Hotărârea nr. 399/2013

Hotãrârea nr. 399 privind aprobarea rectificãrii bugetelor de cheltuieli având ca sursã de finantare bugetul local si a bugetelor activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii ale institutiilor de învãtãmânt prenuniversitar de stat pe anul 2013

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

] îLH G A LI

HOTARAREA Nr. 399 privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetelor activitatilor finanțate integral sau nartial din venituri nronrii ale instituțiilor de C7               *                                ----JL* ~ 1.       ---

invatamant prenuniversitar de stat pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a ordonatorului principal de credite, dl. primar Iulian Badescu, consilierilor comisiei de buget finanțe, control, administratrea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectelor bugetelor instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, a Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetele pe anul 2013 a următoarelor instituții de invatamant preuniversitar de stat:

 • -  Colegiul National „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul National „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul National „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul National „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul National „Jean Monnet’’, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul „Spiru Haref’, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr.10

 • -  Liceul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 11

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” conform Anexei nr. 12

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 13

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 14

 • -  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 15

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 16

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 17

 • -  Școala gimnaziala „Radu Stanian”, conform Anexei nr.18

 • -  Școala Profesionala „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala gimnaziala „Elena Doamna”, conform Anexei nr.20

 • -  Școala gimnaziala „Candiano Popescu”, conform Anexei nr.21

 • -  Școala gimnaziala „Grigore Moisil”, conform Anexei nr.22

 • -  Școala gimnaziala „Rares Vodă”, conform Anexei nr.23

 • -  Școala gimnaziala „George Cosbuc”, conform Anexei nr.24

 • -  Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr.25

 • -  Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile”, conform Anexei nr.26

 • -  Școala gimnaziala „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr.27

 • -  Școala gimnaziala „Anton Pann”, conform Anexei nr.28

 • -  Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr.29

 • -  Școala gimnaziala „Sfanta Vineri”, conform Anexei nr.30

 • -  Școala gimnaziala „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr.31

 • -  Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr.32

 • -  Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu”, conform Anexei nr.33

 • -  Școala gimnaziala „George Emil Palade”, conform Anexei nr.34

 • -  Școala gimnaziala „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr.35

 • -  Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr.36

 • -  Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr.37

 • -  Grădiniță cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril”, conform Anexei nr.38

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr.39

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr.40

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr.41

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.42

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.43

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr.44

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.45

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare”, conform Anexei nr.46

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr.47

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr.48

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr.49

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr.50

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”,

 • -  conform Anexei nr.51

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr.52

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”, conform Anexei nr.53

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Licurici”, conform Anexei nr.54;

 • -  Centrul Crese, conform Anexei nr.55 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite si ordonatorii terțiari de credite vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013


Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iacot/

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării

bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.138/08.04.2013 bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Prezenta rectificare este impusa de adresa nr.4683 6/09.10.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, adresa referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013, conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 si de necesitatea majorării prevederilor la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate alocate inițial de D.G.R.F.P.nefiind suficiente.

Bugetele instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat avand ca sursa de finanțare bugetul local, la bunuri si servicii au fost majorate cu suma de 1.500,00 mii lei, iar la cheltuieli de personal au fost efectuate realocari de sume in vederea realizării plăților titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat.

Fata de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, proiectele bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.


PRIMAR,

^JLWbJAN BADESCU


9

administrarea domeniului public si privit, studii, strategii, prognoze :


Alexandru Paul Palas Ionut Cristian Ionesc Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu Silviu Sorin Constantin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.138/08.04.2013 bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Prezenta rectificare este impusa de adresa nr.46836/09.10.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, adresa referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013, conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 si de necesitatea majorării prevederilor la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate alocate inițial de D.G.R.F.P.nefiind suficiente.

Bugetele instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat avand ca sursa de finanțare bugetul local, la bunuri si servicii au fost majorate cu suma de 1.500,00 mii lei, iar la cheltuieli de personal au fost efectuate realocari de sume in vederea realizării plăților titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat.

Modificările ce vor avea loc in bugetele instituțiilor de inayatto^L preuniversitar de stat se prezintă astfel:                                li g

Colegiul National „I.L.Caragiale” (anexa nr.l)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in\uma.clej 5.008s28 mii lei se majoreaza cu suma de 33,55 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 1,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 32,55 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 440,00 mii lei se majoreaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 9,00 mii lei, suma care la partea de cheltuieli majoreaza cheltuielile de personal.

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 5.375,56 mii lei se majoreaza cu suma de 33,96 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 12,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 21,96 mii lei.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 2.866,32 mii lei se diminuează cu suma de 11,04 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 33,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 21,96 mii lei.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.096,74 mii lei se majoreaza cu suma de 60,33 mii lei, astfel:

 • -  dimnuarea la cheltuieli de personal cu suma de 3,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 63,33 mii lei.

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4.045,92 mii lei se majoreaza cu suma de 102,02 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 135,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 32,98 mii lei.

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4.265,09 mii lei se majoreaza cu suma de 40,25 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 5,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 35,25 mii lei.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4.055,92 mii lei se majoreaza cu suma de 96,92 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 12,50 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 84,42 mii lei.


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri suma de 520,00 mii lei ramane neschimbat, modificările constând majorarea? cheltuielilor de personal cu suma de 4,00 mii lei si diminuareafl^ b servicii cu aceeași suma.

Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexea nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in 3.614,30 mii lei se majoreaza cu suma de 9,93 mii lei, astfel:

 • -  dimnuarea la cheltuieli de personal cu suma de 58,50 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 68,43 mii lei.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.878,73 mii lei se majoreaza cu suma de 21,97 mii lei la bunuri si servicii.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr.10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.199,57 mii lei se diminuează cu suma de 16,94 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 40,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 23,06 mii lei.

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 11)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4.419,65 mii lei se majoreaza cu suma de 48,12 mii lei la bunuri si servicii.

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu” (anexa nr. 12)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.441,80 mii lei se majoreaza cu suma de 9,39 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 5,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 4,39 mii lei.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” ( anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.173,08 mii lei se majoreaza cu suma de 80,57 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 3,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 83,57 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 500,00 mii lei ramane neschimbat, modificările constând in: majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 83,00 mii lei si diminuarea la bunuri si servicii cu aceeași suma.

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa 14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 3.931,33 mii lei se majoreaza cu suma de 120,37 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 38,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 82,37 mii lei.


Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 15)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul

 • 2.313,33 mii lei se majoreaza cu suma de 43,08 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 6,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 37,08 mii lei.

  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 16)

  Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de


1.758,00 mii lei se majoreaza cu suma de 52,44 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 14,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 38,44 mii lei.

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.021,89 mii lei se majoreaza cu suma de 10,98 mii leila bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr.18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.671,21 mii lei se majoreaza cu suma de 40,28 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 2,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 42,28 mii lei.

Școala profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr.19)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.838.97 mii lei se majoreaza cu suma de 29,18 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 12,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 41,18 mii lei.

Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr.20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.014,49 mii lei se majoreaza cu suma de 26,25 mii leila bunuri si servicii.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 8,00 mii lei se majoreaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 7,00 mii lei.

Școala gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr.21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.149,54 mii lei se majoreaza cu suma de 30,65 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 16,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 14,65 mii lei.

Școala gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr.22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.445,94 mii lei se majoreaza cu suma de 18,48 mii lei la bunuri si servicii

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 110,00 mii lei se majoreaza cu suma de 20,00 mii leila bunuri si servicii.


Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr.23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul locali! iifi su®^ 1.106,90 mii lei se maj oreaza cu suma de 18,31 mii leila bunuri si se

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr.24)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in


1.171,52 mii lei se majoreaza cu suma de 36,14 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 1,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 35,14 mii lei.

Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr.25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.747,08 mii lei se diminuează cu suma de 7,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr.26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.471,71 mii lei se majoreaza cu suma de 43,72 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 20,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 23,72 mii lei.

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr.27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.002,41 mii lei se diminuează cu suma de 12,07 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 32,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 19,93 mii lei.

Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr.28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 927,93 mii lei se majoreaza cu suma de 14,81 mii lei la bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr.29)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 888,23 mii lei se majoreaza cu suma de 29,24 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 1,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 28,24 mii lei.

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr.30)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.407,78 mii lei se majoreaza cu suma de 20,98 mii lei la bunuri si servicii.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 12,00 mii lei se majoreaza cu suma de 25,00 mii lei la bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr.31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.014,49mii lei se majoreaza cu suma de 56,69 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 3,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 59,69 mii lei.Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venitufi^nropnifrm suma de 60,00 mii lei ramane neschimbat, modificările au loc m^arti^t^^i alineate.                                                                      '0

Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr.32) z 1

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in sumâde 1.602,11 mii lei se majoreaza cu suma de 20,87 mii lei la bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr.33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.366,25 mii lei se majoreaza cu suma de 19,88 mii lei la bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr.34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.610,24 mii lei se majoreaza cu suma de 20,04 mii lei la bunuri si servicii.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 68,60 mii lei se majoreaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 5,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr.35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.692,86 mii lei se majoreaza cu suma de 38,44 mii lei la bunuri si servicii.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 179,00 mii lei se majoreaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu 3,00 mii lei.

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr.36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 1.885,28 mii lei se majoreaza cu suma de 96,98 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 48,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 48,98 mii lei.

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.37)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.720,45 mii lei se majoreaza cu suma de 8,24 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr.38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 724,89 mii lei se majoreaza cu suma de 16,91 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 1,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 15,91 mii lei.

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr.39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 731,05 mii lei se majoreaza cu suma de 20,72 mii lei la bunuri si servicii.


Grădiniță cu program prelungit nr.21 (anexa nr.40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local jliifi surî$pț$ 742,85 mii lei se majoreaza cu suma de 20,67 mii lei la bunuri si serv

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri suma de 317,00 mii lei ramane neschimbat, modificările au loc intre alineate.

Grădiniță cu program prelungit nr.23 (anexa nr.41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 1.251,28 mii lei se diminuează cu suma de 16,36 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 4,00 mii lei;

 • -  diminuarea la bunuri si servicii cu suma de 12,36 mii lei.

Grădiniță cu program prelungit nr.28 (anexa nr.42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.328,08 mii lei se majoreaza cu suma de 51,17 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit nr.30 (anexa nr.43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 612,15 mii lei se majoreaza cu suma de 20,63 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit nr.32 (anexa nr.44)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 671,26 mii lei se majoreaza cu suma de 16,43 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit nr.33 (anexa nr.45)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 599,20 mii lei se majoreaza cu suma de 11,43 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 1,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 10,43 mii lei.

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr.46)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.024,98 mii lei se majoreaza cu suma de 37,65 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 12,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 25,65 mii lei.

Grădiniță cu program prelungit nr.35 (anexa nr.47)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 795,01 mii lei se majoreaza cu suma de 6,02 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr.48) Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.014,40 mii lei se majoreaza cu suma de 4,39 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit nr.38 (anexa nr.49)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in(j s&ma de și-


li


832,61 mii lei se majoreaza cu suma de 2,00 mii lei la cheltuieli de personal

Grădiniță cu program prelungit nr.40 (anexa nr.50)                        '

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 859,65 mii lei se majoreaza cu suma de 23,73 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr.51)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.117,91 mii lei se majoreaza cu suma de 17,76 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 2,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 15,76 mii lei.

Grădiniță cu program prelungit nr.47 (anexa nr.52)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 940,98 mii lei se majoreaza cu suma de 23,86 mii leila bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”

(anexa nr.53)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.006,24 mii lei se majoreaza cu suma de 14,70 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr.54)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 975,68 mii lei se majoreaza cu suma de 11,32 mii lei la bunuri si servicii.

Centrul Crese (anexa nr.55)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 989,05 mii lei se majoreaza cu suma de 52,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem hotarare alaturat.

aprobarea proiectului de


VIZAT

Direcția Economica

DIRECTOR EXECUTIV,

1 Nicoleta Craciunoiu


Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte


DIRECTOțt

Simona A


EXECUTIV,

bu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013

si a emis:SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:   ^3


COLEGIUL NATIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI

Str. Gh. Doja Nr.98

Tel/Fax:0244.522.340

e-mail : contact@cn-caragiale.ro secretariatcnilc@yahoo.com


drdond'bf hnaufta/ de cndi/t

NOTA DE FUNDAMENTARE .

privind                                    '

aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferente

Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești pe anul 2013

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii,in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Avand in vedere prevederile Legii nr.276/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

La cheltuieli avand ca finanțare bugetul local- prevederea de 5008.28 mii lei se majoreaza cu suma de 33.55 mii lei astfel :

-la sentințele judecătorești prevederea de 193,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1.00 mii lei

-la bunuri si servicii prevederea de 782.98 mii lei se majoreaza cu suma de 32.55 mii lei La activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii-prevederea de 440,00 mii lei se majoreaza cu suma de 9,00 mii lei,respectiv:

-prevederea la cheltuieli de personal de 9,00 mii lei se majoreaza cu suma de 9,00 mii lei


CONTABIL SEF


GRIGORE MARIACOLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf.HC L 360/ 30.09.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.008,28

33,55

5.041,83

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.008,28

33,55

5.041,83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.008,28

33,55

5.041,83

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.144,00

1,00

4.145,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10:01.30)

10.01

3.225,62

1,00

3.226,62

Salarii de baza

10.01.01

2834,88

-39,00

2795,88

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

7,24

0,00

7,24

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

. 0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08 '

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

220,55

39,00

259,55

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

162,95

1,00

163,95

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa -

10.02.04

0,00

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

918,38

0,00

918,38

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

694,79

-2,00

692,79

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16,06

0,00

16,06

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173,31

0,00

173,31

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,78

2,00

6,78

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

29,44

0,00

29,44

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

782,98

32,55

815,53

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

720,00

33,20

753,20

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

5,00

25.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

41,00

5,65

46,65

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

370,00

5,00

375,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

52,00

1,00

53,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

14,00

0,60

14,60

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

21,00

-1,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

75,00

6,95

81,95

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

127,00

10,00

137,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfecta nti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

0,00

20,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf.KC L 360/ 30.09.2013

y

Influente-

4?-

-Buget rectificat

< zi'A

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

o,So

Qtfo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2#oo:

i!

M 20J00

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

jffo

,//W

> 5;&p

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

A

$

Deplasări în străinătate

20.06.02

o.tftț

Materiale de laborator

20.09

w

v.-Wo

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

==^0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

35,00

-0,65

34,35

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura proqram inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturiior

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului nnfrivît riicnn7itiilnr Innaln

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,98

0,00

2,98

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2,98

0,00

2.98

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

81,30

0,00

81,30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

m

^nfluejhte >-.$■) igjî ,

"V

Buget -rectificat rț r

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

■ A* j q

--

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

--------7 r' - i

r.4

1

rf"

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,

GRIGORE MARIA


JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE PLOIEȘTI

DENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Buget anual conf.HCLI 42/0 8.04.2013

Influente +/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

440,00

9,00

449,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

440,00

9,00

449,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,06

21,00

0,00

21,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10,06

6,00

0,00

6,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33,10,14

413,00

9,00

422,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37,10.04

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE nE71/m TADEl

440,00

9,00

449,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

440,00

9,00

449,00

CHELTUIELI CURENTE (coti 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

440,00

9,00

449,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9,00

9,00

18,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7,22

7,33

14,55

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

7,22

7,33

14,55

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02,30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,78

1,67

3,45

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,37

1,13

2,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,05

0,05

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

0,34

0,36

0,70

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

0,04

0,05

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,06

0,09

0,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (coti 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

431,00

0,00

431,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

115,00

0,00

115,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

0,00

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25,00

0,00

25,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

7,00

0,00

7,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7,00

0,00

7,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30,00

0,00

30,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

36,00

0,00

36,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

280,00

0,00

280,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

280,00

0,00

280,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

0,00


DENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Buget anual conf.HCL142/0j 8.04.2013 li

— V\—

’&wt ramific at

Materiale sanitare

20.04.02

o.oq'

A'       i

Reactivi

20.04.03

0,00’

<—7-

<         h

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

VW -

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

30,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10,00

0,00

10,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

0,00

3,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

0,00

3,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, nntrivit rii<tr>A7ifiilr>r lonalo

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3,00

0,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,00

0,00

3,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTAf^^-->,

75

_

TITLUL XVII PLĂTI EFECrffafâ'lN ANII PREtEb^ȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii pn^fi^fântPsi recuperate ih-'arțul curent

85.01


ORDONATOR TECONTABIL SEF,COLEGIUL NATIONAL “ MIHAI VITEAZUL”


MUNICIPIUL PLOIEȘTI, B-DUL INDEPENDENTEI NR.8

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 1/2011-Legea educației naționale, bugetul inițial al Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2013 aprobat prin H.C.L.nr. 142/08.04.2013, rectificat prin H.C.L. nr.360/30.09.2013 este in suma de 5.375,56 mii lei si se majoreaza cu suma de 33,96 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 5.409,52 mii lei, conform anexei.

Rectificarea din luna octombrie 2013 este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si M.F.P. nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat inițial in suma de 5.375,56 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala (sportivi) Alte cheltuieli (burse) Active nefinanciare

in suma de 4.196,00 mii lei;

in suma de 692,36 mii lei;

in suma de 40,00 mii lei;

in suma de 37,20 mii lei;

in suma de 410,00 mii lei, propunem majorarea cu suma de

33,96 mii lei, astfel rectificarea consta in:

 • -  majorarea la salarii de baza cu suma de 12,00 mii lei

 • -  majorarea la incalzit, iluminat si forța motrica cu suma de 20,00 mii lei

 • -  majorarea la alte bunuri si servicii pt.intret.si funct.cu suma de 1,96 mii lei

In urma majorării de credite rezulta un buget in suma de 5.409,52 mii lei compus din: Cheltuieli de personal - in suma de 4.208,00 mii lei;

714,32 mii lei;

40,00 mii lei;

37,20 mii lei; 410,00 mii lei.


