Hotărârea nr. 400/2013

Hotãrârea nr. 400 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – copiii Vlãdoiu Adelina Ioana si Vlãdoiu Antonia Maria

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 400 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copiii VLADOIU ADELINA IOANA si VLADOIU ANTONIA MARIA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Pana, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr. 7379/24.07.2013, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, anchetele sociale nr.7379/2013 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 10.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copiilor Vladoiu Adelina Ioana si Vladoiu Antonia Maria, în vederea efectuării tratamentului de specialitate, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITA

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copiii VLADOIU ADELINA IOANA si VLADOIU ANTONIA MARIA

O        Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din

Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copiilor Vladoiu Adelina Ioana si Vladoiu Antonia Maria, în vederea administrării unei formule speciale de lapte praf - Infatrini, recomandat copiilor diagnosticați cu tulburări de creștere.

Copiii Vladoiu Adelina Ioana si Vladoiu Antonia Maria prezintă diagnosticul: Q retinopatie de prematuritate, sindrom anemic, infecții tract urinar recurente, distrofie grad II/III prin prematuritate. La varsta de 14 luni greutatea acestora depășește cu puțin 6.5 kilograme, greutatea normala fiind de minim 9 kilograme.

Din discuțiile purtate cu părinții sus-numitelor, dar si din documentele prezentate, a reieșit ca medicul pediatru a recomandat copiilor, pentru o perioada de aproximativ 8-9 luni, pana la atingerea greutății de minim 8 kilograme, administrarea laptelui praf Infatrini, care nu este acordat gratuit prin Programul derulat prin Direcția de Sanatate Publica. De asemenea, costul acestuia nu este suportat din bugetul asigurărilor sociale de sanatate. Familia a făcut eforturi pentru achiziționarea acestui lapte, iar la evaluările medicale ulterioare s-a observant o evoluție pozitiva a stării de sanatate a copiilor (creștere in greutate de aprox. 200 grame).


creditului ipotecar contractat pentru cumpărarea apartamentului. Veniturile fanailiei/Sunt c a

reprezentate de salariul domnului Vladoiu Ionel, in cuantum lunar de aproxiffiafiv 1000 lei, indemnizația de creștere a copilului a doamnei Vladoiu Mihaela de 1700 lei lunar si alocațiile de stat ale copiilor de 400 lei/luna.

Domnul Vladoiu Ionel a solicitat un ajutor financiar pentru achiziționarea formulei special de lapte praf prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 7379/24-07-2013. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, anchetele sociale sub nr. 7379/2013 fiind anexate la prezenta hotărâre.

Conform facturilor anexate, costul lunar al laptelui formula speciala este de cca. 1900 lei, iar perioada recomandata de administrare de minim 8 luni, ajutorul financiar necesar fiind de minim 15000 lei.

în acest context, pentru a veni în sprijinul copiilor Vladoiu Adelina Ioana si Vladoiu Antonia Maria, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru asigurarea alimentației special recomandata in tulburarea de creștere.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Director, Dan I6n Dinu


Sef serviciu, Raludâi Tabirc

abirca


VIZAT

Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte

Director,


Direcția Economica,EXPUNERE DE MOTIVE      X ' m y

Ia proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de> r&zervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizici aflate în situație de extremă dificultate - copiii VLADOIU ADELINA IOANA si VLADOIU ANTONIA MARIA

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului o.

Ploiești, domnul Vladoiu Ionel, cu domiciliul în Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 60, bl. R6, sc. A, ap. 9, solicită un ajutor financiar de urgență pentru a acoperi costurile administrării unui formule speciale de lapte de creștere - Infatrini, copiilor dumnealui Vladoiu Adelina Ioana si Vladoiu Antonia Maria.

Copiii Vladoiu Adelina Ioana si Vladoiu Antonia Maria prezintă diagnosticul: retinopatie de prematuritate, sindrom anemic, infecții tract urinar recurente, distrofie grad Il/III prin prematuritate si cântăresc, la varsta de 14 luni, puțin peste 6.5 kilograme, greutatea normala fiind de minim 9 kilograme.

Având in vedere tulburarea de creștere, in luna mai s-a recomandat administrarea y unei formule speciale de lapte de creștere Infatrini, care nu este acordat gratuit prin Programul derulat prin Direcția de Sanatate Publica, iar costul sau nu este suportat din bugetul asigurărilor sociale de sanatate. Familia a făcut eforturi pentru achiziționarea acestui lapte, iar la evaluările medicale ulterioare s-a observat o evoluție pozitiva a stării de sanatate a copilului (creștere in greutate de aprox 200 grame/luna).

Din discuțiile purtate cu domnul Vladoiu Ionel a rezultat faptul ca familia nu-si permite sa cumpere laptele Infatrini, al cărui cost lunar este de aproximativ 1900 lei (480 lei/saptamana), conform facturilor prezentate. Din declarațiile acestuia a rezultat ca familia a contractat un credit ipotecar pentru cumpărarea apartamentului, rata, lunara

R O

// ■ z '• s \\ // ^           V v

fiind de 1500 lei/luna. Conform adeverințelor prezentate, venitul lunaf total estete 3100

S iei-

X. .'Z >......z/

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză șifâprobare

proiectul de hotărâre alăturat.


\A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copiii VLADOIU ADELINA IOANA și VLADOIU ANTONIA MARIA

si a emis:

da ro codri/.

b<too >1- ^o-ooo £oo                        ~~


SECRETAR,

Sanda DraguleaData:    j 3      3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

A analizat

yuU         ■nusi a constatat:PREȘEDINTE,

SECRETAR, Cosma Marcian


Pana George

Data: