Hotărârea nr. 389/2013

Hotãrârea nr. 389 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului-constructie Sala Sporturilor Olimpia si includerea terenului aferent acestuia în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 389 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului- construcție Sala Sporturilor „Olimpia” și includerea terenului aferent acestuia în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate comun al Direcției de Gestiune Patrimoniu și al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului-construcție Sala Sporturilor „Olimpia” și includerea terenului aferent în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” ;

Având în vedere faptul că imobilul-construcție Sala Sporturilor „Olimpia” și terenul aferent figurează înscrise în Cartea Funciară cu numărul 5249 a unității administrativ teritoriale Ploiești, având număr cadastral 4324;

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu Anexa J, cu denumirea “Baze sportive și de agrement”.

(2)Aprobă includerea în Anexa J a poziției având numărul curent 1 identificată potrivit poziției 1 din Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului cu număr cadastral 4324, situat în Ploiești, cu o suprafață de 2.590 mp, imobil identificat potrivit planului Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Aprobă completarea Anexei J cu o poziție nouă având numărul curent 2 identificată potrivit poziției 2 din Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.5. Aprobă transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești a terenului menționat la Art.2.

Art.6.Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

Art.7.Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Clubul Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează Secrefar Oana Cristina Iaco

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului-construcție Sala Sporturilor „Olimpia” și includerea terenului aferent acestuia în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Astfel, printre bunurile care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești se numără si imobilul-constructie Sala Sporturilor „Olimpia” Ploiești situat in Parcul Tineretului, cu adresa poștala str. Mareșal Averescu nr.18.

Prin Hotararea de Guvern nr. 1087/30.09.2009 si potrivit Protocolului de predare-primire nr.223/2010 imobilul-constructie Sala Sporturilor „Olimpia” a fost transmis din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului Ploiești iar prin Hotararea nr. 122/29.04.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost inclus in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmis in administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești.

In ședința din data de 28.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, imobilul -construcție a fost transmis din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin Hotararea nr.202, iar prin Hotararea nr.239 s-a aprobat transmiterea in folosința gratuita către S.C. Compania Naționala de Investiții S.A. pe toata durata realizării lucrărilor de consolidare.

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.312/06.09.2010, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat transmiterea in folosința gratuita a construcției menționate către S.C. Compania Naționala de Investiții „C.N.I.”-S.A. pe toata durata realizării lucrărilor de consolidare, extindere si modernizare, fiind abrogata totodată Hotararea nr.239.

In urma finalizării investiției s-a incheiat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5837/02.10.2013 si Protocolul de predare-primire nr. 5838/02.10.2013 prin care S.C. Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” a


ipune

t^upfcipiului

o,.

licăre

AjLLLL--'predat imobilul sus menționat către municipiul Ploiești. Ca atare, S' actualizarea caracteristicilor tehnice ale acesteia in evidentele Ploiești.

Conform Extrasului de Carte Funciara si încheierii nr. 578 inscris dreptul de proprietate asupra Sălii Sporturilor „Olimpia”, ocazi la rubrica Observații s-a precizat ca terenul este domeniul public al statuluiT^-

Pentru clarificarea dreptului de proprietate asupra terenului, prin adresa nr.23625/2009 s-a solicitat Ministerului Tineretului si Sportului situația juridica a terenului aferent. Prin adresa nr.682//2009, Ministerul Tineretului si Sportului a comunicat faptul ca terenul aferent imobilului „isi pastreaza regimul juridic”.

Prin Hotararea nr. 196/13.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat preluarea in patrimoniul municipiului Ploiești si administrarea Consiliului Local a terenului aferent imobilului -construcție Sala

Sporturilor „Olimpia”, din domeniul public al statului si administrarea Direcției pentru Tineret si Sport Prahova.

Ulterior, prin adresa nr. 118/23.07.2010, Ministerul Educației, Cercetării si Sportului prin Autoritatea Naționala pentru Sport si Tineret a comunicat următoarele: „ .......pentru rezolvarea situației juridice a terenului aferent

imobilului Sala Sporturilor Olimpia Ploiești va propunem sa initiati un proiect de H.G. privind introducerea in domeniul public si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a terenului respectiv, deoarece aveți dreptul de administrare a imobilului “Sala Sporturilor Olimpia Ploiești”.

Prin Hotararea nr.227/28.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat preluarea din patrimoniul public al statului in patrimoniul municipiului Ploiești si administrarea Consiliului Local a terenului aferent imobilului -construcție Sala Sporturilor „Olimpia”, si s-a abrogat Hotararea nr. 196/13.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Având in vedere ca procedura inițiata prin Hotararea nr. 196/13.07.2010 nu a putut fi parcursa din motivele aratate de Autoritatea Naționala pentru Sport si Tineret prin adresa nr. 118/23.07.2010, se impune includerea in domeniul public al municipiului Ploiești a imobilului -teren in suprafața de 2.590 mp aferent construcției Sala Sporturilor „Olimpia” care a fost predata municipiului prin Hotararea de Guvern nr. 1087/30.09.2009, restul terenului pe care s-a realizat extinderea construcției facand parte din terenul aferent Parcului Tineretului.

Menționam faptul ca imobilul -teren Parcul Tineretului a fost inclus in domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii nr.268/26.07.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificata prin Hotararea nr 292/13.08.2013, fiind inscris in Cartea Funciara nr.136219 a municipiului Ploiești cu nr. cadastral 136219.

întrucât imobilul-constructie se afla in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești se impune modificarea corespunzătoare a Anexei la contractul incheiat, precum si transmiterea in administrare a terenului aferent acestuia.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale .         .        .                                 X                                                                                                »,s--A,

imobilului Sala Sporturilor „Olimpia” si includerea terenului aferent acestuia in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” A acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării" v Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost analizată în ședința din data 08.10.2013 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Direcția de Gestiune Patrimoniu,


Direcția Tehnic Investiții,Directc/ij Executiv, Florin Pletra

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Țabirca,

Sef Serviciu SIEBDPP

Gabriela Mindrutiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte

Director Executiv,

Direcția Economica


Director Executiv,

/ Nicoleta Crăciunoiu


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului- construcție Sala Sporturilor „Olimpia” și includerea terenului aferent acestuia în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Astfel, printre bunurile care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești face parte si imobilul-constructie Sala Sporturilor „Olimpia” Ploiești.

Prin Hotararea de Guvern nr. 1087/30.09.2009 si potrivit Protocolului de predare-primire nr.223/2010, imobilul-constructie Sala Sporturilor „Olimpia” a fost transmis din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului Ploiești. Prin Hotararea nr. 122/29.04.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești imobilul -construcție a fost inclus in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmis in administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești.

Prin Hotararea nr.202/28.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost transmis din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.312/06.09.2010, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat transmiterea in folosința gratuita a construcției menționate către S.C. Compania Naționala de Investiții „C.N.I.”-S.A. pe toata durata realizării lucrărilor de consolidare, extindere si modernizare.

In urma finalizării investiției si predarea către municipiul Ploiești a construcției se impune actualizarea caracteristicilor tehnice ale acesteia, precum si includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului aferent.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului Sala Sporturilor „Olimpia” si includerea terenului aferent acestuia in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării


Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestare public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și c județul Prahova.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri :

Cristian DumiMUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa nr.l la H.C.L. nr. /^bX3

Completări la „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al municipiului Ploiești” (Anexa J „ Baze sportive și de agrement”)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Sala Sporturilor „Olimpia”

Ploiești, str. Mareșal

Averescu nr. 18

Nr. cadastral 4324

Cartea funciară nr.5249

Regim de înălțime S+P+Supanta+Gradena înălțime totală =17,95m Suprafața la sol =2.589,65mp Suprafața construită desfasurată=8.091,5 mp

Volum =49.845 mc

Locuri =aprox.3.000

2009

Hotărârea Guvernului

României nr. 1087/2009

i

Protocol de predare -

primire nr.223/2010

Hotărârea Consiliului

Local nr. 122/2010

2.

