Hotărârea nr. 385/2013

Hotãrârea nr. 385 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie « REALIZARE DRUM DE ACCES – PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA»

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 385 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prevederile HCL 269/2011 isi inceteaza aplicabilitatea odata cu intrarea in vigoare a noii hotarari;

Art.3 Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

« REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA»

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”

Investiția propusa in studiul de fezabilitate are ca obiectiv realizarea drumului de acces la Parcul Municipal Vest. In prezent terenul este viran, neamenajat, cu pante foarte mici, structura existenta fiind din pamant si piatra sparta. Drumul propus spre modernizare este de categoria a III a asigurând traficul autovehiculelor de tip autoturisme cat si pentru vehicule de intervenție sau transport marfa.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE STRADA

Valoare totala - lei (fara TVA)

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

1

REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

2.666.315

4

Ltotala= 1.014,77 m

Lățime caros=7m

Pista biciclisti=1215 m

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “REALIZARE DRUM DE ACCES -PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

VIZAT

PRIMAR


IULIAN BADESCU

RAPORT DE SPECIALIIprivind aprobarea Studiului de F( si a indicatorilor tehnico-economici pentru o

« REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA»

Investiția propusa in studiul de fezabilitate are ca obiectiv realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Vest. In prezent terenul este viran, neamenajat, cu pante foarte mici, structura existenta fiind din pamant si piatra sparta.

Drumul propus spre modernizare este de categoria a III a asigurând traficul autovehiculelor de tip autoturisme cat si pentru vehicule de intervenție sau transport marfa.

Lucrările propuse in prezenta documentație vor consta in realizarea unrmatorului sistem rutier (scenariul III):

 • - 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS 16

 • - 5 cm beton asfaltic deschis BAD 20

 • - 6 cm anrobat bituminos AB 16

 • - 20 cm strat de fundație balast stabilizat cu ciment 6%

 • - 30 cm strat de fmdatie din balast;

 • - 7 cm strat de forma din nisip, anticapilar si antigeliv ;

Sistem adoptat pentru trotuare :

 • -  4 cm beton asfaltic BA8

 • -  10 cm fundație de beton C12/15

 • -  7 cm nisip

Pista biciclisti :

 • -  Borduri 10x15 pe fundație de beton 10x20

 • -  Semnalizare verticala

Semnalizare rutiera orizontala

Semnalizare rutiera verticala

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE STRADA

Valoare totala - lei (fara TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

1

REALIZARE DRUM DE ACCES -PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

2.666.315

4

Ltotala=T.014,77 m

Lățime caros=7m

Pista biciclisti=1215 m

DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELAIAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII

SI ÎNTREȚINERE DRUMURI DANIEL/DOBRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum de acces - Parc Municipal Vest, Municipiul Ploiești, Județul Prahova”

si a emis :SECRETAR,