Bunuri si servicii          - in suma de

Asistenta sociala (sportivi) - in suma de

Alte cheltuieli ( burse) - in suma de

Active nefinanciare       - in suma deJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


ANEXA


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 360 din 30.09.2013

influente (+/-)

EA \Buget‘.j rdotffjcaț

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.375,56

33,96

5.409,52

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.965,56

33,96

4.999,52

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.965,56

33,96

4.999,52

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.196,00

12,00

4.208,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.264,00

12,00

3.276,00

Salarii de baza

10.01.01

3.038,00

12,00

3.050,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

196,00

0,00

196,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

30,00

0,00

30,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

932,00

0,00

932,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

675,00

0,00

675,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

0,00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

174,00

0,00

174,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10,00

0,00

10,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

58,00

0,00

58,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

692,36

21,96

714,32

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

647,36

21,96

669,32

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

0,00

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

48,00

0,00

48,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

289,36

20,00

309,36

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55,00

0,00

55,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

0,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

22,50

0,00

22,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

187,50

1,96

189,46

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 360 din 30.09.2013

Influente (+/-)

/rectificat

U ' .fe

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

o.otf

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

Dezlnfectanti

20.04.04

0,00

0,00

W * . -b.oo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

’0;0Q

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06,01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06,02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații st materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

7,00

0,00

7,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, In baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10,00

0,00

10,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

0,00

10,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IIILUL vi i KANur-EHUHl IN INE UNI I AII ALE ADMIN1SI RAI IEI PUBLIUE~(COa f» ml

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40,00

0,00

40,00

11ILULX ATIECHELIUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

37,20

0,00

37,20

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA 77 EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plat) efectuate In anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84}

410,00

0,00

410,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNiTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01}

55

0,00

0,00

0,00

Titlul Vil! Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56,15+56,16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

410,00

0,00

410,00

TITLUL Xii ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

410,00

0,00

410,00

Actlveflxe (cod71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

71.01

410,00

0,00

410,00

| Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 360 din 30.09.2013

Influente (+/-)     i

//

■ș fij

uapt-— tificât^

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

O.W

5 C

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

\\

Alte active fixe

71.01.30

410,00

o.oo;

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

j . 0,0'ff

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

(0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,06.

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

—r~

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01

I
CONTABIL SEF, /Colegiul National „Nichita Stanescu” Ploiești


VIZAT

ORDONATOR PRINCI


NOTA DE FUNDAMENTAREa bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I nr.246/22.02.2013si Ml nisterul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii,in vederea susținerii cheltuielilor de întreținere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Diminuarea cu suma de 33 mii lei la TITLUL I Cheltuieli de personal

Majorarea cu suma de 21.96 mii lei la TITLUL II Bunuri si Servicii

Prezenta rectificare consta in diminuarea bugetului local inițial in suma de 2866,32 mii lei cu suma de 11,04 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 2855,28 mii lei conform anexa NR.l atașata.

Bugetul aprobat inițial in suma de 2866,32 mii lei compus din :

Cheltuieli de personal in suma de 2526,00 mii lei

Bunuri si servicii in suma de 305,22 mii lei

Alte cheltuieli (Burse) in suma de 35,10 mii lei

Modificările constau in :

-diminuarea bugetului de la cheltuieli de personal cu 33,00 mii lei

-majorarea bugetului de la bunuri si servicii cu suma de 21,96 mii lei conform anexa 1 atașata .

In urma rectificărilor rezultând un buget la nivelul sumei de 2855,28 mii lei compus din: Cheltuieli de personal - in suma de 2493,00 mii lei;

Bunuri si servicii- in suma de 327,18 mii lei

Alte cheltuieli(Burse) -in suma de 35,10 mii leiBugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii suferă modificări intre articole conform anexa 2 atașata;

Fata de cele prezentate,supunem spre aprobare Consiliului Local rectificarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 al Colegiului National „ Nichita Stanescu „ Ploiești.
JUDEȚUL; PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL “ NICHITA STANESCU ", PLOIEȘTIBUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 360/30,09,13

-

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.866,32

-11,04

2.855,28

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.866,32

-11,04

2.855,28

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.866,32

-11,04

2.855,28

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.526,00

-33,00

2.493,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.959,20

-26,00

1.933,20

Salarii de baza

10.01.01

1.680,20

1.680,20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

7,10

7,10

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumu!

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

138,50

138,50

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

133,40

-26,00

107,40

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02,06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

AEte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

566,80

-7,00

559,80

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

412,27

412,27

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,85

9,85

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

100,95

100,95

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,87

7,87

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

35,86

-7,00

28,86

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

305,22

21,96

327,18

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

259,32

29,50

288,82

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

1,50

5,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,50

0,00

2,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

167,92

10,00

177,92

Apa, canal si salubritate

20.01.04

21,25

21,25

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

18,00

18,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

31,65

0,00

31,65

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,50

3,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

28,50

0,00

28,50

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00


V

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

HCL f 360/30,09,^1 U'

r (m

w

J r^clifțat

Materiale sanitare

20.04.02

\

/ 0,00

Reactivi

20.04.03

..............«

o.oo

Dezinfectanti

20.04.04

o.oo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

** 12,86

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

7,86

12,86

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,90

0,10

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20,06.01

0,90

0,10

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

-1,50

1,50

Protecția muncii

20.14

4,00

4,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea sl combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturllor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

33,00

-14,00

19,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

33,00

-14,00

19,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TULUL VI IRANSFERUHIINIRE UNIIAITALEADMINISIRAHEI PUBLICE (COd

_

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod ~

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30}

59

35,10

0,00

35,10

Burse

59.01

35,10

0,00

35,10

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

HCL    ,

360/30,09,13h

Al

Buget

' ZrâctifTâ^t f L‘J

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

w

//•           a,oo

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

V ;AA7

s.vy 0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

''AAP.oa

0,00

Alte active fixe

71.01.30

" .■-

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

o,oo'

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" PLOIEȘTIANEXA 2

4 3


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013


INTEGRAL


SAUDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 360/30,09,13

"Tra-loc.

w

% -

/ ‘4

wn

0uget^ /'rectificatf

TOTAL VENITURI - din care:

90,00

90,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

90,00

0,00

90,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.

30,00

0,00

30,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

60,00

0,00

60,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.10

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

90,00

0,00

90,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

90,00

0,00

90,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

90,00

0,00

90,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22,00

0,00

22,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14,00

0,00

14,00

Salarii de baza

10.01.01

11,00

-0,50

10,50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3,00

0,00

3,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,50

0,50

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8,00

0,00

8,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

4,00

0,00

4,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

0,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1,00

0,00

1,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

0,00

1,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

68,00

0,00

68,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

30,00

0,00

30,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

2,00

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 360/30,09,13

Influente (+/-)

Buget rectificat

Apa, canal si salubritate

20.01.04

o.oo

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

n X 0,00

Piese de schimb

20.01.06

T

^'J\o,oo

Transport

20.01.07

i!

-> £

vQ.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

| c

3 c; Z/Z

W ‘ xtfloo

Materiale st prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01.09

\\

'IA

?/ $00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3O.O0J

'    .& 25,00

Reparații curente

20.02

o.oo

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

" o fqo

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

35,00

0,00

35,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35,00

35,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

0,00

2,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20,24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tlchete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

iii LUL VI 1 KANbi-EKURTiNTKE UNHA HALE AUMIHIU1 Kft 1 IEI PUBLICE (COO 5191}

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X AL TE CHELTUIELI (COd        =

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+50.30}

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform 360/30^1^

5®^

ZX

z.

Buget

x rectificat

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

O

7 u o,oo

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

* /

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

/ 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

^^0i00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

o’ool

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIARJDE CREDITE,

CONTABIL SEF,


DIRECTOR,     XX

C.N. „ALEXANDRU IO AN CUZA”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

VIZATORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

- buget inițial in suma de 3.096,74 mii lei se majorează la bunuri si servicii cu suma de 63,33 mii lei si diminuat la cheltuieli de personal pentru plata sentințelor cu 3,00 mii lei, ajungând astfel la nivelul sumei de 3.157,07 mii lei, conform Anexei nr.l atașată.


CONTABIL SEF, Ec. Hoabăn Marilena

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL"ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL nr.345/ 28.09.2012

x

Influente (+/-)

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.096,74

60,33

3.157,07

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.096,74

60,33

3.157,07

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+S0+51SF+55SF+57+59)

01

3.096,74

60,33

3.157,07

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.786,00

-3,00

2.783,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2.138,00

-3,00

2.135,00

Salarii de baza

10.01.01

1.805,00

0,00

1.805,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5,00

0,00

5,00

Alte sporuri

10.01.06

12,00

0,00

12,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

163,00

0,00

163,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la focul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

153,00

-3,00

150,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02,01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

648,00

0,00

648,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

467,00

0,00

467,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,00

0,00

11,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

117,00

0,00

117,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,00

0,00

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

45,00

0,00

45,00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

278,64

63,33

341,97

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

259,64

51,33

310,97

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

1,00

11,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

0,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

144,64

32,33

176,97

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22,00

0,00

22,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28,00

0,00

28,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50,00

18,00

68,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL nr.345/ /

28.09.2012/

L

Influente

| (W;

Buget rectificat ? cl

Materiale sanitare

20.04,02

o;bo

' ^0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

' 0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

Bui

iuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10,00

17,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

7,00

17,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

2,00

0,00

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șt servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprurnuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,00

5,00

9,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,00

5,00

9,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

5Q

0,00

0,00

0,00

IIILUL VI 1HKNSFERUHI INTRE UNITA HALE AUMIN1S1 NA HEI PUBLICE (COU s-r n-n

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

32,10

0,00

32,10

Burse

59.01

32,10

0,00

32,10

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01}

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL, nr.345/ 28.09.2012//

* Influente..

n BdgV

♦ ' rectificat d

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,69

.'i r.'O.țs

•’i. /o' yo.oo

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00'.

