusiv TVA).

C. Alte cheltuieli de investiții

2. SF Bazin Olimpic de inot in Municipiul Ploiești

Având in vedere ca pana pana la finele acestui an nu se va incheia contractul de servicii pentru realizarea acestui obiectiv, propunem redistrubuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei, (inclusiv TVA).


Capitolul 70.02-71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica/^

A. Lucrări in continuare.

2. Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu.

In anul 2013 s-au finalizat lucrările de reabilitare termica a blo din cartierul Malu Roșu, Înscrise in Programul multianual pri performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Realizarea lucrărilor de intervenție a avut drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului.

Pana la data prezentei a ramas neachitata o patre din suma aferenta contractului de lucrări nr. 24003/29.12.2011 Malu Roșu Lot 3 iar plata se poate face din credit BRD.

Propunem majorarea fondurilor alocate acestui obiectiv cu 1.259.830 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 4.090.460 lei (inclusiv TVA).

3. Reabilitare termica blocuri zona Vest 1.

In anul 2013 s-au finalizat lucrările de reabilitare termica a blocurilor de locuințe din cartierul Vest 1 inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Realizarea lucrărilor de intervenție a avut drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului.

Pana la data prezentei au ramas neachitate o patre din lucrările executate iar plata se poate face din credit BRD.

Propunem modificarea fondurilor alocate astfel:

 • - lot 1: contract nr. 24005/29.12.2011, se majoreaza fondurile alocate cu 1.326.900 lei, pana la valoarea de 6.929.030 lei;

 • - lot 2: contract nr. 24006/29.12.2011, se majoreaza fondurile alocate cu 1.128.110 lei, pana la valoarea de 7.588.460 lei;

 • - lot 3: contract nr. 24004/29.12.2011 - fondurile alocate vor fi redistribuite. Suma totala prevăzută in buget: 14.516.490 lei (inclusiv TVA).

4. Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

In anul 2013 s-au finalizat lucrările de reabilitare termica a blocurilor de locuințe din cartierul Vest 2 inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Realizarea lucrărilor de intervenție a avut drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului.

Pana la data prezentei au ramas neachitate o patre din lucrările executate iar plata se poate face din credit BRD.

Propunem modificarea fondurilor alocate astfel:

 • - lot 1: contract nr. 24002/29.12.2011, se majoreaza fondurile alocate cu 2.242.240 lei, pana la valoarea de 6.047.880 lei;

 • - lot 2: contract nr. 24001/29.12.2011, se majoreaza fondurile alocate cu 1.268.050 lei, pana la valoarea de 4.582.550 lei;

Suma totala prevăzută in buget: 10.637.790 lei (inclusiv TVA).

C. Alte cheltuieli de investiții


 • 1. SF, PT, DE Reabilitarea/modernizarea hipodromului

Hipic si de Agrement

Hipodromul din Ploiești este actualmente singurul care mai cai in Romania.

In vederea reabilitării/ modernizării hipodromului din Ploiești centru hipic si de agrement conform contractului subsecvent, nr. 18049/14.10.2010, s-a realizat actualizarea studiului de fezabilitate si s-a intocmit proiectul tehnic de execuție, depunandu-se cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor necesare finanțării proiectului conform Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere.

Valoarea maxima a asistentei nerambursabile care poate fi acordata pentru proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, este de 50% din valoarea totala a costurilor eligibile.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile.

Având in vedere importanta acestui obiectiv, pentru achitarea serviciilor de proiectare contractate propunem alocarea din Credit BRD a sumei de 6.921.470 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 6.921.470 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71 - Protecția mediului

A. Lucrări in continuare

 • l.Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (Zona Nord+Sud) +bransamente electrice statii pompare.

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Având in vedere ca lucrările de extindere canalizare si racorduri vor fi finalizate in acest an, propunem diminuarea fondurilor alocate din credit BRD cu suma de 1.880.000 lei.

Suma prevăzută in buget: 6.082.840 Iei (inclusiv TVA).

DIRECTOR MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


AP ROB AT^/7^o

PRIMAR

Iulian BADESCU


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din creditul B.R.D. aferent anului 2013 RECTIFICARE 2

Capitolul 84.07- TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Amenajare parcari B-dul Republicii si str.Gh.Doja (spatele blocurilor), Tronson I: intre str.Vasile Lupu si str.Nicolae Titulescu (P1-P8) si Tronson ITintre str.Nicolae Titulescu si Șoseaua Vestului (P9 -P14) - proiectare si execuție.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 10.000 lei.

Amenajare parcari B-dul Republicii si str.Gh.Doja (spatele blocurilor) -Tronson III, intre Șoseaua Nordului, str.Andrei Muresanui -P15—P19 si Tronson IV, intre str.Andrei Muresanu si str. Văleni, P20 — P24 - proiectare si execuție

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 125.000 lei.

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Gh.Doja (spatele blocurilor) tronson V intre str.Ion Maiorescu, str. Gh.Doja si str.Valeni (P25) - proiectare si execuție

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 77.000 lei.

Modernizare străzi Cartier Gheorghe Doja (străzile: Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana, Petriceicu Vodă, Dâmbului) -proiectare si execuție

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 192.000 lei.


Refacere sisteme rutiere străzi cartier Rafov, străzile: Pe

Jiului, Ghimpați, Dr.Gh.Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Petrolului, Argeș, Intrarea Sticlarului, Intrarea Clubului - proiectare si

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, prâ redistribuirea sumei de 11.000 lei.

Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare Cartier Bereasca, zona sud + zona nord - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.6357/11.04.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.419, 8/2010.

Valoarea totala a investiției: 29.489.134,04 lei, inclusiv TVA, din care: 12.652.634,62 lei, inclusiv TVA, reprezintă lucrări de extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, iar 16.836.499,42 lei, incusiv TVA, reprezintă lucrări de refacere a sistemului rutier.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 40.851.280 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 16.836.499,42 lei, inclusiv TVA

Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 90%

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem suplimentarea alocației bugetare, din credit BRD, cu suma de 110.000 lei.

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.19419/21.10.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.218/2011. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF - 9.483.100 lei, inclusiv TVA

Valoare contract - 4.294.028,23 lei, inclusiv TVA

Stadiul fizic al lucrărilor - 90 %.

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem suplimentarea alocației bugetare, din credit BRD, cu suma de 280.000 lei.

Amenajare accese si parcari zona strada Arhip Nicolae - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.12317/11.07.2012.

Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 100%

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 810.000 lei.


Modernizare străzi ii

Peris- inclusiv canalizare, Dezrobirii, Lemnari, Aurora Berzei, Dambovita - inclusiv

Municipiul Ploiești

nr. 19769/13.11.2012.


a municipiul Ploiești - străzile : Fratiej Ecoului, drum acces Ploiești Tri

, Vidinului, Zânelor- inclusiv canaliz canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Nea are in derulare contractul

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.236/2010 si nr.7/2012.

Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 90%

Având in vedere faptul ca lucrările au avut si finatare de la bugetul local, propunem redistribuirea sumei de 400.000 lei.

Amenajare parcari Cartier Enachita Vacarescu - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.10255/06.06.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.5/2012. Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 90%.

Având in vedere notele de renunțare, propunem redistribuirea sumei de 3.000.000 lei.

Refacere pavaj Palatul Administrativ - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.8447/09.05.2012.

Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 100%.

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 131.950 lei.

B - Lucrări noi

Parcare supraterana strada Cuza Vodă, proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 7344/22.04.2013.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 12.708.180 lei, inclusiv TVA

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 186/2010

Valoare contract = 10.688.514,80 lei, inclusiv TVA

Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Mun.Ploiesti solicita autoritatilor locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala.

