Hotărârea nr. 402/2013

Hotãrârea nr. 402 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 402

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu, a comisiei de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin, Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea Bugetului de stat pe anul 2013;

in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art . 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215 / 2001- privind Administrația Publica Locala - republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2013 , conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art . 2 Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2013 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr .2 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite si Administrația parcului Memorial « Constantin Stere » se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si 2013 al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 133/08.04.2013, rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 185/30.05.2013 si Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 215/27.06.2013.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate si pentru indeplinirea unor serii de obiective legate de incadrarea Parcului « Constantin Stere » in standardele europene, se impune rectificarea prin reașezarea in structura a bugetului.

Pentru efîcientizarea capturări câinilor fara stapan, se impune achiziționarea a 2 pistoale cu CO2 necesare tranchilizarii acestora. Valoarea estimata 3.000 lei/bucata.

Având in vedere starea de degradare avansata la gardul de la speciile cerb carpatin, bivol alb, bivol negru si vaca romaneasca, pentru siguranța animalelor cat si a vizitatorilor, conform Ordinului 1798/2007, se impune inlocuirea gardului existent deoarece animalele din specia respectiva sunt masive si când sunt in perioada de imperechere devin foarte agresive . Gardul trebuie sa aiba o inaltime de minim 2m, stâlpi sa fie din țeava rectangulara, plasa care va fi sudata pe gard sa aiba o grosime de minim 6 mm, pentru a rezista loviturilor cu coamele acestor animale. Țarcul trebuie


normelor in vigoare si trebuie construit unul nou comform normelor, in caz contrar instituția fiind pasibila de sancțiuni contravenționale cu amenzi cuprinse intre 50.000 si 100.000 lei (art. 98, alineat 2 (6)), asa cum sunt stipulate de O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu toate completările.

Fata de cele menționate mai sus , propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești.

PRIMAR,

SILIERI: Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Ionescu

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu

Silviu Sorin Constantin

AU1V111ML&1RA11A PARC ULUI MEMORIAL

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a

organizat incepand cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, avand ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

In conformitate cu Legea nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 133/08.04.2013, rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 185/30.05.2013 si Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 215/27.06.2013.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat a fost structurat astfel:

> TOTAL VENITURI:

5.960,00 mii Iei

din care:-venituri proprii:

600,00 mii lei

-subvenții

5.360,00 mii lei

> TOTAL CHELTUIELI:

5.960,00 mii lei

din care:-cheltuieli de personal:

1.753,00 mii lei

-cheltuieli materiale:

3.341,00 mii lei

-cheltuieli de capital:

866,00 mii lei.

Fata de sumele aprobate, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere

Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2013 in sensul reașezării in^ștructura a bugetului.


In urma acestei modificări bugetul se prezintă după cum urm

> TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

5.960,00 mii lei

600,00 mii lei

5.360,00 mii lei


-subvenții

> TOTAL CHELTUIELI:

5.960,00 mii lei

din care:-cheltuieli de personal:

1.753,00 mii lei

-cheltuieli materiale:

3.306,00 mii lei

-cheltuieli de capital:

901,00 mii lei.

La partea de cheltuieli, solicitam reașezarea in structura, după cum urmeaza:

> Cheltuieli cu bunuri si servicii: diminuarea cu suma de 35 mii lei conform anexei nr. 1;

> Cheltuieli de capital: majorarea cu suma de 35 mii lei conform anexei nr. 2; Fundamentarea lucrărilor de investiții in anexa nr.3.

Prezentam in anexele 1 si 2 structura bugetului de venituri si cheltuieli rectificat.

DIRECTOR,

Laura Mihaela Moagljer


SEF SERV.FIN.-CONTAB

Liliana Tataru ,
CONSILIER JURIDIC

Nicolae Grigore yZ


COMPARTIMENT ACHIZIȚII SI CONT RazvanVIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CTE


DIRECȚIA ECONOMICA.

Director executiv: Nicoleta Craciunoiu (


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

v

Simona Albu


Director executiv:

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"PLO1ESTI


B U G E T DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013


aprobat rectificat

Venituri proprii

33.10.08

600.00

600.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,360.00

0.00

5,360.00

TOTAL VENITURI - din care:

5,960.00

0.00

5,960.00

Veniturile secțiunii de funcționare

5,094.00

-35.00

5,059.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

866.00

35.00

901.00

I

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,960.00

0.00

5,960.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,094.00

-35.00

5,059.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5,094.00

-35.00

5,059.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,753.00

0.00

1,753.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1,385.00

0.00

1,385.00

Salarii de baza

10.01.01

1,220.00

1,220.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

5.00

5.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.0-i.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

