Hotărârea nr. 397/2013

Hotãrârea nr. 397 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 397


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a dlui Primar Iulian Badescu, a consilierilor din Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Pal as, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești ;

In conformitate cu prevederile Legii nr. - Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 6 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, precum si rectificarea bugetului Asistenta Sociala conform Anexa nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Aproba rectificarea Listei de investiții pe anul 2013, conform Anexa nr.2, pentru activitatea proprie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Economica, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.
EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5, Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr.6. Legii finanțelor publice locale nr.273/2006. actualizata, republicata. Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006. republicata.

Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata. Legea 114/1996 privind locuințele, republicata, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, s-a procedat la rectificarea bugetulului


de venituri si cheltuieli al ASSC Ploiești.

ASSC Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.307/19.12.2002. avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

Pe langa acestea, instituția coordonează activitatea personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare din invatamantul preuniversitar de stat (grădinițe, scoli, licee), precum si activitatea a 4 mediatori sanitari.

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege, precum si pentru buna desfășurare a activitatii instituției, bugetul de venituri si cheltuieli al ASSC PLOIEȘTI se menține la suma de 32.031, fiind structurat astfel:

 • 1. Pentru activitatea proprie, anexa nr. 1, bugetul se fundamentează pe venituri proprii - I 8 mii lei si subvenții (transferuri de la bugetul local)- 13.673 mii lei. total 13.691 mii lei:

 • 2. Pentru asistenta sociala, anexa nr. 3, 14.727 mii lei. bugetul se fundamentează pe sume primite ca transferuri de la bugetul de stat, către bugetul local, cat si din bugetul local:

 • 3. Pentru funcționarea cabinetelor medicale școlare - 3.613 mii lei.

Urmare celor de mai sus se asigura:

 • - cheltuieli de personal:

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - cheltuieli privind asistenta sociala;

 • - cheltuieli de capital.

Pentru aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 32.03 1 mii lei. astfel:

 • - transferuri (subvenții) - pentru activitatea ASSC - se menține prevederea inițiala in suma de 13.673 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale școlare - necesarul estimat fiind in suma de 3.613 mii lei;

 • - repartizări de credite - asistenta sociala - 14.727 mii lei, nu suporta modificări:

 • - donații si sponsorizări - 16 mii lei;

 • - alte venituri - 2 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


Comisia de buget, finanțe, control administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze Alexandru Paul Palas,^^ Ionut Cristian Ionesd

Sanda Dra

Nicoleta Cătălină Bozianw, Silviu Sorin ConstanțiiADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5- Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

BUGET ANEXA NR.l - ACTIVITATEA PROPRIE 68.10.50 ASSC

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL

I. VENITURI

Veniturile ce se estimează a se realiza in cursul anului 2013, sânt in suma de 13.691 mii lei, atfel: transferuri — 13.673 mii lei ;

alte venituri — 2 mii lei;

donații si sponsorizări - 16 mii lei.

II. CHELTUIELI

 • l.BUNURI SI SERVICII - fata de prevederea inițiala in suma de 5.297 mii lei, se propune diminuare cu suma de 20 mii Iei, suma necesara fiind de 5.277mii lei, astfel:

Având in vedere ca A.S.S.C. Ploiești isi desfasoara activitatea in mai multe sedii precum si primirea in administrare a unor clădiri, după cum urmeaza:

 • 1. Str. Poștei nr. 6 - sediul instituției;

 • 2. Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 - sediul instituției;

 • 3. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 4. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari;

 • 5. Centru Social de Urgenta - Bd Petrolului nr.8;

 • 6. Centrele pentru pensionari;

 • 7. Blocurile de locuințe sociale:

s-a considerat a fi necesare următoarele cheltuieli materiale, fundamentate astfel:


 • > La art. 20.01.01 — Furnituri de birou - avand in vedere execuția de casa

18.10.2013, in suma de 173 mii lei, precum si prevederea bugetară in suma de 200 majorare in suma de 75 mii lei, pentru asigurarea activitatii in condiții corespunz^to’ăYe, prevederea j<^ u necesara este in suma de 275 mii lei, astfel: achiziționarea rechizitelor, cartușelor, tipizatelor^ pHcurîio^^ pentru corespondență, necesare redactării, listării și păstrării documentelor; achiziția de 'fopnulărej.de^ anchete sociale necesare pentru acordarea ajutoarelor de incalzire către populație, avand in vedere modificarea legislației cu privire la formularele specifice acestei activitati.

