Hotărârea nr. 392/2013

Hotãrârea nr. 392 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – copilul Mateescu Maia Elena

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 392 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul MATEESCU MAIA ELENA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Pana, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr. 10513/16-10-2013, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 10513/2013 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 25.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Mateescu Maia Elena, în vederea efectuării tratamentului de specialitate, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PL

RAPORT DE SPECIALIATE

Ia proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul MATEESCU MAIA ELENA

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Q) Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Mateescu Maia Elena, în vederea administrării tratamentului citostatic cu medicamentul ONCASPAR.

Copilul este încadrat in gradul grav de handicap, conform certificatului nr. 1633/17-09-2013 eliberat de Comisia pentru protecția copilului Prahova, fiind diagnosticat in iunie 2013 cu leucemie acuta limfoblastica.

A prezentat alergie la tratamentul clasic cu L-asparaginase Medac, iar medicii din cadrul Clinicii de Pediatrie a Institutului Clinic Fundeni au recomandat administrarea medicamentului ONCASPAR, al cărui cost nu este subvenționat din bugetul asigurărilor sociale de sanatate.

Din discuțiile purtate cu domnul Mateescu Codruț, a rezultat faptul ca familia intampina dificultăți financiare pentru procurarea medicamentului prescris, costul unei unitati (fiola) fiind, conform facturii anexate, de 1454.8 Euro. Adeverința eliberata de către Institutul Clinic Fundeni atesta faptul ca este necesara achiziționarea unui număr de 4 fiole de ONCASPAR.


Veniturile familiei se compun din salariul tatalui, in cuantum          2881 lei


indemnizația de creștere a copilului cu handicap de 450 lei/luna si 42 lei/luna alocația de stat a copiilor. Copilul Mateescu Maia Elena beneficiază de alocație de stat in cuantum lunar de 84 lei si indemnizație de handicap de 91 lei/luna.

Domnul Mateescu Codruț a solicitat un ajutor financiar pentru achiziționarea medicamentului ONCASPAR, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 10513/16-10-2013. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, ancheta sociala sub nr. 10513/2013 fiind anexata la prezenta hotărâre.

în acest context, pentru a veni în sprijinul copilului Mateescu Maia Elena, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru efectuarea tratamentului citostatic.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


Director, Dan Ion Din


Sef serviciu, RalufȘTfahirca


VIZAT


Director,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencic/ș, Contracte


Contracte


Director,

f Direcția Economica,
Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Mateescu Codruț, cu domiciliul în Ploiești, str. Curcubeului nr. 17, bl. 3H2, ap. 18, solicită un ajutor financiar de urgență pentru a acoperi costurile administrării tratamentului citostatic, copilului dumnealui Mateescu Maia Elena.

Copilul este încadrat in gradul grav de handicap, conform certificatului nr. 1633/17-09-2013 eliberat de Comisia pentru protecția copilului Prahova, fiind diagnosticat in iunie 2013 cu leucemie acuta limfoblastica.

A prezentat alergie la tratamentul clasic cu L-asparaginase Medac, iar medicii din cadrul Clinicii de Pediatrie a Institutului Clinic Fundeni au recomandat administrarea medicamentului ONCASPAR, al cărui cost nu este subvenționat din bugetul asigurărilor sociale de sanatate.


Din discuțiile purtate cu domnul Mateescu Codruț, a rezultat faptul ca familia intampina dificultăți financiare pentru procurarea medicamentului prescris, costul unei unitati (fiola) fiind, conform facturii anexate, de 1454.8 Euro. Adeverința eliberata de către Institutul Clinic Fundeni atesta faptul ca este necesara achiziționarea unui număr de 4 fiole de ONCASPAR.

Veniturile familiei se compun din salariul tatalui, in cuantum lunar de 2881 lei, indemnizația de creștere a copilului cu handicap de 450 lei/luna si 42 lei/luna alocația de stat a copiilor. Copilul Mateescu Maia Elena beneficiază de alocație de stat in cuantum lunar de 84 lei si indemnizație de handicap de 91 lei/luna.


a fost


Domnul Mateescu Codruț a solicitat un ajutor fmanciâf|pentru ăchizii medicamentului ONCASPAR, prin adresa înregistrată la Administrația,.^ Sociale Comunitare sub nr. 10513/16-10-2013. Ca urmare a acestei--adrese efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, ancheta sociala sub nr. 10513/2013 fiind anexata la prezenta hotărâre.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.Râul Alexandru Petrescu

Robert Ionut Viscan XAy

Daniel Puiu Neagu I .
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

A analizat

4           2

ĂL< r<p |VV^          ~

»J iul       EAAEhu*

_eQFU*

si a constatat:                                         . APREȘEDINTE,

Pana Gmrge


SECRETAR, Cosma MarcianData: 2-?-. |O. 9-0 1^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaData:   $-33