Hotărârea nr. 388/2013

Hotãrârea nr. 388 privind aprobarea declansãrii procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã de interes local Realizare drum de acces Parc municipal Ploiesti Vest

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 388


privind aprobarea declanșării

Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local « Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu Și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, al Direcției de Gestiune Patrimoniu, al Direcției Economice, al Direcției Relații Internaționale și al Direcția Administrare Publică, Juridic-Contencios, Contracte, prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest»;

Având în vedere prevederile art.5 Și art.7, lit.c) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică Și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art.2, alin.l, lit.a), alin.2, alin.3, lit.e), art.4 Și art.5 din Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și art.4 din Hotărârea Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean, local;

A

In conformitate cu evaluarea imobilelor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării proiectului « Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest», întocmită de către expert evaluator autorizat ANE VAR Ghioca Gheorghe;

în baza H.C.L. nr.385/30.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare drum acces Parc Municipal Vest”,

A

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b), lit.c), Și art.45, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu actualizările Și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest», potrivit documentației tehnice ridicări topografice, vizate de către A.N.C.P.I., care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest», expropriator fiind municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art.3: Imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere, precum Și lista proprietarilor acestora, sunt menționate în tabelul Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze deciziile de expropriere pentru imobilele proprietate privată supuse exproprierii conform Art.3.

Art.5: Se aprobă ca justă despăgubire, pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea de utilitate publică de interes local prevăzută la Art.l, sumă globală de 46.780,00 euro, fără TVA, respectiv 204.170,00 lei, fără TVA, la cursul B.N.R. de 4, 36251ei/euro stabilit la data de 24.05.2013, alocată din bugetul municipiului Ploiești, estimată în bază evaluării imobilelor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării proiectului «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest», întocmită de expert evaluator autorizat ANEVAR Ghioca Gheorghe. Această sumă este compusă din sumele individuale aferente despăgubirilor estimate, enumerate în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL6: Suma prevăzută la Art.5 se virează în cel mult 30 zile de la data intrării în vigoare a prezenței hotărâri, în contul nr.R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești.

Art.7: Anexa 1 Și Anexa 2 la prezenta hotărâre se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Ploiești Și pe pagina proprie de internet a expropriatorului Și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de expropriere.

Art.8: Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic Și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezenței hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.9: Direcția Tehnic Investiții, Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Relații Internationale și Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.10 : Direcția Administrare Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 10 octombrie 2013


Președinte de șed Iulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


5

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea declanșării

Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, sittiăte pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, obiectivi investiții « Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest»

în vederea derulării și implementării proiectului «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest» se impune exproprierea pentru cauză de utilitate publică a unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în vecinătatea drumurilor de exploatare existente ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

în vederea realizării proiectului „Realizare drum acces Parc Municipal Vest” a fost elaborată documentația tehnică și, prin H.C.L.nr.385/30.09.2013, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții.

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, precum și de Normele metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011.

în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, în vederea realizării lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri de interes local, expropriatorul are obligația de a aproba, prin hotărâre a autorității administrației publice locale, amplasamentul lucrării și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator, pe baza unui raport de evaluare și termenul în care acestea se virează în conturile care vor fi puse la dispoziția proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Față de cele prezentate, înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiții « Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest».


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5


>■---

APROBAT, primar!’ /mw IULIAN BĂDESCU WJ

I


RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea declanșării

Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploiești Vest»

Pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și sporirea siguranței în circulația rutieră, Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Reparații și Investiții Drumuri, intenționează realizarea obiectivului de investiții „Drum acces Parc municipal Ploiești Vest”.

în vederea realizării acestui proiect a fost elaborată documentația tehnică și, prin H.C.L.nr.385/30.09.2013, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare drum acces Parc Municipal Vest”.

Drumul prin care se va realiza accesul către parc face parte din sistemul de circulație propus prin PUZ Cartier Mitică Apostol și va trebui să țină cont de traseul autostrăzii, modernizarea străzii Mărășești, pasajul pe sub calea ferată București-Brașov și viitoarele investiții de utilitate publică din această zonă.

A

In prezent terenul este viran, neamenajat, cu pante foarte mici, structura existenta fiind din pământ și piatră spartă. Drumul propus spre modernizare va asigura traficul autovehiculelor de tip autoturisme, vehicule de intervenție și transport marfa.

A

In conformitate cu prevederile art.7, litc) din Legea nr.213 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, una din modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate publică este exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Prin Hotărârea nr. 112/2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Studiul de Prefezabilitate pentru proiectul „Realizarea drumului de acces către Parcul municipal Ploiești Vest” in vederea inițierii procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică. în vederea derulării și implementării proiectului se impune necesitatea exproprierii pentru cauza de utilitate publică a unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în vecinătatea drumurilor de exploatare existente.

Procedurile de expropriere sunt cele prevăzute de Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, precum și de Normele metodologice de aplicare a acestei legi.