'-0^)0

o,oo

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00
Colegiul Național “ Jean Monnet” - Ploiești

Str. N. lorga nr. 7, CUI 2845478

Tel/fax : 0244/519688

Email: liceul pedagogic2003@yalioo.com

cn i m2009@vahoo.com

VIZAT,ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITENOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Urmare a evaluărilor făcute luând in calcul consumurile pe primele 9 luni ale anului 2013 si prognozele pentru ultimul trimestru, este necesara rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului National „Jean Monnet” pe anul 2013 după cum urmeaza:

întrucât suma de 358,36 mii lei alocata pentru plata sentințelor in anul 2013 depășește necesarul unitatii, se diminuează cu suma de 135,00 mii lei, conform Anexei 1, după cum urmeaza:

 • -  TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - se diminuează cu suma de 135,00 mii lei conform Anexei 1, după cum urmeaza:

10.01.30 - alte drepturi salariale in bani-sentinte - se diminuează cu suma de 100,00 mii lei 10.03.01 - contribuții de asig sociale de stat - se diminuează cu suma de 28,50 mii lei 10.03.06 - contribuții pt concedii si indemnizații - se diminuează cu suma de 6,50 mii lei

Pentru a putea achita facturile de energie termica si electrica aferente perioadei reci(trim IV 2013), este necesara majorarea bugetului de cheltuieli al Colegiului National „Jean Monnet” pe anul 2013 cu suma de 32,98 mii lei,

 • -  TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - se majoreaza cu suma de 32.98 mii lei conform Anexei 1, după cum urmeaza:

20.01.01 - furnituri de birou - se majoreaza cu suma de 0,98 mii lei

20.01.02 - materiale pentru curățenie - se diminuează cu suma de 2,00 mii lei

20.01.03 - incalzit, iluminat si forța motrice - se majoreaza cu suma de 25,00 mii lei

-   20.01.04 - apa, canal, salubritate - se majoreaza cu suma de 5,50 mii lei         (

20.01.08 - posta, telecomunicații, tv - se majoreaza cu suma de 2,00 mii 1

20.01.09 - mat. si prestări serv cu caracter funcțional - se majoreaza cu sumf$e         leik I

20.01.30 - alte bunuri si serv pt intretinere — se majoreaza cu suma de 5,OO\A^A^^^> 20.05.30 - bunuri de natura ob de inv - se diminuează cu suma de 2,50 mii

20.06.01 - deplasări interne - se diminuează cu suma de 2,00 mii lei

20.13.00 - pregătire profesionala - se diminuează cu suma de 2,00 mii lei


CONTABIL SEF,

GRECU^I^ORIA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Colegiul National "Jean Monnet"

BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localPLOIEȘTI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform

HCL

360/30.09.2013

influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,045.92

-102.02

3,943.90

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,045.92

-102.02

3,943.90

CHELTUIELI CURENTE (COd 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01 ,

4,045.92

-102.02

3,943.90

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,670.00

-135.00

3,535.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,867.00

-100.00

2,767.00

Salarii de baza

10.01.01

1,800.00

0.00

1,800.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

23.00

0.00

23.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

180.00

0.00

180.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

864.00

-100.00

764.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

803.00

-35.00

768.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10,03,01

620.00

-28.50

591.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15.00

15.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150.00

150.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9.00

9.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

9.00

-6.50

2.50

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

348.32

32.98

381.30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

293.32

39.48

332.80

Furnituri de birou

20.01.01

6.32

0.98

7.30

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

-2.00

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

150.00

25.00

175.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

5.50

75.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18.00

2.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9.00

3.00

12.00

Aite bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

5.00

35.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animate

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget confo

HCL

360/30.09.20

rm h

% V/-)   <

Buget rectificat

Medicamente

20.04.01

..... t

/ ' l 0.00

Materiale sanitare

20.04.02

--------1

i

OC

*i 0.00

Reactivi

20.04.03

L*

..w

A / o.oo

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

0.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

' 0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.00

-2.50

0.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

-2.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

-2.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

-2.00

0.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

45.00

0.00

45.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

45.00

0.00

45.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILUL VI f tfHNȘrbKUKI IN i Kt: UNIlfllIALbflUMINI^IKAlICIKUDLILt:

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLULX ALIE CHELIUlELTfcbd---------------------------------

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

27.60

0.00

27.60

Burse

59.01

27.60

27.60

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

...

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (COd 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform

HCL   /

360/30.09.201^'

Zi0 $ z Influente £ (+/~’

§

's:.

Buget rectificat

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

~   ^•?<oă)o

îo.oo

Construcții

71.01.01

\-l

----

/o.oo

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

w

' ■'>/ ......J

/oxW o.oo

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

■vy o°°

Alte active fixe

71.01.30

5?oo

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

7L00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de întreținere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

La cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

 • - prevederea la sentințe de 146.50 mii lei se majoreaza cu suma de 5.00 mii lei, total cheltuieli de personal (salarii + sentințe) ajungând la suma de 3655.00 mii lei;

 • - prevederea la bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 35.25 mii lei ajungând la suma de 623.94 mii lei.

DIRECTOR, Prof. Sandu Mihai

CONTABIL SEF, Ec. Ilie Adela
JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local\\

li


ifriii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.142/ 08.04.2013

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,265.09

40.25

4,305.34

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,265.09

40.25

4,305.34

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,265.09

40.25

4,305.34

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,650.00

5.00

3,655.00

Cheltuieli salariaîe in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,856.80

5.00

2,861.80

Salarii de baza

10.01.01

2,482.10

2,482.10

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5.00

5.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

250.00

-15.00

235,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

119.70

20.00

139.70

Cheltuieli salariaîe in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locui de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariaîe in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

793.20

0.00

793.20

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

594.70

594.70

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13.75

13.75

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

142.75

142.75

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.00

8.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

34.00

34.00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

588.69

35.25

623.94

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

563.19

32.25

595.44

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

370.19

32.25

402.44

Apa, canal si salubritate

20.01.04

78.0C

78.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

18.0C

18.00


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

42.00

42.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.00’

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

20.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hran

a (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

\ 0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

z

>8 0.00

Med

camente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

7-----

Reactivi

20.04.03

-

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20,05,01+20.05.03+20.05.30

20.05

15.00

0.00

15.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12.00

12.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.50

0.00

0.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

0.50

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20,20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente 'împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20,

20.30

5.00

3.00

8.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

3.00

8.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

III LUL VI I KANbhhRUKI INIKh UNI IAII ALE ADMINIblKAlIEF

PlIRIICF fr.nri Fi1 01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

IIILULX ACTE CHELIUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59,17+59.22+59.25+59.30)

59

26.4C

o.oc

26.40

OPE

RAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                     "

79

TULUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

1 X

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

'! - c-

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

------------T*"

—     / Y'

-

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

----------------r

X

7T/--

& /

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

> * 'tipN.rv

-

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Adela

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

COMISIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


RAPORT

Comisia a luat in discuție raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2013, avand ca sursa de finanțare bugetul local . Rectificarea consta in majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 5,00 mii lei (sentințe) si majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii in suma de 35,25 mii lei, astfel ajungând la un buget total rectificat in valoare de 4.305,34 mii lei.

si a emis:    AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prof SANDU MIHAI

DATA : 21 OCTOMBRIE 2013

COLEGIUL TEHNIC „LAZAR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului pe anul 2013

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Mnistrul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind Aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului generalizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetatare la bunuri si servicii,in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013 se majoreaza cu suma de 96,92 mii lei ajungând la nivelul sumei de 4.152,84 mii lei,după cum urmeaza:

 • -  Titlul I „Cheltuieli de personal” se majoreaza cu suma de 12,50 mii lei,atangand nivelul de 3.588,50 mii lei;

 • -  Titlul IF’Bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 84,42 mii lei ajungând la nivelul sumei de 539,14 mii lei.

Modificările sunt prezentate in anexa 1.

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de autofinanțare se rectifica cu suma de 4,00 mii lei,astfel:

 • -  Titlul I „Cheltuieli de personal” se majoreaza cu suma de 4,00 mii lei,ajungând la nivelul sumei de 46,00 mii lei

 • -  Titlul IF’Bunuri si servicii se diminuează cu suma de 4,00 mii lei ,atingând suma de 474,00 mii lei.