 • > La art. 20.01.02 — Materiale pentru curățenie - fata de execuția de casa incheiata la data de 18.10.2013, in suma de 28 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 45 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesarul fiind de 50 mii lei, astfel: achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergenților, substanțelor dezinfectate necesare igienizării și dezinfectării tuturor spațiilor unde își desfășoară activitatea serviciile din structura organizatorică a instituției (sediul str. Poștei nr.6, sediul str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari, Centrul

Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Cantina Muncipală, CIC-uri);

> La art. 20.01.09 — Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 18.10.2013 in suma de 283 mii lei, fata de prevederea inițiala se

propune diminuare in suma de 100 mii lei, prevederea necesara estimată este de 380 mii lei.

- Poliția locală (servicii pază) — 20 mii lei x 2 luni — 40 mii lei;

 • -  Servicii transport valori monetare - 3 mii lei x 2 luni = 6 mii lei;

 • - Servicii pază str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46-7 mii lei x 2 luni — 14 mii lei;

 • -  Servicii informatice de asistență tehnică — 3 mii lei x 2 luni = 6 mii lei;

 • -  service IT - 2 mii lei x 2 luni — 4 mii lei;

 • -  servicii dezinsecție, dezinfectie, deratizare - 5 mii lei;

 • - alte cheltuieli și servicii cu caracter funcțional neprevăzute - 22 mii lei.

3.ASISTENTA SOCIALA

> Titlul IX - 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - Acordarea legitimațiilor pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe toate liniile, pentru persoanele incadrate in gradul grav si accentuat si asistenții personali ai acestora, din municipiul Ploiești, eliberate de Direcția Județeană de Asistenta Sociala si protecția Copilului Prahova, conform art.23 din Legea 448/2006 - buget ASSC

Avand in vedere necesarul estimat de către RATP Ploiești, menționat in adresa nr.14877/20.08.2013, si avand in vedere execuția de casa in suma de 5.070 mii lei, precum si prevederea bugetara inițiala in suma de 5.070 mii lei, suma necesara este in suma de 8.400 mii lei, suma care urmeaza se se asigure pana la sfârșitul anului.

CHELTUIELI DE CAPITAL - ANEXA NR.2 LA BUGETUL PROPRIU

- LISTA DE INVESTITII-


>/

? 7

Fata de prevederea inițiala in suma de 290 mii lei, se propune majorare cu suma de 20 mii

lei, astfel:

I.Dotări independente

Stații de lucru (inclusiv softuri)

Având in vedere crearea noii structuri privind acordarea ajutoarelor de incalzire, este necesara achiziționarea a 6 statii de lucru, inclusiv softuri, pentru care se estimează ca fiind necesara suma de 20 mii lei.Astfel, fata de execuția de casa intocmita la data de 18.10.2013, in suma de 91 mii lei, se propune majorare cu suma mai sus menționata, prevederea necesara fiind in suma de 111 mii lei.

BUGET ANEXA NR.3 - ASISTENTA SOCIALA - 68.02.05.02

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

Pentru asigurarea necesarului privind salariile si contribuțiile aferente, pentru plata asistenților persoanli ai persoanelor cu handicap grav de grad I, in cadrul acestui buget s-a redistribuit suma de 31 mii lei intre Tilul 1- Cheltuieli de personal, care se majoreaza si Titlul 2 - Bunuri si servicii, care se diminuează, suma totala ramanand neschimbata.


Direcția Economica, f DIRECTOR ECONOMIC,


ANEXA NR.1

BUGETUL

68,10,50ASSC

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFICARE .. - (X li’U i! C;. h o.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET2013

INFLUENTE

BUGET y/ BROPUTSPRE RECTIFICARE

Venituri proprii

18.00

0.00

18.00

Subvenții pentru instituții publice

13.673.00

0.00

13673.00

VENITURI - din care:

13.691.00

0.00

13691.00

Veniturile secțiunii de funcționare

13.401.00

-20.00

13381.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

290.00

20.00

310.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.691.00

0.00

13691.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.401.00

-20.00

13381.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+518F+55SF+57+59)

01

13.401.00

■20.00

13381.00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.434.00

0.00

2434.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 410.01.30)

10.01

1.909.00

0.00

1903.00

Salarii de baza

10.01.01

1.684.00

0.00

1684.00

Salar ii de-merit

10.01.02

Indemnizație de-eondueera

-16.01-4)3

Spor de vechime

1&0444

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

--------

Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta

10.01.06

10.01.07

10.01.08

10.01.09

10.00

0.00

10.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

7.00

0.00

7.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

------

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.14

10.01.15

--------—.....

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

208.00

0.00

208.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

10.02.04

10.02.05

-.....—•

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

525.00

0.00

525.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

397.00

0.00

397.00

Contribuții de asigurări de soma]

10.03.02

10.00

0.00

10.00

-----.-------

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.03

10.03.04

10.03.05

99.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99,00

3.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

16.00

0.00

16.00

Contribuții la-Fondulde-garantare a-ereantelor salar-iate

-10.034)7

Q.QQ

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

5.297.00

-20.00

5277.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.259.00

-20,00'

------1239.00

Furnituri de birou

20.01.01

200.00

'  .1 ’Xf    X

275,O0t;

Materiale pentru curățenie

20.01,02

45.00

SO.ȘJO '

încălzit Iluminat si forța motrica

20.01.03

200.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

24.00

U ^,0.00'.