160.00

160.00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

368.00

0.00

368.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

280.00

280.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6.00

6.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

70.00

70.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

2.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10.00

10.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3,341.00

-35.00

3,306.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,181.00

-35.00

1,146.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

20.00

încălzit, [luminat si forța motrica

20.01.03

350.00

350.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

60.00

-35.00

25.00

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

220.00

220.00

Piese de schimb

20.01.06

50.00

50.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

45.00

45.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sî funcționare

20.01.30

406.00

406.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

550.00

0.00

550.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

550.00

550.00

Medicamente $l materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

60.00

0.00

60.00

Medicamente

20.04.01

25.00

25.00

Materiale sanitare

20.04.02

35.00

35.00

Reactivi

20.04.03

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

1

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri denatura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

K 385.00

1

Uniforme si echipament

20.05.01

^5.00

X 85.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03 /

Q

Alte obiecte de inventar

20.05.30//

37 /3Gffi0j)

vx

Vo <feoo.oo

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

J

\ ;>.'$o.o

54.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

^50.00

Ko/z

51    50.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

" X X

«1      4,

/f   4.00

Materiale de laborator

20.09

w.

RMVJ -a

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

10.00

10.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public tocai, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,086.00

0.00

1,086.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25.00

25.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,061.00

1,061.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 Ir. 30.03.05)

30.03

0.00

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unități'e administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

z

J

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Z£

\

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Pi

Wa

'S < -

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

di’ f\ <

7/ /<> ',.■

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

7

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

| Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului necterlcal

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social>cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

împrumuturi pentru Instituții si servicii publice sau activitsti finanțate Integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVI! PLĂTI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

866.00

35.00

901.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51,02.28)

51.02

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.0L.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

A. Transferuri Interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 Ia

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Buget aprobat

Influente

Buget „rectificat

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

z

£0.

-

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

/

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

H c

t 1

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

1 K

a

UI

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

u '

A\

%

vS

"x 5 o

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

^4*

"k" Li

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0.00

Finanțarea națională **)

56.0i .01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.Of

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

866.00

35.00

901.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

866.00

35.00

901.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

866.00

35.00

901.00

Construcții

71.01.01

736.00

-62.00

674.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

80.00

80.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

50.00

97.00

147.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curenț==^

85.01
SEF SERV. FIN.-CONTAB., TATARU LILIANALISTA DE INVESTIȚII 2013

mii lei

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

DOTĂRI

172

106

278

1

Rețea video

0

0

2

Casuta simpla

14

14

3

Casuta căptușită - 3 buc

51

51

4

Echipamente Skate Park

80

80

5

Casuta dubla

27

27

6

Pistol cu tranchilizante - 2 buc

6

6

7

Panouri

100

100

LUCRĂRI TOTAL

694

-71

623

INVESTIȚII ALTE CHELTUIELI

19

0

19

1

Adăpost tigru

19

19

INVESTIȚII NOI

50

-9

41

1

Rețea video

50

-9

41

INVESTIȚII IN CONTINUARE

625

-62

563

1

Locuri de joaca in parc - aplicat covor de cauciuc(studiu+proiect+executie)

80

80

2

Magazie sera - reamenajare

60

-60

0

3

împrejmuire parțiala gradina zoo

250

250

4

Fanar - reabilitare

80

-2

78

5

Maternitate scroafe - reabilitare

75

75

6

Voliera maimuțe - reamenajare

20

20

7

Teren tenis bituminat - reparare

60

60

TOTAL INVESTIȚII

866

35

901

ANEXA nr.3 la H.C.L nr.


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI


NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

PISTOL CU TRANCHILIZANTE

Pentru eficientizarea capturări câinilor fara stapan, se impune achiziționarea a 2 pistoale cu CO2 necesare tranchilizarii acestora. Valoarea estimata 3.000 lei/bucata.

PANOURI GARD

Având in vedere starea de degradare avansata la gardul de la speciile cerb carpatin, bivol alb, bivol negru si vaca romaneasca , pentru siguranța animalelor cat si a vizitatorilor se impune inlocuirea gardului existent deoarece animalele din specia respectiva sunt masive si când sunt in perioada de imperechere devin foarte agresive . Gardul trebuie sa aiba o inaltime de minim 2m, stâlpi sa fie din țeava rectangulara, plasa care va fi sudata pe gard sa aiba o grosime de minim 6 mm, pentru a rezista loviturilor cu coarnele acestor animale. Țarcul trebuie prevăzut cu boxa de contentie pentru a putea fi separate animalele pentru vaccinări, deparazitări sau diferite tratamente. Lungimea gardului este de aproximativ 500 m. Suma aproximativa este de 100 000 lei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești pe anul 2013

si a emis:


PREȘEDINTE, Paul Alexandru Palas


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data:   53^ io/3