Influentele sunt reflectate in anexa 2.


luxandra


CONTABIL SEF, Ec. Voinea Dorina

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU


ANEXA 1


BUGETUL PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,055.92

96.92

4,152.84

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,040.92

96.92

4,137.84

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,040.92

96.92

4,137.84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,576.00

12.50

3,588.50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,790.00

12.50

2,802.50

Salarii de baza

10.01.01

1,980.00

1,980.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

90.00

90.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

720.00

12.50

732.50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

786.00

0.00

786.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

588.00

588.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14.00

14.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

145.00

145.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.30

8.30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30.70

30.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

454.72

84.42

539.14

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

426.72

81.42

508.14

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

6.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

6.00

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

285.72

27.42

313.14

Apa, canal si salubritate

20.01.04

93.00

17.00

110.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

15.00

6.00

21.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28.00

4.00

32.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

3.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12.00

12.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente

(+/-)

Buget^?-rectifi^tțt

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

|OCțl 0.$J>

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

3.00

4.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingbeturîlor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3C

20.30

25.00

0.00

25.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

25.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

10.20

0.00

10.20

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

15.00

0.00

15.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

15.00

0.00

15.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

15.00

0.00

15.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15.00

0.00

15.00

Construcții

71.01.01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente

(+/-)

Buge^t rectiwc^jș /

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

c 3.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

\\ a oo

Alte active fixe

71.01.30

15.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

^oâ

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

O'.'&Q;

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I
CONTABIL SEF,

ft'


JUDEȚUL: PRAHOVA COLEGIUL TEHNIC'LAZAR EDELEANU


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITAT1L0R FINANȚATE                     INTEGRAL SAU

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

influente

buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

520.00

0.00

520.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

520.00

0.00

520.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

Venituri din prestări servicii

33

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33.10.14

160.00

160.00

Alte venituri din prest servicii si alte activitati

33.10.50

265.00

265.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

95.00

95.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

520.00

0.00

520.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

520.00

0.00

520.00

CHELTUIELI'CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

520.00

0.00

520.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

42.00

4.00

46.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

33.14

3.00

3.00

Salarii de baza

10.01.01

33.14

3.00

36.14

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

...

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatîî

10.01.12

il/-. $

Indemnizații de delegare

10.01.13

K c

Indemnizații de detașare

10.01.14

\* >?,

WJ

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

MUh» c. ir

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10,02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8.86

1.00

9.86

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.50

0.40

6.90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.16

0.10

0.26

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.80

0.30

2.10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.10

0.10

0.20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.30

0.10

0.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

478.00

-4.00

474.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

294.00

-4.00

290.00

Furnituri de birou

20.01.01

13.00

13.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

125.00

125.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

70.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

2.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35.00

35.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

34.00

-4.00

30.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

160.00

0.00

160.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

160.00

160.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

20.00

0.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00


Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

(Lui

* - 1

c . ..    1

Wi/20%|

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

\o%O ';5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

o.oo

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materialo documentaro

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice loc

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20J

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.;

20.30

1.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

1.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

OPERĂTIUNI FINÂNCIĂRE (cod 80+81)

79
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.

80

_____________alj___...

II' s’

■'                       i*

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8‘

81

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

84

X

%

1

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

AnMINISTRATIFI PURI ICF frnd 51

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 I

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpore

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TIT

LUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților corn

72.01.01

TIT

LUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TIT PRl

LUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII ECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in

85.01

MINISTERUL EDUCAȚIE NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC “ ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI STR. SOS. VESTULUI NR.22, TEL/FAX 0244528269 e-mail: enrgetic_pl@hotmail.com

Nr. STH'-io/țg jD.'ul''?) .


Nota de fundamentare

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Pentru bugetul local :

 • - la bunuri si servicii - se majoreza cu suma de 68,43 mii lei, astfel :

 • • la art. 20.01.03 - incalzit, iluminat si forța motrica se majoreaza cu suma de 56,05 mii lei rezultând un total de 310,05 mii lei;

 • • la art. 20.01.04 - apa, canal si salubritate se majoreaza cu suma de 4,53 mii lei rezultând un total de 61,53 mii lei;

 • • la art. 20.01.08 - posta, telefon, internet se majoreaza cu suma de 2,85 mii lei rezultând un total de 35,55 mii lei;

 • • la art. 20.06.01 - deplasări interne se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei rezultând un total de 21,00 mii lei;

 • - la sentințe - suma de 220,00 mii lei se diminuează cu suma de 58,50 mii lei, total ch.de personal ( salarii=sentinte) ajungând la 3141,50 mii lei, astfel :

 • • la art. 10.01.30 alte drepturi salariate in bani se micșorează cu suma de 45,00 mii tei ramanand 485,00 mii tei;

 • • la art. 10.03.01 - contribuții asigurări sociale de stat se micșorează cu suma de 10,00 mii tei rezultând un total de 490,00 mii tei;

 • • la art. 10.03.02 - contribuții asigurări de șomaj se micșorează cu suma de 0,50 mii tei rezultând un total de 13,50 mii tei;

 • • la art. 10.03.03 - contribuții asigurări sociale de sanatate se micșorează cu suma de 2,50 mii tei rezultând un total de 132,50 mii tei;

 • • la art. 10.03.04 - contribuții pentru accidente de munca si boli profesionale se micșorează cu suma de 0,10 mii tei rezultând un total de 7,90 mii tei;

 • • la art. 10.03.06 - contribuții pentru concedii si indemnizații se micșorează cu suma de 0,40 mii tei rezultând un total de 25,60 mii tei;

Pentru bugetul de venituri la cheltuieli cu salarii - suma de 21 mii tei ramane neschimbata, modificandu-se doar intre articole, astfel:

la art. 10.01.01 - salarii de baza se micșorează cu suma de 1,50 mii tei rezultând un total de


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAI

BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 360/30.09.

2013

Influente +/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.614,30

9,93

3.624,23

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.614,30

9,93

3.624,23

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.614,30

9,93

3.624,23

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.200,00

-58,50

3.141,50

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.517,00

-45,00

2.472,00

Salarii de baza

10.01.01

1.813,00

0,00

1.813,00

Satarir-de-meFit

40,01,02

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4,00

0,00

4,00

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

170,00

0,00

170,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

530,00

-45,00

485,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

683,00

-13,50

669,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

500,00

-10,00

490,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14,00

-0,50

13,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

135,00

-2,50

132,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,00

-0,10

7,90

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

26,00

-0,40

25,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

380,70

68,43

449,13

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

358,70

68,43

422,13

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

254,00

56,05

310,05

Apa, canal si salubritate

20.01.04

57,00

4,53

61,53

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32,70

2,85

35,55

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,00

2,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

360/30.09.

2013

Influente

ff

rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

II-:?

Reactivi

20.04.03

0,00

lțt/1 3. '

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar {cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

-

; -2,bo

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

2,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

16,00

21,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

16,00

5,00

21,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri st armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si aite costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,00

0,00

4,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,00

4,00

TITLUL Iii DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

lilLUL VI IRANSFEHURIINIRE UNI IA II ALE ADMlNISTRTm^ PUBLICE----

Zrnr/ S-r f}1}

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+50.11+59.12+50.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

33,60

0,00

33,60

Burse

59.01

33,60

0,00

33,60

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclericai

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

85.01

|DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 360/30.09.

2013

Influente +/-

Buțjât c rectific^

i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

'fao

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

w

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

o.’d'a

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_
CONTABIL SEF,JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI                           ANEXA 2

ff

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTAȚE^NTE^gAt, ȘAH

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 201T?         ) J


......y a

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 cf.H.C.L.360/ 30,09,2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

709,00

0,00

709,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

689,00

0,00

689,00

venituri din inchirieri

30.10.05

276,00

276,00

alte venituri din propietate

.30.10.50

0,00

0,00

taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

40,00

40,00

venituri din prestări servicii

33.10.08

0,00

0,00

contribuția elevilor pentru internate si cantine

33.10.14

333,00

333,00

alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33,10,50

0,00

0,00

deverse venituri

36.10.50

30,00

30,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-20,00

0,00

-20,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.10

30,00

30,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

20,00

0,00

20,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

20,00

0,00

20,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

709,00

0,00

709,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

689,00

0,00

689,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

689,00

0,00

689,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10,03)

10

21,00

0,00

21,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11,00

0,00

11,00

Salarii de baza

10.01.01

8,00

-1,50

6,50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul ta si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,00

1,50

4,50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10,02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

10,00

0,00

10,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

7,00

0,00

7,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,30

0,30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2,10

2,10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,20

0,20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00


■S£’ t "•


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 cf.H.C.LJOlk 30,09,^1^ '

«'■>

x Buget ^rectificat

A

•** w

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03,06

r.^40

0,40

TITLULH BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

s 668,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

*26^

1X 226>°°

Furnituri de birou

20.01,01

w

* 5570^1(4

f     15,00

Materiale pentru curățenie

20.01,02

20.ÎT&!

20,00

încălzit, iluminat si forța metrica

20,01,03

50,00

0,00

50,00

Apa, canat si salubritate

20,01,04

10,00

0,00

10,00

Carburanți si lubrîfianti

20.01.05

10,00

0,00

10,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01,07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10,00

0,00

10,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01.09

56,00

0,00

56,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

55,00

0,00

55,00

Reparații curente

20.02

100,00

0,00

100,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) ■

20.03

210,00

0,00

210,00

Hrana pentru oameni

20,03.01

210,00

0,00

210,00

Hrana pentru animale

20,03,02

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

0,00

1,00

Medicamente

20,04.01

1,00

1,00

Materiale sanitare

20.04,02

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

0,00

30,00

Uniforme si echipament

20,05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

30,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20,00

0,00

20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20,00

0,00

20,00

Deplasări în străinătate

20.06,02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

0,00

6,00

Protecția muncii

20.14

3,00

0,00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24,01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

70,00

70,00

Reclama si publicitate

20,30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20,30,03

0,00

Chirii

20,30,04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20,30,07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

70,00

0,00

70,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IULUL VJ IRANSI-ERUHHNl RE'UNII A HALE ADMINIS IHA HErPUBLIUETCOa țM nu

51

0.00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 cf.H.C.L.360/;

30,09,2013 <

// 6

Influente

;

/ \

Buget rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X AL 1 E CHEL TUI ELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

ofoo

;         o,oo

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

■. -‘.o;oo

/ 0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

țO,OQ.

/ 0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

X o.oo

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

20,00

0,00

20,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

20,00

0,00

20,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

20,00

0,00

20,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

20,00

0,00

20,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10,00

10,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

10,00

0,00

10,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

o,oo'

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

.

_

0,00


CONTABIL SEF,COLEGIUL TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTINOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie 2013 este impusa de necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de Întreținere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Suma totala de 3878.73 mii lei se majoreasa cu suma de 21.97 mii lei - la bunuri si servicii - ajugand astfel la nivelul sumei de 3900.70 mii lei,conform Anexei nr. 1 anexata.


CONTABIL SEF, Cutieru Serica

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIU TEHNIC 'TOMA N.SOCOLESCU


ANEXA J


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL218/27.

06.2013

lnfluinte+

(+/-yM

kdW’î'V

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.878,73

21,97

3.900,79

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.878,73

21,97

3.900,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.878,73

21,97

3.900,70

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.476,00

0,00

3.476.90

Cheltuieli salariale în bani (cod 10,01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.716,40

0,00

2.716,40

Salarii de baza

10.01.01

2.297,40

2.297,40

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10,01.06

7,00

7,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

211,00

211,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

1,00

1,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

200,00

200,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale în natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

759,60

0,00

759,60

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

574,60

574,60

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,70

11,70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

142,30

142,30

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,30

8,30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

22,70

22,70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

375,13

21,97

397,10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20,01.30)

20.01

311,00

0,00

311,00

Furnituri de birou

20,01.01

5,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180,00

180,00

Apa, canal si salubritate

20.01,04

40,00

40,00

Carburanți si lubrifiantr

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20,01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,00

35,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20,00

20,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01.30

25,00

25,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20,03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicament?

20.04.01

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL218/27.

06.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

f.sy'/

Dezinfectant!

20.04.04

o,oa

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

2Qj9(

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

v

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

xv

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

4,00

4,00

Protecția muncii

20.14

5,50

0,00

5,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20,20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20,30

33,63

21,97

55,60

Reclama si publicitate

20.30,01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30,02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

33,63

21,97

55,60

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

}liLUL VI JKANbHzKUH! IN1HE UNI IATTALE ADMINIS1 RJCHEi PUBLICE (COO 51.01}

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

l n lUL X AL 1E UHELIUIELI (cod   ~

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

27,60

0,00

27,60

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul Vil! Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

A ro

DIRECTOR ,contabilAef,


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL218/27.

06.2013

\ff &-----q

MC Aj    -g

/        /fi

UnTluențe'^

w--

*5»

» rectificat / ■•■‘V          /

Construcții

71.01.01

ius.V M5,oo

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

-

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETĂRII COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU” CUI 2845508; PLOIEȘTI, STR. RUDULUINR. 24/A /<o.


APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

 • - prevederea la cheltuieli de personal (salarii + sentințe) in suma de 3.236,00 mii lei se diminuează cu suma de 46,00 mii lei ajungând la suma de 3.190,00 mii lei;

 • - prevederea la bunuri si servicii in suma de 647,07 mii lei se majoreaza cu suma de 23,06 mii lei ajungând la suma de 670,13 mii lei.

Pe total rectificarea consta in diminuarea bugetului aprobat prin HCL 360/30.09.2013 in suma de 3.899,57 mii lei cu suma de 16,94 mii lei, ajungând astfel la nivelul sumei de 3.882,63 mii lei, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note.


CONT^IL SEF,

Niculae Gabriela

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 10


COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU1

PROPUNERE 18.10.2013

BUGETUL PE ANUL 2013

sursa de finanțare: bugetul local

/>.

I ©a a .ri

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedew1

2013 \

CF.HCL

360/ 30.09.2013

îtoffcfenw’ ț-

j

'^rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.899.57

-22.94

3.876.63

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.899.57

-22.94

3.876.63

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.899.57

-22.94

3.876.63

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.236.00

-46.00

3.190.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.498.00

-46.00

2.452.00

Salarii de baza

10.01.01

1.880.00

1.880.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

20.00

20.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

390.00

390.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatiî

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul Ia si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

208.00

-46.00

162.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de Ia locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

738.00

0.00

738.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

520.00

520.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15.00

15.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

133.00

133.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.00

10.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

60.00

60.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

647.07

23.06

670.13

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

521.07

18.56

539.63

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30.00

30.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

246.00

2X06

269.06

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45^'

rOM/

X 45.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

4^\\20.00

Piese de schimb

20.01.06

’MIS.OO

Transport

20.01.07

W"

jooo

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

^5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3W

30.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

80.0¥

75.57

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.0*1+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.

20.05

100.00

0.00

100.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100.00

100.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

4.50

7.50

Deplasau interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4.50

4.50

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice Io

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2(

20.30

15.00

0.00

15.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.0C

15.00


1

// o'

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

| \o.oo

1

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

\0.00

0.00

> /0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

. 0.00

0.00

IIILUL VI 1KANSFEKURI INrREUNnATTALE ADIVIINIS1 RAITEI PIIRI ICF fr.nd 51 01)

51

0.00

.....0.00

0.00

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

16.50

0.00

16.50

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CQNTABIL SEF,Niculae Gabriela


LICEUL DE ARTA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


„CARMEN SYLVA”ORDONATOR PRir______________


NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie 2013 este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii,in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul inițial al instituției noastre aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 142/08.04.2013 in suma de 4419,65 mii lei se majoreaza cu suma de 48,12 mii lei ,ajungând astfel la nivelul sumei de 4467,77 mii lei, conform Anexei nr.l , după cum urmeaza:

• Titlul II „Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 48,12 mii lei .


CONTABIL SEF, Ec. Cristache Manuela

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificare


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.

HCL 142/8.04 .13

INFLUIENTE

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4419,65

48,12

4467,77

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4419,65

48,12

4467,77

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4419,65

48,12

4467,77

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4096,00

0,00

4096,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3208,77

0,00

3208,77

Salarii de baza

10.01.01

2.469,33

0,00

2.469,33

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

739,44

0,00

739,44

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

887,23

0,00

887,23

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

667,50

0,00

667,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16,05

0,00

16,05

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

166,86

0,00

166,86

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,54

0,00

9,54

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27,28

0,00

27,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 fa 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

276,25

48,12

324,37

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

258,00

40,12

298,12

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

1,12

4,12

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

2,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

151,00

20,00

171,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

38,00

1,00

39,00

Carburanți si Jubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

17,00

4,00

21,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

29,00

2,00

31,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7,00

2,00

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10,00

8,00

18,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20,03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF. HCL 142/8.04 .13

INFLUIENTE

+L

BUGET RECTIFICAT

Materiale sanitare

20.04.02

0,$

Reactivi

20.04.03

ojȘtfZ

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20,05.03+20.05.3

20.05 '

1,25

5,50

6,^5 k

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0.0^

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00^

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,25

5,50

6,75

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

C o rc cta re-d ezvo I ta re

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,50

-0,50

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

1,00

Protecția muncii

20.14

1,00

1,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loc

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.:

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20,24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

14,00

3,00

17,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14,00

3,00

17,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 ta 30.03)

30

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

47,40

47,40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

| Construcții

71.01.01

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.

HCL 142/8.04 .13

INFLUIENTE

+/_

BUGET RECTIFICAT z

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

.M

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

I 0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

‘ 0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

\/‘ 'J

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

■O^Q

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

~T~

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CONTABIL SEF,LICEUL DE ARTA”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI Str. Bobalna nr 44 Ploiești


Nr .-2XȘ.T.. ./.2/:            .