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

30.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

£j L i^O.OO

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

150.00

0.00

150.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

480.00

-100.00

380.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

130.00

0.00

130.00

Reparații curente

20.02

900.00

0.00

900.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2.700.00

0.00

2700.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.700.00

0.00

2700.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

0.00

2.00

Medicamente

20.04.01

1.00

0.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

0.00

1.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

100.00

0.00

100.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

0.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.00

0.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

85.00

0.00

85.00

Deplasări, detasari, transferări (cod20.06.01+20.06.02)

20.06

42.00

0.00

42.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

42.00

0.00

42.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

0.00

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

23.00

0.00

23.00

Protecția muncii

20.14

85.00

0.00

85.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30,30)

20.30

182.00

0.00

182.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

1.00

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-vlata

20.30.03

40.00

-1.00

39.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

i

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

140.00

MO

140.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.670.00

0.00

5670.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.670.00

0.00

*7 -      ' 3.------*1

5670.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

600.00

0.00

600.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5.070.00

0.00

5070.00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+75)

70

290.00

20.00

310.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

290.00

20.00

310.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

290.00

20.00

310.00

Construcții

71.01.01

78.00

0.00

78.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

71.00

0.00

71.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

111.00

20.00

131.00

Alte active fixe

71.01.30

30.00

0.00

30.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

--------

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITL UL XIV FOND UL NA ȚIEZVOL TA RE

75

111 LUL AVII rL/il 1 lU'LUl U/llL IIN /UNU t'KELEUIUN 11 SI KVLUl'LK/i l L UN /UNUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

*)       Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe

anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in execuție

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasiflcației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                     ANEXA NR.2

Ordonator de credite,

LISTA INVESTIȚII

PROPUSA SPRE RECTIFICARE


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2013

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

U / M Cantitatea


Valoarea

Influ ente +/- R ectificat


0        12   3

I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

212000

20000

232000

1. Centrala telefonica

2

5000

0

5000

2. Statii de lucru

31

91000

20000

111000

3. Sistem securitate Cantina Municipala, sediu ASSC

Str Poștei nr.6, str. Gh Gr Cantacuzino nr.46

3

30000

0

30000

4.Autoutilitara

1

71000

0

71000

5.Containere pentru depozitare acte (arhiva)

2

15000

0

15000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

78000

0

78000

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal 1

78000

0

78000

1. Realizare termosistem locuințe sociale, str. Industriei

65000

0

65000

2. Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A

0

0

0

3. Amenajare spațiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiești, str. Poștei, nr. 6

13000

0

13000

2. Branșamente utilitati

Subtotal 2

0

0

0

1. Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

de pretezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

0

0

0

a) Cheltuieli pentru auditare energetica si realizare proiect tehnic pentru termosistem Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

290000

20000

310000


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ASSC PLOIEȘTI PRIVIND

PLATA AJUTOARELOR SOCIALE PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFICARENR.C

RT.

INDICATOR

COD

CLASIFICATIE

BUGET 2013

INFLUENTE +/-

BUGET

PROPUS SPRE

RECTIFICARE

68.02 ■ ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

14.727.00

0.00

14.727.00

ALOCAȚII DE LA BUGETUL LOCAL

14.727.00

0.00

14.727.00

1

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

68.02.05.02

14.524.00

0.00

14.524.00

CHELTUIELI CURENTE

01

14.524.00

0.00

14.524.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - Salarii plătite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

10

4.551.00

31.00

4582.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

3.575.00

27.10

3602.10

Salarii de baza

10.01.01

3.250.00

0.00

3250.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

325.00

27.10

352.10

Contribuții

10.03

976.00

3.90

979.90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

722.00

27.80

749.80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

-2.00

18.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

200.00

-13.00

187.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.00

0.50

5.50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

29.00

-9.40

19.60

II

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.191.00

-31.00

1160.00

Alte cheltuieli

20.30

1.191.00

-31.00

1160.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Fond pentru neincadrare persoane cu handicap)

20,30,30

1.191.00

-31.00

1160.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

57

8.782.00

0.00

8782.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

8.782.00

0.00

8782.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.782.00

0.00

8782.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

II

AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

68.02.10

178.00

0.00

178.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

178.00

0.00

178.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

178.00

0.00

178.00

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare pentru incalzire locuințe acordate populației defavorizate

57.02.01

178.00

0.00

178.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

III

AJUTOARE DE URGENTA

68.02.50

25.00

0.00

25.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

25.00

0.00

25.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

25.00

0.00

25.00

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare de urgenta

57.02.01

25.00

0.00

25.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea