Hotărârea nr. 4/2013

Hotãrârea nr. 4 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA nr. 4


privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013,

în temeiul art. 282, art.287, art.288 și art.292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

/\

In conformitate cu prevederile art. 125 si art. 178 a Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale prevăzute pentru anul 2013, conform Anexei nr. 1 - parte integranta la prezenta hotarare, după cum urmează:

 • a) impozitul si taxa pe clădiri:

 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelul nr. 1;

 • - impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice - tabelele 2, 3;

 • b) impozitul si taxa pe teren:

 • - impozitul si taxa pe teren datorate de persoane fizice 4, 5, 6;

 • - impozitul si taxa pe teren datorate de persoanele juridice - tabelele 7, 8, 9;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport:

 • - impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice -tabelele 10, 11, 12, 13, 13';

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor: tabelele nr

14 si 15;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate:

 • - taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

 • - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate- tabelul 16;

 • f) impozitul pe spectacole : - tabelul 17;

 • g) taxa hoteliera;

 • h) taxe speciale:

- taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgenta,

în interesul persoanelor fizice si juridice

 • i) alte taxe locale:

 • - taxe pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata. vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului ir scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces - tabelul 18;

-taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fîzice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,5 lei pe zi, iar in căzu persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1 leu/zi. .

 • - taxe judiciare si extrajudiciare de timbru, impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal- tabelul nr. 19 si tabelul nr. 20.

Art. 2. Aprobă stabilirea cotei de impozitare pentru următoarele impozite și taxe:

 • a) cota prevăzută la art. 253 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădiri datorat de persoane juridice care au efectuat reevaluare conform reglementarilor contabile, se stabilește la 1,5 % (tabelul 2 din Anexa nr. 1);

 • b) - cota de impozitare prevăzute la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește după cum urmeaza (tabelul 3 din Anexa nr. 1):

 • - pentru clădirile aparținând persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința, se stabilește la 10 %;

 • - pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința se stabilește la 30 %;

Sunt exceptate de la prevederile mai sus menționate structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, daca au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire.

 • c) cota prevăzută la art. 270, alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate, se stabilește ir cota de 3 % asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regăsește ir contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;

 • d) - pentru șederea intr-o unitate de cazare, se instituție taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur e turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate;

 • - in cazul persoanelor juridice, cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3. Bonificația prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin 2, art. 265 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru plata integrala cu anticipație a impozitelor și taxelor locale, pana la 31 martie de către contribuabili, se stabilește după cum urmează:

-10% în cazul impozitului/taxei pe clădiri;

 • - 10% în cazul impozitului/taxei pe teren;

-10% în cazul impozitului pe mijlocele de transport.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Art. 4 - Aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculării, ca urmare a reverificarii dosarelor fiscale, cu condiția achitării debitului restant, pentru anumite categorii sociale de contribuabili, după cum urmeaza:

 • (1). Persoanele fizice prevăzute la art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

 • a) - Veteranii de război - scutire de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire (la adresa de domiciliu), a impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu) si a impozitului pentru un singur mijloc de transport.

 • b) - Văduvele de război si văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit - scutire de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu.

 • c) - Persoanele fizice prevăzute la art.l al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri - scutire de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire (la adresa de domiciliu), a impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu) si a impozitului pentru un singur mijloc de transport.

 • d) - Persoanele prevăzute la art.3 alin.(l) lit.b) si art.4 alin.(l) din Legea recunoștinței fata de eroii - martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 nr.341/2004- scutire de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire (la adresa de domiciliu), a impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu) si a impozitului pentru un singui mijloc de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

 • e) - Persoanele cu handicap grav sau accentuat si cele încadrate in gradul I de invaliditate - scutire de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, pentru imobilul situat la adrese de domiciliu.

 • f) - Veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit - scutire de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urme recalculării impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fanețe și păduri, în suprafață de până la 5 ha.

 • g) - Scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădiri, la adresa de domiciliu, in cazul persoanelor fizice, care dețin:

 • - clădire locuință nouă, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, clădirea potrivit legii, este scutita de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani, de la data dobândirii acesteia;

 • - clădire realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, clădirea potrivit legii, este scutita de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani, de la data dobândirii acesteia.

 • h) . pentru moștenitorii persoanelor prevăzute la literele a-g) care nu au depus actul de deces in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate de moștenitori.

Scutirea prevăzută de art. 5 se acorda la cererea temeinic justificata a contribuabilului, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Neplata debitului restant in termen de 45 zile de la data înștiințării contribuabilului cu privire la aprobarea facilității atrage anularea facilității acordate.

 • (2) . Alte categorii de contribuabili care beneficiază de facilitați fiscale:

 • - orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, la adresa de domiciliu;

 • - persoanele fizice cu venit lunar sub 450 lei - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire sau a impozitului/taxei pe teren, la adresa de domiciliu.

 • (3) . Persoanele fizice care dețin in proprietate clădiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activitati economice, sunt scutite de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădirea situata la adresa de domiciliu.

Art.5. Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, rezultat in urma recalculării, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu, doar pe cota deținuta de către văduvele de război si văduvele de veterani de război, care au depus ulterior documente prin care se atesta situația de fapt.

Art.5.1. Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului/taxei pe teren aferent locuinței de domiciliu pe anul 2013 si a anilor anteriori, precum si e accesoriilor aferente debitelor restante, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil:

Persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate in gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de încadrare in grad de handicap revizuibil, care depun ulterior documente prin care se atesta prelungirea certificatului de încadrare ii grad de handicap inițial existent la dosarul fiscal.

Scutirea se acorda daca pot face dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile existente in anii precedenti.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de setul de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana care putea beneficia de aceasta facilitate fiscala a achitat deja impozitele datorate, sumele achitate nu se restituie.

Art.5.2. Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădire sau impozit/taxa pe teren, pe anul 2013, pentru contribuabilii care dețin o singura proprietate (fie clădire, fie teren) si care au venituri lunare nete mai mici sau egale de 450 lei (inclusiv pentru persoanele fara venituri), cu condiția achitării debitului restant. Scutirea se acorda doar in cazul in care contribuabilul are domiciliul in locuința declarata.

Scutirea se aproba in limita cuantumului de 450 lei reprezentând impozit clădire sau impozit teren datorat bugetului local, in limita impozitului anual datorat.

In cazul in care imobilul detinut este format din clădire si teren aferent, scutirea se aplica doar pentru clădire, pentru teren contribuabilul datoreaza impozit/taxa pe teren.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținuta la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa Îndeplinească condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicata:

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58 mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp;

 • -   suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

Art.6. Aproba scutirea de la plata taxei pe clădire pentru cladirea/spatiul in care se desfasoara activitati sportive sau culturale, deținuta de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința, pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate. date in administrare ori in folosința, după caz, cu excepția cazurilor când din aceste activitati se obțin venituri.

Art.6.1. Aproba scutirea de la plata taxei pe clădire, pentru clădirile inchiriate, concesionate, date in administrare sau folosința, in care se desfasoara activitat: culturale sau sportive, si pentru utilizatorul final care a incheiat ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosința cu concesionarul, locatarul, titularu dreptului de administrare sau de folosința, cu excepția cazurilor când din aceste activitati se obțin venituri.

Art.6,2. Aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale și de stabilire î taxei pe clădire pentru cladirea/spatiul in care se desfasoara activitati sportive sai culturale, deținută de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sai de folosința pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilo: administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, prevăzută în Anexa nr.24 .

Art.6.3. Aprobă scutirea de la plata impozitului pentru clădirile care aparțin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

Art.7. (1). Aproba achitarea unei singure taxe speciale pentru eliberarea in regim de urgenta a Certificatului de atestare fiscala, in cazul înstrăinării bunurilor mobile si imobile aflate in coproprietate.

(2). Aproba achitarea unei singure taxe speciale pentru lucrările privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, efectuate in regim de urgenta, in cazul bunurilor mobile si imobile aflate in coproprietate.

Art.8. Aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale contribuabililor care efectuează in anul 2013 lucrări de natura celor care se pot executa fara autorizație de construire si componenta comisiilor de verificare, prevăzută in Anexa nr. 21.

Art.9. Aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale contribuabililor care efectuează in anul 2013 lucrări de natura celor care se executa cu autorizație de construire, prevăzută in Anexa nr. 22.

Art. 91. Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie beneficiază, în condițiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuinței pe o perioadă de 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.

Documentația necesara acordării facilităților fiscale:

 • a) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • b) certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

 • c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • d) contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;

 • e) facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

 • f) fotocopie buletin/carte de identitate.

Prin excepție, autorizația de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: “lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), (...), lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.

Scutirea se va acorda Începând cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii insotita de documentele justificative, pe o perioada de 7 ani.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.23.

Art.92. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, in cazul contribuabililor care realizează lucrări de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor.

Documentația necesara acordării facilităților fiscale:

 • 1. Contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;

 • 2.  Autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • 3. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii.

 • 4. Facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

 • 5. Fotocopie buletin/carte de identitate.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat pentru o perioada de 5 ani se va acorda cu incepere din anul fiscal in care a fost efectuata recepția la terminarea lucrărilor.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.2 .

Art.10. Aprobă procedura de calcul a taxelor pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, prevăzută în capitolul ALTE TAXE din Anexa nr. 1.

Art.ll. Stabilește la 40 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in soldul rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2012 si neachitate pana la date aplicării prezentei hotarari, creanțe care vor fi anulate, conform punctului 79 dir Guvernului nr.29/02.09.2011 pentru modificarea si completarea Ordonanțe: Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Art.12. Aprobă modelul de cerere - declarație pentru scutiri de impozite si taxe conform Anexei nr. 3.

Art.13. Aprobă limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelo: fizice și juridice, după cum urmează :

SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOI FIZICE

Art. 294 alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei

Art. 294 alin. (4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOI JURIDICE

Art. 294 alin. (6)

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime e amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300respectiv:

- contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrare vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei

Art.14. Prezenta hotărâre intra în vigoare de la 01.01.2013, data de la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2012 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013, Hotărârea Consiliului Local nr.427/2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 468/2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/2012

Art.15. (1) Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotarare.

(2) Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si celelalte instituții cu atribuții in aplicarea hotărârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 ianuarie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013


Impozitele și taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale si au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxe speciale, taxele judiciare și extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, precum și amenzile aplicabile persoanelor fizice și juridice

Având în vedere faptul că :

La data de 27 decembrie 2012 s-a adoptat Hotărârea Guvernului nr.1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, prin care s-au stabilit limitele minime și maxime ale impozitelor și taxelor locale enumerate mai sus precum și amenzile aplicabile persoanelor fizice și juridice, începând cu anul 2013.