Necesitatea investiției este data de situația existenta din punct de vedere al traficului din zona centrala a Municipiului Ploiești, creindu-se un număr de 272 locuri de parcare noi.

Având in vedere termenul de realizare a lucrărilor, se propune redistribuirea sumei de 1.306.880 lei.


C - Alte cheltuieli de investiții

Servicii de consultanta si proiectare documentațiilor de finanțare (documentații SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

In prezent trecerea peste calea ferata se face la nivel de către pietoni, iar pentru vehicule fiind blocata. Având in vedere blocarea cu bariere a traversării CF dinsre strada Rafov spre Buna Vestire si invers, durata traversării dintr-o parte in alta, de către autovehicule, după realizarea uni pasaj se va reduce semnificativ. Pentru aceasta este necesar a se intocmi documentație tehnica pentru realizarea unei supratraversari peste CF Bariera Rafov.

Ținând cont de faptul ca pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica, avand ca obiect elaborarea documentației tehnice, propunem redistribuirea sumei de 100.000 lei.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

în lista proiectelor din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova, aprobată prin HCL nr. 115/2010, la poziția R19 a fost inclus proiectul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”.

Obiectivele acestui proiect sunt: îmbunătățirea accesibilității și fluidizarea traficului între Gara de Vest și Gara de Sud, prin crearea legăturii rutiere pe un traseu nou înființat, care va descongestiona circulația în centrul municipiului, dezvoltarea teritorială durabilă si creșterea mediului economic.

Documentațiile tehnico-economice de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF (DALI) / PTh + CS / DTAC, cereri de finanțare, studii de impact, studii de mediu, documenație de licitație, etc.), aferente acestui proiect, urmează să fie realizate și depuse în vederea evaluării la A.D.R.Sud Muntenia Călărași, scopul fiind accesarea finanțării cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea alocației bugetare, din credit BRD, cu suma de 603.000 lei.


SF, PT+DE - Pasaj superior CF Podul înalt

Pasajul se afla in zona de vest a municipiului Ploiești, pe strâd^p Grigore Cantacuzino. Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino asigura Șoseaua de Centura Ploiești si spre DN72 ce face legătură cu orașul Ta^^șț^ Aceasta strada are 4 benzi de circulație

Ținând cont de faptul ca pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica, avand ca obiect elaborarea documentației tehnice, propunem redistribuirea sumei de 200.000 lei.

SF Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

Podul face legătură intre străzile Depoului si Mimiu si asigura supratraversarea pachetului de linii de cale ferata din căpătui statiei Ploiești Sud. Construit in anul 1930 si consolidat inainte de 1970, acesta se afla intr-o stare necorespunzatoare, impunandu-se executarea unor lucrări de inlocuire a pasajului existent, astfel incat sa fie asigurata siguranța traficului auto si pietonal.

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de proiectare, faza studiu de fezabilitate, se propune introducerea unei poziții bugetare noi si prevederea unei alocații bugetare, din credit BRD, in valoare de 60.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Ing.Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing. Daniel DOBREAPROBAT, Primar Iulian Bădescu


NOTĂ DE FUNDAMENTARE - Credite interne - BRD 2013

Proiectele privind Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseelor tramvaielor 101(etapa I și II) și 102 (etapa I și II) au fost depuse la ADR Sud Muntenia Călărași la 30 decembrie 2011, respectiv 16 și 19 noiembrie 2011, în vederea accesării finanțării cu fonduri europene.

în data de 15 februarie 2013 au fost semnate contractele de finanțare prin Programul Operațional Regional pentru traseul tramvaiului 101 etapa I și al tramvaiului 102 etapa I.

De asemenea, în data de 29 martie 2013 au fost semnate contractele de finanțare prin Programul Operațional Regional pentru traseul tramvaiului 101 etapa II și al tramvaiului 102 etapa II.

Durata de implementare a proiectelor este de 28 de luni de la data semnării pentru proiectele 101 etapa II, 102 etapa I și 102 etapa II, respectiv de 18 luni de la data semnării pentru proiectul 101 etapa I.

Deoarece în anul 2013 nu se vor mai face plăți pentru servicii de consultanță și întocmire documentații tehnice în cadrul acestor proiecte, pentru buna derulare a celorlalte proiecte ale Municipiului Ploiești, este necesară diminuarea sumelor aprobate din Credite interne - BRD astfel:

Cap.84.07 - TRANSPORTURI

C. Alte cheltuieli de investiții

 • -  La poziția C2: Servicii de consultanță și întocmire documentații tehnice pentru proiectul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I: Bucla Nord + Intersecție Republicii” - Propunem diminuarea cu suma de 164,40 mii lei. Suma rămasă pentru 2013: 0 lei

 • -  La poziția C3: Servicii de consultanță și întocmire documentații tehnice pentru proiectul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului

tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de ^ semnalizare si automatizare - etapa II: Intersecție Republicii 4- Bucla Vest”/' propunem diminuarea cu suma de 226,20 mii lei. Suma rămasă pentru 20\13: 0 lei^f z / La poziția C5: Servicii de consultanță și întocmire documentând tehnice pșiitru proiectul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea tbdseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I” - Propunem diminuarea cu suma de 661,69 mii lei. Suma rămasă pentru 2013: 0 lei

La poziția C12: Servicii de consultanță și întocmire documentații tehnice pentru proiectul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II” - Propunem diminuarea cu suma de 1366,89 mii lei. Suma rămasă pentru 2013: 0 lei

Manager proiecte,                         Responsabil tehnic,

Mihaela Iamandi                      Alexandru Preda


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România

Aprobat,

Primar

Iulian BADESCUNOTA DE FUNDAMENTARE privind finanțarea obiectivelor de investiții - “Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” si “Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de excelenta in afaceri” prin Bugetul creditelor interne BRD - 2013

Prevederile alocate proiectelor “Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” si “Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de excelenta in afaceri” se modifica după cum urmeaza:

 • 1. proiectul “Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”:

 • - cap. 67.07 poz. CI prevederea inițiala de 233,94 mii lei se elimina

 • - cap. 67.07 poz. Bl prevederea inițiala de 319,92 mii lei se elimina

 • 2. proiectul “Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de excelenta in afaceri”:

 • - cap. 54.07 poz. Bl prevederea inițiala de 294,08 mii lei se elimina

Precizam faptul ca obiectivele respective vor fi realizate in anul 2014, datorita amanarii procedurilor de achiziție a lucrărilor si serviciilor.

Milena Perpelea

Director executiv

Direcția Relații InternationaleTEL: 0244 / !                                      j 23


APROBAT, Primar Iulian Bădescu


NOTĂ DE FUNDAMENTARE - 2013

Proiectul: Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești - Vest și platforma industrială Brazi” (Pasaj suprateran peste calea ferată București -Brașov)

Proiectul privind „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești - Vest și platforma industrială Brazi” - Pasaj suprateran peste calea ferată București - Brașov a fost întocmit pentru depunerea la ADR Sud Muntenia Călărași, în vederea accesării finanțării cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional.

Valoare proiect (inclusiv TVA): 90.833.498,09 lei

HCL de aprobare a SF și a indicatorilor tehnico economici: 79/07.03.2013

Deoarece în anul 2013 se vor face parțial plăți pentru serviciile de consultanță și întocmire documentații tehnice în cadrul acestui proiect, pentru buna derulare a celorlalte proiecte ale Municipiului Ploiești, este necesară diminuarea sumelor aprobate din Credite interne - BRD astfel:

Cap.84.07 - TRANSPORTURI

C. Alte cheltuieli de investiții

La poziția C 4: Servicii de consultanță și întocmire documentații tehnice pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi” - Propunem diminuarea cu suma de 143,96 mii lei. Suma rămasă pentru 2013: 3.505,43 mii lei

