Hotărârea nr. 398/2013

Hotãrârea nr. 398 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 398 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze formata din consilierii locali : Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin, Constantin si raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013;

luând in considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a si art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala , republicata si actualizata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba lista de investiții pe anul 2013 a SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI, conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotarare.

Art.3 Ordonatorul principal de credite si Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 octombrie 2013EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind rectificarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anii a\ SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE - PLOIEȘTI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 137/08.04.2012 si rectificat prin HCL nr.245/26.07.2013.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate si pentru indeplinirea obiectivelor legate de activitatea de colectare a taxelor si impozitelor la bugetul local a Serviciului Public Finanțe Locale se impune rectificarea bugetului, cu diminuarea bugetului aprobat inițial cu suma de 100 mii lei.

Rectificarea consta in diminuarea veniturilor din subvenție cu suma de 100 mii lei, suplimentarea veniturilor si cheltuielilor din secțiunea funcționare cu 50 mii lei si redistribuirea de sume in cadrul titlul II „Bunuri si servicii” si diminuarea veniturilor si cheltuielilor din titlul X „Cheltuieli de capital” cu suma de 150 mii lei.

Veniturile totale ale bugetului instituției in suma de 9.200 mii lei, se diminuează cu 100 mii lei, conform anexei nr. 1.

Cheltuielile bugetului instituției in suma de 9.200 mii lei se diminuează cu 100 mii lei, conform anexei nr.l.

Fata de cele menționate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


VIZAT

PRIMAR, IULIAN BADESCU


RAPORT DE SPECIALITATE      ’ v

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pe anul 2013

Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130/2003 .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 137/08.04.2013 si rectificat prin HCL nr.245/26.07.2013.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli se impune rectificarea bugetului, cu diminuarea bugetului aprobat inițial cu suma de 100 mii lei .

Rectificarea consta in diminuarea veniturilor din subvenție cu suma de 100 mii lei, suplimentarea veniturilor si cheltuielilor din secțiunea funcționare cu 50 mii lei si redistribuirea de sume in cadrul titlul II „Bunuri si servicii” si diminuarea veniturilor si cheltuielilor din titlul X „Cheltuieli de capital” cu suma de 150 mii lei.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli inițial aprobat este in suma de 9.200 mii lei, in urma rectificării se diminuează cu 100 mii lei, avand următoarea structura :

Veniturile totale sunt in suma de 9.100 mii lei, din care :

 • - venituri din activitatea proprie

 • - subvenții

  800 mii lei

  8.300 mii leiII. Cheltuieli cu bunuri si servicii

2.040 mii lei


La acest titlu, bugetul inițial aprobat a fost de 1.990 mii lei, in urma rectificării, acesta s-a majorat cu 50 mii lei astfel:

 • -  20.01.01 - furnituri birou, se diminuează cu 11 mii lei;

 • -  20.01.02 - materiale curățenie se majoreaza cu 4 mii lei;

 • -  20.01.04 - apa, canal, salubritate se diminuează cu 4 mii lei;

 • -  20.01.05 - carburanți si lubrifianti se diminuează cu 4 mii lei;

 • -  20.01.06 - piese de schimb se diminuează cu 17 mii lei;

 • -  20.01.08 — posta, telecomunicații, internet, se majoreaza cu 50 mii lei deoarece s-au trimis 10.000 de decizii de accesorii si 14.000 de somații de plata,contribuabililor;

 • -  20.02   - reparații curente se diminuează cu 36 mii lei;

 • -  20.06.01 - deplasări interne, detasari se diminuează cu 2 mii lei;

 • -  20.25   - cheltuieli judiciare se diminuează cu 10 mii lei;

 • -  20.30.09 - executarea silita a creanțelor bug. se diminuează cu 20 mii lei;

 • -  20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii, se majoreaza cu 100 mii lei.

B. Cheltuieli de capital                            730 mii lei

La acest titlu, bugetul aprobat inițial a fost de 880 mii lei, in urma rectificării acesta diminuandu-se cu suma de 150 mii lei astfel:

 • -  71.01.30 - proiect European " Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești" , se diminuează cu 100 mii lei;

 • -  71.01.30 -reabilitare spațiu vest (centrul fiscal vest ), se diminuează cu 50 mii lei.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pentru anul 2013 se prezintă astfel:

I. Venituri totale : 9.100 mii lei, din care :

 • - venituri proprii - 800 mii lei;

 • - venituri din subvenție - 8.300 mii lei.

II. Cheltuieli totale : 9.1 00 mii lei, din care :

 • -  Cheltuieli de personal - 6.330 mii lei;

 • -  Bunuri si servicii - 2.040 mii lei;

 • -  Cheltuieli de capital - 730 mii lei.


Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

DIRECȚIA ECONOMICA,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PUBLICA,

JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE,

Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu


Director Executiv,JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială: MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALEBUGETUL         „            '

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PEjAțgk


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

INFLUENfct

Venituri proprii

33.10.08

800,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8.400,00

-100,00'

TOTAL VENITURI - din care:

9.200,00

~'~~57Too,oo

Veniturile secțiunii de funcționare

8.320,00

50,00

8.370,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

880,00

-150,00

730,00

TOTALCHELTUIEUTSECTIUNEADE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEAde DEZVOLTARE!

9.200,00

-100,00

9.100,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

8.320,00

50,00

8.370,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

8.320,00

50,00

8.370,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.330,00

0,00

6.330,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 Ia10.01.16+10.01.30)

10.01

4,960,00

0,00

4.960,00

Salarii de baza

10.01.01

4.959,00

4.959,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01,05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1,00

1,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02,04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.370,00

0,00

1.370,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,024,00

1.024,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

27,00

27,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03.03

260,00

260,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,00

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

51,00

51,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (COd 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1.990,00

50,00

2.040,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.541,00

18,00

1.559,00

Furnituri de birou

20.01.01

131,00

-11,00

120,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30,00

4,00

34,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

205,00

205,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

-4,00

16,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,00

-4,00

6,00

Piese de schimb

20.01.06

45,00

-17,00

28,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

500,00

50,00

550,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

600,00

0,00

600,00

Reparații curente

20.02

36,00

-36,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE

2013     . .

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05,03+20.05.30)

20.05

60,00

o/)6;

Uniforme si echipament

20.05.01

fl

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

o

l' B

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

55,00

-2^0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55,00

-2^

Deplasări în străinătate

20.06.02

l ȘXX'

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cart), publicații si materiale documentare

20.11

3,00

3,00

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

14,00

0,00

14,00

Protecția muncii

20.14

4,00

0,00

4,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

25,00

-10,00

15,00

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

252,00

80,00

332,00

Reclama si publicitate

20.30.01

12,00

12,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

30,00

-20,00

10,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

210,00

100,00

310,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

51.01)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X~ALTE CHELTUIELI (cod

50.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plat! efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

880,00

-150,00

730,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

|TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56:01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

880,00

-150,00

730,00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

880,00

-150,00

730,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

880,00

-150,00

730,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE

2013

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

'c M-

Alte active fixe

71.01.30

880,00

c..........

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

#♦,00/

*

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

1 *

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

XvW

o™

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

V*'

»> - '         Qz

XO’,'4

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1 L   " X

<OX

DE CREDKffe.\

iciul Public — anțe locale ploiești

1


SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE
JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 2


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

LISTA DE INVESTIȚII PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013 HCL137

BUGET.RECTIFICĂT '

INFLUENTE.

'<?7;2O13 .; v-

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

880,00

-150,00

730v0j0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

880,00

-150,00

— 731),00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71,01

880,00

-150,00

730,00

1

Proiect European " Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești"

71.01.30

100,00

-100,00

0,00

Arhivare electronica a documentelor

71.01.30

700,00

700,00

2

Licența OFFICE

71.01.30

15,00

0,10

15,10

3

Licența WINDOWS

71.01.30

15,00

-0,10

14,90

4

Reabilitare spațiu vest ( Centrul fiscal vest)

71.01.30

50,00

-50,00

0,00


SEF SERVICIU

FINANCIAR - CONTABILITATE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

si a emis:

x


SECRETAR,

Sanda Dragulea z

Data: