Hotărârea nr. 386/2013

Hotãrârea nr. 386 privind aprobarea PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL “PARCUL INDUSTRIAL PLOIESTI” DN 72 (km 74+500 – 76+300)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.386


yi


privind aprobarea PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A

PLANULUI URBANISTIC ZONAL “PARCUL INDUSTRIAL PLOIEȘTI” DN 72 (km 74+500 - 76+300)

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a doamnelor și domnilor consilieri, George Botez, Adrian Lupu, Razvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Dragusin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Consiliului Local Ploiești, Prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal „PARCUL INDUSTRIAL PLOIEȘTI”;

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

A                                          _

In conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal „PARCUL INDUSTRIAL PLOIEȘTI” la solicitarea S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., Ploiești.

ART. 2 Prelungirea Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l este valabilă pană la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013


Președinte de Ședință,               Contrasemnează Secretai


Oana Cristina Iacob


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URI

RAPORT DE SPECIALITATE /

privind aprobarea

PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL “PARCUL INDUSTRIAL PLOIEȘTI” DN 72 (km 74+500 - 76+300)


Beneficiar : S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A., PLOIEȘTI Proiectant: S.C . CONSPROIECT S.A. PLOIEȘTI

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/200( și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală d( Dezvoltare Urbană, s-a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a Planulu Urbanistic Zonal„P ARCUL INDUSTRIAL PLOIEȘTI”.

Proiectantul a executat în anul 2003, Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C Ploiești Industrial Parc S.A. , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Lege: nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentn modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

  • •     Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal este in patrimoniu S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. PLOIEȘTI, conform Protocolului d predare — primire incheiat intre Consiliul Județean Prahova si S.C. Ploiești Industria Parc S.A Ploiești din data de 21.04.2003, incheiat in baza Hotărârii Consiliului Judeteai Prahova nr.33/07.04.2003.

• Proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General a municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.244 din 01.10.2003 a Consiliulu Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinulu M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

  • •      Terenul este situat in partea de vest a municipiului Ploiești adiacent trupulu de intravilan cu destinație speciala „Crângul lui Bot’Țfosta unitate militara)de-a lungu DN 72 conform planului cadastral intocmit in vederea preluării terenului de către S.C Ploiești Industrial Parc S.A. Ploiești, teritoriul este compus din doua suprafețe de 63 h si respectiv 74 ha separate transversal de un drum de exploatare agricola si un canal d aductiune apa.

^_^A_^^AccesuLla^zona..-studiata^va4LnsiguraLdin..DN--72,j2u,jca,re^se„inYecineazj

peolungimedecircal,8km.


  • •      Teritoriul studiat in Planul Urbanistic Zonal a fbăt-desfinat^in ihtregim< realizării de unitati industriale, grupate sub titulatura de Parc

  • •      Dezideratul de a asigura o administrație unica a Parcului::Mtiu3triâl si ui singur acces din DN 72, a condus la o soluție urbanistica in care ce1.e><ioua zom separate ale parcului sa comunice carosabil si pietonal.

  • •      In interiorul fiecărei porțiuni de parc, terenul a fost parcelat de o parte si d< alta a drumurilor propuse, asigurandu-se in prima faza un acces principal dimensiona cu 2 benzi pe sens si cu trotuare de 5 m fiecare.De asemenea, dimensionare; drumurilor cat si platforma cu destinația de parcare sunt calculate preluării trafîculu greu din zona cat si a unei autogari ce se va realiza .

  • •      Din terenul aferent parcului, o zona este grevata de traseul autostrăzi Bucuresti-Brasov, propusa la limita de est a amplasamentului . In planșa d< reglementari urbanistice, sunt preluate din SF elaborat de către SEARCt CORPORATION pentru autostrada amintita, zonele de protecție de 100 m de-o parte s de alta a axului viitoarei autostrăzi, in aceasta zona, care reprezintă circa 7 ha dii suprafața totala a parcului, nu s-au propus loturi pentru obiective industriale.

  • •      In interiorul fiecărei parcele, unitățile industriale vor avea obligația de ; destina minim 20% din suprafața, amenajării spatiilor verzi si plantațiilor.

  • •      Spatiile de parcare se vor asigura in incinta proprie, precum si circulatiil carosabile si pietonale, platforme tehnologice si alte folosințe specifice procesulu tehnologic respectiv.

Indicatorii urbanistici sunt următorii:

POT maxim :60%

CUT maxim: 1,8 Regim de inaltime maxim : P+2E

In termenul de valabilitate al acestei documentații au fost aprobate o serie d alte documentații:

o H.C.L. nr.177/23.05.2008 privind aprobarea P.U.Z. „Schimbar destinație teren din zona industriala in zona pentru instituții si servici pentru construire hotel, fabrica de mancare, pavilion expozitional ci spatii interioare si exterioare, terenuri de tenis si minifotbal, accese parcari, branșamente utilități” - str. Targoviste km.8-Incinta Ploiesl Industrial Parc, Ploiești;

o H.C.L. nr. 131/30.04.2009 privind aprobarea P.U.Z. „Extinder intravilan pentru unitati industriale si depozite” - DN72, Tarla 62 parcelele A775/1-15, Ploiești;

o H.C.L. nr.237/28.07.2010 privind aprobarea P.U.Z. „Schimbar destinație din zona Instituții si servicii in zona mixta Instituții s servicii/Industrie Nepoluanta” - DN 72, Ploiesti-Targoviste Km.E incinta Parc Industrial Ploiești, Ploiești.

Prin prezenta hotarare se va prelungi termenul documentațiilor pana la aprobarea P.U.G.-ului.<

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind prelungii valabilitate a Planului Urbanistic Zonal- “PARCUL INDUSTRIAL PLOIEȘTI” .

p.ARHITECT ȘEF ing. Rita Marcelaing. D^iel pUMITRL


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,


ÎNTOCMIT,

Ing.Daniela Maria NEAGUEXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A

PLANULUI URBANISTIC ZONAL “PARCUL INDUSTRIAL PLOIEȘTI” DN 72 (km 74+500 - 76+300)

Beneficiar : S.C.PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A., PLOIEȘTI Proiectant: S.C . CONSPROIECT S.A. PLOIEȘTI

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a PlanuluiUrbanistic Zonal “PARCUL INDUSTRIAL PLOIEȘTI” la solicitarea S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., Ploiești,întocmit de S.C . CONSPROIECT S.A. PLOIEȘTI.

Proiectantul a executat în anul 2003, Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C Ploiești Industrial Parc S.A. , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Lege; nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentri modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșt aprobat prin Hotărârea nr.244 din 01.10.2003 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești prelungire; termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal “PARCUL INDUSTRIAI PLOIEȘTI” - DN 72(km 74+500-76+300) la solicitarea S.C. Ploiești Industrial Par, S.A., Ploiești.


George BOTEZ

Cristian Mihai GANEA Adrian LUPU Răzvan URSU

Costel HORGHIDAN Paulica DRĂGUȘIN Radu SOCOLEANU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre : privind aprobarea

PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A

PLANULUI URBANISTIC ZONAL “PARCUL INDUSTRIAL PLOIEȘTI” DN 72 (km 74+500 - 76+300)

prțședințe; GedrgejteOȚEZ


SECRETAR,

Cristian Mihai GANEA