Hotărârea nr. 406/2013

Hotãrârea nr. 406 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Cãlãtori Express S.A. Ploiesti si estimãrile pe 2014 – 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTĂRÂREA NR. 406 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2014-2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu precum și Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimat pentru anii 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018 pentru noua societate înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013 ;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr.16/14.10.2013 și a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/23.10.2013.

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.107 /31.08.2004 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale direct unor categorii de persoane la transportul urban de călători, a gratuităților și reducerilor de tarif;

având în vedere prevederile art. 105 din Lege nr. 1/2011 a Educației Naționale ;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.154 / 29.04.2011 privind autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.153 / 29.04.2011 privind autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială;

având în vedere prevederile art.28 alin.l și art.29 alin.2 din Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr.31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr.5 / 21.02.2013 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2013 și Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

ținând cont de prevederile prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2014-2018, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2014-2018

/\

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, a fost înființată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menționate, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

In consecință pentru societatea rezultată, este necesară și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

De menționat că în această perioadă în bugetul activității de exploatare s-au înregistrat modificări în sensul majorării sumelor acordate pentru AS SC Ploiești, respectiv suma de 641 mii lei, preluată și în bugetul noii societăți.

Totodată se impune o rectificare de buget în sumă de 3.000,0 mii lei pentru asigurarea continuității acordării protecției sociale anumitor categorii defavorizate de călători respectiv elevii, studenții, veteranii, luptătorii în revoluție, pensionarii, persoanele mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați.

Având în vedere faptul că parcul de autobuze înregistrează o uzură de peste 100% este necesară o revizuire a programului de investiții din surse proprii în sensul achiziționării unui număr de 15 autobuze noi, respectiv rectificarea sumei inițial aprobate cu un plus de 454,0 mii lei. Sursele necesare se vor constitui din fondul de amortizare al societății estimat pentru anul 2013.

Fundamentarea veniturilor din exploatare precum și subvenția acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești^—-și estimările pe 2014-2018

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, a fost înființată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menționate, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești. în aceste condiții pentru societatea rezultată, este necesară și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești sub noua denumire.

Astfel formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești precum și anexele de fundamentare a acestuia, rămân neschimbate cu excepția anexelor 1, 2, 4 și 5, care se modifică corespunzător ca urmare a rectificărilor la capitolul subvenții pentru activitatea de exploatare / protecție socială, care au fost înregistrate în această perioadă la AS SC Ploiești, conform HCL nr. 305/27.08.2013 în sumă de 641 mii lei.

Totodată se impune o rectificare de buget în sumă de 3.000,0 mii lei pentru asigurarea continuității acordării protecției sociale anumitor categorii defavorizate de călători respectiv elevii, studenții, veteranii, luptătorii în revoluție, pensionarii, persoanele mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați și de asemenea o rectificare la capitolul investiții din surse proprii.

Rectificarea la capitolul investiții din surse proprii se impune ca urmare a faptului că parcul de autobuze înregistrează o uzură de peste 100%.

Astfel este necesară o revizuire a programului de investiții din surse proprii în sensul achiziționării unui număr de 15 autobuze noi, respectiv anexa 5 se modifică prin rectificarea sumei inițial aprobate cu un plus de 454,0 mii lei. Sursele se vor asigura pe seama fondului de amortizare al societății care se estimează a fi de 2.561 mii lei pentru anul 2013.

Anexele de fundamentare ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești sunt în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 și cuprinde :


 • - Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, recti^oBț§;J^4

-Anexa nr.l.2-Impozite și taxe locale;

 • - Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari în bu JetSil cheltuieli, rectificată;

 • - Anexa nr.2.2 - Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 20

-Anexa nr.2.3 - Notă de fundamentare privind elaborarea Programufu Achizițiilor Publice pe anul 2013, rectificată;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor proprii 2011-2012;

 • - Anexa nr.4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari rectificată;

 • - Anexa nr.5 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2013 și următorii 5 ani, rectificată;

-Anexa nr.5.1- Propunere Program de Investiții din surse proprii anii 2013 - 2018, rectificată;

-Anexa nr.5.2 - Notă de fundamentare pentru investiții din surse proprii pentru anii 2013 -2018, rectificată;

 • - Anexa nr.5.2.1- Program investiții din surse proprii pentru anul 2013, rectificată;

-Anexa nr.6 - Programul de reducere a stocurilor;

-Anexa nr. 9- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut. Anexele nr. 7-8 nu Fundamentarea veniturilor din exploatare precum și subvenția acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.


ȘEF SERVICIU

BUGET,ÎMPRUMUTURI,


ec. Laura Stanciu


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV, cons.jur. Sfmona Albu


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513223, e-maîl: office@ratph.ro; www.HOTĂRÂREA NR. 16 DIN 11.10.2013

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ALS.C. TRANSPORT CALAT S.A. Ploiești

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, numit prin Art. 6 alin. ,2 din HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 220/27.06.2013, modificata si completata prin Hotararea de Consiliu Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013,respectiv:

Doamna Paul Florina

- Președinte

'J

Doamna Gorneanu Violeta

- Membru

Domnul Anghel Paul

- Membru

. Domnul Ionică Ion

- Membru

Domnul Marius Măselușă

- Membru

HOTĂRĂȘTE:

Art.3 .Avizează materialul nr. 19878 din 10.10.2013* privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2013 ai S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești si estimările pe 2014-2018. Se dispune înaintarea materialului către Adunarea Generala a Acționarilor pentru aprobare.

Răspund: Director General

Director Financiar

Biroul Achiziții

Biroul Buget-Tarife;                                  Termen : imediat

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

D-naPAUL FLORINASef Birou Contencios,


Cons.jr.Chiril


Gabriela


întocmit, secretar CA-Cristina Tatuc


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013


ANEXA Nr. 1

miî lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC RATP aprobat cf.