Manager proiect,


Responsabil tehnic,


Mihaela IamandiMUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

S.R. l.D.                          ’


PRIMAR Iulian BadescuNOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru realizarea obiectivului “Servicii ele Transmitere Date”, s-au alocat 570.000 lei (cu T.V.A.). Valuarea inițiala a fost diminuata cu suma de 85.000 lei (cu T.V.A.) conform Nota de Fundamentare nr. SRID 654/20.06.2013, suma ce a fost redistribuita către obiectivul “îmbunătățire infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar “ ( proiectare l execuție), ramanand disponibili 405.000 lei (cu T.V.A.).

Solicitam diminuarea sumei ramase disponibila, eu următoarele valori:

-

30.000 lei (cu T.V.A.) pentru servicii de mentenanta camere de supraveghere din instituțiile de invatamant preuniversitar;

60.000 lei (eu T.V.A.) pentru servicul de modernizare sistem de managacment al traficului in Municipiul Ploiești;

70.000 lei (eu T.V.A.) pentru servicii de intretinere/reparatii sisteme de management al traficului in Municipiul Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela lamandi


SEF SERVICIU REPARA I II SI INVESTIȚII DRUMURI Daniel DOBRE

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții


REPARAȚII CURENTE

Statuia lui Mihai Viteazu este situata pe B-dul Republicii din Ploiești si a fost realizat cu sprijinul Societății Cultural- Istorice "Mihai Viteazu", al autoritatilor județene si locale si cu contribuția materiala a unor societăți comerciale si a locuitorilor orașului.

Soclul statuii lui Mihai Viteazul este brazdat de fisuri mari si crăpături, incepand sa cunoască o continua deteriorare.

Ca soluție se propune inceperea reparațiilor curente pentru a fi pusa in siguranța.

Pentru finanțarea acestor lucrări propunem alocarea sumei de 30.000 lei, (inclusiv TVA)

Suma totala prevăzută in buget: 30.000 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, RomâniaNOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND FINANȚAREA NEREMBURSABILA PENTRU PROIECTELE FINANȚATE PRIN POR AP1

Municipiul Ploiești derulează o serie de proiecte finanțate prin POR AP1, pentru care au fost semnate contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice. In cadrul acestora au aparut o serie de modificări, după cum urmeaza:

 • 1. In cazul proiectelor:

 • - Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Parc municipal Ploiești Vest,

 • - Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I,

 • - Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I,

 • - Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II,

 • - Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I,

 • - Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II,

 • - Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara,

datorita prelungirii duratei procesului de achiziționare a serviciilor si lucrărilor nu a fost posibila încheierea contractelor respective in timp util si, ca urmare, nu au fost executate o serie de lucrări si servicii, acestea urmând a fi executate in anul 2014.

 • 2. O serie de proiecte sunt inca in curs de evaluare in vederea obținerii finanțării prin instrumentele structurale, contractele de finanțare nefiind semnate pana la aceasta data:

 • - Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

 • - Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi


 • -  Contribuția Uniunii Europene de la 88.089,64 mii lei la 11.858,82 mii lei (respectiv câp7 56.01.02)

De asemenea, grantul corespunzător incasat va fi înregistrat astfel:

 • -  Contribuția bugetului de stat + T.V.A (cod 42.02.20) 4.220,55 mii lei

 • -  Contribuția POR-FEDR anii precedenti (cod 45.02.01.02) 6.355,34 mii lei

 • -  Contribuția POR-FEDR anul curent (cod 45.02.01.01) 1.282,93 mii lei

Milena Perpelea

Director executiv Direcția Relații Internationale

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

s.r.i.d.                            •


NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru realizarea obiectivului “Servicii de Transmitere Date”, s-au alocat 570.000 Ici (cu T.V.A.). Valuarca inițiala a l'ost diminuata cu suma de 85.000 lei (cu T.V.A.) conform Nota de fundamentare nr. SR1D 654/20.06.2013, suma ce a fost redistribuita către obiectivul “îmbunătățire infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video instituțiilor de invatamant preuniversitar “ ( proiectare l execuție), ramanand disponibili 405.000 lei ( cu T.V.A.).