Art.292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stipulează faptul că impozitele și taxele locale, care constă într-o anumiă sumă sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ținând cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare.

Totodată art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prevede că nivelul impozitelor si taxelor locale prevăzute in Titlul IX poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliul local, cu excepția taxelor prevăzute la art. 263 alin. (2), alin.(4), alin.(5) și 295 alin.(l 1) lit.d.


Având in vedere cele menționate, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Iulian Bădescu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

 • 1. Impozitele și taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale si au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxe speciale, taxele judiciare și extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/ 1999, precum și amenzile aplicabile persoanelor fizice și juridice.

Având în vedere faptul că :

La data de 27 decembrie 2012 s-a adoptat Hotărârea Guvernului nr.1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, prin care s-au stabilit limitele minime și maxime ale impozitelor și taxelor locale enumerate mai sus precum și amenzile aplicabile persoanelor fizice și juridice, începând cu anul 2013.

Art.292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stipulează faptul că impozitele și taxele locale, care constă într-o anumiă sumă sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ținând cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare.

Procentul de creștere al impozitelor și taxelor locale este de 16%, reprezentând rata inflației din perioada 2010-2012.

Totodată art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prevede că nivelul impozitelor si taxelor locale prevăzute in Titlul IX poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliul local, cu excepția taxelor prevăzute la art. 263 alin. (2), alin.(4), alin.(5) și 295 alin.(l 1) lit.d.

Față de cele menționate propunem ca pentru asigurarea unor surse bugetare suficiente de finanțare a proiectelor aflate în derulare sau a altora noi, pentru ca cetățenilor municipiului Ploiești, pentru aplicarea cu consecvența a programului de relaxare fiscală și pentru o impozitare cât mai echitabilă a populației și pentru respectarea prevederilor legale menționate mai sus, inaintarea spre aprobare

.                                    ! toKl V*

sursele bugetului local să satisfaca intr-o proporție cat mai mare nevoile actuale ale


Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre.

\ • 5 " WxA''-

SID


■^Ser


'NO


DCUTIV,

:&Vanu

£ I


Avizat,

Compartiment juridic Cristiana Zamfir

Anexa nr.l

(tabelul nr.l,2,3)

a) impozitul si taxa pe clădiri

 • 1. Impozitul/taxa pe clădiri este anuala si se datoreaza de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, altele decât cele de drept public, pentru clădirile aflate in proprietatea lor sau de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz.

 • 2. Prin clădire, se intelege orice construcție situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt pereții si acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite. încăperea reprezintă spațiul din interiorul unei clădiri.

 • 3. Impozitul/taxa pe clădiri se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

 • 4. Impozitul/taxa pe clădiri se calculează incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care acestea au fost dobândite, indiferent sub ce forma (data declarării poate fi: data menționata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești; data intocmirii procesului verbal de recepție Întocmit de către structurile specializate din domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești pentru lucrările efectuate total sau parțial, in cazul clădirilor construite potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata cu modificările ulterioare, data menționata in contractul respectiv in cazul clădirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale aflate in administrare sau in folosința contribuabililor sau concesionate ori inchiriate contribuabililor).

 • 5. Scăderea impozitului/taxei pe clădiri se face in cazul in care clădirea a fost dezafectata, demolata, dezmembrata, distrusa sau instrainata incepand cu data de intai a lunii următoare când s-a produs una din aceste situații.

 • 6. Impozitul/taxa pe clădiri nu se datoreaza pentru clădirile si construcțiile prevăzute la art.250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • 7. Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data dobândirii clădirilor, de la data când preiau in administrare sau folosința, incheie contract de concesiune, inchiriere pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, de la data când intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri sau de la a când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri, mentj aceeași obligație de depunere o au si contribuabilii care construiesc si instraineaza clădiri.

Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Fina^t^ in termen de maximum 30 de zile de la data incheierii contractelor de inchiriere pentru clădiri, copii ale acestor acte

O             o

 • 8. Pentru depunerea cu întârziere a declarației pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • 9. Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe clădiri se datoreaza dobânzi de întârziere si majorări de întârziere, conform dispozițiilor legale.

 • 10. Impozitul anual pe clădiri, datorat de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul deține in proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe clădiri cumulat.

- impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice

 • 1) Impozitul pe clădiri, in cazul persoanelor fizice se datoreaza de către proprietari. In categoria persoanelor fizice sunt incluși si contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei inițiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera (asociații familiale, asociații agricole, medici, avocati, notari, experti contabili, experti tehnici, consultanți fiscali, contabili autorizați, arhitecti, executori judecătorești si alții asemenea care nu sunt asimilați persoanelor juridice).

 • 2) Se datoreaza impozit pe clădiri si in cazul clădirilor care au fost construite fara autorizație de construire.

 • 3) Impozitul pe clădiri se datoreaza de contribuabilii persoane fizice, pentru:

- construcții cu destinația de locuința situate la subsol, parter, etaj, mansarda, mezanin, cu sau fara dependințe sau spatii de deservire;

 • - construcții utilizate pentru desfasurarea de profesii libere;

 • - construcții anexe (bucătărie, camara, pivnița, grajd, magazie, garaj, altele asemenea) situate in afara corpului principal al clădirii;

 • - construcții gospodărești (patule, hambare pentru cereale, surele, fanarii, remize, soproane si altele asemenea).

 • 4) Pentru contribuabilii persoane fizice care dețin in proprietate mai multe clădiri, cu excepția celor dobândite prin succesiune legala, impozitul pe clădiri se majoreaza după cum urmeaza:

 • - cu 65%pentru prima clădire in afara celei de la adresa de domiciliu;

 • - cu 150%pentru a doua clădire in afara celei de la adresa de domiciliu;

 • - cu 300%pentru a treia clădire si următoarele in afara celei de la adresa de domiciliu;

Prin impozit pe clădiri majorat conform prevederilor legale se intelege ca majorarea se aplica atat corpului pring^f^^Ptutror corpurilor de clădire existente la adresa acelui imobil.                                                                                \

Ordinea numerica a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce |foEmagrgzîlltat! &îh documentele care atesta calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația sa depună o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat la compartimentele de specialitate ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, precum si la organele de specialitate ale autoritatilor administrației publice locale unde sunt situate aceste clădiri (pentru clădirile situate in alte localitati), in termenul prevăzut de lege.

In cazul deținerii a doua sau mai multe clădiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in funcție de ordinea in care proprietățile au fost dobândite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

In cazul in care contribuabilii dețin in indiviziune o locuința majorarea impozitului pe clădiri se calculează proporțional cu cota deținuta.

Impozitul pe clădiri nu se majoreaza pentru clădirile dobândite prin succesiune legala.

 • 5) Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita-desfasurata a clădirii determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare, conform tabelului nr.l pentru zona A, tabelului nr.2 pentru zona B, tabelului nr.3 pentru zona C si tabelului nr.4 pentru zona D. In cazul clădirilor structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientul de corecție se diminuează cu 0,10 pentru fiecare zona. Daca nu sunt întrunite cumulativ condițiile de dotare cu instalații de apa, de canalizare, electrice si de încălzire se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp prevăzute in coloana 3.

 • 6) Se acorda facilitați fiscale pentru următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele menționate la art.284 din Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare;

 • b)   scutirea de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculării impozitului (la adresa de domiciliu), ca urmare

 • a. reverificarii dosarelor fiscale, cu condiția achitării debitului restant, pentru anumite categorii sociale de contribuabili, după cum urmeaza:

 • b.l) - Veteranii de război;

b.2) - Văduvele de război si văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit;

b.3)- Persoanele fizice prevăzute la art.l al Decretului-lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri;

b.4)- Persoanele prevăzute la art.3 alin.(l) lit.b) si art.4 alin.(l) din Legea recunoștinței fata de eroii - martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 nr.341/2004;

b.5)- Persoanele cu handicap grav sau accentuat si cele încadrate in gradul I de invaliditate ;

b.6)- persoanle care dețin clădire locuință nouă, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, c completările ulterioare, clădirea potrivit legii, este scutita de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani, de U acesteia;

b.7)- persoanele care dețin clădire - clădire realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernul

privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobata cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, clădirea potrivit legii, este scutita de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani, de la data dobândirii acesteia;

b.8). orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare ;

b.9). pentru moștenitorii persoanelor prevăzute la literele b.l-b.8) care nu au depus, la termen, actul de deces, al persoanelor beneficiare de facilitați fiscale, in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate;

 • b. 10). persoanele fizice care dețin in proprietate clădiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, cu excepția incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice ;

 • c. ) scutirea de la plata impozitului pe clădire, rezultat in urma recalculării, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu, doar pe cota deținuta de către văduvele de război si văduvele de veterani de război, care au depus ulterior documente prin care se atesta situația de fapt.

 • d. ) scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri-la adresa de domiciliu pentru orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare;

 • e.) scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri-la adresa de domiciliu pentru debitul restant aferent anilor anteriori anului 2013 si a accesoriilor aferente, pentru contribuabilii cu venit lunar net mai mic sau egal cu suma prevăzută in hotărârile Consiliului local al municipiului Ploiești pentru anii respectivi, daca fac dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile menționate (cu condiția achitariii tuturor obligațiilor restante către bugetul local la sfârșitul anului precedent pentru care se solicita scutirea). Scutirea se acorda pe baza unei cereri depuse de contribuabil la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pe tot parcursul anului 2013, insotita de acte doveditoare cu privire la nivelul venitului net lunar la data de 01 ianuarie a fiecărui an pentru care se solicita scutirea;

Scutirea se acorda doar pentru clădirea aferenta adresei de domiciliu, in cazul in care, contribuabilul mai deține un alt imobil (clădire sau teren), facilitatea fiscala nu se acorda.

Locuința deținuta la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa indeplineasca condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr.l 14/1996, republicata :

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ;

suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane-115mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt)         persoane- 171mp.

fi) scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri-la adresa de domiciliu pentru persoane fizice beneficiare ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • g.) scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri - locuința de domiciliu pe anul 2013 si a anilor anteriori, precum si a accesoriilor aferente debitelor restante, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil:

- persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate in gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de încadrare in grad de handicap revizuibil, care depun ulterior documente prin care se atesta prelungirea certificatului de încadrare in grad de handicap inițial existent la dosarul fiscal.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana care putea beneficia de aceasta facilitate fiscala a achitat deja impozitele datorate, sumele achitate nu se restituie.

Scutirea se acorda daca pot face dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile existente in anii precedenti.

 • h.) scutirea de la plata impozitului /taxei pe clădiri - locuința de domiciliu pe anul 2013, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil:

- cu venituri lunare nete mai mici sau egale de 450 lei (inclusiv pentru persoanele fiara venituri, in limita impozitului anual datorat, cu condiția achitării debitului restant.

Scutirea se aproba in limita cuantumului de 450 lei reprezentând impozit clădire sau impozit teren datorat bugetului local, in limita impozitului anual datorat.

In cazul in care imobilul detinut este format din clădire si teren aferent, scutirea se aplica doar pentru clădire, pentru teren contribuabilul datoreaza impozit/taxa pe teren.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținuta la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa îndeplinească condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr.l 14/1996, republicata :

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81mp ; suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane-115mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5          (cinci) persoane-13 5mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

 • i.) scutire de la plata impozitului pe clădiri, proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului 2013, incepand cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii si a documentelor justificative, pentru contribuabilii - persoane fizice care efectuează pe parcursul anului 2013 lucrări de natura celor de mai jos:

 • - reparații la acoperișuri, invelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

 • - zugrăveli si vopsiri exterioare, daca nu se modifica elementele de fațada;

 • - reparații si înlocuiri la finisaje exterioare - tencuieli, placaje si altele asemenea, reparații la ziduri de sprijin si la scări de acces, fiara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive ;

 • - reparații si inlocuiri de tamplarie exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei.

In cazul contribuabililor care depun acte doveditoare, inregistrate in luna ianuarie a anului 2013, scutirea de la plata impozitului pe clădiri, se acorda pentru intregul an.

Procedura de depunere a cererilor si documentelor doveditoare este cea prevăzută in Anexa nr.21 si 22.

In cazul nedepunerii in termen a documentelor prevăzute in Anexa 21 si 22 contribuabilul nu va mai beneficia de scutirile prevăzute de prezenta hotarare pentru anul in curs, urmând a se calcula majorări de intarziere la suma datorata.

 • j).l.Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie beneficiază, în condițiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuinței pe o perioadă de 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.

Documentația necesara acordării facilităților fiscale: pentru reabilitarea termică;

 • a) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • b) certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție


 • c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea mascurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetica sau, după caz, în raportul de

 • d) . contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;


 • e) . facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

 • f) . fotocopie buletin/'carte de identitate.

Prin excepție, autorizația de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: “lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), (...), lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.

Scutirea se va acorda începând cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii insotita de documentele justificative, pe o perioada de 7 ani.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.23.

j).2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, in cazul contribuabililor care realizează lucrări de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor.

Documentația necesara acordării facilităților fiscale:

 • 1. Contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;

 • 2.  Autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • 3. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii.

 • 4. Facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

 • 5. Fotocopie buletin/carte de identitate.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat pentru o perioada de 5 ani se va acorda cu începere din anul fiscal in care a fost efectuata recepția la terminarea lucrărilor.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.23.

 • 7) In conformitate cu prevederile art. 125 alin.2 lit.d si alin.3, din Ordonanata Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se stabilește următoarea procedura de acordare de facilității fiscale pentru persoanele fizice la care se constata diferonl-e^Jntre evidenta fiscala informatizata si situația reala rezultata din actele depuse la dosarul fiscal si/sau măsurătorile cadasteafeJnBu'pa diferente privind: anul de construire; materialele din care sunt realizate clădirile, clădiri dotate cu/fara instalații; amplasata clădirea, suprafața clădirii luata in calcul pentru stabilirea impozitului.

  începând cu data de intai a lunii următoare celei

  WC*               ~f


Facilitatea fiscala consta in modificarea sarcinilor fiscale i

înregistrează la compartimentul de specialitate referatul prin care se constata diferența de impozit. Facilitatea fiscala se acorda pe baza de referat întocmit de inspectorul de sector si aprobat de șeful de serviciu. Serviciul Public Finanțe Locale are obligația de a instiinta contribuabilii despre modificarea sarcinii fiscale.

 • 8) Scutirea prevăzută la litera a.), d.), f.), h.) si i) se acorda pe baza de cererii beneficiarilor, însoțita de copie după buletin/carte de identitate si acte doveditoare depuse la Serviciul Public Finanțe Locale, proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei in care persoanele in cauza prezintă actele prin care se atesta situația respectiva.

Facilitățile prevăzute la literele b.l)-b.lO), c.), d.), e.), f), g.), h.) se acorda la cererea temeinic justificata a contribuabilului, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției, cu excepția facilităților fiscale prevăzute la punctul 7.

Neplata debitului restant in termen de 45 zile de la data înștiințării contribuabilului cu privire la aprobarea facilității atrage anularea facilității acordate.

 • 9) Scutirea prevăzută la litera d.) se acorda persoanelor in baza evidentei pusa la dispoziție de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

 • 10) Scutirile prevăzute la litera f.) si h.) se acorda pe baza cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate, iar pentru a beneficia de scutire pe întreg anul 2013 cererile vor fi depuse pana la data de 31 ianuarie 2013, in caz contrar scutirea se va acorda proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei in care persoanele in cauza depun cerere. Cererea tip este prevăzută in Anexa nr.3.

 • 11) Scutirea prevăzută la litera f.) se acorda pe baza cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate si adeverința de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, care va certifica situația respectiva.

 • 12) In cazul in care contribuabilii prevazuti la literele a.), b.), c.), d.), e.), f.), g.) si h.) dețin in indiviziune locuința, scutirea se acorda proporțional cu cota deținuta.

 • 13) Scutirea prevăzută la litera e.) se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana ce putea beneficia de facilitatea respectiva a achitat deja impozitele datorate sumele achitate nu se restituie.

 • 14) Contribuabilii care aduc îmbunătățiri clădirilor precum cele prevăzute la punctul i.) vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile la care efectuează îmbunătățirile, chiar daca este sau nu clădirea folosita ca domiciliu, termenul limita de depunere a documentației fiind 30 noiembrie 2013.


Anexa nr.l

 • a) impozitul si taxa pe clădiri

Tabelul nr. 1

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2013

Felul clădirilor și al altor construcții

Valoarea impozabilă i      - lei/m2 -

impozabile

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

0

1

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

935

555

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

254

159

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic

159

143

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

95

63

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica

--


Valoarea impozabila a clădirii se ajuteaza în funcție de zona in care este amplasata clădirea prin Înmulțirea valorii determinate conform tabelului de mai sus, cu coeficientul de corecție, după cum urmeaza :

Zona in cadrul localității

Coeficientul de corecție

A

2,5

B

2,4

C

2,3

D

2,2

- impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

 • 1) Impozitul si taxa pe clădiri in cazul persoanelor juridice se datoreaza de către acele entitati reprezentate de persoanele fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfășurării unei activitati.

 • 2) Impozitul pe clădiri se datoreaza astfel:

 • - de către persoanele juridice pentru orice clădire aflata in funcțiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizării;

- de către locatar pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar.

Taxa pe clădiri se datoreaza astfel:

 • - de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz;

Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosință - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru aceeași clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul final.

în cazul persoanelor juridice, asociațiilor sau fundațiilor care desfășoară activități sportive sau culturale, iar obiectul de activitate al

convenției/contractului prevede folosința temporară a spațiului aferente numărului de ore, conform convenției sau contractului, iar din aceste activități obțin venituri, taxa pe clădire se stabilește în funcție de numărul de ore/lună, astfel stabilindu-se numardl^^zi.l^pe an pentru care se datoreaza taxa pe clădiri.

3) In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare                 < O

inventar a clădirii, astfel:                                                                                                                ^1]

- in cazul clădirilor care au fost reevaluate, conform reglementarilor contabile prin aplicarea coteî^np^inrj ezitare


tabelul nr. 2 asupra valorii impozabile a clădirii, care este valoarea contabila rezultata in urma reevaluării, înregistrata ca atare in contabilitatea persoanei juridice;

 • - in cazul clădirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referința prin aplicarea cotelor de impozitare prevăzute in tabelul nr. 3 asupra valorii de inventar a clădirii înregistrata in contabilitatea persoanei juridice, pana la sfârșitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare;

 • - Hotararea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, este cea care stabilește data de la care se face impunerea in contabilitate a reevaluării. Indiferent de luna in care se înregistrează reevaluarea in contabilitate, reevaluarea trebuie sa se reflecte la data de 31 decembrie a acelui an fiscal. Din punct de vedere fiscal, data la care se considera ca fiind reevaluata clădirea respectiva este data de intai a lunii următoare inregistrarii efective din contabilitate.

 • - in cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, potrivit legii prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute in tabelele, nr.2 si 3, asupra valorii impozabile a clădirii, redusa cu 15%.

-in cazul persoanelor juridice, cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Sunt exceptate de la prevederile mai sus menționate structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire.

Tabelul nr.2

COTA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI stabilit asupra valorii de inventar înscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor juridice

Categorie

COTA STABILITA CONFORM LEGII NR.571/2003 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

COTA STABILITA PENTRU ANUL 2012

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2013

MAJORARE

2013 comparativ cu 2012

0

1

2

3

4

5

Persoane juridice

0,25% -1,50%

1,5%

1,5%

0%

Tabelul nr.3

Cota impozitului pe clădiri stabilit asupra valorii de inventar inscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor

juridice in cazul clădirilor nereevaluate ta

Categoria

Cota stabilita pentru anul 2012 conform punctului 78 din Ordonanța       Guvernului

nr.30/02.09.2011       pentru

modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar- fiscale

COTA STABILITA PENTRU ANUL 2012

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2013

MAJORARE

2013 comparativ cu 2012

0

i

2

3

4

5

Pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința

10%-20%

10%

10%

0%

Pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința

30%-40%

30%

30%

0%

Cota impozitului pe clădiri prevăzută la art. 253 alin.(6) se aplica la valoarea de inventar a clădirii înregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfârșitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe caldiri este cea prevăzută de art.253 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

 • 4) Pentru depunerea cu întârziere a declarației pentru stabilirea impozitului si taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații persoanele juridice sunt sancționate conform prevederilor legale in vigoare.

 • 5) Se acorda facilitați fiscale :

 • - persoanelor juridice prevăzute la art.285 si art. 2851 din Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare;

 • - scutire de la plata taxei pe clădire pentru cladirea/spatiul in care se desfasoara activitati sportive sau culturale, deținută de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, Închiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, cu excepția cazurilor jiând din aceste activități se obțin venituri;

 • - scutire de la plata taxei pe clădire pentru clădirile închiriate, concesionate, date în administrare sau folosință, în ca^e^s^esfașbarăX

activitati sportive sau culturale, și pentru utilizatorul final care a încheiat ulterior contracte de concesiune, închiriere, ad$i^str|^au^ dare in folosința, cu concesionarul, locatarul, titularul dreptului de administrare sau folosință, cu excepția cazurilorvpfoMmggăste^h activități se obțin venituri.                                                                                             VlK

o             o

Scutirea se acorda cu data de intai a lunii următoare celei in care se depune cerere insotita de actele doveditoare prin care se atesta situația respectiva.