HCL 140/2013

Diferente de rectificat

BVC propus pt. SCTCE

SA 2013

Estimări an

2014

Estimări an 2015

%

9 = 7/6

10 = 8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)

1

71,715$

77,775.0

79,952.7

81,951.5

102.8

102.5

1

Venituri din exploatare

2

77,748.0

77,748.0

79,924.7

81,922.8

102.8

102.5

2

Venituri financiare

3

27.0

27.0

28.0

28.7

103.7

102.5

3

Venituri extraordinare

4

-

-

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)

5

76,912.9

76,912.9

77,984.9

79,983.7

101.4

102.6

i

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

76,912.9

76,912.9

77,984.9

79,983.7

101.4

102.6

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

27,870.0

27,870.0

28,216.1

28,828.7

101.2

102.2

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

423.0

423.0

428.9

434.9

101.4

101.4

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

46,058.9

46,058.9

44,998.9

44,755.9

97.7

99.5

CI

ch. cu salariile

10

35,080.0

35,080.0

34,574.0

34,374.0

98.6

99.4

C2

bonusuri

11

515.0

515.0

529.0

542.0

102.7

102.5

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

-

-

-

-

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

-

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

167.9

167.9

167.9

167.9

-

-

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

10,296.0

10,296.0

9,728.0

9,672.0

94.5

99.4

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2,561.0

2,561.0

4,341.0

5,964.2

2

Cheltuieli financiare

17

-

-

-

-

-

-

3

Cheltuieli extraordinare

18

-

-

-

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

862.1

862.1

1,967.8

1,967.8

-

-

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

/

.      L.

1

Rezerve legale

22

43.0

43.0

98.0

98.0

r

b-XSăte

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

fc

A       /

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

819.1

819.1

1,869.8

1,869.8

- \4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23,24,25 și 26.

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

vm

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

1,558.0

1

Alocații de la buget Surse proprii

40

1,558.0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

1,558.0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1,057

2

Nr. mediu de salariați total din care:

44

1,067

nr. mediu de salariați total fără conducere

1,064

3

Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:

45

35,595.00

a)

cheltuieli cu salariile

46

35,080.00

b)

bonusuri

47

515.0

454.0

2,012.0

4,345.0

3,977.0

216.0

198.0

454.0        2,012.0

4,345.0

3,977.0

454.0

2,012.0

4,345.0

3,977.0

z

1,057

1,042

1,036

______

1,067

1,042

1,036

........

1,064

1,039

1,033

35,595.00

35,103.0

34,916.0

35,080.00

34,574.0

34,374.0

...

515.0

529.0

542.0

102?$4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000

48

2,747.0

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12x’1000

49

2,788

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)

50

72.9

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)

51

71.2

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fîzice/persoană)

52

-

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000

53

988.9

10

Plăți restante, în prețuri curente K

54

-

-

11

Creanțe restante, în prețuri curpn :e

55

-

-


2,747.0

2,773.0

2,773.0

100.9

100.0

2,788

2,815.4

2,816.7

101.0

100.0

72.9

76.7

79.1

105.3

103.1

71.2

73.2

75.0

102.8

102.5

-

-

-

-

-

'988.9

975.4

976.0

98.6

100.1

-

-

-

-

- ■

-

-

-

-

-

Impozite și taxe locale 2013

Conv. Domeniu public

R039TREZ52121300205XXXXX

= 57.706 lei

Taxa teren

R009TREZ521207020202XXXXX

= 82.000 lei

Imp auto:

Vehicule lente

= 31.442 lei

RO17TREZ21221160250XXXXX

= 1.393 lei

T auto până la 12 to

RO81TREZ5212116020202XXXXX

= 16.360 lei

T auto peste 12 to

RO44TREZ5215033XX243

= 13.689 lei

Impozit clădiri:

=251.434 lei

R062TREZ5212107020102XXX

= 138.962 lei

RO62TREZ5212107020102XXX

= 112.405 lei

RO62TREZ5212107020102XXX

67 lei

Taxa firma

RO44TREZ5212105025XXXXX

=   494 lei

TOTAL:

423.076 lei


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-maîl: Office©ratph.ro; www.ratph.ro


Detalierea indicatorilor economic o-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli           M

ANEXAWtF mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC RATP aprobat cf.

HCL140/2013

Diferente de rectificat

BVC propus pt. SC TCE SA

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

77,775.00

77,775.00

1

Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 - rd. 15), din care:

2

77,748.00

77,748.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 4* rd. 7), din care:

3

49,736.00

-2,936.00

46,800.00

al)

din vânzarea produselor

4

-

a2)

din servicii prestate

5

35,036.00

-2,936.00

32,100.00

a3)

din redevențe și chirii

6

-

a4)

alte venituri

7

14,700.00

14,700.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12),cu TVA din care:

9

34,229.00

3,641.00

37,870.00

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), fara TVA din care:

28,012.00

2,936.00

30,948.00

cl.l

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CLM Ploiești , din care :

30,000.00

3,000.00

33,000.00

5,806.00

581.00

6,387.00

-subvenții (protecție sociala)

24,194.00

2,419.00

26,613.00

cl.2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la AS SC Ploiești , din care :

10

4,229.00

641.00

4,870.00

-TVA

819.00

124.00

943.00

-subvenții (protecție sociala)

3,410.00

517.00

3,927.00

cl.3

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CNPAS si UPG Ploiești , din care :

408.00

408.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:

15

fi)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21

f5)

alte venituri

22

ii'

2

Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 4- rd. 27 + rd. 28), din care:

23

27.00

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

..