Solicitam diminuarea sumei ramase disponibila, cu următoarele valori:

30.000 lei (cu T.V.A.) pentru servicii de mentenanta camere de supraveghere din instituțiile de invatamant preuniversitar;

60.000 lei (cu 1 ’.V.A.) pentru servicul ele modernizare sistem de managacmenl al traficului in Municipiul Ploiești;

70.000 lei (cu T.V.A.) pentru servicii de intretincre/reparatii sisteme de management al traficului in Municipiul Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela dama ndi


SEF SERVICIU REPARA ȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Daniel DOBRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIT»

APROBAT PRIMAR, Iulian BADESCU


ANEXA nr. 4

LISTA                                /'         z

obiectivelor de investiții - credite interne BRD - 2013

RECTIFICARE 2

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala conform SF

BRD

Inițial

-

n* i >

Influertfe '

\\** y \

W

BRD

2013

/ Rectificare 2

0

1

2

3

«V]

...

TOTAL GENERAL

783.797,91

66.205,27

0,00

o c

*^#2^,27

Cap54.07

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

::: 11.964(43:::

399,18

52,74

B

Lucrări noi

11.964.43

294,08

-294,08

0,00

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest- Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

11.964,43

294,08

-294,08

0,00

<

Alte cheltuieli de investiții

0,00

105,10

-52,36

52,74

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Centru de excelenta

0,00

20,10

0,00

20,10

2

SF SAFE City

0,00

85,00

-52,36

32,64

Cap 65.07

INVATAMANT

0,00

0,00

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Proiectare si execuție - Amenajare terenuri de sport la unitati de invatamant

0,00

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

2.117,35

0,00

0,00

0,00

Centrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr.l Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Gr.nr.5, Gr.nr.7, Gr. Nichita Stanescu, Gr. Cheita de Aur, Gr.Casuta de Povesti, Gr.nr.24, Gr.nr.37,Gr.,nr.38

2.117,35

0,00

0,00

0,00

Cap.67.07

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

2.883,81

0,00

din care:

A

Lucrări in continuare

74.570.63

0,00

0,00

0,00

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

93.684,95

2.564,87

-2.564,87

0,00

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice

93.684,95

319,92

-319,92

0,00

2

Reabilitare clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

2.244,95

-2.244,95

0,00

(

Alte cheltuieli de investiții

0,00

318,94

-318,94

0,00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a innfrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Parc vest

0,00

233,94

-233,94

0,00

2

SF Bazin Olimpic de inot in Mun.Ploiești

0,00

85,00

-85,00

0,00

Cap.68.07

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

KOt AL

: 8:68439.:::

1.084,41

OJO

1.084,41

din care:

B

Lucrări noi

8.684,39

1.084,41

0,00

1.084,41

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala conform SF

BRD Inițial

Influente

BRD

v.      2013

jS^tificare 2

0

1

2

3

/     ,-5\

2

Schimbare destinație cazarma in cămin de batrani in Pavilionul B3, Str.Cosminele nr.UA

0,00

1.084,41

^'■'ț.bsAi

Cap. 70.07

r» ; -.<■ >

" /:> /

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

< •> j

23.181,99

-2'3^1^6,21

din care:

