Hotărârea nr. 390/2013

Hotãrârea nr. 390 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 376/30.09.2013 privind concesionarea directã a unor spatii cu destinatie medicalã din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 390 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 376/30.09.2013 privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Gabriel Minea și Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu cu privire la îndreptarea unei erori materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 376/30.09.2013 privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă îndreptarea unei erori materiale strecurate la punctul nr. 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 376/30.09.2013 privind concesionarea directă a unor spatii cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17, în sensul înlocuirii numelui “Dr. Turiac Alexandra” cu numele “Dr. Tănăsescu Alina”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 376/30.09.2013 raman neschimbate.

Art. 3 Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, âstăzi, 10 octombrie 2013 \         /zi o ——- * / N

Președinte deședi

Iulian Bolocan

FL/        ^Contrasemnează Secretar,

i! i&iWd       Oana Cristina Iacob .


Oana Cristina Iacob


Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 274/31.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de trei ani, cu drept de prelungire a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17.

In baza acestei hotarari s-au incheiat contractele de comodat nr. 238767/21.01.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Nicolae Camelia si Dr. Tudoroiu Emilia, nr. 238765/21.01.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta si nr. 241212/27.01.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Popescu Sandra Mădălina și Dr. Turiac Alexandra - Maria (ulterior, praxisul medical al acestei doamne doctor fiind preluat de către Dr. Tanasescu Alina), contracte care ulterior au fost prelungite anual.

Transmiterea in folosința gratuita a spatiilor s-a făcut pentru activitatea medicina de familie.

La data de 30.09.2013 Consiliului Local a adoptat Hotararea nr. 376/30.09.2013 privind concesionarea directa a unor spatii cu destinație medicala in imobilul situat in str. Nicolae Iorga nr. 17.

La poziția nr. 1 din Anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 376/30.09.2013 s-a strecurat o eroare in sensul ca a fost menționata Dr. Turiac Alexandra in loc de Dr. Tanasescu Alina (Dr. care preluase deja praxisul medical de la Dr. Turiac Alexandra). Ca atare, se impune corectarea acestei poziții.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI LOCALI:

Cristian Dumitru-^:

Constantin Popa

Gheorghe Popa

Gabriel Mineaj

Ionuț Vîscan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AVIZATyCK * /Jh

VICEPRIMAR,

Iulian LiviuDIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE         .   ____

la proiectul de hotarare privind îndreptarea unei erori materiale strecurate Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 376/30.09.2013 privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 274/31.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de trei ani, cu drept de prelungire a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17.

In baza acestei hotarari s-au incheiat contractele de comodat nr. 238767/21.01.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Nicolae Camelia si Dr. Tudoroiu Emilia, nr. 238765/21.01.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta si nr. 241212/27.01.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Popescu Sandra Mădălina și Dr. Turiac Alexandra - Maria (ulterior, praxisul medical al acestei doamne doctor fiind preluat de către Dr. Tanasescu Alina conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 239/27.06.2013), contracte care ulterior au fost prelungite anual.

Transmiterea in folosința gratuita a spatiilor s-a făcut pentru activitatea medicina de familie.

La data de 30.09.2013 Consiliului Local a adoptat Hotararea nr. 376/30.09.2013 privind concesionarea directa a unor spatii cu destinație medicala in imobilul situat in str. Nicolae Iorga nr. 17.

La poziția nr. 1 din Anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 376/30.09.2013 s-a strecurat o eroare in sensul ca a fost menționata Dr. Turiac Alexandra in loc de Dr. Tanasescu Alina (Dr. care preluase deja praxisul medical de la Dr. Turiac Alexandra). Ca atare, se impune corectarea acestei poziții.

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR EXECUȚIV, Nicoleta Craciuncliu


08 OCT 2013


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTORaEXECUTIV,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 376


privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Gabriel Minea și Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu cu privire la concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004;

Vazand procesul verbal al Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al municipiului Ploiești incheiat la ședința din data de 02.07.2013,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă concesionarea pe o perioada de 32 de ani, cu drept de prelungire conform legii, a spațiilor cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17 nominalizate în Anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

în situația în care concesionarul îndeplinește condițiile în vederea pensionării pentru limită de vârsta la un termen care se înscrie în cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va încheia pe o perioadă care să nu depășească data limită de pensionare.

Art. 2. Stabilește ca in primii 5 ani valoarea redevenței pentru spatiile medicale sa fie 4,72 lei/mp/an (1 euro/mp/an x 3,4047 lei/euro x 106,57% indice de inflație dec. 2007 raportat la dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indicele de inflație decembrie 2011 fața de decembrie 2010 x 104,95% indicele de inflație decembrie 2012 fața de decembrie 2011).

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. redeventa pentru concesionarea spatiilor medicale ce fac obiectul prezentei hotarari se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicei^" k" Ă1 ’ consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decerrib anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică).


După primii 5 ani nivelul redevenței se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată.

Art. 3, Stabilește ca terenul aferent spatiilor medicale din Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, sa ramana in folosința gratuită a cabinetelor medicale individuale, pe o perioadă care sa nu depaseasca durata contractelor de concesiune încheiate pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinete


medicale.

Art 4. Concesionarea spațiilor prevăzute la art. 1 se va face în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune.

Art 5. începând cu data încheierii contractelor de concesiune, respectiv 01.10.2013, contractul de comodat nr.23 8767/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Nicolae Camelia si Dr. Tudoroiu Emilia, contractul de comodat nr.238765/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta, contractul de comodat nr.241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Popescu Sandra Mădălina și Dr. Tănăsescu Alina își încetează valabilitatea.

Art. 6. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de concesiune pentru spatiile cu destinație medicala si contractele de comodat pentru terenurile aferente acestora în condițiile prevăzute la art. 1, 2, 3 si 4 din prezenta hotărâre.

Art. 7. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Situația spațiilor cu destinație medicală din i str. Nicolae lorga nr. 17 ce vor fi

Nr. crt.

Adresa spațiului

Titular contract de comodat (cabinete medicale individuale) Număr contract/termen

Suprafața utila cf. contract de comodat - ce va face obiectul contractului de concesiune

Suprafața teren cf. contract de comodat - ce va ramane in folosința gratuita

Observații

1

Str. Nicolae lorga nr. 17

Dr. Turiac Alexandra Dr. Popescu Sandra 241212/27.01.2004 30.09.2013

73,97

55,48

Spațiul este folosit in regim tura-contratura

2.

Str. Nicolae lorga nr. 17

Dr. Raducanu Margareta 238765/21.01.2004 30.09.2013

117,44

88,30

Spațiul este folosit in regim tura

3.

Str. Nicolae lorga nr. 17

Dr. Nicolae Camelia Dr. Tudoroiu Emilia 238767/21.01.2004 30.09.2013

58,96

44,22

Spațiul este folosit in regim tura-contratura

Nota:

Potrivit prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare, in spatiile in care se infiinteaza, se organizează si funcționează doua sau mai multe cabinete medicale, in sistem tura/contratura, se incheie contract de concesiune cu fiecare titular de cabinet medical. Titularii de astfel de cabinete vor anexa la contractul de concesiune acordul lor de voința privind impartirea timpului de folosința a spațiului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 376/30.09.2013 privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17

a emis:      <   ,    _

v


Data:         lO'