Hotărârea nr. 40/2013

Hotãrârea nr. 40 privind înfrãtirea dintre municipiul Ploiesti – România si orasul Kstovo – Federatia Rusã

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 40

privind înfrățirea dintre municipiul Ploiești - România și orașul Kstovo - Federația Rusă

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Iulian Bădescu, Primarul Municipiului Ploiești și a consilierilor Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Teodorescu Iulian, Ganea Cristian, Pana George, Stanciu George, Botez George, Ursu Razvan, Lupu Adrian, Popa Constantin, Palas Alexandru, Bazavan Iolanda, Dumitru Cristian, Viscan Robert, Popa Gheorghe, Bozianu Nicoleta, Dragusin Paulica, Sirbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Constantin Silviu, Neagu Puiu, Bazavan Larisa, Horghidan Costel, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel, Petrescu Râul, Minea Constantin Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune stabilirea relațiilor de înfrățire între Municipiul Ploiești și Orașul Kstovo - Federația Rusă;

Având în vedere adresa de intenție transmisă Primăriei Orașului Kstovo - Federația Rusă;

In temeiul art. 36, alin. 7, lit. b și c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aprobă înfrățirea Municipiului Ploiești cu Orașul Kstovo - Federația Rusă, în scopul promovării intereselor comune ale celor două orașe.

Art.2. - împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să încheie și să semneze Acordul oficial cu reprezentanții autorității Orașului Kstovo, după îndeplinirea procedurii de avizare a proiectului de acord de către Ministerul Afacerilor Externe.

Art.3. - Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Compartimentul Organizare Evenimente, învățământ, Cultură, Culte, Management Asistență MedicalăRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind înfrățirea dintre Municipiul Ploiești - România și Orașul Kstovo - Federația Rusă

înfrățirea presupune angajamentul localității prin intermediul autorităților locale. Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, precizează că înfrățirea este o acțiune locală care trebuie aprobată prin hotărârea Consiliului Local și care se află plasată sub responsabilitatea executivului local.

înfrățirea oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relații cu una sau mai multe localități din țări diferite. Chiar dacă nu este singurul mijloc prin care se realizează schimburi și cooperări internaționale, înfrățirile prezintă avantajul de a combina legăturile de prietenie sau colaborare existente cu diverse categorii de schimburi, în domenii extrem de variate.

Primăria Municipiului Ploiești, pornind de la relațiile excelente pe care le are cu Compania Lukoil, prin Rafinăria PETROTEL-LUKOIL, amplasată pe raza municipiul nostru, precum și de la colaborarea inter-regională ruso-română, aflată în plină desfășurare, își propune să deschidă noi posibilități în ceea ce privește raporturile de cooperare în domeniile de interes comun.

De asemenea, un obiectiv prioritar îl constituie intensificarea relației de colaborare reciproc avantajoase pe plan economic, cultural și turistic. Cele două localități vor coopera, în limita posibilităților, în scopul dezvoltării urbane, precum și pentru realizarea obiectivelor de interes public.

Pornind de la relația de vecinătate dintre cele două state - România și Federația Rusă, de la buna colaborare cu Compania Lukoil, precum și de la necesitatea dezvoltării relațiilor bilaterale, se va urmări facilitarea cooperării între asociații și formațiuni artistice, instituții și organizații culturale, precum și stabilirea de contacte între oamenii de cultură și artă. Totodată, se are în vedere elaborarea și derularea unor programe comune și intensificarea relațiilor existente la nivelul comunităților oamenilor de afaceri din cele două 5                                                                                                         5

orașe.

Având în vedere cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director,

MILENA PERPELEA

Direcția Relații Internationa

9                      9                             9

AVIZAT,

Director,

Director,


Direcția Administrație Publică

9                                                9

Juridic-Contencios, Contracte


Direcția Management Financiar-Contabil Contracte,

IULIA ALEXANDRU


NICOLETA CRACIUNOIU


CIUNOIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSÎLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind înfrățirea dintre Municipiul Ploiești - România și Orașul Kstovo - Federația Rusă

Ca urmare a relațiilor de vecinătate existente între cele două țări, a colaborării inter-regionale ruso-române, aflată în plină desfășurare, precum și a relației excelente de cooperare cu Compania LUKOIL, prin Rafinăria PETROTEL-LUKOIL din orașul nostru, care reprezintă un potențial economic și social important, autoritatea administrației publice a Municipiului Ploiești și-a manifestat interesul de a se implica în realizarea unei colaborări mai ample cu municipalitatea din Kstovo.

Autoritățile ploieștene au inaugurat, alături de autoritățile Federației Ruse, Rafinăria PETROTEL-LUKOIL, în premieră în orașul nostru, “Zilele Culturii Ruse”, alături de Excelența Sa, Ambasadorul Federației Ruse la București, dl. Oleg Malghinov, astfel încât considerăm că este momentul să încercăm reconstruirea relațiilor româno-ruse, prin valorificarea potențialului economic, cultural și turistic pe care-1 au cele două orașe.

în vederea identificării și stabilirii de comun acord a detaliilor privind domeniile de cooperare, precum și a oportunităților în domeniul comercial, pe baza unui acord de înfrățire, autoritățile celor două municipalități se vor concentra pe domenii cum ar fi: dezvoltarea economică locală, cultura, turismul.


In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 7, lit. b și c din Lege administrația publică locală, republicată și actualizată, înfrățirea este pre care propunem Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Iulian Badescu, PrimaruJ municipiului Ploiești
Ganea Cristian


Dumitru Cristian,06 februarie 2013


Domnului A.N. KOVALENKO Șeful Administrației Orașului Kstovo

Stimate Alexey Nikolaevich!

In calitate de Primar al Municipiului Ploiești ma adresez dumneavoastră in vederea acordării sprijinului necesar stabilirii relației de înfrățire a Municipiului pe care ii administrez cu orașul Dumneavoastră, Kstovo.

Va asiguram prin prezenta scrisoare de relațiile noastre excelente cu Compania LUKOIL prin Rafinaria "PETROTEL-LUKOIL" care se afla in orașul nostru si care reprezintă un potențial economic, social important.

Colaborarea ruso-romana inter-regionala se afla in plina desfășurare.

Am inaugurat împreuna cu Rafinaria PETROTEL-LUKOIL, in premiera in orașul nostru, Zilele Culturii Ruse, alaturi de Excelenta Sa, Ambasadorul Federației Ruse la București, dl. Oleg Malghinov, consideram ca e timpul sa încercam sa reconstruim relațiile ruso-romane, prin valorificarea uriașului potențial cultural, economic, touristic

Așteptam răspunsul dumneavoastră favorabil, pentru a putea demara procedurile legale din Romania si pentru dezvoltarea unui plan-program de comun interes pentru orașele noastre.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULT TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înfrățirea dintre municipiul Ploiești - România și orașul Kstovo - Federația Rusă

și a emis:

PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan

-

Data:         < ^0^3

SECRETAR,

Cristian Dumitru