Procedura de acordare a facilităților fiscale, în cazul entităților care desfășoară activități sportive/culturale, fără a obține venituri din aceste activități este prevăzută in Anexa nr.24

Anexa nr.l

(tabelele nr.4,5,6,7, 8, 9)

 • b) impozitul si taxa pe teren

 • 1.  Impozitul/taxa pe teren este anual si se datoreaza in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferențiat, in intravilanul si extravilanul localităților. Se stabilește luând in calcul numărul de metri patrati de teren, rangul localității si zona si/sau categoria de folosința a terenului.

 • 2.  Impozitul/taxa pe teren se stabilește pe baza declarației de impunere depuse de contribuabili conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si se plătește anual, in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

 • 3. Impozitul/taxa pe teren se calculează incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care acestea au fost dobândite, indiferent sub ce forma (data dobândirii poate fi: data menționata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești, etc.).

 • 4. Scăderea impozitului/taxei pe teren se face incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care s-a produs modificarea.

 • 5. Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data dobândirii terenurilor, de la data când incheie contract de administrare, folosința, concesiune, Închiriere a terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ teritoriale, de la data când intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului pe teren sau de la data când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului pe teren, menționând faptul ca aceeași obligație de depunere o au si contribuabilii care instraineaza terenuri.

Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in termen de maximum 30 de zile de la data incheierii contractelor de inchiriere pentru terenuri, copii ale acestor acte.

 • 6. Pentru depunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • 7. Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe teren se datoreaza majorări de intarziere conform dispozițiilor legale.

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice

 • 1) Impozitul/taxa pe teren este anual si se datoreaza de către contribuabili pentru terenurile aflate in proprietatea lor, precum si pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ teritoriale, date in administrare, folosința, concesiune, inchiriere indiferent de locul unde sunt situate si de destinația acestora.

 • 2) Sunt proprietari de terenuri si acei contribuabili carora in condițiile Legii nr. 18/1991 - Legea fondului funciar si ale Legii nr.1/2000 cu modificările si completările ulterioare li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, fise sau oricare alte documente de punere in posesie chiar daca nu este necesar titlu de proprietate.

 • 3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, Înregistrat in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții, impozitul pe teren se Stabilește prin inmultirea suprafeței terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.4.

Tabelul nr.4

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN -TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor fizice

-Iei / ha -

Zona în cadrul localității

NIVELURILE PT. ANUL 2013 Cf.HG 1309/2012

0

2

A

8597

B

6499

C

4447

D

2113

 • 4) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosința decât cea de terenui^gGi * construcții, impozitul pe teren se stabilește prin inmultirea suprafeței terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatog^jȘ^^i&^ in tabelul nr. 5

Tabelul nr.5

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTD-in cazul persoanelor fizice

- lei / ha -

Zona

Categorie de folosința      x.

NIVELURILE

PT. ANUL 2013 Cf.HG 1309/2012

(inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

0

5

6

7

8

Teren arabil

140

105

95

75

Pășune

105

95

75

65

Fâneața

105

95

75

65

Vie

230

175

140

95

Livada

265

230

175

140

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

Teren cu ape

75

65

40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X


5) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 6.


Tabelul nr.6

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor fizice -lei / ha-

NR.CRT.

Categorie de folosința

NIVELURILE

PT. ANUL 2013

Cf.HG 1309/2012 (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

Zona A

0

1

3

1.

Teren cu construcții

155

2.

Arabil

250

3.

Pășune

140

4.

Faneata

140

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

275

5.1.

Vie pana Ia intrarea pe rod

X

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

280

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

80

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

X

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

30

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

170

9.

Drumuri si cai ferate

X

10.

Teren neproductiv

XNota : Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipii^ui^Plbies^fara^a/ face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii GuvcrhuluLncâ^^^pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește o singura zona de impozitare, respectiv zona A.

6) Se acorda facilitați fiscale pentru următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele menționate la art284 din Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare;

 • b) scutirea de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculării impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu), ca urmare a reverificarii dosarelor fiscale, cu condiția achitării debitului restant, pentru anumite categorii sociale de contribuabili, după cum urmeaza:

 • b.l) - veteranii de război;

b.2) - văduvele de război si văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit;

b.3)- persoanele fizice prevăzute la art.l al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri;

b.4)- persoanele prevăzute la art.3 alin.(l) lit.b) si art.4 alin.(l) din Legea recunoștinței fata de eroii - martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 nr.341/2004;

b.5)- persoanele cu handicap grav sau accentuat si cele incadrate in gradul I de invaliditate ;

b.6). orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare ;

b.7). pentru moștenitorii persoanelor prevăzute la literele b.l-b.8) care nu au depus, la termen, actul de deces, al persoanelor beneficiare de facilitați fiscale, in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate;

b.8) veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fânețe și păduri, în suprafață de până la 5 ha.

b.9). pentru moștenitorii persoanelor prevăzute la literele b.l-b.8) care nu au depus, la termen, actul de deces, al persoanelor beneficiare de facilitați fiscale, in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate;

 • c. ) scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, rezultat in urma recalculării, pentru imobilul situat la adresa de dbihiciliu^dQ.ar

pe cota deținuta de către văduvele de război si văduvele de veterani de război, care au depus ulterior documente prin carc.se ate,sta-situB7a de fapt.                                                                                                        HC -1 .......!


..X

 • d. ) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren-la adresa de domiciliu pentru orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare • e.) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren-la adresa de domiciliu pentru debitul restant aferent anilor anteriori anului 2013 si a accesoriilor aferente, pentru contribuabilii cu venit lunar net mai mic sau egal cu suma prevăzută in hotărârile Consiliului local al municipiului Ploiești pentru anii respectivi, daca fac dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile menționate (cu condiția achitariii tuturor obligațiilor restante către bugetul local la sfârșitul anului precedent pentru care se solicita scutirea). Scutirea se acorda pe baza unei cereri depuse de contribuabil la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pe tot parcursul anului 2013, insotita de acte doveditoare cu privire la nivelul venitului net lunar la data de 01 ianuarie a fiecărui an pentru care se solicita scutirea; Scutirea nu se acorda in cazul in care contribuabilul deține si clădire la adresa de domiciliu sau in alta parte, inclusiv alte terenuri;

 • f. ) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren-la adresa de domiciliu pentru persoane fizice beneficiare ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • g. ) scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren - adresa de domiciliu pe anul 2013 si a anilor anteriori, precum si a accesoriilor aferente debitelor restante, pentru anumite categorii de contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil, după cum urmeaza:

- persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de incadrare in grad de handicap revizuibil, care depun ulterior documente prin care se atesta prelungirea certificatului de Încadrare in grad de handicap inițial existent la dosarul fiscal, cu condiția ca aceste persoane.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana care putea beneficia de aceasta facilitate fiscala a achitat deja impozitele datorate, sumele achitate nu se restituie.

Scutirea se acorda daca pot face dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile existente in anii precedenti.

 • h. ) scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren - adresa de domiciliu pe anul 2013, pentru contribuabilii care dețin in proprietate teren, cu venituri lunare nete mai mici sau egale de 450 lei (inclusiv pentru persoanele fara venituri), cu condiția achitării debitului restant.

Scutirea nu se acorda in cazul in care contribuabilul deține si clădire la adresa de domiciliu sau in alta parte, inclusiv alte

terenuri.

7) In conformitate cu prevederile art.125 alin.2 lit.d si alin.3, din Ordonanata Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se stabilește următoarea procedura de acordare de facilității fiscale pentru persoanele fizice la care se constata diferente intre evidenta fiscala informatizata si situația reala rezultata din actele depuse la dosarul fiscal si/sau măsurătorile cadastrale- după caz,


diferente privind: zona in care este amplasat terenul, suprafața terenului luata in calcul pentru stabilirea impozitului/taxei. Facilitatea fiscala consta in modificarea sarcinilor fiscale incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care s compartimentul de specialitate referatul prin care se constata diferența de impozit. Facilitatea fiscala se acorda pe baza d^^f^j^^jnift de inspectorul de sector si aprobat de șeful de serviciu. Serviciul Public Finanțe Locale are obligația de a instiinta contripu? modificarea sarcinii fiscale.


o            o

 • 8) Scutirea prevăzută la litera a.), d.), f.) si h.) se acorda pe baza de cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate si acte doveditoare depuse la Serviciul Public Finanțe Locale, proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, incepand cu luna următoare celei in care persoanele in cauza prezintă actele prin care se atesta situația respectiva.

Scutirile prevăzute la literele b.l)-b.8), c.), d.), e.), f.), g.), h.) se acorda la cererea temeinic justificata a contribuabilului, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției, cu excepția facilităților fiscale prevăzute la punctul 7.

Neplata debitului restant in termen de 45 zile de la data instiintarii contribuabilului cu privire la aprobarea facilității atrage anularea facilității acordate.

 • 9) Scutirea prevăzută la litera d.) se acorda persoanelor in baza evidentei pusa la dispoziție de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

 • 10) Scutirile prevăzute la litera f.) si h.) se acorda pe baza cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate, iar pentru a beneficia de scutire pe intreg anul 2013 cererile vor fi depuse pana la data de 31 ianuarie 2013, in caz contrar scutirea se va acorda proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, incepand cu luna următoare celei in care persoanele in cauza depun cerere. Cererea tip este prevăzută in Anexa nr.3.

 • 11) Scutirea prevăzută la litera f.) se acorda pe baza cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate si adeverința de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, care va certifica situația respectiva.

 • 12) In cazul in care contribuabilii prevazuti la literele a.), b.), c.), d.), e.), f), g.) si h.) dețin in indiviziune locuința, scutirea se acorda proporțional cu cota deținuta.

 • 13) Scutirea prevăzută la litera e.) se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana ce putea beneficia de facilitatea respectiva a achitat deja impozitele datorate sumele achitate nu se restituie.

- Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor juridice

 • 1) Impozitul pe teren in cazul persoanelor juridice se datoreaza de către acele entitati reprezentate de persoane fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfășurării unei activitati.

 • 2) Impozitul pe teren este anual si se datoreaza de către contribuabili pentru terenurile aflate in proprietatea lor, indifercptcde^b'cul ; sunt situate si de destinația acestora.

 • 3) Taxa pe teren este anuala si se datoreaza pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilâr^g^trați^

  unde sunt situate si de destinația acestora.

  teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosința. Taxa pe teren reprezintă sarcina fiscalalocatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosința, după caz.

Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de folosință - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru același teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi datorată de utilizatorul final.

In acest caz, contribuabilii vor anexa la declarația fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, închirierea, darea in administrare sau in folosința a clădirii respective. In situația in care in act nu sunt înscrise suprafața terenului, categoria de folosința si suprafața construita la sol a clădirilor, acolo unde sunt amplasate clădiri, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de către persoana juridica care a transmis aceste date, prin care se confirma realitatea mențiunilor respective.

 • 4) Impozitul/taxa pe teren se stabilește pe baza declarației de impunere depuse de contribuabili in baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal se plătește anual, in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

 • 5) In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.10.

5a) Ca excepție ( de la prevederile alin 2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul situat in intravilan înregistrat in registrul agricol in alta categorie de folosința decât cea cu terenuri cu construcții, impozitul se datoreaza conform tabelului nr.l 1, numai daca se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • - au prevăzut in statut activitatea agricola ;

 • - au înregistrate in contabilitate venituri si cheltuieli rezultate in urma desfășurării activitatii agricole.

In caz contrar impozitul datorat pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ teritoriale se calculează conform tabelului nr.

 • 7.

Tabelul nr.7

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN-TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor juridice

-Iei / ha-

Zona în cadrul localității

NIVELURILE PT. ANUL 2013 Cf.HG 1309/2012

0

2

A

10312

B

7795

C

5334

D

253561) In cazul unui teren amplasat in intravilan, Înregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosința decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin Înmulțirea suprafeței terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.8.

Tabelul nr.8

7) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin inmultirea suprafeței terenului, suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 9.

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor juridice

- lei / ha -

Zona

Categorie N. de folosința       n.

NIVELURILE PT. ANUL 2013 Cf.HG 1309/2012

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona D

0

5

6

7

8

Teren arabil

140

105

95

75

Pășune

105

95

75

65

Fâneața

105

95

75

65

Vie

230

175

140

95

Livada

265

230

175

140

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

Teren cu ape

75

65

40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor juridice

-lei/ha-

NR.CRT.

Categorie de folosința

NIVELURILE

PT. ANUL 2013

CF.HG 1309/2012 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona A

0

î

2

1.

Teren cu construcții

155

2.

Arabil

250

3.

Pășune

140

4.

Faneata

140

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

275

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

X

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

280

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

80

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

X

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.553/2012 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește o șip        a de


impozitare, respectiv zona A.

Anexa nr.l

(tabelele nr.10,11,12,13, 131 )

c) impozitul pe mijloacele de transport

 • 1. Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport.

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

Contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport care trebuie înmatriculate/înregistrate în România datorează impozitul pe mijloacele de transport în condițiile titlului IX din Codul fiscal.

Prin sintagma mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat, prevăzută la art. 261 alin. (1) din Codul fiscal, se înțelege orice mijloc de transport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, care, potrivit legii, face obiectul înmatriculârii/înregistrării.

Contribuabilii ale căror mijloacele de transport fac obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun acelorași obligații ca și cei ale căror mijloace de transport fac obiectul înmatriculării și, implicit acelorași sancțiuni.

Contribuabilii ale căror mijloacele de transport sunt înregistrate la data de 1 ianuarie 2013 depun declarații fiscale până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv, iar impozitul aferent se datorează începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze, prevăzute în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii care au ca obiect al activității producția și/sau comerțul cu mijloace de transport nu datorează impozitul prevăzut la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport care nu au fost înmatriculate niciodată în România, înregistrate în contabilitate ca mărfuri.

 • 2. Impozitul pe mijloacele de transport este anual si se stabilește in suma fixa pentru mijloace de transport, remorci, semiremorci, rulote, mijloace de transport pe apa.

 • 3. Impozitul pe mijloacele de transport se stabilește pe baza declarației de impunere depusa de contribuabili m^bă^pegfi nr.571/2003 privind Codul fiscal si se plătește anual, in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie si 30 septembrie inclu^^hlpSzktfy^ anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la/5g^legji®asîv\

se plătește integral pana la 31 martie. In cazul in care proprietarul deține in proprietate mai multe mijloace de transpb^ pentra/garej impozitul este datorat aceluiași buget local, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al ac&fomL^^-1.

 • 4. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza începând cu data de intai a lunii următoare celei in care au fost dobândite, indiferent sub ce forma (data dobândirii poate fi: data menționata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data dobândirii este data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești, in cazul hotărârilor judecătorești; data facturii; data contractului de vanzare-cumparare sub semnătură privata).

 • 5. Scăderea impozitului pe mijloacele de transport se face in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidenta fiscala, începând cu data de intai a lunii următoare celei in care a aparut instrainarea sau celei in care mijloacele de transport sunt scoase din funcțiune pe baza documentelor care atesta aceasta situație.

 • 6. Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul /sediul /punctul de lucru are obligația de a depune o declarație fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale pe a cărei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termende 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.

 • 7. Depunerea cu întârziere a declarației pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport sau nedepunerea acestei declarații de către contribuabilii persoane fizice si persoane juridice se sancționează conform prevederilor legale in vigoare.

 • 8. Pentru neplata la termen a impozitului pe mijloacele de transport se datoreaza majorări de intarziere conform prevederilor legale.

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

 • 1) în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care fac obiectul înregistrării/ înmatriculării, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.10.

  Tabel nr.10

  Impozitul pe mijloacele de transport, autovehicule apartinand persoanelor fizice si juridice

  Tipul mijlocului de transport

  NIVELURILE PT. ANUL 2013 of HG 1309/2012

  - Iei / an / 200 cnf’ sau fracțiune -

  1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv

  2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm'1 inclusiv

  3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv

  72'-*! /SSaBâ  4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm" inclusiv

  144

  5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

  290

  6. Autobuze, autocare, microbuze

  24

  7.Alte autovehicule Dum asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

  30

  8. Tractoare înmatriculate

  18

  II.Vehicule înregistrate

  X

  1, Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

  X

  1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 crac

  3

  1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cmc

  5

  2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

  150

 • 2) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 11 :

Tabel nr. 11

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă admisa

Impozitul (in lei/an) pentru anul 2013

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

î

2

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

133

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

133

367

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

367

517 /■!/

4. Masa de cel puțin 15 tone, dai* mai mica de 18 tone

517

1169                       (
5.Masa de cel puțin 18 tone

517

1169

II. trei axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

133

231

2, Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

231

474

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

474

615

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

615

947

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

947

1472

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

947

1472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1472

III. patru axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

615

623

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

623

973

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

973

1545

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1545

2291

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1545

2291

6.. Masa de cel puțin 32 tone

1545

2291

 • 3) în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr. 12 :

Tabelul nr.12


Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul (in Iei/an) pentru anul 2013

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

60

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

60

137

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

137

320

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

320

414

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

414

747

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

747

1310

9.Masa de cel puțin 28 tone

747

1310

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

128

299

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

299

491

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

491

721               .Xf'

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

721

871

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

871

14296. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1429

1984

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

1984

3012

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1984

3012

9. Masa de cel puțin 38 tone

1984

3012

III. 2+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1579

2197

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2197

2986

3.Masa de cel puțin 40 tone

2197

2986

IV. 3+2 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1395

1937

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1937

2679

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2679

3963

4. Masa de cel puțin 44 tone

2679

3963

V. 3+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

794

960

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

960

1434

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1434

2283

4. Masa de cel puțin 44 tone

1434

2283

 • 4) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr.13:

Tabel nr. 13


Masa totala maxima autorizata

NIVELURILE PENTRU ANUL 2013 PT. ANUL 2013 CTTIG 1309/2012

a) Pana la 1 tona inclusiv

9

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d) Peste 5 tone

64


5) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr.131.


Tabel nr.131


Impozitul pentru mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fizice/ju ridice

NIVELURILE PT. ANUL 2013 CFHG 1309/2012 Impozit - lei/an -

0

i

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21

2, Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport si agrement

X

a) ambarcațiune de agrement deschisă fără punte

144

b) ambarcațiune de agrement cu punte fără cabină de locuit

216

c) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclusiv

259

d) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri inclusiv

360

e) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri inclusiv

576

f) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri

964

5. Scutere de apa

210

6. Remorchere si impingatoare:

X

a) pana la 500 CP inclusiv

559

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

909

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237


7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

182

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale, în funcție de capacitatea de încărcare:

X

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv

182

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone

280

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

490

Anexa nr.l

(tabelele nr. 14,15)


d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

A. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

1) Taxele prevăzute in domeniul construcțiilor se stabilesc in funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr.l4.


Tabelul nr.14


A. în domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2013 CE HG 1309/2012

- lei -

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

1.1. în mediul urban:

X

a) până Ia 150 m2 inclusiv

6

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

16+0,01 leu/ m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

2. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări,

9 inclusiv pentru fiecare mp afectat

3. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, taxa datorată este:

9 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

4. Pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este cuprinsă între:

15 inclusiv, pentru fiecare racord

5. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, taxa datorată este cuprinsă între:

17

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, taxa datorată este cuprinsă între:

10

 • 2) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmeaza a fi folosita ca locuința sau anexa la locuința este egala cu 0.5 % din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții.

 • 3) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare șantier in vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse in alta autorizație de construire, este de 3% din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare șantier.

 • 4) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcție.

 • 5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice alta construcție este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construire, inclusiv instalațiile aferente.

 • 6) Pentru eliberarea autorizației de desființare parțiala sau totala, a construcțiilor si a amenajărilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desființării parțiale a unei construcții taxa pentru eliberarea autorizației se modifica astfel incat sa reflecte suprafața construita a clădirii supusa demolării.

 • 7) Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizațiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei inițiale.

 • 8) Taxa datorata se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicita avizul si se plătește anticipat.

 • 9) In termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizația respectiva persoana care a obtinut autorizația este obligata sa depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale, in vederea stabilirii impozitului pe clădiri si a regularizării taxei de autorizare.

 • 10) Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie plătită orice suma suplimentara datorata de către persoana care a primit autorizația sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administrației publice locale.

 • 11) In cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoana fizica valoarea reala a lucrărilor de construcție nu poate fi

  mai mica decât valoarea impozabila a clădirii.

  12) Regularizarea taxei se face de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești in funcție de valoarea reala a lucrărilor efectuate comparativ cu valoarea impozabila calculata conform art.251 alin.(3) din Le^ pentru persoane fizice si in funcție de inregistrarea in evidenta contabila pentru persoane juridice.                '          *


o          o     ....

13) Termenul de plata al diferenței rezultate in urma regularizării taxei pentru eliberarea autorizației de construire este de 15 zile de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea finala stabilita pentru taxa.

14) In cazul construcțiilor efectuate cu autorizație de construire, valoarea inscrisa in actele eliberate de catrea Direcția Generala Dezvoltare Urbana nu poate fi mai mica decât valoarea de impunere a clădirii.