Consiliul de Administrație al Liceului de Arta “Carmen*


Sylva “Ploiești a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 4419.65 mii lei ,cf. HCL 142/08.04.2013, constând in majorarea cu suma de 48.12 mii lei , suma totala fiind 4467.77 mii lei, după cum urmeaza :

- Titlul II “ Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 48.12

mii lei .

si a emis aviz favorabil.PREȘEDINTE:

Director Prof.Tereza Sandul... j

MEMBRII:

Dir. Adj. Prof. Rodica^ Radulescu

Prof. Dragos Lipan// K _ Prof. Elena Bica          /

Prof. Adriana Braileanm 1/"---

Prof. Cristian Anghel Reprezentant Consiliul Local - Constantin Popa Reprezentant Consiliu Local - Cristian Dumitru Reprezentant Consiliu Local - Iulian Bolocan Reprezentant Primar - Bogdan Lupu Reprezentant sindicat - Prof. Corina Cristescu Reprezentant sindicat - Prof. Daniela Vladescu^ Reprezentant comitet părinți - Victor Besnea Reprezentant părinți - Manuela Cristache Reprezentant părinți - Laura Irimescu Reprezentant elevi - Ana Vladescu       '

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII

„VICTOR SLAVESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PLOIEȘTI


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de întreținere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

La cheltuieli de personal- la sentințe suma de 84 mii lei se majoreaza cu suma de 5.00 mii lei, ajungind astfel la nivelul sumei de 2141,00 mii lei( total cheltuieli de personal-salarii+sentinte).

La cheltuieli bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 4.39 mii lei, ajungând astfel la nivelul sumei de 262.19 mii lei.

Rectificarea avand si viramente intre articolele aceluiași capitol , conform anexei nr.1


’A SEVASTIAN


ADMINISTRATOR FINANCIAR, ELENA DUCA

c/

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII „VICTOR SLAVESCU" PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2013

sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013

Influente {+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

2.441,80

9,39

2.451,19

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.441,80

9,39

2.451,19

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+1

01

2.441,80

9,39

2.451,19

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.136,00

5,00

2.141,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.660,00

5,00

1.665,00

Salarii de baza

10.01.01

1.460,00

1.460,00

Salarii de merit

10.01.02

indemnizație de conducere

10.01.03

spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

120,00

120,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

80,00

5,00

85,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

476,00

0,00

476,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

345,00

345,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8,00

8,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

86,00

86,00

<sUIHIIDUlll UU dbiyuiail pui IU U dULTCJUIlLU ne HlUIlLd SI UUII-------

10.03.04

6,00

6,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

31,00

31,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

257,80

4,39

262,19

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

207,15

-3,41

203,74

Furnituri de birou

20.01.01

18,85

18,85

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

84,00

-8,00

76,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,80

-6,50

14,30

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08 I

25,0u|

2.50

27,5$

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

41,50’

®  .48,06

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12,00

:/>z.2;0O

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,50

0,00

1,50

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

1,50

1,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03

20.05

13,00

2,00

15,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13,00

2,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,45

2,45

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3,00

3,00

Protecția muncii

20.14

2,70

3,30

6,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arn

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pul

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.C

20.24

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3(

20.30

27,00

2,50

29,50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

27,00

2,50

29,50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

I

TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UNlTATl ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

------------------ft-

'/ -i

IC c

-

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD.EXTERNE NERĂ

56

<5-        -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

’ q c

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

48,00

0,00

48,00

Burse

59.01

48,00

48,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUaTE'TN'ANII PRECEDeNTI SF~ RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ADMINISTRATOR FINANCIAR,


ELENA DUCA


LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


NOTA DE FUNDAMENTARE

a bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I nr.246/22.02.2013si Ml nisterul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii,in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Diminuarea cu suma de 3 mii lei la TITLUL I Cheltuieli de personal

Majorarea cu suma de 83.57 mii lei la TITLUL II Bunuri si Servicii

Prezenta rectificare consta in majorarea bugetului local inițial in suma de 2.173,08 mii lei cu suma de 80.57 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 2.253,65 mii lei conform ANEXA NR.l atașata.

Bugetul aprobat inițial in suma de 2.173.08 mii lei compus din :

Cheltuieli de personal in suma de 1.775,00 mii lei

Bunuri si servicii in suma de 359,98 mii lei

Alte cheltuieli (Burse) in suma de 38,10 mii lei

Modificările constau in : -diminuarea bugetului de la cheltuieli de personal cu 3,00 mii lei


-majorarea bugetului de la bunuri si servicii cu suma de 83,57 mii lei conform ar atacata

In urma rectificărilor rezultând un buget la nivelul sumei de 2.253,65 mii lei compus chaLJL

Cheltuieli de personal - in suma de 1.772,00 mii lei;

Bunuri si servicii- in suma de 443,55 mii lei

Alte cheltuieli(Burse) -in suma de 38,10 mii lei

Bugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii suferă modificări intre articole conform anexa 2 atașata;

Majorarea bugetului de la cheltuieli de personal cu suma de 83,00 mii lei

Diminuarea bugetului de la bunuri si servicii cu suma de 83,00 mii lei

Buget inițial in suma de 500,00 mii lei compus din :

Cheltuieli de personal in suma de 123,00 mii lei

Bunuri si servicii in suma de 372,00 mii lei

Cheltuieli de capital in suma de 5,00 mii lei

In urma rectificărilor rezultând un buget la nivelul sumei de 500,00 mii lei compus din:

Cheltuieli de personal in suma de 206,00 mii lei

Bunuri si servicii in suma de 289,00 mii lei

Cheltuieli de capital in suma de 5 mii lei

Fata de cele prezentate,supunem spre aprobare Consiliului Local rectificarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 al Liceului Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei Ploiești.JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI

sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicata r

BUGET

2013

influente

+/-

BUGET RECTIFICAT 2013

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.173,08

80,57

2.253,65

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.173,08

80,57

2.253,65

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.173,08

80,57

2.253,65

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.775,00

-3,00

1.772,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1.392,00

-15,00

1.377,00

Salarii de baza

10.01.01

1.145,00

-5,00

1.140,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

7,00

-7,00

0,00

Fond aferent ptatii cu ora

10.01.11

140,00

140,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate tn bani

10.01.30

100,00

-3,00

97,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul ta si de ta locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

383,00

12,00

395,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

289,00

289,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,00

2,00

9,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

70,00

3,00

73,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,00

2,00

6,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13,00

5,00

18,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.16 la 20.27+20.30)

20

359,98

83,57

443,55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

307,98

106,57

414,55

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

2,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

170,98

71,57

242,55

Apa, canal si salubritate

20.01.04

28,00

10,00

38,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

23,00

23,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

2,00

32,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7,00

7,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

60,00

-2,00

58,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET 2013

influente

+/-

bugel/K RECTIFICA^-201O -2

Materiale sanitare

20.04.02

\o^o

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

XkOO'î

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,00

0,00

iM

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,00

1,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

46,00

-23,00

23,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedinteîui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

46,00

-23,00

23,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

38,10

0,00

38,10

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLULVII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlu! VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET

2013

influente +/-

BUG RECTII 20Z1

'f

?icaT

3 C

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

o.oo

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

W

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

o,o6

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI


ANEXA


/dBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR

\

W?

201

Cod indicator

BUG.I

NITIAL

2013

INFLUE NTE+/-

TOTAL VENITURI - din care:

500,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

500,00

500,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

100,00

100,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

400,00

400,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

500,00

0,00

500,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

495,00

0,00

495,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

495,00

0,00

495,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

123,00

83,00

206,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

96,30

65,00

161,30

Salarii de baza

10.01.01

34,00

6

40,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Aite sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

60,30

58

118,30

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Aite drepturi salariale in bani

10.01.30

2,00

1

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichetede masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

X

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

26,70

18,00

44,70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

20,00

12

32,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,50

0,4

0,90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

5,00

4,5

9,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,30

0,3

0,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,90

0,8

1,70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.13 la 20.27+20.30)

20

372,00

-83,00

289,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

50,00

-45,00

5,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUG.I NITIAL

INFLUE NTE+/-

BUGET RECTIF.

2013

Carburanți si lubrifianti

20,01.05

X

iîX

w î: k <

Piese de schimb

20.01.06

Z'

Transport

20.01.07

f

z

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20,00

-15 Z <=

.0'6.

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

-30 \ ,-4

Z 6,0.0,

Reparații curente

20.02

200,00

20 \\ 7

. 220,00

Hrana (cod 20-03.01 +20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ta 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03-1-20.05.30)

20.05

10,00

-5

5,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

-5

5,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

2,00

-2

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

-5

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

-5

0,00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plat! pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

100,00

-41

59,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedinteluî/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

100,00

-41

59,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00


BUGET

RECTIF.

X* v

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUG.I NITIAL

INFLUE NTE+/-

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

(O - •

//

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5,00

0 //

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

5,00

0 %

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

<b,p,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5

0

5,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5

0

5,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5

0

5,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

5

0

5,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STR. PETROLULUI NR. 16, LOC. PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.l. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

 • 1. Majorarea cu suma de 38.00 mii lei a cheltuielilor de personal (drepturi cuvenite conform hotărârilor judecătorești definitive si irevocabile) ajungând in urma rectificării la suma de 3.046 mii lei, din care:

cheltuieli de personal - suma de 3.046.00 mii lei, respectiv :

-salarii 2.825.20 mii lei

- sentințe 220.80 mii lei

 • 2. Majorarea cu suma de 82.37 mii lei a cheltuielilor cu bunurile si serviciile rezultând in urma rectificării un buget de 990.10 mii lei conform ANEXEI nr. 1.

Pentru bugetul activitatii finanțate din venituri proprii si subvenții are loc o majorare a prevederii privind reparațiile curente - cod 20.02 cu suma de 15.00 mii lei si o diminuare cu aceeași suma a cheltuielilor pentru intretinere si funcționare - cod 20.01.30 - suma totala ramanand neschimbata conform ANEXEI nr. 2.JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificareDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF. HCL 142 (08.04.2013

influente"

< A

-o

% buge>>.7 ftfȘCTfFlCAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,931.33

120.37

4.051.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,931.33

120.37

4,051.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59;

01

3,931.33

120.37

4,051.70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,008.00

38.00

3,046.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,313.00

38.00

2,351.00

Salarii de baza

10.01.01

1,900.00

38.00

1,938.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

413.00

413.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

695.00

0.00

695.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

500.00

500.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

130.00

130.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

15.00

15.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30.00

30.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 fa 2O.16+2O.18 la 20.27+20.30)

20

907.73

82.37

990.10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

844.73

82.37

927.10

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

35.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

500.00

82.37

582.37

Apa, canal si salubritate

20.01.04

140.00

140.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

16.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.08

53.73

53.73

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

80.00

80.00

Reparații curente

20.02

10,00

10.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.:

20.05

18.00

0.00

18.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18.00

18.00

Deplasări, detașa ri, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

2.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

10.00

10.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.

HCL 142

/08.04.2013

INFLUENTE

+/_

BUGET RECTIFICAT

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

~~~~ R C n

Tichete cadou

20.27

1

'

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

17.00

oml

Reclama si publicitate

20.30.01

i?           .'0 00 *

Protocol si reprezentare

20.30.02

-o ^..,0.00/

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

**

'.0:00

Chirii

20.30.04

•\

..'k       ••■‘o/oo

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

\

..-■C5..Q.Q?

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

17.00

17.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

o.oo

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

15.60

0.00

15.60

Burse

59.01

75.60

15.60

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CONTABIL SEF,

EC. Vasije ElenaJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituita publica:

ANEXA 2LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2013

sursa de finanțare: venituri proprii Propunere rectificare

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF. HCL 142 /08.04.2013

INFLUENTE

+/_

BUGET RECTIFICA T

TOTAL VENITURI - din care:

403.00

0.00

403.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

403.00

0.00

403.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

175.00

175.00

contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

150.00

150.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

78.00

78.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

403.00

0.00

403.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

403.00

0.00

403.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

403.00

0.00

403.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

0.00

13.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10.10

0.00

10.10

Salarii de baza

10.01.01

9.30

9.30

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.80

0.80

Cheltuieli salariate tn natura (cod 10.02.01 fa 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.90

0.00

2.90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2,00

2.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.10

0.10

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.65

0.65

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.05

0.05

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.10

0.10

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

390.00

0.00

390.00

Bunuri si servicii (cod 20,01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

215.00

-15.00

200.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

78.00

78.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.00

35.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

84.00

-15.00

69.00

Reparații curente

20.02

20.00

15.00

35.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

130.00

0.00

130.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

130.00

130.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sf materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfeclanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25.00

0.00

25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF. HCL 142

108.04.2013

INFLUENTE +/_

7

BUGETR

RECTIFICA

(

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

0.00

. 26.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00.

«3. x <p';oo

/

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

\

/

Deplasări în străinătate

20.06.02

-1.11

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

Ec. Vasile Elena

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări: bugetu cf. HCL 349 / 11.09.2013 total 2313,33 mii lei a fost suplimentat după cum urmeaza:

 • - cheltuieli de personal               6 mii lei;

 • - cheluieli cu bunuri si servicii 37,08 mii lei

,ajungând la un total de 2356,41 mii lei, conform Anexei nr.l anexata.


CONTABIL SEF, Ec. Cramar Ruxandra Ioana

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” PLOIEȘTI


Str. MIHAI BRAVU Nr. 249

Telefon/fax 0244545184; 0244523541

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET,ÎMPRUMUTURI

Consiliul de Administrației! Liceului Tehnologic Anghel Saligny Municipiul Ploiești, intrunit la data de                a analizat rectificarea bugetului de cheltuieli

avand ca sursa de finanțate bugetul local pentru anul 2013 si a emis aviz favorabil.JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 15


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local1 DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL 349  /

11.09.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

t

2,313.33

43.08

2,356.41

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,313.33

43.08

2,356.41

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2,313.33

43.08

2,356.41

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,080.00

6.00

2,086.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1,629,-00

1.00

1,630.00

Salarii de baza

10.01.01

1,619.00

1.00

1,620.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri        >

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații pfatite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

. 0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01,14

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

10.01,15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30'

10.00

0.00

10.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tîchete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02,03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul ta si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

451.00

5.00

456.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10*03.01

338.00

0.00

338.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8.00

0.00

8.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03.03

85.00

0.00

85.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.00

0.00

5.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

15.00

5.00

20.00

TITLULH BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

219.83

37.08

256.91

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

158.33

44.30

202.63

Furnituri de birou

20.01.01

2.50

1.51

4.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.50

0.00

2.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03"

103.33

44.64

147.97

Apa, canal si salubritate„

20.01.04

16.00

-4.59

11.41

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

' 30.00

0.25

30.25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4.00

2.49

6.49

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

(Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL 349  /

11.09.2013

. rectificat

'v.                      -r      ' *

Materiale sanitare

20.04.02

ll°si /$<

o'qp

Reactivi

20.04.03

fi.0Qr

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20,05.03+20.05.30)

20.05

1.00

‘>27

Uniforme si echipament

20.05.01

*0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

4.27

5.27

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09 t

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta sl expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

2.50

1.17

3.67

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale Ea realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22 .

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

58.00

-12.66

45.34

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

f

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

58.00

-12.66

45.34

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

HIL.UL. vi i rtÂNsFEKUtii in 1 Kt UNI IA11 ALE ADMIN1S > HA 1 IE) PUBLICE (C0d mi

51

0.00

■0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

HILULXALIECHELIUIELI fCOd

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

13.50

0.00

13.50

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT                                  «

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent) sl recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pOStaderare (cod 56.01 ia 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56,18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

| Construcții

71.01.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL 349  /

11.09.2013

influec

ite

u

Buget 'Z. recțificat

>-

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

."7r

0;00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

’    ■* V

Lo.bo

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00'

£o.0o

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

,-ox£p:oo

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

* .M

L

j£<o.oo

I

^^7

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I


CONTABIL SEF,LICEUL TEHNOLOGIC LUDOVIC MRAZEK

MUNICIPIUL PLOIEȘTIVIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITENota de fundamentare

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de întreținere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

 • -  la cheltueli de personal suma de la sentințe de 44,00 mii lei se majoreaza cu suma de 14,00 mii lei astfel total cheltuieli de personal in suma de 1360,00 mii lei va ajunge la suma de 1374,00 mii lei;

 • -  la cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 371,00 mii lei se majoreaza cu suma de 38,44 mii lei ajungând la 409,44 mii lei;

 • -  total buget aprobat in suma de 1758,00 mii lei va ajunge conform acestei rectificări la suma de 1810,44 mii lei;


Contabil sef,

Maria Ceauș

JUDEȚUL: PRAHOVA instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK’


ANEXA 1


BUGETUL PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL..............

-

Influente (+/-)

rectificat

142/8.04.2013

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.758,00

52,44

1.810,44

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.758,00

52,44

1.810,44

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.758,00

52,44

1.810,44

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.360,00

14,00

1.374,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 4-10.01,30)

10.01

1.055,00

8,00

1.063,00

Salarii de baza

10.01.01

919,00

-2,50

916,50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

6,00

6,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

95,00

95,00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,50

0,00

0,50

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de ia locui de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

34,50

10,50

45,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de ia locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

305,00

6,00

311,00

Contribuții de asigurați sociale de stat

10.03.01

211,00

6,00

217,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6,00

6,00

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

56,00

56,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,00

4,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28,00

28,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

371,00

38,44

409,44

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

340,00

38,44

378,44

Furnituri de birou

20.01.01

12,00

12,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrlca

20.01.03

197,00

38,44

235,44

Apa, canal si salubritate

20.01.04

53,00

53,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11,00

11,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

25,00

-10,00

15,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

10,00

40,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

o,oc

0,00

(Medicamente

20.04.01

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL..............

142/8.04.2013

Influente

^^.Buget'^> rectfficât?

Materiale sanitare

20.04.02

c'

^&0;00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

o^oii*

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

X

’/AV. PL'^QP

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 *20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoitare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

5,00

Protecția muncii

20,14

3,00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20,19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20,20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea $1 combaterea inundațiilor si ingheturiior

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20,24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor Interne

20,24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20,30,01 la 20.30.04+20.30,06+20.30.07+20.30.09+20.30,30)

20.30

12,00

0,00

12,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului Instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30,09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30.30

12,00

12,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 /a 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cad 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL4X ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

27,00

0,00

27,00

• |Burse

59.01

27,00

0,00

27,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+58.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAU (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Buget

cf.HCL..............

Influente

Buadt

o Fdtiîfrcât

indicator

142/8.04.2013

(+/-)

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

/ZI ‘

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

z

; . / r AoQ

Alte active fixe

71.01.30

\\ r'

F.,

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0p0

X X £i,0o

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

f .i', ■ .. "0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

~~T~

c A

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in