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

27.00

'^><^27.0Q^

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELI

"UIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)

30

76,912.90

76,912.90

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:

31

76,912.90

76,912.90

A, Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 4- rd. 41 + rd. 47), din care:

32

27,870.00

27,870.00

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 4- rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:

33

24,898.60

24,898.60

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

-

-

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

19,087.60

19,087.60

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

8,246.00

8,246.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

10,841.60

10,841.60

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

107.00

107.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

5,225.00

5,225.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

479.00

479.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:

41

696.00

696.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

68.00

68.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

628.00

628.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 4- rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 4-rd. 79), din care:

47

2,275.40

2,275.40

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

30.00

30.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

763.10

763.10

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:

51

3.00

3.00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

3.00

3.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch.de promovarea produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 4- rd. 60 + rd. 61 4- rd. 62), din care:

58

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

K V

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

fl

k'A

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

4.30

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

îo.oij

f z 4oo

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

J

- interna

66

/ JWUN.1

O

- externa

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

207.30

207.30

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

14.70

14.70

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1,243.00

1,243.00

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

71

717.00

717.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

90.00

90.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

JL

alte cheltuieli

79

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

423.00

423.00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch, cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)

87

46,058.90

46,058.90

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

35,080.00

35,080.00

a) salarii de baza

89

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

515.00

515.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

515.00

515.00

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:

104

167.90

167.90

a) pentru directori/directorat

105

167.90

167.90

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 4- rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:

109

10,296.00

10,296.00

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

7,453.00

7,453.00

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

176.50

176.50

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

1,834.00

1,834.00

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

832.50

832.50

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd.

122 + rd. 123 + rd. 124, din care:

116

2,561.00

2,561.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:

117

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

2,561.00

2,561.00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:

124

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

£2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1

)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

- din participarea salariaților Ia profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136


b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

ni

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)

140

862.10

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

77 7..

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

O c

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

1,057

1,057

2

Nr. mediu de salariati

145

1,067

1,067

nr. mediu de salariati total fără conducere

1,064

1,064

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000

146

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 xlOOO

147

2,747.00

2,747.00

c)

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 1451/12 x 1000

148

2,788.00

2,788.00

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)

149

72.9

72.9

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)

150

71.20

71.20

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145

151

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 -rd. 20)/rd. 145

152

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145

153

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare = UF x T/P    / /

157

- pondere în venituri toța$ =/ rd. 157/rd. 1

158

* inclusiv cheltuiala cu colaboratoriDirect General,

ecJCristiaij Virgiliu Iancovipj^vpiBJ^;

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești


r-anexa nr.2.2 la BVC


PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

2013

Nr Crt

Obiectul contractului / acordulul-cadru

Cod cpv

Valoarea estimata fara TVA

Procedura aplicata

Modalitate

de atribuire

.......... ........ ......

Data estimata pentru începerea si finalizarea procedurii

Persoana responsabila de procedura

LEI

EURO

l, MIJLOACE FIXE / OBIECTE INVENTAR (conform estimărilor din anexa 1 a programului)

1

Autobuze, 15 buc

34121400*5

18.427.500,00 din care 1.842.750 pentru anul 2013

4.095.000,00 din care 409.500 pentru anul 2013

Licitație deschisă

contract

nov 2013-dec 2013

2

Diverse bunuri (achiziții directe)

169.393,00

37.642,89

Achiziție directa

procedura interna

2013

TOTALI

2.012.143,00

447.142,89

11. SERVICII (conform estimărilor din anexa 2 a programului)

3

Furnizare gaze naturale

09123000-7

1.500.000,00

333.333,33

Excepție (art.15)

prelungire aontract

ian 2013

4

Paza obiectiv + supraveghere video

79713000-5

666.000,00

148.000,00

Excepție (art.16)

prel. contr/procedura

sep 2013

5

Asigurare CASCO+RCA

66514110-0

610.200,00

135.600,00

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

apr2013-iun 2013

6

Servicii de reparare piese Neoplan

50116100-2

422.500,00

93.888,89

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

dec 2012-ian 2013

7

Vânzarea biletelor si abonamentelor de călătorie

55900000-9

465.000,00

103.333,33

Licitație deschisă

contract subsecvent

iun 2013

8

Rovlniete

. 63712210-8

170.000,00

37.777,78

Excepție (art.15)

aohlzltie directa

2013

r//~

9 •

Diverse servicii (achiziții directe)

907.471,64

201.660,37

Achiziție directa

procedura Interna

2013

TOTALII

4.741.171,64

1.053.593,70

III. PIESE DE SCHIMB, MATERIALE, COMBUSTIBILI (conform estimărilor din anexa 3 a programului)

r«3*’?^

10

Motorină

09134220-5

43.200.000,00

din care 10.800.000 pentru anul 2013

9.600.000,00

din care 2.400.000 pentru anul 2013

Negociere cu publicarea de anunț de participare

acord cadru 48 luni

-

;/

x

sep 2013 - dec^OI*^ iLil (

wH

11

Furnizare energie electrică

09310000-5

3.200.000,00

711.111,11

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

apr 2013 “iu^^

a

12

Piese de schimb Neoplan

34300000-0

1.496.340,40

332.520,09

Llcltaye deschisă

acord cadru 12 luni

Ian 2013- mar 2013

13

Piese de schimb Man

34300000-0

1.032.955,24

229.545,61

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

mai 2013-aug 2013

14

Gaz petrol lichefiat

09133000-0

804.390,00

178.753,33

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

Iun 2013 - aug 2013

15

Piese de schimb BMC

34300000-0

637.053,40

141.567,42

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

apr2013-lun 2013

16

Piese de schimb Ikarus

34300000-0

396.849,60

88.188,80

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

mai 2013-Iul 2013

17

Piese de schimb Isuzu

34300000-0

238.246,03

52.943,34

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

iul 2013-sep 2013

18

Uleiuri

09210000-4

■251.935,00

55.985,56

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

Ian 2013-feb 2013

19

Anvelope, cam. bând, șl jentl

34350000-5

153.092,00

34.020,44

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

feb 2013- apr 2013

20.