B.Taxe pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute Ia litera A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora

 • l)Taxele pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, se stabilesc conform tabelului nr.15.

Tabelul nr.15

B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât ceie prevăzute la lit.A, precum și pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

NIVELURILE PT. ANUL 2013 CFHG 1309/2012

Taxa - Ici -

0

2

1. Pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități economice și viza anuală a acestora:

X

a) pentru meseriași și cărăuși

0

b) pentru cazane de fabricat rachiu

0

c) pentru liber-profesioniști

0

d) pentru mori, prese de ulei și darace

0

e)pentru activități de proiectare

0

f) pentru alte activități neprevăzute mai sus

0

2. Pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0

3. Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

X

a.l. la scara 1:500

a.2. la scara 1:1.000

38 pe mp sau fracțiune de mp

a.3. la scara 1:2.000

4. Pentru eliberarea certificatului de producător

66

 • 2) Potrivit Ordonanței Guvernului nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si întreprinderile familiale, activitatea de autorizare a acestor persoane a fost preluata de către Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova.

 • 3) Comerciantii a căror activitate se desfasoara potrivit clasificării activitatilor din economia naționala CAEN clasa 5610-restaurante si 5630 - baruri, datoreaza bugetului local in raza caruia este amplasata unitatea sau standul de comercializare o taxa de eliberare/ viza anuala a autorizației după cum urmeaza:

 • - Zona A-580 lei

 • -  Zona B - 465 lei

 • -  Zona C - 350 lei

 • -  Zona D-235 lei

 • 4) Autorizația privind desfasurarea activitatii de alimentație pubica cod CAEN 5610;5630, in cazul in care comerciantul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul in a cărui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

 • 5) In cazul in care comerciantul are puncte de lucru diferite pe raza unitatii administrativ teritoriale se plătește taxa pentru fiecare locație deținuta. In cazul in care comerciantul are bar si restaurant in aceeași locație se achita o singura taxa de eliberare a autorizației.

 • 6) Stabilirea comerciantilor care datoreaza taxa pentru autorizarea activitatii de alimentație pubica cod CAEN 5610;5630 si instiintarea acestora se efectuează de către Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu

 • 7) Serviciul Public Finanțe Locale asigura incasarea acestei taxe, ca urmare a plătii benevole, a recuperării taxei prin executare silita, numai pe baza documentației transmise de Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu care sa cuprindă toate elementele de identificare ale plătitorilor, inclusiv cuantumul taxei si accesoriile aferente.

Anexa nr.l

(tabelul nr. 19)

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

A. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate cu excepția celor realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale

 • 1) Orice persoana, care beneficiază de servicii de reclama si publicitate in Ploiești in baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei de reclama si publicitate.

Nu se includ în valoarea serviciilor de reclamă și publicitate serviciile de decorare, neutralizare și întreținere reclamă.

 • 2) Taxa se stabilește prin aplicarea unei cote procentuale de 3% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regăsește in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

 • 3) Se plătește lunar, de către prestatorul serviciului de reclama si publicitate, pe toata perioada desfășurării contractului, pana la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se datoreaza taxa.

 • 4) Contribuabilii persoane fizice sau juridice au obligația sa depună lunar declarația decont insotita de o situație detaliata privind contractele de publicitate aflate in derulare, la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

 • 5) Pentru depunerea cu întârziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii pot fi sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

B. Taxa pentru afișai in scop de reclama si publicitate

 • 1) In municipiul Ploiești reclama si publicitatea prin afisaj, panou sau structura de afisaj se efectuează numai pe amplasamentele stabilite de către Primărie.

 • 2) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget Jg către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termei^t


o            o

 • 3) Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat a suprafeței afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.16.

Tabelul nr.16

Categorie

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2013 CfHG 1309/2012

- lei/mp/an

Afisaj situat la locul in care persoana derulează o activitate economica

38

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

27

 • 4) Taxele pentru firmele instalate la locul exercitării activitatii se stabilesc in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat, conform tabelului nr. 19.

 • 5) Contribuabilii persoane fizice sau juridice au obligația sa depună declarația de impunere privind taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data amplasarii/desfiintarii.

 • 6) Pentru depunerea cu intarziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform art.294 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • 7) Pentru-neplata in termen a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se datoreaza majorări de intarziere.

Anexa nr.l

(tabelul nr.l 7)


f) impozitul pe spectacole

 • 1) Impozitul pe spectacole se datoreaza de către contribuabilii care organizează manifestări artistice, competiții sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, conform tabelului 20.

 • 2) - a) Impozitul pe spectacole pentru manifestările artistice si competiile sportive se stabilește prin aplicarea cotelor prevăzute la art.274 din Legea nr.571/2003, asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare ;

- b) Impozitul pe spectacole pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca se stabilește conform art.275 din Legea nr.571/2003 , in funcție de suprafața incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de funcționare.

 • 3) Plătitorii impozitului pe spectacole pentru manifestările artistice si competiile sportive au obligația de a depune declarație privind veniturile realizate din aceste activitati la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, de a calcula si de a achita impozitul datorat, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei in care se realizează venitul, iar in cazul impozitului pe spectacole pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca declarația se depune pana cel târziu la data de 15 inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.

 • 4) Pentru depunerea cu întârziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • 5) Pentru neplata la termen a impozitului pe spectacole se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • 6) Procedura de control si urmărire a activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca si manifestări artistice va fi supusa aprobării Consiliului Local in termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarari.


Tabel nr.17

Felul activitatii artistice sau distractive

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2013 lei/m2/zi sau procent din incasari

0

2

1. Videoteca

2. Discoteca

3

3. In cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film Ia cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportiva interna sau internaționala;

2%

4. In cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la nr. 3.

5%

Anexa nr.l


 • g) taxa hoteliera

 • 1) Pentru șederea in municipiul Ploiești se datoreaza taxa hoteliera de către persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.

 • 2) Persoanele juridice care incaseaza taxa hoteliera au obligația de a evidenția distinct taxa hoteliera in tarifele de cazare.

 • 3) Taxa se vireaza la bugetul local al Municipiului Ploiești pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta, iar la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se va depune o declarație - decont care va cuprinde sumele incasate si virate pentru luna de referința.

 • 4) Pentru depunerea cu Întârziere a declarației sau pentru nedepunerea acesteia contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • 5) Taxa hoteliera se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare.

 • 6) Pentru șederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera este in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. Cota de 1% se aplica la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

 • 7) In cazul persoanelor juridice, cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

 • a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

 • b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

 • c) pensionarii sau studenții;

 • d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

 • e) veteranii de război;

  • f)

  • g)


văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;


h)


soțul sau soția uneia dintre persoanele fizice menționate la lit. b)-g), care este cazat/cazata împreuna cu menționata la lit. b)-g).

Anexa nr.l


 • h) taxe speciale

I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE IN REGIM DE URGENTA DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI:

Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgență, în interesul persoanelor fizice și juridice de :

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 55 lei pentru persoane fizice;

 • - 115 lei pentru persoane juridice.

 • b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 85 lei pentru persoane fizice;

-179 lei pentru persoane juridice.

 • c) servicii către contribuabili la cererea acestora:

c.L - efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;

c.2. • - fotocopii după documentele din arhiva -1 leu pagina;

c.3. - fotocopii procese-verbale de amenda --1 leu pagina.

 • 2. Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute lapct. 1 .

 • 3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar, la casieria Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești din str. Basarabi nr. 5, sau prin virament in contul instituției deschis la Trezoreria Ploiești, excepție lit.c.2.

 • 4. în caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau

  juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.

  5. Instituțiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgență.


6. Taxele speciale instituite potrivit prezentei hotărâri se vor încasa în contul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești avand CUI 23518460, R021TREZ5215004XXX0007151 deschis la Trezoreria Ploiești și au ca destinație acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

IL PENTRU SERVICIILE PRESTATE IN REGIM DE URGENTA DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI:

 • 1. In conformitate cu prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003;

In baza Ordonanței nr.84/2001 privind înființarea si organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidente a persoanleor;

Avand in vedere art.24 din legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, se instituie taxa pentru oficierea căsătoriei in afara sediului SPCLEP (cu execeptia căsătoriilor oficiate in Penitenciarul Ploiești, Maternitatea Ploiești sau domiciliul soților in caz de boala) in valoare de 230 lei.

Taxa va fi achitata la casieria Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești.

 • 2. Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgență, în interesul persoanelor fizice :

115 lei - taxa oficiere căsătorie in zilele de duminica si sărbători legale (intre orele 9-13);

35 lei - taxa încheiere căsătorie înaintea termenului legal de 10 zile, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

6 lei - taxa operațiunile foto sau video realizate de peroane din familia sau rude ale celor care se căsătoresc;

115 lei - taxa privind desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativa;

0,5 lei - pagina format A4 si 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerrox de pe acte.

 • 3. Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute la pct. 2.

3. Taxele de urgenta si tarifele instituite vor fi încasate in numerar la casieria Serviciului Public Local Comunitar de

Evidenta a Persoanelor Ploiești.


 • 4. Taxele de urgenta instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinație acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești si duc la o mai buna autofinanțare si la limitarea subvențiilor provenite de la bugetul local.

III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA PLOIEȘTI:

Consiliul Local stabilește pentru serviciile prestate de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, in anul 2012, următoarele taxe speciale:

Nr.crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei)

Termen de emitere

1.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta pentru relații, informații, operațiuni notariale

70

2 zile lucratoare

2.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta pentru construire

230

7 zile lucratoare

3.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire in regim de urgenta

1.160 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de pana la 1.000.000 lei

7 zile lucratoare

4.

Taxa pentru eliberarea autorizației de

1.160 lei + 5% din cuantumul

7 zile

construire in regim de urgenta

taxei de autorizare pentru investiții cuprinse intre 1.000.001 lei si 8.500.000 lei

lucratoare

5.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire in regim de urgenta

1.160 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții peste 8.500.001 lei

7 zile lucratoare

TAXE S.D.U.M

Nr.crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei)

1.

Taxa aviz Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru studii de oportunitate

375,00 lei

2.

Taxa aviz Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal

345,00 lei

3.

Taxa aviz Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic de Detaliu

320,00 lei

4.

Taxa aviz Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru studii de amplasament, documentații tehnice pentru autorizarea construcțiilor

230,00 lei

Anexa nr.l

(tabelul nr.l8, 19, 20)

 • i) alte taxe locale

 • I. Taxe pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale, ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces

- Procedura de calcul si incasare -

 • 1) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, se stabilesc conform art.283 din Legea nr.571/2003, in lei/mp/zi (Tabelul nr.l8).

 • 2) - Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obținerii autorizației de la structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru realizarea unor lucrări se achita la data obținerii autorizației de structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in s™âpri-sffifățeme-a lungul

drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiy^torasj-d^yar^^abarate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole                W pentru

ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, taxa pentru ocuparea terenului p^jȘ^re-âitearea to^or cai de

acces, se achita zilnic sau pe baza de convenție sau contract pentru o perioada mai mare de o zi, caz in care taxa se achita la eliberarea convenției.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent se achita in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate realizate in cursul anului fiscal se achita, pentru perioada cuprinsa intre data autorizării si finele anului fiscal curent, in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

- Pentru sistemele publicitare cu structuri de susținere amplasate pe domeniul public al municipiului Ploiești, utilizatorul, respectiv prestatorul de servicii de reclama si publicitate va plăti pe langa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate stabilite i conformitate cu legea si taxa aferenta utilizării domeniului public stabilita prin prezenta hotarare, in baza unei convenții incheiate pentru folosința temporara a terenului.

 • 3) Pentru zona B taxa se reduce cu 10%, pentru zona C taxa se reduce cu 20%, iar pentru zona D taxa se reduce cu 30% in cazul desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Ploiești (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocupării terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocupării terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocupării terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocupării terenului pentru realizarea unor cai de acces.

 • 4) Taxele pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, se stabilesc conform tabelului nr.18.

Tabelul nr. 18

Denumire taxa

Taxa stabilita pentru anul 2012 -Iei/mp/zi-

NIVELURILE PT. ANUL 2013

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

Depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări

Zona A

 • - pana la 1 OOmp — 3

 • - lOO-lOOOmp - 1,4

 • - peste lOOOmp - 0,8

Zona A

-panala lOOmp - 3 -lOO-lOOOmp - 1,4 - peste lOOOmp - 1,2

Zona A

 • - pana la lOOmp- 1,5

-100-lOOOmp - 0,7

 • - peste lOOOmp - 0,4

Zona A

-panala lOOmp- 1,5 -lOO-lOOOmp - 0,7 -peste lOOOmp - 0,6

Zona B

 • - pana la lOOmp- 2

 • - 100-1 OOOmp - 1

 • - peste lOOOmp - 0,6

Zona B

 • - pana la lOOmp - 2

-]00-1000mp - 1

 • - peste lOOOmp - 0,6

Zona B

 • - pana la lOOmp- 1 -]00-1000mp - 0,5

 • - peste lOOOmp - 0,3

Zona B

-panala lOOmp- 1

-100-lOOOmp - 0,5

- peste lOOOmp - 0,3

Zona C

 • - pana la lOOmp- 1,4 -lOO-lOOOmp - 0,6

 • - peste lOOOmp - 0,4

Zona C

 • - pana la lOOmp- 0,7 -lOO-lOOOmp - 0,6

 • - peste lOOOmp - 0,4

Zona C

-panala lOOmp- 0,7 -lOO-lOOOmp - 0,3 - peste lOOOmp - 0,2

Zona C

-panala lOOmp- 0,7 -lOO-lOOOmp - 0,3 - peste lOOOmp - 0,2

Zona D

 • - pana la lOOmp- 1 -lOO-lOOOmp - 0,4

 • - peste lOOOmp - 0,2

Zona D

 • - pana Ia lOOmp- 1

 • - lOO-lOOOmp - 0,4

 • - peste lOOOmp - 0,2

Zona D

-panala lOOmp- 0,5 -lOO-lOOOmp - 0,2 - peste lOOOmp - 0,1

Zona D

-panala lOOmp- 0,5 -lOO-lOOOmp - 0,2 - peste lOOOmp - 0,1

Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de înghețata, vitrine frigorifice s.a.)

1

1

1

1

Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.

1,5

1,5

1,5

1,5

Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

4

4

4

4

Ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.)

1

1

1

1

Ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecoloaizare

X

X

0,2

0,2

Ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces

-cale de acces pentru spațiu comercial

X

X

0,4

0,4

-cale de acces pentru balcon construit aferent locuinței

X

X

0,05

/d)

X                            1     /   ' 'ti

II. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

Ocuparea domeniului public pentru activitati de distribuire materiale publicitare de orice fel, se face cu avizul Politiei Locale, respectiv a Comisiei pentru Avizarea Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,5 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1 leu/zi.

Contribuabilii au obligația, ca pana la data de 10 a lunii următoare obținerii avizului, sa declare (Anexa nr.4) si sa achite aceasta taxa la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Pentru neplata la termen a taxei pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza majorări de intarziere.

TTT. Taxe judiciare si extrajudiciare de timbru, impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 • 1) Taxele judiciare si extrajudiciare de timbru se stabilesc conform tabelului nr. 19, respectiv nr.20.

 • 2) Aceste taxe se incaseaza de către organele abilitate in acest sens si constituie venit al bugetului local al municipiului Ploiești conform prevederilor normelor metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.

3) Impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Impozitul stabilit în condițiile stipulate in art.I punctul 651 din Legea nr.76/06.05.2010 privind aprobarea Ordonanței de

Urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal se distribuie astfel:

 • a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;

 • b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află făcut obiectul înstrăinării.

o

Taxele judiciare de timbru

Tabel nr.19

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2013

Art. 2.(l)Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

x

a) până Ia valoarea de 50 lei

6 lei

b) între 51 lei și 500 lei

6 lei + 10% pentru ce depășește 50 lei

c) între 501 lei și 5.000 lei

51 lei+ 8% pentru ce depășește 500 lei

d) între 5.001 lei și 25.000 lei

411 lei + 6% pentru ce depășește 5.000 lei

e) între 25.001 lei și 50.000 lei

1.611 Iei +4% pentru ce depășește 25.000 lei

f) între 50.001 lei și 250.000 lei

2.611 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei

g) peste 250.000 lei

6.611 lei+1% pentru ce depășește 250.000 lei

(2) .....................Taxa aferentă acestei contestației nu poate depăși suma de

.......................l), indiferent de valoarea contestată

1941)

Art.3. Acțiunile și cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

X

a) cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept nepatrimonial

19

a)1 cereri în anularea sau declararea nulității unui act juridic nepatrimonial

12

b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani

10

c) cereri pentru :

-stabilirea calitatii de moștenitor

50

- stabilirea masei succesoarale

3% la valoarea masei succesorale

-cereri de raport

3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicita

-cereri de partaj

3% la valoarea masei partajabile

-cereri de reductiune a libertăților

3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reîntregita prin reductiunea liberalitatilor

d) cereri de recuzare în materie civilă

4

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10

f) cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de adjudecare

10

g) contestații în anulare

10

h) cereri de revizuire

10

i) acțiuni de grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren

19

Q Q.

j) acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituti

Cf. art.2 alin.(l) la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicita sau asupra caruia se solicita constituirea unei servituti

k) cereri de strămutare în materie civilă

4

1) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești pronunțate în țară sau în alte țări și a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

X

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris

4

 • - cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite

 • - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

39

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen

4

o) cereri pentru încuviințarea executării silite

10

o)1 cereri pentru emiterea somației de plată

39

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor

388

r) cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistența judiciară internațională se efectuează gratuit:

x

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

- efectuarea de comisii rogatorii

78

s) cereri de înființare a popririi

10

s’) cereri pentru repunererea pe rol, când suspendarea judecării se datoreaza pârtilor

50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendata

t) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile

2

ț) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

1 leu/pagină

ț1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1

u) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare

4

v) cereri adresate Ministerului Justiției pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

1

Q Q

x) cereri adresate Ministerului Justiției pentru autorizarea traducătorilor și interpreților

19

Art.4. Cereri pentru acordarea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării si pentru înregistrarea unor persoane juridice:

X

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice

39

b) cereri pentru acordarea personalității juridice asociațiilor fără scop lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

19

Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39

b) cereri pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39

Art.6. în materie comercială, se taxează următoarele cereri:

X

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți comerciale

39

b) cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent economic

39

c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului instituțiilor de credit, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.278/2004

278

Art.7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele

X

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe art.38 alin. 1 și 2 din Codul familiei

39

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe art.38 alin.3 din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe țară

8

c) pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pentru cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pentru cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art.65 din Codul familiei

6

Q.Q.

Art.8. Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 cu modificările si completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență dintre birourile notarilor publici

8

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

8

o) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiției

4

Art. 8l. (1) Cererile pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea ca sunt definitive și irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moștenitor, masa succesorală, cotele și bunurile ce revin fiecărui moștenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxează potrivit dispozițiilor art. 3 lit. c)

X

(2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătorești prevăzute la alin.(l)

2

Art.82. Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești

8

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc

4

Art.9 (6) Acțiunile și cererile prevăzute de Decretul-lege nr.l 15/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, altele decât cererile de efectuare a operațiunilor de publicitate

8

Art. 11 alin (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătorești se taxeaza cu 50% din:

 • - taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabila în bani, soluționată de prima instanța;

 • - taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani.

X

(2) Se timbrează cu ....................*) cererile pentru exercitarea apelului sau

recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:............

4 lei

Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

8

Art.13. Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

8

o

Taxele extrajudiciare de timbru

Tabelul nr.20

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

NIVELURILE PT. ANUL 2013 CF HG 1309/2012

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2. Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art.SOlit-j din OG 36/2002 privind impozitele și taxele locale

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5. Eliberarea certificatelor fiscale

Abrogat prin art.Ipct.144 din Legea nr. 174/2004

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite injustiție

2

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15

9. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11.Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

I. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabîlîtatii actelor de identitate pentru cetățenii străini si pentru persoanele fara cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor romani

5          ff'^7'

r<-

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

Abrogat prin Ordonanța Guvernului nr.70^0Ej9


c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

6

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanța Guvernului nr.70/2009

2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin Ordonanța Guvernului nr.70/2009

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAP.3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehiculele din categoriile si subcategoriile A, Al, B, Bl, B+C

6

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B,B1,B+E

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C,C1, Tr, D, Dl, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb, Tv

28

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile Cl+E, Dl+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoria B, Bl, B+E

84

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor :

X

a)autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv

60

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului

nr.70/2009                    z

cjautovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

145Q Q

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor șî remorcilor

414

CAP.4.1 Taxa pentru furnizare date

X

înregistrarea cererilor persoane fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul național de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din registrele județene de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare

5

CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, republicata nr.18/19912 republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole si forestiere

15

Anexa ifPROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR FISCALE

CONTRIBUABILILOR CARE EFECTUEAZĂ LUCRĂRI DE NATURA CELOR CE SE POT EXECUTA FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

 • A. In cazul lucrărilor care se executa la nivelul întregului bloc de locuințe (scara) depunerea cererii si a documentelor justificative de acordare a facilităților fiscale se va face de către administratorul Asociației de Proprietari la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

 • B. Persoanele fizice, proprietare de apartamente sau case, care doresc sa faca lucrări de reparații, vor depune cererea si documentele justificative la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

In cazul efectuării lucrărilor in regie proprie, va fi prezentata factura de procurare a materialelor, iar in cerere solicitantul va menționa ca lucrarea a fost efectuata in regie proprie.

Etapele premergătoare obținerii facilităților fiscale:

 • I.  Efectuarea lucrării;

 • II. Depunerea cererii de acordare a facilităților insotita de documente doveditoare la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

 • III. Verificarea efectuării lucrărilor de către comisiile de specialitate desemnate de Consiliul Local si întocmirea proceselor verbale de constatare;

 • IV. Stabilirea beneficiarilor facilității si cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil in parte.

In acest sens se va completa tabelul de mai jos :

NR CRT

NUME SI PRENUME

ADRESA

ACT DE IDENTITATE

CNP

COST LUCRARE/ CONTRIBUABIL

FACILITATE ACORDATA

PERIOADA DE ACORDARE

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTA:

Pozițiile 1-6 vor fi completate de către administratorul asociației de locatari, iar pozițiile 7 - 8 de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

 • I. Efectuarea lucrării se va face de către firme autorizate pe baza intocmirii tuturor documentelor justificative conform legislației in vigoare, precum si in regie proprie.

La finalizarea lucrărilor se va intocmi procesul verbal de recepție finala a lucrărilor (cu excepția lucrărilor efectuate in regie proprie).

 • II. Depunerea cererii de acordare a reducerii impozitului pe clădiri va'?fi inșpțifâ?de următoarele documente care atesta efectuarea lucrărilor:               fc1, / ■. '.-'l! k

 • 1. - contract incheiat cu o societate de profil;

 • 2. - procesul verbal de recepție finala a lucrărilor;

  J/


3- facturi fiscale respectiv documentele de plata cu care s-au achitâfcosturile lucrărilor;

4.- copie buletin/carte de identitate.

III. Verificarea lucrărilor efectuate se va face de către doua comisii specializate, desemnate de Consiliul Local care vor constata in teren efectuarea lucrărilor conform documentelor depuse la dosar si vor intocmi un proces — verbal de constatare.

IV. Stabilirea beneficiarilor facilității si cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil in parte

In baza procesului verbal de constatare, administratorul va stabili beneficiarii facilităților, iar Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va stabili cuantumul pe fiecare beneficiar si perioada de stabilire a facilității.Anexa nr^2 PROCEDURĂ DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR FISCAL^ CONTRIBUABILILOR CARE REABILITEAZĂ TERMIC CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ

9                                                *

Persoanele fizice care in cursul anului 2013 reabilitează termic clădirile, cu materiale termoizolante fațada clădirilor pe care le dețin în proprietate în municipiul Ploiești, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului 2013, incepand cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii si a documentelor justificative.

Lucrările de reabilitare menționate mai sus se pot realiza si de asociațiile de proprietari din municipiul Ploiești, cu condiția obținerii autorizației de construire eliberata de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

Etapele premergătoare obținerii facilităților fiscale:

 • I. Efectuarea lucrării;

 • II. Depunerea cererii de acordare a facilităților însoțită de documente justificative la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

 • III. Verificarea efectuării lucrării de către compartimentul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale și întocmirea proceselor verbale de constatare;

 • IV. Stabilirea beneficiarilor facilității și a cuantumului acesteia.

 • I. Lucrările pot fi efectuate de către firme autorizate, sau in regie proprie avand la baza documente justificative conform legislației în vigoare. La finalizarea lucrării se va întocmi procesul verbal de recepție finală a lucrărilor(cu excepția lucrărilor executate in regie proprie).

 • II. Depunerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădire va fi însoțită de următoarele documente care atestă efectuarea lucrărilor:

 • 1. Contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;

 • 2. Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor;

 • 3. Facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu c achitat costurile lucrărilor;

 • 4. Autorizația de construire;

 • 5. Copie buletin/carte de identitate.


 • III. Verificarea lucrărilor efectuate se va face de către compartimentul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești care va constata în teren efectuarea lucrărilor conform documentelor depuse la dosar și care va întocmi un proces verbal de constatare.

 • IV. Stabilirea beneficiarilor facilității și cuantumul acesteia se stabilește de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în baza procesului verbal de constatare și a documentelor depuse de către contribuabili.

Scutirea se acorda pe baza de cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate si acte doveditoare depuse la Serviciul Public Finanțe Locale, proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, incepand cu luna următoare celei in care persoanele in cauza prezintă actele prin care se atesta situația respectiva.

In cazul contribuabililor care depun acte doveditoare, inregistrate in luna ianuarie a anului 2013, scutirea de la plata impozitului pe clădiri, se acorda pentru intregul an.

Anexa nr.2i^“

Procedură de acordare a facilităților fiscale contribuabililor care?/ A reabilitează termic clădirile cu destinație de locuință in conditițdef A

Legii nr.158/2011 pentru aprobarea OUG nr.18/2009 privinâ^^/i creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe si celo^^p care au realizat lucrări de intervenție privind reabilitarea structural^ arhitecturala a anvelopei clădirilor in baza Legii nr.153/2011

I. Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie depun, în copie, la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se afla clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, următoarele documente:

 • a) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • b) certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

 • c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.

Prin excepție, autorizația de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: “lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), (...), lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.

II. Proprietarii clădirilor care au executat lucrări de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor in baza Legii nr.153/2011 depun, în copie, la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se află clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, următoarele documente:

 • a) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisa în condițiile legii;


 • b) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, înțotfniL în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilîw/'de^^ intervenție.

Etapele premergătoare obținerii facilităților fiscale:

 • I. Efectuarea lucrării;

 • II. Depunerea cererii de acordare a facilităților însoțită de documente justificative la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

 • III. Stabilirea beneficiarilor facilității și a cuantumului acesteia.

I.Lucrările pot fi efectuate de către firme autorizate, sau in regie proprie avand la baza documente justificative conform legislației în vigoare. La finalizarea lucrării se va întocmi procesul verbal de recepție finală a lucrărilor.

 • II. Depunerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădire va fi însoțită de următoarele documente care atestă efectuarea lucrărilor:

 • 1. Contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;

 • 2. Autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisa în condițiile legii;

 • 3. Certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică (in cazul facilitați! fiscale prevăzute la I);

 • 4. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii.

 • 5. Facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

 • 6. Copie buletin/carte de identitate.

 • III. Stabilirea beneficiarilor facilității și cuantumul acesteia se stabilește de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în baza documentelor depuse de către contribuabili.

 • IV. Operarea scutirii se va face incepand cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii insotita de documentele justificative, pe o perioada de 7 ani (in cazul facilității fiscale prevăzute la punctul I).

 • V. In cazul facilității fiscale prevăzute la punctul II, scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat pentru o perioada de 5 ani se va acorda cu incepere din anul fiscal in care a fost efectuata recepția la terminarea lucrărilor.

1. Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădire pentru clădirea/spațiul proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, în care se desfășoară activități sportive/culturale, fără a se obține venituri din aceste activități

") Orice solicitant care dorește să beneficieze de facilitățile prevăzute in prezenta hotarare va depune la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Bd.Independentei nr.16, o cerere pentru acordarea de facilități fiscale, însoțită de următoarele documente justificative:

 • a) certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul entitatea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

 • b) statutul entitatii;

 • c) situații financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar, în copie, insotita de balanța de verificare;

 • d) contractul/convenția de concesiune, închiriere, administrare sau folosință;

 • e) declarație notarială din care să reiasă că nu se obțin venituri pentru activitățile sportive sau culturale desfășurate în spațiul închiriat, concesionat, dat în administrare sau folosință după caz, pentru care se solicită scutire de la plata taxei pe clădire.

 • 2. Procedura de stabilire a taxei pe clădire pentru clădirea/spațiul proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date

Finanțe Locale Ploiești, Bd.Independentei nr.16, următoarele documente justificative:

 • -  Declarație de impunere în vederea stabilirii taxei pe clădire;

 • -  Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul entitatea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

o - Statutul entitatii;

 • -  Situații financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar, în copie, insotita de balanța de verificare;

 • -  Contractul/convenția de concesiune, închiriere, administrare sau folosință;

Taxa pe clădire în cazul în care obiectul de activitate al convenției/contractului prevede folosința temporară a spațiului pentru câteva ore pe săptămână, iar din aceste activități obțin venituri, se determină astfel:

 • - numărul de ore/lună se rotunjește la zile; de exemplu: 2,5 ore/zi = 12,5 ore pe --.săptămână =50 de ore pe lună= 3 zile/lună.

Taxa pe clădiri se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


CERERE-DECLARATIE


DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (titular de rol)..................................................domiciliat in

localitatea.....................județul......................, str.............................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ............ legitimat cu BI/CI seria......nr.

............... CNP.................................... eliberat de Politia .................... .............................................solicit scutirea de la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren conform H.C.L. nr......./2012 pentru:

 • a) - clădirea situata in str......................................................................

 • b) - terenul situat in str...................................................................

Declar pe propria răspundere ca:

Ql • nu realizez venituri medii lunare nete mai mari de 450 lei;

 • •  nu dețin alt teren in Ploiești sau in alta localitate ;

 • •  nu dețin alta clădire in Ploiești sau in alta localitate ;

 • •  clădirea pentru care solicit scutire de la plata impozitului deservește un număr

de...........persoane (familie.)

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2012, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de art.292 din Codul Penal.

Anexez următoarele:

Qi - cupon pensie, adeverința salariu, cupon ajutor șomaj, copie foaie de evidenta, adeverința A.S.S.C, copie carte identitate.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

ROMAN1A JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-duI Independentei, nr.16 Tel./Fax:0244-546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ploiesti.ro Email: spfl@ploiesti.ro

înreg.sub nr.______________I_______________________

La organul fiscalDECLARAȚIE

Privind taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIREA CONTRIBUABILULUI_______________________________________

Cod unic de iregistrare/CNP_____________________________________________________________________.

Judetul/Sectorul__________________________________Localitatea___________________________________________

Strada________________________________________________Nr._______BL._______Sc._____Et.____Ap.____

Telefon____________________________________Adresa de e-mail______________________________________

Cont IBAN_____________________________Deschis la_______________________________________

Nr.crt.

Aviz nr.si data

Nr.zile

Cuantum lei/zi

Suma datorata (lei)

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare se pedepsește conform legii, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării____________________________________________

DIRECTOR,


Șef compartiment contabilitate,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013SECRETAR,

Constantin Popa