B

Lucrări noi

70,055,53

23.181,99

062,75

29.244,74

1

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

Servicii dirigentîe șantier

0,00

0,00

0,00

2

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

2.830,63

1.259,83

4.090,46

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

260,57

0,00

260,57

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

250,16

0,00

250,16

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

2.224,50

1.259,83

3.484,33

Servicii dirigentîe șantier

95,40

0,00

95,40

3

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

13.223,86

1.292,63

14.516,49

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

5.601,13

1.326,90

6.928,03

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

6.460,35

1.128,11

7.588,46

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.162,38

-1.162,38

0,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

7.127,50

3.510,29

10.637,79

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

3.805,64

2.242,24

6.047,88

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

3.260,50

1.268,05

4.528,55

Servicii dirigentie șantier

61,36

0,00

61,36

C

Alte clielliiicii de investiții

0.00

0,00

6.921,47

6.921,47

1

SF,PT,DE Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement

0,00

0,00

6.921,47

6.921,47

Cap.74.07

PROTECȚIA MEDIULUI

7.962,84

6.082,84

din care:

A

Lucrări in continuare

20.904,00

7.962,84

-1.880,00

6.082,84

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

20.904,00

7.962,84

-1.880,00

6.082,84

Cap.84.07

TRANSPORTURI

:«501-.S:i:6i63:«

:+:<:22:819;07:<<+

din care:

A

Lucrări in continuare

113.104,37

20.661,30

-4.366,95

16.294,35

1

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Ghe. Doja(spate blocuri) tronson I intre str. Vasile Lupu si str. Nicolae Titulescu (P1-P8) si tronson II intre str. Nicolae Titulescu si Șoseaua Vestului (P9-P14)-proiectare+cxecutie

3.834,00

10,00

-10,00

0,00

2

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja(spatele blocurilor) tronson III intre Șoseaua Nordului si str. Andrei Muresanu PI 5-P19 si tronson IV intre str. Andrei Muresanu si str. Văleni P20-P24- proiectare+executie

4.748,40

125,00

-125,00

0,00

3

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja (spatele blocurilor) tronson V intre str. Ion Maiorescu, str. Ghe. Doja si strada Văleni P25 proiectare+executie

2.183,00

77,00

-77,00

0,00

4

Modernizare străzi din Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului,Tabla Butii, Titeica)- proiectare+executie

2.021,54

271,00

0,00

271,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala conform SF

BRD Inițial

Influente-.,

BRD 0^2013 •^fcfctificare 2

0

1

2

3       /

5

Modernizare străzi din Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului (proiectare+executie)

2.169,02

192,00 \y

’țW

â y

6

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu proiectare+executie

2.810,00

45,00

£>^45,00

7

Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

1.348,00

5,00

0,00**

5,00

8

Refacere sisteme rutiere străzi din Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr, Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie

4.254,71

11,00

-11,00

0,00

9

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București- strada Barcanesti si intre B-dul București - strada Industriei - proiectare+executie

4.087,08

391,00

0,00

391,00

10

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona Vest, zona Central - Sud-Est (proiectare+executie)

6.244,28

722,00

0,00

722,00

11

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

4.000,00

110,00

4.110,00

12

Modernizare cartier Penes Curcanul-Proiectare +executie

9.483,10

1.000,00

280,00

1.280,00

13

Amenajare accese si parcari zona str.Arhip Nicolae (proiectare+Executie)

4.901,55

1.300,00

-810,00

490,00

14

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str. Frăției, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita -inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

9.874,95

3.900,00

-400,00

3.500,00

15

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

5.750,00

-3.000,00

2.750,00

16

Refacere Pavaj Palatul Administrativ (proiectare+executie)

1.311,26

1.200,00

-131,95

1.068,05

17

Modernizare strada Pielari (tronson cuprins intre str. Carpenului- str. Alexandru Vlahuta)- proiectare+executie

554,12

2,30

0,00

2,30

18

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseului, Tunari-proiectare+executie

514,00

230,00

0,00

230,00

19

Amenajare parcare si pietonal pe strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

500,00

0,00

500,00

20

Reparație capitala, trotuare str.Strandului (Ieșire pasaj Bucov-limita oraș) proiectare+executie

1.703,26

930,00

0,00

930,00

B

Lucrări noi

183.282,54

3.378,17

-1.306,88

2.071.29

1

Modernizare str. Olteni

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Modernizare str .Neajlov

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

20,00