Diverse produse (achiziții directe)

3.276.871,61

728.193,69

Achiziție directa

procedura Interna

2013

TOTAL IU

22.287.732,28

4.952.829,39

IV. FOND ACTUALIZARE

811.132,23

180.251,61

VALOARE TOTALĂ, FARA TVA (l+ll+IH+lV)

29.862.179,15

6.633.817,59AVIZAT:

EF BIROU ACHIZIȚII cons.jr. Iile Constantin


Wne? S.C. Transport Călători Express S.Â. Ploiești

?                     str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Pra

------          Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 5'13228, e-maii: officeQratph.ro^^y/jptph^iroy^^^^^y

«fUMKOUraj             g(

W?O/

/ - ?| %. *.

siajSL/              ......„..20,1

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servirii, precum și a Hotărârii Orvemnlni nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de

Programai anual al achizițiilor publice a fost elaborat având în vedere necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii, gradul de prioritate a necesităților, anticipările cu privire la fondurile ce urmează sa fie alocate prin bugetul anuaL

Programul a fost întocmit prin cumularea referatelor de necesitate transmise de către toate compartimentele din cadrul Regiei și cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru care se intenționează sa fie atribuite/mcheiate în decursul anului 2013, precum și, anexat, valoarea estimată a ‘ achizițiilor directe.

Referatele de necesitate au fost întocmite luând în. considerare toate necesitățile obiective astfel încât să asigure desfășurarea activității în deplină siguranță și fără să fie afectată continuitatea semenul de transport persoane.

Programul cuprinde infonnații referitoare la: obiectul contractului/acorduhti-cadra;

codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV); valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei și în euro; procedura care urmează sa fie aplicată;

data estimată pentru începerea procedurii;

data estimată pentru finalizarea procedurii;

persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respective;

Programul annual al achizițiilor publice pe anul 2013, a fost structurat pe trei categorii de achiziții și un fond de actualizare a prețurilor, astfel:

L

Mijloace fixe / obiecte inventar

2.012.143,00 lei

n.

Servirii

4.741.171,64 lei

HL

Piese de schimb, materiale, combustibili

22.287.732,28 lei

IV.

Fond de actualizare a prețurilor, 3%

811.132,23 lei

Total

29.852.179,15 lei

Categoria I. - Mijloace fixe / obiecte inventar, cuprinde toate achizițiile de produse j; considerate mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea au rezultat din cumularea nece de toate compartimentele Regiei și sunt prezentate detaliat în anexa 1 a Programului de

în acastă categorie sunt incluse următoarele achiziții:Programului de achiziții

în acastă categorie sunt incluse următoarele achiziții:

1.

2.

3.


Furnizare gaze naturale

Paza obiectiv + supraveghere video

Asigurare CASCO+RCA


 • 4.

 • 5.


6.

7.


Servicii de reparare piese Neoplan

Vânzarea biletelor si abonamentelor de călătorie

Roviniete

Diverse servicii (achiziții directe)

Totd


Serviciu Tehnic Investiții Serviciu Administrativ Secția Autobuze, Serviciu Transport Electric, Coloana de autospeciale Secția Transport Electric

Serviciu Financiar


Secția Autobuze


170.000,00

907.471,64

4.741.171,64


Poziția 7. - Diverse servicii, reprezintă achizițiile directe de servicii și cuprinde următoarele categorii de servicii:


1.


2.


3.


Denumire

Servicii întreținere aparate aer condiționat, xerox, imprimante; utilizarea muzicii in scop ambiental; utilizarea grupurilor sanitare; ridicarea colectarea și depozitarea gunoiului menajer; Intervenții rapide la casierie; D.D.D.; telefonie fixă și mobilă; abonamente Digi TV; taxe poștale; publicații MO.

Taxă de drum; revizie și întreținere compresoare aer; analize ape uzate, ape potabile; analize emisii gaze de ardere și pulberi de la ceutr. termică; revizie și întreținere elevatoare tramvai, motostiviritor, macarale, poduri rulante; verificare ISCIR redpinte sub presiune, macarale; revizie și întreținere instalații de ardere cazane; revizie și verificare supape cazane; verificare metrologică tahografe, mijloace de măsurare; reparații tahografe; verificare metrologică; verificare metrologică S.I.T.P.

Servicii echipamente îmbarcat si panouri informare

Clasificare autobuze

Copii conforme; ITP autovehicule mai vechi de 12 ani

Servim atestate profesionale; program de instruire profesională.

SoftLEX, SOCRATE; servicii Internet; serviciu de furnizare web hosting si


Solicitant

Serviciu Administrativ


Serviciu Tehnic Investiții


Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor ÎT

Serviciu Tehnic Investiții Secția Autobuze


Serviciu Resurse Umane


Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT


Valoare estimată, lei


182.689.,00


114.023,00


104.400,00


78.000,00

75.575,60


73.990,00


69.525,00


5.


7.


8.


9.


10.

11.


12.


13.


14.


15.administrare router; taxe licența radiocomunicatii; licențe antivirus

Reparat calculatoare de usi Neoplan; reparat console bord si afisaje traseu BUSTEC; reparat, console bord si compostoare Neoplan.

Medicina muncii; siguranța circulației; colectarea deșeurilor medicale; metrologie aparatura medicala.

Audierea situațiilor financiare; evaluarea grupei construcții.

Servicii transport valori (GPL - caseria colectoare); service supraveghere video; service sofiwear (program gestiune GPL); servicii case marcat

Contract intretinere/service copiatoare

Servici de certificare /supraveghere /recertifîcare ISO 9001 încărcai tuburi CO2 alimentar, reparat și încărcat stingătoare P3 presurizate; încărcat tuburi azot

Semnatara electronica extinsa; Revista de achiziții pnbHce

Evaluare imobil


Servicii de plata prin SMS a biletelor de călătorieServiciu Contabilitate

22.500,00

Serviciu Aprovizionare

13.779,00

Atelier Tipografie

Birou Managementul

Calității

Serviciu de Securitatea și

Sănătatea Muncii

12.000,00

3.720,00

2.662,04

Birou Achiziții

1.100,00

Birou Juridic

350,00

Serviciu Siguranța Circulației si Control

Legitimării

30.000,00Denumire

Solicitant

Valoare estimată, lei

1.