Teren aferent imobilului -construcție Sala Sporturilor „Olimpia”

Ploiești, str. Mareșal

Averescu nr. 18

Nr. cadastral 4324 Cartea funciară nr.5249 Suprafața= 2.590 mp

-

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modj^^fîl^U completarilCulterioafe

Judelui:             PRAHOVA

Teiiloriul administrativ : P LQJ.1~.S7/ C ' :! SIRUTA :PARCARE


ASFALT


(victoria)


SCARĂ


FISA BUNULUI IMOBIL


■ PARC <tj L .. 7j_N ERET. IJ mî— S AL Ar SPORTnRî'LOR CÎ’limW


SPAȚIU VEROE


flN&XA 2. H’C^.rsQ,

<


Secțiune plan /nomenclatura :

Nr. sector cadastral: . •

Nr. cadasha.l al bunului imobil: Ni. caile funciara :__
A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr PARCELA

Categoria de Iu Io si da

Cod gupa destina lie

Si piu lai a din lîlli sur aloi 1 (mp )

Clasa de calitate

Zona in cadril loc alila til

1

2

3

<1

5

b

•/

0 0,

T01

253 0

' t

-A

TOTAL

......ill#

2590

DOMEN) OL PO8Ut Ai

STATULUI


M e 11 i ud


B. DATE REFERII OARE LA CONSTRUC ȚII


Sitpiataln consliuila la sol ( mp- )


Cod grupa desllnatie


M o H11 ni


■< ■ >


SALA DE SPLțRT /- ANEXE


lv


3_____

2590


2590


C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR


M    /ni vfr^pnp^/rinr7^

■ , ■   ; „ Cod nimeric.

7      . ...          adrDminimii ir

Domicilii»/ Sediu-țittifittetar-

peisonal / Cod SIRUES

2

4

DlPtCilA Ul/D. PZNTRUU'-

~X\ v \ .

V&lESTl&R, PiELfâj

290993 903

MP RET 3/ SPOR f PRAHOVA

/

\\>1

>

X!//z tpuste NR^5 al cons'/l/ullL

n^biNUL Trtr.S. AZA 295/13,02'199!


Cod gi tpa proprietate


A

..T.LFLL.


Supiafata <Jin ncl ‘ ( Ikt sau mp )


i 00 /7 jf///    P U&L tț A

57 ATU LUI


i.


Modll (Jo deținere leien / ccnslrirlie

J


Medii r rCOMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A.

BUCUREȘTI


UNITATEA ADMINISTRAȚI V

TERITOR^?^?W^x

Nr. flihSâ&XJ

PROTOCOL                   [R’-A }             /

\\oȘ\ rwWU /cTv încheiat astăzi £?îr.

  • 1. Compania Națională de Investiții C.N.I.- S.A. cu sediul în București, Sector 5, Piața Națiunilor 'Unite nr. 9, bloc 107, Parter și Mezanin, leprezentată prin Director General Dan Nicolae BUȘCU și Director Economic Manuela PĂTRĂȘCOIU, în calitate de predător

Și

  • 2. Beneficiar, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești, jud. Prahova reprezentată prin domnul Primar Iulian BĂDESCU în călite te de primitor,

în temeiul drepturilor de competență conferite de O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A., aprobată ou modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificări și completări ulterioare și H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului “Săli de Sport” prin C.N.I. - S.A., am procedat la predarea - primirea imobilului „Sala Sporturilor „Olimpia”, Parcul Tineretului, municipiul Ploiești, jud. Prahova”și a terenului în suprafață de 2590 mp.

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. transmite în mod gratuit imobilul, Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Ploiești, jud. Prahova.

Noul beneficiar nu poate schimba destinația investiției și anume „sală de sport”.

Beneficiarul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești, jud. Prahova se angajează să întrețină clădirea „sală de sport” pe perioada de funcționare.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr ^3^..../^/£>...2    și anulează orice documente încheiate anterior între părți.

Odată cu predarea - primirea efectuată pentru imobilul mai sus menționat, s-a predat beneficiarului, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești, jud. Prahova și cartea tehnică a construcției.

Prezentul protocol de predare - primire, în conformitate cu legislația în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, zâte 2 exemplare pentru fiecare parte.

Am predat

Compania Națională de Investiții S.A.


DIRECTOR iGENER Dan Nicolae BLSCU^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului - construcție Sala Sporturilor Olimpia si includerea terenului aferent acestuia in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

a emis:           i ,

2x7 AA/c? PĂ>^Jc


SECRETAR, Cristian Ganea

Data:      10    1