Potrivit Legii nr.255/2010, art.5, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local în vederea realizării lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri de interes local, expropriatorul are obligația de a aproba, prin hotărâre a

autorității administrației publice locale, amplasamentul lucrării și decl^âtM. procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de ' expropriere, a listei proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele •/Agenției:’)'”-.;; ’ ; Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, sumele individuale.. aferente ■ despăgubirilor estimate de către expropriator, pe baza unui raport de evaluare și ;      /

termenul în care acestea se virează în conturile care vor fi puse la dispoziția proprietarilor de imobile.

Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Suma globală estimată, conform Anexa 2, ce se va acorda ca justă despăgubire, din bugetul municipiului Ploiești, pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării «Realizare drum acces Parc Municipal Vest» este de 46.780,00 euro, fără TVA, respectiv 204.170,00 lei, fără TVA, la cursul B.N.R. de 4,36251ei/euro stabilit la data de 24.05.2013 și va fi virată în 30 zile de la data intrării în vigoare a prezenței hotărâri în contul nr. R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești.

Direcția Tehnic Investiții                   Direcția Relații Internationale

5                                                >                                                                           9                     9                           9

Direcțor Executiv,                                Director Executiv,

Milena PERP

ȘefS.R.I.D.

Daniel DOBRE

Direcția de

9


:tia de Gestiune Patrimoniu

’           rr

DirectoH Executiv;

Florin PWR^CHE

Direcția Economică

9

Director, Nicoleta CRĂCIUNOIU


Direcția Administrație Publică.

9                                            9

Juridic-Contencios, Contracte

Director, Simona ALBU


AUTOR12AR-     e:

R0^Nr. 005612011 iordache    j-;

K FLOWAN-TUDOREL


■GROUP intergroup engineering

www.lnter9r0up.ro

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar? PRAHOVA 7...;.Q?.:..?.P.1.3...ZZ?^.f (nr. Inrogistraro/data)           \  /(

RECEPȚIONAT

PANAIT ADRIAN ȘTEFAN i

RTIFICAT DE

' AUTOhiZARE _

i Seria RO ■ E ■ J N.-. 0147/2011 Ș

S.c. INTERGROUP

% EN3:NE=RING S.R.L.

'DRUMURI DE ACCES CĂTRE PARCUL MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST"



Nr înregistrară: 440/6798/2000

CUl:RQ 13215737 AutoCAD SN: 344-11825216

NUMELE

SEMNĂTURĂ

Măsurat

Ing. IORDACHE Florian

Desenat

Teh. TOADER Petru

întocmit

Teh. TOADER Petru

Verificat

Ing. IORDACHE Florian

44^






TABEL PROPUNERI EXPROPRIERI


Nr.Crt

NUME/PRENUME

SUPRAFAȚA (mp)

NR.CAD.

NR.C.F.

S1

1

MOST.NICOLESCU VASILE ELISABETA 666/25

63.93

135308

2

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

141.07

126165

126165

3

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

49.76

130120

130120

4

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

49.88

123860

123860

5

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

50.14

122158

122158

6

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

302.46

128364

128364

7

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

152.51

129743

129743

8

SC.KREMSMUELLER ROMANIA.SRL

2008.05

128448

128448

9

MOST. NISTOR GHEORGHE ALEXANDRU

62.53

666/41

666/41

10

SARBU ADRIANA CONSTANTA/SIRBU MARIA

26.46

124240

124240

TOTAL                          2906.80

ÎNTOCMIT..

Ing.lORDACHE FLORIAN TUDOREL


Anexa nr.3 la H.C.L. nr.,,4^

I»* X&W

fe. .

Evaluarea imobilelor a fost întocmită de către expert evaluator ANEVAR, Ghioca . Gheorghe.

Rezultatele evaluării imobilelor sunt următoarele:

Nr. Crt. Tab. expr.

Specificație, proprietar și suprafața de teren

Suprafața de teren în mp

Valoare a în euro/mp de teren

Valoare a în lei/mp de teren

Valoarea totala in euro 24.05.2013

Valoarea totala in lei 24.05.2013

1

Moștenitor Nicolescu Vasile

Elisabeta, 666/25

63,93

16.1

70,24

1.029

4.490

2 la 8

S.C. Kremsmueller Romania S.R.L.

2.753,88

16.1

70,24

44.337

193.430

9

Moștenitor Nistor Gheorghe Alexandru

62,53

16,1

70,24

1.007

4.390

10

Sârbu Adriana Constanța/

Sarbu Maria

26,46

16,1

70,24

426

1.860

Total teren mp

2.906,80

16,1

70,24

46.799

204.170

bbbUbsi

OKSDM


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publica de interes local, obiectivul de investiții „Realizare drum de acces Parc Municipal Ploiești Vest”

a emis:


SECRETAR, Cristiân Ganea

Data:    ÂMfr ^0/^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiții «Realizare drum de acces Parc Municipal Ploiești Vest»