Motorina, benzină

Secția Autobuze, Secția

Transport Electric, Coloana de autospeciale

43.200.000,00 din care 10.800.000,00 pentru anul 2013

2.

Furnizare energie electrică

Serviciu Tehnic Investiții

3.200.000,00

3.

Piese de schimb Neoplan

Secția Transport Electric

1.496.340,40

4.

Piese de schimb Man

Secția Reparații

1.032.955,24

5.

Gaz petrol lichefiat

Secția Autobuze

804.390,00

6.

Piese de schimb BMC

Secția Reparații

637.053,40

7.

Piese de schimb Ikarns

Secția Reparații

396.849,60

8.

Piese de schimb Isuzu

Secția Reparații

238.245,03

9.

Uleiuri

Secția Autobuze, Secția Transport Electric,

251.935,00

Denumire

Solicitant

Valoare estimată, lei

1.

Materiale cale rulare; bandaje de tramvai; materiale fir contact si statii redresare; materiale bobinaj cabluri si izolatoare; perii si siguranțe; tablă de otel; materiale de asamblare; material de tinichigerie și de strungărie; piese de tramvai; rulmenți.; . acumulatori.

Secția Transport Electric

1.885.862,74

2.

Vopseluri și materiale pentru vopsitorie; electrozi de sudură; materiale pentru tinichigerie: tablă de otel, țevi rectangulare, șurubăraie, nituri; consumabile pentru scule; covor cauciuc și PVC; furtane și coliere auto; becuri auto; curele de transmisie; cauciuc vulcanizare; materiale și oțeluri pentru strungărie; materiale întreținere acumulatori; rulmenți, piese deschimb pentru instalațiile dealimentare cu GPL.

Secția Reparații

713.287,32

7.

Materiale de vulcanizare; filtre, materiale de spălat autobuze, acumulatori, antigel;

Secția Autobuze

175.712,00

3.

Lapte; apă mineral; material de protecția muncii; material de semnalizare, fiutune hydrant

Serviciu de Securitatea și Sănătatea Muncii

122.102,79

4.

Consumabile pentru mașini unelte; materiale de construcții și de întreținere a clădirilor, a rampei de spălat, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de încălzire, de alimentare apă, instalații sanitare, tablă de otel, rulmenți, etc.

Serviciu Tehnic Investiții

113.616,47

5.

Consumabile pentru echipamente IT și imprimante.

Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT

80.677,00

6.

Hârtie pentru bilete și abonamente; materiale de tipografie: hârtie, tușuri, cerneluri, etc.

Atelier Tipografie

62.200,00

11.

Benzina, filtre și soluție parbriz pentru autospeciale, acumulatori, antigel.

Coloana de autospeciale

45.590,00

8.

Rechizite și papetărie .

Serviciu Aprovizionare

38.214,28

9.

Material pentru curățenie și igienizare;

Serviciu Administrativ

31.656,00

TotalCategoria IV. - Fond de actualizare a prețurilor, conține un f^n&de actnalkafe a'prețurilor, de 3% din valoarea totală, procent care a fost stabilit având în vedere previi e ^NESprivind inflația pentru 

anul 2013.


Fondul de actualizare a prețurilor va fi utilizat atunci când se constată că valoarea estimată în momentul inițierii procedurilor de achiziții publice, este mai mare decât valoarea estimată inițial în programul de achiziții sau, atunci când, după aplicarea proceduri de achiziție publică, valoarea ofertei clasată pe primul loc depășește valoarea estimată, inițial cu cel mult de 10%, conform art 36 din H.G. 925/2006.,

Utilizarea fondul de actualizare a prețurilor se va face cu aprobarea Consiliului de Administrație.

10.

Anvelope, cam. bând și jenti

11.   Diverse produse (achiziții directe)

TotalS.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 024-4 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: otfice@ratph.ro. www.ratph.ro


Gradul de realizare a veniturilor proprii

ANEXA Nr. 3

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent 2012

%

Aprobat

Realizat

încasat

5 = 4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9 = 8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:

35,409.00

33,769.00

33,769.00

95.30

35,356.90

34,581.90

34,581.90

97.80

2

- din servicii prestate

35,409.00

33,769.00

33,769.00

95.30

35,356.90

34,581.90

34,581.90

97.80

3

- din vânzarea mărfurilor

4

- producția de imobilizări

5

- alte venituri din exploatare     /

* Nu se vor lua în considerare veni/uri^e din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de nume Detalierea se face în funcție de


S£cincul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.


eneral, ir^iliu Iancovici

"C

'o£? $$ A

hR +)*
S-C- Transport Călători Express S-A- Ploiești

str. Gâgeni, nr. 88, cod 1001 37, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 S43751, Fax: 0244 51322B, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro


Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari


ANEXA Nr. 4


mii lei

Nr.

INDICATORI

Nr. Rd

BVC RATP aprobat cf.

HCL140/2013

Diferente de rectificat

BVC propus pt.

SC TCE SA

TrimI

Trim II

Trim DI

Trim IV

C

rt.

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

77,775.00

77,775.00

19,443.75

19,443.75

19,443.75

19,443.75

1

Venituri din exploatare

2

77,748.00

77,748.00

19,437.00

19,437.00

19,437.00

19,437.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

49,736.00

-2,936.00

46,800.00

9,520.00

9,536.00

9,780.00

17,964.00

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

35,036.00

-2,936.00

32,100.00

5,920.00

5,886.00

6,055.00

14,239.00

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

14,700.00

14,700.00

3,600.00

3,650.00

3,725.00

3,725.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), cu TVA din care:

9

34,229.00

3,641.00

37,870.00

12,170.00

12,150.00

11,850.00

1,700.00

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), fara TVA din care:

28,012.00

2,936.00

30,948.00

9,917.00

9,901.00

9,657.00

1,473.00

cl.l

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CLM Ploiești , din care :

30,000.00

3,000.00

33,000.00

10,650.00

10,650.00

10,000.00

1,700.00

-TVA

5,806.00

581.00

6,387.00

2,061.00

2,061.00

1,936.00

329.00

-subvenții (protecție sociala)

24,194.00

2,419.00

26,613.00

8,589.00

8,589.00

8,064.00

1,371.00

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la ASSC Ploiești , din care :

10

4,229.00

641.00

4,870.00

1,520.00

1,500.00

1,850.00

cl.2

-TVA

819.00

124.00

943.00

294.00

290.00

359.00

-subvenții (protecție sociala)

3,410.00

517.00

3,927.00

1,226.00

1,210.00

1,491.00

cl.3

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CNPAS si UPG Ploiești , din care :

408.00

408.00

102.00

102.00

102.00

102.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:

15

fl)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:

23

27.00

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

n

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)

30

76,912.90

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:

31

76,912.90

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:

32

27,870.00

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

24,898.00

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

19,087.60

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

8,246.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

10,841.60

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

107.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

5,225.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

479.00

27.00

6.75

6.75

6.75

6.75

76,912.90

19,443.75

18,943.75

19,081.65

19,443.75

76,912.90

19,443.75

18,943.75

19,081.65

19,443.75

27,870.00

7,402.35

6,772.35

6,265.25

7,430.05

24,898.60

6,690.35

6,059.85

5,490.75

6,657.65

19,087.60

4,850.00

4,700.00

4,643.00

4,894.60

8,246.00

2,070.00

2,070.00

2,053.00

2,053.00

10,841.60

2,780.00

2,630.00

2,590.00

2,841.60

107.00

26.00

26.00

26.00

29.00

5,225.00

2,035.00

850.00

810.00

1,530.00

479.00

119.00

125.00

122.00

113.00A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:

41

696.00

696.00

135.00

135.00

213.00

213.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

68.00

68.00

17.00

17.00

17.00

17.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

628.00

628.00

118.00

118.00

196.00

196.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd.

49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:

47

2,275.40

2,275.40

577.00

577.50

561.50

559.40

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

30.00

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

763.10

763.10

186.00

186.00

195.00

196.10

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:

51

3.00

3.00

0.75

0.75

0.75

0.75

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

3.00

3.00

0.75

0.75

0.75

0.75

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:

58

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

4.30

4.30

1.00

2.00

1.30

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

10.00

10.00

3.00

2.50

2.50

2.00- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

- internă

66

- externă

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

207.30

207.30

50.00

50.00

52.00

55.30

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

14.70

14.70

3.75

3.75

3.75

3.45

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1,243.00

1,243.00

325.00

325.00

300.00

293.00

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

717.00

717.00

180.00

180.00

180.00

177.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

90.00

90.00

20.00

25.00

25.00

20.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

423.00

423.00

105.75

105.75

105.75

105.75

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)

87

46,058.90

46,058.90

11,295.65

11,425.65

12,070.65

11,266.95

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

35,080.00

35,080.00

8,600.00

8,700.00

9,200.00

8,580.00

a) salarii de bază

89

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

515.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

515.00

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

104

167.90

a) pentru directori/directorat

105

167.90

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:

109

10,296.00

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

7,453.00

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

176.50

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

1,834.00

515.00

128.75

128.75

128.75

128.75

515.00

128.75

128.75

128.75

128.75

167.90

41.90

41.90

41.90

42.20

167.90

41.90

41.90

41.90

42.20

10,296.00

2,525.00

2,555.00

2,700.00

2,516.00

7,453.00

1,849.00

1,848.00

1,955.00

1,801.00

176.50

43.00

43.50

46.00

44.00

1,834.00

450.00

455.00

480.00

449.00d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

832.50

832.50

183.00

208.50

219.00

222.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:

116

2,561.00

2,561.00

640.00

640.00

640.00

641.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:

117

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

2,561.00

2,561.00

640.00

640.00

640.00

641.00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:

124

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

£2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

m

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)

140

862.1

862.10

500.00

362.10

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142


ANEXA Nr

INDICATORI

Data finalizării investiției

BVC RATP aprobat cf.

HCL140/2013

Diferente de rectificat

Valoare

\/ /-OVA hSY

BVC propus pt. SCTCE SA 2013

an

an

an

an

an

2014

2015

2016

2017

2018

0

î

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

i

Surse proprii, din care:

1,558.00

454.00

2,012.00

4,345.00

3,977.00

3,907.00

3,317.00

3,317.00

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursa)

- (denumire sursă)

-

n

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)


-

O T

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

* / r-'

X

ori

rr \ A

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

ai w

ȘȘ|!

■H fi

- (denumire obiectiv)

*

iLw

- (denumire obiectiv)

W.5,

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

xr

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:             , /

a) - interne                / / /

b) - externe             / / /Anexa 5.1.

PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU PERIOADA 2013 - 2018

Nr. Crt.

Mijloace fixe/Obiecte de inventar

2013 Mii lei

2014 Mii lei

2015 Mii Iei

2016 Mii Iei

2017 Mii lei

2018 Mii lei

1.

Autobuze medie capacitate 15 buc

1.842,75

3.316,95

3.316,95

3.316,95

3.316,95

3.316,95

2.

Macaze și intersecții troleibuz

-

388,00

-

-

-

-

3.

Compostoare electronice

-

-

175,00

-

-

-

4.

Contoare combustibil lichid pentru flota de troleibuze și auxiliare tramvaie și troleibuze

-

167,00

-

-

-

5.

Aer condotionat stafii redresare

-

-

-

94,00

-

6.

Diverse bunuri (achiziții directe)

169,393

473,00

485,00

496,00

-

TOTAL

2.012,143

4.344,95

3.976,95

3.906,95 |

3.316,95

3.316,95 |NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2013 și următorii 5 ani


In vederea realizării transportului public de călători în municipiul Ploiești, în condiții de siguranță și de calitate, concretizate prin reducerea costurilor de întreținere și exploatare, reducerea imobilizărilor provenite din cauze tehnice, creșterea satisfacției călătorilor, precum și protecția asupra mediului înconjurător și a vieții de ansamblu a comunității ploieștene, vă solicităm să aprobați achiziția următoarelor produse:

Denumire

Cantitate necesară

Valoare estimată Euro, fără TVA

1.

Autobuze pentru transportul urban,

12 metri, cu podea coborâtă

Minim 15 Maxim 40

210.000 euro/buc

Necesitatea achiziționării produselor solicitate se justifică prin luarea în considerare a următoarelor motivații:

3

1. Uzura avansată a autobuzelor existente

Din datele înregistrate, rezultă că uzura medie a parcului de autobuze este de 191,9%, din care 183 de autobuze (100% din total parc) au uzură de peste 100 %. Acestea sunt reprezentate în principal, de IKARUS 280 (articulate), IKARUS 260 (scurte),DAC 112 UDM, ISUZU, MAN și BMC. Uzura acestor autobuze atât fizică, dar mai ales morală este determinată de o vechime cuprinsă între 8-38 ani, fapt ce creează probleme în procesul de mentenanță curentă, dar și preventivă.

Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea menținându-se într-o stare tehnică și de confort (prin revizii

tehnice periodice, reparații curente, reparații curente dezvoltate etc), care nu întotdeauna satisfac cerințele călătorilor referitoare la serviciului de


Structura și uzura parcului de vehicule la data de 31.07.2013,vse astfel:

Structura parcului inventar de autobuze

Nr. crt.

Tip autobuz

Bu

c.

Locur

• z

/buc

Total locuri

Total durată normală

Total durată consumată

Uzura [%]

ani

luni

ani

luni

1.

DAC 112

UDM

3

100

300

24

288

715

248,3

2.

IKARUS 280

38

143

5434

304

3648

11655

319,5

3.

IKARUS 260

21

99

2079

168

2016

5679

281,7

4.

ISUZU

20

45

900

160

1920

3640

189,6

5.

KAROSA

B931

1

95

95

8

96

186

193,8

6.

MAN SL 222

15

100

1500

120

1440

2370

164,6

7.

MAN SL 283

5

96

480

40

480

640

133,3

8.

MAN SL 223

30

96

2880

240

2880

3705

128,6

9.

BMC215SCB

50

70

3500

400

4800

5124

106,8

TOTAL

183

17168

1464

17568

33714

191,9

Uzura parcului inventar de autobuze

Nr. crt

Tip autobuz

Buc.

Din care, cu uzura:

0-25%

26-

50%

51-

75%

76-

90%

91-100%

Peste

100%

1.

DAC 112

UDM

3

3

2.

IKARUS 280

38

38

3.

IKARUS 260

21

21

4.

ISUZU

20

20

5.

KAROSA

B931

1

1

6.

MAN SL 222

15

15

7.

MANSL 283

5

5

8.

MAN SL 223

30

30

9.

BMC215SCB

50

50

TOI

rAL

183

0

0

0

0

0

183

%

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0


A

2. întreruperea circulației tramvaielor

Având în vedere gradul avansat de uzura căiilor de rulare a tr^^^Tpe ambele trase existente în Ploiești, 101 și 102, Primăria Municipiului Ploiești a demarat procedurile de achiziție pentru reabilitarea totală a treseelor de tramvai.

Procedurile de achiziție sunt în curs de desfășurare, urmând ca după stabilirea ofertanților câștigători sa începă lucrările de execuție.

Pentru perioada în cere se vor desfășura lucrările de reabilitarea a căiilor de rulare a tramvaielor, o perioadă estimată de 24 de luni, pe traseele 101 și 102 se va circula cu autobuze în loc de tramvaie.

In vederea asigurării în continuare a gradul normal de mobilitate a populației este necesară suplimentarea numărului de autobuze cu minim 15 buc în 2013 și încă 25 de buc în următorii doi ani.

3. Reducerea costurilor de întreținere

Menținerea stării tehnice corespunzătoare se realizează cu costuri ridicate, dar și cu eforturi în aprovizionarea cu piese de schimb, generând totodată și imobilizări de durată din această cauză.

Cheltuielile materiale pentru întreținerea a 40 de autobuze Ikarus 260/280 este de 1.783.119 lei / an, fără TVA, sumă care ar reprezenta o economie în situația achiziției unor autobuze noi, cel puțin pentru perioada de garanție în care se va asigurata mentenanța de către furnizor.

In vederea asigurării un număr mai mare de autobuze pentru a face față atunci când vor începe lucrările de rebilitarea la calea de rulare, au fost reactivate un număr de opt autobuze care inițial au fost scoase din circulație pentru casare. Cheltuielile materiale care au fost făcute pentru punerea in circulație a fost de 38.577 lei, fără TVA.

4. Reducerea costurilor de exploatare

In situația achiziției de autobuze noi se va obține reducerea consumului de carburant astfel:

1

Consumul mediu al unui autobuz IKARUS 260, care este un autobuz urban cu 3 usi, avand capacitatea maxima de 99 locuri, cu motor diesel cu norma de poluare NONEURO

31,50 litri /100 kmechiv

2

Consumul mediu al unui autobuz modem    avand    caracteristicile

similare, dar dotat cu motor diesel cu norma de poluare EURO 5

25,00 litri / 100 kmechiv

3

Parcursul mediu echivalent anual realizat in cadrul regiei pentru un

57.784 kmechiv

y^—

astfel de autobuz

-------------yy_----7

B '-*/         1

4

Consumul normat anual pentru un parc de 40 autobuze IKARUS 260

31,50 x 57.784i/;

728.078 litri W        k

5

Consumul normat anual pentru un parc de 40 autobuze modeme

25,00 x 57.784 /

577.840 litri

6

Economia anuala de combustibil

728.078 - 577.840 - 150.238 litri

7

Valoarea de reducere a costurilor

150.238 litri x 4,77 lei/litru =

716.635 lei/an, fără TVA

5. Creșterea satisfacției călătorilor

Din ancheta de determinare a satisfacției clientului (calatorului) efectuata in data de 5.11.2012 pentru anul 2012, extragem următoarele concluzii:

 • -  dintre caracteristicile specifice ale transportului in comun de calatori (punctualitate, ritmicitate, confort, siguranța, informare), calatorii intervievați au apreciat ca principalele direcții in care trebuie intervenit cu prioritate sunt siguranța si confortul}

 • -  din perspectiva calatorilor, rezultă necesitatea de a se achiziționa autobuze noi, care sa confere calatorilor incredere si conștientizarea stării de siguranța a călătoriei;

 • -  deprecierea de percepție a caracteristicii confort este cauzata de conștientizarea publica a faptului ca s-ar impune optimizări ale condițiilor de deplasare referitoare la zgomot, iluminare, vibrațiile caroseriei, accesibilitatea in salon, canapele mai confortabile, aerisire etc.

Totodată trebuie menționat că ultimii ani au crescut numărul de reclamatii

*                                                                                                                                                     9

din partea călătorilor. Reclamațiile se referă la lipsa unui confort corespunzător, lipsa căldurii in mijloacele de transport, canapele rupte, burdufuri rupte, geamuri / trape blocate, pătrunderea gazului de eșapament în interior.

In consecință, pentru buna derulare a serviciului public local de transport și asigurarea unui nivel calitativ corespunzător pentru acest serviciu public, este necesară achiziționarea autobuzelor solicitate.

9

Anexat vă transmitem caietul de sarcini cu cerințele și cracteristicile tehnice ale autobuzelor.

CARACTERISTICI

Autobuzele vor îndeplinii condițiile tehnice și de siguranță pentru circulația pe drumurile publice din România, respectiv toate directivele, regulamentele și normele Europene.

Pentru o buna exploatare a autobuzelor, se impune ca mijloacele de transport achiziționate să îndeplinească următoarele cerințe:

-platformă joasă;

-sistem de aer condiționat în salonul autobuzului și în cabina conducătorului auto;

al salonului autobuzului, pe timp aj electronic;

bilete, cu tablou de comandă inclftl ă a stațiilor, mesajelor către că-sistem suplimentar de încălzire

-trei indicatoare de traseu cu afiș -patru validatoare electronice de -sistem Bus Vox (de anunțare s< -cutie de viteză automată;

-trei uși de acces pe partea dreaptă;

-direcție servoasistată;

-ecrane interioare pentru informarea călătorilor;

-program de întreținere, verificare, diagnosticare și reparare a eventualelor disfuncționalități ce apar în funcționarea autobuzului.

VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea unitară estimată a unui atobuz cu caracteristicile specificate, este de 210.000 euro / buc, fără TVA.

Valoarea estimată a acodrului cadru, pentru cantitatea maximă de 40 buc, este de 8.400.000 euro fără TVA.

Valoarea primului contract subsecvent, pentru 15 buc pe care dorim să fîe atribuit în anul 2013, este de 3.150.000 euro fără TVA.

In cazul în care achiziția se va realiza prin leasing, valoarea achiziției va crește cu aproximativ 30%.

Mijloacele fixe / obiectele de inventar, propuse în programul de investiții din sursele proprii pentru anii 2013 -2018, reprezintă toate achizițiile de produse care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar, necesare desfășurării activității în condiții bune.

* *

Previziunea acestor investiții s-a fundamentat având la bază necesarele *

transmise de toate compartimentele Regiei conform procedurilor de lucru aplicabile.

La estimarea sumelor pentru anii 2014, 2015 și 2016 s-a avut în vedere inflația anunțată de BNR:

-2014 inflație 2,8%;

-2015 inflație 2,5%;

-2016 inflație 2,3%

Precizăm că aceste investiții vor fi realizate în funcție de sursele proprii disponibile, iar achizițiile se vor face în ordinea prorităților, în limita fondurilor aprobate.


PROGRAM

investiții din surse proprii pentru anul 2013

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț unitar fără ’ TVA

Preț total fără ’ TVA

1.

Autobuze (leasing)

buc

15

122.850

1.842.750

. 2.

Diverse bunuri (achiziții directe)

-

-

169.393

169.393

TOTAL GENERAL                    2.012.14;

NOTĂ - Achizițiile se vor face în ordinea priorităților., în limita fondurilor aprobate.
Serviciul Țehrdc-Investitii

F                    9

Ing.c. Alexandru Dobre


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mall: office@ratph.ro, www.ratph.roANEXA Nr. 6


Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr.c

rt.

Stocuri

Sold la 31.12.an precedent 2012

Intrări

01.01-

31.12.an curent 2013

Ieșiri 01.01-31.12. an curent 2013

Sold la31.12.an curent 2013

Sold la

31.12.an 2014

Sold la

31.12.an

2014

aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1

Materii prime, din care:

la)

- stocuri fără mișcare

2

Materiale, din care:

1,151

2a)

- stocuri fără mișcare

722

3

Obiecte de inventar, din care:

26

3a)

- stocuri fără mișcare

23

4

Piese de schimb, din care:

1,043

4a)

- stocuri fără mișcare

480

5

Produse finite, din care:

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

6

Alte stocuri, din care:

411

6a)

- stocuri fără mișcare

24

TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd, 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:

2,631

- stocuri fără mișcare (rd. la + rd. 2a +/ rd. 3a + rd a.4 + rd. 5a + rd. 6a) /

1,249

[lucrare investita Reabilitare cale rulare tramv.N.Balcescu: 646 mii lei
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

î


ANEXA Nr. 9


mii lei

Nr. ort.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2012

an curent 2013

an 2014

an 2015

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

-1976.8

862.1

1967.8

1967.8

TOTAL GENpJ<ALDirector (SeheralVirgiliuIancovici/WgKflgx \

Q      /W ,ă A'

L          (gfe ♦)*


Director Financiar, ec onicâ ănase
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

si a emis:


SECRETAR,

Sanda DraguleaData:   33.