Hotărârea nr. 391/2013

Hotãrârea nr. 391 privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 391 privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a imobilului-teren în suprafață de 247 mp, situat in Ploiești, str. Gh. Doja nr. 77, identificat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 10 octombrie 2013

Președinte de ședi

Iulian BolodanContrasemnează Secretar Oana Cristina Iacob ifc/ VA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


Iulian LiRAPORT DE SPECIALITATE-       ' X-

la proiectul de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul^ municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si înscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si imobilul-teren situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.77.

In urma măsurătorilor efectuate a rezultat o suprafața de 247 mp pentru acest imobil teren care se identifica potrivit planului ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Imobilul teren reprezintă in cea mai mare parte fostul traseu al străzii Candiano Popescu, iar o mica suprafața face parte din fostul imobil din str.Gh.Doja nr.77, proprietatea unor persoane particulare, imobil ce a fost expropriat conform Decretului nr.88/1986, nefiind revendicat de aceștia.

In urma verificărilor efectuate de către serviciile de specialitate nu au fost identificate notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001, cereri formulate conform legilor proprietății si nici acțiuni in instanța de judecata pentru acest teren.

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a acestui imobil teren.

Direc Florii


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca

Sef Serviciu S.I.FZB.D.P.

Gabriela Mîndrutiu

<* --- ’

AVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte,

Directoij Executiv,

IntocmitzAna Petru-Marius

Direcția Economica


Director Executiv, r Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si imobilul-teren situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.77, pentru care s-a comandat realizarea planului de situație in vederea includerii in patrimoniu si ulterior inscrierii acestuia in cartea funciara.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului identificat în anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri :
N r. cada


383400


383375


:>ozitare


MențiuniDataSeria PO-Ph


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date Parafa

Semnătură si data Stampila BCPI


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

SCARA 1: 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

247mp

Intravilan, mun.Ploiești, strGh. Doja, nr. 77,Jud. PRAHOVACartea Funciara nr.

UAT

mun.Ploiești, jud. PRAHOVAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare          Mențiuni

(lei)

1

Cc

247

parțial

i

Total

247

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

*

Total

-

INVENTAR DE COORDONATE
Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

383421.088

580591.492

1.807

2

383420.854

580593.284

15.101

3

383405.780

580592.380

1.521

4

383405.740

580593.900

20.420

5

383385.320

580593.850

1.364

6

383385.529

580592.502

2.712

7

383386.689

580590.051

2.435.

8

383387.931

580587.956

5.014

9

383391.435

580584.370

2.667

10

383393.792

580583.121

2.596

11

383396.288

580582.408

2.612

12

383398.764

580583.240

12.326

13

383410.401

580587.302

5.223

14

383415.274

580589.181

6.256

Smasurata=247mpC^T/F,'CAT aUTOR;zar= s^^o.p^Nr


TKLCO S.A- gr CÂMPIACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești
Data: